Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Amendament Nr.- din 08.12.2012

Amendamentul de la Doha la Protocolul de la Kyoto
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 846 din 13 noiembrie 2015SmartCity1

Referinţă: C.N.718.2012.TRATATE-XXVII.7.c (Notificare depozitară)_____*) Traducere.Adoptarea Amendamentului la ProtocolSecretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, în calitatea sa de depozitar, comunică următoarele:În data de 8 decembrie 2012, în cadrul celei de-a opta sesiuni a Conferinţei părţilor având rolul de întâlnire a părţilor la Protocolul de la Kyoto (COP), care a avut loc la Doha, Qatar, părţile au adoptat, în conformitate cu articolele 20 şi 21 din Protocol, un amendament la Protocolul de la Kyoto prin Decizia 1/COP.8.În conformitate cu articolul 20 alineatul 4 şi articolul 21 alineatul 7 ale Protocolului de la Kyoto, Amendamentul intră în vigoare pentru acele părţi care l-au acceptat în cea de-a nouăsprezecea zi după data primirii de către depozitar a unei înştiinţări de acceptare de către cel puţin trei pătrimi din numărul părţilor din cadrul Protocolului de la Kyoto.În articolul 5 al Deciziei 1/COP.8, COP admite ca părţile să aplice provizoriu Amendamentul până la data intrării în vigoare a acestuia, în conformitate cu articolele 20 şi 21 din Protocolul de la Kyoto. Părţile care intenţionează să aplice provizoriu Amendamentul până la data intrării în vigoare a acestuia în conformitate cu articolele 20 şi 21 ale Protocolului pot trimite către depozitar o notificare privind intenţia lor de a aplica provizoriu Amendamentul.Se ataşează o copie a textului original al Amendamentului în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă.21 decembrie 2012[semnătură indescifrabilă]Atenţie: Sunt vizate Tratatul de servicii al Ministerului Afacerilor Externe şi al organizaţiilor internaţionale. Notificările depozitare sunt emise doar în format electronic. Notificările depozitare sunt disponibile pentru misiunile permanente ale Uniunii Tratatelor din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite pe internet la adresa http://treaties.un.org, „Notificări Depozitare (CNs)“. În plus, misiunile permanente, precum şi celelalte entităţi interesate pot solicita primirea notificărilor depozitare prin e-mail la secţiunea Tratatului „Servicii de abonare automată“, disponibilă, de asemenea, pe adresa http://treaties.un.org.Amendamentul de la Doha la Protocolul de la Kyoto Articolul 1Amendament A. Anexa B la Protocolul de la Kyoto Tabelul următor înlocuieşte tabelul din anexa B la Protocol: *Ţări care se află în procesul de tranziţie la economia de piaţă. Abreviere: NA = nu se aplică. Toate notele de subsol de mai jos, cu excepţia notelor de subsol 1, 2 şi 5, au fost obţinute în urma comunicării cu părţile respective. 1 Anul de referinţă poate fi folosit de o parte opţional în scopuri proprii pentru a exprima limitarea emisiilor cuantificate sau angajamentul de reducere (LECAR) drept procentaj pentru emisiile din anul respectiv, ceea ce nu se supune la nivel internaţional prevederilor Protocolului de la Kyoto, alături de enumerarea LECAR în conformitate cu anul de referinţă în cea de-a doua şi în a treia coloană din prezentul tabel, în conformitate cu normele legale la nivel internaţional. 2 Informaţii ulterioare legate de prezentele promisiuni se găsesc în documentele FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 şi FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, anexa 1 şi anexa 2. 3 LECAR-ul Australiei, conform celei de-a doua perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto, este în concordanţă cu îndeplinirea obiectivului necondiţionat al Australiei din 2020 de 5 la sută sub nivelurile din 2000. Australia îşi păstrează opţiunea de a se încadra mai târziu în obiectivul din 2020 de 5 până la 15 sau 25 de procente sub nivelurile din 2000, sub rezerva întrunirii anumitor condiţii. 4 LECAR-ul pentru Uniunea Europeană şi pentru statele membre pentru a doua perioadă de angajament în conformitate cu Protocolul de la Kyoto se bazează pe înţelegerea faptului că prezentul LECAR va fi îndeplinit împreună cu Uniunea Europeană şi statele sale membre, în conformitate cu articolul 4 din Protocolul de la Kyoto. LECAR-ul nu aduce atingere notificării ulterioare a Uniunii Europene şi a statelor membre la acordul de îndeplinire a angajamentelor comune în conformitate cu prevederile Protocolului de la Kyoto. 5 Ataşat la anexa B printr-un amendament adoptat ca urmare a Deciziei 10/COP.2. Acest amendament nu a intrat încă în vigoare. 6 LECAR-ul Croaţiei pentru a doua perioadă de angajament în conformitate cu Protocolul de la Kyoto se bazează pe înţelegerea faptului că prezentul LECAR va fi îndeplinit împreună cu Uniunea Europeană şi statele sale membre, în conformitate cu articolul 4 din Protocolul de la Kyoto. Ca o consecinţă, aderarea Croaţiei la Uniunea Europeană nu va afecta participarea acesteia la îndeplinirea angajamentului în conformitate cu articolul 4 sau a LECAR-ului. 7 Ca parte a unui acord global şi multilateral pentru perioada de după 2012, Uniunea Europeană îşi reiterează oferta sa condiţionată de a trece la o reducere de 30 la sută până în 2020, comparativ cu nivelurile din 1990, cu condiţia ca şi alte ţări dezvoltate să se angajeze la reduceri comparabile ale emisiilor, iar ţările în curs de dezvoltare să contribuie în mod adecvat în conformitate cu responsabilităţile şi posibilităţile proprii. 8 LECAR-ul Islandei pentru a doua perioadă de angajament în conformitate cu Protocolul de la Kyoto se bazează pe înţelegerea faptului că prezentul LECAR va fi îndeplinit împreună cu Uniunea Europeană şi statele sale membre, în conformitate cu articolul 4 din Protocolul de la Kyoto. 9 LECAR-ul prezentat în coloana a treia se referă la o reducere-ţintă de 20 la sută până în 2020 comparativ cu nivelurile din 1990. Liechtenstein are în vedere o reducere-ţintă de până la 30 la sută până în 2020 comparativ cu nivelurile din 1990, în condiţiile în care şi celelalte state dezvoltate se angajează să facă reduceri apreciabile de emisii şi ţările mai dezvoltate din punct de vedere economic să contribuie în mod adecvat în conformitate cu responsabilităţile şi posibilităţile proprii. 10 LECAR-ul Norvegiei de 84 este conform cu reducerea-ţintă de 30 la sută a emisiilor până în 2020 comparativ cu 1990. În cazul în care acest lucru poate contribui la acordul global şi multilateral în care majoritatea părţilor care au emisii convin să reducă emisiile în linie cu o ţintă de 2°C, Norvegia va avansa la un nivel de reducere de 40 la sută până în 2020 comparativ cu nivelurile din 1990. Această referinţă păstrează statutul angajamentului făcut în conformitate cu Acordurile de la Cancun şi nu echivalează cu un nou angajament din punct de vedere juridic în temeiul prezentului protocol. 11 LECAR-ul menţionat în a treia coloană a prezentului tabel se referă la o reducere-ţintă de 20 la sută până în 2020 comparativ cu nivelurile din 1990. Elveţia are în vedere o reducere-ţintă de până la 30 la sută până în 2020 comparativ cu nivelurile din 1990, în condiţiile acordului de reducere a emisiilor din partea altor ţări dezvoltate şi cu contribuţii apreciabile din partea ţărilor în curs de dezvoltare, în conformitate cu responsabilităţile şi posibilităţile proprii, cu o valoare-ţintă de 2°C. Această referinţă păstrează statutul angajamentului făcut în conformitate cu Acordurile de la Cancun şi nu echivalează cu un nou angajament din punct de vedere juridic în temeiul prezentului protocol sau al regulilor şi metodelor conexe. 12 Trebuie să fie îndeplinit în totalitate, întrucât nu se acceptă niciun fel de anulare sau limitare pentru folosirea acestei proprietăţi absolute dobândite în mod legitim. 13 În 15 decembrie 2011 depozitarul a primit o notificare scrisă privind retragerea Canadei din Protocolul de la Kyoto. Această acţiune intră în vigoare pentru Canada în 15 decembrie 2012. 14 Într-o comunicare datată 10 decembrie 2010, Japonia înştiinţează că după anul 2012 nu are niciun fel de intenţie de a se supune prevederilor din perioada celui de-al doilea angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto. 15 Noua Zeelandă rămâne parte în cadrul Protocolului de la Kyoto. În conformitate cu Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice, în perioada 2013-2020 se va ajunge la o reducere-ţintă a emisiilor cuantificate pentru întreaga economie. 16 Într-o comunicare datată 8 decembrie 2010, care a fost primită de secretariat în 9 decembrie 2010, Federaţia Rusă înştiinţează că nu intenţionează să îşi asume limitarea emisiilor cantitative sau angajamentul de reducere în perioada celui de-al doilea angajament. B. Anexa A la Protocolul de la Kyoto Următoarea listă înlocuieşte lista cu titlul „Gaze cu efect de seră“ din anexa A la Protocol: Gaze cu efect de seră Dioxid de carbon (CO2) Metan (CH4) Protoxid de azot (N2O) Hidrofluorocarburi (HFCs) Perfluorocarburi (PFCs) Hexafluorură de sulf (SF6) Trifluorură de azot (NF3)1 C. Articolul 3 alineatul 1 bis Următorul alineat se adaugă după alineatul 1 din articolul 3 din Protocol: 1 bis. Părţile incluse în anexa I, în mod individual sau în comun, se asigură că emisiile echivalente antropice agregate de dioxid de carbon a gazelor cu efect de seră enumerate în anexa A să nu depăşească valorile menţionate, calculate în conformitate cu limitarea emisiilor cuantificate şi angajamentelor de reducere înscrise în coloana a treia din tabelul cuprins în anexa B, şi în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol, cu scopul de a reduce emisiile globale de astfel de gaze cu cel puţin 18 procente sub nivelurile din 1990, în perioada de angajament 2013-2020. D. Articolul 3 alineatul 1 ter Următorul alineat se adaugă după alineatul 1 bis din articolul 3 din Protocol: 1 ter. O parte inclusă în anexa B, poate propune o modificare pentru a reduce procentul înscris în coloana a treia din anexa B a propriei limitări a emisiilor cuantificate şi a angajamentului de reducere înscris în coloana a treia din tabelul de la anexa B. O propunere pentru o astfel de modificare trebuie să fie comunicată părţilor de către secretariat cu cel puţin trei luni înainte de reuniunea din cadrul Conferinţei părţilor care funcţionează ca întâlnire a părţilor care au aderat la prezentul Protocol la care este propusă pentru adoptare. E. Articolul 3 alineatul 1 quater Următorul alineat se adaugă după alineatul 1 ter din articolul 3 din Protocol: 1 quater. O modificare propusă de o parte inclusă în anexa I pentru a creşte marja de limitare a emisiilor cuantificate şi angajamentul de reducere, în conformitate cu articolul 3 alineatul 1 ter de mai sus, este considerată adoptată de Conferinţa părţilor care funcţionează ca întâlnire a părţilor care au aderat la prezentul protocol, cu excepţia cazului în care mai mult de trei sferturi din numărul părţilor prezente şi care participă la vot sunt împotriva adoptării sale. Modificarea adoptată va fi comunicată de către secretariat Depozitarului, care o va transmite tuturor părţilor, şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie a anului care urmează comunicării de către Depozitar. Astfel de modificări sunt obligatorii pentru părţi. F. Articolul 3 alineatul 7 bis Următorul alineat se adaugă după punctul 7 al articolului 3 din Protocol: 7 bis. În a doua perioadă de limitare a emisiilor cuantificate şi a angajamentului de reducere, din 2013 până în 2020, valoarea menţionată pentru fiecare parte inclusă în anexa I trebuie să fie egală cu valoarea înscrisă pentru aceasta în coloana a treia din tabelul de la anexa B a emisiilor echivalente antropice agregate de dioxid de carbon a gazelor cu efect de seră enumerate în anexa A, în 1990, sau anul/perioada de referinţă determinate în conformitate cu alineatul 5 de mai sus, înmulţit cu opt. Aceste părţi, incluse în anexa I, pentru care schimbarea utilizării terenurilor şi silvicultura au constituit o sursă clară de emisii de gaze cu efect de seră în 1990, trebuie să includă în emisiile din anul 1990 sau din perioada de referinţă emisiile echivalente antropice agregate de dioxid de carbon din surse minus reţinerea prin absorbţie din anul 1990 în urma schimbării utilizării terenurilor în scopul calculării valorii alocate lor. G. Articolul 3 alineatul 7 ter Următorul alineat se adaugă după alineatul 7 bis al articolului 3 din Protocol: 7 ter. Orice diferenţă pozitivă între valoarea atribuită în a doua perioadă de angajament pentru o parte inclusă în anexa I şi emisiile medii anuale pentru primii trei ani ai perioadei de angajament precedente înmulţit cu opt va fi transferată în contul de anulare al părţii respective. H. Articolul 3 alineatul 8 La alineatul 8 al articolului 3 din Protocol, cuvintele: calculele menţionate în alineatul 7 de mai sus vor fi înlocuite de: calculele menţionate în alineatele 7 şi 7 bis de mai sus. I. Articolul 3 alineatul 8 bis Următorul alineat se adaugă după alineatul 8 al articolului 3 din Protocol: 8 bis. Orice parte inclusă în anexa I poate folosi anul 1995 sau 2000 ca an de referinţă pentru trifluorura de azot în scopul calculului menţionat la alineatul 7 bis de mai sus. 1 Se aplică doar de la începutul perioadei celui de-al doilea angajament. J. Articolul 3 alineatele 12 bis şi 12 ter Următoarele alineate se adaugă după alineatul 12 al articolului 3 din Protocol: 12 bis. Orice valori generate de mecanisme de piaţă care urmează să fie stabilite în temeiul Convenţiei sau instrumentele sale pot fi utilizate de către părţile incluse în anexa I pentru a le ajuta în realizarea conformităţii cu limitarea emisiilor cuantificate şi angajamentele de reducere în temeiul articolului 3. Orice astfel de valori dobândite de o parte de la o altă parte la Convenţie se adaugă la valoarea atribuită părţii care achiziţionează şi se scade din valoarea de unităţi deţinute de partea care efectuează transferul. 12 ter. Conferinţa părţilor care funcţionează ca întâlnire a părţilor care au aderat la prezentul protocol se asigură că, în cazul în care valorile din activităţile aprobate în temeiul mecanismelor bazate pe piaţă, menţionate la alineatul 12 bis de mai sus, sunt utilizate de către părţile incluse în anexa I, pentru a le ajuta în realizarea conformităţii cu limitarea emisiilor cuantificate şi a angajamentelor de reducere în conformitate cu articolul 3, o parte din aceste valori este folosită pentru a acoperi cheltuielile administrative, precum şi pentru a asista părţile reprezentate de ţări în curs de dezvoltare, care sunt deosebit de vulnerabile la efectele negative ale schimbărilor climatice, cu scopul de a acoperi costurile de adaptare în cazul în care aceste valori sunt dobândite în temeiul articolului 17. K. Articolul 4 alineatul 2 Următoarele cuvinte se adaugă la sfârşitul primei fraze a alineatului 2 din articolul 4 al Protocolului: sau la data depunerii documentelor de acceptare a oricărei modificări la anexa B, în conformitate cu articolul 3 alineatul 9. L. Articolul 4 alineatul 3 În alineatul 3 al articolului 4 din Protocol, cuvintele: alineatul 7 se înlocuiesc cu: la care se referă. Articolul 2Intrarea în vigoare Acest amendament intră în vigoare în conformitate cu articolele 20 şi 21 din Protocolul de la


SmartCity5

COMENTARII la Amendament -/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Amendament - din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Amendament -/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu