Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Contract-Cadru Nr.582 din 10.08.2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 641 din 22 august 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Normele metodologice prevăzute la art. 1 se aplică personalului didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control şi personalului didactic auxiliar din învăţământul de stat. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Mircea Dumitru Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru ANEXĂNORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare Capitolul IStabilirea drepturilor salariale începând cu luna august 2016 pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar Articolul 1(1) Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2 care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului didactic, tranşei de vechime în învăţământ şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii.(2) Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 şi de alte drepturi salariale, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, după cum urmează:a)indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază; b)gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază; c)indemnizaţie pentru activitatea de dirigenţie, respectiv indemnizaţie pentru învăţători, educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul primar, profesori pentru învăţământul preşcolar, care se determină prin aplicarea procentului de 10% la salariul de bază sau, după caz, asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b); d)sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, care se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale calculate conform lit. a)-c); e)suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor, pentru personalul didactic de predare care deţine acest titlu ştiinţific, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul şi nu a beneficiat de această sumă compensatorie; cuantumul sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor se stabileşte la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintro unitate/instituţie similară; f)alte elemente ale sistemului de salarizare - spor practică pedagogică, spor pentru predare simultană în învăţământul primar şi gimnazial, indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în zone izolate, spor pentru condiţii de muncă aflate în plată, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30% şi alte sporuri prevăzute de lege - se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016. (3) În situaţia în care persoana nu a beneficiat de elementele sistemului de salarizare prevăzute la alin. (2) lit. f) în anul şcolar 2015-2016, dar îşi desfăşoară activitatea în condiţiile care permit acordarea acestor drepturi, beneficiază de un cuantum brut al acestor elemente ale sistemului de salarizare egal cu cel acordat pentru funcţii similare din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară.(4) În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2 la care se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a)-e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016 se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Articolul 2(1) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a) care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului didactic, tranşei de vechime în învăţământ, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim.(2) La aceste salarii de bază se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a), b), d) şi e), în măsura în care persoana îndeplineşte condiţiile de acordare. În situaţii de excepţie, prevăzute de metodologiile specifice emise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, aprobate prin ordin al ministrului, în care personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar îndeplineşte şi funcţia de diriginte, acesta beneficiază, la salariul de bază prevăzut la alin. (1), şi de indemnizaţia prevăzută de art. 1 alin. (2) lit. c).(3) În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a) la care se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a)-e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Articolul 3(1) Reîncadrarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar începând cu luna august 2016 se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază cuvenit conform anexelor, sau cu menţionarea salariului de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. (1) alin. 1 pentru funcţiile didactice de predare, respectiv cu elementele prevăzute la art. (2) alin. 1 pentru funcţiile didactice de conducere îndrumare şi control, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.(2) Reîncadrarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază. Pentru personalul didactic de predare se menţionează salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau salariul de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. (1) alin. 1, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.(3) Pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control se menţionează salariul de bază din anexa nr. 4 b) sau salariul de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. (2) alin. 2, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.(4) Reîncadrarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control se face exclusiv în ceea ce priveşte salariile de bază cuvenite, fără a se afecta vechimea în învăţământ stabilită anterior. Articolul 4Trecerea personalului didactic de predare într-o tranşă superioară de vechime în învăţământ se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în învăţământ necesară. Articolul 5Pentru funcţiile de profesor pentru învăţământ preşcolar şi de profesor pentru învăţământ primar se au în vedere, începând cu luna august 2016, cuantumurile salariilor de bază pentru funcţia de profesor cu studii superioare prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2, iar de la data de 1 decembrie 2017, cuantumurile salariilor de bază pentru funcţia de profesor cu studii superioare prevăzute în anexa nr. 2 pct. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6(1) Pentru activitatea de dirigenţie efectuată de personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, cu normă întreagă sau cu timp parţial, indemnizaţia aferentă se calculează la nivelul prevăzut pentru norma întreagă.(2) Personalul didactic de predare care prestează activitate de dirigenţie şi care îşi desfăşoară activitatea didactică în baza mai multor contracte individuale de muncă poate desfăşura activitate de dirigenţie doar în executarea unui singur contract individual de muncă. Articolul 7(1) Salarizarea personalului didactic nou angajat în funcţii, grade didactice, tranşe de vechime în învăţământ, gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă se face la nivelul funcţiei similare în plată din unitate/instituţie, în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În situaţiile în care în unitatea/instituţia de învăţământ nu există funcţie similară în plată, salarizarea se face la nivelul unei funcţii similare într-o unitate/instituţie similară, la salariul de bază adăugându-se, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), e) şi f). În situaţii de excepţie, prevăzute de metodologiile specifice emise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, aprobate prin ordin al ministrului, în care personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar îndeplineşte şi funcţia de diriginte, acesta beneficiază, la salariul de bază prevăzut la alin. (1), şi de indemnizaţia prevăzută de art. 1 alin. (2) lit. c).(3) Dispoziţiile alin. (1) sau alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi personalului nou-încadrat pe funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar. Articolul 8(1) Personalul didactic de predare şi personalul didactic asociat, inclusiv personalul didactic de predare pensionat, poate desfăşura activitate didactică pe perioadă determinată, cu normă întreagă sau cu fracţiune de normă, pe posturi didactice de predare vacante, temporar vacante sau rezervate, conform legii.(2) Personalul didactic de predare titular sau suplinitor care efectuează, în afara funcţiei de bază, o normă întreagă beneficiază de drepturile salariale de la funcţia didactică de predare. Personalul didactic asociat sau pensionat care efectuează, în afara funcţiei de bază, o normă întreagă beneficiază de salariul de bază cuvenit cadrului didactic cu aceleaşi condiţii de studii, grad didactic, vechime în învăţământ, de compensaţia aferentă titlului ştiinţific de doctor şi de indemnizaţia pentru localităţi izolate.(3) Pentru personalul didactic de predare salarizat în sistem de plata cu ora, la calculul drepturilor salariale se vor utiliza numărul de ore aferent normei didactice de predare şi salariul de bază al funcţiei didactice de predare şi, după caz, indemnizaţia de învăţământ special, gradaţia de merit, compensaţia pentru titlul ştiinţific de doctor şi indemnizaţia pentru localităţi izolate. Dispoziţiile art. 2 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi la calcularea tarifului orar pentru activitatea desfăşurată în sistem de plată cu ora.(4) Personalul didactic de predare cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi personalul didactic din corpul profesorilor mentori, care beneficiază de o reducerea a normei didactice cu două ore săptămânal, poate presta activitate şi în sistem de plată cu ora, după efectuarea normei complete, la tarifele orare de la alin. (5).(5) Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (3) la numărul de ore aferent normei didactice de predare, astfel:a)1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână; b)1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special; c)1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână; d)1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână; e)1/80 pentru profesori pentru învăţământul primar, învăţători, institutori învăţământ primar; f)1/100 pentru profesori pentru învăţământul preşcolar, educatoare, institutori învăţământ preşcolar. Articolul 9Pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar, acordarea concediului de odihnă şi a indemnizaţiei de concediu de odihnă se face potrivit prevederilor art. 267 şi 269 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul IIStabilirea drepturilor salariale începând cu luna august 2016 pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar Articolul 10(1) Personalul didactic auxiliar de execuţie din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2, care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului/treptei profesionale şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii. La funcţiile didactice auxiliare la care unele grade/trepte profesionale nu se regăsesc în anexă, reîncadrarea se va face pe aceeaşi funcţie didactică auxiliară la gradul/treapta profesională imediat superior/superioară celui/celei de debutant din anexa nr. 3 pct. 2, cu respectarea gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă.(2) Personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 şi de alte drepturi salariale, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, după cum urmează:a)indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază; b)gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază; c)sporul de stabilitate, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază sau asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special şi cu gradaţia de merit, pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de peste 10 ani în învăţământ; d)sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, care se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale calculate conform lit. a)-c); e)suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor pentru personalul didactic auxiliar care deţine acest titlu ştiinţific, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul şi nu a beneficiat de această sumă compensatorie; cuantumul sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor se stabileşte la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară; f)alte elemente ale sistemului de salarizare - spor pentru condiţii de muncă de care a beneficiat salariatul, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30%, spor pentru control financiar preventiv şi alte sporuri prevăzute de lege - se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, nivel de studii şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016. (3) În situaţia în care persoana nu a beneficiat de elementele sistemului de salarizare prevăzute la alin. (2) lit. f) în anul şcolar 2015-2016, dar îşi desfăşoară activitatea în condiţiile care permit acordarea acestor drepturi, beneficiază de un cuantum brut al acestor elemente ale sistemului de salarizare egal cu cel acordat pentru funcţii similare din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară.(4) Prin vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea realizată în calitate de personal didactic auxiliar cu contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ; reprezintă vechime neîntreruptă şi perioada în care personalul didactic auxiliar a fost încadrat pe funcţie didactică de predare sau pe funcţii echivalate din unităţile de învăţământ preuniversitar.(5) Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea celor 10 ani neîntrerupţi în învăţământ. Constituie vechime neîntreruptă în învăţământ şi perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors în învăţământ.(6) În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2, la care se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)-e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Articolul 11(1) Personalul didactic auxiliar de conducere din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a), care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului/treptei profesionale, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim. (2) La aceste salarii de bază se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)-e) în măsura în care persoana îndeplineşte condiţiile de acordare.(3) Pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere de la Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti care nu se regăsesc în anexa nr. 4 a), respectiv în anexa nr. 4 b), stabilirea drepturilor salariale se face utilizând salariul de bază al funcţiei didactice de execuţie pe care o ocupă persoana, prevăzut în anexa nr. 3 pct. 2, începând cu luna august 2016, respectiv în anexa 2 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, de la data de 1 decembrie 2017, la care se calculează indemnizaţia de conducere în procentul avut şi se adaugă drepturile prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)-e).(4) În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a), la care se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)-e), respectiv drepturile salariale de la alin. (3), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Articolul 12(1) Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul preuniversitar, începând cu luna august 2016, se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază cuvenit conform anexelor sau cu menţionarea salariului de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. 10 alin. (1) pentru funcţiile de execuţie, respectiv refăcut cu elementele prevăzute la art. 11 alin. (1) pentru funcţiile de conducere, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016. (2) Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul preuniversitar, începând cu data de 1 decembrie 2017, se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu salariul de bază prevăzut în anexa nr. 4 b) sau cu menţionarea salariului de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. 10 alin. (1) pentru funcţiile de execuţie, respectiv refăcut cu elementele prevăzute la art. 11 alin. (1) pentru funcţiile de conducere, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016. (3) Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii de conducere, pentru funcţii didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar se face exclusiv în ceea ce priveşte salariile de bază cuvenite, fără a se afecta vechimea în învăţământ stabilită anterior. Articolul 13(1) Promovarea personalului didactic auxiliar de execuţie în cadrul funcţiei didactice auxiliare pe alt nivel de studii sau pe alt grad/treaptă profesională se face conform prevederilor Legii-cadru a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010. (2) Trecerea personalului didactic auxiliar de execuţie într-o gradaţie superioară se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea necesară în muncă, respectiv la împlinirea a 3 ani, 5 ani, 10 ani, 15 ani şi 20 de ani de vechime în muncă.(3) Pentru stabilirea drepturilor salariale ale personalului didactic auxiliar de execuţie promovat se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 10. alin. (1) şi (2) dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege. Articolul 14(1) Salarizarea personalului didactic auxiliar nou, angajat în funcţii, niveluri de studii, grade/trepte profesionale, gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă se face la nivelul funcţiei similare în plată din unitate/instituţie, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii. (2) În situaţiile în care în unitatea/instituţia de învăţământ nu există funcţie similară în plată, salarizarea se face la nivelul unei funcţii similare într-o unitate/instituţie de învăţământ similară, la salariul de bază adăugându-se, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile prevăzut la art. 11 alin. (2) lit. a)-c), e) şi f). (3) Dispoziţiile alin. (1) sau (2) se aplică în mod corespunzător şi personalului nou-încadrat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul preuniversitar. Articolul 15(1) Personalul didactic auxiliar pensionat poate fi angajat prin concurs pe durată determinată de maximum 36 de luni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Personalul didactic auxiliar pensionat angajat beneficiază de aceleaşi drepturi salariale ca şi personalul didactic auxiliar încadrat pe o funcţie similară într-o altă unitate/instituţie de învăţământ. Articolul 16(1) În conformitate cu pct. 4 din nota de subsol a anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, personalul medical şi personalul auxiliar sanitar din unităţile de învăţământ special şi special integrat care nu se regăseşte în anexa nr. 3 pct. 2 beneficiază, începând cu luna august 2016, de salariile de bază prevăzute în anexele a.4, b.4 şi c.4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază începând cu luna august 2016 şi de drepturile salariale prevăzute la art. 10 alin. (2) dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege. Articolul 17(1) Reîncadrarea începând cu luna august 2016 pe funcţia didactică auxiliară de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază cuvenit conform anexei nr. 3 pct. 2. În această situaţie este obligatorie încheierea unui act adiţional la contractul individual de muncă al persoanei care, la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, era încadrată pe funcţia de îngrijitor şi desfăşura efectiv activitate la grupa de preşcolari, prin care se modifică funcţia şi felul muncii, precum şi modificarea corespunzătoare a fişei postului.(2) Reîncadrarea pe funcţia didactică auxiliară de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.(3) La salariile de bază stabilite conform alin. (1) sau (2) se adaugă, în cazul personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţia didactică auxiliară de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar, drepturile salariale prevăzute la art. 10 alin. (2) dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, luând în considerare vechimea în învăţământ realizată în baza unui contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ, înainte de reîncadrarea pe funcţia de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar. Articolul 18Pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, acordarea concediului de odihnă şi a indemnizaţiei de concediu de odihnă se face potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul IIIStabilirea drepturilor salariale pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi de conducere din învăţământul superior/universitar Articolul 19(1) Aplicarea prevederilor alin. (2) şi alin. (3) ale art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se va face pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi didactic de conducere, care nu are salariul de bază la nivelul maxim corespunzător funcţiei didactice ocupate, studiilor, tranşei de vechime în învăţământ, vechimii neîntrerupte în învăţământ, vechimii în funcţie sau în specialitate şi gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă, din instituţia de învăţământ superior/universitar respectivă, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Prin aceleaşi condiţii se înţelege toate elementele enumerate mai sus, precum şi criteriile de performanţă sau realizările în baza cărora cadrele didactice, didactice auxiliare şi didactice de conducere care au obţinut salarii de încadrare între limita minimă şi cea maximă a funcţiei didactice ocupate. (2) Nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim corespunzător funcţiei didactice ocupate se stabileşte respectând aceleaşi criterii care s-au avut în vedere la acordarea salariului de încadrare între minim şi maxim, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, fără compensaţii tranzitorii, cu excepţia sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor, doar dacă persoana deţine titlul ştiinţific de doctor în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. Articolul 20Salariile de bază pentru toate funcţiile din învăţământul superior/universitar prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv anexa nr. 2 şi anexa nr. 3, pot fi majorate cu până la 70%, faţă de nivelul minim. Această majorare cu până la 70% este stabilită anual de către Consiliul de administraţie, pe baza criteriilor aprobate de Senatul universitar, în limita resurselor financiare. Articolul 21(1) Începând cu luna august 2016 salariile de bază pentru personalul didactic de predare din învăţământul superior/universitar se stabilesc utilizând salariile din anexa nr. 2 pct. 2, având în vedere încadrarea pe funcţia didactică de predare, tranşa de vechime în învăţământ, vechimea neîntreruptă în învăţământ şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii.(2) Personalul didactic de predare din învăţământul superior/universitar beneficiază, începând cu luna august 2016, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege şi de drepturile salariale prevăzute la alin. (4) al art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:a)gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază; b)sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale calculate conform lit. a); c)suma compensatorie pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul în care personalul didactic de predare îşi desfăşoară activitatea - calculată în conformitate cu prevederile alin. (8) al art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se va stabili la nivel similar în plată pentru aceeaşi funcţie didactică de predare, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă. În situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul compensaţiei se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare; d)alte elemente ale sistemului de salarizare: spor pentru conducătorii de doctorat, spor pentru condiţii de muncă aflat în plată, suma acordată din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30% şi alte sporuri prevăzute de lege, se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie didactică de predare, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă cu cel ce se acordă pentru anul universitar 2015-2016, până la 31 decembrie 2016. (3) Anual, se pot stabili noi cuantumuri ale salariilor diferenţiate, plătite din venituri proprii, prin aplicarea procentului de până la 30% la salariul de bază, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din cap. I lit. B din anexa nr. 2 la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. (4) În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, conform alin. (1), la care se adaugă drepturile salariale prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016 calculat potrivit reglementărilor în vigoare la acea dată, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la alin. (2) lit. d), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare. Articolul 22(1) Începând cu luna august 2016 salariile de bază pentru personalul didactic de conducere din învăţământul superior/universitar se stabilesc utilizând salariile din anexa nr. 2 pct. 1, care includ salariile de încadrare aferente funcţiei de execuţie, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim, cu respectarea prevederilor din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (2) La aceste salarii de bază se adaugă drepturile de la art. 21 alin. (2) lit. a)-c), în măsura în care persoana îndeplineşte condiţiile de acordare. (3) În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016 conform alin. (1) şi alin. (2) sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. d), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare. Articolul 23(1) Reîncadrarea personalului didactic de predare şi conducere din învăţământul superior/universitar începând cu luna august 2016 se face prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază stabilit conform celor de mai sus sau cu menţionarea salariului de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. 21 alin. (1) pentru funcţiile didactice de predare, respectiv cu elementele prevăzute la art. 22 alin. (1) pentru funcţiile didactice de conducere, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale din luna iulie 2016.(2) Reîncadrarea personalului didactic de predare şi conducere din învăţământul superior/universitar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 4, respectiv pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau a salariului de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. 21 alin. (1) pentru funcţiile didactice de predare, respectiv cu elementele prevăzute la art. 22 alin. (1) pentru funcţiile didactice de conducere, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.(3) Reîncadrarea personalului didactic de predare şi conducere se face exclusiv în ceea ce priveşte salariile de bază cuvenite, fără a se afecta vechimea în învăţământ stabilită anterior.(4) La aceste sume se adaugă alte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. d) în cuantumul stabilit pentru anul universitar 2015-2016, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare. Articolul 24Trecerea personalului didactic de predare într-o tranşă superioară de vechime în învăţământ se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în învăţământ necesară. Articolul 25(1) Salarizarea personalului didactic de predare nou-angajat în funcţii didactice, tranşe de vechime în învăţământ, gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă se face la nivelul funcţiei similare în plată din instituţia de învăţământ superior, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare. (2) În situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul salariului de bază şi al celorlalte elemente, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Dispoziţiile alin. (1) sau (2) se aplică în mod corespunzător şi personalului nou-încadrat pe funcţii didactice de conducere, din învăţământul superior. Articolul 26(1) Personalul didactic de predare şi personalul didactic asociat, inclusiv personalul didactic de predare pensionat, poate desfăşura activitate didactică pe perioadă determinată, cu normă întreagă sau cu fracţiune de normă, pe posturi didactice de predare vacante, temporar vacante sau rezervate, conform legii.(2) Personalul didactic de predare şi personalul didactic asociat, inclusiv personalul didactic de predare pensionat, poate desfăşura activitate în sistem de plată cu ora pe posturile didactice de predare vacante, temporar vacante sau rezervate.(3) Tarifele pentru orele didactice prestate în sistem de plată cu ora se stabilesc de consiliile de administraţie ale universităţilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia didactică de predare vacantă, temporar vacantă sau rezervată. Articolul 27Pentru personalul didactic de predare şi de conducere din învăţământul superior/universitar acordarea concediului de odihnă şi a indemnizaţiei de concediu de odihnă se face potrivit prevederilor art. 304 alin. (13) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 28(1) Personalul didactic auxiliar din învăţământul superior/universitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2 care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului/treptei profesionale şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii. La funcţiile didactice auxiliare la care unele grade/trepte profesionale nu se regăsesc în anexă, reîncadrarea se va face pe aceeaşi funcţie didactică auxiliară la gradul/treapta profesională imediat superior/superioară celui/celei de debutant din anexa nr. 3 pct. 2, cu respectarea gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă.(2) Personalul didactic auxiliar din învăţământul superior/universitar beneficiază începând cu luna august 2016 şi de alte drepturi salariale, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, după cum urmează:a)gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază; b)sporul de stabilitate, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază sau asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu gradaţia de merit, pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de peste 10 ani în învăţământ; c)sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale prevăzute la lit. a)-b); d)suma compensatorie pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul în care personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea - calculată în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se va stabili la nivel similar în plată pentru aceeaşi funcţie didactică auxiliară, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă. În situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul compensaţiei se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare; e)alte elemente ale sistemului de salarizare - spor pentru condiţii de muncă de care a beneficiat salariatul, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30%, spor pentru control financiar preventiv şi alte sporuri prevăzute de lege - se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, nivel de studii, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar cu cel ce se acordă pentru anul universitar 2015-2016, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, până la 31 decembrie 2016. (3) Anual se pot stabili noi cuantumuri ale salariilor diferenţiate, plătite din venituri proprii, prin aplicarea procentului de până la 30% la salariul de bază, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din cap. I lit. B din anexa nr. 2 la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. (4) Prin vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic de predare, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, precum şi în calitate de personal de cercetare-dezvoltare, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar cu contract individual de muncă/act administrativ de numire, într-o unitate sau instituţie din sistemul naţional de învăţământ, în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice/inspectorat şcolar, ori într-o unitate/instituţie care face parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare. Reprezintă vechime neîntreruptă şi perioada în care personalul didactic auxiliar a fost încadrat pe o funcţie echivalată din unităţile de învăţământ superior/universitar.(5) Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea celor 10 ani neîntrerupţi în învăţământ. Constituie vechime neîntreruptă în învăţământ şi perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors în învăţământ.(6) În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2, la care se adaugă drepturile de la alin. (2) lit. a)-d), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, calculat potrivit reglementărilor în vigoare la acea dată, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la alin. (2) lit. e), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.(7) Pentru personalul didactic auxiliar de execuţie din unităţile şi instituţiile aflate în coordonarea sau subordonarea ministerului, altele decât instituţiile de învăţământ superior/ universitar, stabilirea drepturilor salariale se face utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2 la care se adaugă drepturile de la alin. (2) lit. b)-d) dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege. (8) Personalul prevăzut la alin. (7) beneficiază în afara salariului de bază de alte elemente ale sistemului de salarizare - spor pentru condiţii de muncă de care a beneficiat salariatul în condiţiile legii, spor pentru control financiar preventiv care se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, nivel de studii, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă cu cel ce se acordă în luna iulie 2016, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.(9) În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, pentru personalul de la alin. (7), utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2 la care se adaugă drepturile de la alin. (2) lit. b)-d) sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, calculat potrivit reglementărilor în vigoare la acea dată, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la alin. (8), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare. Articolul 29(1) Personalul didactic auxiliar de conducere din învăţământul superior/universitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1 care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului/ treptei profesionale, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim, conform gradului stabilit la art. 22 alin. (1).(2) La aceste salarii de bază se adaugă drepturile de la art. 28 alin. (2) lit. a)-d) în măsura în care persoana îndeplineşte condiţiile de acordare.(3) În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1 la care se adaugă drepturile de la art. 28 alin. (2) lit. a)-d), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. e), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.(4) Pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere din unităţile şi instituţiile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, altele decât instituţiile de învăţământ superior, stabilirea drepturilor salariale se face utilizând salariile de bază ale funcţiei didactice auxiliare de execuţie prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2 la care se calculează indemnizaţia de conducere în procentul avut. Drepturile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) se calculează la suma salariului de bază cu indemnizaţia de conducere, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare. La acest salariu se adaugă cuantumul compensaţiilor tranzitorii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. c), d), dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare.(5) Personalul prevăzut la alin. (4) beneficiază în afara salariului de bază de alte elemente ale sistemului de salarizare - spor pentru condiţii de muncă de care a beneficiat salariatul în condiţiile legii, spor pentru control financiar preventiv care se menţin la acelaşi nivel cu cel ce se acordă în luna iulie 2016, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.(6) În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, pentru personalul de la alin. (4), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la alin. (5), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare. Articolul 30(1) Începând cu luna august 2016, reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii didactice auxiliare de conducere, cu menţionarea salariului de bază, se face după cum urmează:a)pentru personalul didactic auxiliar de execuţie şi de conducere din învăţământul superior/universitar prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază din anexa nr. 3 pct. 2, respectiv pct. 1; b)pentru personalul didactic auxiliar de execuţie şi de conducere prevăzut la art. 28 alin. (7), respectiv la art. 29 alin. (4), prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază compus din elementele prevăzute la art. 28 alin. (1), respectiv art. 29 alin. (1); c)pentru personalul didactic auxiliar care îşi păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016 prin decizia conducătorului unităţii se face cu menţionarea salariului de bază, refăcut conform art. 28 alin. (1) pentru funcţiile de execuţie, respectiv refăcut conform art. 29 alin. (1) pentru funcţiile de conducere. (2) Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul superior, începând cu data de 1 decembrie 2017, cu menţionarea salariului de bază, se face după cum urmează:a)pentru personalul didactic auxiliar de execuţie şi de conducere din învăţământul superior prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază din anexa nr. 2 pct. 6, respectiv pct. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare; b)pentru personalul didactic auxiliar de execuţie şi de conducere prevăzut la art. 28 alin. (7), respectiv la art. 29 alin. (4) prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază din anexa nr. 2 pct. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru funcţiile de conducere se calculează şi indemnizaţia de conducere; c)personalul didactic auxiliar care îşi păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016 fiind mai mari decât cele aferente lunii decembrie 2017, prin decizia conducătorului unităţii se face cu menţionarea salariului de bază refăcut conform art. 28 alin. (1) pentru funcţiile de execuţie, respectiv conform art. 29 alin. (1) pentru funcţiile de conducere. (3) Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii de conducere pentru funcţii didactice auxiliare din învăţământul superior/universitar şi din celelalte instituţii se face exclusiv în ceea ce priveşte salariile de bază cuvenite, fără a se afecta vechimea în învăţământ stabilită anterior. Articolul 31(1) Prevederile art. 13 alin. (1) şi (2) se aplică şi pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul superior/universitar. (2) Pentru stabilirea drepturilor salariale ale personalului didactic auxiliar de execuţie promovat se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 28 alin. (1) şi alin. (2), dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege. Articolul 32(1) Salarizarea personalului didactic auxiliar nou-angajat în funcţii, niveluri de studii, grade/trepte profesionale şi gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă se face la nivelul funcţiei similare în plată din instituţia respectivă, în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii. (2) În situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul salariului de bază se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după care se compară cu drepturile salariale ale funcţiei didactice auxiliare formate din elementele prevăzute la art. 28 alin. (1) la care se adaugă drepturile salariale prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) şi lit. d), dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege. Dacă salariul de bază stabilit în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mare, se acordă acesta din urmă. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. e) în cazul funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul superior/universitar sau elementele salariale prevăzute la art. 28 alin. (8) pentru funcţiile didactice auxiliare din unităţile şi instituţiile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, altele decât instituţiile de învăţământ superior, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare. (3) Dispoziţiile alin. (1) sau alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi personalului nou-încadrat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul superior/universitar sau din celelalte instituţii. Articolul 33Personalul didactic auxiliar pensionat care s-a reangajat prin concurs pe perioadă determinată, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de aceleaşi drepturi salariale ca şi personalul didactic auxiliar încadrat pe o funcţie similară din instituţie sau de drepturile salariale determinate conform art. 32 alin. (2), în cazul în care nu există funcţie similară în plată. Articolul 34(1) În conformitate cu pct. 4 din Nota de subsol a anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, personalul medical şi personalul auxiliar sanitar din instituţiile de învăţământ superior/universitar care nu se regăsesc în anexa nr. 3 pct. 2 beneficiază, începând cu luna august 2016, de salariile de bază prevăzute în anexele a.4, b.4 şi c.4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază, începând cu luna august 2016, şi de drepturile salariale prevăzute la art. 28 alin. (2), dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege. Articolul 35Prevederile art. 18 se aplică şi pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul superior/universitar. Articolul 36Anexa nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 a) şi nr. 4 b) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 11 august 2016 1. Salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază 1 august 2016 - lei - Salariul de bază 1 august 2016 - lei -
1 Inspector şcolar general*) S 5564 5700
2 Inspector şcolar general adjunct*) S 5208 5335
3 Director casa corpului didactic*) S 5208 5335
4 Director unitate de învăţământ*) - nivel maxim**) S 4522 4603
5 Director adjunct unitate de învăţământ*) - nivel maxim**) S 4185 4296
6 Inspector şcolar*) S 4669 4780

*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice. **) Categoriile de unităţi din învăţământul preuniversitar de stat şi nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct sunt prevăzute în anexa nr. 4 a). 2. Salarii de bază pentru funcţiile didactice de predare din învăţământul preuniversitar

Nr. crt. Funcţia didactică şi gradul didactic*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ Salarii de bază - lei Gradaţia
0 1 2 3 4 5
1 Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I S peste 40 ani 3548
S 35-40 ani 3379
S 30-35 ani 3213
S 25-30 ani 3097
S 22-25 ani 2965
S 18-22 ani 2759 2850
S 14-18 ani 2553 2640 2728
S 10-14 ani 2448 2531 2615
S 6-10 ani 2108 2209 2284 2359
S 1-6 ani 1842 1958 2054 2152 2225 2298
Nr. crt. Funcţia didactică şi gradul didactic*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ Salarii de bază - lei Gradaţia
0 1 2 3 4 5
2 Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II S peste 40 ani 2924
S 35-40 ani 2808
S 30-35 ani 2687
S 25-30 ani 2597
S 22-25 ani 2471
S 18-22 ani 2300 2376
S 14-18 ani 2139 2212 2285
S 10-14 ani 2113 2185 2257
S 6-10 ani 1989 2084 2154 2226
S 1-6 ani 1749 1859 1950 2043 2112 2182
3 Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv S peste 40 ani 2779
S 35-40 ani 2664
S 30-35 ani 2548
S 25-30 ani 2425
S 22-25 ani 2356
S 18-22 ani 2160 2231
S 14-18 ani 2015 2084 2152
S 10-14 ani 1991 2059 2127
S 6-10 ani 1882 1972 2038 2106
S 1-6 ani 1655 1759 1845 1933 1998 2065
4 Profesor studii superioare de lungă durată debutant S până la 1 an 1645 1749 1834 1922 1987 2053
5 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I SSD peste 40 ani 2969
SSD 35-40 ani 2817
SSD 30-35 ani 2687
SSD 25-30 ani 2578
SSD 22-25 ani 2432
SSD 18-22 ani 2263 2339
SSD 14-18 ani 2117 2189 2262
SSD 10-14 ani 2044 2114 2184
SSD 6-10 ani 1824 1911 1976 2041
6 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II SSD peste 40 ani 2742
SSD 35-40 ani 2632
SSD 30-35 ani 2512
SSD 25-30 ani 2393
SSD 22-25 ani 2283
SSD 18-22 ani 2101 2170
SSD 14-18 ani 1964 2031 2098
SSD 10-14 ani 1911 1976 2041
SSD 6-10 ani 1812 1898 1963 2027
SSD 1-6 ani 1593 1693 1776 1861 1924 1987
7 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 40 ani 2481
SSD 35-40 ani 2336
SSD 30-35 ani 2274
SSD 25-30 ani 2154
SSD 22-25 ani 2104
Nr. crt. Funcţia didactică şi gradul didactic*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ Salarii de bază - lei Gradaţia
0 1 2 3 4 5
SSD 18-22 ani 1997 2063
SSD 14-18 ani 1902 1966 2031
SSD 10-14 ani 1878 1942 2006
SSD 6-10 ani 1782 1866 1929 1994
SSD 1-6 ani 1582 1681 1764 1848 1910 1974
8 Profesor studii superioare de scurtă durată debutant SSD până la 1 an 1565 1664 1745 1829 1891 1953
9 Institutor studii superioare lungă durată grad didactic I S peste 40 ani 2930
S 35-40 ani 2782
S 30-35 ani 2646
S 25-30 ani 2541
S 22-25 ani 2393
S 18-22 ani 2228 2302
S 14-18 ani 2080 2151 2223
S 10-14 ani 1997 2065 2133
S 6-10 ani 1795 1881 1945 2009
10 Institutor studii superioare lungă durată grad didactic II S peste 40 ani 2604
S 35-40 ani 2498
S 30-35 ani 2377
S 25-30 ani 2272
S 22-25 ani 2162
S 18-22 ani 2032 2100
S 14-18 ani 1892 1956 2021
S 10-14 ani 1873 1937 2001
S 6-10 ani 1768 1851 1914 1978
S 1- 6 ani 1569 1668 1750 1833 1895 1958
11 Institutor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv S peste 40 ani 2432
S 35-40 ani 2310
S 30-35 ani 2192
S 25-30 ani 2109
S 22-25 ani 2071
S 18-22 ani 1932 1997
S 14-18 ani 1835 1897 1960
S 10-14 ani 1808 1869 1931
S 6-10 ani 1688 1769 1828 1888
S 1- 6 ani 1499 1594 1671 1752 1810 1870
12 Institutor studii superioare lungă durată debutant S până la 1 an 1476 1569 1646 1725 1783 1842
13 Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic I SSD peste 40 ani 2857
SSD 35-40 ani 2707
SSD 30-35 ani 2601
SSD 25-30 ani 2466
SSD 22-25 ani 2331
SSD 18-22 ani 2156 2228
SSD 14-18 ani 1994 2062 2130
SSD 10-14 ani 1940 2006 2072
SSD 6-10 ani 1706 1788 1849 1910
Nr. crt. Funcţia didactică şi gradul didactic*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ Salarii de bază - lei Gradaţia
0 1 2 3 4 5
14 Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic II SSD peste 40 ani 2513
SSD 35-40 ani 2410
SSD 30-35 ani 2272
SSD 25-30 ani 2181
SSD 22-25 ani 2071
SSD 18-22 ani 1944 2009
SSD 14-18 ani 1808 1870 1932
SSD 10-14 ani 1788 1849 1910
SSD 6-10 ani 1684 1764 1824 1885
SSD 1-6 ani 1495 1590 1667 1747 1806 1866
15 Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 40 ani 2356
SSD 35-40 ani 2283
SSD 30-35 ani 2141
SSD 25-30 ani 2048
SSD 22-25 ani 2025
SSD 18-22 ani 1888 1951
SSD 14-18 ani 1788 1849 1910
SSD 10-14 ani 1769 1830 1890
SSD 6-10 ani 1654 1733 1792 1850
SSD 1-6 ani 1469 1562 1638 1716 1774 1832
16 Institutor studii superioare scurtă durată debutant SSD până la 1 an 1439 1530 1605 1682 1739 1796
17 Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I M peste 40 ani 2807
M 35-40 ani 2695
M 30-35 ani 2574
M 25-30 ani 2436
M 22-25 ani 2308
M 18-22 ani 2067 2135
M 14-18 ani 1937 2003 2070
M 10-14 ani 1856 1920 1983
M 6-10 ani 1712 1794 1854 1915
18 Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II M peste 40 ani 2425
M 35-40 ani 2296
M 30-35 ani 2191
M 25-30 ani 2104
M 22-25 ani 2003
M 18-22 ani 1908 1972
M 14-18 ani 1821 1882 1945
M 10-14 ani 1805 1866 1928
M 6-10 ani 1704 1786 1846 1907
M 1-6 ani 1499 1593 1671 1751 1810 1870
19 Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv M peste 40 ani 2277
M 35-40 ani 2174
M 30-35 ani 2056
M 25-30 ani 1980
M 22-25 ani 1953
M 18-22 ani 1851 1912
Nr. crt. Funcţia didactică şi gradul didactic*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ Salarii de bază - lei Gradaţia
0 1 2 3 4 5
M 14-18 ani 1754 1813 1873
M 10-14 ani 1738 1797 1856
M 6-10 ani 1632 1710 1769 1826
M 1-6 ani 1449 1541 1616 1693 1751 1808
20 Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) debutant M până la 1 an 1428 1518 1592 1668 1725 1781
21 Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) M peste 40 ani 1843
M 35-40 ani 1824
M 30-35 ani 1807
M 25-30 ani 1788
M 22-25 ani 1777
M 18-22 ani 1707 1763
M 14-18 ani 1640 1695 1750
M 10-14 ani 1622 1677 1732
M 6-10 ani 1533 1607 1661 1715
M 1-6 ani 1363 1449 1520 1593 1646 1699
M până la 1 an 1358 1438 1508 1581 1633 1687

*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 21 august 2016 1. Salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior/universitar

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salarii de bază - lei -
Grad I Grad II
Salariul de bază - lei - Salariul de bază - lei -
1 Rector*) S 7302 8405
2 Prorector*) S 6636 7636
3 Decan*) S 6149 7278
4 Prodecan*) S 5778 7034
5 Director de departament*) S 5778 7034
6 Director general administrativ al universităţii cu cel puţin 10.000 de studenţi*) S 6149 7278
7 Director general administrativ al universităţii cu un nr. mai mic de 10.000 de studenţi*) S 5762 6631
8 Director general adjunct administrativ al universităţii**) S 5642 6315

*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie, conform prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. **) Se utilizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au fuzionat. 2. Salarii de bază pentru funcţiile didactice de predare din învăţământul superior/universitar

Funcţia*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ Salarii de bază - lei Gradaţia
0 1 2 3 4 5
Profesor universitar S peste 40 ani 6.901
S 35-40 ani 6.421
S 30-35 ani 5.970
S 25-30 ani 5.549
Funcţia*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ Salarii de bază - lei Gradaţia
0 1 2 3 4 5
S 20-25 ani 5.230
S 15-20 ani 4.760 4.919
S 10-15 ani 4.284 4.431 4.579
S 6-10 ani 3.127 3.280 3.436 3.556 3.675
Conferenţiar universitar S peste 40 ani 4.348
S 35-40 ani 4.269
S 30-35 ani 4.024
S 25-30 ani 3.901
S 20-25 ani 3.698
S 15-20 ani 3.420 3.534
S 10-15 ani 3.051 3.155 3.259
S 6-10 ani 2.590 2.714 2.807 2.901
S 3-6 ani 2.437 2.556 2.678 2.769 2.862
Şef lucrări (lector universitar) S 35-40 ani 3.292
S 30-35 ani 3.157
S 25-30 ani 2.963
S 20-25 ani 2.904
S 15-20 ani 2.760 2.852
S 10-15 ani 2.619 2.708 2.798
S 6-10 ani 2.483 2.602 2.691 2.780
S 3-6 ani 2.340 2.454 2.572 2.659 2.747
Asistent universitar S 35-40 ani 2.715
S 30-35 ani 2.699
S 25-30 ani 2.683
S 20-25 ani 2.667
S 15-20 ani 2.565 2.650
S 10-15 ani 2.467 2.551 2.636
S 6-10 ani 2.254 2.362 2.441 2.522
S 3-6 ani 2.121 2.225 2.332 2.410 2.489
S până la 3 ani 1.974 2.100 2.202 2.307 2.385 2.463

*) Funcţiile se ocupă potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 31 august 2016 Funcţii didactice auxiliare din învăţământul superior/universitar şi preuniversitar 1. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere din învăţământ

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază 1 august 2016 - lei - Salariul de bază 1 august 2016 - lei -
Învăţământ superior/universitar*)
1 Director, contabil-şef (administrator financiar) al universităţii cu cel puţin 10.000 de studenţi*) S 5492 6147
2 Director, contabil-şef (administrator financiar) al universităţii cu un nr. mai mic de 10.000 de studenţi*) S 5292 5924
3 Secretar-şef al universităţii cu cel puţin 10.000 de studenţi*) S 5492 6147
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază 1 august 2016 - lei - Salariul de bază 1 august 2016 - lei -
4 Secretar-şef al universităţii cu un nr. mai mic de 10.000 de studenţi*) S 4864 5292
5 Secretar-şef facultate*) S 3536 3855
6 Şef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)* S 3697 4207
7 Şef birou (administrator financiar/patrimoniu)* S 3227 3350
Învăţământ preuniversitar**)
1 Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel maxim S 3.777 3.903
2 Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim S 3.206 3.295
3 Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel maxim M 2.716 2.754
4 Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim M 2.394 2.463

*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie. **) Categoriile de unităţi din învăţământul preuniversitar de stat şi nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere sunt prevăzute în anexa nr. 4 a). 2. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ

Nr. crt. Funcţia, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază - lei Gradaţia
Funcţii de execuţie 0 1 2 3 4 5
1 Administrator financiar grad I*) S 2225 2365 2481 2599 2687 2776
grad II*) S 1824 1939 2034 2131 2203 2275
grad III*) S 1705 1813 1902 1993 2060 2127
debutant*) S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
2 Informatician gradul I A S 2258 2400 2517 2637 2726 2817
gradul I S 2144 2278 2389 2503 2588 2675
gradul II S 2045 2173 2279 2387 2469 2551
debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
3 Secretar instituţie unitate de învăţământ I**) S 2191 2328 2442 2559 2645 2733
II**) S 2090 2221 2330 2441 2524 2607
III**) S 1624 1726 1811 1897 1961 2026
debutant**) S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
4 Pedagog şcolar, laborant; IA S 1942 2064 2165 2269 2345 2423
I S 1751 1861 1952 2045 2114 2184
II S 1591 1691 1774 1859 1922 1985
debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
5 Instructor-animator, corepetitor; instructor de educaţie extraşcolară gradul I S 1563 1662 1743 1826 1888 1950
gradul II S 1437 1529 1603 1680 1736 1793
debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
6 Administrator patrimoniu grad I***) S 2225 2365 2480 2599 2687 2775
grad II***) S 1780 1892 1985 2079 2150 2221
grad III***) S 1641 1744 1829 1917 1981 2047
debutant***) S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
Nr. crt. Funcţia, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază - lei Gradaţia
Funcţii de execuţie 0 1 2 3 4 5
7 Administrator financiar grad I*) SSD 1735 1844 1934 2026 2095 2164
grad II*) SSD 1613 1714 1798 1884 1948 2012
grad III*) SSD 1433 1523 1597 1674 1730 1788
debutant*) SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
8 Informatician gradul I SSD 1814 1928 2022 2119 2191 2263
gradul II SSD 1642 1745 1830 1917 1982 2048
gradul III SSD 1462 1554 1630 1708 1766 1824
debutant SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
9 Secretar instituţie unitate de învăţământ I**) SSD 1869 1986 2083 2182 2257 2331
II**) SSD 1670 1775 1861 1950 2017 2084
III**) SSD 1490 1583 1661 1740 1799 1859
debutant**) SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
10 Pedagog şcolar, laborant I SSD 1694 1800 1888 1978 2045 2113
II SSD 1577 1676 1758 1842 1905 1968
III SSD 1405 1493 1566 1641 1696 1752
debutant SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
11 Instructor-animator, corepetitor, instructor de educaţie extraşcolară gradul I SSD 1439 1529 1604 1681 1737 1795
gradul II SSD 1364 1450 1521 1594 1647 1701
debutant SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
12 Administrator patrimoniu grad I***) SSD 1411 1500 1573 1648 1704 1760
grad II***) SSD 1364 1450 1521 1594 1647 1701
grad III***) SSD 1359 1445 1516 1588 1641 1695
debutant***) SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
13 Administrator financiar treapta I*) M 1486 1580 1657 1736 1794 1854
treapta II*) M 1402 1490 1563 1638 1693 1750
treapta III*) M 1334 1418 1487 1558 1611 1664
debutant*) M 1329 1381 1418 1457 1478 1499
14 Informatician I A PL/M 1602 1702 1785 1870 1934 1998
I PL/M 1481 1574 1651 1730 1788 1847
II PL/M 1346 1431 1500 1572 1625 1679
III PL/M 1334 1418 1487 1558 1611 1664
debutant PL/M 1329 1381 1418 1457 1478 1499
15 Secretar instituţie unitate de învăţământ IA**) M 1602 1702 1785 1870 1934 1998
I**) M 1481 1574 1651 1730 1788 1847
II**) M 1346 1431 1500 1572 1625 1679
III**) M 1334 1418 1487 1558 1611 1664
debutant**) M 1329 1381 1418 1457 1478 1499
16 Pedagog şcolar IA M 1341 1426 1496 1567 1620 1673
I M 1339 1423 1493 1564 1617 1670
II M 1334 1418 1487 1558 1611 1664
debutant M 1329 1381 1418 1457 1478 1499
Nr. crt. Funcţia, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază - lei Gradaţia
Funcţii de execuţie 0 1 2 3 4 5
17 Instructor-animator, instructor educaţie extraşcolară I A M 1341 1426 1496 1567 1620 1673
I M 1339 1423 1493 1564 1617 1670
II M 1334 1418 1487 1558 1611 1664
debutant M 1329 1381 1418 1457 1478 1499
18 Corepetitor I M 1339 1423 1493 1564 1617 1670
II M 1334 1418 1487 1558 1611 1664
debutant M 1329 1381 1418 1457 1478 1499
19 Şef atelier-şcoală, tehnician, administrator patrimoniu treapta I***) M 1486 1580 1657 1736 1794 1854
treapta II***) M 1402 1490 1563 1638 1693 1750
treapta III***) M 1334 1418 1487 1558 1611 1664
debutant***) M 1329 1381 1418 1457 1478 1499
20 Laborant I PL/M 1355 1440 1510 1583 1636 1690
II PL/M 1334 1418 1487 1558 1611 1664
debutant PL/M 1329 1381 1418 1457 1478 1499
21 Instructor, model I M 1339 1423 1493 1564 1617 1670
II M 1334 1418 1487 1558 1611 1664
debutant M 1329 1381 1418 1457 1478 1499
22 Mediator şcolar I M/G 1331 1415 1484 1555 1608 1661
II M/G 1326 1410 1479 1549 1602 1654
debutant M/G 1321 1373 1410 1448 1469 1490
23 Îngrijitor grupă învăţământ preşcolar M/G 1321 1373 1410 1448 1469 1490
debutant M/G 1316 1367 1404 1443 1463 1483
24 Supraveghetor noapte I G 1321 1373 1410 1448 1469 1490
II G 1316 1367 1404 1443 1463 1483
25 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA - din instituţii de învăţământ superior şi biblioteci centrale universitare S 2107 2239 2348 2460 2544 2628
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 2087 2218 2326 2437 2519 2603
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 2008 2134 2237 2344 2424 2505
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
26 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 1813 1926 2020 2117 2189 2261
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 1627 1729 1814 1900 1965 2030
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 1432 1521 1596 1672 1729 1786
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
Nr. crt. Funcţia, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază - lei Gradaţia
Funcţii de execuţie 0 1 2 3 4 5
27 Bibliotecar, documentarist, redactor I A PL/M 1555 1652 1733 1816 1878 1940
Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 1418 1507 1581 1656 1713 1769
Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 1354 1439 1509 1581 1635 1689
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 1316 1367 1404 1443 1463 1483
28 Mânuitor carte M/G 1316 1399 1468 1538 1590 1642
29 Analist, programator, inginer sistem; IA S 2477 2633 2761 2894 2991 3090
Analist, programator, inginer sistem; I S 2278 2421 2539 2660 2751 2842
Analist, programator, inginer sistem; II S 2019 2145 2250 2358 2438 2518
Analist, programator, inginer sistem; deb. S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
30 Analist (programator) ajutor; IA M 1598 1698 1781 1866 1930 1994
Analist (programator) ajutor; I M 1457 1548 1624 1701 1759 1818
Analist (programator) ajutor; II M 1326 1409 1478 1549 1601 1654
Analist (programator) ajutor; debutant M 1316 1367 1404 1443 1463 1483
31 Operator, controlor date; I M 1481 1574 1650 1729 1788 1848
Operator, controlor date; II M 1418 1507 1581 1656 1713 1769
Operator, controlor date; III M 1354 1439 1509 1581 1635 1689
Operator, controlor date; debutant M 1316 1367 1404 1443 1463 1483
32 Inginer gradul IA S 1992 2116 2220 2326 2405 2485
Inginer gradul I S 1869 1986 2083 2183 2257 2332
Inginer gradul II S 1714 1821 1910 2001 2069 2138
Inginer gradul debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
33 Subinginer gradul I SSD 1714 1821 1910 2001 2069 2138
Subinginer gradul II SSD 1586 1685 1767 1852 1915 1979
Subinginer gradul III SSD 1417 1506 1580 1655 1711 1768
Subinginer debutant SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
34 Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 2367 2515 2638 2764 2858 2953
Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 2065 2194 2301 2411 2493 2576
Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1722 1830 1919 2011 2079 2149
Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
Nr. crt. Funcţia, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază - lei Gradaţia
Funcţii de execuţie 0 1 2 3 4 5
35 Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 1940 2061 2162 2265 2342 2420
Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 1699 1805 1894 1984 2052 2120
Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 1668 1772 1859 1947 2014 2081
Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
36 Psiholog, sociolog principal S 2130 2263 2374 2487 2572 2657
Psiholog, sociolog S 1897 2016 2114 2216 2291 2367
Psiholog, sociolog debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
37 Cercetător ştiinţific principal I S 1893 2011 2109 2210 2285 2361
Cercetător ştiinţific principal II S 1739 1848 1938 2031 2100 2170
Cercetător ştiinţific principal III S 1636 1739 1824 1911 1976 2041
Cercetător ştiinţific S 1435 1524 1599 1675 1732 1790
38 Asistent de cercetare ştiinţifică S 1448 1540 1616 1693 1749 1807
Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
39 Asistent I M 1324 1407 1476 1546 1599 1651
Asistent II M 1319 1402 1470 1541 1593 1645
Asistent stagiar M 1316 1367 1404 1443 1463 1483
40 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 2621 2785 2921 3060 3164 3270
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 2399 2549 2673 2801 2896 2993
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 2231 2370 2486 2605 2693 2783
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
41 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet I S 2344 2491 2613 2737 2831 2925
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II S 2218 2356 2471 2590 2678 2767
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III S 1956 2079 2180 2284 2362 2441
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
Nr. crt. Funcţia, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază - lei Gradaţia
Funcţii de execuţie 0 1 2 3 4 5
42 Maestru (balet - dans, corepetit.), dirij. cor; I S 2441 2593 2720 2850 2947 3045
Maestru (balet - dans, corepetit.), dirij. cor; II S 2036 2164 2269 2378 2458 2541
Maestru (balet - dans, corepetit.), dirij. cor; III S 1730 1839 1928 2021 2089 2159
Maestru (balet - dans, corepetit.), dirij. cor; debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
43 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I 1362 1447 1518 1590 1644 1699
Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II 1344 1428 1498 1569 1623 1676
Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; III 1329 1412 1481 1552 1605 1658
Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant 1316 1367 1404 1443 1463 1483
44 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 2085 2216 2324 2435 2518 2602
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 1783 1895 1987 2082 2153 2224
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 1668 1772 1859 1947 2014 2081
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
45 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 1555 1652 1733 1816 1878 1940
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II 1418 1507 1581 1656 1713 1769
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III 1336 1420 1489 1560 1613 1667
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant 1316 1367 1404 1443 1463 1483
Nr. crt. Funcţia, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază - lei Gradaţia
Funcţii de execuţie 0 1 2 3 4 5
46 Regizor scenă (culise) I M 1555 1652 1733 1816 1878 1940
Regizor scenă (culise) II M 1418 1507 1581 1656 1713 1769
Regizor scenă (culise) III M 1336 1420 1489 1560 1613 1667
Regizor scenă (culise) debutant M 1316 1367 1404 1443 1463 1483
47 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 2085 2216 2324 2435 2518 2602
Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 1828 1942 2037 2134 2207 2280
Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 1768 1879 1970 2064 2134 2205
Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
48 Redactor I SSD 1727 1835 1925 2017 2086 2155
Redactor II SSD 1550 1647 1727 1810 1871 1933
Redactor III SSD 1398 1486 1558 1633 1688 1744
Redactor debutant SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
49 Secretar de redacţie, tehnoredactor IA M 1555 1652 1733 1816 1878 1940
Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 1418 1507 1581 1656 1713 1769
Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 1336 1420 1489 1560 1613 1667
Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant M 1316 1367 1404 1443 1463 1483
50 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 2367 2515 2638 2764 2858 2953
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 1852 1968 2064 2162 2236 2310
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 1682 1787 1874 1964 2031 2098
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
51 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I SSD 1714 1821 1910 2001 2069 2138
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II SSD 1586 1685 1767 1852 1915 1979
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf III SSD 1417 1506 1580 1655 1711 1768
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
Nr. crt. Funcţia, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază - lei Gradaţia
Funcţii de execuţie 0 1 2 3 4 5
52 Conservator, restaurator, custode sala I M 1482 1575 1651 1730 1789 1849
Conservator, restaurator, custode sala II M 1359 1444 1515 1587 1641 1696
Conservator, restaurator, custode sala III M 1336 1420 1489 1560 1613 1667
Conservator, restaurator, custode sala debutant M 1316 1367 1404 1443 1463 1483
53 Asistent social gradul I - (asistent social principal) S 1647 1750 1836 1923 1989 2055
Asistent social gradul II - (asistent social specialist) S 1471 1564 1641 1719 1776 1835
Asistent social gradul III - (asistent social practicant) S 1439 1530 1605 1682 1738 1795
Asistent social debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
54 Asistent social gradul I - (asistent social principal) SSD 1426 1516 1590 1666 1722 1780
Asistent social gradul II - (asistent social) SSD 1360 1446 1517 1589 1642 1696
Asistent social debutant SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
55 Asistent social I - (asistent social principal) PL/M 1393 1480 1553 1627 1682 1738
Asistent social gradul II - (asistent social ) PL/M 1351 1436 1505 1578 1631 1685
Asistent social debutant PL/M 1316 1367 1404 1443 1463 1483
56 Antrenor maestru (categoria I) 2177 2313 2426 2542 2629 2716
Antrenor senior (categoria a II-a) 1831 1945 2040 2138 2211 2284
Antrenor (categoria a III-a şi a IV-a) 1732 1841 1931 2023 2092 2161
Antrenor asistent (categoria a V-a şi debutant) 1316 1399 1468 1538 1590 1642
57 Medic veterinar I S 2229 2369 2485 2603 2691 2780
Medic veterinar II S 1894 2013 2111 2212 2287 2363
Medic veterinar III S 1626 1729 1813 1899 1964 2029
Medic veterinar debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
58 Tehnician IA***) M 1468 1560 1636 1714 1772 1831
59 Căpitan M 1331 1414 1484 1555 1607 1660
60 Şef mecanic M 1316 1399 1468 1538 1590 1642
61 Ofiţer de punte M 1320 1403 1472 1542 1594 1646
62 Şef timonier - 1320 1403 1472 1542 1594 1646

*) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, referent şi contabil, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. **) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005. ***) Se utilizează şi pentru funcţiile: inginer, tehnician, merceolog, administrator şi funcţionar, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005. ANEXA Nr. 4 a)1 august 2016 Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile de conducere didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar GRADUL II 1. Funcţii didactice de conducere, îndrumare şi control

Nr. crt. Instituţia de învăţământ Salariul de bază - lei
Inspector şcolar general Inspector şcolar general adjunct Inspector şcolar Director CCD
1 Inspectorate şcolare 5.700 5.335 4.780 -
2 Casa corpului didactic - - - 5.335

2. Funcţii de conducere didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ

Nr. crt. Unitatea de învăţământ/clase/grupe Salariul de bază - lei
Director (S) Director adjunct (S) Contabil-şef (administrator financiar) Secretar-şef
(S) (M) (S) (M)
1 Şcoli gimnaziale
36-50 de clase/clase şi grupe 4.289 4.129 3.651 2.512 3.018 2.263
peste 50 de clase/clase şi grupe 4.334 4.173 3.700 2.560 3.067 2.311
2 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale
36-50 de clase/clase şi grupe 4.379 4.173 3.700 2.560 3.067 2.311
peste 50 de clase/clase şi grupe 4.423 4.218 3.748 2.608 3.116 2.360
3 Colegii, licee, şcoli gimnaziale, cu internat şi/sau cantină
36-50 de clase/clase şi grupe 4.513 4.218 3.821 2.656 3.227 2.413
peste 50 de clase/clase şi grupe 4.603 4.296 3.903 2.698 3.295 2.463
4 Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, şcoli - din învăţământul special cu cel puţin 32 de clase şi internat 4.603 4.296 3.903 2.698 3.295 2.463
5 Palatul Naţional al Copiilor 4.603 4.296 3.903 2.698

GRADUL I 1. Funcţii de conducere didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ

Nr. crt. Unitatea de învăţământ/clase/grupe Salariul de bază - lei
Director (S) Director adjunct (S) Contabil-şef (administrator financiar) Secretar-şef
(S) (M) (S) (M)
1 Grădiniţe cu program normal
până la 12 grupe, dar nu mai puţin de 150 de preşcolari 3.716
peste 12 grupe 3.807
2 Grădiniţe cu program prelungit/săptămânal
până la 12 grupe, dar nu mai puţin de 150 de preşcolari 3.897
peste 12 grupe 3.988
3 Şcoli gimnaziale
a) sub 300 de elevi/preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate 4.033
cu 1-2 structuri arondate 4.079
Nr. crt. Unitatea de învăţământ/clase/grupe Salariul de bază - lei
Director (S) Director adjunct (S) Contabil-şef (administrator financiar) Secretar-şef
(S) (M) (S) (M)
cu 3-5 structuri arondate 4.124
cu peste 5 structuri arondate 4.169
b) 10-17 clase/clase şi grupe, dar nu mai puţin de 300 de elevi/elevi şi preşcolari 4.169
c) 18-29 de clase/clase şi grupe 4.260 4.125
d) 30-35 de clase/clase şi grupe 4.305 4.170 3.660 2.524 3.035 2.266
4 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale
a) sub 300 de elevi/preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate *) 4.079
b) sub 300 de elevi/preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu structuri arondate 4.124
c) 12-17 clase/clase şi grupe, dar nu mai puţin de 300 de elevi/elevi şi preşcolari 4.215
d) 18-29 de clase/clase şi grupe 4.351 4.080
e) 30-35 de clase/clase şi grupe 4.396 4.125 3.710 2.548 3.085 2.315
5 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat şi cantină
a) 12-17 clase/clase şi grupe, dar nu mai puţin de 300 de elevi/elevi şi preşcolari 4.305 3.678 2.505 3.106 2.295
b) 18-29 de clase/clase şi grupe 4.441 4.140 3.728 2.554 3.156 2.345
c) 30-35 de clase/clase şi grupe 4.522 4.185 3.777 2.603 3.206 2.394
6 Cluburi sportive şcolare cu personalitate juridică
30-35 de grupe 4.169
36-50 de grupe 4.260 3.710 2.573
peste 50 de grupe 4.351 4.185 3.759 2.603
7 Palate ale copiilor şi elevilor cu personalitate juridică 4.522 4.185 3.759 2.603
8 Cluburi ale copiilor şi elevilor cu personalitate juridică 4.079
9 Grădiniţe învăţământ special 3.988
10 Şcoli speciale
a) cu cel puţin 16 clase, internat şi cantină 4.305 3.989
b) cu cel puţin 24 de clase, fără internat şi cantină 4.351 4.080
c) cu cel puţin 24 de clase, internat şi cantină 4.441 4.148 3.710 2.573 3.085 2.315
11 Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, învăţământ special
a) cu cel puţin 16 clase, internat şi cantină 4.351 4.080
b) cu cel puţin 24 de clase, fără internat şi cantină 4.441 4.134
c) cu cel puţin 24 de clase, internat şi cantină 4.522 4.185 3.759 2.603 3.159 2.389
12 Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională 4.396 4.125 3.660 2.524
13 Centre şcolare pentru educaţie incluzivă 4.396 4.125 3.660 2.524

*) Se aplică şi pentru centrele de excelenţă judeţene/al municipiului Bucureşti. ANEXA Nr. 4 b)1 decembrie 2017 Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile de conducere didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar GRADUL II 1. Funcţii didactice de conducere, îndrumare şi control

Nr. crt. Instituţia de învăţământ Salariul de bază - lei
Inspector şcolar general Inspector şcolar general adjunct Inspector şcolar Director CCD
1 Inspectorate şcolare 5.999 5.616 5.030 -
2 Casa corpului didactic - - - 5.616

2. Funcţii de conducere didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ

Nr. crt. Unitatea de învăţământ/clase/grupe Salariul de bază - lei
Director (S) Director adjunct (S) Contabil-şef (administrator financiar) Secretar-şef
(S) (M) (S) (M)
1 Şcoli gimnaziale
36-50 de clase/clase şi grupe 4.800 4.650 3.750 2.600 3.100 2.325
peste 50 de clase/clase şi grupe 4.850 4.700 3.800 2.650 3.150 2.375
2 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale
36-50 de clase/clase şi grupe 4.900 4.700 3.800 2.650 3.150 2.375
peste 50 de clase/clase şi grupe 4.950 4.750 3.850 2.700 3.200 2.425
3 Colegii, licee, şcoli gimnaziale, cu internat şi/sau cantină
36-50 de clase/clase şi grupe 5.050 4.750 3.925 2.750 3.314 2.480
peste 50 de clase/clase şi grupe 5.151 4.838 4.009 2.793 3.384 2.531
4 Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, şcoli - din învăţământul special cu cel puţin 32 de clase şi internat 5.151 4.838 4.009 2.793 3.384 2.531
5 Palatul Naţional al Copiilor 5.151 4.838 4.009 2.793 - -

GRADUL I 1. Funcţii de conducere didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ

Nr. crt. Unitatea de învăţământ/clase/grupe Salariul de bază - lei
Director (S) Director adjunct (S) Contabil-şef (administrator financiar) Secretar-şef
(S) (M) (S) (M)
1 Grădiniţe cu program normal
până la 12 grupe, dar nu mai puţin de 150 de preşcolari 4.100
peste 12 grupe 4.200
2 Grădiniţe cu program prelungit/săptămânal
până la 12 grupe, dar nu mai puţin de 150 de preşcolari 4.300
peste 12 grupe 4.400
Nr. crt. Unitatea de învăţământ/clase/grupe Salariul de bază - lei
Director (S) Director adjunct (S) Contabil-şef (administrator financiar) Secretar-şef
(S) (M) (S) (M)
3 Şcoli gimnaziale
a) sub 300 de elevi/preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate 4.450
cu 1-2 structuri arondate 4.500
cu 3-5 structuri arondate 4.550
cu peste 5 structuri arondate 4.600
b) 10-17 clase/clase şi grupe, dar nu mai puţin de 300 de elevi/ elevi şi preşcolari 4.600
c) 18-29 de clase/clase şi grupe 4.700 4.550
d) 30-35 de clase/clase şi grupe 4.750 4.600 3.700 2.575 3.050 2.280
4 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale
a) sub 300 de elevi/preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate *) 4.500
b) sub 300 de elevi/preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu structuri arondate 4.550
c) 12-17 clase/clase şi grupe, dar nu mai puţin de 300 de elevi/elevi şi preşcolari 4.650
d) 18-29 de clase/clase şi grupe 4.800 4.500
e) 30-35 de clase/clase şi grupe 4.850 4.550 3.750 2.600 3.100 2.330
5 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat şi cantină
a) 12-17 clase/clase şi grupe, dar nu mai puţin de 300 de elevi/elevi şi preşcolari 4.750 3.718 2.556 3.122 2.309
b) 18-29 de clase/clase şi grupe 4.900 4.566 3.768 2.606 3.172 2.360
c) 30-35 de clase/clase şi grupe 4.989 4.616 3.818 2.656 3.222 2.409
6 Cluburi sportive şcolare cu personalitate juridică
30-35 de grupe 4.600
36-50 de grupe 4.700 3.750 2.625
peste 50 de grupe 4.800 4.615 3.800 2.656
7 Palate ale copiilor şi elevilor cu personalitate juridică 4.989 4.616 3.800 2.656
8 Cluburi ale copiilor şi elevilor cu personalitate juridică 4.500
9 Grădiniţe învăţământ special 4.400
10 Şcoli speciale
a) cu cel puţin 16 clase, internat şi cantină 4.750 4.400
b) cu cel puţin 24 de clase, fără internat şi cantină 4.800 4.500
c) cu cel puţin 24 de clase, internat şi cantină 4.900 4.575 3.750 2.625 3.100 2.330
11 Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, învăţământ special
a) cu cel puţin 16 clase, internat şi cantină 4.800 4.500
b) cu cel puţin 24 de clase, fără internat şi cantină 4.900 4.560
c) cu cel puţin 24 de clase, internat şi cantină 4.989 4.616 3.800 2.656 3.175 2.400
12 Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională 4.850 4.550 3.700 2.575
13 Centre şcolare pentru educaţie incluzivă 4.850 4.550 3.700 2.575

*) Se aplică şi pentru centrele de excelenţă judeţene/al municipiului Bucureşti.


SmartCity5

COMENTARII la Contract-Cadru 582/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Contract-Cadru 582 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Contract-Cadru 582/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu