Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CONTRACT MUNCA Nr

CONTRACT MUNCA   Nr. 862/05 din 30 martie 2004

Contractul colectiv de munca unic la nivelul ramurii industriei alimentare, a bauturilor si tutunului pe anul 2004, incheiat in anul 2004, conform art. 10 si art. 11 din Legea nr. 130/1996, republicata, semnat de catre parti si inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. 862/05/30.03.2004

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL, Partea a V-a, Nr. 4 din 13 aprilie 2004


SmartCity3


    PARTILE CONTRACTANTE

    I. Reprezentantii patronilor:
    1. Federatia Patronala Romana din Industria Alimentara (inclusiv organizatiile si asociatiile patronale componente - anexa nr. 1), in conformitate cu art. 14 lit. a) din Legea nr. 130/1996, republicata, avand reprezentativitatea constatata prin Sentinta civila nr. 1/2002 a Tribunalului Municipiului Bucuresti, si potrivit art. 16 din Legea nr. 130/1996, republicata.

    II. Reprezentantii sindicatelor:
    1. Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara si Federatia Sindicatelor Libere din Morarit si Panificatie (anexa nr. 2), in conformitate cu art. 41 din Legea nr. 54/2003 si art. 14 lit. b) din Legea nr. 130/1996, republicata, avand reprezentativitatea constatata prin Sentinta civila nr. 8 din 17.11.2000 a Tribunalului Municipiului Bucuresti si Sentinta civila nr. 23 din 11.09.2001 a Tribunalului Municipiului Bucuresti.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul Contract Colectiv de Munca Unic la nivelul Ramurii Industriei Alimentare, a Bauturilor si Tutunului, denumit in continuare contract de ramura, are la baza prevederile Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National si pe cele ale actelor normative in vigoare.
    Art. 2
    (1) Partile contractante, pe deplin egale si libere in negocierea acestui contract de ramura, se obliga sa respecte prevederile lui.
    (2) Nerespectarea obligatiilor rezultate din prezentul contract de ramura va atrage sanctionarea celor vinovati conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 3
    Prezentul contract de ramura se incheie si este valabil pe o perioada de un an de zile de la data inregistrarii.
    Art. 4
    (1) Clauzele contractelor colective de munca produc efecte pentru toti salariatii incadrati in unitatile din ramura industriei alimentare, a bauturilor si tutunului.
    (2) In cazul in care au fost incheiate contracte colective de munca la nivel de unitate anterior contractului de ramura, cele de la nivelul unitatii vor fi adaptate, daca prevederile minimale ale acestuia nu au fost atinse.
    (3) In contractele colective de munca incheiate la nivelul unitatilor, bazate pe negocieri colective de catre sindicate, in numele salariatilor care nu sunt membri ai sindicatului, partile contractante vor conveni, printr-o clauza expresa, plata unei contributii lunare de catre acesti salariati, pentru organizarea si desfasurarea negocierilor colective, contributie care nu poate fi mai mica de 0,3% din salariul brut al fiecaruia si sa nu depaseasca valoarea contributiei sindicale, retinerea efectuandu-se in aceleasi conditii ca si retinerea cotizatiei sindicale.
    Art. 5
    Prezentul contract colectiv de munca se poate modifica in conditiile si cu procedurile prevazute de lege.
    Art. 6
    Modificarile aduse contractului produc efecte de la data inregistrarii lor.
    Art. 7
    Suspendarea si incetarea contractului de ramura se vor face cu respectarea legislatiei in vigoare.
    Art. 8
    Contractele colective de munca la nivelul unitatilor vor fi incheiate pe baza prezentului contract de ramura si nu vor putea sa prevada drepturi sub limitele stabilite prin acesta si prin alte reglementari legale in vigoare.
    Art. 9
    Partile se obliga sa asigure popularizarea in unitate a contractului de ramura, astfel incat salariatii sa ia cunostinta de continutul sau.
    Art. 10
    (1) Problemele ce apar in aplicarea prezentului contract, precum si solutionarea lor se analizeaza in cadrul comisiei paritare de la nivelul ramurii (anexa nr. 4).
    (2) Litigiile intervenite cu ocazia executarii, modificarii, suspendarii sau incetarii prezentului contract se solutioneaza in conformitate cu prevederile legale referitoare la conflictele de munca.
    Art. 11
    (1) Imputernicitii organelor de conducere ai federatiilor sindicale si/sau ai federatiei patronale semnatare pot verifica la unitati modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca la nivelul fiecarei unitati la care se aplica prezentul contract colectiv; patronul va asigura intrarea acestora in unitate in conformitate cu regulamentul intern propriu, cu normele si procedurile interne, imputernicitii obligandu-se ca pe toata durata verificarii sa respecte aceste normative.
    (2) Societatile comerciale vor trimite o copie a contractului colectiv de munca la nivel de unitate, inregistrat la Directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala din judete, la organizatia (asociatia) patronala si/sau la federatia sindicala, la cererea acestora.
    Art. 12
    (1) Drepturile salariatilor prevazute in prezentul contract colectiv de munca unic nu pot sa reprezinte motiv pentru reducerea altor drepturi colective sau individuale.
    (2) Daca prin reglementari anterioare au fost prevazute drepturi mai mari pentru salariati, se vor aplica acele reglementari, in afara cazului in care prin lege se dispune in mod expres altfel.
    (3) In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract de ramura intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.
    Art. 13
    In vederea negocierii contractului colectiv de munca la nivelul unitatii, patronii se obliga sa prezinte in scris, la cererea sindicatelor, ultima situatie economico-financiara, organigrama, posturile disponibile la zi, conditiile de ocupare a lor si alte informatii prevazute de lege.

    CAP. 2
    Timpul de munca si timpul de odihna

    Art. 14
    (1) Durata normala a timpului de munca este de 40 de ore pe saptamana.
    (2) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
    (3) Programul normal de lucru poate fi acoperit de salariat prin: program fix, program in ture, program variabil inegal si program individualizat si se stabileste prin contractul colectiv de munca si contractul individual de munca.
    In sectoarele de munca unde regimul de lucru este influentat de sezoane, durata timpului de lucru se stabileste prin negocieri cu sindicatele, cu conditia ca media saptamanii sa nu depaseasca 48 de ore, inclusiv orele suplimentare, iar durata programului zilnic sa nu depaseasca 12 ore.
    Art. 15
    (1) Pentru unele activitati, locuri de munca si categorii de personal, prevazute in contractele colective de munca la nivel de unitati, se pot stabili programe de lucru partiale, corespunzatoare unor fractiuni de norma cu o durata a timpului de munca de cel putin 2 ore pe zi. Drepturile salariatilor care lucreaza in astfel de situatii se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat.
    (2) Femeile care au in ingrijire copii de pana la 6 ani pot lucra cu 1/2 norma cu salariul corespunzator acesteia, fara sa li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat, cum sunt concediul de odihna, vechimea in munca etc. Stagiul de cotizare pentru aceste asigurate este corespunzator contributiei de asigurari sociale retinute si virate.
    Art. 16
    (1) Salariatii care isi desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de munca sub 8 ore pe zi, in conditiile prevazute de lege.
    (2) Reducerea duratei timpului de munca la locurile de munca cu conditii deosebite nu afecteaza salariul si vechimea in munca aferente duratei normale a timpului de munca.
    (3) Durata timpului de munca si categoriile de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitati.
    (4) In durata normala a timpului de lucru nu intra timpul consumat cu echiparea, dezechiparea la inceputul si la sfarsitul programului.
    (5) Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul pentru servirea mesei cu o durata de 15 minute se include in programul de lucru.
    Art. 17
    (1) Inceperea si sfarsitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamente interne, intocmite de catre patroni, cu consultarea reprezentantilor sindicatelor.
    (2) In toate cazurile in care se dovedeste ca este posibil, patronii si sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru si modalitati de aplicare a acestora.
    (3) Stabilirea orarelor flexibile nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu, la deteriorarea conditiilor de munca ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.
    Art. 18
    (1) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal prevazuta la art. 14 este considerata munca suplimentara.
    (2) Salariatii pot fi chemati sa presteze munca suplimentara numai cu acordul lor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
    Art. 19
    (1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite conform salariului, in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia.
    (2) In situatia in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila, in termenul prevazut la alin. (1), in luna urmatoare, sporul acordat pentru munca suplimentara va fi in conformitate cu clauzele CCM de la nivelul fiecarei unitati, dar nu mai putin de 75% din salariul de baza.
    Orele prestate in zilele de sarbatoare legala definite ca atare de lege sau de prezentul contract se compenseaza cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. In cazul in care din motive justificate nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza de un spor la salariul de baza conform prevederilor CCM de la nivelul fiecarei unitati, dar nu mai putin de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in program normal de lucru.
    Art. 20
    (1) Pentru salariatii al caror program de lucru se desfasoara in timpul noptii, durata de munca este mai mica cu o ora decat durata timpului de munca prestata in timpul zilei, fara diminuarea salariului de baza si a vechimii in munca.
    (2) La unitatile unde procesul muncii este neintrerupt sau conditiile specifice muncii o impun, programul de lucru din timpul noptii poate fi egal cu cel al zilei. Munca prestata in timpul noptii in cadrul unui asemenea program se plateste cu un spor de minimum 25% din salariul de baza, daca timpul lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul de lucru; de acest spor beneficiaza si salariatii care lucreaza in conditii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore/zi.
    (3) Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata in intervalul cuprins intre orele 22.00 si 6.00. Durata normala a muncii de noapte nu va depasi 8 ore intr-o perioada de 24 de ore.
    (4) Salariatele gravide, incepand cu luna a V-a de sarcina, si cele care alapteaza nu vor fi repartizate la munca de noapte.
    Art. 21
    (1) In fiecare saptamana salariatii au dreptul, de regula, la 2 zile consecutive de repaus.
    (2) Repausul saptamanal se acorda, de regula, sambata si duminica.
    (3) In cazul in care activitatea de la locul de munca nu poate fi intrerupta in zilele de sambata si duminica, prin contractele colective de munca la nivel de unitati se vor stabili conditiile in care zilele de repaus saptamanal sa fie acordate si in alte zile ale saptamanii sau cumulat, pe o perioada mai mare.
    Art. 22
    (1) Salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit de minimum 21 de zile lucratoare, diferentiat in functie de vechimea in munca. Diferentierea se face prin negociere la incheierea Contractului colectiv de munca la nivelul unitatii.
    (2) Salariatii care lucreaza permanent in ture continuu cel putin 4 luni pe an vor beneficia de un concediu suplimentar de maximum 1 - 3 zile pe an, proportional cu timpul lucrat in aceste conditii.
    Art. 23
    (1) In fiecare an calendaristic, salariatii incadrati in gradul de invaliditate III au dreptul la un concediu de odihna conform legii.
    (2) Salariatii care isi desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite beneficiaza de concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile pe an.
    (3) Salariatii in varsta de pana la 18 ani vor beneficia de un concediu de odihna suplimentar de pana la 7 zile pe an.
    (4) Prin contractele colective de munca la nivelul unitatilor, in functie de posibilitati, se vor stabili criteriile pe baza carora salariatii pot beneficia de concedii de odihna suplimentare.
    Art. 24
    (1) Pentru perioada concediului de odihna, salariatii vor primi o indemnizatie ce nu va fi mai mica decat valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva.
    (2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a veniturilor din luna/lunile in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul zilelor de concediu.
    (3) Prin contractele colective de munca la nivel de unitati se va stabili ca, pe langa indemnizatia de concediu, sa se plateasca si o prima de vacanta in valoare de cel putin un salariu minim pe unitate, pe baza criteriilor stabilite la nivel de unitate.
    (4) Indemnizatia de concediu si, dupa caz, prima de vacanta se platesc cu cel putin 5 zile inainte de plecarea in concediu.
    (5) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.
    Art. 25
    (1) Concediul de odihna anual se efectueaza conform programarii colective sau individuale.
    (2) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, programarea se va realiza astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt.
    Art. 26
    (1) Salariatii au dreptul la zile libere platite in cazul unor evenimente familiale, stabilite conform anexei nr. 5.
    (2) Sunt nelucratoare zilele de sarbatoare legale precum si ziua profesiunii, astfel:
    a) 1 - 2 ianuarie;
    b) prima si a doua zi de Paste;
    c) 1 Mai;
    d) 1 Decembrie;
    e) prima si a doua zi de Craciun;
    f) 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase ale anului, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora, care nu vor beneficia de zile libere conform lit. b) si e);
    g) 15 august - Ziua lucratorului din industria alimentara, cu exceptia sectorului morarit-panificatie, pentru care ziua este 15 octombrie.
    (3) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate se pot negocia si alte situatii in care salariatii beneficiaza de zile libere platite, precum si numarul acestora.
    (4) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concedii fara plata in conditiile legii. Pentru unitatile si salariatii care presteaza activitate sezoniera se poate acorda concediu fara plata pana la 120 de zile/an.
    Art. 27
    (1) In afara concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, salariata mama poate beneficia de inca un an concediu fara plata.
    (2) De concediul pentru cresterea copilului poate beneficia, optional, unul dintre parinti.
    (3) In perioada in care salariata/salariatul se afla in concediul prevazut la alin. (1) nu i se va putea desface contractul de munca, iar pe postul sau nu vor putea fi angajate alte persoane decat cu contract de munca pe durata determinata.
    (4) Salariatele beneficiaza de celelalte prevederi legale care reglementeaza protectia maternitatii la locul de munca.
    Art. 28
    (1) In cazul in care salariatele se afla in concediu de maternitate, unitatile pot compensa pe o perioada maxima de 6 saptamani diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care au dreptul.
    (2) Aceste sume nu se deduc din contributia de asigurari sociale.
    Art. 29
    Salariatele care renunta la concediul pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani beneficiaza de o reducere a duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara sa le fie afectate salariul de baza si vechimea in munca, cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 30
    Salariatul tata beneficiaza de concediu paternal in conditiile prevazute de lege.

    CAP. 3
    Conditiile de munca si protectia muncii

    Art. 31
    Partile se obliga sa respecte prevederile legale privind protectia si securitatea muncii, precum si toate reglementarile legale in vigoare aplicabile in acest domeniu.
    Art. 32
    (1) La nivelul unitatilor se vor constitui comitete de securitate si sanatate in munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (2) Timpul de munca afectat activitatii in comitetele de securitate si sanatate in munca se considera timp de lucru efectiv prestat.
    Art. 33
    La stabilirea masurilor care vizeaza conditiile de munca, partile vor tine seama de urmatoarele principii de baza:
    a) masurile preconizate sa vizeze, mai intai, ameliorarea reala a conditiilor de securitate si sanatate in munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    b) masurile preconizate pentru ameliorarea conditiilor de munca trebuie sa fie realizate impreuna cu reprezentantii sindicatelor reprezentative potrivit legii, astfel incat acestia sa fie consultati si informati cu privire la acestea, incheindu-se anexe la contractele colective de munca.
    Art. 34
    (1) Locurile de munca in industria alimentara, a bauturilor si tutunului se clasifica in locuri de munca cu conditii normale si locuri de munca cu conditii deosebite sau speciale si se stabilesc cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (2) Locurile de munca pentru care se pot acorda sporuri la salariu, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare si alimentatie de intarire a organismului se negociaza la nivel de unitate conform anexei nr. 6 din prezentul contract, pe baza propunerilor Comitetului de securitate si sanatate in munca de la nivelul unitatii.
    (3) Locurile de munca cu conditii deosebite care determina reducerea varstei de pensionare sunt cele stabilite prin determinarile efectuate la nivelul unitatilor, conform reglementarilor legale in vigoare, si se vor stipula in contractele colective de munca de la nivelul unitatilor, precum si in contractele individuale de munca.
    Art. 35
    (1) Duratele de reducere a varstei pentru pensionare sunt cele prevazute de lege.
    (2) Patronii pot incheia pentru salariati contracte de asigurare de risc sau alte tipuri de asigurari, conform legii.
    Art. 36
    (1) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia, pentru refacerea capacitatii de munca, inca minimum 2 luni, de urmatoarele drepturi:
    a) spor pentru conditii grele de munca;
    b) spor pentru nocivitate;
    c) alimentatie de intarire a rezistentei organismului.
    (2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si salariatii care au lucrat cel putin sase luni in conditiile alin. (1) si isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
    Art. 37
    In cazul schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepand cu data schimbarii conditiilor de munca.
    Art. 38
    (1) Patronii vor asigura organizarea rationala a muncii pentru fiecare loc de munca. Pe aceasta baza se stabilesc sarcini si raspunderi sub forma de norme de munca (norme de timp, norme de productie, norme de personal), insotite de descrierea sferei de atributii si a zonei de servire, menite sa asigure utilizarea integrala si eficienta a timpului de munca.
    (2) Normele de munca vor fi astfel stabilite incat sa asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual si la o tensiune nervoasa care sa nu conduca la oboseala excesiva a salariatilor.
    (3) Normele de munca se elaboreaza de catre angajator cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 39
    (1) Normarea muncii se aplica tuturor categoriilor de salariati, potrivit specificului activitatii fiecaruia, si se bazeaza pe tehnicile normarii muncii; aceasta se desfasoara ca un proces continuu, in concordanta cu schimbarile care au loc in organizarea muncii si cu nivelul de dotare tehnica.
    (2) In toate situatiile in care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi ceruta atat de catre patroni, cat si de catre sindicate. In caz de divergenta se va recurge de comun acord la o expertiza tehnica ale carei concluzii sunt obligatorii pentru ambele parti.
    (3) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat.
    (4) Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de catre unitati, pentru prima solicitare adresata de catre sindicate.
    Art. 40
    Patronii au obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile specifice functiei sau postului detinute.
    Art. 41
    (1) Numarul de personal se va stabili in raport cu volumul activitatii desfasurate, cu durata timpului normal de lucru si cu normele de munca.
    (2) Fiecarui salariat i se va intocmi fisa postului, in doua exemplare, unul va ramane la unitate, iar celalalt la angajat.
    Art. 42
    (1) In toate cazurile in care munca este efectuata intr-un ritm impus, colectiv sau individual, in normele de munca se includ si timpii de refacere a capacitatii de munca.
    (2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea reala a timpilor de refacere a capacitatii de munca, numarul de personal va cuprinde un numar corespunzator de salariati pentru inlocuire.
    Art. 43
    Patronatele si sindicatele vor urmari ca organizarea serviciilor medicale de intreprindere si de medicina muncii sa se faca conform legii.
    Art. 44
    (1) Patronii nu vor refuza angajarea sau, dupa caz, mentinerea in munca a persoanelor cu handicap, in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente.
    Art. 45
    In cazul recomandarilor medicale, patronii vor stabili impreuna cu sindicatele trecerea salariatilor in alte locuri de munca disponibile si, dupa caz, recalificarea acestora in raport cu posibilitatile unitatilor.
    Art. 46
    (1) Partile sunt de acord ca nici o masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de salariati.
    (2) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, instruirea si perfectionarea profesionala a salariatilor cu prioritate, a membrilor Comitetului de securitate si sanatate in munca cu privire la normele de protectie a muncii. In contractele colective de munca incheiate la nivelul unitatilor se vor prevedea masuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligatiile si raspunderile, precum si controalele proprii, in conformitate cu reglementarile elaborate de Ministerul Muncii, Familiei si Solidaritatii Sociale si cu normele proprii.
    (3) In cazurile in care, in procesul muncii, intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de protectie a muncii, salariatii vor fi instruiti si testati efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul loc de munca.
    Art. 47
    In contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate se vor inscrie parametrii de microclimat stabiliti conform prevederilor legale in vigoare, care vor fi urmariti la fiecare loc de munca, in vederea luarii masurilor de protectie a muncii specifice, precum si programele de control al realizarii masurilor stabilite.
    Art. 48
    (1) Contravaloarea echipamentului de protectie se suporta integral de catre patron.
    (2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suporta potrivit prevederilor legale si celor din contractele colective de munca de la nivelul societatii.
    (3) In toate cazurile in care, in afara echipamentului de lucru prevazut de lege, patronul cere o anumita vestimentatie, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de catre patron.
    Art. 49
    (1) Partile se obliga sa asigure un regim de protectie a muncii, pentru femeile si tinerii in varsta de pana la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si prevederile prezentului contract, pe care le socotesc ca fiind minimale.
    (2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislatia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de munca la nivelul unitatilor.
    Art. 50
    (1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii, patronul va lua urmatoarele masuri de amenajare ergonomica a locului de munca:
    a) asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
    b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare, sali de repaus);
    c) diminuarea pana la eliminarea treptata a emisiilor poluante.
    (2) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de patron, sa nu le deterioreze si sa nu le descompleteze ori sa sustraga componente ale acestora. In caz contrar acestia vor fi sanctionati disciplinar, patrimonial sau penal, dupa caz.

    CAP. 4
    Salarizarea si alte drepturi banesti

    Art. 51
    (1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani convenit la incheierea contractului individual de munca, indiferent de natura unitatii in care isi desfasoara activitatea.
    (2) Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.
    Art. 52
    Salariul de baza minim brut garantat la plata, corespunzator programului normal de munca, este de:
    - 2.900.000 lei brut pentru munci necalificate;
    - 3.800.000 lei brut pentru munci calificate.
    Art. 53
    Formele de salarizare ce urmeaza sa se aplice fiecarei activitati ori categorii de salariati se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
    Art. 54
    (1) Partile contractante sunt de acord ca in perioada urmatoare sa actioneze pentru includerea unor sporuri in salariul de baza, care sa reprezinte retributia pentru munca prestata si conditiile de la locul de munca, astfel incat salariul de baza sa aiba pondere majoritara in salariu.
    (2) Sporurile la salarii se acorda daca nu sunt cuprinse in salariile de baza.
    (3) Sporurile pentru conditii de munca speciale si deosebite, calculate la salariile de baza individuale, vor fi de minimum 10% .
    (4) Conditiile concrete de acordare a sporurilor se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitati.
    (5) Se mai acorda sporuri pentru:
    a) orele suplimentare prestate peste programul de lucru convenit, stabilite prin negociere, in cadrul contractului colectiv la nivel de unitate sau, dupa caz, al contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75%;
    b) orele prestate in zilele de sambata, duminica, sarbatorile legale ori in alte zile in care, potrivit legii, nu se lucreaza, in functie de modul de organizare a programului de lucru, minimum 100%;
    c) vechime in munca (se calculeaza la total vechime in munca) dupa cum urmeaza:
    - de la 3 la 5 ani     - 5%
    - de la 5 la 10 ani    - 10%
    - de la 10 la 15 ani   - 15%
    - de la 15 la 20 ani   - 20%
    - peste 20 ani         - 25% .
    d) lucru in timpul noptii, 25% din salariul de baza.
    (6) Sporurile prevazute la alin. (5) lit. d) se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in conditiile stipulate.
    (7) La nivelul unitatii exista posibilitatea acordarii si altor tipuri de sporuri.
    (8) Pentru executarea pe langa functia de baza si a unei alte functii se poate acorda un spor din salariul de baza al functiei inlocuite; cazurile in care se aplica aceasta prevedere si cuantumul vor fi stabilite prin negocieri la contractele de munca la nivel de unitate.
    Art. 55
    (1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
    a) adaosul de acord;
    b) premiile acordate din fondul de premiere pentru activitate deosebita, calculate intr-o proportie de 10% din fondul de salarii realizat lunar si cumulat; premierile se vor face de regula lunar iar, in situatii obiective, cu acordul sindicatelor, se vor face trimestrial;
    c) cota-parte din profitul net ce se repartizeaza salariatilor, de pana la 10%;
    d) prima pentru economii de materii prime, materiale, piese de schimb, energie, combustibili, anvelope, acumulatoare etc., acordata pe baza unor regulamente convenite la nivelul unitatilor.
    (2) Patronii vor acorda salariatilor prime cu ocazia sarbatorilor religioase de Paste si Craciun care se vor negocia la nivelul fiecarei unitati la incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate.
    (3) Conditiile de acordare diferentiata, diminuare sau anulare a participarii la profit sau la fondul de premiere, precum si perioada pentru care se acorda salariatilor cota de profit se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitate, pe baza de criterii stabilite de comun acord de patronat si sindicate, daca prin lege nu se prevede altfel.
    Art. 56
    Patronii pot acorda salariatilor membri de sindicat tain din produsele si subprodusele obtinute, in conditiile stabilite prin contractele colective de munca la nivelul unitatilor, cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 57
    (1) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce se pot aplica sunt urmatoarele:
    a) in regie sau dupa timp;
    b) in acord;
    c) pe baza de tarif sau cote procentuale din veniturile realizate.
    (2) Organizarea muncii si salarizarea in acord pot avea loc intr-una dintre urmatoarele forme:
    a) acord direct;
    b) acord progresiv;
    c) acord indirect.
    (3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
    (4) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce ar urma sa se aplice fiecarei activitati si fiecarui loc de munca se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitati.
    Art. 58
    (1) Patronii se obliga sa asigure conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce ii revin, in cadrul programului zilnic de munca stabilit.
    (2) In situatia in care patronii nu pot asigura pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, acestia sunt obligati sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.
    Art. 59
    Daca activitatea a fost intrerupta din vina salariatilor, acestia vor suporta pagubele produse si nu vor fi platiti pe perioada nelucrata.
    Art. 60
    (1) Patronii se obliga sa recalculeze tarifele sau cotele de manopera pe unitatea de produs sau valorica, corespunzator formelor de organizare a muncii si de salarizare aplicate in unitati, in raport cu nivelul salariului minim negociat.
    Art. 61
    Plata salariilor se face periodic, la intervale de cel mult o luna, iar datele se stabilesc prin contractele colective de munca la nivelul unitatilor.
    Art. 62
    (1) Drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatilor.
    (2) In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand sa fie platite integral, inaintea celorlalti creditori.
    (3) Angajatorul va contribui la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale care rezulta din contractele individuale de munca, in conditiile legii.
    Art. 63
    Angajatorii vor tine evidenta activitatii desfasurate de salariati si a drepturilor salariale de care au beneficiat, eliberand dovezile necesare.
    (2) In acest sens fiecarui salariat i se va inmana lunar un document continand informatii cu privire la drepturile salariale de care beneficiaza.
    Art. 64
    (1) Salariatii care se pensioneaza pentru boala primesc o indemnizatie egala cu cel putin doua salarii de baza avute in luna pensionarii.
    (2) Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc o indemnizatie de minimum un salariu de baza avut la data pensionarii.
    Art. 65
    In afara de ajutoarele prevazute de lege la care au dreptul, salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare, suportate din fondurile proprii ale unitatii:
    a) in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei de cel putin trei salarii medii nete lunare pe unitate;
    b) cel putin un salariu de baza al mamei, platit de unitatea acesteia pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu de baza;
    c) cel putin un salariu de baza, platit de unitate la decesul sotului sau sotiei ori la decesul unei rude de gradul intai aflate in intretinerea salariatului;
    d) cel putin un salariu minim pe unitate, salariatilor care se casatoresc pentru prima data si care sunt salariati in unitatea respectiva de cel putin 1 an.
    Art. 66
    In cazul unui accident de munca, salariatul primeste o indemnizatie a carei baza de calcul se stabileste conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, platita in totalitate din fondurile unitatii.

    CAP. 5
    Contractul individual de munca

    Art. 67
    (1) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc la incadrarea acestora, prin contractul individual de munca incheiat in conformitate cu prevederile legale si modelul prevazut in anexa nr. 9 la prezentul contract. Contractele vor fi inregistrate la Inspectoratul teritorial de munca.
    (2) In contractele individuale de munca nu se pot prevedea clauze care sa stabileasca drepturi sub limita considerata minima din contractele colective de munca la nivel de unitate, respectiv ramura.
    Art. 68
    In vederea stabilirii drepturilor ce decurg din contractul individual de munca, angajatii sunt clasificati in functie de specificul unitatii, de felul muncii si de cerintele postului.
    Art. 69
    (1) Contractul individual de munca se incheie cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale. La solicitarea salariatului, la negocierea si incheierea Contractului individual de munca va participa si un reprezentant al sindicatului.
    (2) In cazul angajarii prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii obtin aceleasi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
    Art. 70
    (1) Contractele individuale de munca se pot modifica in ceea ce priveste durata contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, timpul de munca si de odihna si drepturile salariale, numai prin acordul partilor, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege.
    (2) Refuzul salariatilor de a accepta o modificare referitoare la unul dintre elementele prevazute la alin. (1) nu da dreptul patronilor de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca pentru aceste motive, decat in conditiile prevazute de lege.
    Art. 71
    (1) Contractele individuale de munca se pot suspenda, in ceea ce priveste efectele lor, prin acordul partilor sau in cazurile prevazute de lege in mod expres.
    (2) In cazuri exceptionale in care, din motive tehnice sau alte motive obiective (neprevazute), activitatea a fost intrerupta total sau partial, salariatii vor primi 75% din salariul de baza individual aferent timpului respectiv, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca in tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii. Prin negocieri cu organizatia sindicala se va stabili concret durata si modul de realizare a acestei prevederi, de a ramane la dispozitia angajatorului in asteptarea reluarii activitatii.
    (3) In cazul prevazut la alin. (2) se vor respecta celelalte drepturi prevazute de actele normative pentru astfel de situatii.
    (4) Patronii si sindicatele vor incheia acorduri la nivel de unitate, in vederea pastrarii locurilor de munca ale salariatilor disponibilizati temporar.
    Art. 72
    (1) Contractele individuale de munca pot inceta, in conditiile prevazute de lege, intr-unul dintre urmatoarele moduri:
    a) de drept;
    b) ca urmare a conventiei partilor, la data convenita de acestea;
    c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.
    (2) In cazurile in care unitatea este obligata, potrivit legii, sa acorde un preaviz la desfacerea contractului de munca, durata acestuia va fi de 20 de zile lucratoare.
    (3) In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unitatii pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, in conditiile stabilite de catre patron.
    (4) In cazul in care unui salariat i se desface contractul de munca fara a i se acorda preavizul prevazut la alin. (2), acesta are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul aferent perioadei de preaviz de la data desfacerii contractului de munca.
    Art. 73
    (1) Contractele individuale de munca nu pot fi desfacute din initiativa patronilor in cazurile in care prin lege sau prin contractele colective de munca s-au prevazut asemenea interdictii.
    (2) Desfasurarea activitatii sindicale conform legii nu poate constitui motiv pentru desfacerea contractului individual de munca.
    Art. 74
    (1) La desfacerea contractelor individuale de munca din motive ce nu tin de persoana salariatului, precum si in cazul concedierii pentru inaptitudine fizica sau psihica a salariatilor, unitatea va acorda acestora o compensatie reprezentand un salariu de baza lunar, in afara drepturilor cuvenite la zi.
    Art. 75
    Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, conform anexei la prezentul contract. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.
    Art. 76
    Angajatorii au obligatia de a comunica in scris sindicatelor de la nivelul unitatilor masurile de disponibilizare colectiva a personalului, in timp util, dar nu mai putin de 60 de zile anterior efectuarii acestora.
    Art. 77
    (1) La luarea masurilor de desfacere colectiva a contractelor individuale de munca pentru reducere de posturi vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:
    a) competenta profesionala;
    b) daca masura ar putea afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate, se desface contractul de munca al sotului care are venitul cel mai mic, fara ca prin aceasta sa se poata desface contractul individual de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
    c) masura sa afecteze, mai intai, persoanele care nu au copii in intretinere;
    d) masura sa afecteze numai in ultimul rand femeile care au in ingrijire copii, barbatii vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii, precum si salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult 2 ani pana la pensionare la cererea lor.
    e) contractele individuale de munca ale salariatilor care cumuleaza functii in unitati diferite, precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;
    f) contractele individuale de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare, la cererea unitatii sau a lor;
    g) contractele individuale de munca ale salariatilor care obtin venituri constante din pozitia de patron sau asociat la o societate comerciala.
    (2) In cazul in care masura desfacerii contractului individual de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale si a incheiat cu unitatea un act aditional la contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate intr-o anumita perioada de timp, patronul nu-i va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la implinirea termenului.
    Art. 78
    Sindicatele au dreptul sa verifice modul de aplicare a prevederilor art. 77 si sa actioneze pe orice cale legala sau conventionala pentru a asigura respectarea lor. In cazul in care doua sau mai multe persoane salariate sunt in aceeasi situatie, disponibilizarea se face cu acordul sindicatelor.
    Art. 79
    (1) Unitatile care isi extind sau isi reiau activitatea intr-o perioada de 12 luni de la luarea masurilor de desfacere a contractului individual de munca, in conditiile legii, au obligatia sa incunostinteze in scris despre aceasta organizatiile sindicale si sa faca publica masura, prin presa. Patronii sunt obligati sa reangajeze salariatii carora li s-a desfacut contractul individual de munca in conditiile de mai sus, care au pregatirea si competenta necesare pentru ocuparea posturilor vacante si care s-au prezentat in termen de 15 zile de la data aparitiei anuntului.
    (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage raspunderea celor vinovati, conform legii.
    (3) Patronii au obligatia de a pastra locurile de munca ale salariatilor pensionati pe caz de boala pe o perioada de maximum 6 luni. In aceasta perioada, patronii pot angaja personal cu contract individual de munca pe durata determinata.

    CAP. 6
    Formarea profesionala

    Art. 80
    (1) Prin "formare profesionala" partile inteleg sa desemneze orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare, o alta calificare, precum si orice procedura prin care salariatul se specializeaza, obtinand un certificat sau o diploma care atesta aceste situatii.
    (2) Formarea si perfectionarea profesionala cuprind si teme cu caracter patronal si sindical din domeniul relatiilor de munca, convenite intre sindicate si patroni.
    (3) In cazul in care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre acesta.
    (4) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionala.
    Art. 81
    (1) Patronatul elaboreaza anual planuri de formare profesionala, cu consultarea sindicatelor. Planul de formare profesionala face parte integranta din contractul colectiv de munca aplicabil.
    (2) Salariatii au dreptul sa fie informati cu privire la continutul planului de formare profesionala.
    (3) Patronatul are obligatia de a asigura conditiile necesare pentru ca salariatii sa aiba acces periodic la formarea profesionala.
    (4) Formarea profesionala individualizata se stabileste de catre angajator impreuna cu salariatul in cauza, tinand cont de criteriile avute in vedere in cadrul planului anual de formare profesionala, de conditiile de desfasurare a activitatii la locul de munca.
    (5) Modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca.
    (6) In cazul in care salariatul este cel care are initiativa participarii la o forma de pregatire profesionala cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului impreuna cu sindicatul si va decide cu privire la cererea formulata de catre salariat in termen de 15 zile de la primirea solicitarii. Totodata, in cazul acceptarii, angajatorul va decide cu privire la conditiile in care va permite salariatului participarea la forma de pregatire profesionala, inclusiv daca va suporta in totalitate, sau in parte, costul ocazionat de aceasta.

    CAP. 7
    Drepturi si obligatii ale partilor

    Art. 82
    (1) Patronii si sindicatele, ca parteneri sociali permanenti, convin sa respecte pentru fiecare dintre ei si pentru salariati in general libertatea de opinie.
    (2) Patronii vor adopta o pozitie neutra si impartiala fata de organizatiile sindicale din societati.
    Art. 83
    (1) Patronii au obligatia de a invita delegatii alesi ai organizatiilor sindicale reprezentative sa participe in consiliile de administratie la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv.
    (2) Hotararile consiliului de administratie sau ale altor organe asimilate acestora, privitoare la probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv vor fi comunicate in scris organizatiilor sindicale, in termen de 48 de ore de la data desfasurarii sedintei.
    (3) Reprezentantilor sindicatelor le este interzis sa participe ca observator sau administrator la sedintele mai multor consilii de administratie din societati comerciale concurente, indiferent de natura capitalului.
    Art. 84
    Patronii se obliga sa asigure sindicatelor informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca sau, dupa caz, pentru incheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, in conditiile legii, precum si cele privind constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor de la locul de munca, protectiei muncii si utilitatilor sociale, asigurarilor si protectiei sociale.
    Art. 85
    Reprezentantii sindicali participa ca observatori la concursurile de angajare si ocupare de posturi, organizate in cadrul unitatii.
    Art. 86
    (1) Membrii alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, care lucreaza nemijlocit in unitate in calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar cu 3 - 5 zile pentru activitati sindicale.
    (2) Numarul de zile cumulate pe an si numarul celor care pot beneficia de acestea se stabilesc prin contractul colectiv de munca de la nivelul unitatii.
    Art. 87
    (1) Patronii vor asigura gratuit pentru activitatea sindicatelor spatiul adecvat si mobilierul necesar; prin contractele colective de munca la nivel de unitati se vor stabili conditiile de acces la utilizarea bazei materiale social-culturale de care dispune unitatea. Cheltuielile pentru activitati in interesul ambelor parti, stabilite de comun acord, vor fi suportate de catre unitate.
    (2) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietate a patronilor ori proprietate a sindicatelor din unitatile respective, va putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de catre sindicate sau patroni, in conditiile prevazute in contractele colective de munca.
    Art. 88
    Patronii vor permite:
    a) salariatilor sa urmeze cursurile de pregatire sindicala si patronala cu durata de pana la 15 zile anual, cu scoatere din productie;
    b) reprezentantilor sindicali si/sau patronali din organizatiile afiliate la federatiile sindicale si/sau patronale semnatare ale prezentului contract sa participe la actiunile acestora, pe baza convocarii facute, cu scoatere din productie si cu suportarea cheltuielilor de catre unitati pentru un membru al sindicatului o data pe luna;
    In cazuri exceptionale, la nivel de unitate se poate conveni asupra unui numar suplimentar de deplasari.
    Art. 89
    (1) Patronii vor stabili retinerea pe statele de plata a cotizatiei sindicale, in vederea operarii deducerii din impozitul pe venit. Sumele retinute vor fi virate lunar, concomitent cu celelalte obligatii ce rezulta cu ocazia platii salariilor, astfel:
    - 75% in contul sindicatelor de la nivelul unitatii;
    - 25% in contul Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara.
    (2) Pentru Federatia Sindicatelor Libere din Morarit si Panificatie cotizatia se vireaza conform prevederilor statutului propriu.
    (3) Salariatii sezonieri sau temporari vor putea semna declaratia de adeziune la sindicat urmand sa achite cotizatia sindicala, conform alin. (1), pe toata durata cat sunt angajati.
    Art. 90
    (1) In toate situatiile de reorganizare sau, dupa caz, de transfer al dreptului de proprietate asupra actiunilor activelor si partilor sociale ale societatii comerciale, drepturile si obligatiile existente se vor transmite noilor subiecti de drept, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (2) Cumparatorul, in calitate de actionar al societatii, se obliga sa preia drepturile si obligatiile existente in momentul transferului dreptului de proprietate cu privire la:
    a) contractul colectiv de munca si/sau alte acorduri sau intelegeri existente intre sindicatul si patronatul societatii;
    b) contractele individuale de munca;
    c) dispozitiile legale referitoare la conditiile de munca si salarizare.
    Art. 91
    (1) In cazul restructurarii, reorganizarii, inchiderii operationale, inchiderii sau falimentarii societatii comerciale, patronul este obligat sa respecte prevederile legale privind desfacerea contractelor individuale de munca ca urmare a concedierilor colective.
    (2) Salariatii disponibilizati prin concedieri colective vor beneficia din fondul de salarii de compensatii banesti individuale, in conditiile si in cuantumurile prevazute in contractele colective de munca incheiate la nivelul unitatilor, dar nu mai putin de 6 (sase) salarii de baza brute de incadrare.
    Art. 92
    Patronii se angajeaza ca in contractele societatilor cu participare straina, pentru activitatile pe teritoriul Romaniei, sa prevada o clauza prin care se obliga sa respecte drepturile prevazute in legislatia muncii in vigoare si in contractele colective de munca la nivel de unitati, precum si conventiile O.I.M. (Organizatia Internationala a Muncii) ratificate de Romania.
    Art. 93
    Repartizarea spatiilor de locuit, indiferent de natura lor, cu exceptia locuintelor de serviciu, catre salariatii unitatilor se va face de catre comisia paritara administratie-sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractele colective de munca la nivel de unitati.
    Art. 94
    Salariatii trimisi in delegatie in tara vor beneficia de urmatoarele drepturi:
    a) decontarea cheltuielilor de transport si a costului cazarii, potrivit conditiilor stabilite in contractele colective de munca la nivelul unitatilor, dar nu mai putin decat prevederile legale in vigoare;
    b) diurna de deplasare negociata la nivel de unitate, dar nu mai mica decat nivelul stabilit prin hotarare de guvern pentru institutiile publice (bugetari);
    c) in cazurile in care nu se asigura cazarea, delegatul va primi o suma echivalenta cu valoarea diurnei.
    Art. 95
    Salariatii detasati beneficiaza de drepturile de delegatie prevazute de articolul 94. In cazul in care detasarea depaseste 30 de zile consecutiv, in locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie egala cu 50% din salariul de baza zilnic net. Aceasta indemnizatie se acorda proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta de 30 de zile.
    Art. 96
    Salariatii detasati isi mentin drepturile pe care le-au avut la data detasarii, cu exceptia celor privind igiena si protectia muncii. Daca la locurile de detasare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda si alte drepturi, persoanele detasate beneficiaza de acestea.
    Art. 97
    (1) In situatia in care patronii incheie contracte cu parteneri straini, potrivit carora salariatii vor executa unele lucrari in strainatate, conditiile de munca si salarizare, precum si celelalte drepturi si obligatii ale acestor salariati se vor stabili prin negocieri colective, care se vor desfasura in conditiile prevazute de lege si cu respectarea clauzelor cuprinse in contractul incheiat cu partenerul extern.
    (2) Pentru buna desfasurare a acestor negocieri, patronii vor pune la dispozitia sindicatelor elementele referitoare la conditiile de munca in care urmeaza sa se execute lucrarile contractate, inclusiv drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.
    Art. 98
    (1) Fondul social constituit la nivelul unitatii in limita unei cote de 2%, aplicata asupra fondului de salarii realizat anual, poate fi utilizat, conform legii, pentru:
    a) functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea acestora potrivit legii, si anume: crese, gradinite, dispensare, cabinete medicale;
    b) servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara;
    c) muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si scolile pe care le au sub patronaj;
    d) suportarea partiala a costului biletelor de tratament sau de odihna pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului;
    e) acordarea de ajutoare pentru inmormantare;
    f) acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi insemnate in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale;
    g) pentru acoperirea unei parti din cheltuielile suportate in cazul unor boli grave sau incurabile;
    h) actiuni specifice unor aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate copilului si organizarea pomului de Craciun;
    i) acoperirea partiala a cheltuielilor de transport pentru salariati de la si la locul de munca.
    (2) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevazute la alin. (1) se face de catre patroni cu acordul sindicatelor.
    Art. 99
    (1) Patronii vor suporta costul integral sau partial (dar nu mai putin de 50%) al biletelor de tratament si odihna recuperatorie, procurate de la agentii de turism pentru sindicate sau alti agenti comerciali cu preturi comparabile, cu care Federatia Sindicatelor din Industria Alimentara are relatii contractuale, pentru membrii de sindicat si angajatii care platesc 0,3% si membrii de familie ai acestora, inclusiv transportul dus-intors pe C.F.R., clasa a 2-a, auto sau cu mijloace auto proprii, in echivalentul costului biletului pe C.F.R., clasa a 2-a.
    (2) Contravaloarea biletelor acordate membrilor de sindicat trimisi in statiuni ale sindicatelor pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitate, inclusiv costul transportului pe C.F.R., clasa a 2-a, sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto in comun.
    (3) Beneficiarii de bilete de odihna si tratament vor prezenta dovada utilizarii acestora in scop personal.
    Art. 100
    Drepturile suplimentare ale salariatilor negociate la art. 28, 64, 65, care nu se regasesc in prevederile Legii asigurarilor sociale, se suporta din fondul social al societatii comerciale, constituit conform legii.
    Art. 101
    Obligatiile salariatilor
    Salariatii se obliga:
    a) sa respecte prevederile regulamentului de ordine interioara (intocmit de patroni cu avizul sindicatelor);
    b) sa foloseasca cu eficienta timpul de lucru;
    c) sa realizeze la timp si de buna calitate toate lucrarile prevazute in tehnologii, programe de fabricatie si fisa postului;
    d) sa foloseasca masinile, utilajele si instalatiile conform instructiunilor de exploatare, in conditii tehnice de siguranta;
    e) sa respecte consumurile normate de materii prime, materiale, combustibili, energie si normele de perisabilitati etc., sa evite risipa si s-o inlature, sa elimine orice neglijenta in pastrarea si administrarea bunurilor societatii;
    f) sa respecte normele de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, pentru evitarea oricaror situatii care ar pune in primejdie viata, integritatea corporala sau sanatatea unor persoane, precum si bunurile unitatii;
    g) sa nu lase fara supraveghere, in timpul programului de lucru, masinile si instalatiile in functiune;
    h) sa nu paraseasca locul de munca pana la sosirea schimbului;
    i) sa nu introduca si sa nu consume bauturi alcoolice in cadrul unitatii;
    j) sa nu sustraga bunuri de orice natura apartinand unitatii sau colectivitatii;
    k) sa nu introduca la locul de munca materiale inflamabile, explozibile sau toxice, daca nu sunt prevazute in mod expres in procesul de productie;
    l) sa aiba o comportare corecta in relatiile cu patronii si sindicatele, sa nu perturbe programul de productie sau relatiile de serviciu si sa respecte dispozitiile sefilor directi in concordanta cu atributiile de serviciu;
    m) sa respecte normele igienico-sanitare;
    n) sa nu divulge informatii confidentiale privind pe angajator, de natura tehnica, economica, manageriala, comerciala, la care are acces permanent sau in mod ocazional prin activitatea pe care o desfasoara (obligatia de confidentialitate);
    o) sa participe obligatoriu la actiunile de testare pe linie profesionala, de protectie a muncii si P.S.I., de siguranta a circulatiei etc., stabilite de patroni;
    p) sa respecte regulile privind accesul in unitate al salariatilor si al persoanelor straine;
    r) pe intreaga durata a executarii contractului individual de munca, sa se abtina de la savarsirea oricarui act sau fapt ce ar putea dauna intereselor angajatorului, constand in prestarea de activitati sau incadrarea la un alt angajator concurent (care are acelasi obiect de activitate) ori desfasoara pe cont propriu activitati de natura a-l concura pe angajator (clauza de neconcurenta).
    Art. 102
    Obligatiile patronilor
    Patronii se obliga:
    a) sa ia masuri de retehnologizare si reparare a utilajelor si a instalatiilor existente, astfel incat in spatiile de lucru sa fie asigurate conditiile normale de munca, conform normelor de protectie a muncii, in ordinea prioritatilor si posibilitatilor financiare;
    b) in cazul distrugerii echipamentului de protectie si de lucru, inainte de durata normala negociata, care s-a produs din motive neimputabile salariatilor, se va proceda la inlocuirea lui in baza unui act doveditor;
    c) salariul individual va fi stabilit in functie de calificare, de importanta si complexitatea lucrarilor ce revin postului in care este incadrat, corespunzator competentei profesionale si pregatirii, pe baza fisei postului cu atributiile de serviciu;
    d) la stabilirea salariului nu pot fi facute discriminari pe criterii politice, etnice, confesionale, de varsta, sex sau stare materiala;
    e) la sesizarea scrisa a sindicatelor, patronii au obligatia ca, in termen de 5 zile, sa analizeze impreuna cu sindicatele cele sesizate si sa clarifice problemele ridicate;
    f) regulamentele interne se vor intocmi de catre patroni cu consultarea sindicatelor, anual, pana la finele lunii ianuarie, si se vor aproba independent de intocmirea si aprobarea contractelor colective de munca;
    g) sa achite contributiile proprii si ale salariatului catre fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor sociale speciale.
    Art. 103
    (1) Salariatii cu contract individual de munca din cadrul societatilor comerciale pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa, suportata integral de unitate.
    (2) Valoarea nominala a unui tichet de masa este stabilita prin lege.
    (3) Salariatii incadrati pe baza de contract individual de munca vor beneficia de tichete de masa, in conditiile alin. (1), conform pontajelor intocmite.
    Art. 104
    (1) Partile convin sa faca eforturi in vederea mentinerii unui climat normal de munca in societati, cu respectarea prevederilor legale, a contractelor colective de munca, a regulamentului intern, precum si a drepturilor si intereselor salariatilor si patronilor.
    (2) In situatiile in care apar divergente in legatura cu negocierea, incheierea si/sau executarea prevederilor contractelor colective la nivelul unitatilor, patronii si sindicatele vor putea incerca solutionarea acestora cu sprijinul organizatiilor patronale si al federatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract.
    (3) In situatia declansarii unor conflicte, inclusiv a grevei, partile sunt obligate sa respecte prevederile legale in vigoare. Pe durata acestora, partile sunt obligate sa protejeze patrimoniul unitatii si sa asigure functionarea neintrerupta a utilajelor si instalatiilor tehnologice a caror oprire ar putea constitui un pericol pentru viata sau sanatatea oamenilor ori ar putea cauza pagube.
    (4) Cu privire la medierea conflictelor de munca prevazute de Legea nr. 168/1999, daca partile convin printr-un proces-verbal semnat sa inceapa medierea, in termen de 48 de ore fiecare parte va propune o lista de candidati din lista de mediatori numiti de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei la nivelul judetului unde isi are sediul unitatea in care s-a declansat conflictul de interese.
    (5) In situatia in care, dupa prima intalnire, nu vor reusi sa stabileasca un mediator de comun acord, procedura de mediere inceteaza, trecandu-se la urmatoarea etapa prevazuta de lege.
    (6) In cazul in care s-a numit un mediator de comun acord, etapele medierii vor fi urmatoarele:
    a) partile implicate sunt obligate ca in termen de 48 de ore de la numirea mediatorului sa puna la dispozitia acestuia datele necesare; daca mediatorul are nelamuriri, acesta poate cere partilor, in maximum 72 de ore de la primirea actelor, relatii scrise cu privire la revendicarile formulate, la actele depuse sau intocmite in timpul concilierii, precum si la rezultatele acestora;
    b) in maximum 8 zile de la numire, mediatorul este obligat sa convoace ambele parti implicate; partile implicate vor avea un numar egal de reprezentanti la mediere, de regula acelasi numar ca si la conciliere, si aceleasi persoane, daca este posibil;
    c) la fiecare intalnire se va incheia un proces-verbal care va fi semnat de mediatori si de partile aflate in conflict;
    d) medierea nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data la care mediatorul a fost numit si a acceptat medierea; in caz contrar, medierea inceteaza si se trece la urmatoarea etapa legala de solutionare a conflictului.
    (7) Pentru crearea si mentinerea unui mediu de lucru care sa incurajeze demnitatea fiecarei persoane, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate vor fi stabilite proceduri de solutionare pe cale amiabila a plangerilor individuale ale salariatilor, inclusiv a cazurilor de violenta sau hartuire sexuala in completarea celor prevazute de lege.
    (8) Definitia hartuirii sexuale este cea reglementata de lege.
    (9) Plangerile salariatilor in justitie nu pot constitui motiv de desfacere a contractului individual de munca.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 105
    (1) In baza prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 130/1996, republicata, privind contractul colectiv de munca, unitatile economice vor prevedea in bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare constituirii fondului destinat activitatilor in domeniul negocierii contractelor colective de munca la toate nivelurile.
    (2) Fondul va fi constituit la o valoare rezultata din inmultirea sumei de 12.000 lei/an/salariat cu numarul mediu de salariati.
    (3) Fondul constituit va fi repartizat astfel:
    a) 1/3 va ramane la nivelul unitatii economice si va fi utilizat pe baza unui program stabilit de comun acord intre partile contractante;
    b) 1/3 va fi virata de unitatile economice la Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara, semnatara a contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii, in contul 2511010302-1573 CEC Sector 5 - Agentia Cotroceni, Bucuresti;
    c) 1/3 va fi virata de unitate in contul colector "fond negociere contract colectiv de munca la nivel national", deschis la Banca ABN - AMRO BANK ROMANIA - S.A. cu nr. 26.41.00.09.08.20 pentru negocierile colective la nivel national.
    (4) Unitatile economice din industria alimentara care incheie contracte colective de munca, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative la nivel de ramura vor constitui fondul destinat negocierilor colective si vor vira sumele respective conform prevederilor de la alin. (1), (2) si (3).
    Art. 106
    (1) Fondurile prevazute la art. 105 vor fi determinate prin inmultirea sumelor pe salariat/an cu numarul de salariati existenti la sfarsitul anului anterior. Unitatile economice vor comunica anual numarul de salariati Federatiei Patronale Romane din Industria Alimentara pana la data de 31 ianuarie a anului urmator.
    (2) Sumele destinate constituirii fondurilor vor fi inregistrate in conturi distincte.
    (3) Unitatile economice vor vira Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara sumele cuvenite, restante pe anul anterior, si cele pe anul 2004 in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentului contract de ramura.
    (4) Federatia Patronala Romana din Industria Alimentara, Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara si Federatia Sindicatelor Libere din Morarit si Panificatie vor gestiona si utiliza fondurile constituite in conformitate cu prevederile legale pe baza unor programe de actiuni aprobate de organele proprii de conducere.
    Art. 107
    Patronul si sindicatele vor sustine participarea asociatiilor de salariati la privatizarea unitatilor in conditiile dreptului de preferinta prevazut de lege.
    Art. 108
    Imputernicitii organelor de conducere ale patronatelor, precum si ai federatiilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea unei parti, modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca; patronii le vor asigura intrarea si protectia in unitate pe durata verificarii, cu respectarea normativelor in vigoare.
    Art. 109
    Prezentul contract de ramura produce efecte incepand cu data inregistrarii lui de catre una dintre parti, in conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996, republicata.
    Art. 110
    Prezentul Contract colectiv de munca unic la nivelul ramurii industriei alimentare, a bauturilor si tutunului se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a V-a.

                 PRESEDINTELE
                 FEDERATIEI PATRONALE ROMANE
                 DIN INDUSTRIA ALIMENTARA
                 Mihai LUNGU

                 PRESEDINTELE
                 FEDERATIEI NATIONALE A SINDICATELOR
                 DIN INDUSTRIA ALIMENTARA
                 Dragos FRUMOSU

                 PRESEDINTELE
                 FEDERATIEI SINDICATELOR LIBERE
                 DIN MORARIT SI PANIFICATIE
                 Adrian MARIN

    ANEXA 1

                            REPREZENTANTII
patronilor, participanti la negocierea Contractului Colectiv de Munca Unic la nivelul Ramurii Industriei Alimentare, a Bauturilor si Tutunului

     1. Lungu Mihai         - presedinte F.P.R.I.A.
     2. Popescu Florin      - presedinte A.P.R.I.L.
     3. Popescu Aurel       - presedinte ROMPAN
     4. Babusan Vasile      - VINROM
     5. Dascalu Romulus     - presedinte GARANT
     6. Gaidanov Petre      - presedinte ROMCONSERV
     7. Minea Sorin         - presedinte A.R.C.
     8. Nuber Paul          - NESTLE
     9. Kastler Martina     - UNILEVER
    10. Radulescu Mugurel   - COCA-COLA HBC
    11. Mateescu Mircea     - DANONE P.D.P.A.
    12. Tanasescu Emilia    - A.P.I.D.
    13. Maghyari Zoltan     - P.I.B.R.
    14. Timis Radu          - CRIS-TIM 2 PRODCOM
    15. Padure Stefan       - ANGST
    16. Armenean Ioan       - Patronatul ZAHARULUI
    17. Zichil Viorel       - ULPROD
    18. Dimulescu Nicolae   - ROMPESCARIA

    ANEXA 2

                            REPREZENTANTII
salariatilor, participanti la negocierea Contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii industriei alimentare, a bauturilor si tutunului

    FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARA

     1. Dragos Frumosu      - Presedinte F.S.I.A.
     2. Sabin Rusu          - Secretar general F.S.I.A.
     3. Constantin Feraru   - Prim-vicepresedinte F.S.I.A.
     4. Valer Bota          - Vicepresedinte F.S.I.A. - subramura fabricarii
                              bauturilor alcoolice
     5. Gheorghe Ducai      - Vicepresedinte F.S.I.A.
     6. Livia Cojocaru      - Vicepresedinte F.S.I.A.
     7. Mihai Oceanu        - subramura fabricarii produselor lactate
     8. Vergina Toncea      - subramura fabricarii berii
     9. Petre Harasciuc     - subramura productiei de prelucrare a carnii
    10. Virgil Stanica      - subramura fabricarii uleiului
    11. Nicolae Nistor      - subramura fabricarii zaharului
    12. Blejan Dumitru      - subramura fabricarii vinului

    FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN MORARIT SI PANIFICATIE

     1. Adrian Marin        - Presedinte F.S.L.M.P.
     2. Cenuse Ion          - Prim-vicepresedinte
     3. Bratis Gheorghe     - Vicepresedinte
     4. Burcus Viorel       - Vicepresedinte
     5. Saftere Pandele     - Secretar general

    ANEXA 3

    FEDERATIA PATRONALA ROMANA               FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR
    DIN INDUSTRIA ALIMENTARA                 DIN INDUSTRIA ALIMENTARA

                                             FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN
                                             MORARIT SI PANIFICATIE

                                DOVADA

    In temeiul art. 11 alin. (1) lit. c) si art. 13 alin. (2) din Legea nr. 130/1996, republicata, privind contractul colectiv de munca, certificam ca au fost indeplinite cerintele art. 11 alin. (3) din Legea nr. 130/1996, republicata, si ale Contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii industriei alimentare, a bauturilor si tutunului pe anul 2004.
    Drept urmare, salariatii din Societatea Comerciala ........................ beneficiaza la negocierea Contractului colectiv de munca unic la nivelul unitatii de prevederile Contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii industriei alimentare, a bauturilor si tutunului pe anul 2004.

        PRESEDINTE,                              PRESEDINTE,
        Mihai Lungu                            Dragos Frumosu

                                                 PRESEDINTE,
                                                Adrian Marin

    ANEXA 4

                              REGULAMENTUL
de organizare si functionare a comisiei paritare la nivel de ramura

    1. Comisia paritara la nivel de ramura va fi compusa din toti membrii comisiei de negociere a contractului colectiv de munca unic.
    2. Comisia se va intruni la cererea oricaruia dintre membrii sai, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la formularea cererii, si va adopta hotarari valabile prin consens, in prezenta a 3/4 din numarul total al membrilor.
    3. Comisia va fi prezidata, prin rotatie, de catre un reprezentant al fiecarei parti.
    4. Hotararile adoptate potrivit pct. 2 au putere obligatorie pentru partile contractante.
    5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de sindicate.

    ANEXA 5

                             SITUATII
in care se acorda zile libere, platile si cuantumul acestora

    1. Casatoria salariatului                      minimum 5 zile
    2. Nasterea unui copil                         minimum 5 zile
    3. Casatoria unui copil                        minimum 2 zile
    4. Casatoria fratelui, surorii                 minimum 1 zi
    5. Mutarea intr-o alta locuinta din aceeasi
       localitate                                  minimum 2 zile
    6. Decesul sotului, sotiei, copilului,
       parintilor, socrilor, fratilor, surorilor   minimum 3 zile
    7. Decesul bunicilor, nepotilor                minimum 1 zi
    8. Donatori de sange                           dupa lege

    ANEXA 6

                           LOCURILE DE MUNCA
(grele, nocive, periculoase, penibile) pentru care se acorda sporuri

    A. Conditii generale pentru industria alimentara

    1. Conditii grele
    a) personalul care lucreaza in activitatea de incarcare-descarcare vagoane, nave, mijloace de transport auto;
    b) personalul care lucreaza in activitatea de manipulare manuala de greutati de peste 25 kg.

    2. Conditii nocive
    a) personalul care lucreaza in centralele frigorifice;
    b) personalul care lucreaza la compresoarele de aer si bioxid de carbon (CO2), oxigen si hidrogen;
    c) personalul care lucreaza la centralele termice pe combustibili lichizi, solizi si gazosi;
    d) personalul care lucreaza la statiile de reparare, intretinere si incarcare acumulatori;
    e) personalul care executa analize fizico-chimice;
    f) personalul care lucreaza in locuri de munca cu umiditate mai mare decat limita admisa (cu exceptia subramurii conservelor);
    g) personalul care lucreaza in locuri de munca cu temperatura peste si sub limita admisa;
    h) personalul care lucreaza la multiplicare xerox, alte tipuri de copiatoare, computere cu monitor;
    i) personalul care lucreaza in atelierele de vulcanizare;
    j) personalul care lucreaza in silozurile de cereale, seminte si zahar;
    k) personalul care lucreaza in sudura electrica si autogena;
    l) personalul care lucreaza in activitatea de forja;
    m) personalul care lucreaza in timpul iernii (decembrie - martie) in aer liber;
    n) personalul care lucreaza la activitatea de preparari solutii de curatire (soda caustica, soda calcinata si acizi);
    o) personalul care lucreaza in activitatea de masini (operator la masinile de spalat, imbuteliat, capsat), cu exceptia subramurilor industriei carnii si conservelor.
    3. Conditii periculoase
    a) personalul care lucreaza la recipienti sub presiune, sub control ISCIR;
    b) personalul de intretinere si reparatii instalatii electrice de inalta si joasa tensiune;
    c) personalul de paza.
    4. Conditii penibile
    a) personalul care lucreaza la instalatiile de epurare ape reziduale (curatire canal ape reziduale);
    b) personalul care lucreaza in activitatea de curatire grupuri sociale.

    B. Conditii specifice industriei carnii
    1. Conditii nocive
    a) personalul care lucreaza in activitatea de afumare, fierbere, sprituri, congelare;
    b) personalul care lucreaza in sectiile de faina furajera;
    c) personalul care lucreaza in activitatea de topire grasimi;
    d) personalul care lucreaza in laboratorul chimic de microbiologie si trichinoscopie;
    e) personalul care lucreaza in activitatea de colectari par, coarne, copite, matarie, subproduse;
    f) personalul care lucreaza la prepararea mezelurilor si la depozitul de saramurare;
    g) personalul care lucreaza in activitatea de sacrificare, transare si ambalare, igienizare.
    2. Conditii penibile
    a) personalul care lucreaza in activitatea de colectari deseuri;
    b) personalul care lucreaza in sectia de matarie - abator.

    C. Conditii specifice industriei laptelui
    1. Conditii nocive
    a) personalul care lucreaza in sectiile de imbuteliat ambalaje din sticla in regim semimecanizat;
    b) personalul care lucreaza in depozitele de produse finite.

    D. Conditii specifice industriei conservelor si bauturilor racoritoare
    1. Conditii grele
    a) personalul care lucreaza in activitatea de incarcat-descarcat cazane autoclave.
    2. Conditii nocive
    a) personalul care lucreaza in activitatea de confectionare ambalaje metalice;
    b) personalul care lucreaza in activitatea de oparire, sterilizare si vacuumare conserve;
    c) personalul care lucreaza la prepararea pulpei de fructe cu bioxid de sulf.

    E. Conditii specifice industriei uleiului
    1. Conditii nocive
    a) personalul care lucreaza in sectiile de decojire;
    b) personalul care lucreaza in silozurile de seminte;
    c) personalul care lucreaza in sectiile de imbuteliere ulei;
    d) personalul care lucreaza in sectiile de scindare a acizilor grasi.
    2. Conditii periculoase
    a) personalul care lucreaza la extractia continua si discontinua;
    b) personalul care lucreaza la instalatiile de separatie lichide prin centrifugare (neutralizare);
    c) personalul care lucreaza la instalatiile de imbuteliat oxigen.

    F. Conditii specifice industriei zaharului si produselor zaharoase
    1. Conditii grele
    a) personalul care lucreaza la cuptoarele de var in activitatea de zidire, concasare piatra si curatire in evaporatie;
    b) personalul care lucreaza in gospodariile de sfecla si gospodariile de var.
    2. Conditii nocive
    a) personalul care lucreaza la prepararea laptelui de var, la decalcifierea, purificarea, spalarea sfeclei si presarea borhotului;
    b) personalul care lucreaza in sectorul de prelucrare a zaharului brut;
    c) personalul care lucreaza in sectorul de rafinare a zaharului;
    d) personalul care lucreaza la rafinarii zahar si cu pulbere de adaos.
    3. Conditii periculoase
    a) personalul care lucreaza in sistemul de centrifugare a zaharului.

    G. Conditii specifice industriei berii
    1. Conditii grele
    a) personalul care lucreaza in activitatea de incarcare-descarcare vagoane, casa masinii din sectorul malt;
    b) personalul care lucreaza in activitatea de manipulare manuala de greutati de peste 25 kg de la depozitul produs finit;
    c) personalul de la imbuteliere bere la KEG.
    2. Conditii periculoase
    a) personalul de intretinere si reparatii instalatii electrice de inalta si joasa tensiune.
    3. Conditii nocive
    a) personalul care lucreaza la centralele frigorifice;
    b) personalul care lucreaza la compresoarele de aer;
    c) personalul care lucreaza la centralele termice;
    d) personalul care lucreaza in activitatea de masinist (operator, masinist, spalat, imbuteliat, capsulat) de la sectia imbuteliere si tras bere la butoi;
    e) personalul care lucreaza in activitatea de manipulare cereale (casa masinii, inmuiere, germinare, uscator si corpul morii din fierbere);
    f) personalul care lucreaza la fermentare primara, fermentare secundara, filtrare bere, tanc inox;
    g) personalul care lucreaza in filtrare si fierbere;
    h) personalul care lucreaza in activitatea de macinare de la fabricare malt;
    i) personalul care lucreaza la casieria unitatii, multiplicare xerox, alte tipuri de copiatoare, computere cu monitor;
    j) personalul care executa analize fizico-chimice, personalul de la CTC - laborator.

    H. Conditii specifice vinificarii
    1. Conditii nocive
    a) personalul care lucreaza in depozitele de bauturi alcoolice de peste 24 grade;
    b) personalul care lucreaza in activitatea de distilare;
    c) personalul care lucreaza in activitatea de degorjare vin spumant;
    d) personalul care se ocupa de ingrijirea tulpinilor de drojdie specializate pentru fermentare vin spumant;
    e) personalul autorizat care executa deferizarea vinurilor.

    I. Conditii specifice industriei berii, spirtului, amidonului, glucozei si drojdiei
    1. Conditii grele
    a) personalul de la depozitele de produse finite.
    2. Conditii periculoase
    a) personalul care lucreaza in activitatea de macinat blod.
    3. Conditii nocive
    a) personalul care lucreaza in activitatea de preparare bauturi spirtoase;
    b) personalul care lucreaza in activitatea de descarcat acid sulfuric;
    c) personalul care lucreaza in activitatea de manipulat cereale;
    d) personalul care lucreaza in activitatea de fermentare, distilare, rafinare, la sectiile de spirt;
    e) personalul care lucreaza in depozitele de alcool;
    f) personalul care lucreaza in activitatea de preparare saruri la sectiile de drojdie;
    g) personalul care lucreaza in depozitele de drojdie;
    h) personalul care lucreaza la prepararea melasei pentru sectiile de drojdie;
    i) personalul care lucreaza la generatia a V-a in sectiile de drojdie;
    j) personalul care lucreaza la liniile de fabricat capsule tip coroana pentru bere si bauturi;
    k) personalul care lucreaza la prepararea masei "plutex";
    l) personalul care lucreaza in sectiile de imbuteliere bioxid de carbon (CO2).

    J. Conditii specifice pisciculturii si industrializarii pestelui
    1. Conditii grele
    a) personalul care lucreaza in activitatea de incarcare-descarcare (docheri).
    2. Conditii nocive
    a) personalul care lucreaza in activitatea de pescuit marin, oceanic si intern, precum si in piscicultura;
    b) personalul care lucreaza in atelierele de ambalaje metalice;
    c) personalul care lucreaza la fabrica de faina de peste, la colectare si evacuare deseuri;
    d) personalul care lucreaza in sectiile de fabricatie conserve si semiconserve din peste (in activitatea de afumare, pasteurizare, sterilizare, sarare si marinare).

    K. Conditii specifice pentru morarit-panificatie
    1. Conditii grele
    a) sitari, ambalatori produse morarit, panificatie la preluarea din cuptor, framantatori, cocatori de la cuptoarele tip DAMPF, de caramida si de pamant, preparatori paste si biscuiti.
    2. Conditii periculoase
    a) personalul care asigura curatirea celulelor din silozuri.
    3. Conditii nocive
    a) personalul care asigura cernerea fainii, cocatorii de la cuptoare mecanice, personalul din activitatea de demontare, decapare, degresare, personalul din activitatea de decorticare a orezului, graului, morari, valtari, grisari, sitari, ciurari.

    L. Conditii specifice transporturilor din industria alimentara
    1. Conditii nocive
    a) transportul produselor si substantelor toxice, precum si al plantelor care contin substante toxice;
    b) transportul produselor petroliere si al adezivilor;
    c) transportul materialelor nocive.
    2. Conditii periculoase
    a) transportul substantelor periculoase cu regim special de transport.

    NOTA:
    - Sporurile se acorda pentru un program complet de munca de 170 de ore proportional cu timpul lucrat in aceste conditii.
    - Prin personal in sensul prezentei anexe se intelege: muncitori necalificati, muncitori calificati, maistri, tehnicieni, subingineri, ingineri etc.

    ANEXA 7

                               ACTIUNI
ale Federatiei Patronale Romane din Industria Alimentara si Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara

    1. Intalniri periodice in cadrul activitatilor si relatiilor in/sau dintre organizatiile sindicale si patronale.
    2. Actiuni comune pentru dezbaterea si aplicarea hotararilor guvernului in concordanta cu interesele subramurilor.
    3. Promovarea unor proiecte de acte normative specifice activitatii subramurilor.
    4. Stabilirea de masuri comune pentru strategia dezvoltarii subramurilor si a privatizarii societatilor comerciale.
    5. Organizarea concursurilor profesionale si de protectia muncii pe subramuri si la nivelul ramurii.
    6. Organizarea zilei lucratorului din industria alimentara.
    7. Participarea la activitatile Comisiei Consultative de Dialog Social de la nivelul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si la activitatile altor structuri tripartite si de dialog social.

    ANEXA 8

                               LISTA UNITATILOR
    intocmita in temeiul prevederilor Legii nr. 130/1996, republicate

    INDUSTRIA CARNII

______________________________________________________________________________
Nr.  Societatea Comerciala                                Judetul
crt.
______________________________________________________________________________
 0              1                                            2
______________________________________________________________________________
  1. INDCARF                                              Arges
  2. ARDEALUL                                             Covasna
  3. ARIS INDUSTRIE                                       Bucuresti
  4. CARMECO                                              Constanta
  5. C + C                                                Caras-Severin
  6. CAROLI                                               Bucuresti
  7. CETINA Baia Mare                                     Maramures
  8. INCAF                                                Prahova
  9. SALSI SINAIA                                         Prahova
 10. CONTESS PRODIMPEX                                    Dambovita - Contesti
 11. DEALUL MARE                                          Sibiu - Sighisoara
 12. DERA ROMANIA                                         Bucuresti
 13. TABCO CAMPOFRIO                                      Tulcea
 14. ANTREFRIG - RAFAELLO                                 Bucuresti
 15. DIAVIST PRODUCT                                      Prahova
 16. DORALIMENT                                           Braila
 17. FRIGORIFER CRAIOVA                                   Dolj
 18. PRELUCRAREA CARNII SPLAI                             Bucuresti
 19. ENZYMES/DERIVATES                                    Neamt
 20. GEMINI NATROMCOM                                     Bucuresti
 21. IFANTIS                                              Ilfov - Otopeni
 22. ALDIS                                                Calarasi
 23. L & O ROMANIA                                        Ilfov - Tunari
 24. LORIALBA                                             Hunedoara
 25. LUCA                                                 Brasov
 26. CICALEX                                              Teleorman
 27. MAESTRO INDUSTRIES                                   Cluj
 28. CRIS-TIM                                             Bucuresti
 29. VASCAR                                               Vaslui
 30. DIANA                                                Valcea
 31. DISCOVERY                                            Cluj
 32. MEDEUS/CO                                            Bucuresti
 33. MONTANA POPA                                         Alba Iulia - Blaj
 34. MTC ROMANIA                                          Cluj Napoca
 35. GOURMET PROD. Tunari                                 ILFOV
 36. INTEGRA IMPORT EXPORT                                Bucuresti
 37. ION MOS                                              Bucuresti
 38. NATEX                                                Cluj
 39. PRINCIPALCONSTRUCT                                   Prahova
 40. OVERSEAS 2000                                        Bucuresti
 41. P.I.C. Romania                                       Bucuresti
 42. PRIMACOM                                             Mures
 43. PRODAS HOLDING                                       Bucuresti
 44. PROTEIN TECHNOLOGIES                                 Bucuresti
 45. TOP FISH FOOD                                        Galati
 46. UNICARM                                              Satu Mare
 47. SPAR                                                 Olt
 48. UNIVERSAL ZALAU                                      Salaj
 49. VERO DAF                                             Ilfov - Voluntari
 50. CARPIMEZ                                             Cluj
 51. SERGIANA PROD                                        Brasov
 52. ALIMENTA                                             Bacau
 53. ANGST Ro                                             Ilfov
 54. GLINCARN - Popesti Leordeni                          Ilfov
 55. ANCAL                                                Botosani
 56. CARMACO STAR                                         Alba
 57. CARNIG                                               Giurgiu
 58. LEFRUMARIN                                           Brasov
 59. OLAS PROD                                            Dolj
 60. PRODIS                                               Braila
 61. ROMCARN                                              Timis
 62. ROCHUS                                               Bucuresti
 63. AGROFLORIS                                           Arges
 64. AMAG                                                 Buzau
 65. MAREX                                                Braila
______________________________________________________________________________

    INDUSTRIA LAPTELUI

______________________________________________________________________________
Nr.  Societatea Comerciala                                Judetul
crt.
______________________________________________________________________________
 0              1                                            2
______________________________________________________________________________
  1. ALBALACT                                             Alba
  2. LACTAG                                               Arges
  3. PROLABAC                                             Bacau
  4. IND. LAPTELUI                                        Bistrita
  5. PRODLACTA                                            Brasov
  6. BIOEF DOSTAD S.R.L. Sebes                            Sibiu
  7. BOMILACT S.R.L. Madarasi                             Harghita
  8. IND. LAPTELUI                                        Dambovita
  9. LACTIDO                                              Dolj
 10. COVALACT                                             Covasna
 11. DANONE PDPA                                          Bucuresti
 12. HI TECH COMPUTERS                                    Maramures
 13. OLTINA                                               Olt
 14. HOCHLAND ROMANIA                                     Mures
 15. VITORO                                               Prahova
 16. FRIESLAND ROMANIA                                    Satu Mare
 17. S.C.I.L. MURES                                       Mures
 18. S.C. NAPOLACT                                        Cluj
 19. EUROLAT S.R.L.                                       Maramures
 20. S.C. BUCOVINA                                        Suceava
 21. S.C. DORNA LACTATE Vatra Dornei                      Suceava
 22. ILVAS                                                Vaslui
 23. S.C.I.L. Harghita                                    Harghita
 24. S.C. LACTIS                                          Harghita
 25. S.C. LACTIS                                          Bacau
 26. S.C. MULTILACT                                       Maramures
 27. S.C. LACTIS                                          Iasi
 28. S.C. BRINZETURI SIBIANA                              Sibiu
 29. S.C. RARAUL                                          Suceava
 30. S.C. MILKCOM                                         Covasna
 31. S.C. PAULACT                                         Harghita
 32. S.C. PRIMULACT                                       Harghita
 33. S.C. LACTA                                           Giurgiu
 34. S.C. GORDON PROD S.R.L.                              Harghita
 35. S.C. LACTATE                                         Harghita
 36. S.C. ROUA BUCERDEA S.R.L.                            Alba
 37. S.C. HARCO S.R.L.                                    Sibiu
 38. S.C. MAMY S LACTATE MOLKEREI DISTRIBUTION S.R.L.     Sibiu
 39. S.C. RAMOCSA IMPEX S.R.L.                            Harghita
 40. S.C. ROMANUS HAJDU S.R.L.                            Harghita
 41. S.C. RUDNIC S.R.L.                                   Suceava
 42. SANDRA LACT                                          Giurgiu
 43. S.C. STEROCHEM INTERNATIONAL L.T.D./S.R.L.           Bucuresti
 44. S.C. TIROM S.A.                                      Covasna
 45. S.C. UNICAL PRODIMPEX S.R.L.                         Covasna
 46. S.C. NIVERSAL "91                                    Maramures
 47. S.C. UNTIM                                           Timis
 48. S.C. ZUGO S.R.L.                                     Covasna
______________________________________________________________________________

    INDUSTRIA ZAHARULUI

______________________________________________________________________________
Nr.  Societatea Comerciala                                Judetul
crt.
______________________________________________________________________________
 0              1                                            2
______________________________________________________________________________
  1. ZAHAR BOD                                            Brasov
  2. SIRETUL Bucecea                                      Botosani
  3. ZAHARUL ROMANESC                                     Buzau
  4. ZAHAR Liesti                                         Galati
  5. NECTAR Pascani                                       Iasi
  6. ZAHAR ORADEA                                         Bihor
  7. ZAHAR Ludus                                          Mures
  8. ZAMUR Tg. Mures                                      Mures
  9. DANIBIANA - F.P.S.Z.P.S. Cristal Roman               Neamt
 10. ZAHAR Corabia                                        Olt
 11. ZAHAR Oltenita                                       Calarasi
______________________________________________________________________________

    INDUSTRIA BERII

______________________________________________________________________________
Nr.  Societatea Comerciala                                Judetul
crt.
______________________________________________________________________________
 0              1                                            2
______________________________________________________________________________
  1. BEREMALT                                             Bistrita
  2. S.C. AURORA                                          Brasov
  3. S.C. BRAU UNION ROMANIA S.A.                         Bucuresti
  4. SCINTERBREW ROMANIA - Blaj                           Alba
  5. COMPANIA DE BERE ROMANIA                             Cluj
  6. S.C. ARDEALUL S.A.                                   Alba
  7. S.C. NATIONAL BERE HOLDING                           Iasi
  8. BERE                                                 Satu Mare
  9. BERMAS                                               Suceava
 10. BERE si MALT ROBEMA Rosiori                          Teleorman
 11. ALUTUS                                               Valcea
 12. TREI STEJARI                                         Sibiu
 13. ZIMCA PIATRA NEAMT                                   Neamt
 14. S.C. ALBRAU                                          Bacau
 15. S.C. MALTBERG INDUSTRY S.R.L.                        Satu Mare
 16. S.C. BERE MURES S.A.                                 Mures
 17. INTERBREW EFES BREWERY                               Prahova
 18. INTERBREW ROMANIA - Baia Mare                        Maramures
 19. S.C. MARTENS                                         Galati
 20. S.C. BERE SPIRT Turnu Severin                        Mehedinti
 21. S.C. COZLA PRODUCTIE S.R.L.                          Neamt
 22. S.C. GENERIS PROD IMPEX S.R.L.                       Prahova
 23. S.C. ROMSIZ S.A.                                     Brasov
 24. S.C. STICON S.A.                                     Neamt
 25. S.C. VEGA 93                                         Galati
 26. S.C. BRAU UNION - Bere REGHIN                        Mures
 27. S.C. BERE AZUGA                                      Prahova
 28. S.C. BRAU UNION - Bere Craiova                       Dolj
 29. S.C. BRAU UNION - ARBEMA                             Arad
 30. S.C. BRAU UNION - Bere Hateg                         Hunedoara
 31. S.C. BERE Aiud                                       Alba
______________________________________________________________________________

    INDUSTRIA PRODUSELOR FERMENTATIVE

______________________________________________________________________________
Nr.  Societatea Comerciala                                Judetul
crt.
______________________________________________________________________________
 0              1                                            2
______________________________________________________________________________
  1. GLUBEDEX                                             Braila
  2. SPIRT Ghidigeni                                      Galati
  3. A.G.F.D. Tandarei                                    Ialomita
  4. SEINEANA                                             Maramures
  5. S.A.B. Radauti                                       Suceava
  6. SPIRT GHERLA                                         Cluj
  7. ALFINCOOL                                            Iasi
  8. APOLLO Bucecea                                       Botosani
  9. DUMALEX                                              Bucuresti
 10. ENZIMES & DERIVATES                                  Neamt
 11. FARES DRINKS Orastie                                 Hunedoara
 12. ILEXIMP                                              Bistrita
 13. INDAGRARA PRODCOM S.A.                               Arad
 14. MAREX                                                Braila
 15. PRISMAPROD                                           Bistrita
 16. PRODAL '94                                           Bucuresti
 17. PRODAL IMPEX                                         Tulcea
 18. SPIRT ORADEA                                         Bihor
 19. ALCOOL PROD. S.R.L.                                  Cluj
 20. ALCOPROD SERVICE                                     Ialomita
 21. BIOSIN                                               Dolj
 22. EUROAVIPO                                            Bucuresti
 23. EUROPEAN DRINKS Rieni                                Bihor
 24. GEO ALCO                                             Valcea
 25. GRADISTEA IMPEX S.R.L.                               Braila
 26. KONDRATOV S.A.                                       Bihor
 27. MADEZIT S.R.L.                                       Harghita
 28. NIC PROD TRANS 97 S.R.L.                             Bucuresti
 29. NIC TRANS S.R.L.                                     Bucuresti
 30. PEERFECT RENAISSANCE S.R.L.                          Timis
 31. RAMIRA S.R.L.                                        Vaslui
 32. REGATO PROD COM 2000 S.R.L.                          Bucuresti
 33. ROM PAULO S.R.L.                                     Bucuresti
 34. SCANDIC DISTILLERIES S.R.L.                          Bihor
 35. SELENA EXIM S.R.L.                                   Botosani
 36. SKENDERBEG S.R.L.                                    Bucuresti
 37. TRANSILVANIA GENERAL IMP. EXP.                       Bihor
 38. UTO VALCO                                            Bucuresti
 39. VELIERO S.R.L.                                       Timis
 40. VIIDISAMP S.A.                                       Vaslui
 41. ZORBA S.R.L.                                         Tulcea
 42. ALEXANDRION                                          Prahova
 43. DO & DO                                              Ilfov
 44. FARES S.A.                                           Hunedoara
 45. PREMIER CG IMPEX                                     Ilfov
 46. SALIX                                                Bistrita
 47. ALCOVIN Macin                                        Tulcea
 48. ANGELIS S.A.                                         Bucuresti
 49. DISTILERIILE REGUN S.R.L.                            Mures
 50. EURO DRINK S.A.                                      Harghita
 51. EVANY DRINKS S.R.L.                                  Bihor
 52. GLOBAL SPIRTS COMPANY S.R.L.                         Prahova
 53. PERNOD RICARD ROMANIA S.R.L.                         Bucuresti
 54. PRODALCOM S.A.                                       Botosani
 55. PRODESCARN S.R.L.                                    Bihor
 56. PRODVINALCO S.A.                                     Cluj
 57. QUASAL S.R.L.                                        Botosani
 58. AURORA                                               Brasov
 59. BERE BAUTURI                                         Bucuresti
 60. BERE SPIRT                                           Mehedinti
 61. TRUST LF Focsani                                     Vrancea
 62. VINCON                                               Vrancea
______________________________________________________________________________

    INDUSTRIA VINULUI

______________________________________________________________________________
Nr.  Societatea Comerciala                                Judetul
crt.
______________________________________________________________________________
 0              1                                            2
______________________________________________________________________________
  1. VINALCOOL                                            Alba
  2. VINALCOOL                                            Arges
  3. VINALCOOL                                            Bacau
  4. VINALCOOL                                            Bihor
  5. VINALCOOL                                            Bistrita
  6. BACHUS                                               Buzau
  7. CHINDIA                                              Dambovita
  8. VINALCOOL                                            Hunedoara
  9. VINALCOOL                                            Ialomita
 10. VINIA                                                Iasi
 11. VINALCOOL                                            Olt
 12. VINARIA                                              Sibiu
 13. VINALCOOL Rosiori                                    Teleorman
 14. GRUP REGENT S.R.L.                                   Dolj
 15. VIE-VIN                                              Constanta
 16. VINVICO                                              Constanta
 17. VINALCOOL                                            Botosani
 18. VINALCOOL                                            Braila
 19. VINALCOOL                                            Arad
 20. VINALCOOL                                            Caras-Severin
 21. POLIVAL                                              Covasna
 22. ALCOMUR                                              Mures
 23. VINIFICATIE SI BAUTURI                               Harghita
 24. DECEBAL                                              Mehedinti
 25. REBEL PROD CO                                        Satu Mare
 26. VINALCOL SILVANA                                     Salaj
 27. SPUMANTE SILVANIA                                    Salaj
 28. VALCOVIN                                             Suceava
 29. VINALCOOL                                            Timis
 30. INTER-VIN                                            Tulcea
 31. VINALCOOL                                            Neamt
 32. VINALCOOL                                            Bihor
 33. VASCOVIN                                             Vaslui
 34. ALCOOL PROD CO S.R.L.                                Cluj
 35. EXTENSIV COM                                         Dolj
 36. VERITAS                                              Vrancea
 37. IMPERIS-COM                                          Sibiu
 38. EXEGET DRINKS                                        Bihor
 39. ZAREA                                                Bucuresti
 40. GLOBAL SPIRITS CAMPANY                               Prahova
 41. VINALCOOL                                            Giurgiu
 42. VALCO                                                Maramures
______________________________________________________________________________

    INDUSTRIA CONSERVELOR

______________________________________________________________________________
Nr.  Societatea Comerciala                                Judetul
crt.
______________________________________________________________________________
 0              1                                            2
______________________________________________________________________________
  1. MUNCA Ovidiu                                         Constanta
  2. MARCONS                                              Maramures
  3. CONSERVE                                             Mures
  4. LEGUME-FRUCTE                                        Cluj
  5. CONSERVE Buftea                                      Ilfov
  6. MIB PRODCOM S.R.L.                                   Cluj
  7. HORTICONS Fetesti                                    Ialomita
  8. SALF - Focsani                                       Vrancea
  9. STIROM                                               Bucuresti
 10. AGROTRADING S.R.L. Ghidici                           Dolj
 11. REVAHO AGRO ROMANIA S.A.                             Bucuresti
 12. LEGUME FRUCTE S.A.                                   Buzau
 13. CONSERVFRUCT S.R.L.                                  Baltatesti
 14. STIBORG S.R.L.                                       Galati
 15. ROMCONSERV Caracal                                   Olt
 16. HATEGANA                                             Hunedoara
 17. MATRA S.R.L. Scornicesti                             Olt
 18. AFTAB S.R.L. Tecuci                                  Galati
 19. ALEX STAR S.R.L. Curtea de Arges                     Arges
 20. CONSERVIL - OLTCHIM Raureni                          Valvea
 21. CONSERV FRUCT S.R.L. Baltatesti                      Neamt
 22. CONFRUCT S.A.                                        Buzau
 23. FENCULESCU COM S.R.L. Dobroiesti                     Ilfov
 24. ANNA BELLA S.R.L.                                    Valcea
 25. ATM ROYAL FOOD S.R.L.                                Bucuresti
 26. VALAHIA 2002 S.R.L. Topoloveni                       Arges
 27. FRUCTOPAN S.R.L.                                     Calarasi
 28. DACO PROD COM S.R.L.                                 Bucuresti
 29. MAREX S.A.                                           Braila
 30. CONSUMCOOP S.R.L.                                    Braila
 31. AVIROM GROUP S.R.L.                                  Bucuresti
 32. LEADER INTERNATIONAL                                 Bucuresti
 33. FAVORITII FREESIMPEX S.R.L.                          Bucuresti
 34. ANGELIS                                              Bucuresti
 35. BYBLOS S.R.L.                                        Bucuresti
 36. CONSERVTURISS Turnu Magurele                         Mehedinti
 37. RADACINI COM AGRO S.R.L.                             Ialomita
 38. ADAMAR IMPEX 2003                                    Bucuresti
 39. BOEMA IMPEX - Focsani                                Vrancea
 40. ALEKTOR S.R.L.                                       Bucuresti
 41. GASTRO PROD                                          Bucuresti
 42. MACH FTD                                             Bucuresti
 43. AGRO CONSERVE S.R.L. Falticeni                       Botosani
 44. WEST FOODS INDUSTRII 1 Decembrie                     Bucuresti
 45. ROM-TALIN S.R.L.                                     Bucuresti
 46. HORTICOLA Mihail Kogalniceanu                        Constanta
 47. MANDI COMPANY S.R.L.                                 Bucuresti
_______________________________________________________________________

    INDUSTRIA ULEIULUI

______________________________________________________________________________
Nr.  Societatea Comerciala                                Judetul
crt.
______________________________________________________________________________
 0              1                                            2
______________________________________________________________________________
  1. AGRICOVER                                            Buzau
  2. ARGUS                                                Constanta
  3. OLPO Podari                                          Dolj
  4. PRUTUL                                               Galati
  5. ULTEX Tandarei                                       Ialomita
  6. ULCOM Slobozia                                       Ialomita
  7. O.P. ULPROD                                          Bucuresti
  8. ARDEALUL Carei                                       Satu Mare
  9. SOLARIS                                              Bucuresti
 10. EXPUR                                                Ialomita
 11. MANDRA Barlad                                        Vaslui
 12. ULVAS                                                Vaslui
 13. MACRO                                                Arges
 14. UNIREA                                               Iasi
 15. INTEROIL                                             Bihor
 16. MUNTENIA                                             Bucuresti
 17. MACRO Pitesti                                        Arges
 18. CONTINENTAL PRODUCT                                  Bucuresti
 19. ULEI Oradea                                          Bihor
______________________________________________________________________________

    INDUSTRIA PESTELUI

______________________________________________________________________________
Nr.  Societatea Comerciala                                Judetul
crt.
______________________________________________________________________________
 0              1                                            2
______________________________________________________________________________
  1. ACVARES                                              Iasi
  2. SITNA                                                Botosani
  3. VERMATTA                                             Braila
  4. PISCICOLA                                            Calarasi
  5. PISCICOLA                                            Cluj
  6. PISCICOLA                                            Giurgiu
  7. PISCICOLA Zau de Campie                              Mures
  8. DANUBIUS Zimnicea                                    Teleorman
  9. ANGHILA                                              Braila
 10. CYPRINUS                                             Vaslui
 11. CYPRINUS Nadlac                                      Arad
 12. PLASE PESCARESTI                                     Galati
 13. DELTA PLUS - Sebes                                   Alba
 14. GRIG IMPEX                                           Galati
 15. ESOX                                                 Bacau
 16. IALPESCO                                             Ialomita
 17. FIN PESTE                                            Iasi
 18. DOI M                                                Dambovita
 19. PESCOM ANDREX                                        Iasi
 20. PESCARIS                                             Iasi
 21. PESCOM                                               Vaslui
 22. PISCICOLA Iasi                                       Iasi
 23. PESCOMIR                                             Arad
 24. PISCICOLA Arad                                       Arad
 25. PESTOM                                               Constanta
 26. PROD COM RASA                                        Calarasi
 27. PISCICOLA DUNARENI                                   Dolj
 28. BISTRITA                                             Bistrita
 29. PISCICOLA Falticeni                                  Suceava
 30. PISCICOLA Isaccea                                    Tulcea
 31. PISCICOLA Murghiol                                   Tulcea
 32. PISCICOLA Neamt                                      Neamt
 33. PISCICOLA Prahova                                    Prahova
 34. ROMPESC IMPEX                                        Galati
 35. PISCICOLA Tulcea                                     Tulcea
 36. PISCICULTORUL                                        Dambovita
 37. PRO ACVA                                             Bihor
 38. PRODCOM Luciu                                        Buzau
 39. SAN-BUN                                              Teleorman
 40. ROVIMI                                               Cluj
 41. PESCO Gogosari                                       Giurgiu
 42. PESCARIA Bila                                        Giurgiu
 43. ESOX Amara                                           Buzau
 44. PISCICOLA Ilfov                                      Ilfov
 45. SIAV                                                 Tulcea
 46. CAVIAR                                               Mehedinti
 47. BLANCOR                                              Constanta
 48. CARAS IMPEX                                          Buzau
 49. NISANDRU                                             Tulcea
 50. A.F. OVIDIU                                          Constanta
______________________________________________________________________________

    INDUSTRIA DULCIURILOR SI A BAUTURILOR NEALCOOLICE

______________________________________________________________________________
Nr.  Societatea Comerciala                                Judetul
crt.
______________________________________________________________________________
 0              1                                            2
______________________________________________________________________________
  1. ADY-COMP S.R.L.                                      Buzau
  2. ALKA Co S.R.L.                                       Bucuresti
  3. BEGA PAM S.A.                                        Timis
  4. BON SWEET BON S.R.L.                                 Covasna
  5. CHRIS INDUSTRIES LTD S.R.L.                          Bucuresti
  6. C.I.T. S.R.L.                                        Bucuresti
  7. COLIN DAILY                                          Bucuresti
  8. EUROPEAN FOOD S.A.                                   Bihor
  9. EXCELENT S.A.                                        Bucuresti
 10. FELEACUL S.A.                                        Cluj
 11. FIRENZE COM S.R.L.                                   Prahova
 12. HEIDI Chocolats Swise S.A.                           Ilfov
 13. DOLCE RENTA S.R.L.                                   Braila
 14. KANDIA S.A.                                          Timis
 15. KRAFT FOODS ROMANIA S.A.                             Brasov
 16. MODARE & WITT                                        Bucuresti
 17. ONIX International Comimpex S.R.L.                   Bucuresti
 18. COMIMPEX PANDA DESERT S.R.L.                         Ilfov
 19. PERFETTI VAN MELLE ROMANIA                           Cluj
 20. ROMANA PROD S.R.L.                                   Neamt
 21. RO-STAR S.A.                                         Ilfov
 22. STAR FOODS S.A.                                      Ilfov
 23. SULTAN PRODEXIM S.R.L.                               Constanta
 24. TRANSILVA S.R.L.                                     Bucuresti
 25. VICTORIA S.A.                                        Sibiu
 26. NESTLE                                               Timis
 27. LABORATORUL SPORTUL S.R.L.                           Hunedoara
 28. ORIENT IMPORT-EXPORT S.R.L.                          Vrancea
 29. PLUS PATI-AL S.R.L.                                  Bucuresti
 30. ROMIBON S.R.L.                                       Ilfov
 31. SUPREME CHOCOLAT S.R.L.                              Bucuresti
 32. COCA-COLA HBC ROMANIA                                Bucuresti
_______________________________________________________________________

    INDUSTRIA DE MORARIT SI PANIFICATIE SI PASTE FAINOASE

______________________________________________________________________________
Nr.  Societatea Comerciala                                Judetul
crt.
______________________________________________________________________________
 0              1                                            2
______________________________________________________________________________
  1. AGROMAN COM                                          Ialomita
  2. AGROMORIPAN BIANCA                                   Vrancea
  3. AGROSTEJARUL S.R.L.                                  Calarasi
  4. ALBA PAM S.A.                                        Alba
  5. ALIMENTARA S.A.                                      Dambovita
  6. ALUTA S.A.                                           Olt
  7. AMP TORNEA S.R.L.                                    Braila
  8. ANA PAN                                              Bucuresti
  9. ARDELEANU ADRIAN S.R.L.                              Timis
 10. ARGPAN                                               Arges
 11. ARIENA PROD S.R.L.                                   Braila
 12. ARMOPAN S.A.                                         Arad
 13. BALBO S.R.L.                                         Constanta
 14. BALMEC                                               Calarasi
 15. BANEASA S.A.                                         Bucuresti
 16. BARLETA S.R.L.                                       Bacau
 17. BOGDAN M IMPEX                                       Tulcea
 18. BOROMIR IND. S.R.L.                                  Valcea
 19. BOROMIR PROD.                                        Buzau
 20. BRANCENI S.A.                                        Teleorman
 21. BRITANIA S.A.                                        Bucuresti
 22. BUCIUMANA S.R.L.                                     Satu Mare
 23. C&R PRODIMPEX S.R.L.                                 Ialomita
 24. CAN SERV S.R.L.                                      Bucuresti
 25. CAST COMEX S.R.L.                                    Bucuresti
 26. CEREALCOM S.A.                                       Dolj
 27. AGROEXPORT SILOZ PORT                                Bucuresti
 28. CEREALPROD S.A.                                      Galati
 29. CODREANCA                                            Timis
 30. COMCEREAL                                            Cluj
 31. COMCEREAL                                            Vrancea
 32. COMPAC FAINA PRODUCTION                              Ilfov
 33. COMPAN S.A.                                          Dambovita
 34. COMPAN S.A.                                          Iasi
 35. COMSIM IMPEX                                         Dambovita
 36. COROLA                                               Dolj
 37. CORTEX Ltd. S.R.L.                                   Constanta
 38. CSID IMPESX S.R.L.                                   Teleorman
 39. DAEGO PROD S.R.L.                                    Teleorman
 40. DANULESCU ALIMATEX                                   Buzau
 41. DANYCOL LORENT S.R.L.                                Vaslui
 42. DELTAPAN S.A.                                        Tulcea
 43. DEMOPAN S.A.                                         Braila
 44. DOBROGEA S.A.                                        Constanta
 45. DOBRUN S.A.                                          Sibiu
 46. DORU ANDRA MARIES S.N.C.                             Maramures
 47. DUNAREA S.A.                                         Calarasi
 48. EMTO INVESTIMENTS S.R.L.                             Bucuresti
 49. ENACHE-MORARIT                                       Vaslui
 50. ESMACH ROMANIA S.R.L.                                Bucuresti
 51. EUROCAS S.R.L.                                       Timis
 52. EXPRESS 95 COMIMPEX                                  Arges
 53. ESTRAPAN S.A.                                        Prahova
 54. EXTRASIB                                             Sibiu
 55. FABRICA PAINE ZEPPELIN                               Vaslui
 56. FALBAC                                               Bacau
 57. FANION                                               Vaslui
 58. FANGMEIR AGRO-IMPEX                                  Timis
 59. FARINA PAN                                           Prahova
 60. FARINA S.A.                                          Teleorman
 61. FAVIOL                                               Teleorman
 62. FINIMPEX S.R.L.                                      Dambovita
 63. GALPOMAN                                             Galati
 64. GAVCO S.R.L.                                         Prahova
 65. GERMINO S.A.                                         Teleorman
 66. GINAR PROD PANIF. S.R.L.                             Botosani
 67. GLOBAL 2001 IMPEX                                    Bucuresti
 68. GORJPAN S.A.                                         Gorj
 69. GRAUL S.A.                                           Bucuresti
 70. HARMOPAN S.A.                                        Harghita
 71. HELCO                                                Dolj
 72. IATAN COMPANY S.N.C.                                 Prahova
 73. ILSA                                                 Calarasi
 74. INDUSTRIA LOCALA S.A.                                Calarasi
 75. INFRATIREA PROD COM                                  Teleorman
 76. INSTITUTUL DE BIORESURSE ALIMENTARE                  Bucuresti
 77. INTER AGRO                                           Teleorman
 78. INTERAGRO                                            Bucuresti
 79. INTERCEREAL S.A.                                     Ialomita
 80. IOCHI COM 2002                                       Brasov
 81. LESAFFRE ROMANIA                                     Ilfov
 82. LIBERTATEA S.A.                                      Bucuresti
 83. LIDER EXIM                                           Ialomita
 84. LUJERUL S.A.                                         Bucuresti
 85. MARATON DISTRIBUTION                                 Bucuresti
 86. MARCOM                                               Teleorman
 87. MARION IMPEX                                         Timis
 88. MEGOTER                                              Dolj
 89. METACLASS PROD                                       Cluj
 90. METROPOL CO S.R.L.                                   Bucuresti
 91. MILENIUM S.R.L.                                      Mehedinti
 92. MILORD IMPEX                                         Galati
 93. MIMITEL                                              Dolj
 94. MINEX                                                Ialomita
 95. MOARA BOCSA                                          Caras-Severin
 96. MOARA CALAFATULUI                                    Dolj
 97. MOARA CIBIN S.A.                                     Sibiu
 98. MOARA DAMBOVITA                                      Dambovita
 99. MOARA LOULIS S.A.                                    Ilfov
100. MOARA MARIA S.R.L.                                   Timis
101. MOARA PROD S.R.L.                                    Calarasi
102. MOARA BACIU S.A.                                     Cluj
103. MOBIPAN S.A.                                         Satu Mare
104. MOLDOPAN                                             Botosani
105. MOPAN S.A.                                           Mures
106. MOPAN S.A.                                           Suceava
107. MOPAN S.A.                                           Teleorman
108. MOPANPROD S.A.                                       Vrancea
109. MOPAR                                                Caras-Severin
110. MORARIT-PANIFICATIE                                  Neamt
111. MORILE VLASCA S.R.L.                                 Teleorman
112. MORIPAN ALEX. S.R.L.                                 Vrancea
113. MUSCELPAN S.A.                                       Arges
114. NET DISTRIBUTION                                     Mures
115. NUTRICOD S.A.                                        Brasov
116. ORA                                                  Brasov
117. OVERSEAS DISTR. S.R.L.                               Bucuresti
118. PACOMP S.A.                                          Bucuresti
119. PAJURA                                               Bucuresti
120. PAMBAC                                               Bacau
121. PAN GROUP S.A.                                       Dolj
122. PANAGRA                                              Brasov
123. PANALIM S.A.                                         Sibiu
124. PAN-CAR                                              Calarasi
125. PANCIS S.R.L.                                        Sibiu
126. PANEM S.A.                                           Giurgiu
127. PANAGRAN S.A.                                        Iasi
128. PANIMON Onesti                                       Bacau
129. PANMED S.A.                                          Sibiu
130. PANVITAN                                             Bucuresti
131. PLEVNEI S.A.                                         Bucuresti
132. POSTAVARUL S.A.                                      Brasov
133. PRODAMIX                                             Bucuresti
134. PRODPAN S.A.                                         Calarasi
135. PRODPAN S.A. Zalau                                   Salaj
136. PROPAST S.R.L.                                       Iasi
137. ROMFAINA                                             Ilfov
138. ROMPAK S.R.L.                                        Bucuresti
139. ROTAN                                                Arges
140. SANCRIS                                              Prahova
141. SOMPAN S.A.                                          Cluj
142. SPICUL S.A.                                          Bucuresti
143. SPICUL S.A.                                          Teleorman
144. SPICUL Brancovenesc                                  Arges
145. STANDARD                                             Calarasi
146. TEHNO PAN S.R.L.                                     Neamt
147. TEHNOCEREAL                                          Constanta
148. TEHNOPAM S.A.                                        Bucuresti
149. TITAN S.A.                                           Bucuresti
150. TRIUMF AG                                            Iasi
151. TURDAPAN                                             Cluj
152. ULPIA TRAIANA COM                                    Caras-Severin
153. VADO IMPEX                                           Bucuresti
154. VEL PITAR                                            Valcea
155. VEL PITAR S.A.                                       Bucuresti
156. VEL PITAR                                            Arges
157. UTILAJ ROM-ITAL S.R.L.                               Sibiu
158. REGATO PAN PROD S.R.L.                               Bucuresti
159. SIL PROD AGRO COM                                    Dolj
160. TUBEROZA S.R.L.                                      Vaslui
______________________________________________________________________________

    ANEXA 9

                         CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat sub nr. ........ in registrul general de evidenta a salariatilor

    A. Partile contractului
    Angajator - persoana juridica/fizica ............................, cu sediul in .........................., inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din .................... sub nr. ..................., cod fiscal .............., telefon ......., reprezentata legal prin ..............., in calitate de ...............................................................,
    Si
    Salariatul/salariata - domnul/doamna ....................................., domiciliat/domiciliata in localitatea ........................................, str. ................ nr. ....., judetul ...................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ...., nr. ............, eliberat/eliberata de ......................... la data de ...................., CNP ......................., permis de munca seria ...., nr. .................., din data de ....................,
    am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

    B. Obiectul contractului: .................................................

    C. Durata contractului:
    a) nedeterminata, salariatul/salariata ............................. urmand sa inceapa activitatea la data de ......................;
    b) determinata, de .... luni, pe perioada cuprinsa intre data de .......... si data de .........../pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

    D. Locul de munca
    1. Activitatea se desfasoara la ...........................................
    2. In lipsa unui loc de munca fix, salariatul va desfasura activitatea astfel: .......................................................................

    E. Felul muncii
    Functia/meseria ............., conform Clasificarii ocupatiilor din Romania.

    F. Atributiile postului
    Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

    G. Conditii de munca
    1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
    2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

    H. Durata muncii
    1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ............. ore/zi, ................ ore/saptamana.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ........ (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
    2. O fractiune de norma de ....... ore/zi (cel putin 2 ore/zi), ............ ore/saptamana.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ........ (ore zi/ore noapte).
    b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
    c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihna este de ...... zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
    De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de .................. .

    J. Salariul
    1. Salariul de baza lunar brut: .................... lei.
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri ................................................................
    b) indemnizatii ...........................................................
    c) alte adaosuri ..........................................................
    3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza, ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform Contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
    4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt .................... .

    K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca
    a) echipament individual de protectie;
    b) echipament individual de lucru;
    c) materiale igienico-sanitare;
    d) alimentatie de protectie;
    e) alte drepturi si obligatii privind si securitatea in munca: ............

    L. Alte clauze
    a) perioada de proba este de ..............................................
    b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de ....... zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
    c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ...... zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
    d) in cazul in care salariatul urmeaza sa desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
    e) alte clauze.

    M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
    1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
    b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
    c) dreptul la concediu de odihna anual;
    d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
    e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
    f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.
    2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
    b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
    d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
    e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
    3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) sa dea dispozitii, cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
    b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
    4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
    b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
    c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
    d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
    e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

    N. Dispozitii finale
    Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ....../.................... la Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului ......................./Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
    Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

    O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

            Angajator,                               Salariat,
           ............                             ...........

                             Reprezentant legal,
                            .....................

    Pe data de ......................... prezentul contract inceteaza in temeiul art. ..... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

                                Angajator,
                               ............SmartCity5

COMENTARII la Contract munca 862/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Contract munca 862 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu