Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 24 martie 2010

între KfW, Frankfurt pe Main (KfW), si România, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice al României (Imprumutat) si Municipiul Timisoara (Agentia de implementare a programului), pentru uri împrumut de 3.000.000 euro si o contributie financiara de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipala faza a II-a)*)

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 821 din 8 decembrie 2010Datat 24 martie 2010

In baza acordului încheiat la data de 24 iulie 2008 între Guvernul Republicii Federale Germania şi Guvernul României cu privire la cooperarea financiară (Acord guvernamental), Imprumutatul, Agenţia de implementare a programului şi KfW încheie următorul acord de împrumut si finanţare (/Acord):

ARTICOLUL 1

Suma şi scopul împrumutului şi al contribuţiei financiare

1.1. KfW va acorda Imprumutatului:

- un împrumut care nu depăşeşte 3.000.000 euro; şi

- o contribuţie financiară care'nu depăşeşte 2.000.000 euro. Imprumutul se va rambursa în conformitate cu prevederile art. 4.

Contribuţia financiară nu se va rambursa decât dacă este altfel prevăzut în art. 5.3.

1.2. Imprumutatul va direcţiona împrumutul si contribuţia financiară în întregime spre'Agenţia de implementare ' a programului, în conformitate cu condiţiile stabilite în art. 2. Agenţia de implementare a programului va utiliza împrumutul şi contribuţia financiară exclusiv pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (program). Imprumutatul, Agenţia de implementare a programului şi KfW vor stabili printr-un acord separat detaliile programului şi bunurile, lucrările şi serviciile care se vor finanţa din împrumut şi contribuţia financiară.

1.3. Impozitele şi alte taxe publice vor fi suportate de Imprumutat sau Agenţia de implementare a programului, iar taxele vamale de import nu vor fi finanţate din împrumut sau din contribuţia financiară.

ARTICOLUL 2

Direcţionarea împrumutului şi a contribuţiei financiare către Agenţia de implementare a programului

2.1. Imprumutatul va direcţiona împrumutul şi contribuţia financiară către Agenţia de implementare a programului prin intermediul unui acord subsidiar de împrumut şi finanţare în termenii şi condiţiile stabilite în art. 4.2 şi 4.4 din prezentul acord.

*) Traducere.

2.2. Inainte de prima tragere din împrumut, Imprumutatul va transmite KfW o copie a traducerii autorizate a acordului subsidiar de împrumut şi finanţare specificat la art. 2.1.

2.3. Direcţionarea împrumutului şi a contribuţiei financiare nu va presupune transferul responsabilităţii asupra Agenţiei de implementare a programului în ceea ce priveşte plata către KfW a obligaţiilor ce derivă din Acord.

ARTICOLUL 3

Disponibilizarea sumelor

3.1. KfW va disponibiliza împrumutul şi contribuţia financiară pari passu şi în conformitate cu progresul programului şi la solicitarea Agenţiei de implementare a programului. Printr-un acord separat, Imprumutatul, Agenţia de implementare a programului şi KfW vor agrea asupra procedurilor de disponibilizarea sumelor, în special asupra evidenţei cu privire la utilizarea sumelor solicitate din împrumut şi' contribuţia financiară în scopurile prevăzute.

3.2. KfW va avea dreptul să refuze disponibilizarea sumelor din împrumut după data de 31 decembrie 2015.

ARTICOLUL 4

Comisionul de angajament, dobânda şi rambursarea împrumutului de până la 3.000.000 euro

4.1. Imprumutatul va plăti un comision de angajament, nerambursabil, de 0,25% p.a. aplicat asupra sumelor netrase din împrumut. Comisionul de angajament va fi calculat pentru o perioadă care începe la 3 luni după intrarea în vigoare a Acordului şi se sfârşeşte la data la care împrumutul a fost disponibiliz'at în totalitate.

4.2. Imprumutatul va plăti dobândă la împrumut la o rată de 2% p.a. Dobânda va fi percepută de la datele la care sumele disponibilizate sunt debitate până la datele la care rambursările sunt creditate în contul KfW, specificat în art. 4.9.

4.3. Imprumutatul va plăti comisionul de angajament, dobânda şi orice alte costuri aferente restanţelor în conformitate cu prevederile art. 4.5, semestrial, la 30 mai şi 30 noiembrie pentru jumătatea de an care se sfârşeşte atunci. Primul comision de angajament va deveni scadent odată cu prima plată a dobânzii.

4.4 Imprumutatul va rambursa împrumutul după cum urmează:

Tranşa

Data

Suma

1

30 mai

2020

75.000

EUR

2

30 noiembrie

2020

75.000

EUR

3

30 mai

2021

75.000

EUR

4

30 noiembrie

2021

75.000

EUR

5

30 mai

2022

75.000

EUR

6

30 noiembrie

2022

75.000

EUR

7

30 mai

2023

75.000

EUR

8

30 noiembrie

2023

75.000

EUR

9

30 mai

2024

75.000

EUR

10

30 noiembrie

2024

75.000

EUR

11

30 mai

2025

75.000

EUR

12

30 noiembrie

2025

75.000

EUR

13

30 mai

2026

75.000

EUR

14

30 noiembrie

2026

75.000

EUR

15

30 mai

2027

75.000

EUR

16

30 noiembrie

2027

75.000

EUR

17

30 mai

2028

75.000

EUR

18

30 noiembrie

2028

75.000

EUR

19

30 mai

2029

75.000

EUR

Tranşa

Data

Suma

20

30 noiembrie

2029

75.000

EUR

21

30 mai

2030

75.000

EUR

22

30 noiembrie

2030

75.000

EUR

23

30 mai

2031

75.000

EUR

24

30 noiembrie

2031

75.000

EUR

25

30 mai

2032

75.000

EUR

26

30 noiembrie

2032

75.000

EUR

27

30 mai

2033

75.000

EUR

28

30 noiembrie

2033

75.000

EUR

29

30 mai

2034

75.000

EUR

30

30 noiembrie

2034

75.000

EUR

31

30 mai

2035

75.000

EUR

32

30 noiembrie

2035

75.000

EUR

33

30 mai

2036

75.000

EUR

34

30 noiembrie

2036

75.000

EUR

35

30 mai

2037

75.000

EUR

36

30 noiembrie

2037

75.000

EUR

37

30 mai

2038

75.000

EUR

38

30 noiembrie

2038

75.000

EUR

39

30 mai

2039

75.000

EUR

40

30 noiembrie

2039

75.000

EUR

4.5. Dacă rambursarea către KfW a oricăreia dintre tranşe nu se efectuează la scadenţă, KfW poate majora rata dobânzii pentru sumele restante prin adăugarea a 3% p.a. la rata de bază pentru perioada care începe la data scadenţei şi se sfârşeşte la data la care aceste rambursări sunt creditate în contul KfW specificat în art. 4.9. Rata de bază reprezintă rata dobânzii comunicată de Deutsche Bundesbank ca rată de bază la rata aplicabilă asupra datei de scadenţă relevantă. In cazul dobânzilor restante, KfW poate solicita despăgubiri. Aceste despăgubiri nu vor depăşi suma la care s-ar fi ajuns dacă dobânda ar fi fost percepută asupra acestor dobânzi restante la rata de bază care prevalează la data scadenţei, plus 3% p.a.

4.6. Comisionul de angajament, dobânda şi orice alte costuri aferente restanţelor, în conformitate cu prevederile art. 4.5, se vor calcula pe baza unui an format din 360 de zile şi a unei luni formate din 30 de zile.

4.7. Sumele din împrumut netrase sau rambursate anticipat vor fi distribuite în proporţii egale asupra tuturor tranşelor nerambursate numai dacă KfW, din propria iniţiativă, nu stabileşte un alt mod de compensare pentru un caz particular, în special în cazul sumelor mai mici.

4.8. KfW va fi îndreptăţită să distribuie, la alegerea sa, plăţile primite în contul plăţilor datorate în cadrul Acordulu[sau în cadrul altor acorduri de împrumut încheiate între KfW şi Imprumutat.

4.9. Imprumutatul va efectua toate plăţile în euro în contul KfW nr. 31.0843.4492, Frankfurt pe Main (BLZ 500 204 00, S.W.I.F.T.: KFWIDEFF), nefiind acceptate compensări sau despăgubiri din aceste plăţi.

ARTICOLUL 5

Suspendarea tragerilor şi rambursarea anticipată

5.1. Imprumutatul poate oricând:

a) cu condiţia îndeplinirii obligaţiilor sale conform art. 8, să anuleze orice sumă din împrumut nedisponibilizată încă; şi

b) să ramburseze împrumutul în întregime sau parţial înaintea scadentei.

5.2. KfW nu poate suspenda efectuarea tragerilor decât dacă:

a) Imprumutatul nu şi-a îndeplinit la scadentă obligaţiile de plată faţă de KfW;

b) obligaţiile asumate în cadrul Acordului sau în cadrul acordurilor separate care se referă la Acord nu au fost respectate;

c) Agenţia de implementare a programului nu poate să dovedească faptul că sumele împrumutului şi ale contribuţiei financiare au fost utilizate în scopul convenit; sau

d) apar situaţii neobişnuite care exclud sau pun considerabil în pericol implementarea, funcţionarea ori scopul programului sau îndeplinirea obligaţiilor de plată asumate de Imprumutat în cadrul Acordului.

5.3. Dacă a survenit oricare dintre situaţiile specificate în art. 5.2 a), b) sau c) şi dacă nu au fost eliminate într-un termen determinat de KfW, care'va fi oricum de cel puţin 30 de zile, KfW poate:

a) în cazurile specificate în art. 5.2 a) sau b), să solicite rambursarea imediată a tuturor sumelor restante din împrumut şi contribuţia financiară, precum şi plata tuturor dobânzilor acumulate şi a altor costuri ocazionale;

b) în cazul specificat în art. 5.2 c), să solicite rambursarea imediată a tuturor acelor sume din împrumut şi/sau contribuţia financiară pentru care Agenţia de implementare a programului nu poate dovedi că au fost utilizate în scopurile convenite.

ARTICOLUL 6

Costuri şi cheltuieli publice

6.1. Imprumutatul va efectua toate plăţile în cadrul Acordului fără deducerea vreunei taxe, a altor cheltuieli publice sau a altor costuri şi va plăti costurile aferente transferului şi conversiei percepute legat de tragerile din împrumut şi' contribuţia financiară.

6.2. Imprumutatul va suporta toate taxele şi celelalte cheltuieli publice plătibile în afara Republicii Federale Germania survenite în conexiune cu încheierea şi implementarea Acordului.

ARTICOLUL 7

Validitatea Acordului şi reprezentarea

7.1. In timp util, înainte de prima tragere, Imprumutatul va pune la dispoziţia KfW, într-o formă satisfăcătoare pentru KfW, dovada că Imprumutatul a îndeplinit toate cerinţele constituţionale şi ale altor legi legate de asumarea valida a tuturor obligaţiilor sale ce derivă din Acord.

7.2. Ministrul finanţelor publice şi acele persoane desemnate de acesta şi ale căror specimene'de semnătură autorizate de către acesta au fost transmise KfW vor reprezenta Imprumutatul în legătură cu Acordul. Primarul municipiului Timişoara şi acele persoane desemnate de către acesta şi care au fost transmise KfW vor reprezenta Agenţia de implementare a programului în legătură cu Acordul. Dreptul de reprezentare nu va expira până la revocarea lor expresă de către reprezentanţii autorizaţi la momentul când aceasta a fost primită de KfW.

7.3. Amendamentele sau addendumurile la Acord şi orice alte notificări şi declaraţii transmise de către părţile contractante în legătură cu Acordul se vor face în scris. Orice astfel de notificare sau declaraţie va fi considerată ca fiind primită în momentul în care a ajuns la următoarele adrese ale părţii contractante destinatare sau la orice altă adresă a destinatarului corespondenţei, aşa cum a fost comunicată celeilalte părţi contractante:

Pentru KfW:

KfW

L III a

Postfach 11 11 41

60046 Frankfurt pe Main

Republica Federală Germania

Fax:+49-69-74 31-29 44

Pentru Imprumutat:

: Ministerul Finanţelor Publice

Direcţia generala de trezorerie şi datorie

publică

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,

Bucureşti, România

Telefax: +40-21-312 6792

Pentru Agenţia de implementare a programului:

Primăria Municipiului Timişoara

Direcţia de dezvoltare

Bd. C.D. Loga nr. 1,

300030 Timişoara

Fax: +40 256 490 635

7.4. Amendamentele la Acord care afectează doar raporturile legale dintre KfW şi Imprumutat nu vor necesita aprobarea Agenţiei de implementare a programului.

ARTICOLUL 8

Programul

8.1. Subproiectele (măsuri de reabilitare a monumentelor istorice în cartierele istorice ale Timişoarei, aşa cum sunt definite în acordul separat) care vor fi finanţate în cadrul programului vor corespunde din punct de vedere economic, financiar şi tehnic şi vor fi considerate ca eligibile pentru promovare dacă respectă criteriile definite în acordul separat.

Agenţia de implementare a programului:

a) va asigura pregătirea şi implementarea subproiectelor în conformitate cu practici financiare şi tehnice sănătoase şi realmente în conformitate cu conceptul de program convenit între Agenţia de implementare a programului şi KfW;

b) va asigura încredinţarea pregătirii şi supervizării construcţiei subproiectelor unor ingineri şi/sau arhitecţi independenţi, calificaţi şi implementarea subproiectelor unor firme calificate;

c) va asigura adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări şi servicii ce urmează a fi finanţate din împrumut şi contribuţia financiară pe baza organizării de licitaţii competitive sau oferte prealabile de preţ;

d) va trage fondurile din împrumut şi contribuţia financiară doar în conformitate cu progresul subproiectelor;

e) va menţine sau va determina menţinerea registrelor şi înregistrărilor contabile care evidenţiază fără echivoc costurile bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare programului şi subproiectelor sale şi care identifică în mod clar bunurile, lucrările şi serviciile finanţate din acest împrumut şi din contribuţia financiară;

f) va permite oricând reprezentanţilor KfW să inspecteze toate registrele şi înregistrările contabile şi orice altă documentaţie relevantă pentru implementarea programului şi să viziteze subproiectele şi toate instalaţiile aferente acestuia;

g) va transmite KfW, imediat după finalizarea acestora, toate rapoartele de audit şi verificare ale auditorilor interni şi externi cu privire la fondurile programului şi toate informaţiile solicitate de KfW în mod rezonabil;

h) va pune la dispoziţia KfW, la solicitarea acestuia, orice şi toate informaţiile şi rapoartele referitoare la program şi la progresul său ulterior;

i) va transmite KfW fără întârziere orice întrebare primită de Imprumutat de la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică sau de la membrii săi în baza „Acordului privind transparenţa creditelor ODA independente" în legătură cu adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări şi servicii care se finanţează din împrumut şi se va coordona cu KfW în redactarea răspunsului la o astfel de întrebare.

8.2. Agenţia de implementare a programului şi KfW vor stabili printr-un acord separat detaliile referitoare la art. 8.1.

8.3. Imprumutatul, prin Agenţia de implementare a programului:

a) va asigura finanţarea integrală a programului şi a subproiectelor şi, la cerere, va furniza KfW dovada că au fost acoperite costurile neplătite din împrumut şi contribuţia financiară; şi

b) din propria iniţiativă, va informa cu promptitudine KfW în legătură cu orice şi toate circumstanţele care împiedică sau periclitează în mod grav implementarea, derularea sau scopul programului.

8.4. Imprumutatul şi Agenţia de implementare a programului îşi declară angajamentul faţă de obiectivele programului. Imprumutatul va acorda sprijin deplin Agenţiei de implementare a programului în implementarea programului în conformitate cu practici sănătoase din punct de vedere tehnic şi financiar şi prietenoase faţă de mediul înconjurător, în obţinerea tuturor autorizaţiilor şi în îndeplinirea obligaţiilor ce derivă din Acord într-o manieră corespunzătoare.

8.5. Pentru transportul bunurilor finanţate din împrumut şi contribuţia financiară se vor aplica prevederile Acordului guvernamental, cunoscute Imprumutatului.

ARTICOLUL 9

Clauze diverse

9.1. Imprumutatul şi Agenţia de implementare a programului se vor asigura că persoanele însărcinate cu pregătirea şi implementarea programului, cu adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări şi servicii care se vor finanţa din împrumut şi contribuţia financiară şi cu efectuarea tragerilor din împrumut şi contribuţia financiară nu solicită, nu îşi însuşesc, nu atribuie, nu acordă, nu promit sau că nu li se vor promite plăţi ilegale sau alte avantaje legate de aceste însărcinări.

9.2. KfW este împuternicită să furnizeze Republicii Federale Germania informaţii în legătură cu încheierea şi semnarea Acordului. Atât KfW, cât şi Republica Federală Germania au dreptul să transmită informaţii privind împrumutul, contribuţia financiară şi programul, inclusiv adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări şi servicii ce se finanţează din împrumut şi contribuţia financiară, organizaţiilor internaţionale care colectează date statistice, în special în legătură cu aspectele legate de serviciul datoriei publice şi/sau colectarea şi publicarea datelor referitoare la adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări şi servicii ce se finanţează din împrumut şi contribuţia financiară. Dreptul de a furniza informaţii organizaţiilor internaţionale include de asemenea şi dreptul de a furniza direct aceste informaţii membrilor acestor organizaţii.

9.3. Dacă oricare dintre prevederile Acordului este invalidă, celelalte prevederi vor rămâne neafectate de acest lucru. Lipsa vreunei reglementări care rezultă din aceasta va fi remediată prin completarea cu o dispoziţie conformă cu scopul Acordului.

9.4. Imprumutatul şi Agenţia de implementare a programului nu vor putea atribui sau transfera, gaja sau ipoteca nicio revendicare din Acord.

9.5. Toate revendicările KfW legate de Acord expiră la 5 ani după finele anului în care oricare dintre aceste revendicări a survenit şi în care KfW a conştientizat circumstanţele care au generat o astfel de revendicare sau le-ar fi putut conştientiza fără neglijenţă evidentă.

9.6. Acordul va fi guvernat de legislaţia Republicii Federale Germania. Locul încheierii este Frankfurt pe Main.

9.7. Disputele vor fi soluţionate exclusiv şi definitiv de către un tribunal de arbitraj. In acest sens, se vor aplica următoarele:

a) tribunalul de arbitraj va fi format din unul sau 3 arbitri care vor fi numiţi şi vor acţiona în conformitate cu Regulile de arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ (CIC), aplicabile periodic;

b) procedurile de arbitraj se vor desfăşura în limba engleză, în Frankfurt pe Main.

9.8. Acordul va intra în vigoare şi îşi va produce efectele odată cu ratificarea sa de către autorităţile române şi publicarea în Monitorul Oficial al României.

Incheiat în limba engleză, în 3 exemplare originale.

Frankfurt pe Main, 24 martie 2010.

KfW

Domnul Christian Haas, şef departament

Doamna Jutta Rothacker, manager de proiect

Bucureşti, 22 decembrie 2009.

Ministerul Finanţelor Publice

Domnul Gheorghe Pogea, ministrul finanţelor publice

Municipiul Timişoara,

Domnul Gheorghe Ciuhandu


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu