Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 24 martie 2010

între KfW, Frankfurt pe Main (KfW), si România, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice al României (Imprumutat) si Municipiul Timisoara (Agentia de implementare a programului), pentru uri împrumut de 3.000.000 euro si o contributie financiara de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipala faza a II-a)*)

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 821 din 8 decembrie 2010Datat 24 martie 2010

In baza acordului încheiat la data de 24 iulie 2008 între Guvernul Republicii Federale Germania şi Guvernul României cu privire la cooperarea financiară (Acord guvernamental), Imprumutatul, Agenţia de implementare a programului şi KfW încheie următorul acord de împrumut si finanţare (/Acord):

ARTICOLUL 1

Suma şi scopul împrumutului şi al contribuţiei financiare

1.1. KfW va acorda Imprumutatului:

- un împrumut care nu depăşeşte 3.000.000 euro; şi

- o contribuţie financiară care'nu depăşeşte 2.000.000 euro. Imprumutul se va rambursa în conformitate cu prevederile art. 4.

Contribuţia financiară nu se va rambursa decât dacă este altfel prevăzut în art. 5.3.

1.2. Imprumutatul va direcţiona împrumutul si contribuţia financiară în întregime spre'Agenţia de implementare ' a programului, în conformitate cu condiţiile stabilite în art. 2. Agenţia de implementare a programului va utiliza împrumutul şi contribuţia financiară exclusiv pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (program). Imprumutatul, Agenţia de implementare a programului şi KfW vor stabili printr-un acord separat detaliile programului şi bunurile, lucrările şi serviciile care se vor finanţa din împrumut şi contribuţia financiară.

1.3. Impozitele şi alte taxe publice vor fi suportate de Imprumutat sau Agenţia de implementare a programului, iar taxele vamale de import nu vor fi finanţate din împrumut sau din contribuţia financiară.

ARTICOLUL 2

Direcţionarea împrumutului şi a contribuţiei financiare către Agenţia de implementare a programului

2.1. Imprumutatul va direcţiona împrumutul şi contribuţia financiară către Agenţia de implementare a programului prin intermediul unui acord subsidiar de împrumut şi finanţare în termenii şi condiţiile stabilite în art. 4.2 şi 4.4 din prezentul acord.

*) Traducere.

2.2. Inainte de prima tragere din împrumut, Imprumutatul va transmite KfW o copie a traducerii autorizate a acordului subsidiar de împrumut şi finanţare specificat la art. 2.1.

2.3. Direcţionarea împrumutului şi a contribuţiei financiare nu va presupune transferul responsabilităţii asupra Agenţiei de implementare a programului în ceea ce priveşte plata către KfW a obligaţiilor ce derivă din Acord.

ARTICOLUL 3

Disponibilizarea sumelor

3.1. KfW va disponibiliza împrumutul şi contribuţia financiară pari passu şi în conformitate cu progresul programului şi la solicitarea Agenţiei de implementare a programului. Printr-un acord separat, Imprumutatul, Agenţia de implementare a programului şi KfW vor agrea asupra procedurilor de disponibilizarea sumelor, în special asupra evidenţei cu privire la utilizarea sumelor solicitate din împrumut şi' contribuţia financiară în scopurile prevăzute.

3.2. KfW va avea dreptul să refuze disponibilizarea sumelor din împrumut după data de 31 decembrie 2015.

ARTICOLUL 4

Comisionul de angajament, dobânda şi rambursarea împrumutului de până la 3.000.000 euro

4.1. Imprumutatul va plăti un comision de angajament, nerambursabil, de 0,25% p.a. aplicat asupra sumelor netrase din împrumut. Comisionul de angajament va fi calculat pentru o perioadă care începe la 3 luni după intrarea în vigoare a Acordului şi se sfârşeşte la data la care împrumutul a fost disponibiliz'at în totalitate.

4.2. Imprumutatul va plăti dobândă la împrumut la o rată de 2% p.a. Dobânda va fi percepută de la datele la care sumele disponibilizate sunt debitate până la datele la care rambursările sunt creditate în contul KfW, specificat în art. 4.9.

4.3. Imprumutatul va plăti comisionul de angajament, dobânda şi orice alte costuri aferente restanţelor în conformitate cu prevederile art. 4.5, semestrial, la 30 mai şi 30 noiembrie pentru jumătatea de an care se sfârşeşte atunci. Primul comision de angajament va deveni scadent odată cu prima plată a dobânzii.

4.4 Imprumutatul va rambursa împrumutul după cum urmează:

Tranşa

Data

Suma

1

30 mai

2020

75.000

EUR

2

30 noiembrie

2020

75.000

EUR

3

30 mai

2021

75.000

EUR

4

30 noiembrie

2021

75.000

EUR

5

30 mai

2022

75.000

EUR

6

30 noiembrie

2022

75.000

EUR

7

30 mai

2023

75.000

EUR

8

30 noiembrie

2023

75.000

EUR

9

30 mai

2024

75.000

EUR

10

30 noiembrie

2024

75.000

EUR

11

30 mai

2025

75.000

EUR

12

30 noiembrie

2025

75.000

EUR

13

30 mai

2026

75.000

EUR

14

30 noiembrie

2026

75.000

EUR

15

30 mai

2027

75.000

EUR

16

30 noiembrie

2027

75.000

EUR

17

30 mai

2028

75.000

EUR

18

30 noiembrie

2028

75.000

EUR

19

30 mai

2029

75.000

EUR

Tranşa

Data

Suma

20

30 noiembrie

2029

75.000

EUR

21

30 mai

2030

75.000

EUR

22

30 noiembrie

2030

75.000

EUR

23

30 mai

2031

75.000

EUR

24

30 noiembrie

2031

75.000

EUR

25

30 mai

2032

75.000

EUR

26

30 noiembrie

2032

75.000

EUR

27

30 mai

2033

75.000

EUR

28

30 noiembrie

2033

75.000

EUR

29

30 mai

2034

75.000

EUR

30

30 noiembrie

2034

75.000

EUR

31

30 mai

2035

75.000

EUR

32

30 noiembrie

2035

75.000

EUR

33

30 mai

2036

75.000

EUR

34

30 noiembrie

2036

75.000

EUR

35

30 mai

2037

75.000

EUR

36

30 noiembrie

2037

75.000

EUR

37

30 mai

2038

75.000

EUR

38

30 noiembrie

2038

75.000

EUR

39

30 mai

2039

75.000

EUR

40

30 noiembrie

2039

75.000

EUR

4.5. Dacă rambursarea către KfW a oricăreia dintre tranşe nu se efectuează la scadenţă, KfW poate majora rata dobânzii pentru sumele restante prin adăugarea a 3% p.a. la rata de bază pentru perioada care începe la data scadenţei şi se sfârşeşte la data la care aceste rambursări sunt creditate în contul KfW specificat în art. 4.9. Rata de bază reprezintă rata dobânzii comunicată de Deutsche Bundesbank ca rată de bază la rata aplicabilă asupra datei de scadenţă relevantă. In cazul dobânzilor restante, KfW poate solicita despăgubiri. Aceste despăgubiri nu vor depăşi suma la care s-ar fi ajuns dacă dobânda ar fi fost percepută asupra acestor dobânzi restante la rata de bază care prevalează la data scadenţei, plus 3% p.a.

4.6. Comisionul de angajament, dobânda şi orice alte costuri aferente restanţelor, în conformitate cu prevederile art. 4.5, se vor calcula pe baza unui an format din 360 de zile şi a unei luni formate din 30 de zile.

4.7. Sumele din împrumut netrase sau rambursate anticipat vor fi distribuite în proporţii egale asupra tuturor tranşelor nerambursate numai dacă KfW, din propria iniţiativă, nu stabileşte un alt mod de compensare pentru un caz particular, în special în cazul sumelor mai mici.

4.8. KfW va fi îndreptăţită să distribuie, la alegerea sa, plăţile primite în contul plăţilor datorate în cadrul Acordulu[sau în cadrul altor acorduri de împrumut încheiate între KfW şi Imprumutat.

4.9. Imprumutatul va efectua toate plăţile în euro în contul KfW nr. 31.0843.4492, Frankfurt pe Main (BLZ 500 204 00, S.W.I.F.T.: KFWIDEFF), nefiind acceptate compensări sau despăgubiri din aceste plăţi.

ARTICOLUL 5

Suspendarea tragerilor şi rambursarea anticipată

5.1. Imprumutatul poate oricând:

a) cu condiţia îndeplinirii obligaţiilor sale conform art. 8, să anuleze orice sumă din împrumut nedisponibilizată încă; şi

b) să ramburseze împrumutul în întregime sau parţial înaintea scadentei.

5.2. KfW nu poate suspenda efectuarea tragerilor decât dacă:

a) Imprumutatul nu şi-a îndeplinit la scadentă obligaţiile de plată faţă de KfW;

b) obligaţiile asumate în cadrul Acordului sau în cadrul acordurilor separate care se referă la Acord nu au fost respectate;

c) Agenţia de implementare a programului nu poate să dovedească faptul că sumele împrumutului şi ale contribuţiei financiare au fost utilizate în scopul convenit; sau

d) apar situaţii neobişnuite care exclud sau pun considerabil în pericol implementarea, funcţionarea ori scopul programului sau îndeplinirea obligaţiilor de plată asumate de Imprumutat în cadrul Acordului.

5.3. Dacă a survenit oricare dintre situaţiile specificate în art. 5.2 a), b) sau c) şi dacă nu au fost eliminate într-un termen determinat de KfW, care'va fi oricum de cel puţin 30 de zile, KfW poate:

a) în cazurile specificate în art. 5.2 a) sau b), să solicite rambursarea imediată a tuturor sumelor restante din împrumut şi contribuţia financiară, precum şi plata tuturor dobânzilor acumulate şi a altor costuri ocazionale;

b) în cazul specificat în art. 5.2 c), să solicite rambursarea imediată a tuturor acelor sume din împrumut şi/sau contribuţia financiară pentru care Agenţia de implementare a programului nu poate dovedi că au fost utilizate în scopurile convenite.

ARTICOLUL 6

Costuri şi cheltuieli publice

6.1. Imprumutatul va efectua toate plăţile în cadrul Acordului fără deducerea vreunei taxe, a altor cheltuieli publice sau a altor costuri şi va plăti costurile aferente transferului şi conversiei percepute legat de tragerile din împrumut şi' contribuţia financiară.

6.2. Imprumutatul va suporta toate taxele şi celelalte cheltuieli publice plătibile în afara Republicii Federale Germania survenite în conexiune cu încheierea şi implementarea Acordului.

ARTICOLUL 7

Validitatea Acordului şi reprezentarea

7.1. In timp util, înainte de prima tragere, Imprumutatul va pune la dispoziţia KfW, într-o formă satisfăcătoare pentru KfW, dovada că Imprumutatul a îndeplinit toate cerinţele constituţionale şi ale altor legi legate de asumarea valida a tuturor obligaţiilor sale ce derivă din Acord.

7.2. Ministrul finanţelor publice şi acele persoane desemnate de acesta şi ale căror specimene'de semnătură autorizate de către acesta au fost transmise KfW vor reprezenta Imprumutatul în legătură cu Acordul. Primarul municipiului Timişoara şi acele persoane desemnate de către acesta şi care au fost transmise KfW vor reprezenta Agenţia de implementare a programului în legătură cu Acordul. Dreptul de reprezentare nu va expira până la revocarea lor expresă de către reprezentanţii autorizaţi la momentul când aceasta a fost primită de KfW.

7.3. Amendamentele sau addendumurile la Acord şi orice alte notificări şi declaraţii transmise de către părţile contractante în legătură cu Acordul se vor face în scris. Orice astfel de notificare sau declaraţie va fi considerată ca fiind primită în momentul în care a ajuns la următoarele adrese ale părţii contractante destinatare sau la orice altă adresă a destinatarului corespondenţei, aşa cum a fost comunicată celeilalte părţi contractante:

Pentru KfW:

KfW

L III a

Postfach 11 11 41

60046 Frankfurt pe Main

Republica Federală Germania

Fax:+49-69-74 31-29 44

Pentru Imprumutat:

: Ministerul Finanţelor Publice

Direcţia generala de trezorerie şi datorie

publică

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,

Bucureşti, România

Telefax: +40-21-312 6792

Pentru Agenţia de implementare a programului:

Primăria Municipiului Timişoara

Direcţia de dezvoltare

Bd. C.D. Loga nr. 1,

300030 Timişoara

Fax: +40 256 490 635

7.4. Amendamentele la Acord care afectează doar raporturile legale dintre KfW şi Imprumutat nu vor necesita aprobarea Agenţiei de implementare a programului.

ARTICOLUL 8

Programul

8.1. Subproiectele (măsuri de reabilitare a monumentelor istorice în cartierele istorice ale Timişoarei, aşa cum sunt definite în acordul separat) care vor fi finanţate în cadrul programului vor corespunde din punct de vedere economic, financiar şi tehnic şi vor fi considerate ca eligibile pentru promovare dacă respectă criteriile definite în acordul separat.

Agenţia de implementare a programului:

a) va asigura pregătirea şi implementarea subproiectelor în conformitate cu practici financiare şi tehnice sănătoase şi realmente în conformitate cu conceptul de program convenit între Agenţia de implementare a programului şi KfW;

b) va asigura încredinţarea pregătirii şi supervizării construcţiei subproiectelor unor ingineri şi/sau arhitecţi independenţi, calificaţi şi implementarea subproiectelor unor firme calificate;

c) va asigura adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări şi servicii ce urmează a fi finanţate din împrumut şi contribuţia financiară pe baza organizării de licitaţii competitive sau oferte prealabile de preţ;

d) va trage fondurile din împrumut şi contribuţia financiară doar în conformitate cu progresul subproiectelor;

e) va menţine sau va determina menţinerea registrelor şi înregistrărilor contabile care evidenţiază fără echivoc costurile bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare programului şi subproiectelor sale şi care identifică în mod clar bunurile, lucrările şi serviciile finanţate din acest împrumut şi din contribuţia financiară;

f) va permite oricând reprezentanţilor KfW să inspecteze toate registrele şi înregistrările contabile şi orice altă documentaţie relevantă pentru implementarea programului şi să viziteze subproiectele şi toate instalaţiile aferente acestuia;

g) va transmite KfW, imediat după finalizarea acestora, toate rapoartele de audit şi verificare ale auditorilor interni şi externi cu privire la fondurile programului şi toate informaţiile solicitate de KfW în mod rezonabil;

h) va pune la dispoziţia KfW, la solicitarea acestuia, orice şi toate informaţiile şi rapoartele referitoare la program şi la progresul său ulterior;

i) va transmite KfW fără întârziere orice întrebare primită de Imprumutat de la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică sau de la membrii săi în baza „Acordului privind transparenţa creditelor ODA independente" în legătură cu adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări şi servicii care se finanţează din împrumut şi se va coordona cu KfW în redactarea răspunsului la o astfel de întrebare.

8.2. Agenţia de implementare a programului şi KfW vor stabili printr-un acord separat detaliile referitoare la art. 8.1.

8.3. Imprumutatul, prin Agenţia de implementare a programului:

a) va asigura finanţarea integrală a programului şi a subproiectelor şi, la cerere, va furniza KfW dovada că au fost acoperite costurile neplătite din împrumut şi contribuţia financiară; şi

b) din propria iniţiativă, va informa cu promptitudine KfW în legătură cu orice şi toate circumstanţele care împiedică sau periclitează în mod grav implementarea, derularea sau scopul programului.

8.4. Imprumutatul şi Agenţia de implementare a programului îşi declară angajamentul faţă de obiectivele programului. Imprumutatul va acorda sprijin deplin Agenţiei de implementare a programului în implementarea programului în conformitate cu practici sănătoase din punct de vedere tehnic şi financiar şi prietenoase faţă de mediul înconjurător, în obţinerea tuturor autorizaţiilor şi în îndeplinirea obligaţiilor ce derivă din Acord într-o manieră corespunzătoare.

8.5. Pentru transportul bunurilor finanţate din împrumut şi contribuţia financiară se vor aplica prevederile Acordului guvernamental, cunoscute Imprumutatului.

ARTICOLUL 9

Clauze diverse

9.1. Imprumutatul şi Agenţia de implementare a programului se vor asigura că persoanele însărcinate cu pregătirea şi implementarea programului, cu adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări şi servicii care se vor finanţa din împrumut şi contribuţia financiară şi cu efectuarea tragerilor din împrumut şi contribuţia financiară nu solicită, nu îşi însuşesc, nu atribuie, nu acordă, nu promit sau că nu li se vor promite plăţi ilegale sau alte avantaje legate de aceste însărcinări.

9.2. KfW este împuternicită să furnizeze Republicii Federale Germania informaţii în legătură cu încheierea şi semnarea Acordului. Atât KfW, cât şi Republica Federală Germania au dreptul să transmită informaţii privind împrumutul, contribuţia financiară şi programul, inclusiv adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări şi servicii ce se finanţează din împrumut şi contribuţia financiară, organizaţiilor internaţionale care colectează date statistice, în special în legătură cu aspectele legate de serviciul datoriei publice şi/sau colectarea şi publicarea datelor referitoare la adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări şi servicii ce se finanţează din împrumut şi contribuţia financiară. Dreptul de a furniza informaţii organizaţiilor internaţionale include de asemenea şi dreptul de a furniza direct aceste informaţii membrilor acestor organizaţii.

9.3. Dacă oricare dintre prevederile Acordului este invalidă, celelalte prevederi vor rămâne neafectate de acest lucru. Lipsa vreunei reglementări care rezultă din aceasta va fi remediată prin completarea cu o dispoziţie conformă cu scopul Acordului.

9.4. Imprumutatul şi Agenţia de implementare a programului nu vor putea atribui sau transfera, gaja sau ipoteca nicio revendicare din Acord.

9.5. Toate revendicările KfW legate de Acord expiră la 5 ani după finele anului în care oricare dintre aceste revendicări a survenit şi în care KfW a conştientizat circumstanţele care au generat o astfel de revendicare sau le-ar fi putut conştientiza fără neglijenţă evidentă.

9.6. Acordul va fi guvernat de legislaţia Republicii Federale Germania. Locul încheierii este Frankfurt pe Main.

9.7. Disputele vor fi soluţionate exclusiv şi definitiv de către un tribunal de arbitraj. In acest sens, se vor aplica următoarele:

a) tribunalul de arbitraj va fi format din unul sau 3 arbitri care vor fi numiţi şi vor acţiona în conformitate cu Regulile de arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ (CIC), aplicabile periodic;

b) procedurile de arbitraj se vor desfăşura în limba engleză, în Frankfurt pe Main.

9.8. Acordul va intra în vigoare şi îşi va produce efectele odată cu ratificarea sa de către autorităţile române şi publicarea în Monitorul Oficial al României.

Incheiat în limba engleză, în 3 exemplare originale.

Frankfurt pe Main, 24 martie 2010.

KfW

Domnul Christian Haas, şef departament

Doamna Jutta Rothacker, manager de proiect

Bucureşti, 22 decembrie 2009.

Ministerul Finanţelor Publice

Domnul Gheorghe Pogea, ministrul finanţelor publice

Municipiul Timişoara,

Domnul Gheorghe Ciuhandu


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu