Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 102 din 11 martie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 201 din 27 martie 2003


SmartCity3


    Nicolae Popa             - presedinte
    Costica Bulai            - judecator
    Nicolae Cochinescu       - judecator
    Constantin Doldur        - judecator
    Kozsokar Gabor           - judecator
    Petre Ninosu             - judecator
    Serban Viorel Stanoiu    - judecator
    Lucian Stangu            - judecator
    Ioan Vida                - judecator
    Aurelia Popa             - procuror
    Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, exceptie ridicata de Lucian Iliescu, in calitate de primar al municipiului Giurgiu, in Dosarul nr. 23/CA/2002 al Tribunalului Giurgiu.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public considera textele de lege criticate ca fiind constitutionale, intrucat interdictia acordarii tichetelor de masa opereaza fata de toate persoanele aflate in situatii identice, angajate, astfel incat nu sunt incalcate prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea in drepturi a cetatenilor, exceptia de neconstitutionalitate fiind, prin urmare, neintemeiata.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 19 aprilie 2002, pronuntata in Dosarul nr. 23/CA/2002, Tribunalul Giurgiu a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, exceptie ridicata de Lucian Iliescu, in calitate de primar al municipiului Giurgiu.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca acordarea tichetelor de masa, considerata a fi drept salarial, se realizeaza in mod discriminatoriu, fiind incalcate prevederile constitutionale si cele ale pactelor internationale invocate. Se arata ca prin art. 49 din Legea nr. 743/2001 se produce o segregare intre salariatii din sectorul bugetar, personalul fiind impartit in trei categorii: prima, salariatii din sectorul privat de stat (regii autonome, societati comerciale), care pot beneficia fara restrictii de tichete de masa, cea de-a doua, salariatii institutiilor de invatamant superior, ai unitatilor din invatamantul preuniversitar, precum si ai unitatilor sanitare, care beneficiaza de tichete de masa doar daca institutiile angajatoare realizeaza anumite venituri ce nu intra in obiectul lor de activitate, si, in fine, cea de-a treia categorie, salariatii institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate sau din venituri extrabugetare si alocatii din bugetul de stat, bugetele locale si bugetul Fondului de asigurari de sanatate, salariati care sunt exclusi de la dreptul de a beneficia de tichete de masa. Se invedereaza ca, desi nici o imprejurare nu poate constitui o justificare pentru a se crea diferente de tratament juridic intre cetateni, ceea ce a determinat inlaturarea unor salariati de la dreptul de a primi tichete de masa este o cauza aleatorie, iar nu lipsa resurselor bugetare. Acordarea tichetelor de masa nu constituie o obligatie pentru angajator, ci doar o facultate de a acorda acest drept salarial cu caracter de protectie sociala, in masura in care resursele financiare permit acest lucru. Asa fiind, prevederile art. 49 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 sunt neconstitutionale cu atat mai mult cu cat acordarea tichetelor de masa este interzisa chiar daca unitatile bugetare dispun de resurse financiare sau valoarea tichetelor de masa se acopera din alte surse decat alocatiile bugetare. In motivarea exceptiei se invoca Decizia Curtii Constitutionale nr. 3/1994, prin care s-a decis ca nu pot fi facute nici un fel de diferente si discriminari intre salariati si intre drepturile acestora, in nici o situatie, chiar daca lucreaza in sectoare de activitate diferite.
    In ceea ce priveste incalcarea art. 119 din Constitutie, se arata ca principiul autonomiei locale este golit de continut daca administratiile locale sunt obligate sa aplice propriilor salariati un regim discriminatoriu comparativ cu drepturile salariale ale celorlalte categorii de cetateni. Prin Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 se defineste ca un atribut al principiului autonomiei locale dreptul consiliilor locale de a-si adopta bugetele de venituri si cheltuieli. Constrangerea consiliilor locale de a adopta bugete intr-un anumit fel si mai ales de a crea prin acestea un regim de inegalitate intre salariati reprezinta o incalcare grava a art. 16 si 119 din Constitutie, precum si a art. 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice si a art. 2 pct. 2 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale.
    Tribunalul Giurgiu apreciaza ca prin interdictia criticata pentru neconstitutionalitate puterea legiuitoare nu a facut decat sa exprime normativ o politica de austeritate bugetara prin eliminarea cheltuielilor destinate acordarii dreptului salarial la alocatia de hrana prin tichete de masa angajatilor de la primarii. Referitor la autonomia locala, instanta considera ca autorul exceptiei ii confera valoarea unei puteri discretionare a autoritatii publice din unitatea administrativ-teritoriala.
    Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata. De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificarile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.
    Guvernul arata ca acordarea tichetelor de masa nu reprezinta o obligatie legala pentru angajator, deci un drept castigat pentru angajati, ci doar o facultate a angajatorului, a carei punere in aplicare conduce la efectuarea unei plati voluntare. Se apreciaza ca nu este incalcat art. 16 din Constitutie, intrucat existenta unor situatii diferite impune aplicarea unui tratament diferit. Astfel, in ceea ce priveste unitatile bugetare, prerogativele angajatorilor in stabilirea drepturilor salariale sunt limitate de nivelul resurselor alocate de la bugetul public national.
    Se mai arata ca, desi principiul autonomiei locale implica dreptul autoritatilor administratiei publice locale descentralizate de a-si adopta bugetele proprii de venituri si cheltuieli, totusi acest drept este sever limitat, intrucat veniturile locale sunt completate prin alocatii primite de la bugetul de stat. S-ar crea o situatie de inegalitate intre angajatii unitatilor bugetare de la nivel central si cei ai unitatilor bugetare locale daca in bugetele locale s-ar prevedea acordarea de tichete de masa, ceea ce ar contraveni art. 16 din Constitutie.
    Prin urmare, exceptia de neconstitutionalitate este considerata ca fiind neintemeiata.
    Avocatul Poporului arata ca dreptul la acordarea alocatiei de hrana se stabileste in functie de doua criterii: existenta unui contract individual de munca si capacitatea angajatorului de a suporta costurile tichetelor de masa. Se apreciaza ca prin textul de lege criticat puterea legiuitoare a exprimat normativ o politica de austeritate bugetara, astfel incat nu constituie o discriminare faptul ca, prin aplicarea unor prevederi legale, anumite persoane pot ajunge in situatii defavorabile, apreciate ca atare, prin prisma propriilor lor interese subiective.
    Se arata ca nici art. 119 din Constitutie privitor la principiul autonomiei locale nu este incalcat, intrucat austeritatea si restrictiile bugetare trebuie sa se aplice la nivelul intregii tari, fara diferente de la o autoritate administrativa publica locala la alta.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie art. 49 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie 2001, text de lege care are urmatorul continut:
    - Art. 49 alin. (3): "Institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate sau din venituri extrabugetare si alocatii din bugetul de stat, bugetele locale si bugetul Fondului de asigurari de sanatate nu pot sa-si prevada in bugetele proprii, aprobate conform legii, sume pentru acordarea tichetelor de masa."
    Textele constitutionale invocate de autorul exceptiei ca fiind incalcate au urmatoarea redactare:
    - Art. 16 alin. (1): "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.";
    - Art. 20 alin. (2): "Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale.";
    - Art. 119: "Administratia publica din unitatile administrativ-teritoriale se intemeiaza pe principiul autonomiei locale si pe cel al descentralizarii serviciilor publice."
    Autorul exceptiei invoca si prevederile internationale cuprinse in:
    - Art. 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice: "Toate persoanele sunt egale in fata legii si au, fara discriminare, dreptul la o ocrotire egala din partea legii. In aceasta privinta legea trebuie sa interzica orice discriminare si sa garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egala si eficace contra oricarei discriminari, in special de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, origine nationala sau sociala, avere, nastere sau intemeiata pe orice alta imprejurare.";
    - Art. 2 pct. 2 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale: "Statele parti la prezentul pact se angajeaza sa garanteze ca drepturile enuntate in el vor fi exercitate fara nici o discriminare intemeiata pe rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, origine nationala sau sociala, avere, nastere sau pe orice alta imprejurare."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, desi a avut un caracter temporar, aplicandu-se in cursul exercitiului financiar al anului 2002, totusi, la data la care a fost ridicata exceptia de neconstitutionalitate si la care instanta a dispus sesizarea Curtii Constitutionale, aceasta lege era in vigoare. Pe de alta parte, textul de lege criticat a fost preluat de dispozitiile art. 39 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631 din 17 noiembrie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 863 din 29 noiembrie 2002.
    Sub acest aspect, in jurisprudenta sa, Curtea a admis ca se poate pronunta asupra exceptiilor de neconstitutionalitate care privesc texte de lege care, ulterior ridicarii exceptiei, au fost modificate. Astfel, prin Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. III din 31 octombrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 9 noiembrie 1995, s-a stabilit ca "In cazul in care, dupa invocarea unei exceptii de neconstitutionalitate in fata instantelor judecatoresti, prevederea supusa controlului a fost modificata, Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii prevederii legale, in noua sa redactare, numai daca solutia legislativa din legea sau ordonanta modificata este, in principiu, aceeasi cu cea dinaintea modificarii". Intrucat solutia legislativa a fost conservata, Curtea urmeaza sa se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate privind dispozitiile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 631/2002, text de lege care are urmatorul continut: "(4) In bugetele institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv ale activitatilor de pe langa unele institutii publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masa, intrucat in buget nu sunt prevazute sume cu aceasta destinatie."
    Examinand textul de lege supus controlului de constitutionalitate, Curtea retine ca, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, alocatia individuala de hrana sub forma tichetelor de masa se acorda numai daca sunt intrunite doua conditii cumulative, si anume existenta unui contract individual de munca si capacitatea angajatorului de a suporta costurile tichetelor de masa. Alin. (2) al aceluiasi articol prevede ca "Tichetele de masa se acorda in limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa caz, ale bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar, si in limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori".
    In considerarea cadrului legal general privind acordarea tichetelor de masa nu se poate retine incalcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie referitor la egalitatea in drepturi a cetatenilor, intrucat, existenta acestui drept fiind dependenta de posibilitatile financiare ale angajatorului, se creeaza premisa unor situatii juridice diferite care implica un tratament diferentiat intre salariati. Or, asa cum a statuat in mod constant Curtea Constitutionala, egalitatea de tratament se impune ca principiu numai in cazul celor aflati in aceeasi situatie juridica. In cazul unor situatii diferite, determinate de factori obiectivi, precum este aceea a posibilitatii financiare a angajatorului de a suporta costul tichetelor de masa, tratamentul juridic diferit aplicat salariatilor nu este de natura sa creeze discriminari intre acestia.
    Referitor la critica de neconstitutionalitate privind incalcarea art. 20 alin. (2) din Constitutie, raportat la art. 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice si la art. 2 pct. 2 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, Curtea constata, de asemenea, ca aceasta este neintemeiata. Prevederile din tratatele internationale invocate interzic discriminarile care au la baza considerente arbitrare, insa nu impun uniformitatea de tratament, oferind posibilitatea legiuitorului national de a reglementa in mod diferentiat situatiile juridice diferite.
    In legatura cu sustinerile potrivit carora dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 119, Curtea constata ca acestea din urma consacra principiile de baza ale administratiei publice din unitatile administrativ-teritoriale, si anume autonomia locala si descentralizarea serviciilor publice, principii care se regasesc atat in activitatea fiecarei autoritati comunale, orasenesti sau judetene, cat si in raporturile dintre aceste autoritati. Principiul autonomiei locale se realizeaza prin activitatea consiliilor locale alese si a primarilor alesi, in conditiile legii, potrivit atributiilor si competentelor stabilite prin Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001. Totodata acest principiu sta la baza raporturilor dintre autoritatile locale si prefect, in calitate de reprezentant al Guvernului.
    Curtea constata ca, potrivit principiului obligativitatii respectarii legilor prevazut la art. 51 din Constitutie, dispozitiile art. 119 din Legea fundamentala prevad ca "autonomia locala se exercita conform legilor statului". Sub acest aspect, in jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala a retinut ca dispozitiile art. 119 "se refera la principiul autonomiei locale in cadrul organizarii administratiei publice din unitatile administrativ-teritoriale, iar nu la existenta unei autonomii de decizie in afara cadrului legal, care este general obligatoriu" (Decizia nr. 136/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 647 din 16 octombrie 2001). Asa fiind, principiul autonomiei locale nu exclude obligatia autoritatilor administratiei publice locale de a respecta legile cu caracter general, aplicabile pe intreg teritoriul tarii, recunoscand existenta unor interese locale specifice, distincte, dar care nu sunt in contradictie cu interesele nationale. In acest sens sunt dispozitiile art. 120 alin. (2) din Constitutie, potrivit carora "Consiliile locale si primarii functioneaza, in conditiile legii, ca autoritati administrative autonome si rezolva treburile publice din comune si din orase", precum si prevederile constitutionale ale art. 137 alin. (4), care stabilesc ca "Bugetele locale se elaboreaza, se aproba si se executa in conditiile legii".
    De asemenea, in lumina Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata de Romania prin Legea nr. 199/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997, "Principiul autonomiei locale trebuie sa fie recunoscut in legislatia interna si, pe cat posibil, in Constitutie" (art. 2), iar "Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in cadrul legii, in nume propriu si in interesul populatiei locale, o parte importanta a treburilor publice" (art. 3 pct. 1). In considerarea acestui drept, art. 4 pct. 2 prevede ca "Autoritatilor administratiei publice locale le este recunoscuta, in cadrul legii, capacitatea deplina de a-si exercita initiativa in toate domeniile ce nu sunt excluse din cadrul competentelor lor sau care nu sunt atribuite unei alte autoritati". Or, in cazul de fata, autoritatile publice locale, ca si celelalte autoritati si institutii publice bugetare, nu mai au, potrivit legii, competenta de a acorda tichete de masa.
    In consecinta, textul de lege criticat, care prevede interdictia institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, de a aproba sume pentru acordarea tichetelor de masa in bugetele proprii, nu contravine art. 119 din Constitutie si nici documentelor internationale invocate. De altfel art. 39 alin. (4) din Legea nr. 631/2002 instituie o masura temporara, motivata de faptul ca in bugetul de stat pe anul 2003 nu sunt prevazute sume cu aceasta destinatie, stabilirea cuantumului si a principalelor destinatii ale alocatiilor bugetare constituind atributul constitutional exclusiv al legiuitorului.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, cu majoritate de voturi,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (4) din Legea nr. 631/2002, exceptie ridicata de Lucian Iliescu, in calitate de primar al municipiului Giurgiu, in Dosarul nr. 23/CA/2002 al Tribunalului Giurgiu.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 11 martie 2003.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Mihaela Senia CostinescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 102/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 102 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 102/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu