Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CONTRACT MUNCA Nr

CONTRACT MUNCA   Nr. 53740/09 din  9 mai 2001

Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii industriei chimice si petrochimice pe anii 2001 - 2004, inregistrat la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale cu nr. 53740/09/9.05.2001*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL, Partea a V-a, Nr. 11 din 15 iulie 2002


SmartCity3


    *) Acest contract colectiv de munca este publicat cu modificarile ulterioare intervenite si in forma negociata de F.S.L.C.P. si F.E.P.A.CHIM in luna mai a anului 2002.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Partile contractante - F.S.L.C.P. si F.E.P.A.CHIM - recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea contractului colectiv de munca si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia, avand cunostinta de faptul ca o data incheiat si inregistrat, potrivit art. 7 alin. (2) din Legea nr. 130/1996, modificata si republicata, acest contract devine legea partilor.
    Art. 2
    (1) Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii industriei chimice si petrochimice cuprinde drepturile si obligatiile patronilor si ale salariatilor cu privire la conditiile generale de munca, la salarizare si alte drepturi salariale.
    (2) In ceea ce priveste conditiile specifice de munca, determinate conform legii, drepturile si obligatiile partilor se vor stabili prin contracte colective de munca la nivelul unitatii.
    (3) Prezentul contract colectiv de munca se incheie pe o durata de 4 ani.
    (4) Drepturile salariale vor fi negociate anual, de regula la inceputul anului.
    (5) Partile convin ca, anual, sa discute posibilitatea armonizarii prevederilor legislative care modifica sau anuleaza dispozitiile prezentului contract colectiv de munca.
    Art. 3
    (1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca au un caracter minimal, el constituind izvor de drept pentru contractele colective la nivel de unitate, unde drepturile si obligatiile partilor se vor stabili avandu-se in vedere conditiile specifice existente, fara a se putea negocia drepturi inferioare celor stabilite in prezentul contract.
    (2) Partile convin ca, potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 130/1996, modificata si republicata, din contractele colective de munca sa faca parte si acordurile prin care se solutioneaza conflicte colective de munca.
    Art. 4
    Modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca au loc potrivit prevederilor exprese ale legii sau prin acordul partilor.
    Art. 5
    (1) Interpretarea clauzelor contractului colectiv de munca se face prin consens.
    (2) Daca nu se realizeaza consensul, interpretarea va urma regimul juridic prevazut de art. 977 - 985 din Codul civil, iar daca nici dupa aceasta nu s-a ajuns la o solutie corespunzatoare, interpretarea se va realiza in interesul mai favorabil al salariatilor.
    Art. 6
    Daca prin reglementari sau acorduri anterioare au fost prevazute drepturi mai mari pentru salariati, acestea se vor aplica in conditiile prevederilor Legii nr. 130/1996, modificata si republicata.
    Art. 7
    Publicarea prezentului contract colectiv de munca se va realiza in conditiile Legii nr. 130/1996, modificata si republicata; partile de comun acord vor conveni afisarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate in locuri vizibile.
    Art. 8
    Partile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca sunt de acord ca reprezentantii lor sa verifice modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractele colective de munca la societatile comerciale mentionate in anexa nr. 1.
    Art. 9
    (1) In situatia in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.
    (2) Partile se obliga ca in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca sa nu promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar duce la diminuarea drepturilor stabilite prin negocieri.
    (3) In cazul in care, din motive obiective, in unele societati comerciale au fost incheiate contracte colective de munca inaintea negocierii prezentului contract colectiv de munca, acestea se vor adapta clauzelor negociate in prezentul contract, acolo unde prevederile minimale ale acestuia nu au fost atinse.
    Art. 10
    Pentru rezolvarea problemelor ce apar in aplicarea prezentului contract si pentru eliminarea pe cale amiabila, pe cat este posibil a conflictelor colective de munca sau a litigiilor de munca, partile convin instituirea unei comisii paritare a carei componenta este prezentata in anexa nr. 2 la prezentul contract.
    Art. 11
    Cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract, partile vor conveni asupra negocierii clauzelor sale sau a prelungirii valabilitatii acestora in conditiile stabilite de lege.

    CAP. 2
    Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

    Art. 12
    (1) Angajarea oricarei persoane se realizeaza prin incheierea unui contract individual de munca, in care sunt stipulate concret drepturile si obligatiile partilor.
    (2) Incheierea contractului individual de munca se face in baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale.
    (3) Verificarea aptitudinilor si competentei profesionale se realizeaza prin probe practice, teste, examen sau concurs, cu respectarea legii si a conditiilor specifice de incadrare.
    (4) Incadrarea in munca prin concurs este obligatorie in cazul existentei mai multor solicitari de ocupare a postului vacant, cu exceptia celor care intra in competenta consiliului de administratie, conform Legii nr. 31/1990, conform statutului si contractului de societate.
    Art. 13
    (1) Angajarea, selectionarea si promovarea personalului sunt atribute exclusive ale celui care angajeaza, potrivit prevederilor legii.
    (2) Contractele individuale de munca se vor incheia pe o durata nedeterminata. Pot fi incheiate si contracte individuale de munca pe durata determinata, in conditii obiective.
    (3) Contractele individuale de munca vor cuprinde cel putin clauzele prevazute in anexa nr. 3 la prezentul contract, ele urmand sa fie incheiate in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeaza.
    (4) Patronul se obliga sa aduca la cunostinta salariatilor posturile disponibile si conditiile de ocupare a lor, prin afisare, prin presa sau alte mijloace de comunicare.
    (5) In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii obtin acelasi rezultat, salariatul are prioritate la angajare.
    Art. 14
    (1) Contractul individual de munca se poate modifica in ceea ce priveste felul muncii, locul muncii si drepturile salariale prin acordul partilor sau din initiativa uneia din parti, in cazurile prevazute de lege si de prezentul contract colectiv de munca.
    (2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu da dreptul celui care angajeaza de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca, pentru acest motiv.
    (3) Delegarea si detasarea salariatilor se fac in conditiile prevazute de lege, cu drepturile inscrise in prezentul contract.
    Art. 15
    (1) Promovarea in munca este atributul celui care angajeaza si se realizeaza prin examen, concurs, proba practica, testare sau perioada de incercare cu o durata de maximum 90 de zile.
    (2) Promovarea prin concurs este obligatorie cand exista mai multe cereri de participare la concurs.
    (3) In cazul contestatiilor, la examenele de concurs si de promovare, acestea se vor solutiona de catre o comisie paritara mixta patronat - sindicat, cu exceptia celor prevazute la art. 12.
    Art. 16
    Contractul individual de munca se poate suspenda in ceea ce priveste efectele sale prin acordul partilor sau in cazurile prevazute de lege in mod expres.
    Art. 17
    (1) Incetarea contractului individual de munca poate avea loc doar in conditiile prevazute de lege.
    (2) In cazurile in care la desfacerea contractului individual de munca, unitatea este obligata, potrivit legii, sa acorde un preaviz, durata acestuia va fi de 30 de zile calendaristice.
    (3) In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze 50% din programul de lucru zilnic/salariat, pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi.
    (4) In cazul in care unei persoane i se desface contractul individual de munca fara sa i se acorde preavizul prevazut la alineatul (2), aceasta are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul de baza pe o luna, avut la data desfacerii contractului de munca.
    (5) Orele absentate pentru cautarea unui loc de munca se pot acorda si prin cumul.
    Art. 18
    (1) Contractul individual de munca nu poate fi desfacut din initiativa celui care angajeaza in cazurile in care prin lege si prin contractul colectiv de munca au fost prevazute astfel de interdictii.
    (2) Salariatilor care isi reiau activitatea dupa indeplinirea obligatiilor militare sau dupa expirarea concediului de maternitate, in termenul prevazut de lege, nu li se va putea desface contractul individual de munca pentru motive neimputabile acestora, decat dupa trecerea unei perioade de un an de la reluarea activitatii, in cazul in care posturile nu au fost restructurate.
    Art. 19
    (1) Partile convin ca la desfacerea contractului individual de munca din initiativa societatii, pentru motive neimputabile salariatilor, sa se acorde acestora un ajutor social de minimum 3 salarii brute pe societate.
    (2) La nivelul societatilor comerciale se vor stabili modalitatile concrete de plata si numarul salariilor ce se vor acorda.
    (3) La cererea salariatului, sumele prevazute la alineatul (1) vor putea fi platite esalonat.
    (4) Prevederile alineatelor (1), (2) si (3) sunt aplicabile atunci cand desfacerea contractului individual de munca a intervenit din urmatoarele motive:
    a) unitatea isi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in cauza, ca urmare a reorganizarii;
    b) unitatea isi inceteaza activitatea;
    c) unitatea se muta in alta localitate si are posibilitatea sa isi asigure pe plan local cadrele necesare;
    d) unitatea se muta in alta localitate, iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
    e) persoana nu corespunde sub raport profesional postului in care a fost incadrata, din motive neimputabile acesteia, si nu i s-a oferit trecerea intr-o munca corespunzatoare;
    f) in postul ocupat de persoana incadrata in munca este reintegrat, pe baza hotararilor organelor competente, cel care a detinut anterior acel post.
    Art. 20
    (1) Contractele individuale de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca.
    (2) Negocierile individuale anuale sunt obligatorii si ele vor urma negocierii contractului colectiv de munca.

    CAP. 3
    Conditii de munca, protectia muncii si P.S.I.

    Art. 21
    (1) Partile se obliga sa depuna eforturile necesare pentru institutionalizarea unui sistem organizat, avand drept scop ameliorarea continua a conditiilor de munca.
    (2) Pana la realizarea obiectivului prevazut la alineatul precedent, avandu-se in vedere reglementarile in vigoare in materie de legislatie a protectiei mediului si de legislatie a protectiei muncii, partile vor institui proceduri de consultare a reprezentantilor sindicali cu cei care angajeaza, referitoare la orice masura ce ar urma a fi luata pentru imbunatatirea conditiilor de munca si pentru protectia mediului.
    (3) La stabilirea masurilor vizand conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de urmatoarele principii de baza:
    a) masurile preconizate sa vizeze mai intai ameliorarea reala a conditiilor de munca si numai dupa aceea, daca acest lucru nu a fost posibil, sa se procedeze la compensari banesti sau de alta natura;
    b) masurile preconizate pentru ameliorarea conditiilor de munca si cele de protectie a mediului trebuie realizate impreuna cu reprezentantii sindicali, astfel incat acestia sa fie consultati si informati cu privire la aceste masuri, incheindu-se in acest scop anexe speciale la contractele colective de munca la nivel de societati comerciale.
    (4) Pentru cointeresarea salariatilor in actiunile de diminuare a factorilor care provoaca poluarea mediului inconjurator si, in special, a noxelor, se vor acorda stimulente materiale in cazul gasirii unor solutii eficiente de eliminare sau de limitare a cauzelor care determina poluarea.
    Art. 22
    (1) Organizarea activitatii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea salariatilor pe locuri de munca cu precizarea atributiilor si raspunderilor lor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati sunt atribute de competenta exclusiva a celor care angajeaza.
    (2) Sindicatele au dreptul sa ceara expertizarea locurilor de munca pe cheltuiala patronului o data pe an sau ori de cate ori se schimba conditiile de munca.
    Art. 23
    (1) Patronul va asigura organizarea rationala a muncii pentru fiecare loc de munca. In acest scop se stabilesc sarcini si raspunderi sub forma de norme de munca. Acestea pot fi norme de timp, norme de productie, norme de personal, insotite de descrierea sferei de atributii si a zonei de deservire, menite sa asigure utilizarea integrala si eficienta a timpului de lucru.
    (2) Normele de munca aprobate de conducatorul unitatii, cu avizul sindicatelor, vor fi facute cunoscute salariatilor cu cel putin 5 zile inainte de aplicarea lor, ele constituind anexe ale contractului colectiv de munca din societatile comerciale.
    Art. 24
    (1) In toate situatiile in care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la solicitare excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi ceruta atat de patronat, cat si de sindicate. In caz de divergenta in ceea ce priveste calitatea normelor de munca se va recurge la o expertiza tehnica ce va fi stabilita de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele parti.
    (2) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea veniturilor salariatilor.
    (3) Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de catre patroni pentru prima solicitare a sindicatului.
    (4) In cazul modificarii normelor se va proceda la aplicarea noilor norme de munca dupa ce acest fapt va fi comunicat salariatilor cu cel putin 30 de zile inainte de punerea lor in aplicare.
    Art. 25
    Patronul are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau postul detinut.
    Art. 26
    (1) Sarcinile de serviciu trebuie sa fie stabilite in limitele felului muncii la care fiecare salariat s-a obligat la incheierea contractului individual de munca.
    (2) Pentru preintampinarea sau inlaturarea efectelor calamitatilor sau in situatii de forta majora ce pot periclita sanatatea sau viata unor persoane, fiecare salariat are obligatia, indiferent de functia sau postul pe care il ocupa, sa execute orice lucrari si sa ia toate masurile necesare inlaturarii situatiilor respective.
    Art. 27
    Formele de organizare a muncii si de salarizare vor fi stabilite in functie de specificul fiecarei societati comerciale, prin contractele colective de munca ce se vor incheia la nivelul acestora.
    Art. 28
    (1) Locurile de munca se clasifica in locuri de munca normale si locuri de munca cu conditii deosebite.
    (2) Locurile de munca cu conditii deosebite sunt cele cu conditii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, stabilite in functie de specificul societatilor comerciale, prin contractele colective incheiate la nivelul acestora.
    Art. 29
    (1) Pentru prestarea activitatii in locurile de munca cu conditii grele, periculoase, nocive sau penibile, salariatii vor beneficia, dupa caz, de sporuri la salariul de baza, durata redusa a timpului de lucru, alimentatie de intarire a rezistentei organismului, echipament de protectie si de lucru gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, toate acestea urmand sa fie prevazute in contractele colective la nivel de societate comerciala, in functie de specificul activitatii acesteia.
    (2) Durata de reducere a varstei de pensionare prin influenta grupelor de munca este cea prevazuta de legislatia in vigoare.
    (3) In perioade cu temperaturi mai mari de 30 grade C se va asigura pentru salariatii care lucreaza in aceste conditii minimum 1,5 litri de apa minerala, iar la temperaturi de -20 grade C se va asigura ceai cald.
    Art. 30
    Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii grele, periculoase, nocive sau penibile vor fi supusi in mod obligatoriu unui examen medical si psihologic, ce va fi efectuat de medici specializati, cel putin o data pe an; prin contractele colective de munca la nivel de unitate pot fi stabilite si termene mai mici pentru anumite locuri de munca, cheltuielile aferente urmand sa fie suportate de angajator.
    Art. 31
    (1) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia de drepturile acordate pentru conditii de munca deosebite inca maximum 90 de zile.
    (2) In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepand cu data schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente.
    Art. 32
    In afara prevederilor Legii protectiei muncii si a normelor generale republicane si departamentale, care constituie clauze minimale si obligatorii, in contractele colective la nivel de societati comerciale pot fi incluse si alte clauze suplimentare, care sa conduca la evitarea oricaror accidente de munca si a incalcarii normelor de protectie a muncii.
    Art. 33
    (1) Patronatul va lua toate masurile de protectie a muncii, de tehnica a securitatii muncii si de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute de actele normative in vigoare, pentru asigurarea celor mai bune conditii de munca, pentru evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, iar salariatii se obliga sa le respecte.
    (2) Fondurile pentru protectia muncii se stabilesc potrivit legii, iar ele vor putea fi folosite doar pentru realizarea masurilor de protectie a muncii, N.T.S., P.S.I., pentru asigurarea alimentatiei de intarire a organismului, pentru asigurarea materialelor igienico-sanitare si pentru alte activitati de aceeasi natura.
    (3) Administratia va amenaja locurile de munca, anexele acestora si grupurile sociale astfel incat sa fie asigurate si garantate sanatatea si securitatea salariatilor.
    Salariatii si administratia au obligatia de a mentine locurile de munca si grupurile sociale intr-o stare de curatenie permanenta.
    Art. 34
    (1) Partile sunt de acord ca nici o masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta si aplicata in mod constient de salariati.
    (2) Patronatul va organiza si asigura pe cheltuiala sa cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea salariatilor cu privire la normele si instructiunile de protectie a muncii si de P.S.I.
    (3) Instruirea salariatilor in legatura cu masurile de protectie a muncii si de P.S.I. va fi realizata prin personalul specializat in acest domeniu si prin sefii locurilor de munca, iar programele de instruire vor fi realizate cu consultarea sindicatelor.
    (4) Desfasurarea activitatii referitoare la protectia muncii se va realiza conform Legii protectiei muncii si normelor generale de aplicare a acesteia elaborate de organele specializate ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 35
    (1) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului sau de munca ori a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul sau loc de munca si la normele de protectie a muncii pe care este obligat, in procesul muncii, sa le cunoasca si sa le respecte.
    (2) In cazurile in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor reguli noi de protectie a muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la alineatul precedent.
    Art. 36
    (1) Partile se obliga sa respecte prevederile legale si cele cuprinse in normele si normativele referitoare la dotarea salariatilor cu mijloace de protectie, materiale igienico-sanitare si echipamente de protectie si de lucru, precum si la modul de utilizare a acestora potrivit destinatiei pe care o au si la durata de folosire legal stabilita.
    (2) In cazul uzarii premature a echipamentului de protectie si lucru, datorita calitatii nesatisfacatoare a acestuia sau unei interventii in conditii deosebite, vor fi luate masuri de inlocuire a acestuia, costul urmand a fi suportat de societatea comerciala.
    (3) Partile pot conveni prin contractele colective de munca la nivel de unitate ca, acolo unde este cazul, patronul sa ia masuri pentru spalarea, denocivizarea si repararea echipamentului de protectie si de lucru.
    (4) Salariatii au obligatia sa foloseasca echipamentul de protectie si de lucru numai in timpul programului de lucru, incalcarea acestei obligatii putand fi sanctionata disciplinar.
    Art. 37
    (1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii, patronatul se obliga sa ia cel putin urmatoarele masuri:
    a) amenajarea ergonomica a locurilor de munca;
    b) asigurarea conditiilor de mediu (microclimat, zgomot, iluminatie, ventilatie, temperatura, aerisire, umiditate);
    c) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, grupuri sanitare, bai, sali de repaus, cantine-restaurant);
    d) diminuarea pana la eliminarea treptata a emisiilor poluante.
    (2) Masurile concrete, in sensul prevederilor alineatului (1), se stabilesc prin contracte colective de munca la nivel de societate comerciala.
    (3) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de patron, sa nu le deterioreze, sa nu le descompleteze ori sa sustraga componente ale acestora.
    Incalcarea acestor obligatii antreneaza raspunderea materiala, administrativa sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate si remedierea pe cheltuiala acestora.
    Art. 38
    (1) Patronul se obliga ca la angajare si ulterior, cel putin o data pe an, sa organizeze examinarea medicala si psihologica a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in postul pe care ar urma sa-l ocupe sau pe care il ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Examinarea medicala este gratuita si cheltuielile ocazionate de examinare se suporta conform legii. Modul concret de desfasurare a acestei examinari va fi stabilit de patronat, cu consultarea sindicatelor la nivelul societatilor comerciale.
    (2) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale in conditiile prevazute la alineatul (1).
    (3) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala organizata de patronat constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit Codului muncii.
    Art. 39
    Oricare dintre partile contractante pot solicita consultarea medicilor de medicina a muncii si inspectorilor de protectie a muncii in cazul acordarii concediilor suplimentare sau al modificarii duratei timpului de lucru.
    Art. 40
    (1) Partile vor asigura un regim de protectie speciala a muncii femeilor, precum si tinerilor in varsta de pana la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si de prevederile acestui contract, care se considera a fi minimale.
    (2) In functie de specificul societatii comerciale, pentru aceste categorii de personal pot fi stabilite, prin contracte colective de munca la nivel de societate comerciala, alte drepturi specifice.
    Art. 41
    Patronul nu va refuza angajarea sau, dupa caz, mentinerea in munca a persoanelor handicapate in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente si in conditiile expres stipulate de lege.
    Art. 42
    In cazul recomandarilor medicale, patronul va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora in functie de posibilitatea fiecarei societati comerciale, aceste probleme fiind stabilite de comun acord cu sindicatele.
    Art. 43
    (1) Partile semnatare pot organiza si desfasura verificari privind respectarea normelor si normativelor, precum si a prevederilor din contractele colective de munca referitoare la protectia si securitatea muncii.
    (2) Comitetele de sanatate si securitate in munca isi vor desfasura activitatea conform prevederilor legale in vigoare.
    (3) Partile recunosc utilitatea si necesitatea Asociatiei Profesionale a Chimistilor si Petrochimistilor din Romania si se angajeaza sa sprijine activitatea acesteia in conditii optime.
    Art. 44
    Membrii de sindicat si membrii familiilor acestora pot folosi bazele de agrement si pe cele de turism si odihna care apartin societatii comerciale in conditiile concrete, pe care le vor stabili prin contractele colective de munca ce vor fi incheiate la nivel de societati comerciale.

    CAP. 4
    Salarizarea si alte drepturi salariale

    Art. 45
    (1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani, convenit la incheierea acestuia.
    (2) Salariul cuprinde salariul de baza, adaosurile si sporurile la acesta.
    (3) a) Salariul de baza pentru salariatii beneficiari ai prezentului contract va fi cel inregistrat la momentul aplicarii negocierilor la nivel de societate comerciala.
    b) Procentul minim de crestere a salariului de baza in ramura chimie si petrochimie pentru anul 2002, la negocierea anuala, va fi 0,95 (0,345 x 3/4 + 0,055) x A, unde:
    - 0,95 - coeficientul de acoperire a inflatiei;
    - 0,345 - procentul de inflatie pe anul 2001, conform Institutului National de Statistica;
    - 0,055 - procentul de inflatie pe primul trimestru pe anul 2002, dedus din inflatia prognozata pe intregul an;
    - A - salariul de baza.
    (4) In cursul anului se pot corecta salariile trimestrial, avand in vedere rata inflatiei, cursul leu/USD si cresterea productivitatii muncii.
    Art. 46
    (1) Partile vor depune eforturi comune pentru a imbunatati situatia tehnico-economica si organizatorica a societatii comerciale, asigurand profitabilitatea acesteia.
    (2) Salariile minime, pe categorii de personal sau functii, se vor stabili in functie de conditiile concrete prin contractele colective la nivel de societati comerciale.
    (3) Pentru salariatii aflati in perioada de proba, absolventi ai unei forme de invatamant, salariul de baza minim pentru postul ocupat, stabilit la nivel de societate comerciala, va putea fi redus cu cel mult 15% pe durata perioadei de proba.
    Art. 47
    (1) Prevederile referitoare la salarizare, stabilite prin prezentul contract, sunt minimale la nivelul societatii comerciale, in functie de posibilitatile concrete putand fi negociate valori mai mari ale salariilor.
    (2) Prevederile referitoare la salarizare sunt aplicabile in contextul actualelor acte normative in materie de salarizare; in cazul modificarii normelor legale referitoare la salarizare se va proceda la aplicarea noilor norme.
    Art. 48
    (1) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce se pot aplica sunt:
    - in regie sau dupa timp;
    - in acord.
    (2) Organizarea muncii si salarizarea in acord pot avea loc in una din urmatoarele forme:
    - acord direct;
    - acord progresiv;
    - acord indirect;
    - acord colectiv.
    (3) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce urmeaza sa se aplice fiecarei activitati vor fi stabilite prin contractele colective de munca la nivelul societatilor comerciale.
    Art. 49
    (1) Se stabilesc urmatorii coeficienti minimi de ierarhizare pentru urmatoarele categorii de salariati:
    a) muncitori
    - necalificati = 1
    - calificati = 1,2;
    b) personal administrativ incadrat pe functii, pentru care conditia de pregatire este:
    - liceala = 1,1
    - postliceala = 1,15;
    c) personal de specialitate incadrat pe functii, pentru care conditia de pregatire este:
    - postliceala = 1,25
    - scoala de maistri = 1,3
    - subingineri = 1,4;
    d) personal incadrat pe functii, pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare = 1,5.
    (2) Coeficientul de salarizare pentru fiecare functie se aplica la salariul minim pe societatea comerciala.
    Art. 50
    (1) Sporurile pentru conditii deosebite de munca in chimie si petrochimie se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse in salariul de baza.
    (2) Sporurile minime ce se acorda in conditiile prezentului contract sunt:
    a) spor pentru conditii grele de munca: 10% - 25% din salariul de baza;
    b) spor pentru conditii periculoase: 10% - 25% din salariul de baza;
    c) spor pentru conditii nocive: 10% - 25% din salariul minim pe unitate;
    d) spor pentru conditii penibile: 10% - 25% din salariul de baza.
    Aceste sporuri se vor acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in conditiile respective, fiind posibila si cumularea lor in situatia existentei unui cumul de conditii deosebite de munca.
    (3) Se mai acorda urmatoarele sporuri:
    a) pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru si pentru orele lucrate in zilele libere si in zilele de sarbatori legale se acorda un spor de 100% din salariul de baza;
    b) pentru vechime in munca, minimum 5% pentru 3 ani vechime si maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de baza, transele de esalonare stabilindu-se la nivelul agentilor economici prin negociere;
    c) pentru lucrul in timpul noptii, 25% din salariul de baza;
    d) pentru exercitarea si unei alte functii se poate acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza al functiei inlocuite; cazurile in care se aplica aceasta prevedere si cuantumul se vor stabili prin negocieri la nivel de unitati.
    (4) In functie de conditiile specifice din unitati, prin contractele colective de munca la acest nivel pot fi negociate si alte sporuri:
    - spor pentru gestiune, 15% - 25%;
    - spor pentru lucrul la calculator, 10% din salariu si 3 zile lucratoare concediu suplimentar;
    - spor de fidelitate, in functie de vechimea in societate.
    Art. 51
    (1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
    - adaosul la acord;
    - premiile acordate din fondul de premiere, calculate intr-o proportie de 2% - 10% din fondul de salarii realizat lunar si cumulat, acordat potrivit dispozitiilor legale;
    - cota-parte din profit ce se repartizeaza salariatilor conform legii;
    - alte adaosuri, in functie de specificul societatii comerciale.
    (2) Conditiile de diferentiere, diminuare sau anulare a participarii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum si modul concret de acordare a adaosurilor se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitate.
    Art. 52
    Salariatii societatilor comerciale trimisi in delegatie in tara beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    a) decontarea cheltuielilor de transport si cazare, potrivit clauzelor convenite in contractele colective la nivel de unitati;
    b) diurna de deplasare, ce se va stabili la nivelul unitatilor, dar nu sub nivelul aprobat prin lege.
    Art. 53
    (1) Salariatii detasati beneficiaza de drepturile prevazute de lege, cuantumul indemnizatiei de detasare fiind egal cu cel al diurnei de deplasare.
    (2) Indemnizatia de detasare se acorda in conditiile in care sarcinile de serviciu si distanta nu-i permit salariatului sa se inapoieze zilnic in localitatea in care a fost detasat.
    (3) Persoanele detasate isi mentin toate drepturile pe care le-au avut la data detasarii, chiar daca la locul de munca unde sunt detasate acestea nu se regasesc. Daca la locurile de detasare, drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda si alte drepturi, persoanele detasate beneficiaza de acestea.
    (4) Salariatii detasati sunt obligati sa respecte normele de igiena, de protectie a muncii si de P.S.I. de la locul de munca unde sunt detasati.
    (5) Prin contractele colective de munca la nivel de societati comerciale se poate stabili si rambursarea cheltuielilor de transport pentru vizitarea familiei o data pe luna, pentru salariatii detasati.
    Art. 54
    (1) Salariatii transferati in alta localitate beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    - rambursarea costurilor transportului pentru el si membrii familiei sale, precum si pentru gospodaria sa;
    - plata unei indemnizatii egale cu salariul de baza lunar;
    - plata unei indemnizatii egale cu 1/4 din salariul de baza lunar, pentru fiecare membru de familie;
    - un concediu platit de 5 zile lucratoare in vederea mutarii efective, acordat la cererea sa.
    (2) Aceste drepturi se vor acorda doar in cazul transferului in interesul serviciului si daca are loc o mutare efectiva in alta localitate.
    (3) Plata acestor drepturi va fi suportata de societatea comerciala la care se face transferul.
    Art. 55
    Pentru salariatii trimisi de societatea comerciala in strainatate, prin contractele colective de munca la nivel de unitate vor fi stabilite cuantumurile drepturilor de transport, diurna si cazare, conform dispozitiilor in vigoare.
    Art. 56
    (1) Patronatul va asigura conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce-i revin, in cadrul programului zilnic de munca stabilit.
    (2) In situatia in care patronatul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.
    (3) In cazuri exceptionale, cand din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost intrerupta, salariatii vor primi 75% din salariul de baza individual avut, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca in tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii. Prin negocieri la nivelul unitatii sau institutiei se va stabili modul concret de realizare a prevederii de a ramane la dispozitia unitatii, prezenti in incinta unitatii, in asteptarea reluarii activitatii, sau la domiciliu, de unde sa poata fi convocati de unitate.
    (4) In cazurile prevazute la alineatul (3), salariatii beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii.
    Art. 57
    (1) Indexarea se face pe baza coeficientilor de indexare stabiliti de Comisia nationala de indexare si a actelor normative in vigoare.
    (2) Compensarile se vor acorda potrivit legii.
    Art. 58
    Plata salariilor se realizeaza periodic, de doua ori pe luna, la interval de 15 zile, prin contractele colective de munca la nivel de societati comerciale putandu-se stabili si alte perioade de plata.
    Art. 59
    (1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatilor comerciale.
    (2) In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori.
    Art. 60
    Administratia are obligatia sa tina evidente in care sa mentioneze activitatea desfasurata in baza contractului individual de munca si drepturile de care salariatii au beneficiat, inscriind toate datele in carnetele de munca, iar la plecarea din unitate a salariatilor sa le elibereze carnetul de munca, completat la zi, sau orice alta dovada privind activitatea depusa de acestia.

    CAP. 5
    Timpul de munca si timpul de odihna

    Art. 61
    (1) Durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana, realizata prin saptamana de lucru de 5 zile.
    (2) La locurile de munca unde, datorita specificului activitatii, nu exista posibilitatea incadrarii in durata normala a timpului de lucru vor fi stabilite forme specifice de organizare a timpului de lucru, care pot fi, dupa caz, tura, tura continua, turnus sau program fractionat. Acestea se stabilesc in functie de conditiile specifice ale societatilor comerciale, prin contractele colective de munca incheiate la acest nivel.
    Art. 62
    (1) Salariatii care isi desfasoara activitatea in locurile de munca cu conditii deosebite beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de munca sub 8 ore in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca la nivel de societati comerciale.
    (2) Reducerea duratei timpului de munca la locurile de munca cu conditii deosebite nu afecteaza salariul si vechimea in munca si nici alte drepturi ce decurg din calitatea de salariat.
    (3) Femeile care lucreaza cu fractiuni de norma beneficiaza de vechimea in munca corespunzatoare unei norme intregi pentru perioada in care au in ingrijire copii in varsta de pana la 6 ani.
    (4) Durata reducerii timpului normal de lucru si categoriile de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin contractul colectiv la nivel de societate comerciala.
    Art. 63
    (1) Inceputul si sfarsitul programului zilnic de lucru, inclusiv modul de acordare si durata pauzei de masa, se stabilesc prin Regulamentul de ordine interioara intocmit de administratie, cu acordul reprezentantilor sindicali.
    (2) In situatiile in care se dovedeste ca este posibil, administratia si sindicatele vor fixa, prin negocieri, orare flexibile de lucru si modalitati de aplicare a acestora pentru anumite categorii de personal, cum ar fi: femeile ce ingrijesc copii pana la 6 ani, salariatii ce urmeaza cursurile unei institutii de invatamant, pensionarii de invaliditate de gradul III, persoane cu recomandari medicale speciale, handicapati.
    (3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu, la deteriorarea conditiilor de munca ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.
    Art. 64
    (1) Orele in care salariatii presteaza munca peste durata normala a timpului de lucru sunt ore suplimentare.
    (2) Salariatii pot fi chemati sa presteze ore suplimentare numai cu consimtamantul lor. Ceea ce depaseste 120 de ore pe an de persoana necesita si acordul sindicatelor din societatea comerciala.
    (3) Prestarea muncii peste program este posibila in situatiile si in conditiile prevazute de art. 118 din Codul muncii.
    Art. 65
    (1) Orele lucrate suplimentar se compenseaza cu timp liber corespunzator. Timpul liber corespunzator se va acorda dublu fata de orele prestate peste program.
    Compensarea cu timp liber corespunzator se face potrivit legii in termen de 30 de zile de la data prestarii orelor suplimentare.
    (2) In cazul in care nu este posibila compensarea cu timp liber corespunzator, orele suplimentare vor fi platite cu spor de 100% .
    (3) Orele prestate de persoanele incadrate in munca peste timpul normal de lucru, in scopul asigurarii serviciului pe unitate, cu exceptia celor care indeplinesc functii de conducere, se compenseaza cu timp liber corespunzator in urmatoarele 60 de zile sau se platesc potrivit intelegerii partilor.
    Art. 66
    (1) Pentru persoanele al caror program de lucru se desfasoara pe timpul noptii, durata timpului de lucru este mai mica cu o ora decat durata timpului de munca prestata in timpul zilei, fara diminuarea salariului de baza si a vechimii.
    (2) Prevederile alineatului (1) nu se aplica salariatilor care lucreaza in conditii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore.
    (3) La societatile comerciale unde procesul muncii este neintrerupt sau conditiile specifice muncii o impun, programul de lucru din timpul noptii poate fi egal cu cel al zilei. Munca prestata in timpul noptii in cadrul unui asemenea program se plateste cu un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 1/2 din programul de lucru. De acest spor beneficiaza si salariatii care lucreaza in conditii deosebite, unde durata timpului de lucru este mai mica de 8 ore.
    (4) Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata in intervalul cuprins intre orele 22 si 6, cu posibilitatea abaterii in cazuri justificate, cu o ora in plus sau in minus fata de aceste limite.
    Art. 67
    (1) Pentru acele activitati, locuri de munca si categorii de personal prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de unitate, carora li se stabilesc programe de lucru partiale, fractiunile de norma vor fi corespunzatoare unei durate a timpului de munca de 6, de 4 sau de 2 ore pe zi. Drepturile salariatilor ce lucreaza in astfel de conditii se acorda proportional cu timpul lucrat.
    (2) La cerere, salariatii cu program partial de lucru pot fi incadrati in program normal daca exista posturi vacante si daca intrunesc conditiile acordarii acestor posturi.
    Art. 68
    (1) Repausul saptamanal se acorda, de regula, sambata si duminica.
    (2) In cazul in care activitatea la locul de munca in zilele de sambata si duminica nu poate fi intrerupta, prin contractul colectiv de munca la nivel de societate se vor stabili conditiile in care zilele de repaus saptamanal sa fie acordate si in alte zile ale saptamanii sau cumulat, pe o perioada mai mare.
    (3) Pe cat este posibil, pentru salariatii care lucreaza in ture, zilele de repaus saptamanal care se stabilesc prin graficele elaborate de administratie vor trebui astfel planificate incat, cel putin o data la o luna, fiecare salariat sa beneficieze de repaus saptamanal sambata si duminica.
    (4) Pentru personalul care isi desfasoara activitatea in ture, orele lucrate duminica si in zilele de sarbatori legale si religioase se platesc cu spor de 100% . La nivelul unitatilor, prin contractele colective de munca se poate negocia modalitatea de plata si a zilelor de sambata lucrate.
    Art. 69
    (1) Sunt zile nelucratoare zilele de repaus saptamanal si zilele de sarbatori legale si religioase, dupa cum urmeaza:
    - 1 si 2 ianuarie;
    - a doua zi de Paste;
    - 1 Mai;
    - 1 Decembrie;
    - 25 si 26 decembrie.
    (2) La nivelul societatilor comerciale se pot stabili si alte zile nelucratoare (Ziua chimistului - 15 iulie si, eventual, ziua de nastere a salariatului).
    (3) Prin contractul colectiv de munca la nivel de societate comerciala se va detalia modul de acordare si plata a acestor zile libere intregului personal.
    Art. 70
    Pauza pentru luarea mesei va fi de cel putin 15 minute, se va include in volumul total al timpului de lucru si va fi reglementata in contractul colectiv la nivel de unitati.
    Art. 71
    (1) Salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit de minimum 21 de zile lucratoare.
    (2) In raport cu vechimea in munca, potrivit prevederilor legale, concediile de odihna la nivel de societati comerciale se vor negocia de parti prin contractele colective de munca.
    Art. 72
    Tinerii in varsta de pana la 18 ani au dreptul la 24 de zile concediu de odihna.
    Art. 73
    (1) Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite de munca au dreptul la concedii de odihna suplimentare, de minimum 3 zile.
    (2) Prin contractele colective la nivel de societate comerciala se pot negocia concedii suplimentare mai mari in functie de specificul activitatii.
    Art. 74
    (1) In perioada concediului de odihna, salariatii vor primi o indemnizatie formata din salariul de baza si sporurile permanente, la data plecarii in concediu.
    (2) Prin contractele colective de munca la nivelul societatilor comerciale, in raport cu posibilitatile economico-financiare, pe langa indemnizatia de concediu se va plati si o prima de vacanta, de cel putin un salariu minim pe economie.
    (3) Indemnizatia de concediu si prima de vacanta se platesc inaintea plecarii in concediu.
    (4) Orice conventie prin care se renunta total sau in parte la dreptul de odihna este interzisa, ea fiind lovita de nulitate.
    Art. 75
    (1) Programarea concediului de odihna se va face la sfarsitul anului, pentru anul urmator, de catre administratie impreuna cu sindicatele. Ordinea concediilor de odihna va fi stabilita in decursul anului calendaristic, tinandu-se seama de interesele bunei desfasurari a activitatii in cadrul societatii si de interesele salariatilor.
    (2) Administratia va aduce la cunostinta (sub semnatura) fiecarui salariat data programarii pentru efectuarea concediului de odihna. Aceasta va fi modificata numai cu acordul administratiei si al salariatului.
    (3) Pentru noii angajati, primul concediu de odihna va fi acordat conform legii.
    (4) Programarea concediilor de odihna poate fi modificata, urmand ca sa se realizeze reprogramarea pana la sfarsitul anului calendaristic in curs, in urmatoarele cazuri:
    a) salariatul se afla in concediu medical;
    b) salariata cere concediu de odihna inaintea sau in continuarea concediului de maternitate;
    c) salariatul este chemat sa indeplineasca indatoriri publice;
    d) salariatul este chemat sa satisfaca obligatii militare, altele decat serviciul militar in termen;
    e) salariatul urmeaza sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare, perfectionare sau specializare, in tara sau in strainatate;
    f) salariatul are o recomandare medicala pentru a urma un tratament intr-o statiune balneoclimaterica, caz in care data inceperii concediului de odihna va fi cea indicata in recomandarea medicala;
    g) salariata se afla in concediu platit pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 4 ani.
    (5) Rechemarea din concediul de odihna se realizeaza in conditiile legii, printr-o dispozitie scrisa a administratiei si numai pentru nevoi de serviciu neprevazute, care fac necesara prezenta salariatului in unitate.
    (6) In situatia rechemarii din concediul de odihna, salariatii au dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport si a cheltuielilor legate de efectuarea concediului in alta localitate, egale cu sumele cheltuite pentru prestatia de care nu au putut beneficia din cauza rechemarii.
    (7) In situatia decesului salariatului, pentru perioada lucrata pana la data decesului, indemnizatia de concediu ce i s-ar fi cuvenit va fi acordata membrilor familiei sau celor ce au suportat cheltuielile de inmormantare.
    Art. 76
    Concediul de odihna nu se va acorda salariatilor care au lipsit de la serviciu intregul an calendaristic, fiind in concedii medicale sau in concedii fara plata.
    Art. 77
    Concediul de odihna va putea fi fractionat la cererea salariatului, prima fractiune neputand fi mai mica de 15 zile lucratoare. Cealalta parte va trebui acordata si efectuata pana la sfarsitul anului calendaristic in curs.
    Art. 78
    (1) Salariatii au dreptul la zile libere platite in cazul unor evenimente familiale deosebite sau in alte situatii, dupa cum urmeaza:
    a) decesul sotului, sotiei, copiilor, parintilor, socrilor - 5 zile lucratoare;
    b) decesul unei rude apropiate (frati, surori, bunici, nepoti) - 2 zile lucratoare;
    c) casatoria salariatului - 5 zile lucratoare;
    d) casatoria unui copil - 3 zile lucratoare;
    e) nasterea unui copil - 2 zile lucratoare;
    f) donatori de sange - conform legii;
    g) la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati, cu mutarea domiciliului in alta localitate - 5 zile lucratoare.
    (2) Zilele libere se acorda numai cu ocazia si in perioada evenimentelor respective.
    Art. 79
    (1) Pentru rezolvarea unor situatii personale deosebite, salariatii au dreptul la concedii fara plata.
    (2) Modul de acordare a concediilor fara plata si durata acestora vor fi stabilite prin contracte colective de munca la nivelul societatilor comerciale.
    Art. 80
    (1) In situatii deosebite, limitativ prevazute de lege, se pot acorda concedii fara plata, a caror durata este nelimitata in timp, in urmatoarele situatii:
    a) ingrijirea copilului bolnav in varsta de peste 3 ani, in perioada indicata de certificatul medical acordat copilului, de acest drept beneficiind atat mama salariata, cat si tatal salariat, daca mama copilului nu poate beneficia, din aceleasi motive, de concediu fara plata;
    b) tratament medical efectuat in strainatate pe durata recomandata de medic, daca cel in cauza nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru insotirea sotului, sotiei sau a unei rude apropiate - copil, frate, sora, parinte - pe timpul cat acestia se afla la tratament in strainatate.
    In ambele situatii este necesar avizul obligatoriu al Ministerului Sanatatii si Familiei.
    (2) Situatiile in care salariatii beneficiaza de zile libere platite sau concedii fara plata si conditiile de acordare se stabilesc prin contracte colective de munca la nivel de societati comerciale, in raport cu specificul acestora.

    CAP. 6
    Masuri de protectie sociala a salariatilor

    Art. 81
    (1) In situatia in care organele de conducere a societatilor comerciale au aprobat, din motive obiective, masuri de reducere a activitatii ori de reorganizare a procesului de productie, administratia va anunta in scris organizatiile sindicale in legatura cu acest fapt cu 30 - 45 de zile inainte de inceperea curgerii termenului de preaviz prevazut de prezentul contract. Inainte de a se lua masurile prevazute mai sus vor fi consultate sindicatele.
    (2) In perioada prevazuta la alineatul (1), administratia va pune la dispozitia sindicatului justificarea tehnico-economica a masurii luate si, impreuna cu sindicatele, va identifica si valorifica posibilitatile de redistribuire a personalului in cadrul unitatii sau posibilitatea redistribuirii acestuia in alte societati comerciale, prin organele specializate ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si directiilor judetene de munca si solidaritate sociala.
    (3) In situatia in care se vor organiza cursuri de recalificare sau reconversie profesionala, persoanele afectate de masurile reducerii de personal vor urma cu prioritate astfel de cursuri.
    (4) Salariatilor afectati de masura reducerii de personal le vor fi achitate drepturile banesti prevazute de lege si de prezentul contract colectiv de munca.
    Art. 82
    In situatia in care desfacerea contractului colectiv de munca nu poate fi evitata, administratia are obligatia sa comunice in scris fiecarui salariat:
    a) termenul de preaviz, in conditiile prevazute in prezentul contract colectiv de munca;
    b) daca ii ofera sau nu un alt loc de munca ori cuprinderea intr-o forma de recalificare profesionala.
    Art. 83
    (1) La aplicarea efectiva a reducerilor de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor ocupate, dupa consultarea sindicatului, masura reducerii va fi aplicata in urmatoarea ordine:
    a) contractele de munca ale personalului care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;
    b) contractele de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea unitatii, inclusiv prin influenta grupei de munca;
    c) contractele de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea lor.
    (2) In situatia unor salariati a caror activitate este de o utilitate deosebita pentru societatea comerciala si se afla in situatia prevazuta la alineatul (1) lit. b) si c), patronul poate dispune mentinerea lor in activitate pe o perioada determinata, cu consultarea sindicatelor.
    Art. 84
    (1) La luarea masurilor de desfacere a contractului de munca pentru reducerea de posturi, la competente egale vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:
    a) daca masura va afecta 2 soti care lucreaza in aceeasi unitate, de regula se desface contractul de munca al sotului care are venitul cel mai mic, tinandu-se seama si de hotararea sotilor, fara ca prin aceasta sa fie desfacut contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
    b) masura sa afecteze mai intai persoanele care nu au copii in intretinere;
    c) masura sa afecteze numai in ultimul rand femeile/barbatii care au in ingrijire copii, sotul/sotia vaduv(a) ori divortat(a) care are in ingrijire copii, precum si salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare la cererea lor;
    d) alte criterii ce vor fi prevazute la nivelul societatilor comerciale prin negocieri colective.
    (2) In cazul in care masura desfacerii contractului de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de pregatire, de calificare sau de perfectionare profesionala si a incheiat cu unitatea un act aditional la contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate intr-o anumita perioada de timp, administratia nu va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la implinirea termenului.
    (3) Aplicarea prevederilor art. 83 si 84 se va realiza cu consultarea sindicatelor, in toate situatiile prevazute de clauzele stipulate in aceste articole.
    Art. 85
    La aplicarea masurii reducerii de personal, partile convin ca salariatilor afectati de aceasta masura sa le fie acordata o compensatie echivalenta cu cea prevazuta la art. 19 din prezentul contract colectiv de munca.
    Art. 86
    (1) Daca societatea comerciala isi extinde sau isi reia activitatea intr-o perioada de 12 luni de la luarea masurii de desfacere a contractului de munca pentru masurile prevazute la art. 81, aceasta are obligatia sa angajeze cu prioritate pe salariatii afectati de masura respectiva, tinandu-se cont de pregatirea lor profesionala.
    (2) Angajarea altor persoane va fi posibila doar dupa indeplinirea conditiei prevazute la alineatul (1).
    Art. 87
    Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc o indemnizatie egala cu cel putin un salariu mediu pe societatea comerciala; prin contractele colective de munca la nivelul societatilor comerciale se pot negocia si alte forme de compensare.
    Art. 88
    (1) In afara ajutoarelor legale la care au dreptul, salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare:
    a) in caz de deces al salariatului, in afara ajutorului de deces platit din fondul de asigurari sociale, se va plati familiei acestuia un ajutor social egal cu 3 salarii medii lunare pe unitate; in cazul in care decesul a survenit ca urmare a unui accident de munca sau a unei imbolnaviri profesionale se va plati familiei salariatului decedat un ajutor social egal cu 12 salarii medii pe unitate; prin familie se intelege sotul, sotia, copiii, parintii, fratii sau surorile, aflati in ingrijirea salariatului decedat;
    b) in cazul decesului parintilor, copiilor, sotului (sotiei), socrilor, un ajutor social egal cu 2 salarii medii lunare pe societate;
    c) pentru nasterea unui copil, un ajutor social egal cu 2 salarii medii lunare pe societate;
    d) in cazul decesului salariatului sau al unui membru al familiei salariatului, aflat in intretinerea acestuia, administratia va acorda sprijin la confectionarea sicriului, crucii si la transportul defunctului spre locul de veci, prin mijloace proprii sau terti, conform celor stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de societate comerciala;
    e) prin contractul colectiv de munca la nivel de societate comerciala se vor putea stabili si acorda si alte ajutoare sociale, in raport cu posibilitatile financiare ale acesteia.
    (2) In cadrul societatilor comerciale care incheie polite de asigurare pentru salariati in conditii mai avantajoase sau egale, ajutoarele prevazute la alineatul (1) litera a) nu se mai acorda.
    Art. 89
    (1) La nivelul societatilor comerciale, din fondul pentru actiuni sociale, constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament si odihna in statiunile balneoclimaterice, bilete distribuite de sindicatul din societatea comerciala; reducerea ce se va aplica costului acestor bilete va fi de cel putin 50% pentru salariati si membrii de familie.
    (2) Posesorii biletelor de tratament balnear si de odihna recuperatorie vor beneficia de transport gratuit pe calea ferata clasa a 2-a sau cu mijloace de transport auto, costul calatoriei urmand a fi suportat de societatea comerciala in cauza.
    Art. 90
    Contravaloarea biletelor salariatilor trimisi in statiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitatea in cauza, inclusiv costul transportului pe calea ferata clasa a 2-a sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto in comun.
    Art. 91
    (1) Daca salariatul se afla in incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau in legatura cu munca, din motive neimputabile lui, sau a contractarii unei boli profesionale, patronul va plati acestuia pe toata perioada incapacitatii o compensatie egala cu diferenta dintre salariul de baza avut la data ivirii incapacitatii si ajutorul primit.
    (2) Acordarea compensatiei prevazute la alineatul precedent nu inlatura si nici nu inlocuieste dreptul legal la despagubiri al salariatului in cauza, inclusiv pentru cheltuielile de tratament sau de confectionare a protezelor, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 92
    Repartizarea spatiilor de locuit, indiferent de natura acestora, se va realiza in conditiile Legii locuintei de catre o comisie paritara administratie - sindicat, tinandu-se cont de criteriile care vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de societate comerciala.
    Art. 93
    In cazul in care salariata se afla in concediu de maternitate sau in concediu legal platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, societatea va compensa pe o perioada de 3 luni, diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care are dreptul.
    Art. 94
    (1) In afara concediului legal platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, salariata mama mai poate beneficia de inca un an concediu fara plata.
    (2) In perioada in care salariata se afla in concediul prevazut la alineatul (1) nu i se va putea desface contractul de munca, iar in postul ei nu vor putea fi angajate alte persoane decat cu contracte de munca pe durata determinata.
    Art. 95
    In caz de deces al mamei, drepturile acesteia prevazute de lege si de prezentul contract se vor acorda tatalui, daca copilul se afla in ingrijirea sa.
    Art. 96
    In cazul decesului mamei, tatal copilului, la cererea sa, va beneficia de:
    - compensatia prevazuta la art. 93;
    - concediul fara plata neutilizat de mama la data decesului, cu drepturile prevazute la art. 94.
    Art. 97
    Salariata care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara sa-i fie afectate salariul de baza si vechimea in munca.
    Art. 98
    Salariatele gravide, incepand cu luna a 4-a, si cele care alapteaza nu vor putea fi repartizate in schimbul de noapte.
    Art. 99
    (1) In contractele colective de munca la nivelul societatilor comerciale se va prevedea constituirea unui fond social, care va fi utilizat in principiu pentru:
    - cheltuielile prevazute la art. 89 din prezentul contract colectiv de munca;
    - constituirea, amenajarea si intretinerea de crese si gradinite pentru copiii salariatilor, precum si de cantine - bufete pentru salariati;
    - constituirea, amenajarea si intretinerea unui numar de oficii, vestiare si grupuri sociale la locurile de munca;
    - formarea si perfectionarea pregatirii profesionale, inclusiv in domeniul relatiilor de munca;
    - construirea de locuinte;
    - actiuni social-sportive si culturale;
    - actiuni specifice unor aniversari, sarbatori religioase, daruri pentru salariati, femei si copii.
    (2) Utilizarea acestui fond prevazut la alineatul (1), precum si modul de control al utilizarii se vor realiza potrivit legii, constituirea fondului urmand acelasi regim juridic.
    (3) Utilizarea acestui fond se va realiza de catre administratie, impreuna cu sindicatele.
    (4) Fondurile neutilizate intr-un an se reporteaza in anul urmator.
    (5) Cheltuielile privind cantinele si caminele proprii, precum si cheltuielile legate de asistenta medicala din cadrul societatilor comerciale vor fi suportate potrivit legii.
    Art. 100
    (1) Partile convin ca la nivel de societate comerciala, in cazul existentei acordului salariatilor, sa fie incheiate polite de asigurare a fortei de munca pentru accidentele de munca intervenite din cauze neimputabile salariatului sau in alte conditii stabilite cu casele de asigurari. Totodata, partile vor depune toate eforturile pentru ca patronii sa implementeze la nivelul societatilor obiectul de activitate al Asociatiei Profesionale a Chimistilor si Petrochimistilor din Romania (preventie, reabilitare, despagubire).
    (2) Modul concret de incheiere a politelor de asigurare, destinatia acestora, precum si implementarea obiectului de activitate al asociatiei vor fi stabilite prin contractele colective de munca la nivel de societati comerciale.
    Art. 101
    In situatia in care, in cadrul desfasurarii procesului de privatizare sau dupa incheierea acestuia, persoane fizice, persoane juridice, fundatii sau actionari vor acorda facilitati sociale salariatilor, altele decat cele prevazute in prezentul contract, acestea vor fi evidentiate in cadrul contractului colectiv de munca la nivel de societate separat de drepturile salariale si nu vor afecta aceste drepturi.
    Art. 102
    (1) Pentru realizarea de catre Federatia Sindicatelor Libere din Chimie si Petrochimie si F.E.P.A.CHIM a unor activitati comune in interesul unitatilor si sindicatelor, prin contractele colective de munca incheiate la nivelul societatilor comerciale se convine o contributie de 0,001 din salariul minim pe economie lunar/salariat pentru constituirea unui fond administrativ ce se va utiliza de catre partile semnatare in mod egal.
    (2) Partile convin ca, incepand cu anul 2001, sa se aplice in societatile comerciale prevederile Legii nr. 142/1998 privind tichetele de masa.
    Art. 103
    (1) La nivelul societatilor comerciale, prin contractele colective de munca, pentru sarbatorile de Paste, Craciun si Ziua chimistului, se vor acorda ajutoare sociale in cuantumuri cel putin egale cu cele acordate in anul anterior. In societatile comerciale in care nu au fost acordate aceste ajutoare, nivelul lor minim va fi egal cu salariul minim pe economie.
    (2) Modalitatile concrete de acordare a acestor ajutoare se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii.
    Art. 104
    In situatia in care patronii incheie contracte cu partenerii straini, potrivit carora salariatii din societatea comerciala urmeaza sa lucreze in strainatate, conditiile de munca, salarizarea si celelalte drepturi si obligatii ce le revin salariatilor vor fi cele prevazute de lege, cu respectarea clauzelor cuprinse in contractul incheiat cu partenerul strain si in contractele colective de munca.

    CAP. 7
    Formarea profesionala, economica, sociala si sindicala

    Art. 105
    (1) Prin termenul de "formare profesionala" partile inteleg sa desemneze orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare, precum si orice procedura prin care salariatul se specializeaza sau se perfectioneaza, obtinand un certificat sau o diploma care atesta aceste situatii.
    (2) Formarea profesionala cuprinde si teme din domeniul relatiilor de munca si din domeniul sindical convenite intre sindicate si patronat.
    (3) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor sindicali scosi din productie, la expirarea mandatului acestora.
    Art. 106
    (1) La incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate, pentru partea privind formarea profesionala se va tine seama de cel putin urmatoarele:
    a) identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala, a cailor de realizare a acesteia, precum si adoptarea programului anual si controlul aplicarii acestuia se vor face de comun acord de catre sindicat si patronat; cheltuielile de formare profesionala a salariatilor si de instruire in domeniul protectiei muncii se suporta integral de societatile comerciale;
    b) in cazul in care unitatea urmeaza sa-si schimbe partial sau total profilul de activitate, angajatorul va informa si consulta sindicatul cu cel putin 2 luni inainte de aplicarea masurii si va oferi propriilor salariati posibilitatea de a se califica sau recalifica, inainte de a apela la angajarea fortei de munca din afara societatii comerciale, angajarea urmand in aceste conditii sa fie facuta doar daca necesarul de forta de munca este mai mare;
    c) in cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un tert, patronul va analiza cererea impreuna cu sindicatul, ramanand la aprecierea patronului daca si in ce conditii va suporta contravaloarea cursului;
    d) cheltuielile pentru formarea profesionala, pentru formarea in domeniul relatiilor de munca, precum si in domeniul sindical vor fi suportate de catre patron; sindicatul, de comun acord cu patronatul, va negocia prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate numarul de persoane care va participa la cursurile privind relatiile de munca si domeniul sindical, care nu poate fi mai mic de 1.000 de sindicalisti la nivelul F.S.L.C.P. pentru 2001.
    (2) Salariatii care urmeaza cursuri de formare profesionala sau de perfectionare vor incheia cu societatile comerciale acte aditionale la contractul individual de munca, prin care se obliga sa lucreze in societate o perioada de 3 ani de la data absolvirii cursului sau pe alte termene.

    CAP. 8
    Drepturile sindicatelor, precum si alte prevederi in legatura cu drepturile si obligatiile partilor

    Art. 107
    (1) Partile contractante recunosc, pentru fiecare din ele si pentru salariati in general, libertatea de opinie.
    (2) Patronatul va adopta o pozitie neutra si impartiala fata de organizatiile sindicale si fata de reprezentantii acestora din societatile comerciale.
    (3) Patronatul se obliga sa permita sindicatelor accesul la documentele prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 108
    (1) Consiliul de administratie, consiliul managerilor sau managerul, dupa caz, are obligatia de a invita pe reprezentantii sindicatului sa participe la sedintele sale in conditiile prevazute de lege. Participarea se va realiza cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fara drept de vot.
    (2) Incunostintarea reprezentantilor sindicali se va face cu cel putin 72 de ore inainte de sedinta. Reprezentantilor sindicali li se va comunica ordinea de zi; ei vor avea acces la documentele privind problemele economice, profesionale, sociale sau referitoare la raporturile de munca ce vor fi puse in discutie.
    (3) Sindicatele au obligatia sa asigure confidentialitatea materialelor primite conform alineatului (2) si sa foloseasca aceste materiale in scopurile prevazute de legislatie.
    Art. 109
    (1) Administratia va transmite sindicatului masurile adoptate in procesul de privatizare, inclusiv in cazul constituirii de societati mixte cu capital strain.
    (2) In cadrul actiunilor de privatizare, administratia, cu consultarea sindicatelor, va analiza conditiile cele mai favorabile pentru asigurarea participarii salariatilor la actiunile de privatizare, constituind, in conformitate cu legislatia, asociatii de privatizare, acolo unde este cazul, sau propunand introducerea de clauze sociale in contractele de vanzare-cumparare.
    Art. 110
    Administratia va asigura in incinta societatilor comerciale, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spatiul si mobilierul necesare, precum si accesul la mijloacele de comunicare si la cele de transport ale societatii comerciale.
    Art. 111
    Baza materiala cu destinatie culturala si sportiva, proprietatea societatii comerciale, va fi folosita fara plata pentru actiuni organizate de sindicate.
    Art. 112
    La solicitarea organizatiilor sindicale, administratia, pe baza listelor prezentate de acestea, cu acceptul membrilor de sindicat, va retine pe statul de plata cotizatiile sindicale.
    Art. 113
    (1) Liderii organizatiilor sindicale cu personalitate juridica care lucreaza nemijlocit in unitate, in calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului de lucru lunar cu pana la 5 zile pentru activitati sindicale.
    (2) Numarul celor care pot beneficia de prevederile alineatului (1), precum si durata timpului concret de reducere a timpului de lucru vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de societate.
    Art. 114
    (1) Reprezentantilor alesi in organele de conducere a sindicatului nu li se poate desface sau modifica contractul individual de munca pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasa la aprecierea celui care angajeaza.
    (2) De prevederile alineatului precedent beneficiaza si cei ale caror mandate au expirat pe o perioada de 1 an de la incetarea mandatului.
    Art. 115
    Membrilor organelor de conducere ale sindicatelor li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiei lor.
    Art. 116
    (1) Pe perioada de indeplinire a mandatului lor, reprezentantii alesi ai sindicatelor, scosi din productie, sunt salarizati de catre sindicat din fondurile proprii ale acestuia.
    (2) Pentru persoanele prevazute la alineatul (1), inclusiv pentru cele alese la nivel de federatie si confederatie, va opera suspendarea contractelor individuale de munca pe durata mandatului, acestia pastrandu-si functia si locul de munca avute anterior.
    (3) Pe postul acestora nu poate fi incadrata o alta persoana decat cu contract de munca pe durata determinata.
    (4) La revenirea la postul avut a celor aflati in situatiile prevazute anterior li se va asigura un salariu ce nu poate fi mai mic decat cel ce putea fi obtinut in conditii de continuitate la acel loc de munca.
    (5) Prin contractele colective la nivel de societate comerciala pot fi stabilite si alte drepturi si masuri de protectie pentru cei alesi in organele de conducere a sindicatului.
    Art. 117
    Este interzis administratiilor sa desfaca din initiativa lor contractele individuale de munca ale salariatilor, pentru motive care privesc activitatea sindicala.
    Art. 118
    Potrivit prevederilor legale, partile convin constituirea unui fond din contributia patronatului, destinat activitatilor in domeniul negocierilor colective.
    Art. 119
    Administratia nu va angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial, in perioada declansarii conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariatilor aflati in conflict.
    Art. 120
    Patronul recunoaste dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca.
    Art. 121
    Patronatul se angajeaza ca in contractele de societate ale societatilor cu participare straina, cu activitati pe teritoriul Romaniei, sa prevada o clauza prin care partenerii straini se obliga sa respecte drepturile prevazute de legislatia muncii in vigoare, in contractele colective de munca, precum si in conventiile Organizatiei Internationale a Muncii, ratificate de Romania.
    Art. 122
    Patronatul si sindicatele isi vor comunica reciproc si in timp util hotararile privind toate problemele privind derularea relatiilor de munca.
    Art. 123
    Participarea membrilor de sindicat la sedintele organizate potrivit statutului in timpul programului, cu acordul administratiei, nu va afecta drepturile salariale pentru perioada respectiva.
    Art. 124
    Pentru solutionarea unor probleme referitoare la activitatea sindicatului si la derularea relatiilor de munca sau in cazul solutionarii unor conflicte de munca, administratia va permite accesul in unitate al reprezentantilor federatiei si confederatiei la care sindicatul este afiliat. Partile vor actiona in aceste situatii potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 125
    (1) F.S.L.C.P. recunoaste dreptul patronilor de a stabili, in conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii.
    (2) Federatia recunoaste dreptul patronului de a stabili normele de disciplina a muncii si de a intocmi Regulamentul de ordine interioara si Regulamentul de organizare si functionare ale societatilor comerciale, cu consultarea prealabila a organizatiilor sindicale.
    (3) Salariatii au obligatia sa respecte normele stabilite prin regulamentele prevazute la alineatul (2), disciplina tehnologica si de productie, precum si celelalte acte normative in vigoare in aceasta materie.
    (4) Patronatul si organizatiile sindicale se recunosc reciproc ca parteneri de dialog social permanent, iar sindicatele sunt de acord ca, prin mijloace specifice, sa previna in societatile comerciale, comportamentul neadecvat al salariatilor, care ar fi de natura sa aduca prejudicii societatilor comerciale sau sa afecteze activitatea de conducere a acesteia. Activitatea sindicatelor in aceasta directie se va realiza potrivit legii.
    Art. 126
    Prin contractele colective de munca la nivelul societatilor comerciale, partile pot prevedea si alte obligatii generale sau specifice, in functie de natura activitatii societatilor comerciale.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 127
    Prezentul contract colectiv de munca constituie izvor de drept pentru contractele colective de munca ce se vor incheia la unitatile comerciale cuprinse in anexa nr. 1, ce face parte din acesta.
    Art. 127 bis
    Toti salariatii din societatile comerciale care beneficiaza de prevederile prezentului contract vor achita lunar 1% din salariul de baza. Pentru membrii de sindicat, sumele rezultate din aceasta vor fi virate in contul sindicatului si vor fi gestionate conform statutelor proprii ale sindicatelor. Pentru ceilalti salariati, sumele achitate se vor constitui intr-un cont, ce va fi administrat in mod paritar de catre administratie si sindicate.
    Art. 128
    (1) Prevederile acestui contract colectiv de munca sunt considerate minimale, de la nivelul lor urmand sa inceapa negocierea contractului colectiv de munca la nivel de societati comerciale.
    (2) Clauzele cuprinse in prezentul contract si negociate de catre partile care au fost egale si libere in decursul dezbaterilor constituie legea partilor, conform dispozitiilor legale in vigoare.
    (3) Contractele individuale de munca nu pot contine clauze care sa fie inferioare sau contrare contractelor colective incheiate la nivel superior.
    (4) Prevederile contractelor individuale de munca existente la data intrarii in vigoare a contractelor colective de munca vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urma.
    Art. 129
    In toate cazurile de reorganizare sau privatizare a societatilor comerciale, drepturile si obligatiile prevazute in prezentul contract vor fi transmise noilor subiecte de drept rezultate din aceste operatiuni.
    Art. 130
    (1) Comisia paritara stabilita conform clauzelor prezentului contract colectiv de munca se va reuni trimestrial pentru a analiza stadiul de realizare a clauzelor contractului, urmand ca rezultatele acestor reuniuni sa fie prezentate atat conducerii sindicatului, cat si conducerii societatii comerciale.
    (2) In situatii deosebite, pentru solutionarea pe cale amiabila a unor conflicte sau litigii de munca sau pentru interpretarea clauzelor contractului colectiv de munca, comisia paritara se va intruni ori de cate ori va fi nevoie.
    Art. 131
    De prevederile prezentului contract vor beneficia, conform legii, salariatii afiliati la sindicatele din societatile comerciale cuprinse in anexa nr. 1 la prezentul contract, urmand ca, prin contractele colective de munca la nivel de societati comerciale, sa se stipuleze in mod concret faptul ca o parte a fondului creat pentru negocierile colective se va constitui din contributia pe care salariatii nesindicalizati o vor achita pentru a putea beneficia de facilitatile prevazute in acest contract.
    Art. 132
    Inregistrarea contractului colectiv de munca se va realiza conform legii, impotriva refuzului inregistrarii oricare parte putand sa se adreseze, in conditiile Legii nr. 29/1990, instantelor judecatoresti competente.
    Art. 133
    (1) Clauzele prezentului contract colectiv de munca sunt stabilite in limitele si in conditiile prevazute de Legea contractelor colective de munca si de dispozitiile legale in vigoare, avandu-se in vedere clauzele negociate ale contractului colectiv de munca la nivel national.
    (2) Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti, incalcarea acestei obligatii atragand raspunderea partii vinovate de incalcare a contractului.
    Art. 134
    (1) Litigiile in legatura cu executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului colectiv de munca sunt litigii de munca si se solutioneaza, potrivit legii, de instantele judecatoresti competente la nivel teritorial.
    (2) Se va folosi procedura stipulata la alineatul (1) doar dupa epuizarea tuturor cailor amiabile de stingere a litigiilor.
    Art. 135
    La incheierea prezentului contract, partile semnatare sunt reprezentative conform legii.
    Art. 136
    Acest contract va produce efecte de la data inregistrarii realizate in conditiile prevazute de Legea contractelor colective de munca.
    Art. 137
    (1) In aplicarea prevederilor art. 11 alineatul (3) din Legea nr. 130/1996 (republicata) privind contractul colectiv de munca, unitatile vor prevedea in bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare contributiilor pentru constituirea fondurilor in domeniul pregatirii, negocierii si aplicarii contractelor colective de munca, la toate nivelurile.
    (2) Sumele prevazute conform alineatului (1) se vor calcula luand ca baza echivalentul cuantumului de 1 USD/salariat/an, raportate la numarul mediu de salariati din anul precedent.
    (3) Sumele constituite conform alineatelor (1) si (2) se vor distribui astfel:
    a) 1/3 din suma totala se vireaza de societatile comerciale la Federatia Sindicatelor Libere din Chimie si Petrochimie, in contul 2511.010302.1561 deschis la C.E.C. - Filiala Sectorului 5 Bucuresti;
    b) 1/3 din suma totala se vireaza de catre societatile comerciale la federatia patronala reprezentativa de ramura, care a negociat contractul colectiv de munca (F.E.P.A.CHIM - contul 2511.1 - 1700.1/ROL, deschis la B.C.R. - Filiala Sectorului 6 Bucuresti);
    c) 1/3 din suma totala se vireaza de agentii economici in contul colector "fond de negociere a Contractului colectiv de munca la nivel national", deschis la Banca ABN - AMRO BANK - SA cu numarul 26100090820, pentru negocieri colective la nivel national.
    (4) Unitatile economice care negociaza si semneaza contracte colective de munca, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale si sindicale reprezentative de ramura vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor de la alineatele (1), (2) si (3) si le vor vira catre federatia patronala si federatia sindicala semnatare ale contractului colectiv de munca pe ramura care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de munca si catre contul national, conform alineatului (3) litera c).
    (5) In cazul in care, potrivit legii, se negociaza si se incheie contracte colective de munca la nivelul unor grupuri de unitati, cheltuielile ocazionate cu aceste negocieri vor fi suportate din fondul constituit la nivelul unitatilor din grupul respectiv.
    (6) Fondurile destinate negocierilor colective la unitatile bugetare se vor constitui la nivelul fiecarei unitati care incheie contracte colective de munca, cu respectarea prevederilor alineatului (3).
    (7) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate intr-un cont distinct. Patronatul si sindicatele vor urmari si sprijini constituirea, defalcarea si virarea pe destinatii a fondului destinat negocierii contractelor colective de munca.
    (8) Patronatele si sindicatele vor gestiona si utiliza fondurile destinate negocierilor colective constituite in baza prevederilor art. 137, in conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de actiune aprobate de organele proprii de conducere.
    (9) Pentru realizarea prevederilor acestui articol, in contabilitatea agentilor economici vor fi aplicate prevederile metodologice referitoare la operatiile contabile comunicate de Ministerul Finantelor.
    (10) Contractele colective de munca, la toate nivelurile, vor cuprinde prevederile acestui articol.

                           PARTILE SEMNATARE

                    Din partea F.E.P.A.CHIM

                    Ioan Cezar Coraci - presedinte
                    Traian Vulpe - director executiv
                    Oliviu Popa - director executiv Nitrofosfor
                    Gheorghe Popescu - director executiv Apric
                    Septimiu Sfintescu - director executiv Aspaplast

                    Din partea F.S.L.C.P.

                    Achille Costin Dutu - presedinte
                    Ovidiu Popescu - prim-vicepresedinte
                    Gheorghe Leopea - vicepresedinte
                    Ioan Zaharia - secretar general
                    Ana Roxana Rusu - jurisconsult

    ANEXA 1

    Lista agentilor economici care beneficiaza de prevederile Contractului colectiv de munca la nivelul ramurii industriei chimice si petrochimice pe anii 2001 - 2004

    1. OLTCHIM, Ramnicu Valcea
    2. TURNU, Turnu Magurele
    3. AMONIL, Slobozia
    4. AZOMURES, Targu Mures
    5. UZINELE SODICE, Govora
    6. BICAPA, Tarnaveni
    7. CARBID FOX, Tarnaveni
    8. NITRAMONIA, Fagaras
    9. ROMPIRO, Fagaras
    10. VIROMET, Victoria
    11. UPSOM, Ocna Mures
    12. VERACHIM, Giurgiu
    13. AZOCHIM, Savinesti
    14. SOFERT, Bacau
    15. I.C.S.I., Ramnicu Valcea
    16. FIBREX NYLON, Savinesti
    17. TEROM, Iasi
    18. MELANA, Savinesti
    19. COMES, Savinesti
    20. MOLDOSIN, Vaslui
    21. CORAPET, Corabia
    22. TERAPIA, Cluj
    23. FARMEC, Cluj
    24. COLOROM, Codlea
    25. SINTEZA, Oradea
    26. ANTIBIOTICE, Iasi
    27. CENTRUL DE CERCETARI ANTIBIOTICE, Iasi
    28. ARMEDICA, Targu Mures
    29. AZUR, Timisoara
    30. SOLVENTUL, Timisoara
    31. MOLDOPLAST, Iasi
    32. CEPROPLAST, Iasi
    33. PRODPLAST, Bucuresti
    34. PLASTOR, Orastie
    35. UNIPLAST, Focsani
    36. UTVAN, Focsani
    37. PLASTICO, Sfantu Gheorghe
    38. OLTPLAST, Dragasani
    39. VICTORIA, Bucuresti
    40. ROTRAS, Turnu Severin
    41. INCERPLAST, Bucuresti
    42. STEAUA ROMANA, Campina
    43. CHIMPROD, Oradea
    44. AMCO, Otopeni
    45. GUBAN, Timisoara
    46. NUFARUL, Bucuresti
    47. TERAPLAST, Bistrita
    48. DERMATINA, Timisoara
    49. UPRUC, Fagaras
    50. CHIMCOMPLEX, Borzesti
    51. GEROVITAL COSMETICS, Bucuresti
    52. MEDUMAN, Viseul de Sus
    53. NAPOCHIM, Cluj-Napoca
    54. PLAFAR, Bucuresti
    55. S.C. SERVICII COMUNALE - S.A., Codlea
    56. U.C.P.S., Tarnaveni
    57. ROMCARBON, Buzau
    58. PROIECT, Savinesti
    59. ROMPROTEINE, Curtea de Arges
    60. ARTECA, Jilava
    61. ROLAST, Pitesti
    62. GELCAP, Bucuresti
    63. OIL TERMINAL, Constanta
    64. BEGA UPSOM GURASADA, Hunedoara
    65. CASSTIL, Bucuresti
    66. NEWSPICES
    67. PLASTEX, Tulcea
    68. PLASTOR, Oradea
    69. RADAN CONSULT - S.R.L.
    70. ROMPLAST, Bucuresti
    71. SOMPLAST, Bistrita
    72. AMPLAST
    73. HARPLAST Harghita
    74. MUNPLAST, Bucuresti.

    De asemenea beneficiaza de prevederile Contractului colectiv de munca la nivelul ramurii industriei chimice si petrochimice pe anii 2001 - 2004 si toate societatile care au in profilul de activitate productia chimica si petrochimica si servicii conexe pentru aceasta, care in C.A.E.N au urmatoarele coduri:
______________________________________________
  Sectiune    Diviziune          Grupa
______________________________________________
     EF          23        toate grupele
     EG          24        toate grupele
     EH          25        toate grupele
     H           51        12, 45, 46, 51, 55
     M           73        10
______________________________________________

    ANEXA 2

        Regulamentul de organizare si functionare a comisiei paritare

    Comisia paritara constituita conform art. 10 din prezentul contract colectiv de munca este compusa din cel putin 2 membri ai patronatului si 2 membri ai F.S.L.C.P.
    Functionarea acestei comisii se face la solicitarea uneia din parti.

    Comisia paritara are urmatoarea componenta:

      F.E.P.A.CHIM
    Coraci Ioan Cezar
    Vulpe Traian
    Popescu Gheorghe
    Popa Oliviu

    F.S.L.C.P.
    Dutu Achille Costin
    Popescu Ovidiu
    Leopea Gheorghe
    Zaharia Ioan.

    La nivelul unitatilor si institutiilor se vor forma comisii paritare avand ca model acest cadru.

    Presedinte F.S.L.C.P.
    Achille Costin DUTU

    Presedinte F.E.P.A.CHIM
    Ioan Cezar CORACI

    ANEXA 3

    Intreprinderea (Firma) ......................................
    Sediul ......................................................
    Autorizatia nr. ............... eliberata de ................

                           Contractul individual de munca

    Contractul individual de munca nr. ......... a fost incheiat pe baza contractului colectiv de munca convenit intre ..................................... si intre ...................................... si a fost inregistrat cu nr. ............ in registrul Camerei de munca din cadrul Directiei de Munca si Solidaritate a judetului/municipiului .................... la data de ...................... .

    A. Unitatea ..........................., reprezentata prin director general ........................., si salariatul(a) ..................................., domiciliat(a) in localitatea .............., str. ................... nr. ....., judetul/municipiul ..............................., posesor/posesoare al(a) actului de identitate seria .... nr. ............ eliberat de .................. la data ..............., nascut(a) in .............................. la data de ......................., au incheiat prezentul contract de munca in urmatoarele conditii:
    I. Durata contractului:
    a) nedeterminata, salariatul(a) ......................... urmand sa inceapa activitatea la data de .......................................................;
    b) determinata, de .................................., pe perioada cuprinsa intre data de ............................ si data de ....................... .

    B. Felul serviciului: functia (meseria) ...................., specialitatea ...................................., conform actului de studii (calificare) ................................... .
    Salariatul(a) va presta activitate conform fisei postului, pe care este angajat ........................................................................
................................................................................
................................................................................
    Activitatea prestata se desfasoara in conditii:
    1. grele
    2. periculoase
    3. nocive
    4. penibile
    5. gestiune
    6. lucru la calculator
    7. fidelitate
    8. grupa de munca ........................ .

    II: Conditii de angajare: o norma intreaga, o fractiune de norma de ........................................................................ .
    Durata muncii este de ............ ore/zi.

    III. Salariul lunar este de .............. lei, platibil la ................ ale lunii, reprezentand lichidarea pe luna anterioara, si la ................... ale lunii, reprezentand avans pe luna in curs.
    Salariatul(a) nesindicalizat(a) este de acord cu art. 127 bis din Contractul colectiv de munca la nivel de ramura.

    IV. Sporurile ce se acorda pentru conditii deosebite de munca sunt:
    a) spor pentru conditii grele de munca ................................ %
    b) spor pentru conditii periculoase ................................... %
    c) spor pentru conditii nocive ........................................ %
    d) spor pentru conditii de gestiune ................................... %
    e) spor pentru lucrul la calculator ................................... %
    f) spor pentru conditii penibile ...................................... %
    g) spor de fidelitate, in functie de vechimea in unitate, ..............% .

    V. In situatia in care salariatul(a) ................................. este trimis(a) in delegare si/sau detasare sau este transferat, acesta beneficiaza de urmatoarele drepturi (conform art. 52, 53, 54 si 55 din Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii industriei chimice si petrochimice):
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    VI. Durata concediului de odihna este de .......... zile, plus ............, prevazute de lege si de contractul colectiv de munca la nivel de societate.

    VII. Drepturi si obligatii specifice legate de protectia muncii:
    a) echipament de protectie;
    b) echipament de lucru;
    c) antidoturi;
    d) alimentatie de protectie;
    e) alte drepturi si obligatii privind protectia muncii .................. .

    VIII. Alte clauze:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    IX. Obligatii generale ale partilor
    Societatea comerciala, prin directorul general, are urmatoarele obligatii:
    1. sa achite lunar contributia de asigurari sociale la fondul pentru plata ajutorului de somaj;
    2. sa inscrie lunar drepturile achitate salariatului in registrul societatii;
    3. in cazul incetarii contractului individual de munca sa-i plateasca salariatului toate drepturile la zi;
    4. sa respecte toate prevederile legale si cele din contractele colective de munca, referitoare la drepturile salariatilor.
    Salariatul are urmatoarele obligatii:
    1. sa indeplineasca atributiile si sarcinile stabilite prin fisa postului sau normele de munca, care sunt anexate la contractul individual de munca;
    2. sa respecte prevederile contractului colectiv de munca si ale Regulamentului de ordine interioara.

    X. Prezentul contract a fost incheiat in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar cel de al treilea a fost predat si inregistrat la Directia de Munca si Solidaritate Sociala - Camera de munca.

    XI. Prevederile contractului colectiv de munca devin minimale si obligatorii la incheierea contractului individual de munca.

          Director general,                              Salariat,
     ...........................                     ....................

                                   Avizat,
                    FUNCTIONAR D.M.S.S. - Camera de munca
                    Numele si prenumele .......................
                    Semnatura .................................

    Incepand cu data de ................................, prezentul contract de munca se modifica prin schimbarea ..................................... pe baza
................................................................................
................................................................................
................................................................................
.............................................................................. .

          Director general,                              Salariat,
     ...........................                     ....................

    In urma indeplinirii procedurii legale, la data de ............., prezentul contract de munca inceteaza pentru urmatoarele motive:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
in baza deciziei nr. ...... din .............., in temeiul
................................................................................
................................................................................
.............................................................................. .


                                                   Director general,SmartCity5

COMENTARII la Contract munca 53740/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Contract munca 53740 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Contract munca 53740/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu