Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CONTRACT MUNCA Nr

CONTRACT MUNCA   Nr. 2091 din 16 aprilie 2003

la nivel de grupuri de angajatori, societati comerciale, statiuni de cercetare si productie, unitati bugetare, din domeniul agriculturii, alimentatiei si tutunului, pentru anul 2003, incheiat conform prevederilor Legii nr. 130/1996 si inregistrat la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale cu nr. 2091/16.04.2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL, Partea a V-a, Nr. 5 din  8 mai 2003


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea contractului colectiv de munca pentru anul 2003 la nivel de grupuri de angajatori, societati comerciale, statiuni de cercetare si productie, unitati bugetare, din domeniul agriculturii, alimentatiei si tutunului, conform cod CAEN: 01, 05, 15, 16, 55, 66, 67, 73, 75, 41, 90, 924, 502, 71, 74, 91, 93, 95, 99.
    Art. 2
    (1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica la grupuri de angajatori, prevazute in CODUL CAEN dupa cum urmeaza: 01, 05, 15, 16, 55, 66, 67, 73, 75, 41, 90, 924, 502, 71, 74, 91, 93, 95, 99, indiferent de forma de organizare, de provenienta capitalului, de modul de finantare (inclusiv de la bugetul public) de caracterul activitatii si constituie baza de negociere pentru incheierea contractului colectiv de munca la nivel inferior.
    (2) In cazul in care au fost incheiate contracte colective la nivel inferior inaintea incheierii prezentului contract, acestea isi vor adapta prevederile la contractul la nivel de grupuri de unitati.
    Art. 3
    (1) Prezentul contract se incheie pe o perioada de minimum 12 luni si produce efecte de la data inregistrarii lui la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (2) Daca nici una dintre parti nu denunta contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitati cu 30 de zile inaintea perioadei pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste pana la incheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
    Art. 4
    (1) Prezentul contract colectiv de munca la nivel de grupuri de angajatori cuprinde drepturile si obligatiile reciproce ale patronatului si sindicatelor in stabilirea conditiilor generale de munca, avand caracter profesional, social si economic.
    (2) In ceea ce priveste conditiile specifice de munca, drepturile si obligatiile concrete ale partilor se vor stabili in fiecare an prin contract colectiv de munca si prin contractele individuale de munca la nivel de angajator.
    Art. 5
    (1) Prezentul contract colectiv de munca la nivel de grupuri de angajatori poate fi modificat de parti prin negocieri, conform art. 31 din Legea nr. 130/1996, republicata, prin aducerea la cunostinta, in scris, celeilalte parti cu cel putin 15 zile inainte de data propusa pentru negociere. Modificarile aduse contractului produc aceleasi efecte ca si contractul, de la data inregistrarii lor sau la o data ulterioara.
    (2) In perioada negocierilor, a conflictelor de munca, patronatul se obliga sa nu procedeze la desfacerea contractelor de munca pentru motive neimputabile salariatilor, iar sindicatele sa nu declanseze greva.
    Art. 6
    Pentru negocierea contractelor colective de munca la nivel de angajatori, patronatele, la solicitare, vor pune la dispozitia sindicatelor documentele si informatiile necesare cu cel putin 7 zile inaintea inceperii negocierilor.
    Art. 7
    Suspendarea si incetarea contractului au loc potrivit prevederilor art. 32 si art. 33 din Legea nr. 130/1996, republicata.
    Art. 8
    (1) Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consens.
    (2) Daca nu se realizeaza consensul si daca nu contravine legii, clauza se interpreteaza in favoarea salariatilor. Toate articolele care sunt formulate in prezentul contract cu sensul "pot"; "poate"; "se pot"; "se poate", nu se vor interpreta ca fiind obligatorii.
    (3) Solutionarea litigiilor intervenite cu ocazia executarii, modificarii, suspendarii, sau incetarii contractului colectiv de munca se face in cadrul comisiei paritare, conform regulamentului de organizare si functionare a comisiei din anexa nr. 1.
    (4) Prezenta procedura de solutionare a litigiilor nu exclude sesizarea instantelor de judecata competente, dar numai dupa epuizarea procedurilor de solutionare la comisia paritara.
    (5) Adoptarea unei hotarari de catre comisia paritara impiedica sesizarea instantei, iar daca sesizarea a avut loc, judecarea inceteaza.
    Art. 9
    (1) Refuzul patronilor de a negocia si a inregistra contractul colectiv de munca la nivel de angajator este exclus si constituie incalcarea prevederilor Legii nr. 130/1996, republicata, si da dreptul sindicatului de a sesiza Directia de munca si solidaritate sociala judeteana, in vederea aplicarii legii.
    (2) Cu cel putin 30 de zile inaintea expirarii termenului pentru care a fost incheiat, partile se obliga sa renegocieze contractul colectiv de munca unic la nivel de grupuri de angajatori, societati comerciale, unitati bugetare si statiuni de cercetare si productie din domeniul agriculturii, alimentatiei si tutunului.
    (3) Patronii se obliga sa asigure afisarea in unitati, la locurile indicate de organizatiile sindicale, a contractului colectiv de munca negociat, astfel incat salariatii sa ia cunostinta de continutul acestuia.
    Art. 10
    Indiferent de schimbarile survenite la nivel de angajator in ceea ce priveste conducerea manageriala sau structura capitalului, prezentul contract isi produce efectul pana la data expirarii.
    Art. 11
    (1) In scopul salarizarii si acordarii celorlalte drepturi prevazute in prezentul contract pentru personalul institutiilor finantate din bugetul de stat, partile contractante vor purta negocieri cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor pentru stabilirea surselor inainte de adoptarea bugetului ministerului, precum si in vederea modificarii ulterioare a acestuia.
    (2) Partile contractante vor purta negocieri in vederea includerii drepturilor respective in actele normative prin care se reglementeaza astfel de drepturi, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
    (3) Pe baza fondurilor aprobate in conditiile prevazute la alin. (1), partile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor si a celorlalte drepturi de personal la institutiile finantate de la bugetul de stat.
    (4) Pentru asigurarea salarizarii si acordarii celorlalte drepturi prevazute in contract, patronatul si sindicatul din societatile comerciale, indiferent de forma de proprietate, vor purta discutii si se vor informa privind proiectele de bugete de venituri si cheltuieli pentru anul in curs (2003), precum si asupra remedierii acestora, prin cresterea resurselor de salarizare.
    Art. 12
    Imputernicitii organelor de conducere ale organizatiilor sindicale si patronale, la nivel confederativ si federativ, parti semnatare ale prezentului contract, vor verifica la sesizarea uneia din parti modul cum sunt respectate prevederile din acest contract. Administratiile vor asigura accesul in unitate al acestora, in conformitate cu regulamentul de ordine interioara, si protectia in unitate pe timpul verificarii, cu respectarea normelor in vigoare.
    Art. 13
    (1) Drepturile salariatilor, prevazute in prezentul contract colectiv de munca, nu pot constitui cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale, care au fost recunoscute anterior, negociate la nivel de angajatori sau institutii, si au suport economic; acceptarea fara rezerve a unei parti din drepturile salariale sau semnarea actelor de plata in astfel de situatii nu poate avea semnificatia unei renuntari din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin in integralitatea lor, potrivit dispozitiilor legale sau contractuale.
    In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract.
    (2) Partile se obliga ca prin aplicarea prezentului contract colectiv de munca sa nu promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor sociale ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost incheiate.
    (3) Partile convin sa faca interventiile necesare pentru respectarea prevederilor art. 30 din Legea nr. 54/2003 si, respectiv, pentru consultarea organizatiilor sindicale si patronale semnatare in toate cazurile in care se initiaza acte normative ce privesc relatiile de munca.
    Art. 14
    (1) Pe baza prevederilor prezentului contract colectiv, in termen de 30 de zile de la inregistrare, vor incepe negocierile pentru incheierea in maximum 10 zile a contractelor colective de munca la nivelul angajatorilor economici si institutiilor publice, pe care partile semnatare le reprezinta.
    (2) Contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de angajatori fiind un acord cu privire la limitele minimale ale drepturilor salariatilor, contractele colective la nivelele inferioare, inclusiv contractul individual de munca, nu pot prevedea drepturi sub aceste limite.
    (3) In cazul in care, din diferite motive, partile au incheiat contracte colective de munca la nivel inferior inaintea contractelor la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective la nivel superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse.
    (4) In contractele colective de munca la nivel de angajator, bazate pe negocieri intre reprezentantii salariatilor si patronate, acolo unde nu sunt organizate sindicate, partile contractante vor conveni printr-o clauza expresa plata unei contributii lunare de catre salariati pentru buna desfasurare a negocierilor colective, care sa nu fie mai mica de 1% din salariul negociat.

    CAP. 2
    Contractul individual de munca

    Art. 15
    (1) In vederea stabilirii drepturilor si obligatiilor salariatilor, la angajare se vor negocia si incheia contractele individuale de munca, care vor respecta cel putin prevederile contractelor colective de munca pentru salariatii reprezentati de Federatia AGROSTAR semnatara a prezentului contract. Anual, contractele individuale se vor adapta prevederilor contractului colectiv de munca si se vor renegocia.
    (2) La negocierea contractelor individuale de munca, salariatii sunt asistati de sindicate, daca acestia solicita asistenta.
    (3) La incheierea contractelor individuale de munca, salariatii ce nu au fost asistati la negocierea prezentului contract colectiv de munca pot beneficia de aplicarea acestuia in conditiile semnarii declaratiei inscrise in anexa nr. 2.
    (4) Dupa incheierea contractelor individuale de munca, din suma rezultata in baza semnarii declaratiei mentionate la alin. (3), 50% din suma ramane la dispozitia sindicatului din unitate, 25% in contul Federatiei AGROSTAR la care sindicatul din unitate este afiliat si 25% in contul federatiei patronale la care unitatea este afiliata.
    (5) Semnatarii contractului individual de munca la nivel de unitate vor consemna intr-un proces-verbal incheierea negocierilor, in care vor evidentia sumele obtinute din negocieri si salariatii nesindicalisti, iar procesul-verbal va fi trimis si federatiei sindicale si federatiei patronale la care partile sunt afiliate.
    (6) La desfacerea disciplinara a contractelor individuale de munca, patronii ii vor consulta pe reprezentantii sindicatelor.
    (7) Patronii au obligatia de a pastra locurile de munca ale salariatilor pensionati pe caz de boala pe o perioada de maximum 12 luni. In aceasta perioada, patronii pot angaja personal cu contract de munca pe durata determinata.
    Art. 16
    (1) Incheierea contractului individual de munca se face pe o perioada nedeterminata, pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului, prin concurs, examen, proba practica sau interviu, conform legii.
    (2) Contractele individuale de munca se pot incheia si pe perioada determinata, in cazurile si in conditiile prevazute de lege.
    (3) Examenul, concursul sau proba practica vor fi tinute in fata unei comisii, in a carei componenta poate fi inclus un reprezentant al sindicatului.
    (4) Patronul se obliga sa afiseze posturile vacante si conditiile de ocupare a lor.
    (5) In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii obtin aceleasi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
    (6) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si pentru salariatii institutiilor bugetare.
    (7) Contractele individuale de munca se incheie in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeaza, iar aceste contracte individuale de munca sunt anexa la contractul colectiv de munca.
    Art. 17
    Contractul individual de munca va cuprinde cel putin clauzele formularului-cadru, anexa nr. 3 la contractul colectiv de munca unic la nivel national.
    Art. 18
    In contractele individuale de munca vor fi stipulate si clauzele privind protectia muncii, stabilindu-se si raspunderea partilor, in conformitate cu Legea nr. 90/1996, cu Ordinul nr. 310/1996, privind aprobarea normelor metodologice.
    Art. 19
    (1) Contractul individual de munca isi poate suspenda efectele numai in cazurile prevazute de lege.
    (2) Contractul individual de munca se poate modifica in ceea ce priveste felul muncii, locul de munca si drepturile salariale numai cu acordul partilor. Reducerea sarcinilor sau atributiilor de serviciu din fisa postului, fara schimbarea locului de munca si fara diminuarea drepturilor salariale, nu necesita acordul salariatului.
    (3) Refuzul salariatului de a accepta modificarea unilaterala de catre patron a contractului individual de munca, cu privire la clauzele prevazute la alin. (2), nu da dreptul celui care angajeaza de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului de munca pentru acest motiv.
    Art. 20
    (1) Incetarea contractului individual de munca poate avea loc in conditiile prevazute de lege, in unul din urmatoarele moduri:
    a) acordul partilor;
    b) desfacerea contractului din initiativa uneia dintre parti;
    c) conditii limitative.
    In cazurile in care unitatea este obligata, potrivit legii, sa acorde un preaviz la desfacerea contractului de munca, durata sa va fi de 15 zile calendaristice.
    (2) In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unitatii, pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, in conditiile stabilite de patron.
    (3) In cazul in care unei persoane ii inceteaza contractul de munca din motive care nu tin de persoana salariatului fara sa i se acorde preavizul prevazut la alineatul (2), acesta are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul de baza pe o luna, avut la data incetarii contractului de munca, daca nu apar reglementari legale mai favorabile salariatului.
    (4) Delegarea si detasarea salariatilor se face in conditiile prevazute de lege, cu drepturile prevazute in prezentul contract.
    Art. 21
    (1) Contractul individual de munca nu poate fi desfacut din initiativa celui care angajeaza in cazurile in care prin lege sau prin contractul colectiv de munca s-au prevazut astfel de interdictii.
    (2) Desfasurarea activitatii sindicale in conditiile legii nu poate constitui motiv pentru desfacerea contractului individual de munca, din initiativa celui care angajeaza.
    (3) Executarea contractului individual de munca se suspenda in cazurile prevazute de lege in mod expres, precum si pe perioada exercitarii unei functii eligibile, remunerate de organizatia in care salariatul isi desfasoara activitatea pe timpul mandatului.
    Art. 22
    (1) La desfacerea contractului individual de munca din motive neimputabile salariatului, patronii vor acorda acestuia o compensatie egala cu patru salarii reprezentand media salariilor acestuia pe ultimele 3 luni, in afara drepturilor cuvenite la zi, in urmatoarele cazuri:
    a) unitatea isi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in cauza, ca urmare a reorganizarii;
    b) unitatea se muta in alta localitate, iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
    c) unitatea se muta in alta localitate si are posibilitatea sa-si asigure pe plan local cadrele necesare;
    d) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului in care a fost incadrata, din motive neimputabile acesteia, si nu i s-a oferit trecerea intr-o munca corespunzatoare;
    e) in postul ocupat de persoana incadrata in munca este reintegrat, pe baza hotararii organelor competente, cel care a detinut mai inainte acest post.
    (2) Societatile comerciale, indiferent de forma de capital, care se dizolva, se lichideaza sau se reorganizeaza, si unde sunt afectati salariatii prin disponibilizari, persoanele in cauza vor beneficia de protectie sociala in conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2001 prin acordarea unui numar de 6 - 12 salarii medii nete la nivel de unitate, in functie de vechimea in munca, cu consultarea sindicatelor.

    CAP. 3
    Conditii de munca, protectia muncii, P.S.I.

    Art. 23
    (1) Partile se obliga sa depuna eforturile necesare pentru institutionalizarea unui sistem organizat ce are ca scop ameliorarea continua a conditiilor de munca.
    (2) Pentru realizarea obiectivului prevazut la alineatul precedent, in contractele colective de munca vor fi prevazute proceduri de consultare obligatorie a reprezentantilor sindicali cu cei care angajeaza, referitoare la orice masuri ar urma sa fie luate pentru imbunatatirea conditiilor de munca.
    (3) La stabilirea masurilor vizand conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de urmatoarele principii de baza:
    a) masurile prevazute sa vizeze mai intai ameliorarea reala a conditiilor de munca si numai daca acest lucru nu este posibil la un moment dat, sa se procedeze la compensari banesti sau de alta natura;
    b) masurile prezentate pentru ameliorarea conditiilor de munca vor fi stabilite impreuna cu reprezentantii sindicatelor, astfel incat acestia sa fie consultati si informati cu privire la aceste masuri, incheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca.
    (4) Timpul de munca afectat activitatii in comitetele de securitate si sanatate in munca se considera timp de lucru efectiv prestat in interesul serviciului.
    (5) Locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale din cadrul unitatilor ce se incadreaza in conditii deosebite si speciale, precum si nominalizarea persoanelor care deservesc aceste locuri de munca se fac in conformitate cu prevederile legale in vigoare si se vor stipula in contractul colectiv de munca la nivelul unitatilor si in contractele individuale de munca.
    (6) Patronii pot incheia pentru salariati contracte de asigurare de risc sau alte tipuri de asigurari, conform legii.
    (7) In contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate se vor inscrie parametrii de microclimat stabiliti conform prevederilor legale in vigoare, care vor fi urmariti la fiecare loc de munca, in vederea luarii masurilor de protectie a muncii specifice, precum si programele de control al realizarii masurilor stabilite.
    Art. 24
    (1) Organizarea activitatii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locurile de munca, cu precizarea activitatilor si raspunderilor lor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati, sunt atributii de competenta exclusiva a celor ce angajeaza conform legislatiei in vigoare.
    (2) Activitatea de protectie si securitate la locul de munca va fi coordonata de comitetele de igiena si sanatate in munca, constituite potrivit legii.
    Art. 25
    (1) Patronul va asigura organizarea rationala a muncii pentru fiecare loc de munca. Pe aceasta baza se stabilesc sarcini si raspunderi sub forma de norme de munca. Acestea pot fi norme de timp, norme de productie, norme de personal, insotite de descrierea sferei de atributii si a zonei de deservire, menite sa asigure utilizarea integrala si eficienta a timpului de lucru.
    (2) Normele de munca vor fi astfel stabilite incat sa asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual si tensiune nervoasa care sa nu conduca la oboseala excesiva a salariatilor. Pe baza acestora se intocmeste fisa de personal pentru fiecare salariat.
    (3) Normele de munca aprobate de angajator cu acordul sindicatelor constituie anexa la contractul colectiv de munca si li se fac cunoscute salariatilor cu cel putin cinci zile inainte de aplicare.
    Art. 26
    (1) Activitatea de normare a muncii se refera la toate categoriile de salariati potrivit specificului activitatii fiecaruia si se bazeaza pe tehnicile normarii muncii. Acestea se desfasoara ca un proces continuu, in permanenta concordanta cu nivelul de dotare tehnica a muncii.
    (2) In toate situatiile in care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi ceruta atat de patron, cat si de sindicat. In caz de divergenta in ceea ce priveste calitatea normelor de munca, se va recurge la o expertiza tehnica stabilita de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele parti.
    (3) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat. Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentei cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de patron, pentru prima solicitare a sindicatelor.
    (4) In situatia cand normele de munca sunt crescute fara consultarea sindicatului, acordul respectiv nu da voie patronului de a veni cu propuneri de disponibilizari de personal din acest motiv.
    Art. 27
    (1) Patronul are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau postul detinut.
    (2) Pentru preintampinarea sau inlaturarea efectelor calamitatilor sau a altor cazuri de forta majora, precum si in situatii care pericliteaza sanatatea sau viata unor persoane, fiecare salariat, indiferent de functia sau de postul pe care il ocupa, are obligatia de a participa la executarea oricaror lucrari si la luarea tuturor masurilor cerute de nevoile unitatii.
    Art. 28
    Numarul persoanelor care vor fi angajate se va stabili in raport cu volumul activitatii desfasurate, cu durata timpului normal de lucru si conform normelor de munca, pentru a se evita incarcarea excesiva cu sarcini a salariatilor.
    Art. 29
    (1) In toate cazurile in care munca este efectuata intr-un ritm impus, colectiv sau individual, in normele de munca se includ si timpi de refacere a capacitatii de munca.
    (2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea reala a timpului de refacere a capacitatii de munca, se va asigura un numar corespunzator de salariati pentru inlocuire.
    Art. 30
    (1) Locurile de munca pot fi normale sau cu conditii deosebite si dificile.
    (2) Locurile de munca cu conditii deosebite si dificile se vor stabili in contractul colectiv de munca la nivel de unitate, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 31
    (1) Pentru prestarea activitatii la locurile de munca prevazute in art. 30, alin. (2), salariatii au dreptul, dupa caz, la sporuri la salariul de baza, durata redusa a timpului de lucru, alimente de intarire a rezistentei organismului, echipament de protectie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, toate acestea fiind prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de unitate si institutie; duratele de reducere a varstei de pensionare, in aceste cazuri, sunt cele prevazute de lege.
    (2) Categoriile de salariati prevazute la art. 30 alin. (2), vor fi supuse obligatoriu unui examen medical, efectuat de medicul de medicina muncii, in conditiile ce se vor stabili in contractul colectiv de munca la nivel de angajator sau institutie, dar nu mai putin de o data la 3 luni.
    (3) In cazul in care una sau mai multe din conditiile deosebite si dificile se regasesc pentru toti salariatii unei unitati sau sectii, ai unui atelier sau unui loc de munca, se vor stabili, in locul sporurilor respective, salarii de baza corespunzator mai mari.
    Art. 32
    (1) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia, pentru refacerea capacitatii de munca, timp de inca doua luni de urmatoarele drepturi:
    a) spor pentru conditii grele de munca;
    b) spor pentru nocivitate;
    c) alimente de intarire a rezistentei organismului.
    (2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si salariatii care isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
    Art. 33
    (1) In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepand cu data schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente.
    (2) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia pentru refacerea capacitatii de munca, inca minimum doua luni, de unul din urmatoarele drepturi:
    - spor pentru conditii grele de munca;
    - spor pentru nocivitate;
    - alimentatie de intarire a rezistentei organismului.
    (3) De drepturile prevazute la alin. (2) beneficiaza si salariatii care au lucrat cel putin sase luni in conditiile alin. (1) si isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
    Art. 34
    In afara prevederilor normelor generale, republicane si departamentale de protectia muncii pe care partile le considera ca fiind minimale si obligatorii, in contractele colective de munca la nivel de angajatori si institutii vor fi incluse clauze suplimentare de punere in aplicare.
    Art. 35
    (1) Partile sunt de acord ca nici o masura de protectia muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de salariati.
    (2) Patronul va asigura testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele de protectia muncii si PSI. In contractele colective de munca la nivel de unitati se vor prevedea masuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligatiile si raspunderile, precum si controalele proprii, in conformitate cu reglementarile elaborate de Departamentul Protectiei Muncii din Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si cu normele proprii. Timpul afectat activitatii, inclusiv orele de instructaj se includ in timpul de munca si este salarizat.
    (3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv, cu privire la riscurile ce le presupune noul sau loc de munca si normele de protectia muncii, pe care este obligat sa le cunoasca si sa le respecte in procesul muncii.
    (4) In cazurile in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de protectie a muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la alineatul precedent.
    Art. 36
    (1) Contravaloarea echipamentului de protectie se suporta integral de catre patron, iar a echipamentului de lucru, conform prevederilor contractelor colective de munca la nivel de unitati si institutii publice.
    (2) In toate cazurile in care, in afara echipamentului de lucru prevazut de lege, patronul cere o anumita tinuta vestimentara speciala, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de catre patron.
    Art. 37
    Prin contractele colective la nivel de angajatori si institutii, se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmariti la fiecare loc de munca, in vederea luarii masurilor de protectie a muncii specifice, precum si controlul realizarii masurilor stabilite.
    Art. 38
    (1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii la locurile de munca, patronul va lua cel putin urmatoarele masuri:
    - asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
    - amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, grupuri sanitare);
    (2) Masurile concrete in sensul prevederilor alin. (1) se stabilesc prin contractul colectiv de munca de la angajator si institutii.
    (3) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de patron, sa nu le deterioreze, sa nu le descompuna ori sa sustraga componente ale acestora.
    Art. 39
    (1) Patronul se obliga ca, la angajare si ulterior, cel putin o data pe an, sa organizeze examinarea medicala gratuita a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in postul pe care ar urma sa-l ocupe, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale.
    (2) Salariatii sunt obligati sa se supuna examinarilor medicale, in conditiile organizarii potrivit prevederilor alin. (1).
    (3) In cazul cand dispozitiile legale speciale sau ale contractului colectiv de munca prevad examinari medicale la termene mai scurte, determinate de conditiile deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
    (4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala organizata, potrivit alin. (1) si (3), constituie abatere disciplinara.
    Art. 40
    La cererea uneia dintre parti, medicii de medicina muncii si inspectorii de protectia muncii vor fi consultati obligatoriu asupra reducerii duratei timpului de lucru si asupra acordarii de concedii suplimentare.
    Art. 41
    Partile convin sa faca demersurile necesare la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si la Ministerul Sanatatii si Familiei, pentru constituirea, preluarea sau sponsorizarea unor unitati medicale.
    Art. 42
    (1) Partile se obliga sa asigure un regim de protectie speciala a muncii femeilor si tinerilor in varsta de pana la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si al prevederilor prezentului contract, pe care le considera ca fiind minimale.
    (2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor, reglementate de legislatia muncii, pot fi stabilite prin contractul colectiv de munca de la celelalte niveluri.
    Art. 43
    Patronul se obliga sa nu refuze angajarea sau mentinerea in munca a persoanelor cu deficiente, in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente.
    Art. 44
    In cazul recomandarilor medicale, patronul va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora, in functie de posibilitatile fiecarei unitati, stabilite cu sindicatele.
    Art. 45
    In masura completarii cadrului legislativ, angajatorii vor face toate demersurile necesare in vederea asigurarii salariatilor care isi desfasoara activitatea in locurile de munca cu un grad ridicat de periculozitate si toxicitate, prin societati de asigurare abilitate in acest sens.
    Art. 46
    In cazul unor accidente de munca cu urmari grave pentru salariati, care nu s-au produs din vina acestora, angajatorii vor suporta plata cheltuielilor ocazionate pentru recuperarea capacitatii de munca a acestora (operatii, proteze etc.)
    Art. 47
    Angajatorii au obligativitatea inregistrarii in cartile de munca ale salariatilor a conditiilor deosebite si speciale de munca in care sunt incadrati si plata corespunzatoare a CAS-ului.
    Art. 48
    Patronul va finanta intregul ansamblu de activitati legate de protectia muncii potrivit obligatiilor ce-i revin din legislatia in domeniu si din contractul colectiv de munca. Federatia AGROSTAR si Federatia Patronatelor Agricole pot organiza si desfasura verificari privind respectarea normativelor, normelor si prevederilor din contractele colective de munca cu privire la protectia si securitatea muncii.

    CAP. 4
    Salarizarea si alte drepturi

    Art. 49
    (1) Pentru munca prestata in conditiile contractului individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani convenit la incheierea contractului de munca, indiferent de natura angajatorilor in care isi desfasoara activitatea.
    (2) Salariul cuprinde salariul de baza, adaosurile si sporurile la salariul de baza. La angajatorii producatori de produse agricole, o parte din salariu se poate plati in natura.
    In acest caz, cuantumul platii in natura, stabilit prin negociere la angajatori, nu poate depasi 25% din salariu, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind retinerea impozitului.
    (3) Grila de ierarhizare pe functii si categorii de salariati se va stabili in contractele colective de munca incheiate la nivelul societatilor, care vor respecta coeficientii minimi prevazuti in contractul colectiv de munca unic la nivel national.
    (4) In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand a fi platite integral inaintea celorlalti creditori.
    Art. 50
    (1) Salariul minim brut de baza, negociat pe grupuri de angajatori, este de 2.600.000 lei lunar pentru munca necalificata, de la data negocierii si incheierii noului contract colectiv de munca pe 2003, la nivel de angajator.
    (2) De la acest nivel prevazut pentru munca necalificata, fiecare angajator isi va intocmi propria grila de salarizare pentru munca calificata.
    Art. 51
    (1) Formele de organizare ce se aplica sunt urmatoarele:
    a) in acord;
    b) in regie sau dupa timp;
    c) pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
    d) alte forme specifice angajatorilor.
    (2) Organizarea muncii si salarizarea in acord pot avea loc intr-una din urmatoarele forme:
    a) acord direct;
    b) acord progresiv;
    c) acord indirect.
    (3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
    (4) Pe baza sistemului de salarizare adoptat prin contractele individuale de munca se pot stabili salarii fara a fi limitate.
    Art. 52
    (1) Sporurile minime ce se acorda in conditiile prezentului contract sunt:
    a) pentru conditii nocive de munca, grele, periculoase sau penibile   15%;
    b) pentru vechime in munca de minim 3 - 5 ani                          5%;
    c) pentru vechime in munca intre 5 - 10 ani                           10%;
    d) pentru vechime in munca intre 10 - 15 ani                          15%;
    e) pentru vechime in munca intre 15 - 20 ani                          20%;
    f) peste 20 ani                                                       25%;
    g) spor de santier                                                    10%;
    h) spor de izolare                                                    15%;
    i) pentru lucru in timpul noptii                                      25%;
    j) pentru exercitarea si distribuirea unei alte functii suplimentare  50%
din salariul de baza al functiei ale carei atributii se indeplinesc, pe timpul necesar exercitarii functiei suplimentare, cu conditia realizarii sarcinilor de serviciu pentru functia de baza;
    k) pentru orele lucrate suplimentar (peste programul de 170 ore lunar si lucru in zilele libere si de sarbatori legale) cu un spor de cel putin 75% .
    (2) Prin contractul colectiv de munca la nivel de angajatori pot fi negociate si alte categorii de sporuri (spor de izolare, spor pentru folosirea unei limbi straine, daca aceasta nu este cuprinsa in obligatiile postului etc.).
    (3) Partile contractante sunt de acord ca in perioada urmatoare sa actioneze pentru includerea unor sporuri in salariul de baza, care reprezinta retributia pentru munca prestata si conditiile de la locul de munca, astfel incat salariul de baza sa aiba pondere majoritara in salarii.
    Art. 53
    (1) Salariatii angajatorilor, trimisi in delegatie in tara, vor beneficia de urmatoarele drepturi:
    a) decontarea cheltuielilor de transport si a cazarii, potrivit conditiilor stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de angajator;
    b) diurna de deplasare nu va depasi 80% din salariul mediu zilnic net/zi, negociat la nivel de angajator, dar nu poate fi mai mica decat nivelul diurnei stabilite prin acte normative ce se aplica institutiilor publice.
    (2) Delegarea se poate face pe o perioada de cel mult 60 de zile, iar detasarea pe cel mult 6 luni. Pentru asigurarea bunei functionari a angajatorului la care salariatul a fost delegat sau detasat, angajatorul de care acesta apartine poate prelungi delegarea sau detasarea cu cel mult aceeasi perioada de 60 de zile si, respectiv, 6 luni.
    (3) Pe durata detasarii, cei in cauza isi pastreaza functia si salariul avute anterior, cu exceptia drepturilor privind igiena si protectia muncii, chiar daca la locul de munca unde sunt detasati aceste drepturi nu se mai regasesc.
    (4) Cand detasarea se face la o munca pentru care este stabilita o salarizare mai mare, persoana detasata are dreptul la aceasta salarizare.
    (5) Salariatii angajatorilor trimisi in detasare beneficiaza de drepturile de delegare prevazute la alineatul (1). In cazul in care detasarea depaseste 30 de zile consecutive, in locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie egala cu 50% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizatie se acorda proportional cu numarul de zile ce depasesc durata neintrerupta de 30 de zile.
    Art. 54
    (1) Adaosurile la salarii pot fi formate din:
    a) adaosul reprezentand plusul de acord;
    b) premiile acordate din fondurile de premiere, calculate intr-o proportie de pana la 10% din fondul de salarii realizat lunar si cumulat, chiar daca acestea nu sunt prevazute in statutul angajatorului;
    c) cota-parte din profit ce se repartizeaza salariatilor, care este de pana la 10% din profitul net;
    d) alte adaosuri convenite intre parti;
    e) patronii pot acorda salariatilor prime cu ocazia sarbatorilor religioase de Pasti si de Craciun, intr-un procent care se va negocia la nivel de unitate sau institutie.
    (2) Conditiile de diferentiere, diminuare sau anulare a participarii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum si perioada pentru care se acorda cota de profit salariatilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau institutie.
    Art. 55
    Tarifele si cotele de manopera pe unitatea de productie sau valorica vor fi recalculate ca efect al modificarii salariilor, corespunzator formelor de organizare a muncii si de salarizare aplicate la angajator.
    Art. 56
    (1) Patronul se obliga sa asigure conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat in parte a sarcinilor ce ii revin in cadrul programului zilnic de munca stabilit.
    (2) In situatia in care patronul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.
    (3) In cazuri exceptionale, cand din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost intrerupta, salariatii vor primi 75% din salariul de baza nominal avut, cu conditia ca intreruperea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca in tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii si pot fi folositi la alte munci. Prin negociere la nivelul unitatii se va stabili modul de realizare a procedurii de a ramane la dispozitia angajatorului, in asteptarea reluarii activitatii.
    (4) Pentru asigurarea sumelor necesare platii drepturilor salariale prevazute la alineatul precedent vor fi constituite provizioane in conditiile legii.
    (5) Daca activitatea a fost intrerupta din vina salariatului, acesta va suporta pagubele produse si nu va fi platit pe perioada nelucrata.
    (6) In cazurile prevazute la alin. (3), salariatii beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru asemenea situatii.
    (7) In cazul in care din motive obiective este necesara reducerea sau intreruperea temporara a activitatii pentru maximum 15 zile pe an, cu obligativitatea reluarii ei, angajatorul, cu acordul sindicatelor, poate acorda concediu fara plata.
    Art. 57
    (1) In vederea stimularii productiei, angajatorii pot acorda personalului direct productiv, din depasirea productiei programate, o cota de pana la 50% in natura sau echivalent in bani, la costul de productie realizat, cu conditia indeplinirii productiilor medii programate la nivel de ferma, sector si a productiei industriale, stimulent care se include in fondul de salarii si se impoziteaza, conform Ordonantei Guvernului nr. 7/2001.
    (2) Partile convin asupra conditiilor de crestere a animalelor, proprietatea salariatilor, in incintele angajatorilor, daca acestia locuiesc in incinta, in conformitate cu legea.
    (3) Pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor paioase, a florii-soarelui, a porumbului, prin grija societatii, se va acorda o masa calda la pranz, gratuita, salariatilor angrenati in aceasta campanie, care va fi suportata din costurile de productie ale societatii. Valoarea meselor de care vor beneficia gratuit salariatii se va impozita conform Ordonantei Guvernului nr. 7/2001.
    Art. 58
    (1) Plata salariilor se face periodic, la datele stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de angajator.
    (2) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale angajatorilor sau institutiei.
    (3) In situatia in care angajatorul nu achita drepturile salariale la timp, conform datelor stabilite prin contract, pentru a se evita pierderile suferite ca urmare a acestor intarzieri, (prin devalorizarea sau pierderea posibilitatii de a obtine o dobanda in cazul in care salariile ar fi depuse la banca) angajatorul are obligativitatea de a plati salariatilor o dobanda egala cu rata dobanzii de referinta a B.N.R. dupa primele 30 de zile de intarziere, pe care angajatorul o va recupera de la cei vinovati.
    Art. 59
    Patronii sunt obligati sa tina evidente in care sa mentioneze activitatea desfasurata in baza contractului individual de munca si drepturile de care salariatii au beneficiat si sa elibereze dovezi asupra acestora, la cerere.
    Art. 60
    Salariul individual se va stabili in functie de calificare, importanta, complexitatea lucrarilor ce revin postului in care este incadrat, corespunzator competentei profesionale si pregatirii, pe baza fisei postului cu atributiile de serviciu. La stabilirea salariului nu pot fi facute discriminari pe criterii politice, etnice, religioase, varsta, sex sau stare materiala, grad de rudenie.

    CAP. 5
    Timpul de munca si timpul de odihna

    Art. 61
    (1) Durata timpului de munca este in medie de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana, care se realizeaza prin saptamana de lucru de cinci zile.
    (2) La locurile de munca unde datorita specificului activitatii nu exista posibilitatea incadrarii in durata normala a timpului de lucru, se vor stabili forme specifice de organizare a timpului de munca, dupa caz, in tura continua, turnus, in program fractionat.
    (3) Locurile de munca la care se aplica formele specifice ale programului de lucru prevazute la alin. (2), precum si modalitatile concrete de organizare si de evidenta a muncii prestate, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de angajator.
    (4) In durata normala a timpului de lucru nu intra timpii consumati cu echiparea sau cu dezechiparea la inceputul si la sfarsitul programului, precum si pauza de masa, cu exceptiile prevazute in lege.
    (5) Salariatele gravide, incepand cu luna a V-a de sarcina, si cele care alapteaza nu vor fi repartizate la munca de noapte si nici tinerii sub 18 ani.
    Art. 62
    (1) Pentru unele activitati, locuri de munca si categorii de personal prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de angajator, se pot stabili programe partiale de lucru, corespunzatoare unor fractiuni de norma, cu o durata a timpului de munca de sase, patru sau doua ore pe zi. Drepturile salariatilor care lucreaza in astfel de situatii se acorda proportional cu timpul lucrat.
    (2) Femeile care au in ingrijire copii de pana la 7 ani pot lucra cu 1/2 norma fara sa li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat, cum sunt: concediul de odihna, vechimea in munca.
    (3) La cerere, salariatii cu program partial de lucru vor fi incadrati in program normal, daca exista posturi vacante si daca intrunesc conditiile ocuparii acestor posturi.
    Art. 63
    (1) Salariatii care isi desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite beneficiaza de reducerea timpului de munca, sub opt ore pe zi, in conditiile prevazute de lege.
    (2) Reducerea duratei timpului de lucru in locuri unde exista munca cu conditii deosebite nu afecteaza salariul si vechimea in munca, aferente duratei normale a timpului de lucru.
    (3) Durata reducerii timpului normal de lucru si categoriile de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de angajatori si institutii.
    Art. 64
    (1) Inceputul si sfarsitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamentul de ordine interioara intocmit de catre angajator, cu acordul reprezentantilor sindicali.
    (2) In toate cazurile in care se dovedeste ca este posibil, cei care angajeaza si sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru si modalitati de aplicare a acestora.
    (3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu, la deteriorarea conditiilor de munca ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.
    Art. 65
    Orele prestate la solicitarea patronului, peste programul normal de lucru si in zilele nelucratoare, sunt ore suplimentare.
    Art. 66
    Compensarea orelor suplimentare se face cu timpul liber corespunzator sau prin plata cu sporuri, potrivit intelegerii partilor.
    Art. 67
    (1) Pentru persoanele al caror program de lucru se desfasoara pe timpul noptii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decat durata timpului de munca prestata pe timpul zilei, fara diminuarea salariului de baza si a vechimii in munca.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica salariatilor care lucreaza la locuri de munca cu conditii deosebite, unde durata timpului de lucru este mai mica de 8 ore.
    (3) La angajatorii unde procesul muncii este neintrerupt sau conditiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul noptii poate fi egal cu cel al zilei. Munca prestata in timpul noptii, in cadrul unui astfel de program, se plateste cu un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 1/2 din programul de lucru; de acest spor beneficiaza si salariatii care lucreaza in conditii deosebite, unde durata timpului de lucru este mai mica de 8 ore/zi.
    (4) Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata in intervalul cuprins intre orele 22,00 - 6,00, cu posibilitatea abaterii, in cazuri justificate, cu o ora in plus sau in minus fata de aceste limite.
    Art. 68
    (1) In fiecare saptamana, salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile consecutive de repaus saptamanal.
    (2) Repausul saptamanal se acorda, de regula, sambata si duminica.
    (3) In cazul in care activitatea de la locul de munca nu poate fi intrerupta in zilele de sambata si duminica, cele doua zile de repaus vor fi acordate intr-o perioada de maximum 7 zile, pe baza de grafice lunare, aprobate de patronat si sindicat.
    Art. 69
    (1) Se considera zile nelucratoare zilele de repaus saptamanal si zilele de sarbatori legale si religioase dupa cum urmeaza:
    1 si 2 ianuarie - Anul Nou;
    8 Martie - numai pentru femei;
    A doua zi de Pasti
    1 Mai - Ziua Muncii
    1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei
    25 si 26 Decembrie - Craciunul
    26 octombrie - Ziua Recoltei pentru salariatii din agricultura sau 15 august pentru unitatile care au activitate in industria alimentara.
    (2) Prin contractul colectiv de munca la nivel de agent economic se pot stabili si alte zile nelucratoare decat cele de la alin. (1) conform specificului domeniului de activitate.
    (3) Prin negociere sindicat-patronat, cand conditiile economice o impun, se pot stabili zile de lucru fara salariu.
    Art. 70
    Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 30 de minute.
    Art. 71
    Salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit de minimum 21 de zile lucratoare.
    Art. 72
    (1) In fiecare an calendaristic salariatii incadrati in grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihna suplimentar de 3 zile, iar nevazatorii la 6 zile.
    (2) Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite beneficiaza de concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile/an. Prin contractele colective de munca la nivel de angajatori si institutii, se pot negocia concedii de odihna suplimentare mai mari.
    Art. 73
    Prin contractele colective de munca la nivel de angajator, se pot stabili criteriile pe baza carora salariatii sa beneficieze de concedii de odihna anuale si concedii de odihna suplimentare mai mari.
    Art. 74
    (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu care nu poate fi mai mica decat valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva.
    (2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a veniturilor din luna/lunile in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.
    (3) Prin contractul colectiv de munca se poate stabili ca, pe langa indemnizatia de concediu, sa se acorde si o prima de vacanta, pana la un salariu mediu pe societate.
    (4) Indemnizatia de concediu si, dupa caz, prima de vacanta, se platesc cu 5 zile inainte de plecarea in concediu. Orice conventie, prin care se renunta total sau in parte la dreptul la concediul de odihna, este interzisa.
    Art. 75
    Concediul anual de odihna va putea fi fractionat la cererea salariatului. Una din fractiuni va trebui sa fie de cel putin 15 zile lucratoare, cealalta parte trebuie acordata si efectuata pana la sfarsitul anului in curs.
    Art. 76
    (1) Salariatii au dreptul la zile platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, dupa cum urmeaza:
    - casatoria salariatului                                    5 zile
    - casatoria unui copil                                      3 zile
    - nasterea unui copil sau adoptiune                         3 zile
    - decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor          3 zile
    - decesul bunicilor, fratilor si surorilor                  2 zile
    - donatori de sange                                         conform legii
    - la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi
      unitati, dar cu mutarea domiciliului in alta localitate   5 zile
    (2) Se acorda pana la 30 de zile de concediu fara plata pentru formarea profesionala, in conformitate cu legea.
    (3) Pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concedii fara plata, care nu constituie stagiu de cotizare privind calculul pensiei.
    (4) Prin contractele colective de munca la nivelul angajatorilor, se pot stabili si alte situatii in care salariatii beneficiaza de zile libere platite, precum si numarul lor.

    CAP. 6
    Protectia sociala

    Art. 77
    (1) Patronii pot acorda salariatilor tain din produsele si subprodusele obtinute, in limitele stabilite prin contractul colectiv de munca, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/2001, echivalent cu un salariu mediu pe societate.
    (2) Acolo unde posibilitatile financiare ale unitatilor permit, patronii, prin negociere cu sindicatele, vor asigura salariatilor o masa de pranz, a carei contravaloare va fi suportata in conformitate cu prevederile Legii tichetelor de masa nr. 142/1998.
    (3) In fiecare an calendaristic, salariatii incadrati in gradele de invaliditate 1 si 2 au dreptul la un concediu de odihna conform legii.
    (4) Patronii pot acoperi costul transportului la si de la locul de munca al salariatilor in coeficient de 50% din valoarea acestuia.
    (5) In conformitate cu Legea nr. 142/1998, salariatii din cadrul societatilor comerciale cu contract individual de munca pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa, suportata integral de angajator.
    (6) Valoarea nominala a unui tichet de masa este stabilita prin lege.
    Art. 78
    La unitatile care urmeaza sa fie privatizate, patronii vor aduce la cunostinta sindicatelor intentiile de privatizare, varianta propusa, atribuirea in locatie de gestiune, inchiderea sau vanzarea unor subunitati, mijloace de productie. Partile convin asupra respectarii urmatoarelor principii:
    a) patronul va pune la dispozitia sindicatului justificarea tehnico-economica asupra masurilor privind posibilitatile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesionala;
    b) justificarea tehnico-economica, impreuna cu obiectiile si propunerile sindicatului, vor fi supuse spre analiza si avizare adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, consiliului de administratie;
    c) in urma avizarii, patronul are obligatia de a anunta salariatii cu privire la numarul de posturi care se reduc, specificand natura acestora dupa cum urmeaza:
    - cu cel putin 3 luni inainte, in cazul schimbarii sediului angajatorului in alta localitate;
    - cu cel putin 60 de zile inainte, daca reducerea de posturi priveste restrangerea activitatii, retehnologizarea sau alte cauze;
    d) reducerea de posturi va afecta intr-o proportie negociabila si personalul TESA;
    e) in situatia in care unitatea se redreseaza economic, isi extinde sau isi diversifica activitatea si face noi angajari, prioritate au fostii salariati, care vor fi anuntati in acest sens cu cel putin 30 de zile inainte.
    Art. 79
    (1) In situatia in care disponibilizarile de personal nu pot fi evitate, angajatorul va comunica in scris fiecarui salariat al carui post urmeaza a fi desfiintat, daca i se ofera sau nu un alt loc de munca, ori cuprinderea intr-o forma de recalificare profesionala, in vederea ocuparii unui post in aceeasi unitate.
    (2) In cazurile in care salariatilor nu li se pot oferi alte locuri de munca ori acestia refuza locul de munca oferit sau cuprinderea intr-o forma de recalificare, angajatorul va comunica in scris termenul de preaviz.
    Art. 80
    (1) In cazul reducerii de posturi, vor fi anulate in primul rand posturile vacante, fara de care angajatorul poate functiona.
    (2) Daca dupa anularea posturilor vacante este necesara si desfacerea contractului individual de munca, se va proceda dupa cum urmeaza:
    a) va inceta cumulul de functii, functiile cumulate revenind disponibile si, dupa caz, anulate;
    b) persoanele care cumuleaza pensia cu salariul;
    c) persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea unitatii;
    d) persoanele care nu au copii in intretinere;
    e) contractele de munca ale salariatilor ai caror soti si copii sunt patroni sau asociati la o societate cu capital privat ori au alte surse de venit;
    f) salariatii angajati in cadrul angajatorilor in ultimul an de activitate;
    g) daca masura ar afecta doi soti care lucreaza la acelasi angajator, se va desface contractul de munca sotului cu venitul cel mai mic, fara ca prin aceasta sa se poata desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
    h) masura sa afecteze in ultimul rand persoanele care sunt unice sustinatoare de familie sau au mai mult de trei copii in intretinere, precum si salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult trei ani pana la pensionare, la cererea acestora.
    Art. 81
    Nu pot fi desfacute contractele de munca, in conditiile articolului 80 din prezentul contract colectiv de munca, acelor categorii de salariati care, potrivit legii sau contractului colectiv de munca, intra sub incidenta Legii nr. 54/2003 (lideri, vicelideri, secretari si asimilati ai acestora la nivel de angajator).
    Art. 82
    Persoanele care, in urma unui curs de perfectionare, au incheiat un contract prin care se obliga sa lucreze un anumit numar de ani pentru angajatorul care a platit scolarizarea si nu au fost concediate din cauza lor, nu pot fi obligate la plata despagubirilor pentru perioada ramasa nelucrata din contract.
    Art. 83
    Sindicatul are dreptul de a verifica modul de aplicare a prevederilor art. 80 - 84, de a actiona pe orice cale legala sau conventionala pentru a asigura respectarea lor, iar in ipoteza in care doua sau mai multe persoane salariate sunt in aceeasi situatie, disponibilizarea se va face cu acordul sindicatelor.
    Art. 84
    (1) Daca salariatul se afla in incapacitate de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca, ori a contractarii unei boli profesionale, patronul va plati acestuia pe toata perioada incapacitatii o compensatie egala cu diferenta dintre salariul de baza avut la data ivirii incapacitatii si ajutorul primit.
    (2) Acordarea compensatiei prevazute la alineatul precedent nu inlatura si nu inlocuieste dreptul legal la despagubiri al salariatului in cauza, in conditiile sau in situatia unei hotarari judecatoresti.
    Art. 85
    Salariatii cu o vechime in societate sau institutie de cel putin cinci ani, carora li se desface contractul de munca pentru faptul ca sunt pensionati pentru limita de varsta sau pentru incapacitate de munca, vor primi din partea patronului o indemnizatie egala cu cel putin un salariu de baza lunar.
    Art. 86
    In afara ajutoarelor la care au dreptul, potrivit legii, salariatii vor mai beneficia de urmatoarele avantaje:
    a) cel putin trei salarii de baza ale salariatului, tinerilor salariati pana la 30 de ani, care se casatoresc pentru prima data;
    b) in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei de sase salarii de baza ale salariatului;
    c) daca decesul a survenit in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel putin sase salarii de baza ale salariatului;
    d) in cazul decesului sotului, sotiei, ori a unei rude de gradul I aflata in intretinerea salariatului, un ajutor de sase salarii de baza ale salariatului;
    e) doua salarii de baza ale salariatei platite de unitate mamei pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata beneficiaza sotul de acest ajutor.
    Art. 87
    (1) In afara concediului legal platit pentru ingrijirea copiilor de pana la doi ani, salariata mama poate beneficia de inca un an de concediu fara plata.
    (2) Femeile care au in ingrijire copii de pana la 7 ani pot lucra cu jumatate de norma, fara a li se afecta drepturile ce decurg din calitatea de salariat.
    (3) In perioada in care salariata se afla in concediul prevazut la alineatul (1), isi mentine dreptul la alocatie pentru copii, nu i se va putea desface contractul de munca, iar in postul acesteia nu pot fi angajate alte persoane decat cu contract de munca pe perioada determinata.
    (4) In cazul in care salariata se afla in concediu de maternitate, angajatorul poate compensa pe o perioada de timp negociabila, dar nu mai mica de sase saptamani, diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care are dreptul.
    Art. 88
    In cazul decesului mamei, drepturile ce s-ar cuveni acesteia pentru cresterea copilului pana la doi ani se vor acorda tatalui, daca are copilul in ingrijire, sau intretinatorului legal.
    Art. 89
    Salariatii si membrii familiilor acestora, care beneficiaza de bilete de tratament in statiunile balneo-climaterice, au dreptul la o reducere a costului biletelor de pana la 100% din valoarea nominala a acestora pentru boli profesionale si 50% pentru restul biletelor de tratament, precum si de 30% din costul biletelor de odihna, inclusiv transportul dus-intors (C.F.R. clasa a II-a) aceasta reducere fiind suportata de patron, in limita plafonului fondului social.
    Art. 90
    Spatiile de locuit nou-repartizate agentilor economici, precum si cele devenite libere vor fi distribuite salariatilor de o comisie mixta patronat-sindicate, conform criteriilor ce vor fi reglementate prin contractul colectiv de munca.
    Art. 91
    (1) In contractul colectiv de munca la nivel de angajator se vor prevedea si alte actiuni cu caracter social, cum ar fi:
    a) constituirea, amenajarea si intretinerea de crese si gradinite pentru copii, precum si de cantine-bufet pentru salariati;
    b) constituirea, amenajarea si intretinerea de oficii si grupuri sociale la locurile de munca;
    c) formarea si perfectionarea pregatirii profesionale, inclusiv in domeniul relatiilor de munca;
    d) construirea de locuinte;
    e) aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate copilului si femeii.
    (2) Actiunile prevazute in alin. (1) se suporta din fondul social al societatii, constituit conform legii bugetului.
    (3) Utilizarea fondului social pentru destinatiile de la alin. (1) se face de catre administratie numai cu acordul sindicatului.
    Art. 92
    (1) In caz de restructurare, reorganizare, inchidere operationala, partiala sau totala a activitatii, privatizare sau lichidare, salariatii disponibilizati vor beneficia de masurile de protectie sociala prevazute in Legea nr. 312/2001, dupa cum urmeaza:
    a) 6 salarii medii nete la nivel de angajator pentru salariatii cu o vechime in munca mai mica de 5 ani;
    b) 9 salarii medii nete la nivel de angajator pentru salariatii cu o vechime in munca intre 5 si 15 ani;
    c) 12 salarii medii nete la nivel de angajator pentru salariatii cu o vechime in munca mai mare de 15 ani.
    (2) Platile compensatorii prevazute la alin. (1) se considera minimale.

    CAP. 7
    Obligatiile salariatilor

    Art. 93
    Salariatii au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte intocmai prevederile regulamentului de ordine interioara al societatii si dispozitiile sefilor ierarhici;
    b) sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca si pe tot cuprinsul societatii si sa indeplineasca cu strictete indatoririle de serviciu;
    c) sa respecte intocmai programul de lucru si sa foloseasca cu eficienta timpul de munca;
    d) sa realizeze la timp si de buna calitate toate lucrarile prevazute in tehnologii, programele de fabricatie sau fisa postului;
    e) sa foloseasca si sa intretina masinile, utilajele si instalatiile conform instructiunilor de exploatare, in conditii de deplina siguranta si de eficienta maxima;
    f) sa respecte consumurile normate de materii prime, materiale, combustibil si energie, sa evite risipa, sa inlature orice neglijenta in pastrarea si administrarea bunurilor societatii;
    g) sa apere prin toate mijloacele, alaturi de patron, bunurile si valorile patrimoniale ale societatii comerciale;
    h) sa nu instraineze bunuri de orice natura, apartinand societatii comerciale sau detinute de aceasta cu orice titlu;
    i) sa respecte normele de protectia muncii, de prevenirea si stingerea incendiilor, pentru evitarea oricaror situatii care ar pune in primejdie viata, integritatea corporala sau sanatatea unei persoane, precum si bunurile societatii;
    j) sa nu lase fara supraveghere in timpul programului de lucru masinile, instalatiile aflate in functiune, efectivele de animale etc.;
    k) sa nu paraseasca locul de munca pana la sosirea schimbului; in caz de neprezentare a schimbului, sa anunte conducatorul locului de munca si sa continue aceasta activitate pana la luarea masurilor necesare;
    l) sa aiba o comportare corecta in cadrul relatiilor de serviciu, sa combata orice manifestare necorespunzatoare si sa evite provocarea de situatii conflictuale;
    m) sa nu se prezinte in stare de ebrietate, sa nu introduca si sa nu consume bauturi alcoolice in cadrul unitatii, atat in timpul programului de lucru, cat si in afara acestuia;
    n) sa suporte contravaloarea pagubelor produse societatii din vina si in legatura cu munca lor, in conditiile legii;
    o) sa nu introduca la locul de munca materiale inflamabile si explozive, daca nu sunt prevazute in mod expres in procesul de productie;
    p) sa nu introduca, sa nu raspandeasca sau sa afiseze materiale de propaganda politica;
    q) sa nu furnizeze date de orice natura care ar leza interesele sau integritatea angajatorului;
    r) sa nu sustraga produse finite sau materii prime ale angajatorului.
    Art. 94
    Nerespectarea obligatiilor prevazute in prezentul contract colectiv de munca va atrage sanctionarea celor vinovati, in acord cu prevederile legale si ale prezentului contract, in functie de gravitatea faptei, pana la incetarea contractului individual de munca.

    CAP. 8
    Obligatiile patronilor

    Art. 95
    Prin patron, in sensul prezentului contract, se intelege persoana juridica inmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii, care administreaza si utilizeaza capitalul, indiferent de natura acestuia, in scopul obtinerii de profit in conditii de concurenta si care angajeaza munca salariata.
    Art. 96
    In afara obligatiilor rezultate din prevederile celorlalte capitole din prezentul contract colectiv de munca, patronul are, de comun acord cu sindicatele, urmatoarele obligatii:
    a) sa ia masuri de dotare, retehnologizare si reparare a utilajelor si a instalatiilor existente, astfel incat in spatiile de lucru sa fie asigurate conditiile normale de protectie a muncii, in ordinea prioritatilor si a posibilitatilor financiare;
    b) in cazul distrugerii echipamentului de protectie si de lucru inainte de durata normata negociata, care s-a produs din motive neimputabile salariatului, se va proceda la inlocuirea lui in baza unui act doveditor;
    c) sa asigure personalul de serviciu calificat in permanenta la acele locuri de munca la care interventiile si lucrul nu pot fi asigurate de altcineva;
    d) la sesizarea sindicatului, prin petitii, patronatul este obligat ca in termen de 48 de ore sa puna la dispozitia sindicatului materialele necesare pentru analiza si clarificarea problemelor ridicate;
    e) in situatia in care patronii incheie contracte cu parteneri straini, potrivit carora salariatii vor executa unele lucrari in strainatate, conditiile de munca si salarizare, precum si celelalte drepturi si obligatii ale acestor salariati se vor stabili prin negocieri colective care se vor desfasura in conditiile prevazute de lege si cu respectarea clauzelor cuprinse in contractul incheiat cu partenerul extern;
    f) pentru buna desfasurare a acestor negocieri, patronii vor pune la dispozitia sindicatelor elemente referitoare la conditiile de munca in care urmeaza sa se execute lucrarile contractate, inclusiv drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv;
    g) sa se consulte sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor, in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
    h) sa comunice periodic salariatilor situatia economico-financiara a angajatorului.
    Art. 97
    Regulamentul de ordine interioara se va intocmi de catre patron cu acordul sindicatelor, anual, pana la finele lunii ianuarie.
    Art. 98
    (1) Patronul se angajeaza ca in contractele de societate ale angajatorilor cu participare de capital strain, pentru activitati desfasurate pe teritoriul Romaniei, sa prevada o clauza prin care partea externa se obliga sa respecte drepturile prevazute in legislatia muncii din Romania, in contractul colectiv de munca la nivel de angajator, precum si conventiile Organizatiei Internationale a Muncii, ratificate de Romania.
    (2) Concretizarea alineatului (1) in cazul disponibilizarilor de personal, la initiativa patronatului, ca urmare a lichidarii, se asigura prin protectia sociala a salariatilor, care se face prin negocierea intre parti, patron-sindicat, a unor plati compensatorii cuprinse intre 10 si 20 de salarii medii pe societate.

    CAP. 9
    Formarea profesionala

    Art. 99
    (1) Prin termenul de formare profesionala se intelege orice procedura prin care salariatul, avand deja o calificare ori o profesie, isi completeaza cunostintele profesionale fie prin aprofundarea studiilor intr-un anumit domeniu al specialitatii, fie prin deprinderea unor procese noi adoptate in domeniul specialitatii sale.
    (2) Formarea profesionala si formarea profesionala continua cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca convenite intre sindicate si patronat.
    (3) Partile semnatare convin sa acorde intregul sprijin solicitat de Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Evaluare, Unitatea pentru Cercetare si Servicii Tehnice pentru elaborarea sistemului de standarde ocupationale bazate pe competenta. Sistemul este utilizat incepand din anul 2000, pentru evaluarea si certificarea calificarii salariatilor.
    Art. 100
    La incheierea contractelor de munca la nivel de angajator, partile convin ca in ceea ce priveste formarea profesionala, sa tina seama de urmatoarele principii:
    a) identificarea posturilor pentru care este necesara calificarea, a cailor de realizare, adoptarea programului anual si controlul aplicarii acestuia se vor face de comun acord intre sindicat si patron;
    b) sindicatul va participa prin imputernicitii sai la orice forma de examinare organizata, in vederea absolvirii unui curs de formare profesionala in cadrul angajatorului;
    c) formarea profesionala a salariatilor in interesul angajatorului se face pe cheltuiala acestuia;
    d) in cazul in care angajatorul urmeaza sa-si schimbe partial sau total profilul de activitate, va informa si consulta sindicatul cu cel putin trei luni inainte de aplicarea masurii si va oferi propriilor salariati posibilitatea de a se califica sau recalifica, inainte de a se apela la angajari de forta de munca din afara;
    e) in cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un tert, patronul va analiza cererea impreuna cu sindicatul, ramanand la aprecierea patronului daca si in ce conditii va suporta contravaloarea cursului;
    f) partile convin asupra obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor de sindicat scosi din productie, la expirarea mandatului.
    Art. 101
    Salariatii care au incheiat acte aditionale la contractul individual de munca, in vederea formarii profesionale, vor putea fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de acestea, daca parasesc angajatorul din motive imputabile lor, inainte de indeplinirea termenului contractual, care nu poate depasi trei ani de la absolvirea cursului.

    CAP. 10
    Dreptul sindical; reprezentantii sindicatelor

    Art. 102
    (1) Partile contractante recunosc pentru fiecare dintre ele si pentru salariati, in general, libertatea de opinie.
    (2) Patronul va adopta o pozitie neutra si impartiala fata de organizatiile sindicale si fata de reprezentantii salariatilor.
    (3) Salariatii cu contract individual de munca pe durata determinata si cu program partial vor putea semna declaratia de adeziune la contractul colectiv de munca si vor achita cotizatia sindicala pe toata durata cat sunt angajati.
    Art. 103
    (1) Administratia societatii sau A.G.A. are obligatia de a invita reprezentantii sindicatului la sedintele sale, in conditiile prevazute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fara drept de vot.
    (2) Incunostintarea reprezentantilor sindicali se va face cu cel putin 72 de ore inainte de sedinta. Reprezentantilor sindicali li se va comunica ordinea de zi si vor avea acces la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse in discutie.
    Art. 104
    Patronul va asigura sindicatelor accesul la documentele necesare pentru fundamentarea actiunilor prevazute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 54/2003.
    Art. 105
    (1) Liderii organizatiilor sindicale cu personalitate juridica, atunci cand au si calitatea de salariat, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu pana la cinci zile pentru activitati sindicale, la care se adauga timpul consumat pentru negocierea cu patronatul.
    (2) Numarul celor care pot beneficia de prevederile alin. (1), precum si durata timpului, se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    (3) Persoanele cu functii in conducerea sindicatului, salarizate de organizatia sindicala, la incheierea mandatului isi reiau calitatea de salariat al angajatorului (societate, regie, institutie publica etc.).
    (4) Liderii de sindicat din societatile comerciale, statiuni de cercetare si productie, unitati bugetare aflate in teritoriu, afiliati Federatiei AGROSTAR, care au calitatea de lideri de sindicat ai Filialelor AGROSTAR judetene, precum si vicepresedintii si secretarii filialelor vor beneficia fiecare de cinci zile in afara celor de la alineatul (1), avand la baza independenta celor doua organizatii sindicale, inclusiv drepturile cuvenite la alineatele de mai sus.
    Art. 106
    Pentru realizarea de catre partile semnatare ale contractului colectiv de munca a unor activitati comune in interesul angajatorilor si institutiilor, se stabileste o contributie a acestora dupa cum urmeaza:
    a) pentru angajatorii al caror patronat si sindicat sunt afiliate partilor semnatare ale prezentului contract - din cota de 1,5% aplicata asupra fondurilor de salarii, constituita in baza legii bugetului de stat, vireaza pana la 1/3 in contul Federatiei Patronatelor Agricole, contributie care se utilizeaza in baza regulamentului de administrare a fondului de negocieri;
    b) angajatorii al caror patronat si sindicat nu sunt afiliate organizatiilor reprezentate de semnatarii contractului colectiv de munca, partea neafiliata, inaintea inregistrarii contractului colectiv de munca, va vira in contul Federatiei Patronatelor Agricole suma de 3.500.000 lei.
    Sumele se utilizeaza conform Protocolului incheiat intre partile semnatare ale prezentului contract.
    Art. 107
    (1) Angajatorii si institutiile vor asigura in incinta lor, gratuit - pentru activitatea sindicatelor - spatiul si mobilierul necesar. Prin contractele colective de munca se vor stabili conditiile de acces la utilizarea bazei materiale de care dispune unitatea sau institutia.
    (2) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea angajatorilor ori proprietatea sindicatelor din cadrul angajatorilor respectivi, va putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate sau patronat, in conditiile prevazute in contractul colectiv de munca.
    Art. 108
    (1) In anul 2003 Federatia AGROSTAR va asigura pregatirea pentru actiuni sindicale si relatii de munca a unui numar de cel mult 1.000 de membri de sindicat din cadrul angajatorilor, pe durate de pana la 15 zile.
    (2) Patronatul va permite salariatilor sa urmeze cursurile de pregatire prevazute la alin. (1), in conditiile stabilite prin contractele colective de munca incheiate la nivel de angajator, si va suporta cheltuielile ocazionate de aceste cursuri.
    (3) Modalitatile de incadrare in numarul prevazut la alin. (1) se stabilesc de partile semnatare prin comisia paritara.
    Art. 109
    (1) La cererea organizatiilor sindicale din cadrul angajatorilor, patronii vor accepta ca persoanele care au ca sarcina de serviciu plata salariilor, cu acordul acestora, sa incaseze cotizatiile de sindicat si sa le vireze in contul sindicatului respectiv; cotizatiile de sindicat se pot incasa cu acordul fiecarui membru de sindicat, pe baza listelor lunare intocmite de catre sindicate.
    (2) Conditiile in care se desfasoara aceasta activitate se stabilesc de catre patron cu organizatia sindicala din cadrul angajatorului.
    (3) In situatia in care cotizatiile se retin pe statul de plata, se recomanda ca acestea sa fie trecute dupa rubrica "rest de plata".
    Art. 110
    Este interzis angajatorilor sa desfaca, din initiativa lor, contractul colectiv de munca al salariatilor pentru motive care privesc activitatea sindicala, in conformitate cu Legea sindicatelor.
    Art. 111
    Pe perioada declansarii si desfasurarii grevelor, activitatea in cadrul angajatorilor se va desfasura in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 112
    Patronii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor, prevazute in contractul colectiv de munca.
    Art. 113
    Patronii si sindicatele isi vor comunica reciproc si in timp util hotararile lor privind toate problemele importante din domeniul relatiilor de munca.
    Art. 114
    (1) Federatia AGROSTAR semnatara recunoaste dreptul patronilor de a stabili, in conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau aduc prejudicii angajatorilor.
    (2) Federatia AGROSTAR recunoaste dreptul patronului de a stabili normele de disciplina a muncii, cu consultarea organizatiilor sindicale, si a disciplinei tehnologice.
    (3) Patronii si sindicatele se recunosc ca parteneri sociali de dialog permanenti. Sindicatele, prin mijloacele specifice lor, vor sprijini patronii in asigurarea exercitarii atributiilor lor, pentru actiuni care nu contravin intereselor membrilor de sindicat si contractelor colective de munca de la toate nivelurile.

    CAP. 11
    Dispozitii finale

    Art. 115
    (1) In scopul salarizarii si al acordarii celorlalte drepturi prevazute in prezentul contract pentru personalul institutiilor finantate de la bugetul national, partile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente si a constituirii surselor, inainte de adoptarea legii privind aprobarea bugetului public national, precum si in vederea modificarii ulterioare a acestuia.
    (2) Partile contractante vor purta negocieri in vederea includerii drepturilor respective in actele normative prin care se reglementeaza astfel de drepturi, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
    (3) Pe baza fondurilor aprobate in conditiile prevazute la alin. (1), partile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor si a celorlalte drepturi de personal la institutiile finantate de la bugetul public national.
    (4) Clauzele prezentului contract colectiv de munca la nivel de grupuri de angajatori, privind drepturile salariale si celelalte drepturi de personal, vor fi aplicate pentru salariatii din institutiile finantate de la bugetul public national, in conditiile prevazute la alin. (1), (2) si (3).
    Art. 116
    (1) De prevederile prezentului contract beneficiaza numai organizatiile sindicale si patronale nominalizate de partile semnatare.
    (2) Prevederile prezentului contract colectiv de munca sunt considerate minime, de la nivelul acestora incepand negocierea contractelor colective de munca de la celelalte niveluri.
    Art. 117
    (1) Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative, ori prin contractul colectiv de munca.
    (2) Respectarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti.
    Art. 118
    Prevederile contractelor colective de munca, existente la data intrarii in vigoare a prezentului contract colectiv de munca, vor fi puse de acord cu prevederile acestuia din urma, precum si cu cele privind Legea nr. 312/2001.
    Art. 119
    In toate situatiile de reorganizare sau, dupa caz, de privatizare a angajatorilor, drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract colectiv de munca se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operatiuni juridice.
    Art. 120
    Prezentul contract colectiv de munca produce efecte incepand cu data inregistrarii lui de catre una dintre parti, in conditiile prevazute de art. 25 din Legea nr. 130/1996, cu exceptia articolului 3 alin. (2) din prezentul contract.
    Semnaturile partilor sunt anexate la prezentul Contract colectiv de munca.

    Din partea patronatului:
    1. Cojocaru Mihai - presedinte
    2. Glaman Gheorghe - vicepresedinte
    3. Coica Traian - vicepresedinte
    4. Stratulat Gheorghe - membru
    5. Tevanov Ion - membru
    6. Mateescu Pantelinom - membru supleant
    7. Schutz Elena - membru supleant

    Din partea Federatiei AGROSTAR:
    1. Dorobantu Tudor - secretar general
    2. Oprea Claudiu - lider Rompac International
    3. Ungurean Mircea - vicepresedinte
    4. Popandron Neculai - lider ICLF Vidra
    5. Vasiliu Gavril - consilier Federatia AGROSTAR
    6. Stefan Niculae - membru supleant
    7. Vlad Gheorghe - membru supleant

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
de organizare si functionare a comisiei paritare sindicat-patronat la nivel de grupuri de angajatori

    1. Comisia paritara la nivel de grupuri de angajatori va fi compusa din cate un reprezentant al fiecarei parti semnatare, din partea sindicatelor si a patronatului.
    Membrii comisiei paritare sunt desemnati de partile semnatare in termen de 14 zile de la inregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    2. Comisia se va intruni la cererea oricareia dintre parti, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la formularea cererii si va adopta hotarari valabile, prin consens, in prezenta a 3/4 din numarul total al membrilor sai.
    3. Comisia va fi prezidata prin rotatie de cate un reprezentant al fiecarei parti, ales in sedinta respectiva.
    4. Hotararea adoptata conform punctului 2 are putere obligatorie pentru partile contractante.
    5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de catre patronat.

    ANEXA 2

                            DECLARATIE

    Subsemnatul(a) .........................., domiciliat(a) in ..............., str. .................... nr. ......, judetul ................., posesor al B.I. seria ..... nr. ............., eliberat de ............................. la data de .........................., salariat la .......................... in functia de .........................., inteleg sa ma folosesc la negocierea contractului meu individual de munca de clauzele din contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de angajatori, negociat de federatiile semnatare in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) din acest contract.
    Consimt ca, lunar, sa mi se retina o contributie egala cu 1% din salariul de incadrare, care sa fie incasata conform prevederilor contractului colectiv de munca.

               Data                           Semnatura,
          ..............                    ..............

    ANEXA 3

                      CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA(*)
incheiat si inregistrat cu nr. .........../................ in registrul general de evidenta a salariatilor*)

    *) Pana la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de munca va fi inregistrat la Inspectoratul teritorial de munca, cu mentionarea pe contract a acestui numar.

    A. Partile contractului
    Angajatorul - persoana juridica/fizica ..............., cu sediul/domiciliul in ......................., inregistrata in registrul comertului/la autoritatile administratiei publice din ...................... cu nr. .................., cod fiscal ..............., telefon ................, reprezentata legal prin .........................., in calitate de ..........................,
    si
    salariatul/salariata - domnul/doamna ..............., domiciliat/domiciliata in localitatea ....................., str. .................... nr. ..........., judetul .........................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ..... nr. ................., eliberat/eliberata de ...................... la data de ..........., CNP ....................., permis de munca seria ............. nr. ................ din data de .................,
    au incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii, asupra carora au convenit:
    B. Obiectul contractului ..................................................
    C. Durata contractului:
    a) nedeterminata, salariatul/salariata ........................... urmand sa inceapa activitatea la data de ..........;
    b) determinata, de ........ luni, pe perioada cuprinsa intre data de ................... si data de .................., pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.
    D. Locul de munca
    1. Activitatea se desfasoara la ..........................
    2. In lipsa unui loc de munca fix, salariatul va desfasura activitatea astfel: ..........................
    E. Felul muncii
    Functia/meseria .........................., conform Clasificarii ocupatiilor din Romania.
    F. Atributiile postului
    Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*).
------------
    *) Poate fi modificat potrivit actelor normative in materie ce vor fi promulgate.

    G. Conditii de munca
    1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.
    2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite, speciale de munca, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    H. Durata muncii
    1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ..... ore/zi, ....... ore/saptamana.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ........ (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
    2. O fractiune de norma ........... ore/zi (cel putin 2 ore/zi), ........... ore/saptamana.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ........ (ore zi/ore noapte).
    b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil;
    c) nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihna este de ...... zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
    De asemenea, salariatul/salariata beneficiaza de un concediu suplimentar de .............
    J. Salarizare
    1. Salariul de baza lunar brut: .......................... lei.
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri ...................;
    b) indemnizatii;
    c) alte adaosuri.
    3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2002 - Codul muncii.
    4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt .............
    K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
    a) echipamentul individual de protectie ..........................
    b) echipament individual de munca ................................
    c) materiale igienico-sanitare ...................................
    d) alimentatie de protectie ......................................
    e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ..............................
    L. Alte clauze:
    a) Perioada de proba este de .............
    b) Perioada de preaviz, in cazul concedierii, este de ..... zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
    c) Perioada de preaviz in cazul demisiei este de ...... zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
    d) In cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2002 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
    e) alte clauze.
    M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
    1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
    b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
    c) dreptul la concediul de odihna anual;
    d) dreptul la egalitate de sanse si tratament;
    e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
    f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.
    2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
    b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
    d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
    e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
    3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
    b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
    4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
    b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
    c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
    d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
    e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal al salariatului.
    N. Dispozitii finale
    Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2002 - Codul muncii si cu cele ale contractului colectiv de munca aplicabil, incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat cu nr. ............/................ la Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului ................. la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
    Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
    O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

       Angajator,                                 Salariat,
   ................                            ................

                          Reprezentant legal,
                          ...................

    Pe data de ........................, prezentul contract inceteaza in temeiul art. ................ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

                              Angajator,
                          ...................

    ANEXA 4a)

                              DECLARATIE

    Sindicatul liber din unitatea ............................... inregistrat la Judecatoria ............................... cu numarul ............, reprezentat de domnul (doamna) in calitate de __________________, se foloseste la negocierea contractului colectiv de munca pentru anul 2003 de contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de angajatori din domeniul agriculturii, alimentatiei si tutunului, negociat de federatiile semnatare in conformitate cu prevederile art. 108 alin. a) si b) din acest contract.
    Pentru a se putea folosi de acest contract, sindicatul neafiliat consimte sa plateasca cate 50.000 lei/salariat o data cu inmanarea contractului, suma ce va fi varsata in contul nr. 0479284, deschis la FINANSBANK, Bucuresti.

    Data .................              Semnatura ....................

    ANEXA 4b)

                              DECLARATIE

    Societatea Comerciala ....................................., inregistrata in Registrul comertului cu nr. ................, reprezentata prin ..............., in calitate de ....................................., se foloseste la negocierea contractului colectiv de munca pentru anul 2003 de contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de angajatori din domeniul agriculturii, alimentatiei si tutunului, in conformitate cu prevederile art. 108 alin. a) si b) din acest contract.
    Pentru a se putea folosi de acest contract, consimte sa plateasca suma de 10.000 lei/salariat o data cu inmanarea contractului, suma ce va fi varsata in contul Federatiei Patronatelor Agricole din Romania, nr. ............... deschis la ........................

    Data .................              Semnatura ....................

    ANEXA 5

                               LISTA
locurilor de munca (meseriilor, functiilor) la care se vor putea acorda sporuri pentru munca in conditii deosebite si dificile (grele, nocive, periculoase, penibile, izolare)

    A. Conditii nocive
    - locurile de munca la care sunt depasite concentratiile maxime admise de normele republicane de protectia muncii:
    1. fochistii si ajutorii de fochisti de la centralele termice cu combustibil solid;
    2. muncitorii de la bazele de aprovizionare tehnico-materiala pentru agricultura care manipuleaza, transporta, stivuiesc, in spatii inchise substante pesticide (insecticide, fungicide, erbicide) si alte produse chimice (corosive, dezinfectante, soda caustica, carbid etc.);
    3. personalul din echipele de dezinfectie, dezinsectie si deratizare sau de combatere a daunatorilor, care divizeaza sau prepara substantele, solutiile sau momelile toxice in incaperi inchise (numai pe timpul cat lucreaza efectiv in aceste conditii);
    4. personalul de la centralele frigorifice;
    5. muncitorii de la sere si ciupercarii, unde temperatura depaseste 35 grade C, umiditatea relativa este excesiva si sunt creati curenti de aer;
    6. personalul care lucreaza permanent in activitatea frigorifica, camere congelatoare unde temperatura este sub minus 10 grade C, la manipulari de carne, produse din carne, peste sau alimente in congelare;
    7. muncitorii de la fierberea si afumarea preparatelor din carne;
    8. personalul din abatoarele de pasari care executa operatii de deplumare, eviscerare, transare, unde temperatura depaseste constanta de 40 grade C, iar umiditatea relativa este mai mare de 90%;
    9. personalul care lucreaza la prepararea (producerea) de faina animala din carne, sange, peste, oase, fainuri proteice si nutreturi combinate sau producerea de zooforturi, premixuri si aditive furajere;
    10. personalul de pe navele de pescuit oceanic (si transport) care lucreaza efectiv, permanent, in salile de prelucrare a pestelui pe aceste nave;
    11. personalul care desfasoara activitatea din sectiile (atelierele) de forta special amenajate, cu productie industriala continua;
    12. salariatii care executa permanent multiplicari la heliograf, xerox, gestetner si cei care lucreaza efectiv pe calculator;
    13. personalul care desfasoara activitatea continua de sudura electrica si autogena, in afara celor care lucreaza in aer liber;
    14. personalul care lucreaza efectiv la combaterea daunatorilor agricoli cu substante insectofungicide, inclusiv prepararea substantei;
    15. epurarea si colectarea apelor reziduale, curatarea de canale de ape reziduale, dejectii din statiile de clorinare (activitate continua);
    16. personalul care desfasoara activitatea de colectare a deseurilor de animale, prelucrarea primara si sortarea urmatoarelor materiale: piei, oase, copite, par, coarne, intestine (activitate continua);
    17. personalul care desfasoara activitatea de fierbere in autoclave a carnurilor confiscate, contaminate;
    18. personalul care desfasoara activitatea de topire a grasimilor industriale;
    19. personalul care desfasoara activitatea de matarie, pregatirea membranelor naturale pentru preparate din carne;
    20. personalul care desfasoara activitatea de tripier, curatire, fierbere, preparare coarne, burti;
    21. personalul care desfasoara activitatea de preparare a pepsinei si a cheagului;
    22. personalul care desfasoara activitatea de curatire a pieilor de bovine in abatoare sau sali de sacrificare, topirea grasimilor comestibile;
    23. personalul care desfasoara activitatea de uscare a parului in incaperi inchise, activitate permanenta in locuri de munca cu iluminat artificial;
    24. personalul care desfasoara activitatea de uscare si macinare a ardeiului pentru boia, pregatirea amestecurilor pentru condimente;
    25. personalul care desfasoara activitatea de curatire cu lampa de benzina, rascheta, peria de sarma sau dispozitive centrifugale a interiorului cazanelor, cisternelor, rezervoarelor etc.;
    26. personalul care lucreaza la prepararea laptelui de var, la decalcifierea, purificarea, spalarea sfeclei si presarea borhotului;
    27. personalul care lucreaza in sectorul de prelucrare a zaharului brut;
    28. personalul care lucreaza in sectorul de rafinare a zaharului;
    29. personalul care lucreaza la rafinarii de zahar si cu pulbere de adaos.

    B. Conditii periculoase
    1. Personalul de la centrale (locurile) de izolare a animalelor bolnave de boli transmisibile la om (bruceloza, anemie infectioasa, leucoza enzootica bovina, TBC) si deservirea crematoriilor acestora, cu activitate permanenta.
    Sporul pentru munca in conditii nocive sau periculoase se acorda numai pe baza de "Buletin de determinare prin expertizare a locurilor de munca" - eliberat de organele de specialitate din cadrul centrului antiepidemic si al laboratorului de epidemiologie si se avizeaza de catre Inspectoratul de Stat teritorial pentru protectia muncii;
    2. personalul care lucreaza in sistemul de centrifugare a zaharului

    C. Conditii grele de munca
    1. Unitati si subunitati de productie, agricole si zootehnice, amplasate in zone izolate, cu conditii de munca grele: Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei, Balta Dunarii;
    2. personalul care lucreaza la cuptoarele de var in activitatea de zidire, concasare piatra si curatire in evaporatie;
    3. personalul care lucreaza in gospodariile de sfecla si gospodariile de var.

    D. Conditii penibile
    Personalul care lucreaza in activitatea de curatire grupuri sociale, grupuri sanitare.

    ANEXA 6

                                   LISTA
societatilor comerciale, statiunilor de cercetare si productie si a unitatilor bugetare ce beneficiaza de contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de angajatori, din domeniul agriculturii, alimentatiei si tutunului pe anul 2003

__________________________________________________________________
Nr.    Denumirea angajatorului                   Judetul
crt.
__________________________________________________________________
   1.  Agromec Cunta                            Alba
   2.  Perla Tarnavei Jidvei                    Alba
   3.  Jidvei - S.R.L.                          Alba
   4.  Agromec Mirosi                           Arges
   5.  ORSA Arges                               Arges
   6.  Agromixt Leordeni                        Arges
   7.  Agropit Pietreni                         Arges
   8.  Agroizv Izvoru                           Arges
   9.  Agricola International                   Bacau
  10.  SCPP Bistrita                            Bistrita-Nasaud
  11.  Agromec Vorona                           Botosani
  12.  Avicola Botosani                         Botosani
  13.  Perla Baraganului                        Braila
  14.  SCCASS Braila                            Braila
  15.  Prodazur Urleasca                        Braila
  16.  Agrozootehnica Vadeni                    Braila
  17.  Agroindustriala Rupea                    Brasov
  18.  Sere Brasov                              Brasov
  19.  Sere Codlea                              Brasov
  20.  Agroindustriala Barsa Codlea             Brasov
  21.  Agroindustriala Prejmer                  Brasov
  22.  Agroindustriala Rasnov                   Brasov
  23.  Roclip Fagaras                           Brasov
  24.  SCVV Pietroasele                         Buzau
  25.  Agroindustriala Turist Dragalina         Calarasi
  26.  Agroindustriala Lehliu                   Calarasi
  27.  Agricom Borcea                           Calarasi
  28.  Agroindustriala Ciulnita                 Calarasi
  29.  Agrochirnogi                             Calarasi
  30.  Agromixt Roseti                          Calarasi
  31.  Agrozootehnica Drumul Subtire            Calarasi
  32.  Agrozootehnica Gradistea                 Calarasi
  33.  Agrozootehnica Pietroiu                  Calarasi
  34.  SCPMA Fundulea                           Calarasi
  35.  SCCI Marculesti                          Calarasi
  36.  SCPP Caransebes                          Caras-Severin
  37.  Suinprod Berzovia                        Caras-Severin
  38.  Agricom Filiala Mihai Viteazu            Cluj
  39.  Campiaser Campia Turzii                  Cluj
  40.  Suinprod Bontida                         Cluj
  41.  Cilacer Ciocarlia                        Constanta
  42.  Fruvisat Satu Nou                        Constanta
  43.  Agroholding Constanta                    Constanta
  44.  Nazarcea Ovidiu                          Constanta
  45.  Docefram Dorobantu                       Constanta
  46.  Cezator Tortomanu                        Constanta
  47.  Fruvimed Medgidia                        Constanta
  48.  Comcereal Constanta                      Constanta
  49.  Ostrovit Ostrov                          Constanta
  50.  Horticola Mosneni                        Constanta
  51.  Agiloq Agigea                            Constanta
  52.  Agrovicert Targusor                      Constanta
  53.  SCCI Valu lui Traian                     Constanta
  54.  Terra Titu                               Dambovita
  55.  Agroindustriala Gaesti                   Dambovita
  56.  Agrozootehnica Robanesti                 Dolj
  57.  Agroindustriala Craiova                  Dolj
  58.  Agricola Dabuleni                        Dolj
  59.  Agroindustriala Giubega                  Dolj
  60.  Cervina Segarcea                         Dolj
  61.  Agricola Bailesti                        Dolj
  62.  Agroindustriala Service Craiova          Dolj
  63.  SDE Craiova                              Dolj
  64.  Agroindustriala Savini Piscul Sadovei    Dolj
  65.  Agroindustriala Brabova                  Dolj
  66.  Agroindustriala Portaresti               Dolj
  67.  Suinprod Bailesti                        Dolj
  68.  Agrimat Matca                            Galati
  69.  Agrotec Tecuci                           Galati
  70.  Brates Frumusita Prut                    Galati
  71.  Horincea Beresti                         Galati
  72.  Agrozootehnica Adunatii Copaceni         Giurgiu
  73.  Agrozootehnica Mihailesti                Giurgiu
  74.  Suinprod Targu Jiu                       Gorj
  75.  OSPA Gorj                                Gorj
  76.  Fabrica de Tigarete Targu Jiu            Gorj
  77.  Agromec Cocora                           Ialomita
  78.  Consulting Slobozia                      Ialomita
  79.  Agrozootehnica Stelnica                  Ialomita
  80.  Suitest Fierbinti                        Ialomita
  81.  Agromixta Ograda                         Ialomita
  82.  Andreias Andrasesti                      Ialomita
  83.  Ceres Slobozia                           Ialomita
  84.  Agromec Grivita                          Ialomita
  85.  Agrozootehnica Facaieni                  Ialomita
  86.  Agromec Andrasesti                       Ialomita
  87.  Agroindustriala Bordusani                Ialomita
  88.  Agroindustriala Movila                   Ialomita
  89.  Agrozootehnica Vladeni                   Ialomita
  90.  Agroindcom Chitila                       Ilfov
  91.  COMAICO 1 Decembrie                      Ilfov
  92.  SAIC Bragadiru                           Ilfov
  93.  Agropol Popesti-Leordeni                 Ilfov
  94.  ICLF Vidra                               Ilfov
  95.  Agro Glina                               Ilfov
  96.  Agroindustriala Bucium                   Iasi
  97.  Cotnari Cotnari                          Iasi
  98.  Agroindustriala Reghin                   Mures
  99.  Zamur Zau de Campie                      Mures
 100.  Agroindustriala Cristesti                Mures
 101.  Arzatorul Sagna                          Neamt
 102.  Agrocomplex Cuci                         Neamt
 103.  SCAZ Secuieni                            Neamt
 104.  Fastrom Roman                            Neamt
 105.  Danubiana Roman                          Neamt
 106.  Agroindustriala Slatina                  Olt
 107.  Corias Corabia                           Olt
 108.  Boianu Stoicanesti                       Olt
 109.  Redias Redea                             Olt
 110.  SCVP Samburesti                          Olt
 111.  Poiana Radomiresti                       Olt
 112.  SCLF Slatina                             Olt
 113.  Aluta                                    Olt
 114.  Lacoltias Deveselu                       Olt
 115.  Agroprod Slatina                         Olt
 116.  Videlmar Urlati                          Prahova
 117.  Tohani                                   Prahova
 118.  Agrozootehnica Puchenii Mari             Prahova
 119.  Agromixt Zalau                           Salaj
 120.  Avicola Suceava                          Suceava
 121.  Agrozootehnica Piatra                    Teleorman
 122.  Busco Branceni                           Teleorman
 123.  SCA Teleorman                            Teleorman
 124.  Tomtim Tomnatec                          Timis
 125.  Sinagro Sannicolau Mare                  Timis
 126.  Padureni Sag                             Timis
 127.  Cartim Carani                            Timis
 128.  Livetim Livezile                         Timis
 129.  Jimtim Jimbolia                          Timis
 130.  Fabrica de Tigarete Timisoara            Timis
 131.  Vidisamp Husi                            Vaslui
 132.  Viticola Dragasani                       Valcea
 133.  Agroindustriala Maicanesti               Vrancea
 134.  Veritas Panciu                           Vrancea
 135.  Agroindustriala Marasesti                Vrancea
 136.  SCLF Militari                            Bucuresti
 137.  Fortuna Berceni                          Bucuresti
 138.  UNISEM                                   Bucuresti
 139.  Agroindustriala Pipera                   Bucuresti
 140.  ROMTABAC Bucuresti                       Bucuresti
__________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Contract munca 2091/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Contract munca 2091 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Contract munca 2091/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu