Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET - LEGE din 5 mai 1938*)

DECRET - LEGE   din  5 mai 1938*)

pentru stabilirea dobanzilor si inlaturarea cametei

ACT EMIS DE: REGELE CAROL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 102 din  5 mai 1938


SmartCity3


    *) I.D.R. sub Nr. 1700 din 1938, s-a dat in baza art. 46 si 98 din Constitutie, si s-a publicat in Monitorul Oficial, p. I, Nr. 102 din 5 Mai 1938. El abroga Legea contra cametei, din 2 Aprilie 1931, la pag. 1025, vol. XVIII, cu mod. 27 Iulie 1931 si 14 Aprilie 1933, pag. 312, vol. XXI.

    Asupra raportului presedintelui Consiliului Nostru de Ministri si al ministrilor Nostri secretari de Stat la Departamentele Economiei Nationale, Finantelor si Justitiei, sub Nr. 13.831 din 4 Mai 1938;
    Avand in vedere avizul Consiliul legislativ Nr. 9 din 4 Mai 1938;
    Vazand jurnalul Consiliului de Ministri Nr. 849, incheiat in sedinta de la 4 Mai 1938;
    In virtutea art. 46 si 98 din Constitutiune,
    Am decretat si decretam:

    Stabilirea dobanzilor si inlaturarea cametei
    1. Dobanda legala anuala se stabileste la unul la suta (1%), in afaceri civile si doi la suta (2%) in afaceri comerciale socotite peste scontul Bancii Nationale a Romaniei.
    Cand debitorul este tinut sa plateasca o dobanda fara ca aceasta sa fie fixata prin act, el va plati dobanda legala.
    Debitorul care, cu rea credinta a cauzat, prin intarzierea in executarea obligatiunilor, un prejudiciu creditorului sau, va putea fi obligat sa plateasca, pe langa interesele moratorii si daune interese distincte.
    2. Dobanda conventionala anuala nu poate intrece 4 la suta peste taxa scontului Bancii Nationale a Romaniei; in viitor, ea va fi stabilita in raport cu taxa scontului Bancii Nationale a Romaniei ori de cate ori nevoia o va cere. Ea se va putea determina pe un anume timp si pe osebite regiuni ale tarii.
    Aceasta dobanda va fi maxima. La stabilirea ei se va putea lua si avizul, cu caracter consultativ al unei "Comisiuni pentru determinarea dobanzilor maximale", compusa din:
    Un reprezentant al Uniunii Camerelor de agricultura.
    Un reprezentant al Uniunii Camerelor de munca.
    Un reprezentant al Cooperatiei.
    Un reprezentant al Uniunii Camerelor de comert si de industrie.
    Un reprezentant al Consiliului Superior Bancar.
    Un reprezentant al bancilor din Capitala.
    Un reprezentant al bancilor din provincie.
    Un delegat al Ministerului Economiei Nationale.
    Un delegat al Bancii Nationale a Romaniei, care va fi si prezidentul comisiunii.
    Tabloul dobanzilor conventionale maximale se va publica in Monitorul Oficial, sub ingrijirea Bancii Nationale a Romaniei.
    Orice institutiune de credit va fi obligata sa afiseze acest tablou, in mod vizibil, in localul sau, sub sanctiunea unei amenzi de la 10 - 50.000 lei.
    3. Prin dobanda se intelege nu numai sumele platite in bani, dar ori si ce alte prestatiuni sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obliga drept echivalent al folosintei capitalului socotit in numerar.
    In cazul cand dobanda nu este fixata in bani, prestatiunile se vor evalua la preturile din momentul contractarii imprumutului. De asemenea, in dobanda se cuprind si orice alte obligatiuni accesorii, ca: cheltuielile ce nu sunt necesare, sau sunt disproportionate cu serviciile facute, comisioanele de deschidere, de manipulare sau de prelungire a creditului, precum si onorariile de avocati, cu exceptia acelor de executare, calculate conform tarifului minimal.
    Nu intra in calculul dobanzii: taxele de timbru si inregistrare, aferente operatiunii, costul timbrelor de cambie, cheltuielile efective pentru asigurarea sau conservarea garantiilor, precum si comisioanele ce nu sunt disproportionale cu serviciile facute.
    4. Plata anticipata a dobanzilor nu poate avea loc decat pe maximum 6 luni.
Dobanda astfel incasata ramane bine dobandita creditorului indiferent de variatiunile ulterioare.
    5. Invoirea prin care de mai inainte sau cu prilejul incheierii unei conventiuni civile sau comerciale, cu exceptia contractului de cont curent, se va prevede dobanda la dobanzile datorate pe un an, sau la alte venituri viitoare, se va declara nula, iar delictul intra in prevederile acestui decret. Totusi, dobanda datorata pe un an se poate capitaliza si produce dobanda, daca se incheie ulterior o conventiune speciala in acest sens sau daca face obiectul unei cereri in judecata.
    6. Acela care intr-o conventie civila sau comerciala, acordand sau prelungind un imprumut, va primi sau va stipula, pentru sine sau pentru altul, prin insusi actul de imprumut, prin act separat, prin act deghizat sau in orice alt mod, o dobanda conventionala superioara celei fixata in modul aratat prin acest decret, savarseste delictul de camata si se va pedepsi cu inchisoarea de la 2 luni pana la 2 ani si cu amenda de la 10 - 30.000 lei.
    In caz de circumstante atenuante, instanta de judecata nu va putea reduce pedeapsa sub lei 10.000 amenda.
    Se excepteaza de la dispozitiile prezentului decret contractul de imprumut maritim (art. 601 - 615 c. com.).
    7. La aceeasi pedeapsa va fi supus acela care, in orice alt contract de imprumut formal sau deghizat, va primi sau va stipula pentru sine sau pentru altul, avantaje care sunt in asa depasire fata cu valoarea prestatiunii date sau fagaduite, incat intrec cu cel putin un sfert pretul curent sau justul pret al celeilalte prestatiuni.
    8. Cand infractiunea prevazuta de art. 6 si 7 s-a savarsit in numele unei persoane juridice, pedeapsa se va aplica celor ce au aprobat incheierea afacerii.
    Daca delictul s-a savarsit de un procurist sau de un mandatar, pedeapsa se va aplica, atat acestuia, cat si celor in numele carora si cu stirea carora delictul a fost savarsit.
    Membrii consiliului de administratie sau de conducere si organele de control ale societatii comerciale, precum si directorii de serviciu, vor fi pedepsiti cu amenda prevazuta mai sus, daca se va dovedi ca delictele aratate sunt datorate unei grave neglijente din partea lor.
    Conventia pe temeiul careia orice amenda pronuntata impotriva persoanei fizice va fi preluata de persoana juridica, este nula.
    9. La aceeasi pedeapsa ca cei vizati la art. 6 si 7, vor fi supusi:
    Acei care cedeaza o creanta uzuara sau acei care, cu stiinta o dobandesc pentru a o valorifica.
    Acei care cu stiinta servesc ca mijlocitori la comiterea delictului.
    Procurorii sau mandatarii unei persoane fizice sau juridice, care au tratat o afacere uzuara, cu conditia ca acel contract sa se fi incheiat.
    10. In cazurile cand delictele prevazute la art. 6, 7 si 9 s-au comis in una din urmatoarele circumstante:
    In timpuri de grave crize economice.
    Provocand o dauna de o deosebita importanta.
    Un mare numar de persoane au suferit pagube grave.
    Prin simularea cametei, afacerii.
    De un functionar public sau preot al unui cult, recunoscut de Stat.
    De un imprumutator profesionist sau de o persoana care, anterior a fost condamnata pentru acelasi delict.
    De o persoana a carei conditiune economico-sociala este evident superioara acelei a victimei.
    In dauna unor persoane apartinand claselor agricole sau muncitoresti.
    In dauna unui minor, a unui interzis sau a unui pus sub consiliu judiciar; inchisoarea va fi de la 6 luni la 3 ani si amenda de la 20.000 - 100.000 lei, atragand dupa sine si pierderea drepturilor politice.
    In caz de circumstante atenuante, instanta de judecata nu se va putea cobori in aplicarea pedepsei de mai jos de 20.000 lei, minimul de amenda.
    11. Judecata va proceda la reducerea in limitele legale a dobanzilor sau foloaselor de camata percepute sau stipulate, ordonand restitutiunea acelor dobanzi sau avantaje ilegale percepute, cu dobanzi legale la aceste sume datorate din ziua platii sau a dobandirii lor; de asemeni va putea dispune imputarea lor asupra dobanzilor viitoare sau asupra capitalului.
    Daca s-au stipulat dobanzi care intrec maximul stabilit in modul aratat prin acest decret, pentru tot ce se depaseste obligatiunea, este nula de drept. Actele cuprinzand stipulatiuni de dobanzi superioare maximului fixat, nu vor putea fi autentificate.
    Actele cuprinzand stipulatiuni de dobanzi superioare maximului prevazut, vor fi intabulate sau prenotate, cu adaugirea ca dobanzile se inscriu la maximum admis prin prezentul decret.
    12. Dispozitiunile acestui decret se aplica si dobanzilor de orice fel prevazute in actele existente pentru timpul ce curge de la publicarea acestui decret.
    13. Contractele de vanzare, cu pact de rascumparare si anticreza ce se vor incheia intre parti dupa data publicarii decretului de fata sunt nule de drept, iar dispozitiunile art. 1.371 - 1.387 inclusiv din codul civil, art. 1.697 - 1.703 inclusiv din codul civil si art. corespunzatoare din codurile civile in vigoare in teritoriile unite, se abroga.
    14. In contractele sinalagmatice cuprinzand pactul comisoriu expres, cu clauza ca pretentiunile uneia din parti raman definitiv dobandite celeilalte parti in caz de inexecutiune, partea ce le-a primit va putea fi obligata judecatoreste, in caz de reziliere a contractului, sa le restituie in masura in care intrec dauna suferita sau lipsa de folosinta a obiectului prestat, fara ca totusi restitutiunea sa intreaca trei sferturi din pretentiunile primite.
    15. Actiunea publica, pe temeiul acestui decret, se pune in miscare, fie de Ministerul public, fie la cererea Consiliului superior bancar, fie la cererea partii vatamate, care isi va putea formula prin aceeasi actiune pretentia sa pentru exces de dobanda.
    Reclamatiunea penala a debitorului nu suspenda in aceasta materie cu cursul unei actiuni civile sau materiale.
    Actiunea civila sau comerciala a debitorului pentru reducerea dobanzilor stipulate ilegal ori pentru restituirea celor ilegal percepute, nu va putea fi conexata cu actiunea creditorului si ele vor fi judecate separat.
    Orice mijloace de probatiune sunt admisibile pentru a dovedi infractiunile la acest decret.
    Instanta competenta a judeca actiunea penala introdusa pe temeiul acestui decret, este judecatoria locului unde s-a savarsit infractiunea.
    Orice act de procedura privitor la judecarea reclamatiunii penale introduse pe temeiul acestui decret, este scutit de timbru.
    Hotararea definitiva de condamnatiune se va publica intr-un ziar raspandit, pe cheltuiala celui condamnat.
    16. Toate dispozitiunile contrarii din legile in vigoare, se abroga.
    17. Presedintele Consiliului Nostru de Ministri si ministrii Nostri secretari de Stat la Departamentele Economiei Nationale, Finantelor si Justitiei sunt insarcinati cu aducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului decret.SmartCity5

COMENTARII la Decretul-lege 1700/1938

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul-lege 1700 din 1938
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul-lege 1700/1938
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu