Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 10 noiembrie 2008

între Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian privind serviciile aeriene regulate

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 527 din 30 iulie 2009Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian (denumite în continuare părţi contractante),

dorind să promoveze un sistem internaţional de aviaţie bazat pe competiţie între companiile aeriene pe piaţă, cu un minimum de intervenţie şi reglementare guvernamentală,

dorind să faciliteze extinderea oportunităţilor pentru serviciile aeriene internaţionale,

recunoscând că serviciile aeriene internaţionale competitive şi eficiente contribuie la intensificarea comerţului, bunăstarea consumatorilor şi creşterea economică,

dorind să dea posibilitatea companiilor aeriene de a oferi publicului care doreşte să călătorească şi să expedieze mărfuri o varietate de opţiuni ale serviciilor şi dorind să încurajeze companiile particulare să dezvolte şi să implementeze preţuri inovatoare şi competitive,

dorind să asigure cel mai ridicat grad de siguranţă şi securitate în serviciile aeriene internaţionale şi să reafirme grava lor preocupare cu privire la acte sau ameninţări împotriva securităţii aeronavelor, care pun în pericol siguranţa persoanelor sau proprietăţii, afectând negativ operarea serviciilor aeriene, şi subminează încrederea publică în siguranţa aviaţiei civile,

fiind părţi la Convenţia aviaţiei civile internaţionale, deschisă pentru semnare la 7 decembrie 1944,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Definiţii

1. In scopul aplicării prezentului acord şi a anexei sale, în afara cazului în care s-a convenit altfel:

a)  termenul Convenţie înseamnă Convenţia aviaţiei civile internaţionale, deschisă pentru semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, şi include orice anexă adoptată în baza art. 90 din această convenţie şi orice amendament al anexelor sau Convenţiei în baza art. 90 şi 94 din aceasta, în măsura în care acele anexe şi amendamente sunt aplicabile pentru ambele părţi contractante;

b)   termenul autorităţi aeronautice înseamnă, în cazul României, Ministerul Transporturilor şi, în cazul Elveţiei, Oficiul Federal al Aviaţiei Civile ori, în ambele cazuri, orice persoană sau organism autorizat să exercite funcţiile care revin în prezent autorităţilor sus-menţionate;

c) termenul companii aeriene desemnate înseamnă o companie aeriană sau companiile aeriene pe care una dintre părţile contractante le-a desemnat în conformitate cu art. 5 din prezentul acord pentru operarea serviciilor aeriene convenite;

d) termenul servicii convenite înseamnă servicii aeriene pe rutele specificate pentru transport de pasageri, marfă şi poştă, separat sau în combinaţie;

e)  termenii serviciu aerian, serviciu aerian internaţional, companie aeriană şi stop în scopuri necomerciale vor avea înţelesul dat termenilor respectivi în art. 96 din Convenţie;

f) termenul teritoriu în legătură cu un stat va avea înţelesul care i s-a dat în art. 2 din Convenţie;

g) termenul fan/înseamnă preţurile care trebuie plătite pentru transportul pasagerilor, bagajelor şi mărfii, precum şi condiţiile în baza cărora sunt aplicate aceste preţuri, incluzând taxele de comision şi alte remunerări adiţionale pentru agenţie sau vânzarea documentelor de transport, dar excluzând remunerarea şi condiţiile pentru transportul poştei.

2. Anexa formează parte integrală a prezentului acord. Toate referirile la prezentul acord vor include anexa, în afara situaţiei în care s-a convenit altfel în mod explicit.

ARTICOLUL 2

Acordarea drepturilor

1.    Fiecare parte contractantă acordă celeilalte părţi contractante drepturile specificate în prezentul acord în scopul de a opera servicii aeriene internaţionale pe rutele specificate în anexă. Aceste servicii şi rute sunt denumite servicii convenite şi, respectiv, rute specificate.

2.  Cu condiţia respectării prevederilor prezentului acord, companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă se vor bucura, în timp ce operează servicii aeriene internaţionale, de:

a) dreptul de a survola fără aterizare teritoriul celeilalte părţi contractante;

b)  dreptul de a face opriri în teritoriul sus-menţionat pentru scopuri necomerciale;

c) alte drepturi specificate în prezentul acord.

3. Nicio prevedere din prezentul articol nu va putea fi considerată a conferi companiilor aeriene desemnate de o parte contractantă privilegiul de a îmbarca, pe teritoriul celeilalte părţi contractante, pasageri, bagaje, marfă şi poştă transportate pentru remunerare sau chirie şi destinate unui alt punct din teritoriul acelei părţi contractante.

4. Dacă, datorită unui conflict armat, evoluţiilor sau tulburărilor politice ori împrejurărilor speciale şi neobişnuite, companiile aeriene desemnate de una dintre părţile contractante nu au posibilitatea să opereze un serviciu pe ruta lor normală, cealaltă parte contractantă va depune toate eforturile posibile pentru a facilita continuarea operării acestui serviciu prin rearanjamente corespunzătoare ale acestor rute, incluzând acordarea de drepturi pentru acel moment când ar putea fi necesare pentru a facilita realizarea operaţiunilor.

ARTICOLUL 3

Exercitarea drepturilor

1. Companiile desemnate se vor bucura de oportunităţi egale şi echitabile pentru a concura la efectuarea serviciilor agreate în baza prezentului acord.

2.   Niciuna dintre părţile contractante nu va restricţiona dreptul fiecărei companii aeriene desemnate de a transporta trafic internaţional între teritoriile respective ale părţilor contractante sau între teritoriul unei părţi contractante şi teritorii ale ţărilor terţe.

3. Fiecare parte contractantă va permite companiilor aeriene desemnate să determine frecvenţa şi capacitatea serviciilor aeriene internaţionale pe care le oferă, pe baza considerentelor comerciale de pe piaţă. In conformitate cu acest drept, niciuna dintre părţile contractante nu va limita unilateral volumul traficului, frecvenţa, numărul destinaţiilor ori regularitatea serviciilor sau tipul ori tipurile aeronavelor operate de companiile aeriene desemnate de către cealaltă parte contractantă, exceptând cazurile în care aceasta poate fi cerută pentru motive vamale, tehnice, operaţionale sau de protecţie a mediului, în conformitate cu art. 15 din Convenţie.

ARTICOLUL 4

Aplicarea legilor şi reglementărilor

1.   Legile şi reglementările unei părţi contractante care guvernează intrarea în, staţionarea şi plecarea de pe teritoriul său a aeronavelor angajate în navigaţie aeriană internaţională sau zborul acestor aeronave deasupra acelui teritoriu se vor aplica companiilor aeriene desemnate ale celeilalte părţi contractante.

2.   Legile şi reglementările unei părţi contractante care guvernează intrarea în, staţionarea şi plecarea de pe teritoriul său a pasagerilor, echipajelor, bagajelor, mărfii sau poştei, cum ar fi formalităţile privind intrarea, ieşirea, emigrarea şi imigrarea, precum şi măsurile vamale şi sanitare, se vor aplica pasagerilor, echipajelor, bagajelor, mărfii sau poştei transportate de aeronavele companiilor aeriene desemnate de către cealaltă parte contractantă în timp ce ele se află în cadrul teritoriului respectiv.

3. Niciuna dintre părţile contractante nu poate acorda vreun privilegiu propriilor sale companii aeriene faţă de companiile aeriene desemnate ale celeilalte părţi contractante în aplicarea legilor şi reglementărilor la care se face referire în acest articol.

ARTICOLUL 5

Desemnarea şi autorizaţia de operare

1. Fiecare parte contractantă va avea dreptul de a desemna cât de multe companii aeriene doreşte în scopul de a opera serviciile agreate. Această desemnare va fi efectuată în virtutea unei notificări scrise între autorităţile aeronautice ale celor două părţi contractante.

2.  La primirea acestei desemnări şi a unei cereri de la o companie aeriană desemnată, autoritatea aeronautică a celeilalte părţi contractante va acorda fără întârziere companiei aeriene desemnate autorizaţia de operare corespunzătoare, în condiţiile în care:

a) compania este stabilită în teritoriul părţii contractante care a desemnat-o şi are o licenţă de operare în termen de validitate, în conformitate cu legile aplicabile; şi

b)  compania aeriană este deţinută şi va continua să fie deţinută, direct sau prin proprietate majoritară, de către România, Elveţia ori de statele membre ale Uniunii Europene şi/sau de resortisanţi din România, Elveţia ori statele membre ale Uniunii Europene şi va fi controlată efectiv în orice moment de către aceste state sau de către aceşti resortisanţi; şi

c) controlul de reglementare al acelei companii aeriene este exercitat şi menţinut de către România, Elveţia sau de un stat membru al Uniunii Europene responsabil pentru emiterea certificatului de operator aerian al acesteia, iar autoritatea aeronautică relevantă este identificată în mod clar în desemnare.

3. Autorităţile aeronautice ale unei părţi contractante pot cere companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă să dovedească faptul că sunt calificate să îndeplinească condiţiile prevăzute în baza legilor şi reglementărilor aplicate în mod normal de către acele autorităţi la operarea serviciilor aeriene internaţionale, în conformitate cu prevederile Convenţiei.

4. Având autorizaţia de operare, conform paragrafului 2 al prezentului articol, companiile aeriene desemnate pot oricând să opereze serviciile convenite.

ARTICOLUL 6

Revocarea şi suspendarea autorizaţiei de operare

1. Fiecare parte contractantă va avea dreptul să revoce sau să suspende o autorizaţie de operare pentru exercitarea drepturilor specificate în art. 2 al prezentului acord de către companiile aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă sau să impună acele condiţii pe care le consideră necesare pentru exercitarea unor astfel de drepturi, dacă:

a)  compania aeriană nu este stabilită în teritoriul părţii contractante care a desemnat-o şi nu are o licenţă de operare în termen de validitate, în conformitate cu legile aplicabile; sau

b)  compania aeriană nu este deţinută şi nu va continua să fie deţinută, în mod direct sau prin proprietate majoritară, de către România, Elveţia ori de statele membre ale Uniunii Europene şi/sau de resortisanţi din România, Elveţia ori statele membre ale Uniunii Europene şi nu va fi controlată efectiv în orice moment de către aceste state sau de către aceşti resortisanţi; sau

c)  controlul de reglementare al acelei companii aeriene nu este exercitat şi menţinut de către România, Elveţia sau de un stat membru al Uniunii Europene responsabil pentru emiterea certificatului de operator aerian al acesteia, iar autoritatea aeronautică relevantă nu este identificată în mod clar în desemnare; sau

d)   companiile aeriene respective nu reuşesc să se conformeze sau au încălcat în mod serios legile ori reglementările părţii contractante care acordă aceste drepturi; sau

e)  companiile aeriene respective nu reuşesc să opereze serviciile convenite în conformitate cu condiţiile prevăzute în prezentul acord.

2. Acest drept va fi exercitat numai după consultarea cu cealaltă parte contractantă, cu excepţia cazului în care revocarea imediată, suspendarea sau impunerea condiţiilor menţionate în paragraful 1 al prezentului articol este esenţială pentru a preveni noi abateri de la legi şi reglementări. O astfel de consultare va începe cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 15 zile de la data solicitării acesteia.

ARTICOLUL 7

Securitatea aviaţiei

1.  In conformitate cu drepturile şi obligaţiile care le revin potrivit dreptului internaţional, părţile contractante reafirmă că obligaţia lor reciprocă de a proteja securitatea aeronautică civilă împotriva actelor de intervenţie ilicită face parte integrantă din prezentul acord. Fără a limita aplicabilitatea generală a drepturilor şi obligaţiilor care le revin potrivit dreptului internaţional, părţile contractante vor acţiona în special în conformitate cu prevederile Convenţiei referitoare la infracţiuni şi la anumite alte acte săvârşite la bordul aeronavelor, încheiată la Tokyo la 14 septembrie 1963, ale Convenţiei pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, semnată la Haga la 16 decembrie 1970, ale Convenţiei pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate contra securităţii aviaţiei civile, încheiată la Montreal la 23 septembrie 1971, ale Protocolului suplimentar la aceasta pentru reprimarea actelor ilicite de violenţă la aeroporturile care deservesc aviaţia civilă internaţională şi ale oricărei altei convenţii privind securitatea aeronautică la care părţile contractante vor deveni părţi.

2. Părţile contractante îşi vor acorda reciproc, la cerere, toată asistenţa necesară pentru prevenirea actelor de capturare ilicită a aeronavelor civile şi a altor acte ilicite îndreptate împotriva securităţii acestor aeronave, a pasagerilor şi echipajelor lor, a aeroporturilor şi instalaţiilor de navigaţie aeriană, precum şi a oricărei altei ameninţări îndreptate împotriva securităţii aviaţiei civile.^

3.  In relaţiile reciproce, părţile contractante vor acţiona în conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aeronautică, stabilite de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi desemnate ca anexe la Convenţie, în măsura în care aceste prevederi se aplică părţilor contractante; ele vor cere operatorilor aeronavelor înmatriculate în statele lor sau operatorilor aeronavelor care îşi au sediul principal ori reşedinţa permanentă pe teritoriile statelor lor, precum şi operatorilor de aeroporturi situate pe teritoriile statelor lor să acţioneze în conformitate cu aceste prevederi referitoare la securitatea aeronautică.

4.  Fiecare parte contractantă este de acord că acestor operatori de aeronave li se poate cere să respecte prevederile privind securitatea aeronautică, la care se face referire în paragraful 3 al prezentului articol, pretinse de cealaltă parte contractantă la intrarea pe, ieşirea de pe sau în timp ce se află pe teritoriul statului acestei celeilalte părţi contractante. Fiecare parte contractantă va garanta că pe teritoriul statului său se aplică în mod efectiv măsuri adecvate pentru protecţia aeronavelor şi pentru controlul pasagerilor, al echipajelor, al bagajelor de mână şi de cală, al mărfurilor şi proviziilor de bord, înainte şi în timpul îmbarcării sau încărcării. Fiecare parte contractantă va examina, de asemenea, în spirit favorabil, orice cerere pentru măsuri speciale rezonabile de securitate, care îi este adresată de către cealaltă parte contractantă pentru a face faţă unei ameninţări deosebite.

5.   Atunci când se produce un incident sau există o ameninţare de săvârşire a unui act de capturare ilicită de aeronave civile ori se săvârşesc alte acte ilicite îndreptate împotriva securităţii acestor aeronave, a pasagerilor şi echipajelor lor, a aeroporturilor sau a instalaţiilor de navigaţie aeriană, părţile contractante se vor ajuta reciproc prin facilitarea comunicaţiilor şi prin alte măsuri corespunzătoare, cu scopul de a pune capăt rapid şi în condiţii de securitate acestui incident sau acestei ameninţări.

6. In cazul în care o parte contractantă are motive întemeiate să creadă că cealaltă parte contractantă s-a abătut de la respectarea prevederilor referitoare la securitatea aeronautică din acest articol, autorităţile aeronautice ale oricăreia dintre părţile contractante pot să ceară consultări imediate cu autorităţile aeronautice ale celeilalte părţi contractante. Imposibilitatea de a ajunge la un acord satisfăcător într-un interval de 15 zile de la data transmiterii unei astfel de cereri va constitui temei pentru retragerea, revocarea, limitarea sau impunerea de condiţii privind autorizaţia de operare şi permisele tehnice ale companiilor aeriene ale acelei părţi contractante. O parte contractantă poate întreprinde o acţiune interimară înainte de expirarea termenului de 15 zile, atunci când aceasta este cerută de o urgenţă.

ARTICOLUL 8

Siguranţa aviaţiei

1. Fiecare parte contractantă va recunoaşte ca fiind valabile, în scopul de a opera serviciile convenite prevăzute în prezentul acord, certificatele de aeronavigabilitate, certificatele de competenţă şi licenţele emise sau validate de către cealaltă parte contractantă şi care sunt încă în vigoare, cu condiţia ca cerinţele pentru astfel de certificate sau licenţe să fie cel puţin egale cu standardele minime care ar putea fi stabilite în conformitate cu Convenţia.

2.   Fiecare parte contractantă poate totuşi să refuze să recunoască ca fiind valide pentru scopul de a zbura deasupra propriului său teritoriu certificatele de competenţă şi licenţele acordate sau validate pentru propriii săi cetăţeni de către cealaltă parte contractantă sau de către o ţară terţă.

3.   Fiecare parte contractantă poate să ceară oricând consultări cu privire la standardele de siguranţă adoptate în orice domeniu de către cealaltă parte contractantă, cu privire la echipaje, aeronave sau la operarea lor. Aceste consultări vor avea loc în decurs de 30 de zile de la data acelei cereri.

4.  Dacă, în urma acestor consultări, o parte contractantă constată că cealaltă parte contractantă nu menţine şi nu administrează în mod efectiv, în orice astfel de domeniu, standarde privind siguranţa aviaţiei care să fie cel puţin egale cu standardele minime stabilite în acel moment în conformitate cu prevederile Convenţiei, prima parte contractantă va notifica celeilalte părţi contractante aceste constatări şi măsurile considerate necesare pentru a se conforma cu acele standarde minime, precum şi faptul că această cealaltă parte contractantă trebuie să întreprindă acţiuni corective adecvate în acest sens. Dacă cealaltă parte contractantă nu reuşeşte să întreprindă acţiuni corective adecvate în decurs de 15 zile de la primirea unei astfel de notificări sau într-o perioadă mai lungă care poate fi convenită, aceasta va constitui temeiul pentru aplicarea prevederilor art. 6 din prezentul acord.

5.  Fără a aduce prejudicii obligaţiilor menţionate în art. 33 din Convenţie, este stabilit că orice aeronavă operată de către sau în baza unui aranjament de închiriere, în numele companiei aeriene ori companiilor aeriene ale unei părţi contractante, pe rutele spre sau dinspre teritoriul celeilalte părţi contractante, poate, cât timp se află în limitele teritoriului celeilalte părţi contractante, să fie inspectată de către reprezentanţii autorizaţi ai celeilalte părţi contractante, atât la bord, cât şi împrejurul aeronavei, pentru a se verifica atât valabilitatea documentelor aeronavei, cât şi a documentelor echipajului său, precum şi starea vizibilă a aeronavei şi a echipamentului său (în acest articol numită inspecţie pe rampă), cu condiţia ca aceasta să nu producă o întârziere nejustificată.

6.  Dacă orice astfel de inspecţie pe rampă sau serii de asemenea inspecţii conduc la:

a)  suspiciuni serioase privind faptul că o aeronavă sau operarea unei aeronave nu corespunde cu standardele minime stabilite în acel moment în conformitate cu prevederile Convenţiei; sau

b)   suspiciuni serioase privind lipsa de menţinere şi administrare efectivă a standardelor de siguranţă stabilite în acel moment în conformitate cu prevederile Convenţiei, partea contractantă care efectuează inspecţia, în sensul art. 33 din Convenţie, va putea să tragă concluzia că cerinţele în baza cărora certificatele sau licenţele aeronavei ori echipajului acelei aeronave au fost eliberate sau validate ori că cerinţele în baza cărora este operată aeronava nu sunt egale sau superioare standardelor minime stabilite în conformitate cu prevederile Convenţiei.

7. In eventualitatea în care accesul în scopul de a întreprinde o inspecţie pe rampă a unei aeronave operate de sau în numele companiei ori companiilor aeriene ale uneia dintre părţile contractante, în conformitate cu prevederile paragrafului 5 al prezentului articol, este refuzat de către reprezentantul acelei sau acelor companii aeriene, cealaltă parte contractantă va fi liberă să aprecieze că există suspiciuni serioase, de tipul celor la care se face referire în paragraful 6 al prezentului articol, şi să tragă concluziile menţionate în acel paragraf.

8.   Fiecare parte contractantă îşi rezervă dreptul de a suspenda sau modifica imediat autorizaţia de operare a unei companii ori a unor companii aeriene ale celeilalte părţi contractante, în cazul în care prima parte contractantă concluzionează, fie în urma unei inspecţii pe rampă, a unei serii de inspecţii pe rampă, a unui refuz al accesului pentru inspecţie pe rampă, fie a consultărilor sau în alt mod, că acţiunea imediată este esenţială pentru siguranţa operării aeronavei.

9.   Orice acţiune întreprinsă de către una dintre părţile contractante în conformitate cu prevederile paragrafului 4 sau 8 al prezentului articol va fi suspendată în momentul în care motivul întreprinderii acelei acţiuni încetează să existe.

ARTICOLUL 9

Exceptare de la taxe

1. Aeronavele operate pe serviciile aeriene internaţionale de către companiile aeriene desemnate de una dintre părţile contractante, precum şi echipamentul lor obişnuit, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi, proviziile de bord, inclusiv alimentele, băuturile şi produsele din tutun transportate la bordul acelei aeronave, vor fi admise fără plata drepturilor de import/export la introducerea pe teritoriul celeilalte părţi contractante, cu condiţia ca acel echipament, acele rezerve şi provizii să rămână la bordul aeronavelor până când acestea sunt reexportate.

2.  Vor fi scutite de la plata drepturilor de import/export, cu excepţia taxelor corespunzătoare serviciului prestat:

a)   proviziile de bord încărcate pe teritoriul unei părţi contractante, în cadrul limitelor fixate de către autorităţile părţii contractante respective, şi care se intenţionează să fie folosite la bordul aeronavelor operate pe un serviciu internaţional de către compania aeriană desemnată de cealaltă parte contractantă;

b)  piesele de schimb şi echipamentul obişnuit de bord introduse în teritoriul unei părţi contractante pentru întreţinerea sau repararea aeronavelor operate pe serviciile internaţionale;

c)  carburanţii şi lubrifianţii destinaţi companiilor aeriene ale unei părţi contractante pentru alimentarea aeronavelor operate pe serviciile internaţionale, atunci când aceste provizii urmează să fie folosite pe oricare parte a călătoriei efectuate deasupra teritoriului părţii contractante în care ele au fost luate la bord;

d) documentele necesare utilizate de către companiile aeriene desemnate ale unei părţi contractante, incluzând documentele de transport, scrisorile de transport aerian şi materialele de reclamă, precum şi vehiculele cu motor, materialele şi echipamentele care ar putea fi utilizate de către companiile aeriene desemnate pentru scopuri comerciale şi operaţionale în cadrul zonei aeroportului, cu condiţia ca aceste materiale şi echipamente să servească transportului de pasageri şi marfă.

3.  Echipamentul obişnuit de bord, precum şi materialele şi proviziile reţinute la bordul aeronavelor operate de către companiile aeriene desemnate ale unei părţi contractante pot fi descărcate în teritoriul celeilalte părţi contractante numai cu aprobarea autorităţilor vamale din acei teritoriu. Intr-un astfel de caz, ele pot fi puse sub supravegherea acestor autorităţi până când vor fi reexportate sau se va dispune altfel în conformitate cu reglementările vamale.

4.   Exceptările acordate în baza acestui articol vor fi disponibile în situaţiile în care companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă au încheiat aranjamente cu alte companii aeriene pentru împrumutul sau transferul în teritoriul celeilalte părţi contractante al articolelor specificate în paragrafele 1 şi 2 ale acestui articol, cu condiţia ca aceste din urmă companii aeriene să se bucure de astfel de exceptări acordate de cealaltă parte contractantă.

ARTICOLUL 10

Tranzit direct

Pasagerii, bagajele şi marfa în tranzit direct prin zona unei părţi contractante şi care nu părăsesc zona aeroportului rezervată acestui scop vor face doar obiectul unui control foarte simplificat, cu excepţia situaţiilor în care măsurile de securitate împotriva violenţei, pirateriei aeriene şi contrabandei cu droguri narcotice cer altfel.

Bagajele şi marfa în tranzit direct vor fi exceptate de la plata drepturilor de import/export.

ARTICOLUL 11

Taxele de utilizare

1.  Fiecare parte contractantă va întreprinde toate eforturile pentru a se asigura că taxele de utilizare impuse sau care se permit a fi impuse de către autorităţile ei competente pentru companiile aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă sunt juste şi rezonabile. Acestea vor avea la bază principii economice întemeiate.

2.  Taxele pentru utilizarea aeroportului şi a facilităţilor şi serviciilor de navigaţie aeriană oferite de una dintre părţile contractante companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă nu vor fi mai mari decât cele plătite de către aeronavele sale naţionale care operează pe serviciile internaţionale regulate.

3.  Fiecare parte contractantă va încuraja consultările dintre autorităţile sau organismele de taxare competente din teritoriul său şi companiile aeriene desemnate care utilizează serviciile şi facilităţile şi va încuraja autorităţile sau organismele de taxare competente, precum şi companiile aeriene desemnate să facă schimb cu acele informaţii care ar putea fi necesare pentru a permite o revedere corectă a rezonabilităţii taxelor, în conformitate cu principiile menţionate în paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol. Fiecare parte contractantă va încuraja autorităţile de taxare competente să transmită utilizatorilor o notificare rezonabilă a oricărei propuneri de schimbare a taxelor de utilizare, pentru a le permite utilizatorilor să îşi exprime punctele de vedere înainte de efectuarea schimbărilor.

ARTICOLUL 12

Activităţi comerciale

1. Companiile aeriene desemnate de o parte contractantă vor avea permisiunea să menţină reprezentanţe corespunzătoare pe teritoriul celeilalte părţi contractante. Aceste reprezentanţe pot include personal comercial, operaţional şi tehnic, care poate fi alcătuit din personal transferat sau angajat local.

2.   Pentru activităţile comerciale se va aplica principiul reciprocităţii. Autorităţile competente ale fiecărei părţi contractante vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a se asigura că reprezentanţele companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă pot să îşi exercite activităţile într-o manieră obişnuită.

3. In particular, fiecare parte contractantă acordă companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă dreptul de a se angaja direct în vânzarea de transport aerian pe teritoriul său şi, la alegerea companiilor aeriene, prin agenţii săi. Companiile aeriene desemnate vor avea dreptul să vândă astfel de transport şi fiecare persoană va fi liberă să achiziţioneze astfel de transport, în moneda acelui teritoriu sau în moneda liber convertibilă a altor ţări.

4.    Companiile aeriene desemnate ale fiecărei părţi contractante pot intra în aranjamente de piaţă, cum ar fi „blocked space", „code sharing" sau alte aranjamente comerciale, cu companiile celeilalte părţi contractante sau cu companiile aeriene din ţările terţe, cu condiţia ca acele companii aeriene să deţină autorizaţia de operare corespunzătoare.

ARTICOLUL 13

Conversia şi transferul veniturilor

Companiile aeriene desemnate vor avea dreptul să convertească şi să transmită în ţările lor, la rata oficială de schimb, surplusul de încasări ale sumelor plătite local în proporţia cuvenită pentru transportul de pasageri, bagaje, marfă şi poştă. Dacă plăţile între părţile contractante sunt reglementate printr-un acord special, acest acord special va fi aplicat.

ARTICOLUL 14

Tarife

1.  Fiecare parte contractantă poate cere notificarea sau înregistrarea la autorităţile sale aeronautice a tarifelor pentru serviciile aeriene internaţionale operate în baza prezentului acord. O astfel de înregistrare nu va fi cerută să se facă cu mai mult de 24 de ore înainte de data propusă pentru intrarea în vigoare.

2. Fără a limita aplicarea concurenţei generale şi a legislaţiei consumului de către fiecare parte contractantă, intervenţiile părţii contractante se vor limita la:

a)  prevenirea tarifelor sau practicilor în mod nerezonabil discriminatorii;

b) protejarea consumatorilor faţă de tarifele care sunt mărite în mod nerezonabil sau sunt în mod nerezonabil restrictive, fie datorită abuzului de o poziţie dominantă, fie datorită practicilor concertate între transportatorii aerieni; şi

c)  protejarea companiilor aeriene faţă de tarife care sunt scăzute în mod artificial, datorită subsidiilor sau sprijinului guvernamental direct ori indirect.

3.  Nicio parte contractantă nu va lua măsuri unilaterale pentru a preveni inaugurarea sau continuarea unui tarif propus pentru a fi perceput ori care a fost perceput de către companiile aeriene desemnate ale fiecărei părţi contractante pentru serviciile aeriene internaţionale între teritoriile părţilor contractante. Dacă oricare dintre părţile contractante crede că vreun astfel de tarif nu este conform cu considerentele stabilite în acest articol, ea va cere consultări şi va notifica celeilalte părţi contractante motivele nemulţumirii sale în termen de 14 zile de la primirea înregistrării. Aceste consultări nu se vor ţine mai târziu de 14 zile de la primirea cererii. In absenţa unui acord al ambelor părţi, tariful va intra în vigoare sau va continua să fie în vigoare.

ARTICOLUL 15

Transmiterea orarelor

1.   Fiecare parte contractantă poate cere notificarea la autorităţile sale aeronautice a orarelor preconizate de către companiile aeriene desemnate ale celeilalte părţi contractante, nu mai târziu de 30 de zile înainte de operarea serviciilor aeriene convenite. Aceeaşi procedură se va aplica la oricare modificare ulterioară.

2. Pentru zborurile suplimentare pe care companiile aeriene desemnate ale unei părţi contractante doresc să le opereze pentru serviciile agreate în afara orarelor notificate va trebui să se ceară anterior permisiunea de la autorităţile aeronautice ale celeilalte părţi contractante. O astfel de cerere va fi prezentată în mod obişnuit cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de operarea acestor zboruri.

ARTICOLUL 16

Oferirea statisticilor

Autorităţile aeronautice ale ambelor părţi contractante îşi vor furniza reciproc, la cerere, statistici periodice sau alte informaţii similare referitoare la traficul transportat pentru serviciile convenite.

ARTICOLUL 17

Consultări

Fiecare parte contractantă poate să ceară oricând consultări cu privire la implementarea, interpretarea, aplicarea sau amendarea prezentului acord. Aceste consultări, care pot fi între autorităţile aeronautice, vor începe cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii cererii scrise de către cealaltă parte contractantă, în afară de cazul în care părţile contractante au agreat altfel. Fiecare parte contractantă va pregăti şi va prezenta în timpul acestor consultări dovezi relevante în sprijinul poziţiei sale, în scopul de a facilita decizii în cunoştinţă de cauză, raţionale şi economice.

ARTICOLUL 18

Soluţionarea disputelor

1. Orice diferend care apare în legătură cu prezentul acord, care nu poate fi soluţionat prin negocieri directe sau prin canale diplomatice, va fi supus, la cererea oricărei părţi contractante, unui tribunal de arbitraj.

2.   Intr-un astfel de caz, fiecare parte contractantă va nominaliza un arbitru şi cei 2 arbitri vor numi un preşedinte, având naţionalitatea unui stat terţ. Dacă în termen de două luni după nominalizarea unui arbitru de către o parte contractantă cealaltă parte contractantă nu a nominalizat propriul său arbitru sau dacă în termen de o lună de la nominalizarea celui de-al doilea arbitru ambii arbitri nu au convenit cu privire la numirea preşedintelui, fiecare parte contractantă poate cere preşedintelui Consiliului Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale să procedeze la nominalizările necesare.

3. Tribunalul de arbitraj îşi va determina propria procedură şi va decide cu privire la distribuirea costurilor procedurii.

4. Părţile contractante se vor conforma cu orice decizie luată prin aplicarea prezentului articol.

ARTICOLUL 19

Modificări

1.  Dacă oricare dintre părţile contractante consideră că doreşte să modifice orice prevedere a prezentului acord, o astfel de modificare va intra în vigoare atunci când părţile contractante îşi vor fi notificat reciproc îndeplinirea procedurilor constituţionale.

2.  Modificarea anexei la prezentul acord poate fi convenită direct între autorităţile aeronautice ale părţilor contractante. Modificările se vor aplica în mod provizoriu de la data când au fost convenite şi vor intra în vigoare atunci când au fost confirmate printr-un schimb de note diplomatice.

3. In cazul încheierii unei convenţii generale multilaterale privind transportul aerian la care ambele părţi contractante au aderat, prezentul acord va fi modificat astfel încât să se conformeze cu prevederile unei astfel de convenţii.

ARTICOLUL 20

Incetare

1.  Fiecare parte contractantă poate oricând să notifice în scris celeilalte părţi contractante decizia sa de a înceta prezentul acord. O astfel de notificare va fi comunicată simultan Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale.

2.  Acordul va înceta la sfârşitul unei perioade de orar în timpul căreia se vor fi scurs 12 luni de la data primirii notificării, în afară de cazul în care notificarea este retrasă prin înţelegere mutuală înainte de expirarea acestei perioade.

3. In absenţa luării cunoştinţă de primire de către cealaltă parte contractantă, notificarea va fi considerată ca fiind primită la   14  zile după  data  la  care  Organizaţia Aviaţiei  Civile Internaţionale va primi această comunicare.

ARTICOLUL 21

Inregistrarea

Prezentul acord şi toate amendamentele la acesta vor fi înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.

ARTICOLUL 22

Intrarea în vigoare

Prezentul acord va intra în vigoare atunci când părţile contractante îşi vor fi notificat reciproc îndeplinirea formalităţilor lor constituţionale cu privire la încheierea şi intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.

La intrarea în vigoare, prezentul acord va înlocui Acordul dintre Republica Socialistă România şi Confederaţia Elveţiană cu privire la transporturile aeriene civile din 14 iulie 1967.

Drept care, subsemnaţii, fiind pe deplin autorizaţi de guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.

Semnat în dublu exemplar la Bucureşti la 10 noiembrie 2008, în limbile română, germană şi engleză, toate cele 3 texte fiind egal autentice. In caz de divergenţă de implementare, interpretare sau aplicare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Guvernul României,

Ludovic Orban,

ministrul transporturilor

Pentru Consiliul Federal Elveţian,

Livio Hurzeler,

ambasadorul Confederaţiei Elveţiene la Bucureşti

ANEXA

TABEL DE  RUTE

I.  Rute pe care vor fi operate serviciile aeriene de către companiile aeriene desemnate ale Elveţiei:

-  din puncte în Elveţia, via puncte'intermediare, către oricare punct sau puncte în România şi către puncte mai departe în Europa şi Orientul Mijlociu.

II.  Rute pe care vor fi operate serviciile aeriene de către companiile aeriene desemnate ale României:

- din puncte în România, via puncte intermediare, către oricare punct sau puncte în Elveţia şi către puncte mai departe în Europa şi Africa.

NOTE:

Companiile aeriene desemnate ale fiecărei părţi contractante pot, pe oricare sau pe toate zborurile şi la opţiunea lor:

1. să opereze zboruri fie într-o direcţie, fie în ambele direcţii;

2.   să combine diferite numere de zbor în cadrul unei operaţiuni cu o aeronavă;

3. să servească puncte intermediare sau puncte mai departe, precum şi puncte în teritoriile părţilor contractante aflate pe rute, în orice combinaţie sau în orice ordine;

4. să omită opririle la oricare punct sau puncte;

5.  să transfere trafic din oricare dintre aeronavele lor către oricare altă aeronavă a lor, la oricare punct de pe rute; şi

6.  să servească puncte dinaintea oricărui punct în teritoriul său, cu sau fără schimbarea aeronavei ori numărului de zbor, şi să facă reclamă acestor servicii ca fiind servicii directe, fără limitări de direcţie sau geografice şi fără pierderea oricărui drept de a transporta trafic permisibil în alt mod în baza prezentului acord, cu condiţia ca serviciul să deservească un punct din teritoriul părţii contractante care desemnează companiile aeriene.


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu