Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Conventie Nr.- din 04.10.2010

cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 748 din 03 decembrie 2013SmartCity1


GuverneleRepublicii Austria,Republicii Populare Chineze,Republicii Finlanda,Republicii Franceze,Republicii Federale Germania,Republicii Elene,Republicii India,Republicii Italia,Republicii Polonia,României,Federaţiei Ruse,Republicii Slovacia,Republicii Slovenia,Regatului Spaniei,Regatului Suediei,Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,denumite în continuare părţi contractante,în dorinţa de a consolida şi mai mult poziţia Europei şi a statelor părţilor contractante în cercetarea mondială şi de a intensifica cooperarea ştiinţifică dincolo de frontierele de domenii şi naţionale,recunoscând că un sistem de accelerare unic în lume şi novator din punct de vedere tehnic va fi de mare importanţă în viitor în multe domenii diferite, pentru a efectua cercetări avansate în ştiinţele care au ca obiect structura fundamentală a materiei şi în alte domenii conexe,preconizând că şi alte state vor participa la activităţile pe care intenţionează să le întreprindă împreună părţile contractante în cadrul prezentei Convenţii,luând hotărârea de a promova construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, în beneficiul comunităţii ştiinţifice internaţionale, pe baza criteriilor de excelenţă ştiinţifică,au convenit următoarele: Articolul 1Înfiinţarea Centrului(1) Construirea şi exploatarea Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, conform descrierii din Documentul tehnic 1, denumit în continuare Centrul FAIR, se va încredinţa societăţii cu răspundere limitată, denumită în continuare Societatea, care se va supune legislaţiei germane în măsura în care nu există prevederi contrare în cuprinsul Convenţiei. Statutul Societăţii este ataşat ca anexă (fără a fi specificate contribuţiile şi numele acţionarilor). Societatea va desfăşura activităţi exclusiv în scopuri paşnice.(2) Acţionarii Societăţii vor fi entităţi corespunzătoare, desemnate în acest scop de fiecare parte contractantă. Fiecare parte contractantă îşi va desemna acţionarii şi va înştiinţa celelalte părţi contractante în legătura cu aceasta.(3) Societatea şi GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH vor colabora la construcţia, punerea în funcţiune şi exploatarea Centrului FAIR pe baza unor acorduri pe termen lung. Articolul 2Denumirea şi sediul Societatea va fi denumită „Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa GmbH“ (FAIR GmbH) şi va avea sediul înregistrat în Darmstadt. Articolul 3Organele de conducere(1) Organele de conducere ale Societăţii vor fi: Adunarea acţionarilor, denumită în continuare Consiliul, şi directorii, reuniţi în Comitetul director.(2) Reprezentanţii în Consiliu vor fi numiţi şi revocaţi conform unei proceduri stabilite de către părţile contractante în cauză. Articolul 4Deplasarea personalului şi a echipamentului ştiinţific(1) În conformitate cu legislaţia naţională, fiecare parte contractantă va facilita, în limitele sale de jurisdicţie, deplasarea şi şederea cetăţenilor din statele părţilor contractante, angajaţi sau detaşaţi la Societate sau care desfăşoară activităţi de cercetare utilizând dotările Societăţii. Aceeaşi prevedere se va aplica şi cu privire la membrii de familie ai acestora.(2) Fiecare parte contractantă va facilita, în limitele sale de jurisdicţie şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, eliberarea documentelor de tranzit pentru importurile şi exporturile temporare de echipament ştiinţific şi de probe care urmează a fi utilizate pentru activităţi de cercetare folosind dotările Societăţii. Articolul 5Finanţarea(1) Fiecare parte contractantă va asigura acţionarului/acţionarilor de care răspunde resursele suficiente ce acoperă contribuţia acţionarilor la bugetul anual al Societăţii.(2) Construcţia Centrului FAIR va demara pe baza angajamentelor de finanţare stabilite în articolul 6 în concordanţă cu documentul „Versiunea iniţială pe module - O abordare pas cu pas a realizării Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa (FAIR)“, ataşată ca Partea B a Documentului tehnic 1.(3) Costurile de construcţie vor reprezenta suma tuturor cheltuielilor pentru construcţie (cheltuieli de personal, recurente şi de capital).(4) Costurile de construcţie pentru Versiunea iniţială pe module, aşa cum sunt stabilite în Partea B a Documentului tehnic 1, se preconizează a se ridica la 1.027 de milioane de euro (o mie douăzeci şi şapte de milioane de euro) la nivelul preţurilor din ianuarie 2005.(5) Un tabel cuprinzând cheltuielile estimative anuale, atât pentru construcţie, cât şi pentru exploatare, inclusiv cele prevăzute pentru dezvoltarea Centrului FAIR, este ataşat ca Document tehnic 2.(6) Obiectivul final rămâne realizarea Centrului FAIR aşa cum este descris în Raportul tehnic de bază, al cărui rezumat este ataşat ca Partea A a Documentului tehnic 1.(7) Consiliul va analiza cel puţin o dată pe an costurile de construcţie actuale şi pe cele viitoare. Dacă, la un moment dat, Consiliul constată că centrul FAIR ar putea să nu fie realizat în mod satisfăcător, având în vedere costurile planificate menţionate mai sus şi specificaţiile stabilite în Documentul tehnic 2, acesta, la recomandarea directorilor, va adopta măsuri de reducere a costurilor.(8) Consiliul, în unanimitate, poate aproba o modificare a costurilor de construcţie.(9) O estimare a costurilor anuale de exploatare pentru exploatarea la capacitate maximă a centrului FAIR este dată în Documentul tehnic 2. Articolul 6Contribuţii(1) Partea contractantă germană va pune la dispoziţia Societăţii, spre folosinţă, cu titlu gratuit şi pregătit pentru construcţie, amplasamentul de la Darmstadt, care se regăseşte în planul din Documentul tehnic 3.(2) La momentul semnării Convenţiei, părţile contractante se vor angaja să contribuie la costurile de construcţie în numerar şi/sau în natură, după cum urmează (toate sumele au ca referinţă nivelul preţurilor din ianuarie 2005):[5.00] M€, acţionarii din Republica Austria, [12.00] M€, acţionarii din Republica Populară Chineză, 5.00 M€, acţionarii din Republica Finlanda, 27.00 M€, acţionarii din Republica Franceză, 705.00 M€, acţionarii din Republica Federală Germania, [4.00] M€, acţionarii din Republica Elenă, 36.00 M€, acţionarii din Republica India, [42.00] M€, acţionarii din Republica Italia, 23.74 M€, acţionarii din Republica Polonia, 11.87 M€, acţionarii din România, 178.05 M€, acţionarii din Federaţia Rusă, 6.00 M€, acţionarii din Republica Slovacia, 12.00 M€, acţionarii din Republica Slovenia, [19.00] M€, acţionarii din Regatul Spaniei, 10.00 M€, acţionarii din Regatul Suediei, 7.00 M€, acţionarii din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. (3) Părţile contractante se aşteaptă ca, pe parcursul perioadei de construcţie, să se depună eforturi suplimentare care să permită realizarea completă a Centrului aşa cum este descris în Raportul tehnic de bază FAIR. (4) Procedura pentru acceptarea contribuţiilor în natură şi metoda de evaluare a acestora sunt cuprinse în Documentul tehnic 4 al prezentei Convenţii.(5) Utilizarea Centrului FAIR de către comunitatea Ştiinţifică a unei părţi contractante presupune ca acţionarul (ii) respectivei părţi contractante să participe, într-un mod corespunzător, la suportarea cheltuielilor de exploatare a Centrului FAIR. Schema de repartizare a contribuţiilor aferente va fi aprobată de Consiliu în cel mult 3 ani de la începerea perioadei de construcţie.(6) Părţile contractante vor asigura participarea acţionarilor la cheltuielile de exploatare în conformitate cu schema aprobată.(7) Modificarea contribuţiilor la costurile de construcţie şi de exploatare, admiterea unor noi acţionari, creşterea numărului de acţiuni deţinute de un acţionar şi transferul de acţiuni sau a unor cote-părţi din acţiunile Societăţii menţionate la articolul 1 vor fi reglementate prin statutul ataşat ca anexă, care conferă competenţe Consiliului de a decide cu privire la acestea. Articolul 7Acoperirea potenţialelor costuri TVA(1) Societatea va fi supusă reglementărilor generale privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) conform legislaţiei germane.(2) În măsura în care contribuţiile unui acţionar la costurile de construcţie şi de exploatare sunt supuse taxei pe valoarea adăugată, această taxă datorată va fi suportată de partea contractantă care percepe taxa.(3) În măsura în care contribuţiile unui acţionar la costurile de construcţie şi de exploatare nu sunt supuse taxei pe valoarea adăugată şi acest lucru duce la o eliminare sau o limitare a dreptului Societăţii de a deduce sau de a pretinde rambursarea TVA plătită de către aceasta terţilor, această taxă nedeductibilă va fi suportată de partea contractantă care percepe taxa. Articolul 8Acorduri cu alţi utilizatori Societatea poate încheia acorduri de utilizare pe termen lung a Centrului FAIR cu guverne sau grupuri de guverne care nu aderă la prezenta Convenţie ori cu instituţii sau organizaţii ale acestora, cu aprobarea unanimă a Consiliului. Articolul 9Proprietate intelectuală(1) În conformitate cu obiectivele prezentei Convenţii, termenul „proprietate intelectuală“ va fi înţeles aşa cum este definit în articolul 2 din Convenţia pentru constituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, semnată la 14 iulie 1967.(2) Referitor la aspectele legate de proprietatea intelectuală, relaţiile dintre părţile contractante vor fi guvernate de legislaţia naţională a fiecăruia dintre statele părţilor contractante şi pe baza prevederilor corespunzătoare acordurilor de cooperare tehnico-ştiinţifică dintre părţile contractante membre UE şi cele care nu sunt membre UE. Articolul 10Şcoli Partea contractantă germană va depune eforturi în ceea ce priveşte accesul la şcolile internaţionale de stat sau particulare din Germania pentru copiii personalului Societăţii sau ai personalului detaşat la Societate sau activând în cadrul acesteia. Articolul 11Divergenţe (1) Părţile contractante vor depune eforturi pentru soluţionarea pe cale amiabilă a oricăror divergenţe legate de interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii.(2) În cazul în care părţile contractante nu ajung la o înţelegere privind soluţionarea unei divergenţe, fiecare dintre părţile contractante implicate poate apela la judecata unui tribunal de arbitraj.(3) Fiecare dintre părţile în divergenţă va numi un arbitru. Însă, în cazul în care divergenţa este între o parte contractantă şi două sau mai multe părţi contractante, acestea din urmă îşi vor alege în comun un arbitru. Arbitrii astfel numiţi vor alege un cetăţean al unui stat, altul decât statele părţilor contractante aflate în divergenţă, care va acţiona ca arbitru şi va exercita funcţia de preşedinte al tribunalului de arbitraj, având votul hotărâtor în situaţia în care există egalitate de voturi. Arbitrii vor fi numiţi în decurs de două luni de la data solicitării unei soluţionări prin arbitraj, iar preşedintele în decurs de 3 luni de la aceeaşi dată. (4) Dacă nu se respectă limitele de timp menţionate în paragraful anterior şi dacă nu se stabilesc alte înţelegeri, fiecare dintre părţile în divergenţă poate solicita preşedintelui Curţii de Justiţie a Uniunii Europene sau, după caz, preşedintelui Curţii Internaţionale de Justiţie să facă numirile necesare. (5) Deciziile tribunalului de arbitraj se vor lua pe bază de majoritate simplă.(6) Tribunalul de arbitraj va lua decizii în conformitate cu art. 38, paragraful 1 din Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie. Deciziile sale vor fi obligatorii pentru părţi.(7) Tribunalul îşi va stabili regulile de procedură în conformitate cu cap. III - partea a IV-a din Convenţia pentru soluţionarea paşnică a divergenţelor internaţionale, semnată la Haga la 18 octombrie 1907.(8) Fiecare parte în divergenţă va suporta propriile cheltuieli, precum şi o cotă-parte egală din costurile procedurilor de arbitraj.(9) Tribunalul îşi va întemeia deciziile pe regulile de drept aplicabile divergenţei în cauză. Articolul 12Depozitarea şi intrarea în vigoare(1) Prezenta Convenţie va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la notificarea Guvernului Republicii Federale Germania ca depozitar al prezentei Convenţii, de către toate guvernele semnatare în legătură cu finalizarea procedurii de aprobare la nivel naţional.(2) Guvernul Republicii Federale Germania va informa cu promptitudine toate guvernele semnatare cu privire la data fiecărei notificări prevăzute la paragraful anterior şi cu privire la data intrării în vigoare a prezentei Convenţii.(3) Înainte de intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, părţile contractante pot conveni ca o parte sau toate articolele din prezenta Convenţie să se aplice provizoriu. Articolul 13Aderarea(1) După intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, orice guvern poate adera la aceasta, cu consimţământul tuturor părţilor contractante, în condiţiile negociate. Condiţiile de aderare vor face obiectul unui acord între părţile contractante şi guvernul sau grupul de guverne care aderă.(2) Guvernele care aderă la Convenţie în interval de 6 luni de la semnarea acesteia vor intra în aceleaşi condiţii de aderare ca cele în care au aderat şi părţile contractante. Articolul 14Durata(1) Prezenta Convenţie se încheie pe o perioadă iniţială care expiră la 31 decembrie 2025 şi va rămâne în vigoare după această dată pe perioade succesive de câte 10 ani, cu o reafirmare a orientării ştiinţifice şi tehnice a Centrului dată pentru fiecare nouă perioadă de 10 ani pe baza unui document de analiză aprobat de Consiliu.(2) Orice parte contractantă se poate retrage din Convenţie cu o notificare prealabilă de 3 ani transmisă Guvernului Republicii Federale Germania. Retragerea poate intra în vigoare doar la 31 decembrie 2025 ori la sfârşitul fiecăreia dintre perioadele succesive de 10 ani.(3) Această Convenţie va rămâne în vigoare pentru celelalte părţi contractante. Condiţiile şi efectele retragerii unei părţi contractante din prezenta Convenţie, în special în ceea ce priveşte contribuţia ei la costurile de dezafectare a clădirilor şi echipamentelor Societăţii şi compensaţiile pentru pierderi, se vor stabili prin acordul părţilor contractante înainte ca retragerea să devină efectivă. Articolul 15Dezafectarea Partea contractantă germană va fi responsabilă în ceea ce priveşte costurile dezafectării Centrului în condiţiile depăşirii de două ori a bugetului anual de exploatare, calculat ca medie a bugetului de exploatare pe ultimii 5 ani. Articolul 16Modificarea anexei şi a documentelor tehnice(1) Părţile contractante convin că, prin hotărârea Consiliului, anexa şi documentele tehnice ale prezentei Convenţii pot fi modificate fără revizuirea Convenţiei în ansamblu, cu condiţia ca amendamentele aduse să nu contravină prezentei Convenţii. Modificarea anexei se va realiza numai cu aprobarea Consiliului, cu unanimitate de voturi.(2) Anexa de mai jos constituie parte integrantă a prezentei Convenţii:Statutul „Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa GmbH“ (FAIR GmbH). În plus, anexa face referire la următoarele documente tehnice: Documentul tehnic 1: Descrierea Centrului FAIR care urmează a se construi şi etapele construcţiei (Partea A) şi Versiunea iniţială pe module - O abordare pas cu pas a realizării Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa (FAIR) (Partea B); Documentul tehnic 2: Costurile de construcţie detaliate şi tabelul cuprinzând cheltuielile estimative anuale de construcţie şi de exploatare; Documentul tehnic 3: Harta amplasamentului pe care urmează să se construiască Centrul FAIR; Documentul tehnic 4: Procedura de acceptare a contribuţiilor în natură şi metoda de evaluare a acestora. Drept care subsemnaţii reprezentanţi, autorizaţi legal în acest sens de guvernele proprii, am semnat prezenta Convenţie. Întocmită la Wiesbaden, astăzi, 4 octombrie 2010, în limbile engleză, franceză, germană, rusă şi spaniolă, cu excepţia documentelor tehnice redactate doar în limba engleză, toate textele fiind în egală măsură autentice, într-un singur original care va fi depus în arhivele Guvernului Republicii Federale Germania, acesta urmând a transmite câte o copie autentificată tuturor părţilor contractante şi Guvernelor semnatare şi a le notifica cu privire la orice amendamente ulterioare. Pentru Guvernul Republicii Austria Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze Pentru Guvernul Republicii Finlanda Pentru Guvernul Republicii Franceze Pentru Guvernul Republicii Federale Germania Pentru Guvernul Republicii Elene Pentru Guvernul Republicii India Pentru Guvernul Republicii Italia Pentru Guvernul Republicii Polonia Pentru Guvernul României Pentru Guvernul Federaţiei Ruse Pentru Guvernul Republicii Slovacia Pentru Guvernul Republicii Slovenia Pentru Guvernul Regatului Spaniei Pentru Guvernul Regatului Suediei Pentru Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord ANEXĂ la Convenţia FAIR STATUTUL Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa GmbH“ (FAIR GmbH) Subsemnaţii ........ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ [agenţiile finanţatoare] denumiţi în continuare acţionarii (Gesellschafter în accepţiunea legii germane privind societăţile cu răspundere limitată), având în vedere Convenţia cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, denumită în continuare Convenţia, semnată la ........ ........ ........ în ........ .............. , între părţile contractante (locul semnării) (data semnării) definite în preambulul Convenţiei şi denumite în continuare părţile contractante, luând act de faptul că organizaţia ........ ................ ............ din ........ ........ ............ şi organizaţia ........ ................ ......... [Se completează denumirea.] [Se completează ţara.] [Se completează denumirea.] din ........ ................ ........ ............... au constituit un consorţiu ........ ................ ........ ............. în vederea participării lor la Societate [Se completează ţara.] [Se completează denumirea.] şi că un număr ........ ................ ........ de organizaţii ........ ................ ......... au constituit un consorţiu ........ ................ ................ [Se completează numărul.] [Se completează denumirile.] [Se completează denumirea.] în vederea participării lor la societate şi că, deşi toate organizaţiile enumerate au semnat prezentul statut, numai consorţiul ........ ................ ........ .............. , reprezentat de ........ ................ ........ ........, şi consorţiul ........ ................ ........ ........., [Se completează denumirea.] . [Se completează denumirea.] [Se completează denumirea.] reprezentat de ........ ................ ................ ............., sunt acţionari ai Societăţii, [Se completează denumirea.] am convenit prin prezenta să înfiinţăm o societate cu răspundere limitată (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH), supusă legislaţiei germane, în special legii germane privind societăţile cu răspundere limitată (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbHG), cu denumirea de „Centrul de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa GmbH“ (FAIR GmbH), denumită în continuare Societatea. Cuprins

Capitolul I Prevederi generale
Articolul 1 Denumirea Societăţii, sediul înregistrat, anul financiar, definiţia de ACŢIUNE
Articolul 2 Relaţia cu GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH
Articolul 3 Obiectivele Societăţii
Articolul 4 Caracterul de interes public
Articolul 5 Capitalul social
Articolul 6 Acţionarii
Articolul 7 Organele de conducere
Capitolul II Consiliul
Articolul 8 Membrii Consiliului
Articolul 9 Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului
Articolul 10 Adunările Consiliului
Articolul 11 Atribuţiile Consiliului
Articolul 12 Procedura de vot, rezoluţii
Capitolul III Conducerea Societăţii
Articolul 13 Directorii şi Comitetul director
Articolul 14 Reprezentarea Societăţii
Articolul 15 Atribuţiile directorilor
Capitolul IV Cooperarea între Societate şi acţionari
Articolul 16 Definiţii
Articolul 17 Proprietate intelectuală
Articolul 18 Invenţii
Articolul 19 Confidenţialitate
Capitolul V Comitet
Articolul 20 Consiliul ştiinţific
Capitolul VI Aspecte financiare
Articolul 21 Bilanţul financiar anual
Articolul 22 Drepturile de audit ale acţionarilor
Capitolul VII Schimbări în acţionariat
Articolul 23 Admiterea de noi acţionari şi transferul de ACŢIUNI
Articolul 24 Răscumpărarea sau repartizarea obligatorie a ACŢIUNILOR
Articolul 25 Retragerea unui acţionar
Capitolul VIII Închiderea Societăţii
Articolul 26 Lichidarea Societăţii sau schimbarea obiectivelor sale
Capitolul IX Alte clauze
Articolul 27 Răspunderea
Articolul 28 Legislaţia aplicabilă
Articolul 29 Intrarea în vigoare
Articolul 30 Limbile utilizate
Articolul 31 Independenţa clauzelor
Articolul 32 Anunţuri

Capitolul IPrevederi generale Articolul 1Denumirea Societăţii, sediul înregistrat, anul financiar, definiţia de ACŢIUNE(1) Societatea este o societate cu răspundere limitată (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH) cu denumirea Centrul de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa GmbH (FAIR GmbH) (2) Societatea va avea sediul înregistrat la Darmstadt, Republica Federală Germania.(3) Anul financiar va fi anul calendaristic. Primul an de funcţionare a Societăţii va constitui un an financiar de scurtă durată ce se va încheia la data de 31 decembrie a anului respectiv.(4) În textul ce urmează, noţiunea de „ACŢIUNE“ (cu majuscule) („Geschäftsanteil“ în accepţiunea GmbHG) reprezintă o cotă-parte din Societate, subscrisă de un acţionar ca o contribuţie iniţială („Stammeinlage“, în accepţiunea GmbHG). Valoarea ACŢIUNII va fi proporţională cu cota-parte corespunzătoare din capitalul social (vezi articolul 5), subscrisă de acţionarul respectiv. Articolul 2Relaţia cu GSI GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH Societatea şi GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH din Darmstadt vor colabora îndeaproape la construcţia, punerea în funcţiune şi exploatarea Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa (denumit în continuare Centrul FAIR) pe baza unor acorduri pe termen lung. Articolul 3Obiectivele Societăţii(1) Societatea va urmări în mod direct şi exclusiv obiective de interes public, în sensul capitolului intitulat „Obiective eligibile pentru degrevare fiscală“ („Steuerbegünstigte Zwecke“) din Codul fiscal german (Abgabenordnung-AO).Obiectivele Societăţii vor fi promovarea ştiinţei şi promovarea cercetării. (2) Aceste obiective vor fi îndeplinite în special prin:a)construcţia, exploatarea şi dezvoltarea ulterioară a Centrului FAIR, incluzând echipament specific de cercetare-dezvoltare; şi b)cercetare ştiinţifică şi dezvoltare cu antiprotoni şi ioni prin folosirea Centrului FAIR. (3) Societatea poate prelua şi alte activităţi suplimentare asociate cercetării şi dezvoltării tehnologice, precum transferul tehnologic, programe de educaţie ştiinţifică, dezvoltarea de sisteme de accelerare şi de instalaţii şi echipamente ştiinţifice în scopuri de cercetare.(4) Rezultatele activităţii de cercetare desfăşurate la şi/sau de către Societate vor fi, în principiu, publicate sau general accesibile prin alte mijloace. Articolul 4Caracterul de interes public(1) Societatea va acţiona în mod altruist şi nu va urmări cu prioritate propriile scopuri economice.(2) Fondurile şi resursele Societăţii vor fi utilizate exclusiv pentru obiectivele stipulate la articolul 3. Acţionarii nu vor primi nicio cotă din profit şi nu vor primi nicio altă cotă din fondurile şi resursele Societăţii.(3) Nicio persoană nu poate fi favorizată prin cheltuieli străine de obiectivele Societăţii sau prin remuneraţii disproporţionat de mari. Articolul 5Capitalul social Capitalul social („Stammkapital“ în accepţiunea GmbHG) al Societăţii va fi de 25.000,00 Euro (în cuvinte: douăzeci şi cinci de mii de euro). Articolul 6Acţionarii(1) Conform Convenţiei şi contribuţiilor respectivelor părţi contractante, fiecare acţionar va subscrie una sau mai multe ACŢIUNI cu următoarea valoare nominală totală („Nennbetrag“ în accepţiunea GmbHG) pe baza contribuţiei corespunzătoare la costurile de construcţie.

Numărul de serie al ACŢIUNII Acţionarul Valoarea nominala în euro şi procentul din capitalul social total
[_________] €_________ _________ %
[_________] €_________ _________ %
[_________] €_________ _________ %
[_________] €_________ _________ %
[_________] €_________ _________ %
[_________] €_________ _________ %

(2) Fiecare acţionar va subscrie cel puţin 1% din capitalul social. Contribuţiile iniţiale („Stammeinlagen“ în accepţiunea GmbHG) se vor plăti în numerar; integral, imediat la înfiinţarea Societăţii. Articolul 7Organele de conducere Conducerea Societăţii va fi formată din: a)Adunarea acţionarilor („Gesellschafterversammlung“ în accepţiunea GmbHG),denumită în continuare Consiliul; şi b)Directorii Societăţii („Geschäftsführer“ în accepţiunea GmbHG). Capitolul IIConsiliul Articolul 8Membrii Consiliului Acţionarii fiecărei părţi contractante pot fi reprezentaţi în Consiliu de maximum 2 delegaţi, aceştia reprezentând toţi acţionarii acelei părţi contractante. Acţionarii fiecărei părţi contractante îşi vor numi şi revoca propriii delegaţi în Consiliu. Acţionarii fiecărei părţi contractante îl vor informa în scris, în timp util, pe preşedintele Consiliului cu privire la numirea sau revocarea delegaţilor lor în Consiliu. Articolul 9Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Consiliul îşi va alege un preşedinte şi un vicepreşedinte din delegaţiile acţionarilor reprezentând părţi contractante diferite. Cei 2 vor fi aleşi pentru un mandat de maximum 2 ani. După ce vor fi aleşi, preşedintele şi vicepreşedintele vor deveni supra partes şi îşi vor părăsi delegaţiile proprii. Realegerea va fi permisă o singură dată pentru un al doilea mandat consecutiv de maximum 2 ani. Articolul 10Adunările Consiliului (1) Consiliul se va întruni cel puţin de două ori pe an.(2) Adunările Consiliului vor fi convocate de preşedintele Consiliului.(3) Adunările Consiliului vor putea fi, de asemenea, convocate la cererea a cel puţin 2 acţionari reprezentând părţi contractante diferite. Se vor putea convoca şi adunări extraordinare ale Consiliului la cererea directorilor, dacă interesele Societăţii o cer. Articolul 11Atribuţiile Consiliului(1) Cu excepţia situaţiilor în care există prevederi contrare în prezentul statut, Consiliul va răspunde în toate situaţiile prevăzute de lege. Consiliul poate da instrucţiuni directorilor.(2) Următoarele aspecte se vor aproba de Consiliu cu unanimitate de voturi:a)admiterea de noi acţionari, b)transferul („Übertragung“ în accepţiunea GmbHG), de ACŢIUNI sau cote-părţi din acestea între acţionari reprezentând părţi contractante diferite, c)măririle de capital social, d)amendarea prezentului statut, e)fuziunea sau divizarea Societăţii, f)dizolvarea Societăţii, g)regulile financiare ale Societăţii, h)acorduri cu privire la utilizarea pe termen lung a Centrului FAIR de către guverne sau grupuri de guverne care nu aderă la prezenta Convenţie ori de către instituţii sau organizaţii ale acestora; şi i)schema de repartizare a costurilor de exploatare conform articolului 6(5) din Convenţie. (3) Următoarele aspecte se vor aproba de Consiliu cu majoritate calificată de voturi:a)alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui, b)programul ştiinţific pe termen mediu, c)bugetul anual, planificarea resurselor (financiare şi de personal) şi estimările financiare pe termen mediu, d)aprobarea bilanţului anual („Jahresabschluss“ în accepţiunea GmbHG), e)numirea, angajarea şi revocarea directorilor, f)înfiinţarea de comitete, g)politica de alocare a timpului de fascicul la dispozitivele experimentale, h)acordurile pe termen scurt şi mediu cu privire la utilizarea echipamentelor şi a instalaţiilor ştiinţifice ale Societăţii de către organizaţii ştiinţifice naţionale sau internaţionale, i)regulile cu privire la achiziţii, j)regulile de procedură ale Consiliului; şi k)răscumpărarea („Einziehung“ în accepţiunea GmbHG) sau repartizarea de ACŢIUNI ori a unor cote-părţi din acestea. (4) Acordurile iniţiale pe termen lung cu GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, menţionate la articolul 2 din prezentul statut, vor necesita aprobarea unanimă a Consiliului. Hotărârile ulterioare cu privire la acordurile pe termen lung existente, încheiate cu GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, şi la amendarea respectivelor acorduri vor necesita aprobarea Consiliului cu majoritate calificată de voturi.(5) Toate celelalte hotărâri ale Consiliului se vor lua cu o majoritate simplă a voturilor exprimate, în lipsa unor prevederi contrare în legislaţia în vigoare sau în prezentul statut.(6) Hotărârile ce vizează aspecte legate de normele de reglementare din Republica Federală Germania privind sănătatea şi protecţia, permisele de lucru şi protecţia mediului înconjurător nu pot să contravină legislaţiei germane. Articolul 12Procedura de vot, hotărâri(1) Pentru fiecare 1 (un) euro din capitalul social deţinut, acţionarul va avea dreptul la un vot. Toţi acţionarii vor avea posibilitatea de a vota. Fiecare acţionar poate vota numai exprimându-şi toate voturile în bloc, prin delegaţii împuterniciţi în acest scop de către acţionarul respectiv. Acţionarii desemnaţi de aceeaşi parte contractantă îşi vor putea exercita dreptul de vot doar împreună şi în bloc.(2) O „majoritate simplă“ înseamnă cel puţin 50% din voturile exprimate cu numărul acţionarilor care votează împotrivă cel mult egal cu jumătate din numărul părţilor contractante.(3) O „majoritate calificată“ înseamnă cel puţin 75% din voturile exprimate cu numărul acţionarilor care votează împotrivă cel mult egal cu jumătate din numărul părţilor contractante.(4) „Unanimitate“ înseamnă cel puţin 90% din voturile exprimate, fără voturi împotrivă.(5) Adunările Consiliului vor avea cvorum dacă cel puţin două treimi din capitalul social total este reprezentat. Dacă participanţii reprezintă sub două treimi din capitalul social total, se va convoca imediat o nouă adunare a Consiliului cu aceeaşi agendă. Această nouă adunare a Consiliului va avea cvorum indiferent de proporţia din capitalul social reprezentat, dar numai dacă acest lucru a fost menţionat în mod expres în invitaţia la noua adunare a Consiliului. Capitolul IIIConducerea Societăţii Articolul 13Directorii şi Comitetul director(1) Societatea trebuie să aibă cel puţin 2 directori.(2) Dintre directorii Societăţii, unul va fi un om de ştiinţă şi, în acelaşi timp, preşedinte al Comitetului director; celălalt, director administrativ. Repartizarea sarcinilor între directori se va stabili de către Consiliu în regulile de procedură ale Comitetului director.(3) Directorii Societăţii vor fi numiţi pe o perioadă de maximum 5 ani. Numirea, angajarea şi încheierea mandatului directorilor, precum şi orice amendare sau prelungire a contractelor lor de muncă vor fi aprobate de Consiliu şi semnate de către preşedintele Consiliului în numele Societăţii. Articolul 14Reprezentarea Societăţii Societatea va fi reprezentată de 2 directori ce vor acţiona în comun sau de un singur director ce va acţiona în comun cu un semnatar autorizat („Prokurist“ în accepţiunea Codului comercial german (Handelsgesetzbuch - HGB)). În cazul în care există un singur director, acesta va fi unicul reprezentant al Societăţii. Articolul 15Atribuţiile directorilor Directorii vor conduce Societatea cu conştiinciozitate şi vor depune toate eforturile necesare pentru a servi interesele Societăţii, în conformitate cu: a)Convenţia şi normele legislative din Republica Federală Germania, în măsura în care acestea nu contravin Convenţiei; b)prezentul statut amendat la anumite intervale de timp; c)regulile de procedură ale Comitetului director aprobate de Consiliu; d)indicaţiile şi hotărârile Consiliului; şi e)acordurile existente între părţile contractante. Capitolul IVCooperarea intre Societate şi acţionari Articolul 16Definiţii În contextul articolelor 17 şi 18 se vor aplica următoarele definiţii: a)cunoştinţe reprezintă informaţie, inclusiv documentaţie tehnică, know-how, software şi materiale, indiferent de forma sau modul în care sunt dezvăluite sau păstrate şi indiferent dacă sunt protejate sau nu; b)cunoştinţe anterioare reprezintă cunoştinţele generate înainte de semnarea prezentului statut; c)cunoştinţe ulterioare reprezintă cunoştinţele generate de munca desfăşurată în cadrul activităţilor Societăţii, după semnarea prezentului statut; d)invenţie reprezintă cunoştinţele pentru care se pot obţine machete şi patente, adică acele cunoştinţe care pot fi aplicabile la nivel industrial, arată un element de noutate şi prezintă un pas inventiv. Articolul 17Proprietate intelectuală(1) Acţionarii vor pune la dispoziţia Societăţii, gratuit şi fără restricţii, o autorizaţie neexclusivă şi netransferabilă de folosire a cunoştinţelor lor anterioare, protejate sau nu, care sunt necesare în scopul colaborării lor cu Societatea şi de care sunt liberi să dispună în mod legal.(2) Acţionarii vor pune, de asemenea, la dispoziţia Societăţii, gratuit şi fără restricţii, o autorizaţie neexclusivă şi netransferabilă de folosire a cunoştinţelor lor ulterioare şi a progreselor lor, protejate sau nu, care au fost generate în cadrul colaborării lor în interiorul Societăţii şi de care sunt liberi să dispună în mod legal.(3) Cu excepţia proprietăţilor intelectuale care fac obiectul unui acord contractual separat, toate proprietăţile intelectuale produse de personalul Societăţii vor fi proprietatea Societăţii.(4) La cerere, Societatea va acorda gratuit acţionarilor şi instituţiilor de cercetare finanţate din fonduri publice o autorizaţie neexclusivă şi netransferabilă de folosire a proprietăţilor intelectuale ale Societăţii în scopuri de cercetare. Societatea va acorda acţionarilor, în condiţii rezonabile şi echitabile, autorizaţii în alte scopuri decât cercetarea. Cu consimţământul acţionarului respectiv, Societatea poate acorda, în condiţii rezonabile şi echitabile, autorizaţii în alte scopuri decât cercetarea, oricăror persoane fizice şi juridice din ţara/ţările acţionarului respectiv, cu excepţia situaţiilor în care Consiliul hotărăşte altfel.(5) În situaţia în care Societatea urmăreşte să obţină o autorizaţie de la terţi pentru folosirea proprietăţilor intelectuale, Societatea va depune toate eforturile pentru ca autorizaţia să îi permită să subautorizeze, la rândul său, folosirea proprietăţilor intelectuale respective de către acţionarii săi în condiţiile alineatului 4 de mai sus. Articolul 18Invenţii (1) În privinţa invenţiilor realizate de personalul său, Societatea va aplica normele legii germane cu privire la invenţiile angajaţilor („Gesetz über Arbeitnehmererfindungen“ - ArbnErfG). În cazul în care Societatea decide să nu solicite patente în una sau mai multe ţări, cu consimţământul Societăţii, angajatul care a realizat invenţia poate să solicite în nume propriu, pe cheltuiala sa şi în beneficiul său, protecţia invenţiei respective.(2) În privinţa invenţiilor realizate, în decursul activităţii sale la Societate, de către personalul detaşat la Societate de către un acţionar, se vor aplica prevederile următoare:a)În conformitate cu prevederile legale şi contractuale privitoare la invenţiile angajaţilor, acţionarul care şi-a detaşat angajatul va deţine toate drepturile asupra invenţiilor realizate individual de către acesta. Acţionarul detaşant va avea dreptul să solicite în orice ţară, în nume propriu, pe cheltuiala sa şi în beneficiul său, patentele necesare pentru protejarea invenţiilor respective. Societatea şi ceilalţi acţionari vor avea dreptul să utilizeze gratuit invenţiile respective în scopuri de cercetare şi de a obţine în condiţii echitabile şi rezonabile o autorizaţie de folosire a acestora în alte scopuri decât cercetarea. În plus, acţionarul deţinător al drepturilor nu va refuza să autorizeze, la cererea altor acţionari, orice persoană fizică sau juridică din ţara ori ţările acţionarilor respectivi, în condiţii echitabile şi rezonabile, folosirea invenţiilor respective în alte scopuri decât cercetarea. În baza unor acorduri contractuale între acţionarii în cauză şi Societate sau prin hotărârea Consiliului se poate stabili ca, pentru anumite invenţii, un acţionar să nu fie obligat să autorizeze Societatea, alţi acţionari sau orice altă persoană fizică ori juridică din ţara acţionarului care solicită acest lucru. b)Societatea va primi de la deţinătorul drepturilor de proprietate intelectuală o cotă-parte din veniturile nete pe care acesta le încasează, acordând autorizaţii în alte scopuri decât cercetarea; această cotă-parte se va stabili în funcţie de contribuţiile aduse la invenţiile realizate de către Societate şi, respectiv, de către angajatul detaşat. c)La solicitarea drepturilor de proprietate intelectuală şi la acordarea de autorizaţii, Societatea şi acţionarii se vor consulta atunci când există dubii şi se vor abţine de la acţiuni care ar putea aduce prejudicii fie Societăţii, fie acţionarilor. d)Societatea va deţine proprietatea exclusivă a drepturilor asupra invenţiilor realizate de angajaţii detaşaţi la Societate de către un acţionar, ca parte a contribuţiei sale în natură la înfiinţarea Societăţii, în cazul în care persoana detaşată a realizat aceste invenţii, nu strict individual, ci împreună cu angajaţii Societăţii sau împreună cu persoane detaşate la Societate de către alţi acţionari, ca parte a contribuţiei lor în natură la înfiinţarea Societăţii. e)Dacă invenţiile sunt realizate de un angajat detaşat la Societate de un acţionar, împreună cu angajaţii detaşaţi la Societate de un alt acţionar, aceste invenţii realizate în comun vor fi proprietatea ambilor parteneri implicaţi, aceştia urmând să cadă de acord asupra modului în care îşi împart şi îşi exploatează în comun invenţia. Prevederile literei a) de mai sus se vor aplica acestor invenţii realizate în comun. f)În lipsa unor prevederi contrare în acordul contractual, Societatea va deţine proprietatea exclusivă a drepturilor asupra invenţiilor realizate de angajaţii detaşaţi la Societate de către un acţionar, în cazul în care persoanele detaşate au realizat aceste invenţii, nu strict individual, ci împreună cu angajaţii Societăţii sau împreună cu persoane detaşate la Societate de către un alt acţionar, ca parte a contribuţiei lor în natură la înfiinţarea Societăţii.(3) În privinţa invenţiilor realizate de angajaţii Societăţii împreună cu angajaţii unui acţionar, care nu sunt detaşaţi la Societate, aceste invenţii realizate în comun vor fi proprietatea ambilor parteneri implicaţi, aceştia urmând să cadă de acord asupra modului în care îşi împart şi îşi exploatează în comun invenţia. Acest acord va respecta prevederile stipulate în alineatul 2 de mai sus. Articolul 19Confidenţialitate(1) Acţionarii se vor angaja să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi cu privire la toate informaţiile şi materialele care nu au fost încă publicate şi care le-au fost încredinţate confidenţial de către alt acţionar sau de către Societate. Acţionarul căruia i sau încredinţat astfel de informaţii sau materiale le va putea folosi doar în scopuri în acord cu termenii statutului şi în scopuri necomerciale. Dezvăluirea de informaţii sau materiale confidenţiale se va face numai cu consimţământul expres în scris al acţionarului de la care provin materialele sau informaţiile respective ori al Societăţii.(2) Nu vor cădea sub incidenţa clauzei de confidenţialitate din alineatul 1 de mai sus materialele sau tipurile de informaţie:a)pe care acţionarul beneficiar al informaţiilor sau materialelor confidenţiale le-a realizat ori le realizează independent de informaţiile încredinţate lui; b)care fac parte din tehnologia general accesibilă sau care dobândesc acest statut fără nicio intervenţie din partea acţionarului beneficiar; c)care se aflau deja în posesia acţionarului beneficiar la momentul dezvăluirii lor; sau d)dezvăluite în mod legal acţionarului de către o terţă parte aflată în mod legal în posesia acestora şi fără obligaţii de confidenţialitate în privinţa lor. (3) Clauza de confidenţialitate din alineatul 1 de mai sus va expira după 5 ani de la data la care dizolvarea Societăţii a fost înregistrată la registrul comerţului. Acţionarii vor impune aceleaşi obligaţii de confidenţialitate tuturor afiliaţilor şi subcontractanţilor lor, precum şi tuturor angajaţilor lor şi persoanelor care lucrează pentru un acţionar şi care pot avea acces la informaţii confidenţiale. Capitolul V Comitet Articolul 20Consiliul ştiinţific(1) Consiliul ştiinţific, alcătuit din membri externi care sunt renumiţi oameni de ştiinţă, îi vor consilia pe membrii Consiliului şi pe directori în probleme ştiinţifice şi tehnice de importanţă fundamentală.(2) Consiliul ştiinţific va fi alcătuit din 8-12 membri. Aceştia sunt numiţi de Consiliu la recomandarea Consiliului ştiinţific şi în urma consultării cu directorii.(3) Consiliul ştiinţific îşi alege un preşedinte. Consiliul ştiinţific îşi va stabili reguli de procedură proprii care vor necesita aprobarea Consiliului. Capitolul VIAspecte financiare Articolul 21Bilanţul financiar anual(1) În interval de 3 luni de la încheierea anului financiar, directorii vor întocmi bilanţul financiar anual şi raportul Direcţiei („Lagebericht“ în accepţiunea GmbHG). Prevederile din Codul comercial german (HGB) privind elaborarea şi auditul bilanţului financiar anual şi al raportului Direcţiei, pentru marile societăţi, se vor aplica mutatis mutandis.(2) Bilanţul financiar anual şi raportul Direcţiei vor fi verificate de un expert contabil autorizat independent („Abschlussprüfer“ în accepţiunea HGB). Acesta va fi selecţionat de către Consiliu înainte de sfârşitul anului financiar care urmează să facă obiectul auditului. Numirea expertului contabil se va face anual, cu posibilitatea renumirii aceluiaşi expert contabil. Odată numit, expertul contabil independent va fi imediat îndrumat, inter alia, să verifice buna administrare a Societăţii [secţiunea 53 (1), nr. 1 din Legea privind principiile bugetare pentru Federaţie şi landuri (Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder - HGrG) din 19 august 19691] şi să completeze raportul în conformitate cu secţiunea 53 (1), nr. 2 din HGrG.(3) Imediat după primirea raportului de audit („Prüfungsbericht“ în accepţiunea HGB), directorii trebuie să prezinte Consiliului un exemplar al bilanţului financiar anual, al cărui original trebuie să aibă semnătura legal opozabilă a directorilor, precum şi raportul Direcţiei, însoţit de raportul de audit care va cuprinde o declaraţie în scris. În decursul primelor 6 luni de la încheierea anului financiar, Consiliul va hotărî asupra aprobării bilanţului financiar anual. Articolul 22Drepturile de audit ale acţionarilor Fiecare acţionar are dreptul de a realiza un audit dacă acest lucru este cerut de legislaţia naţională privind fondurile publice. Capitolul VIISchimbări în acţionariat Articolul 23Admiterea de noi acţionari şi transferul de ACŢIUNI(1) În cazul oricărei modificări a contribuţiilor financiare aduse de o parte contractantă, acţionarii în cauză vor realiza transferul de ACŢIUNI corespunzător.(2) Societatea va manifesta deschidere faţă de admiterea de noi acţionari desemnaţi de partea/părţile contractantă(e) respectivă(e). Consiliul va fi împuternicit să decidă asupra condiţiilor de aderare impuse noilor acţionari.(3) În lipsa unei alte formule adoptate de Consiliu cu privire la o majorare a capitalului social, noul acţionar va dobândi ACŢIUNI sau cote-părţi din acestea de la unul sau mai mulţi acţionari existenţi.(4) Dobândirea de ACŢIUNI sau a unor cote-părţi din acestea de la un acţionar existent necesită aprobarea unanimă a Consiliului. Aprobarea se va considera implicită atunci când acţionarul beneficiar este desemnat de aceeaşi parte contractantă ca cea a acţionarului/acţionarilor de la care provin acţiunile.(5) Orice hotărâre cu privire la transferul ACŢIUNILOR sau a unor cote-părţi din acestea va deveni definitivă printr-o rezoluţie a Consiliului şi va fi făcută publică de directori.1 Textul în limba germană: Monitorul Oficial Federal (Bundesgesetzblatt) 1969 I p. 1.273. Articolul 24Răscumpărarea sau repartizarea obligatorie a ACŢIUNILOR(1) Răscumpărarea de ACŢIUNI sau a unei cote-părţi din acţiunile unui acţionar va fi permisă cu acordul acţionarului respectiv.(2) Răscumpărarea de ACŢIUNI sau a unei cote-părţi din acţiunile unui acţionar fără acordul acţionarului va fi permisă dacă:a)activele acţionarului devin obiect al procedurilor de incapacitate de plată sau a unei cereri de începere a procedurilor de incapacitate de plată care au fost oprite datorită lipsei activelor; b)ACŢIUNILE acţionarului devin obiect al procedurilor de lichidare, iar aceste proceduri nu au fost întrerupte în termen de 3 luni şi/sau ACŢIUNILE nu au fost încă valorificate în respectiva perioadă; c)acţionarul încalcă obligaţiile prevăzute în prezentul statut sau obligaţiile prevăzute în regulamentele interne ale Societăţii; în special dacă întârzie cu peste 3 ani contribuţia în numerar sau în natură.În aceste situaţii, acţionarul în cauză nu va avea drept de vot pentru răscumpărare, iar voturile lui nu pot fi luate în considerare în calculul majorităţii. Cu toate acestea, el va avea dreptul să ia parte la şedinţa respectivă a Consiliului şi să se justifice înainte de a se lua o hotărâre cu privire la răscumpărare sau repartizare. (3) La răscumpărare, acţionarul în cauză va beneficia de un aranjament de plată din partea Societăţii egal cu cuantumul valorii nominale a ACŢIUNILOR sale din capitalul social al Societăţii. În situaţiile prevăzute la alineatul 2 literele a) şi b) de mai sus, un potenţial beneficiar nu devine acţionar, dar va primi un aranjament de plată egal cu valoarea nominală a ACŢIUNILOR respective.(4) În locul răscumpărării ACŢIUNILOR, Consiliul poate lua hotărârea, prin majoritate calificată, să repartizeze ACŢIUNILE:a)unuia sau mai multor acţionari rămaşi, care ar fi de acord să le preia, proporţional cu numărul de ACŢIUNI pe care aceştia le deţin, sau b)unui nou acţionar în sensul articolului 23 alineatul (2),contra unui aranjament de plată egal cu valoarea prevăzută la alineatul (3) de mai sus. De asemenea, se poate ca o cotă-parte din ACŢIUNI să fie răscumpărată si o altă cotă-parte repartizată. Aranjamentul va fi plătit de către acţionarii cărora le sunt repartizate ACŢIUNILE sau cote-părţi din acestea. (5) Valabilitatea răscumpărării/repartizării nu va depinde de cuantumul aranjamentului.(6) Orice hotărâre cu privire la răscumpărarea sau repartizarea ACŢIUNILOR ori a unor cote-părţi din acestea va deveni definitivă printr-o rezoluţie a Consiliului făcută publică de către directori. Articolul 25Retragerea unui acţionar Acţionarul care se retrage din Societate fără ca aceasta să fie lichidată poate solicita doar un aranjament de plată limitat la valoarea nominală a ACŢIUNILOR sale. Capitolul VIIIÎnchiderea Societăţii Articolul 26Lichidarea Societăţii sau schimbarea obiectivelor sale(1) Dacă un acţionar se retrage din Societate, Societatea este lichidată sau obiectivele sale nu mai sunt scutite fiscal, acţionarii nu vor putea recupera o valoare mai mare decât valoarea acţiunilor lor din capitalul vărsat şi valoarea reală de piaţă a contribuţiilor nefinanciare.(2) Dacă Societatea este lichidată sau obiectivele sale nu mai sunt scutite fiscal, activele Societăţii, în măsura în care valoarea acestora depăşeşte valoarea acţiunilor acţionarilor din capitalul vărsat şi valoarea reală de piaţă a contribuţiilor în natură a acţionarilor, vor fi transferate la GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, ce va folosi activele direct şi exclusiv în beneficiul public sau, după o consultare cu autorităţile fiscale germane, unei alte societăţi scutită fiscal sau unei entităţi publice, pentru ştiinţă şi cercetare. Capitolul IXAlte clauze Articolul 27Răspunderea (1) Acţionarii vor avea grijă ca Societatea să procure suficientă asigurare pentru a acoperi prejudiciile aduse persoanelor sau bunurilor de către personalul detaşat şi de către oamenii de ştiinţă si specialiştii invitaţi la Societate, în măsura în care răspunderea nu este deja acoperită de alte asigurări. Nu vor face obiectul acestei răspunderi prejudiciile cauzate de greşeli intenţionate sau neglijenţă gravă.(2) Referitor la problemele legate de răspunderea legală, ce nu pot fi soluţionate conform alineatului 1 de mai sus, acţionarii se vor consulta reciproc, imediat, în vederea stabilirii despăgubirilor. Articolul 28Legea aplicabilă Prezentul statut va fi guvernat, interpretat şi aplicat în conformitate cu legile din Republica Federală Germania. Articolul 29Intrarea în vigoare Prezentul statut va intra în vigoare odată cu semnarea lui de către acţionari şi legalizarea acestuia de către un notar. Articolul 30Limbile utilizate Prezentul statut se redactează în limbile engleză, franceză, germană, rusă şi spaniolă. Exemplarul în limba germană se va depune la autoritatea germană competentă ce are în subordine registrul comerţului în vederea înregistrării Societăţii. Articolul 31Independenţa clauzelor (1) În cazul în care vreuna din prevederile prezentului statut devine parţial sau total nulă ori lipsită de valabilitate, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi.(2) Prevederea nevalabilă va fi înlocuită printr-o prevedere valabilă care să implementeze cât mai deplin posibil principiile şi scopul prevederii nevalabile.(3) Aceleaşi prevederi se vor aplica şi în eventualitatea în care prezentul statut nu acoperă o problemă care ar fi trebuit să fie inclusă în acest statut. Articolul 32Anunţuri Anunţurile Societăţii, cerute de lege, se vor publica în Monitorul Federal Electronic din Germania („Elektronischer Bundesanzeiger“), pe website-ul Societăţii şi, în plus, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Documentul tehnic 1 anexat la Convenţia FAIR, partea A Descrierea Centrului FAIR care urmează a se construi şi etapele de construcţie 1. Aspecte generale Prezentul document prezintă descrierea ştiinţifică şi tehnică a Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor (Facility for Antiproton and Ion Research - FAIR), un Centru internaţional de acceleratoare destinat cercetării în Europa care urmează a se construi pe amplasamentul Laboratorului GSI de la Darmstadt, Germania. Documentul este un rezumat extras din Raportul tehnic de bază (RTB) cu privire la FAIR, elaborat de comunitatea ştiinţifică internaţională şi de colectivul proiectului FAIR şi publicat în 2006. Prezentul document cuprinde: (i) o schiţă generală a sistemelor de accelerare şi a caracteristicilor lor de funcţionare; (ii) o scurtă descriere a programelor de cercetare şi a laboratoarelor experimentale asociate acestora; (iii) o scurtă trecere în revistă a sistemelor de suport tehnic şi a construcţiilor civile şi (iv) o schiţă a etapelor de construcţie. Informaţiile cu privire la intervalele de timp, costul şi forţa de muncă necesare realizării şi punerii în funcţiune a Centrului sunt prezentate în anexa nr. 4. 2. Centru de acceleratoare 2.1. Aspecte generale Figura 1*) - Planul Centrului FAIR: Acceleratoarele existente la GSI (stânga, albastru) vor acţiona ca injector pentru noile sisteme de accelerare care urmează a se construi (dreapta, roşu). Conceptul Centrului de acceleratoare FAIR a fost elaborat de comunitatea ştiinţifică internaţională şi de Laboratorul GSI. Scopul său este de a furniza fascicule de nuclee stabile şi instabile de înaltă calitate, intense, fără precedent şi fascicule de antiprotoni cu un larg domeniu de intensităţi şi de energii, destinate unui program ştiinţific multilateral de prim rang. Actualul plan al Centrului este prezentat în figura 1. Conceptul se întemeiază pe, şi totodată dezvoltă substanţial, evoluţiile cruciale realizate în ultimii 15 ani la GSI şi la alte laboratoare de acceleratoare din lume în domeniul accelerării, acumulării, stocării şi răcirii în spaţiul de fază a fasciculelor de ioni grei şi de protoni la energii înalte. Conceptul sistemelor de accelerare din figura 1 a fost elaborat pe baza acestei experienţe şi adoptând noi dezvoltări, cum sunt magneţii supraconductori cu ciclu rapid, răcirea stohastică şi răcirea electronică la energii înalte a fasciculelor de ioni, tehnologia de vid ultraînalt, şi experimentele cu fascicule răcite în inele de stocare. 2.2. Cerinţele de performanţă şi conceptul de bază al Centrului FAIR Conceptul şi caracteristicile de proiectare ale Centrului FAIR s-au desprins din cerinţele stabilite de programele ştiinţifice: Fascicule de ioni de toate speciile şi de antiprotoni: FAIR urmează să furnizeze fascicule de ioni de toate speciile, de la hidrogen la uraniu, şi de antiprotoni într-un larg interval de energie (de la particule în repaus până la energii de câteva zeci de GeV pe nucleon în sistemul de referinţă al laboratorului). Cele mai mari intensităţi de fascicul: În cazul fasciculelor primare, intensitatea creşte, comparativ cu situaţia actuală, de până la câteva sute de ori pentru speciile ionice cele mai grele. Pentru producţia de fascicule secundare radioactive şi pentru impulsurile de mare putere destinate cercetărilor de fizica plasmei, fasciculele de intensitate înaltă care circulă prin sincrotronul SIS100 vor fi comprimate în grupuri scurte cu durate de 50-100 ns. Creşterea de intensitate a fasciculelor primare se va traduce printr-o amplificare a intensităţii de 1.000 până la 10.000 de ori în cazul fasciculelor secundare de ioni radioactivi, datorită acceptanţei mărite a separatoarelor şi inelelor de stocare din aval. *) Figura 1 este reprodusă în facsimil. Tabelul 1 - Parametri şi caracteristici fundamentale ale sincrotroanelor şi inelelor de răcire/stocare ale FAIR

Inel Circumferinţă Rigiditatea fasciculului Energia fasciculului [GeV/u] Caracteristici
Sincrotronul SIS100 1.083,6 m 100 Tm 2,7 pentru ionii de U28+ 29 pentru protoni Magneţi supraferici cu impulsuri rapide de până la 2 T, 4 T/s, comprimarea a 5·1011 ioni de U în grupuri de ~60 ns, extracţie rapidă şi lentă, vid de lucru de 5·1012 mbar
Sincrotronul SIS300 1.083,6 m 300 Tm 34 pentru ioni de U92+ Magneţi cosθ supraconductori cu impulsuri de până la 6 T, 1 T/s, extracţie lentă de ~3·1011 ioni U pe sec., ciclu de mare randament, vid de lucru de 5·1012 mbar
Inel colector CR 210,5 m 13 Tm 0,74 pt A/q = 2,7; 3 pentru antiprotoni Acceptanţă antiprotoni: 240·240 mm mrad, Δp/p=±3·10–2, răcire stohastică rapidă a ionilor radioactivi şi antiprotonilor, spectrometru de masă izocron pentru nucleele de viaţă scurtă
Inel de acumulare RESR 245 m 13 Tm 0,74 pt A/q = 2,7; 3 pentru antiprotoni Acumulare de antiprotoni după prerăcirea în CR, decelerare rapidă a nucleelor de viaţă scurtă, viteză de rampă 1 T/s
Nou inel experimental de stocare NESR 222 m 13 Tm 0,74 pt A/q = 2,7; 3 pentru antiprotoni Răcire electronică a ionilor radioactivi şi antiprotonilor cu o energie a fasciculului de electroni de până la 450°keV, spectrometru de masă de precizie, experimente cu atomi şi electroni cu ţinte interne, instalaţie de împrăştiere electron-nucleu, decelerare ioni şi antiprotoni, viteză de rampă 1 T/s
Inel de stocare la energii înalte HESR 574 m 50 Tm 14 pentru antiprotoni Răcire stohastică a antiprotonilor de până la 14 GeV, răcire electronică a antiprotonilor de până la 9 GeV; ţintă internă pentru jet de gaz sau pastile

Figura 2*) - Schema operării în paralel la FAIR cu până la 4 programe ştiinţifice diferite: Un fascicul de protoni (oranj) produce antiprotoni (linie punctată oranj) la staţia-ţintă pentru antiprotoni, pentru experimente la HESR sau NESR. În paralel, un fascicul primar de ioni (albastru) produce fascicule secundare radioactive (linie punctată albastră) la Super-FRS pentru experimente cu ţintă fixă sau experimente la NESR. În acelaşi timp, un fascicul de ioni grei de energie înaltă (roşu) este accelerat la SIS100/300 şi extras lent în 10-100 secunde pentru experimentele de ciocniri nucleare. În plus, grupuri de fascicule intense, puternic comprimate (verde) sunt livrate la intervale de câteva minute către ţinte pentru fizica plasmei. Alternativ, SIS100 deserveşte experimente de fizică atomică (violet) în pauzele producerii de antiprotoni. *) Figura 2 este reprodusă în facsimil. Creşterea energiei de fascicul: Pentru a produce antiprotoni se vor livra fascicule intense de protoni cu energii de circa 30 GeV. Pentru a obţine densităţi barionice maxime şi a permite producţia de quarci „charm“ în ciocnirile nucleu-nucleu la energii înalte, sincrotronul SIS300 este proiectat pentru energii de fascicul de la 35 AGeV pentru uraniu până la 45 AGeV pentru argon. Fascicule de calitate înaltă cu densităţi maxime ale spaţiului de fază: Cu ajutorul tehnicilor de răcire în spaţiul de fază, cum sunt răcirea stohastică, electronică şi, de asemenea, cea cu laser, FAIR urmăreşte să producă fascicule primare şi secundare de înaltă calitate, reducând cu câteva ordine de mărime dispersia impulsurilor şi emitanţa, comparativ cu laboratoarele obişnuite, care utilizează fascicule nerăcite. Pe lângă precizia statistică şi sensibilitatea înaltă, asociate intensităţii înalte a fasciculelor, aceste fascicule de înaltă calitate vor permite realizarea unor experimente de o precizie fără precedent. Aceste cerinţe experimentale conduc la următorul concept de Centru şi amplasare a acceleratoarelor: Sincrotroane şi inele de stocare ca principale structuri de accelerare: Sincrotroanele sunt cea mai simplă şi mai rentabilă modalitate de a accelera fasciculele de ioni la energii înalte, de la protoni la ionii de uraniu. Fapt şi mai important, dat fiind programul de cercetări prevăzut pentru FAIR, structura temporală a fasciculelor primare livrate de accelerarea sincrotronică permite o adaptare ideală la inelele de stocare din aval. Sincrotroane supraconductoare cu ciclu rapid şi accelerarea stărilor de sarcină medie: Intensitatea înaltă a fasciculelor primare va fi realizată de sincrotroane supraconductoare cu ciclu rapid, plus - pentru ionii mai grei - prin accelerarea ionilor cu stare de sarcină joasă. Starea de sarcină intră pătratic în limita sarcinii spaţiale. La energiile dorite pentru fasciculele de ioni radioactivi de până la 1,5 AGeV, starea de sarcină redusă necesită puterea de curbare mai mare a sincrotronului SIS100. Putere de curbare mare pentru particule de energii mai înalte: Puterea de curbare ridicată a SIS100 permite accelerarea protonilor până la circa 30 GeV, ducând la o producere eficientă de antiprotoni. Pentru programul de cercetare în domeniul ciocnirilor nucleu-nucleu la energii de până la 35 AGeV pentru uraniul complet ionizat (stare de sarcină 92+) este necesar cel de-al doilea inel sincrotronic SIS300 cu o putere mai mare de curbare. Acesta este proiectat pentru perioade lungi de extracţie şi poate fi folosit şi ca inel de decomprimare. Tabelul 1 prezintă parametrii tehnici şi caracteristicile de funcţionare ale diferitelor componente de accelerare ale FAIR. 2.3. Operare în paralel şi sinergie Un considerent important de care s-a ţinut seama la proiectarea Centrului a fost asigurarea unei mari capacităţi de desfăşurare realmente simultană a diferitelor programe de cercetare. Schema propusă, alcătuită din sincrotroane şi inele de stocare, cu duratele ciclurilor lor intrinseci de accelerare de fascicule, acumulare, stocare şi, respectiv, răcire, permite optimizarea unei astfel de operări paralele, într-o sinergie ridicată. Pentru fiecare din diferitele programe simultane, sistemul de accelerare se comportă mai mult sau mai puţin ca o instalaţie proiectată special în acel scop. Această caracteristică este ilustrată prin exemplul din figura 2. 3. Programe experimentale şi instalaţii În termeni generali, scopurile de cercetare şi obiectivele ştiinţifice ale activităţii de la FAIR pot fi grupate în 3 mari categorii:

(i) o mai bună înţelegere a proprietăţilor materiei; aceasta include o reducere a structurii materiei la componentele de bază şi la legi fundamentale, forţe şi simetrii; şi o înţelegere a modului în care, din aceste elemente constitutive, ia naştere complexitatea care nu este rezultatul unei simple suprapuneri liniare, ci implică procese, corelaţii şi coerenţe neliniare;
(ii) contribuţii la cunoştinţele noastre despre evoluţia Universului; structura ierarhică a materiei, de la microscopic la macroscopic, este direct legată de succesiunea etapelor în evoluţia şi generarea lumii vizibile;
(iii) utilizarea fasciculelor de ioni în tehnologie şi în cercetarea aplicată.

Aceste scopuri generale ale cercetării se pot grupa în următoarele domenii specifice de cercetare de la FAIR: -Structură nucleară şi astrofizică nucleară folosind fascicule de nuclee stabile, dar, în particular, şi de nuclee cu viaţă scurtă (radioactive) departe de stabilitate;

Structură hadronică, teoria cromodinamicii cuantice (QCD) a interacţiilor tari şi vidul QCD, în special cu fasciculele de antiprotoni;

Diagrama de fază a materiei nucleare şi plasma quarc-gluonică cu fascicule de ioni grei la energii înalte;

Fizica plasmelor foarte dense cu grupuri de fascicule de ioni grei, puternic comprimate, în combinaţie unică cu un laser petawatt actualmente în construcţie;

Fizică atomică, electrodinamică cuantică (QED) şi câmpurile electromagnetice ultraînalte cu fascicule de ioni grei cu sarcină foarte mare şi antimaterie;

Dezvoltări tehnice şi cercetare aplicată cu fascicule de ioni pentru ştiinţa materialelor şi biologie.Experimentele propuse şi colaborările respective sunt sintetizate în tabelul 2, care cuprinde şi principalele instalaţii implicate în aceste programe de cercetare. Tabelul 2 - Programe individuale de cercetare aprobate pentru FAIR, împreună cu obiectivele lor ştiinţifice şi instrumentaţia ştiinţifică necesară. Sunt incluse şi unele opţiuni de viitor, evaluate de comitetele de program, dar care nu fac parte din proiectul de bază.

Denumirea experimentului Domeniul ştiinţific Programul de cercetare Instalaţie tehnică Instalaţie de bază
R3B NUSTAR1 Studiul reacţiei cinematice inverse cu fascicule de ioni radioactivi relativişti Vast dispozitiv de reacţie permiţând realizarea de experimente cu reacţii cinematice complete Da
HISPEC/DESPEC NUSTAR Studiul nucleelor departe de stabilitate prin spectroscopie gama şi spectroscopia particulelor, de înaltă rezoluţie şi înaltă eficienţă Detectoare γ (AGATA), plus dispozitive de detectare a particulelor cu sarcină şi a neutronilor Da
LASPEC NUSTAR Studiul speciilor de ioni radioactivi prin spectroscopie laser Staţie de spectroscopie laser cu scopuri multiple Da
Denumirea experimentului Domeniul ştiinţific Programul de cercetare Instalaţie tehnică Instalaţie de bază
MATS NUSTAR Măsurarea de înaltă precizie şi înaltă eficienţă a timpului de viaţă şi masei nucleelor radioactive Dispozitiv complex compus dintr-o capcană de ioni cu fasciculul de electroni (pentru regenerarea sarcinii), capcane de ioni (pentru prepararea fasciculului) şi un sistem de capcane Penning de precizie Da
ILIMA NUSTAR Masa şi timpul de viaţă la fasciculele de ioni radioactivi răciţi şi stocaţi Spectroscopie de masă Schottky şi izocronă Da
EXL NUSTAR Reacţii cinematice inverse cu ioni uşori pe nuclee radioactive Dispozitiv de reacţie în interiorul inelului Da
AIC NUSTAR Raza de masă (rms) a nucleelor departe de stabilitate Dispozitiv de ciocnire ioni (radioactivi) antiprotoni Nu
ELISe NUSTAR Împrăştierea elastică, inelastică şi cvasi-liberă de electroni a nucleelor departe de stabilitate Dispozitiv de ciocnire electroni-ioni, inclusiv un spectrometru electronic de înaltă rezoluţie Da
NCAP NUSTAR Producţie de radionuclizi specifici pentru studii (în afara FAIR) asupra capturii de neutroni Niciun dispozitiv special Nu
EXO-pbar NUSTAR Abundenţa p-n la suprafaţa nucleară a nucleelor departe de stabilitate Ioni radioactivi de energie foarte scăzută cu antiprotoni stocaţi într-o capcană Penning Nu
PANDA QCD2 Fizică QCD şi hadronică cu fascicule de antiprotoni de energie înaltă răciţi Amplu sistem detector ţintă internă, acoperind unghiul solid aproape în întregime Da
CBM QCD Diagrama de fază QCD la ciocnirile nucleu-nucleu de energii înalte Amplu sistem detector ţintă fixă, acoperind unghiul solid aproape în întregime Da
PAX/ASSIA QCD Studii de fizică QCD şi hadronică cu fascicule de antriprotoni polarizaţi Sistem de detecţie pentru dispozitivul de ciocnire, acoperind un mare unghi solid Nu
HEDgeHOB/WDM APPA3 Materie caldă, densă, produsă de impulsuri intense de ioni şi/sau laser Staţii experimentale de fizica plasmei Da
FLAIR APPA Studii de precizie cu fascicule de ioni, antiprotoni stopaţi sau de energie joasă Inel de stocare electrostatică de energie ultrajoasă, capcană Penning, staţii ţintă de antiprotoni de energie joasă Da
SPARC APPA Spectroscopie de fizică atomică şi studii de ciocniri cu fascicule de ioni de energie înaltă stocaţi Experimente cu ţintă fixă şi în interiorul inelului Da
BIOMAT APPA Aplicaţii ale fasciculelor de ioni şi antiprotoni în biofizică, biologie, studiul materialelor şi alte discipline Diferite staţii ţintă cu scopuri multiple Da

1 Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions (Structură, astrofizică şi reacţii nucleare). 2 QCD and Hadron Physics (Cromodinamică cuantică şi fizică hadronică). 3 Atomic Physics, Plasma Physics and Applications (Fizică atomică, fizica plasmei şi aplicaţii). 4. Construcţii civile 4.1. Aspecte generale Complexul FAIR urmează să fie realizat la est de actualul Laborator GSI. Tunelul circular se va construi sub pământ. Toate celelalte clădiri vor fi construite la suprafaţă. Construcţia FAIR va necesita defrişarea unei suprafeţe de circa 14 hectare de pădure care va fi replantată aici sau într-o altă zonă. Procedurile legale şi de reglementare legate de planul de dezvoltare (Bebauungsplanverfahren) au fost deja finalizate cu succes. Consiliul municipal din Darmstadt a emis deja o hotărâre în acest sens la 14 februarie 2006. Proiectul va utiliza acceleratorul existent pe post de injector. Tunelul circular se va construi prin săpătură deschisă la adâncimea de circa 17 metri şi va fi acoperit cu 10 m de pământ, conform normelor de radioprotecţie. Pământul excavat se va reutiliza în scopuri de ecranare şi pentru amenajarea terenului destinat noului Centru. Această operaţie cuprinde şi ecranarea cu pământ impusă de normele de radioprotecţie. Tunelul circular va fi conectat cu 3 clădiri dispuse simetric în jurul inelului şi accesibile fiecare printr-un tunel transversal, ca şi printr-un labirint de pasaje şi nişe. Toate celelalte clădiri vor fi amplasate la sud de marele tunel circular. Dată fiind suprafaţa mare de teren necesară s-a avut în vedere soluţia supraterană ca fiind mai economică. 4.2. Etapele construcţiei Construcţia, punerea în funcţiune şi exploatarea Centrului FAIR se vor desfăşura în 3 etape. Timpul total de construcţie a Centrului FAIR va fi de 8 ani. Etapa 1 - Fizica fasciculelor radioactive: structură nucleară şi astrofizică nucleară; studii de fizică atomică şi fizica plasmei cu ioni radioactivi şi/sau multiplu ionizaţi Etapa 2 - Fizică proton-antiproton şi ioni grei relativişti: studii de cromodinamică cuantică (QCD) cu protoni şi antiprotoni; studii de precizie cu fascicule de antiprotoni în domeniul simetriilor şi interacţiilor fundamentale; studii cu privire la fizica materiei barionice dense, utilizând ioni grei relativişti la energii de 1-10 GeV/u; fizică atomică la energii relativiste Etapa 3 - Centru la capacitate integrală; toate programele de cercetare: operarea în paralel a până la 4 programe de cercetare; întreaga energie şi întreaga luminozitate necesare pentru programul de ciocniri nucleare; studii de cromodinamică cuantică (QCD) la PANDA; cercetări în domeniul plasmei; studiul reacţiilor atomice cu fascicule rapide Împărţirea pe etape reflectă succesiunea în care clădirile sunt terminate şi devin disponibile. Planificarea a fost optimizată în ceea ce priveşte reducerea la minimum a costurilor şi termenelor de construcţie. Există şi soluţii alternative, dar nu pot fi puse în practică fără o creştere a costurilor. Astfel, calendarul propus, elaborat de BUNG Beratende Ingenieure, a servit drept bază pentru actuala planificare a FAIR. Etapele construcţiei sunt ilustrate în figura 3. Figura 3*) - Etapele de construcţie şi de exploatare a Centrului FAIR. În etapa 1 (stânga sus) se vor construi doar obiectivele trasate cu roşu. Caseta arată construcţiile civile care se vor realiza în etapa 1. În etapa 2 (dreapta sus) se vor construi elementele trasate cu roşu, în timp ce componentele de accelerare, trasate în albastru, vor fi deja în funcţiune. Clădirile trasate în albastru vor fi fost deja terminate în această etapă. În etapa 3 (jos) nu se vor mai efectua construcţii civile, iar componentele de accelerare trasate în roşu vor fi deja terminate. 5. Radioprotecţie Planul de radioprotecţie pentru Centrul FAIR are la bază calcule detaliate cu privire la producţia, transportul şi atenuarea radiaţiei. S-au utilizat în acest scop două metode:

(i) modelul Moyer (legea inversului pătratului şi scăderea exponenţială a dozei în materialul de ecranare);
(ii) tehnici Monte Carlo de simulare a generării de radiaţie şi a transportului prin ecranul de protecţie.
Instalaţiile FAIR vor satisface normele legislaţiei germane de radioprotecţie:
(i) Radiaţia emisă direct de instalaţie nu trebuie să depăşească nivelul de 0,7-1 mSv pe an (8.760 ore).
(ii) Expunerea la radiaţie prin emisie de radionuclizi nu trebuie să depăşească nivelul de 0,3 mSv pe an.
(iii) Suma radiaţiei de la punctele (i) şi (ii) trebuie să fie sub 1 mSv (§46 StrlSchV, Ordonanţa germană de radioprotecţie).
(iv) Expunerea la radiaţie (în afara zonelor de radiaţie controlată) nu trebuie să depăşească nivelul de 6 mSv pe an (2.000 ore) în incinta institutului şi de 1 mSv pe an în exteriorul incintei.

ANEXĂ la Convenţia cu privire la construcţia Centrului de Cercetare în domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor FAIR Documentul Tehnic 1B Versiunea iniţială pe module - O abordare pas cu pas a realizării Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa (FAIR) Acest Document tehnic 1B este complementar cu Documentul tehnic 1A şi nu trebuie considerat document separat. Prefaţă Pentru a permite demararea rapidă a construcţiei Centrului FAIR, ţinând cont de recentele estimări de costuri şi angajamente de finanţare, asigurând, în acelaşi timp, excelenţa ştiinţifică şi potenţialul de descoperire remarcabil al Centrului FAIR, s-a elaborat şi aprobat o abordare modulară pentru construcţia Centrului FAIR. *) Figura 3 este reprodusă în facsimil. Această abordare modulară are în vedere următoarele obiective:

construcţia unor module distincte, relativ independente, care vor servi experimentelor realizate de toate comunităţile ştiinţifice de la Centrul FAIR;

asigurarea flexibilităţii necesare realizării Centrului FAIR pe baza fondurilor disponibile.Abordarea modulară conduce la definirea a 7 module din care 4 formează Versiunea iniţială pe module, care se va construi prima. Aceasta va permite realizarea rapidă a unor obiective ştiinţifice majore pentru cele 4 comunităţi ştiinţifice1 de la Centrul FAIR: APPA - Fizica atomică şi fizica plasmei, ştiinţe aplicate, bioştiinţă, ştiinţa medicală şi ştiinţa materialelor; CBM - Fizica hadronilor şi quarcilor în materie nucleară comprimată, materia hipernucleară; NuSTAR - Structura nucleului, fizica reacţiilor nucleare, astrofizică nucleară şi fascicule de ioni radioactivi (RIB); PANDA - Structura şi spectroscopia hadronilor, fizica quarcilor „strange“ şi „charm“, fizica hipernucleară cu fascicule de antiprotoni. 1 În ordine alfabetică. Descrierea modulelor FAIR Abordarea intrinsecă ab initio pentru Centrul FAIR constă în realizarea de diverse staţii-ţintă şi inele de stocare, toate deservite de sincrotronul dublu SIS100/300. Configuraţia modulară susţine această abordare. Tabelul 1 prezintă o scurtă descriere a modulelor, cu accent pe obiectivele experimentelor şi provocările tehnice. Tabel 1 - Prezentarea modulelor cu explicaţii şi o scurtă descriere a obiectivelor şi provocărilor

Configuraţiile modulelor Explicaţii Obiective şi provocări
Modul 0 SIS100 cu conectare la acceleratoarele existente la GSI Unitate centrală de accelerare, folosită de toate programele ştiinţifice Tehnologii novatoare de accelerare (magneţi supraconductori cu încălzire rapidă, bandă largă compactă, rezonatori de radio frecvenţă, XHV,...)
Modul 1 Zone experimentale Clădiri destinate detectorilor CBM/HADES şi instalaţiilor experimentale pentru fizică atomică, BIOMAT, şi experimentelor pentru fizica energiilor înalte Experimente privind materia nucleară densă, corelată cu CBM/HADES; fizica energiilor înalte, plasma, ştiinţa materialelor şi bioştiinţa (ştiinţa medicală) (laborator de referinţă al ESA)
Modul 2 Super-FRS (fără CR) Instrument central NuSTAR: generaţia RIB şi separator de izotopi cu ramificaţie cu ţintă fixă şi cu ramificaţie inelară Fascicule cu ioni radioactivi (RIB); structura nucleară, reacţii nucleare, astrofizică nucleară
Modul 3 Antiprotoni de înaltă energie (p-linac, ţintă antiproton, CR, HESR) Generarea şi pregătirea de fascicule de antiprotoni intense cu HESR pentru PANDA Fizica hadronică şi cromodinamică cuantică (QCD) cu antiprotoni cu HESR/PANDA; fascicule de precizie răcite, nuclee în hipermaterie
Modul 4 Fascicule cu ioni radioactivi (RIB) şi antiprotoni de joasă energie Inel NESR cu sală; sala FLAIR şi zona celei de-a doua ţinte fixe pentru NuSTAR Staţii experimentale pentru ioni deceleraţi, multiplu ionizaţi pentru APA şi programul antiprotoni de joasă energie (FLAIR), Fascicule de ioni radioactivi (RIB) răcite cu electroni pentru NuSTAR
Modul 5 Inel de stocare RESR Operarea în paralel a NuSTAR şi APA cu PANDA, intensitate ridicată a fasciculului de antiprotoni Mod de operare în paralel la capacitate maximă; luminozitate maximă pentru PANDA
Modul 6 SIS300 Instalaţia de răcire cu electroni pentru HESR ER@NESR SIS300 furnizează cele mai înalte energii pentru fascicule şi este esenţial pentru cele 4 programe ştiinţifice care asigură operarea în paralel la capacitate maximă. Antiprotoni de înaltă energie răciţi cu electroni; inel de electroni pentru NuSTAR Program experimental complet pentru CBM; asigură modul luminozitate intensă pentru PANDA. Extracţie lentă pentru NuSTAR

Pe baza recentelor estimări de costuri şi angajamentelor clare de finanţare ale statelor membre FAIR, Versiunea iniţială pe module (vezi figura 1) va cuprinde modulele 0-1-2-3. Această Versiune iniţială pe module prevede programe de cercetare de prim rang pe plan mondial în toate cele 4 domenii ştiinţifice din cadrul FAIR. Modulele 4-6 sunt extrem de dorite la nivel ştiinţific, iar modernizările ce vor fi aduse Versiunii iniţiale pe module vor permite consolidarea ulterioară a potenţialului ştiinţific şi a viabilităţii pe termen lung a Centrului FAIR. Figura 1*) - Versiunea iniţială pe module. Coloristica modulelor: 0-verde; 1-roşu; 2-galben; 3-portocaliu. Modulele 4-6 nu sunt colorate. Zona experimentală suplimentară de la suprafaţă, parte integrantă din Modulul 1, nu este reprezentată. În partea stângă a figurii se poate observa actualul laborator GSI. *) Figura 1 este reprodusă în facsimil. În cele ce urmează sunt prezentate consideraţiile generale pentru programele experimentale şi compilarea detaliată a acceleratoarelor şi a liniilor de fascicul ale Versiunii iniţiale pe module. Consideraţiile generale pentru programele experimentale APPA Sala experimentală APPA construită în cadrul Modulului 1 va permite realizarea de experimente novatoare şi remarcabile în domenii precum bioştiinţa, ştiinţa materialelor, fizica atomică şi fizica plasmei. Pentru comunitatea FLAIR şi grupurile experimentale din cadrul colaborării SPARC concentrate pe inele de stocare şi capcane, aceste programe de fizică sunt mutate în Modulul 4. Pentru a compensa acele experimente care nu fac parte din Versiunea iniţială pe module se vor asigura opţiuni experimentale la GSI/ESR şi CERN/AD. CBM Dacă SIS300 din Modulul 6 asigură viitorul pe termen lung pentru CBM, următorul plan este realizarea de experimente unice posibile prin combinarea detectorului HADES modernizat cu prima implementare a CBM şi fascicule din SIS100. Modernizarea HADES cu detectori RPC de sincronizare este deja în curs de desfăşurare. NuSTAR Partea principală a programului NuSTAR de la FAIR o reprezintă Separatorul Superfragmentar (Super-FRS) din Modulul 2, cu capacitate de receptare mare, cu separare în mai multe etape, care va furniza fascicule de ioni radioactivi monoizotopici de intensitate ridicată şi nuclee exotice puternic ionizate la şi în apropierea liniilor de „drip“. Modulul 2 prevede construcţia Separatorului superfragmentar (Super-FRS) împreună cu zona experimentală a ramificaţiei de energii înalte (HEB). Pe lângă planurile focale ale Separatorului superfragmentar (Super-FRS), aceasta ar constitui zona experimentală pusă la dispoziţia programului NuSTAR. În continuare se presupune că această zonă experimentală poate fi modelată în funcţie de necesităţile diverselor experimente, mai exact, pentru „a găzdui“ toate experimentele NuSTAR cu ţintă fixă (R3B, HISPEC/DESPEC, MATS, LASPEC) cu o versiune iniţială a instalaţiilor necesare realizării experimentelor respective. Experimentul R3B îşi va atinge capacitatea ştiinţifică maximă în această configuraţie. Modulul 3 cuprinde, printre altele, construcţia unui inel de stocare, CR. O caracteristică unică la nivel mondial a programului NuSTAR de la FAIR o reprezintă posibilitatea de a realiza experimente cu fascicule stocate de ioni radioactivi. PANDA PANDA va efectua măsurători de avangardă încă de la începutul Versiunii iniţiale pe module; cu toate acestea, programul va beneficia din plin de modulele 5 şi 6, ce vor asigura intensităţi şi luminozităţi ridicate. Realizarea componentelor de accelerare în Versiunea iniţială pe module Sisteme de accelerare

Sincrotron de ioni grei SIS 100 (cu cavităţi rf de accelerare lentă)

Separator superfragmentar (Super-FRS)

Inel colector (CR)

Accelerator liniar de protoni

Ţintă cu antiprotoni şi separator

Inel experimental de stocare la energii înalte (HESR), fără instalaţie de răcire cu electroniLinii de fascicul

SIS 18 la acceleratoarele FAIR (nu la HESR şi PP)

SIS 100 la Super - FRS

SIS 100 la ţinta de antiprotoni

SIS 100 la CBM

SIS 100 la zona experimentală energii înalte APPA

Super - FRS la CR

Super - FRS la ramificaţia cu ţintă fixă NuSTAR

CR la HESR ANEXĂ la Convenţia cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de Cercetare în Domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa (FAIR) Documentul tehnic 2 Costurile de construcţie detaliate şi tabelul cheltuielilor estimative anuale de construcţie şi exploatare Documentul tehnic 2 anexat la Convenţia FAIR conţine informaţii cu privire la costurile de construcţie şi la cheltuielile estimative anuale atât pentru construcţia, cât şi pentru exploatarea Centrului FAIR, conform prevederilor de la articolul 5 paragrafele (5) şi (9). În plus, în Documentul tehnic 2 sunt incluse şi informaţii referitoare la costurile de punere în funcţiune a Centrului FAIR. 1. Costurile totale de construcţie 2. Cheltuielile estimative anuale de construcţie a Versiunii iniţiale pe module 3. Costurile anuale de exploatare 4. Costurile pentru punerea în funcţiune 1. Costurile totale de construcţie Informaţiile de mai jos au la bază metoda de calcul al costului proiectului, aprobată de grupurile de lucru ISC/AFI şi ISC/STI. În cadrul unui proces cuprinzând mai multe etape, devizul de cheltuieli a fost analizat şi evaluat de diferitele comitete consultative desemnate de ISC/STI, precum şi printr-un raport independent al companiilor Dornier şi Fichtner Consulting. Costurile totale de construcţie planificate pentru Centrul FAIR se ridică la 1.493 milioane de euro. Aceste costuri includ 46 milioane de euro pentru funcţionarea unei societăţi FAIR GmbH ce urmează a se înfiinţa şi funcţiona în timpul etapei de construcţie a Centrului FAIR. Acest calcul este făcut la nivelul preţurilor din 2005 şi nu include taxe. 2. Cheltuielile estimative anuale de construcţie a Versiunii iniţiale pe module Calendarul real al construcţiilor civile pentru Versiunea iniţială pe module descrisă în Documentul tehnic 1B anexat la Convenţia FAIR, asociat cu realizarea în etape a instalaţiilor de accelerare şi a instalaţiilor experimentale de bază, vor determina cheltuielile anuale. Pornind de la costurile totale de construcţie, un scenariu realist care presupune demararea construcţiilor civile în 2010/2011 este redat în tabelul 1 şi figura 1. Graficul cheltuielilor pentru etapa de construcţie poate să se prelungească cu 3 ani peste durata prevăzută a etapei de construcţie (2010-2018), pentru a acoperi întârzierile în plata finală a unor componente neacceptate în totalitate sau pentru a lua în considerare plăţi datorate abia la sfârşitul perioadei de garanţie. Tabelul 1 - Cheltuielile estimative anuale de construcţie. Valorile monetare sunt calculate la nivelul preţurilor din 2005 şi nu includ taxe.

Anul 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total (M€)
Cheltuieli totale anuale 6,9 6,5 17,8 33,5 81,2 153,6 242,3 182,6 140,6 124,1 37,4 1.026,5

Figura 1*) - Reprezentarea grafică a datelor din tabelul 1 CHELTUIELI ANUALE DE CONSTRUCŢIE *) Figura 1 este reprodusă în facsimil. 3. Costurile anuale de exploatare Costurile finale de exploatare din prezentul document au fost calculate pe baza multiplelor rapoarte contabile auditate şi validate de către GSI şi experţi internaţionali de la ISC/AFI şi ISC/STI. Rezultatele procesului de evaluare a costurilor au fost publicate într-un Supliment la Raportul tehnic de bază (RTB) al FAIR din 30 martie 2006. Cifrele corespunzătoare sunt sintetizate în tabelul 2. În calculul bugetului de exploatare nu s-au inclus resurse pentru programe ştiinţifice. Costurile anuale de exploatare pentru exploatarea la capacitate maximă a Centrului FAIR sunt estimate la 118 milioane euro. Tabelul 2 - Costuri anuale de exploatare pentru exploatarea la capacitate maximă a Centrului FAIR (fără taxe) cifre în M€, pe baza preţurilor din 2005

FAIR
Costuri totale
24
46
33
5
10
118
Categoria
energie primară
exploatarea acceleratoarelor şi a inelelor
infrastructura tehnică
contribuţia utilizatorului
management
total

4. Costurile pentru punerea în funcţiune Din punct de vedere tehnic, punerea în funcţiune este privită ca o etapă intermediară între construcţie şi exploatare. În etapa de punere în funcţiune, acceleratoarele şi inelele ce aparţin Centrului FAIR vor fi testate şi perfecţionate în ceea ce priveşte parametrii de proiectare cu un fascicul real de particule. Metodele şi detaliile tehnice au fost aprobate de ISC/STI în septembrie 2006. Pe baza unor evaluări diferenţiate pentru costurile de exploatare şi resursele de personal implicate în punerea în funcţiune a diferitelor instalaţii, costurile totale calculate pentru punerea în funcţiune se ridică la 26,5 milioane euro, la nivelul preţurilor din 2005, fără taxe. ANEXĂla Convenţia cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de Cercetare în Domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa (FAIR) Document tehnic 3 Harta amplasamentului pe care urmează să se construiască Centrul FAIR*) *) Harta amplasamentului este reprodusă în facsimil. ANEXĂla Convenţia cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de Cercetare în Domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa (FAIR) Document tehnic 4 Procedura de acceptare a contribuţiilor în natură şi metoda de evaluare a acestora Prezenta anexă la Convenţia FAIR acoperă următoarele subiecte cu privire la contribuţiile în natură: a)definiţia contribuţiilor în natură; b)repartizarea sarcinilor de a contribui în natură; c)producţia componentelor în natură/pachetelor de lucru; d)roluri şi responsabilităţi; e)divergenţe. a)DefiniţiaO contribuţie în natură este furnizarea unei componente sau a unui grup de componente tehnice sau a unui/unor pachet(e) de lucrări pentru Centrul FAIR, conform descrierii din Raportul tehnic de bază. Contribuţiile în natură pot fi furnizate de către acţionari în locul sau în completarea contribuţiei lor în numerar la societatea FAIR (FAIR GmbH). Ele sunt, aşadar, considerate contribuţii ale acţionarilor la societatea FAIR GmbH. Se poate opta pentru contribuţii în natură şi sub formă de:

personal necesar pentru instalarea şi integrarea contribuţiei în natură pe amplasament; sau

personal pentru execuţia unor operaţii specifice din etapa de construcţie.O expunere amănunţită, împreună cu o listă a tuturor componentelor necesare, se găseşte în Raportul tehnic de bază cu privire la FAIR. Valoarea contribuţiei în natură este dată de valoarea prevăzută în calculaţia de preţ a Centrului. b)Repartizarea sarcinilor de a contribui în natură, monitorizarea contribuţiilorOrice membru interesat în participarea prin contribuţii în natură poate, în măsura în care solicită, să beneficieze de acces deplin la specificaţia tehnică şi la valoarea evaluată a acestei contribuţii, precum şi la toate informaţiile relevante. Un Comitet de analiză a contribuţiilor în natură, format din cel puţin 6 membri, se va constitui ca subcomisie a Consiliului FAIR. Componenţa şi mandatul acestui Comitet vor fi stabilite printr-un regulament intern. Doi membri ai Comitetului vor fi nominalizaţi de Conducerea FAIR, ceilalţi urmând a fi numiţi de Consiliul ştiinţific. Toate numirile în acest Comitet vor fi aprobate de Consiliu. În timpul execuţiei proiectului, Conducerea FAIR şi Comitetul de analiză a contribuţiilor în natură vor evalua propunerile membrilor care doresc să furnizeze o contribuţie şi vor face recomandări pe care le vor înainta Consiliului spre aprobare. Decizia de repartizare a responsabilităţilor privind contribuţiile în natură are în vedere valorile repartizate fiecărei ţări, precum şi calendarul planificat, inclusiv termenele de furnizare şi etapele importante. Valoarea contribuţiei în natură nu include factori de risc sau incertitudini. Aşadar, cel care contribuie în natură şi agenţia care îl finanţează vor trebui să asigure un factor general de risc. c)Producţia componentelor în natură/pachetelor de lucrăriFiecare contribuţie în natură va face obiectul unui contract separat între FAIR GmbH şi instituţia (institutul sau consorţiul de institute) furnizoare. Contractul trebuie validat de ministerul respectiv (agenţia finanţatoare) al(a) institutului/institutelor colaborator/colaboratoare care furnizează contribuţia în natură. Contractul va servi drept bază pentru producţia şi furnizarea contribuţiei în natură. Prin urmare va cuprinde cel puţin următoarele elemente.

descrierea tehnică detaliată a contribuţiei, inclusiv specificaţiile tehnice;

termene şi etape importante din proiect;

livrabile;

criterii de asigurarea calităţii;

criteriile şi procedurile pentru testele de performanţă şi acceptare;

descrierea sistemului de control financiar şi tehnic care s-a stabilit pentru producţia contribuţiilor în natură;

numirea responsabililor tehnici;

drepturi de proprietate intelectuală şi consecinţele nerespectării acestora;

participarea la punerea în funcţiune. d)Roluri şi responsabilităţiRelaţia dintre Conducerea FAIR şi instituţia/instituţiile care contribuie în natură va fi înţeleasă astfel: Partea/Părţile care contribuie în natură îşi va/vor asuma întreaga răspundere tehnică, financiară şi comercială pentru toate costurile şi cheltuielile legate de producerea şi furnizarea contribuţiei în natură. Conducerea FAIR va avea dreptul să supervizeze derularea execuţiei contribuţiei în natură şi va avea deci acces la toate datele şi informaţiile relevante. e)DivergenţeToate problemele care apar în cursul executării contribuţiei în natură se vor rezolva, de părţi, pe cale amiabilă. În primul rând vor trebui să se implice unităţile de management de proiect ale părţilor. În caz că nu se poate ajunge la o soluţie, conflictul va face obiectul discuţiilor între directorii FAIR GmbH şi cei ai instituţiei/instituţiilor furnizoare. Dacă nu se ajunge la o înţelegere, problema va fi în final soluţionată de către Consiliu. Dacă apare o problemă serioasă, care nu poate fi rezolvată de către partea/părţile răspunzătoare de contribuţia în natură, Conducerea FAIR va avea dreptul de a propune Consiliului luarea unor măsuri adecvate, inclusiv revizuirea responsabilităţilor privind contribuţia în natură. ACT FINAL al Conferinţei plenipotenţiarilor pentru înfiinţarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa (1) În urma dezbaterilor cu privire la viitoarele posibile direcţii de dezvoltare ale laboratoarelor Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH (GSI), GSI a început în anul 2000 elaborarea unui proiect pentru un Centru internaţional de cercetări în domeniul antiprotonilor şi al ionilor, amplasat la GSI în Darmstadt.Pe baza unui Raport conceptual de proiectare conţinând o multitudine de contribuţii ştiinţifice şi tehnice din întreaga lume, conceptul Centrului a fost evaluat şi avizat de Consiliul german de ştiinţe reale şi umaniste (Wissenschaftsrat) în anul 2002. Decizia Guvernului Republicii Federale Germania din 2003 de a înfiinţa Centrul propus a fost urmată de elaborarea unui program de cercetare şi construcţie pe etape. A fost înfiinţat un Comitet internaţional director pentru FAIR. Şedinţa de constituire a avut loc la 2 februarie 2004. Pentru urmărirea dezvoltării programelor de ştiinţă şi cercetare a proiectului tehnic, a planificării construcţiei şi a activităţilor de cercetare-dezvoltare s-a înfiinţat un grup de lucru pentru probleme ştiinţifice şi tehnice (STI-FAIR). Un alt grup de lucru pentru probleme administrative şi financiare (AFI-FAIR) a fost creat pentru a se ocupa de structura legală, financiară şi administrativă, proceduri şi documente legale. În 2004, numeroase instituţii din diferite ţări şi-au exprimat interesul de a participa sau a contribui la viitorul Centru FAIR prin semnarea de scrisori de intenţie. Până la sfârşitul lui februarie 2007, Guvernele Austriei, Chinei, Finlandei, Franţei, Germaniei, Greciei, Indiei, Italiei, Poloniei, României, Rusiei, Spaniei, Suediei şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord au semnat un Memorandum de înţelegere, pentru a pune bazele cooperării internaţionale pe parcursul etapei pregătitoare a Centrului FAIR. La 7 noiembrie 2007 reprezentanţii a 10 din cele 14 părţi semnatare ale Memorandumului de înţelegere au semnat Comunicatul cu privire la lansarea oficială a Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa (FAIR), ocazie cu care au anunţat începutul realizării proiectului FAIR. (2) La invitaţia Guvernului Republicii Federale Germania, o Conferinţă a plenipotenţiarilor pentru înfiinţarea Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa a avut loc la Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din [locul] în [data].(3) Guvernele următoarelor ţări au fost reprezentate prin delegaţi: Republica Austria, Republica Populară Chineză, Republica Finlanda, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Republica India, Republica Italia, Republica Polonia, România, Federaţia Rusă, Republica Slovacia, Republica Slovenia, Regatul Spaniei, Regatul Suediei şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.(4) Preşedintele Conferinţei a primit de la plenipotenţiari documentele de împuternicire deplină pe care le-a examinat şi recunoscut ca fiind corecte şi corespunzătoare. (5) Conferinţa a luat act de textul Convenţiei, inclusiv de anexa şi documentele tehnice ale acesteia după cum urmează:Anexa - Statutul „Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa GmbH“ (FAIR GmbH), Documentul tehnic 1: Descrierea Centrului FAIR care urmează să se construiască şi etapele construcţiei (Partea A) şi Versiunea iniţială pe module - O abordare pas cu pas a realizării Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa (FAIR) (Partea B) Documentul tehnic 2: Costurile de construcţie detaliate şi tabelul cuprinzând cheltuielile estimative anuale de construcţie şi de exploatare Documentul tehnic 3: Harta amplasamentului pe care urmează să se construiască Centrul FAIR Documentul tehnic 4: Procedura de acceptare a contribuţiilor în natură şi metoda de evaluare a acestora. (6) La recomandarea Comitetului internaţional director pentru FAIR, Conferinţa a adoptat textul Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, inclusiv al anexei sale, care constituie parte integrantă a Convenţiei.(7) Conferinţa a convenit ca această Convenţie să fie pusă în aplicare în mod provizoriu până la intrarea ei în vigoare cu condiţia ca aplicarea provizorie să se facă în conformitate cu legislaţia naţională a părţilor contractante, iar, în acest sens, a adoptat Rezoluţia nr. 1, anexată la prezentul act final.(8) Conferinţa a convenit ca un minim angajament în valoare de 11,87 milioane de euro (la nivelul preţurilor din ianuarie 2005), reprezentând contribuţia în numerar sau în natură la costurile de construcţie a Centrului FAIR, să confere unei părţi contractante dreptul de a desemna o entitate corespunzătoare în calitate de acţionar al Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa GmbH. De asemenea, Conferinţa a convenit ca acest angajament minim să poată fi oferit de mai multe părţi contractante împreună. În această situaţie, entităţile corespunzătoare desemnate de către respectivele părţi contractante vor forma un consorţiu ce va acţiona în calitate de acţionar la Centrul de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa GmbH. În acest sens, Conferinţa a adoptat Rezoluţia nr. 2, anexată la prezentul act final.(9) Conferinţa a luat act de declaraţiile:

Declaraţia Guvernului Republicii Franceze;

Declaraţia Republicii Polonia;

Declaraţia Guvernului Regatului Spaniei;

Declaraţia Guvernului Regatului Suediei,anexate la prezentul act final. (10) Conferinţa a invitat toate guvernele să îşi finalizeze, în cel mai scurt termen posibil, procedurile constituţionale necesare, acolo unde este cazul, pentru intrarea în vigoare a Convenţiei şi să informeze în consecinţă Guvernul depozitar (Guvernul Republicii Federale Germania).(11) Conferinţa a dat aviz favorabil aderării altor guverne la Convenţie în următoarele 6 luni, în aceleaşi condiţii de aderare ca cele în care au aderat şi părţile contractante.(12) Conferinţa a invitat şi alte guverne să adere la Convenţie.Drept care plenipotenţiarii au semnat prezentul act final. Întocmit la Wiesbaden la data de 4 octombrie 2010 în limbile engleză, franceză, germană, rusă şi spaniolă, toate textele fiind, în egală măsură, autentice, într-un singur original, care va fi depus în arhivele Guvernului Republicii Federale Germania, acesta urmând a transmite câte o copie autentificată tuturor guvernelor semnatare ale actului final şi tuturor guvernelor care devin părţi contractante ale Convenţiei. Pentru Guvernul Republicii Austria Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze Pentru Guvernul Republicii Finlanda Pentru Guvernul Republicii Franceze Pentru Guvernul Republicii Federale Germania Pentru Guvernul Republicii Elene Pentru Guvernul Republicii India Pentru Guvernul Republicii Italia Pentru Guvernul Republicii Polonia Pentru Guvernul României Pentru Guvernul Federaţiei Ruse Pentru Guvernul Republicii Slovacia Pentru Guvernul Republicii Slovenia Pentru Guvernul Regatului Spaniei Pentru Guvernul Regatului Suediei Pentru Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord REZOLUŢIA Nr. 1 a Conferinţei plenipotenţiarilor pentru înfiinţarea Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa Aplicarea provizorie a Convenţiei FAIR Conferinţa convine să aplice, în mod provizoriu, prevederile Convenţiei cu începere de la data de ....., înţelegând că intrarea definitivă în vigoare se realizează odată cu îndeplinirea procedurilor constituţionale corespunzătoare din fiecare dintre ţările în cauză, invită acţionarii desemnaţi de părţile contractante care înfiinţează împreună Centrul de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa GmbH, o societate cu răspundere limitată (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH), supusă legislaţiei germane, în special legislaţia germană privind societăţile cu răspundere limitată (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbHG), să semneze neîntârziat statutul (anexă la Convenţie), solicită Guvernului Republicii Federale Germania să parcurgă toate etapele procedurale necesare pentru constituirea Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa GmbH ca entitate legală în cel mai scurt termen posibil. REZOLUŢIA Nr. 2 a Conferinţei plenipotenţiarilor pentru înfiinţarea Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa (FAIR) Angajamentul minim reprezentând contribuţia la costurile de construcţie ce conferă unei părţi contractante dreptul de a desemna o entitate corespunzătoare în calitate de acţionar al Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa GmbH Conferinţa convine ca un minim angajament în valoare de 11,87 milioane de euro (la nivelul preţurilor din ianuarie 2005), reprezentând contribuţia în numerar sau în natură la costurile de construcţie să confere unei părţi contractante dreptul de a desemna o entitate corespunzătoare în calitate de acţionar al Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa GmbH. Acest angajament minim poate fi oferit de mai multe părţi contractante împreună. În această situaţie, entităţile corespunzătoare desemnate de către respectivele părţi contractante vor forma un consorţiu ce va acţiona în calitate de acţionar la Centrul de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa GmbH, ia act că suma de 11,87 milioane de euro corespunde unui procent de 1% din cifra estimată în avans pentru costurile de construcţie a Centrului FAIR, conform descrierii din Partea A a Documentului tehnic 1, anexat la Convenţie. DECLARAŢIA Guvernului Republicii Franceze cu privire la aplicarea provizorie şi la obligaţiile sale financiare Conferinţa ia act de declaraţia Guvernului Republicii Franceze, care precizează următoarele: În conformitate cu Rezoluţia nr. 1 anexată la actul final, în care părţile contractante convin ca această Convenţie să fie aplicată provizoriu până la intrarea ei în vigoare, cu condiţia ca aplicarea în vigoare să fie în concordanţă cu legislaţia naţională a părţilor contractante, Franţa, prin prezenta, declară că nu poate aplica provizoriu această Convenţie de la data semnării ei. Articolul 53 din Constituţia Republicii Franceze impune ca tratatele şi acordurile internaţionale să fie ratificate de Parlament anterior intrării în vigoare a acestora, atunci când, aşa cum este cazul de faţă, acestea presupun consecinţe financiare care implică bugetul de stat. Referitor la procedura descrisă în articolul 6 (6) din Convenţie, Franţa declară: contribuţia părţii franceze la costurile anuale de exploatare a Centrului FAIR nu va depăşi 2%. DECLARAŢIA Guvernului Republicii Polonia cu privire la obligaţiile sale financiare Conferinţa ia act de declaraţia Republicii Polonia, care precizează următoarele: Republica Polonia va participa la construcţia Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa (FAIR) cu suma de 23,74 milioane de euro (la nivelul preţurilor din 2005). Această sumă include atât contribuţia în natură, cât şi cea în numerar. Prioritatea o va reprezenta contribuţia în natură, iar contribuţia în numerar nu va depăşi 11,87 milioane de euro (la nivelul preţurilor din 2005). DECLARAŢIA Guvernului Regatului Spaniei cu privire la obligaţiile sale financiare Conferinţa ia act de declaraţia Guvernului Regatului Spaniei, care precizează următoarele: Spania doreşte să contribuie ca stat participant la înfiinţarea şi exploatarea Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa (FAIR). Cu toate acestea, obligaţiile Spaniei, la semnarea Convenţiei, vor fi următoarele: 1. Spania va analiza participarea sa la etapa de exploatare pe o perioadă de 2 ani de la începutul acestei etape şi va putea opta să se retragă fără penalităţi, sub condiţia unei notificări prealabile de un an. 2. În urma unei analize pozitive, Spania îşi poate prelungi participarea pentru alţi 3 ani şi, în funcţie de analizele ulterioare, poate continua să participe pe întreaga perioadă de desfăşurare a proiectului. 3. În cazul în care prima analiză efectuată de partea spaniolă recomandă continuarea participării acesteia la proiect, Spania va suporta în totalitate costurile de dezafectare asumate prin Convenţie. Dacă, în urma primei analize, Spania decide să îşi retragă participarea, aceasta va suporta 50% din contribuţia sa la costurile de dezafectare asumate prin Convenţie. DECLARAŢIA Guvernului Regatului Suediei cu privire la obligaţiile sale financiare şi confidenţialitate Conferinţa ia act de declaraţia Guvernului Regatului Suediei, care precizează următoarele: Suedia doreşte să contribuie ca stat participant la înfiinţarea şi exploatarea Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa (FAIR). Însă, 1. Autoritatea suedeză reprezentând acţionarul suedez la societatea FAIR, ce va contribui la costurile de construcţie cu suma de 10 milioane de euro (la nivelul preţurilor din 2005), va fi desemnată de Guvernul Regatului Suediei după aprobarea Parlamentului. 2. Participarea Suediei la construcţia Centrului FAIR va presupune o participare a părţii suedeze la etapa de exploatare a Centrului FAIR pe o perioadă de minimum 3 ani. Suedia va analiza posibilitatea continuării acestei participări la etapa de exploatare după primii 2 ani şi va putea opta, dacă doreşte, în urma analizei efectuate, să se retragă fără penalităţi, sub condiţia unei notificări prealabile de un an. 3. În urma unei analize pozitive, Suedia poate opta să îşi prelungească participarea pentru alţi 3 (sau 5) ani şi, în funcţie de analizele ulterioare, poate continua să participe pe întreaga perioadă de desfăşurare a proiectului. 4. În cazul în care prima analiză efectuată de partea suedeză recomandă continuarea participării acesteia la proiect, Suedia va suporta în totalitate costurile de dezafectare asumate prin Convenţie. Dacă, în urma primei analize, Suedia decide să îşi retragă participarea, aceasta va suporta 50% din contribuţia sa la costurile de dezafectare asumate prin Convenţie. 5. Articolul 19 „Confidenţialitate“ din statut (anexă la Convenţie) va fi interpretat după cum se specifică în cele ce urmează, în vederea întrunirii cerinţelor reglementărilor prevăzute în Constituţia din Suedia privind accesul public la documente: Autoritatea suedeză reprezentând acţionarul suedez în societatea FAIR (FAIR GmbH, cu sediul în Germania) va consulta întotdeauna acţionarul de la care provin informaţiile respective înainte de a lua vreo decizie cu privire la accesul unei terţe părţi la informaţiile confidenţiale, aşa cum sunt ele definite în articolul 19 din statut. Partea suedeză este conştientă de faptul că, în cazul în care acţionarul, după o astfel de consultare obligatorie, nu este de acord cu accesul la informaţii şi, cu toate acestea, o autoritate suedeză dezvăluie informaţii confidenţiale, acţiunea părţii sudeze va prejudicia relaţiile dintre Suedia şi părţile semnatare ale prezentei Convenţii. În acest context, Suedia abrogă Legea privind protecţia informaţiilor secrete în Suedia din 1980, în special capitolul 2 secţiunea 1 paragraful 1, care precizează următoarele: „Se va păstra confidenţialitatea asupra informaţiilor privind relaţiile Suediei cu un alt stat sau orice altă informaţie ce vizează fie un alt stat, organizaţie internaţională, autoritate, cetăţean sau persoană juridică din alt stat, fie un apatrid, dacă se constată că dezvăluirea unor astfel de informaţii ar prejudicia relaţiile internaţionale ale Suediei sau ar aduce prejudicii ţării.“


SmartCity5

COMENTARII la Conventie -/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Conventie - din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Conventie -/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu