Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Amendament Nr.- din 08.12.2012

Amendamentul de la Doha la Protocolul de la Kyoto
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 846 din 13 noiembrie 2015SmartCity1

Referinţă: C.N.718.2012.TRATATE-XXVII.7.c (Notificare depozitară)_____*) Traducere.Adoptarea Amendamentului la ProtocolSecretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, în calitatea sa de depozitar, comunică următoarele:În data de 8 decembrie 2012, în cadrul celei de-a opta sesiuni a Conferinţei părţilor având rolul de întâlnire a părţilor la Protocolul de la Kyoto (COP), care a avut loc la Doha, Qatar, părţile au adoptat, în conformitate cu articolele 20 şi 21 din Protocol, un amendament la Protocolul de la Kyoto prin Decizia 1/COP.8.În conformitate cu articolul 20 alineatul 4 şi articolul 21 alineatul 7 ale Protocolului de la Kyoto, Amendamentul intră în vigoare pentru acele părţi care l-au acceptat în cea de-a nouăsprezecea zi după data primirii de către depozitar a unei înştiinţări de acceptare de către cel puţin trei pătrimi din numărul părţilor din cadrul Protocolului de la Kyoto.În articolul 5 al Deciziei 1/COP.8, COP admite ca părţile să aplice provizoriu Amendamentul până la data intrării în vigoare a acestuia, în conformitate cu articolele 20 şi 21 din Protocolul de la Kyoto. Părţile care intenţionează să aplice provizoriu Amendamentul până la data intrării în vigoare a acestuia în conformitate cu articolele 20 şi 21 ale Protocolului pot trimite către depozitar o notificare privind intenţia lor de a aplica provizoriu Amendamentul.Se ataşează o copie a textului original al Amendamentului în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă.21 decembrie 2012[semnătură indescifrabilă]Atenţie: Sunt vizate Tratatul de servicii al Ministerului Afacerilor Externe şi al organizaţiilor internaţionale. Notificările depozitare sunt emise doar în format electronic. Notificările depozitare sunt disponibile pentru misiunile permanente ale Uniunii Tratatelor din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite pe internet la adresa http://treaties.un.org, „Notificări Depozitare (CNs)“. În plus, misiunile permanente, precum şi celelalte entităţi interesate pot solicita primirea notificărilor depozitare prin e-mail la secţiunea Tratatului „Servicii de abonare automată“, disponibilă, de asemenea, pe adresa http://treaties.un.org.Amendamentul de la Doha la Protocolul de la Kyoto Articolul 1Amendament A. Anexa B la Protocolul de la Kyoto Tabelul următor înlocuieşte tabelul din anexa B la Protocol: *Ţări care se află în procesul de tranziţie la economia de piaţă. Abreviere: NA = nu se aplică. Toate notele de subsol de mai jos, cu excepţia notelor de subsol 1, 2 şi 5, au fost obţinute în urma comunicării cu părţile respective. 1 Anul de referinţă poate fi folosit de o parte opţional în scopuri proprii pentru a exprima limitarea emisiilor cuantificate sau angajamentul de reducere (LECAR) drept procentaj pentru emisiile din anul respectiv, ceea ce nu se supune la nivel internaţional prevederilor Protocolului de la Kyoto, alături de enumerarea LECAR în conformitate cu anul de referinţă în cea de-a doua şi în a treia coloană din prezentul tabel, în conformitate cu normele legale la nivel internaţional. 2 Informaţii ulterioare legate de prezentele promisiuni se găsesc în documentele FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 şi FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, anexa 1 şi anexa 2. 3 LECAR-ul Australiei, conform celei de-a doua perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto, este în concordanţă cu îndeplinirea obiectivului necondiţionat al Australiei din 2020 de 5 la sută sub nivelurile din 2000. Australia îşi păstrează opţiunea de a se încadra mai târziu în obiectivul din 2020 de 5 până la 15 sau 25 de procente sub nivelurile din 2000, sub rezerva întrunirii anumitor condiţii. 4 LECAR-ul pentru Uniunea Europeană şi pentru statele membre pentru a doua perioadă de angajament în conformitate cu Protocolul de la Kyoto se bazează pe înţelegerea faptului că prezentul LECAR va fi îndeplinit împreună cu Uniunea Europeană şi statele sale membre, în conformitate cu articolul 4 din Protocolul de la Kyoto. LECAR-ul nu aduce atingere notificării ulterioare a Uniunii Europene şi a statelor membre la acordul de îndeplinire a angajamentelor comune în conformitate cu prevederile Protocolului de la Kyoto. 5 Ataşat la anexa B printr-un amendament adoptat ca urmare a Deciziei 10/COP.2. Acest amendament nu a intrat încă în vigoare. 6 LECAR-ul Croaţiei pentru a doua perioadă de angajament în conformitate cu Protocolul de la Kyoto se bazează pe înţelegerea faptului că prezentul LECAR va fi îndeplinit împreună cu Uniunea Europeană şi statele sale membre, în conformitate cu articolul 4 din Protocolul de la Kyoto. Ca o consecinţă, aderarea Croaţiei la Uniunea Europeană nu va afecta participarea acesteia la îndeplinirea angajamentului în conformitate cu articolul 4 sau a LECAR-ului. 7 Ca parte a unui acord global şi multilateral pentru perioada de după 2012, Uniunea Europeană îşi reiterează oferta sa condiţionată de a trece la o reducere de 30 la sută până în 2020, comparativ cu nivelurile din 1990, cu condiţia ca şi alte ţări dezvoltate să se angajeze la reduceri comparabile ale emisiilor, iar ţările în curs de dezvoltare să contribuie în mod adecvat în conformitate cu responsabilităţile şi posibilităţile proprii. 8 LECAR-ul Islandei pentru a doua perioadă de angajament în conformitate cu Protocolul de la Kyoto se bazează pe înţelegerea faptului că prezentul LECAR va fi îndeplinit împreună cu Uniunea Europeană şi statele sale membre, în conformitate cu articolul 4 din Protocolul de la Kyoto. 9 LECAR-ul prezentat în coloana a treia se referă la o reducere-ţintă de 20 la sută până în 2020 comparativ cu nivelurile din 1990. Liechtenstein are în vedere o reducere-ţintă de până la 30 la sută până în 2020 comparativ cu nivelurile din 1990, în condiţiile în care şi celelalte state dezvoltate se angajează să facă reduceri apreciabile de emisii şi ţările mai dezvoltate din punct de vedere economic să contribuie în mod adecvat în conformitate cu responsabilităţile şi posibilităţile proprii. 10 LECAR-ul Norvegiei de 84 este conform cu reducerea-ţintă de 30 la sută a emisiilor până în 2020 comparativ cu 1990. În cazul în care acest lucru poate contribui la acordul global şi multilateral în care majoritatea părţilor care au emisii convin să reducă emisiile în linie cu o ţintă de 2°C, Norvegia va avansa la un nivel de reducere de 40 la sută până în 2020 comparativ cu nivelurile din 1990. Această referinţă păstrează statutul angajamentului făcut în conformitate cu Acordurile de la Cancun şi nu echivalează cu un nou angajament din punct de vedere juridic în temeiul prezentului protocol. 11 LECAR-ul menţionat în a treia coloană a prezentului tabel se referă la o reducere-ţintă de 20 la sută până în 2020 comparativ cu nivelurile din 1990. Elveţia are în vedere o reducere-ţintă de până la 30 la sută până în 2020 comparativ cu nivelurile din 1990, în condiţiile acordului de reducere a emisiilor din partea altor ţări dezvoltate şi cu contribuţii apreciabile din partea ţărilor în curs de dezvoltare, în conformitate cu responsabilităţile şi posibilităţile proprii, cu o valoare-ţintă de 2°C. Această referinţă păstrează statutul angajamentului făcut în conformitate cu Acordurile de la Cancun şi nu echivalează cu un nou angajament din punct de vedere juridic în temeiul prezentului protocol sau al regulilor şi metodelor conexe. 12 Trebuie să fie îndeplinit în totalitate, întrucât nu se acceptă niciun fel de anulare sau limitare pentru folosirea acestei proprietăţi absolute dobândite în mod legitim. 13 În 15 decembrie 2011 depozitarul a primit o notificare scrisă privind retragerea Canadei din Protocolul de la Kyoto. Această acţiune intră în vigoare pentru Canada în 15 decembrie 2012. 14 Într-o comunicare datată 10 decembrie 2010, Japonia înştiinţează că după anul 2012 nu are niciun fel de intenţie de a se supune prevederilor din perioada celui de-al doilea angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto. 15 Noua Zeelandă rămâne parte în cadrul Protocolului de la Kyoto. În conformitate cu Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice, în perioada 2013-2020 se va ajunge la o reducere-ţintă a emisiilor cuantificate pentru întreaga economie. 16 Într-o comunicare datată 8 decembrie 2010, care a fost primită de secretariat în 9 decembrie 2010, Federaţia Rusă înştiinţează că nu intenţionează să îşi asume limitarea emisiilor cantitative sau angajamentul de reducere în perioada celui de-al doilea angajament. B. Anexa A la Protocolul de la Kyoto Următoarea listă înlocuieşte lista cu titlul „Gaze cu efect de seră“ din anexa A la Protocol: Gaze cu efect de seră Dioxid de carbon (CO2) Metan (CH4) Protoxid de azot (N2O) Hidrofluorocarburi (HFCs) Perfluorocarburi (PFCs) Hexafluorură de sulf (SF6) Trifluorură de azot (NF3)1 C. Articolul 3 alineatul 1 bis Următorul alineat se adaugă după alineatul 1 din articolul 3 din Protocol: 1 bis. Părţile incluse în anexa I, în mod individual sau în comun, se asigură că emisiile echivalente antropice agregate de dioxid de carbon a gazelor cu efect de seră enumerate în anexa A să nu depăşească valorile menţionate, calculate în conformitate cu limitarea emisiilor cuantificate şi angajamentelor de reducere înscrise în coloana a treia din tabelul cuprins în anexa B, şi în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol, cu scopul de a reduce emisiile globale de astfel de gaze cu cel puţin 18 procente sub nivelurile din 1990, în perioada de angajament 2013-2020. D. Articolul 3 alineatul 1 ter Următorul alineat se adaugă după alineatul 1 bis din articolul 3 din Protocol: 1 ter. O parte inclusă în anexa B, poate propune o modificare pentru a reduce procentul înscris în coloana a treia din anexa B a propriei limitări a emisiilor cuantificate şi a angajamentului de reducere înscris în coloana a treia din tabelul de la anexa B. O propunere pentru o astfel de modificare trebuie să fie comunicată părţilor de către secretariat cu cel puţin trei luni înainte de reuniunea din cadrul Conferinţei părţilor care funcţionează ca întâlnire a părţilor care au aderat la prezentul Protocol la care este propusă pentru adoptare. E. Articolul 3 alineatul 1 quater Următorul alineat se adaugă după alineatul 1 ter din articolul 3 din Protocol: 1 quater. O modificare propusă de o parte inclusă în anexa I pentru a creşte marja de limitare a emisiilor cuantificate şi angajamentul de reducere, în conformitate cu articolul 3 alineatul 1 ter de mai sus, este considerată adoptată de Conferinţa părţilor care funcţionează ca întâlnire a părţilor care au aderat la prezentul protocol, cu excepţia cazului în care mai mult de trei sferturi din numărul părţilor prezente şi care participă la vot sunt împotriva adoptării sale. Modificarea adoptată va fi comunicată de către secretariat Depozitarului, care o va transmite tuturor părţilor, şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie a anului care urmează comunicării de către Depozitar. Astfel de modificări sunt obligatorii pentru părţi. F. Articolul 3 alineatul 7 bis Următorul alineat se adaugă după punctul 7 al articolului 3 din Protocol: 7 bis. În a doua perioadă de limitare a emisiilor cuantificate şi a angajamentului de reducere, din 2013 până în 2020, valoarea menţionată pentru fiecare parte inclusă în anexa I trebuie să fie egală cu valoarea înscrisă pentru aceasta în coloana a treia din tabelul de la anexa B a emisiilor echivalente antropice agregate de dioxid de carbon a gazelor cu efect de seră enumerate în anexa A, în 1990, sau anul/perioada de referinţă determinate în conformitate cu alineatul 5 de mai sus, înmulţit cu opt. Aceste părţi, incluse în anexa I, pentru care schimbarea utilizării terenurilor şi silvicultura au constituit o sursă clară de emisii de gaze cu efect de seră în 1990, trebuie să includă în emisiile din anul 1990 sau din perioada de referinţă emisiile echivalente antropice agregate de dioxid de carbon din surse minus reţinerea prin absorbţie din anul 1990 în urma schimbării utilizării terenurilor în scopul calculării valorii alocate lor. G. Articolul 3 alineatul 7 ter Următorul alineat se adaugă după alineatul 7 bis al articolului 3 din Protocol: 7 ter. Orice diferenţă pozitivă între valoarea atribuită în a doua perioadă de angajament pentru o parte inclusă în anexa I şi emisiile medii anuale pentru primii trei ani ai perioadei de angajament precedente înmulţit cu opt va fi transferată în contul de anulare al părţii respective. H. Articolul 3 alineatul 8 La alineatul 8 al articolului 3 din Protocol, cuvintele: calculele menţionate în alineatul 7 de mai sus vor fi înlocuite de: calculele menţionate în alineatele 7 şi 7 bis de mai sus. I. Articolul 3 alineatul 8 bis Următorul alineat se adaugă după alineatul 8 al articolului 3 din Protocol: 8 bis. Orice parte inclusă în anexa I poate folosi anul 1995 sau 2000 ca an de referinţă pentru trifluorura de azot în scopul calculului menţionat la alineatul 7 bis de mai sus. 1 Se aplică doar de la începutul perioadei celui de-al doilea angajament. J. Articolul 3 alineatele 12 bis şi 12 ter Următoarele alineate se adaugă după alineatul 12 al articolului 3 din Protocol: 12 bis. Orice valori generate de mecanisme de piaţă care urmează să fie stabilite în temeiul Convenţiei sau instrumentele sale pot fi utilizate de către părţile incluse în anexa I pentru a le ajuta în realizarea conformităţii cu limitarea emisiilor cuantificate şi angajamentele de reducere în temeiul articolului 3. Orice astfel de valori dobândite de o parte de la o altă parte la Convenţie se adaugă la valoarea atribuită părţii care achiziţionează şi se scade din valoarea de unităţi deţinute de partea care efectuează transferul. 12 ter. Conferinţa părţilor care funcţionează ca întâlnire a părţilor care au aderat la prezentul protocol se asigură că, în cazul în care valorile din activităţile aprobate în temeiul mecanismelor bazate pe piaţă, menţionate la alineatul 12 bis de mai sus, sunt utilizate de către părţile incluse în anexa I, pentru a le ajuta în realizarea conformităţii cu limitarea emisiilor cuantificate şi a angajamentelor de reducere în conformitate cu articolul 3, o parte din aceste valori este folosită pentru a acoperi cheltuielile administrative, precum şi pentru a asista părţile reprezentate de ţări în curs de dezvoltare, care sunt deosebit de vulnerabile la efectele negative ale schimbărilor climatice, cu scopul de a acoperi costurile de adaptare în cazul în care aceste valori sunt dobândite în temeiul articolului 17. K. Articolul 4 alineatul 2 Următoarele cuvinte se adaugă la sfârşitul primei fraze a alineatului 2 din articolul 4 al Protocolului: sau la data depunerii documentelor de acceptare a oricărei modificări la anexa B, în conformitate cu articolul 3 alineatul 9. L. Articolul 4 alineatul 3 În alineatul 3 al articolului 4 din Protocol, cuvintele: alineatul 7 se înlocuiesc cu: la care se referă. Articolul 2Intrarea în vigoare Acest amendament intră în vigoare în conformitate cu articolele 20 şi 21 din Protocolul de la


SmartCity5

COMENTARII la Amendament -/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Amendament - din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Amendament -/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu