Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 29 mai 2008

între Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Norvegiei privind protectia reciproca a informatiilor clasificate

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 518 din 28 iulie 2009Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei, denumite în continuare părţi,

în scopul protecţiei Informaţiilor clasificate schimbate direct sau prin intermediul persoanelor juridice care gestionează informaţii clasificate ale statului celeilalte părţi şi în cadrul activităţilor care ţin de competenţa părţilor,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Dispoziţii generale

1. Scopul prezentului acord este de a asigura protecţia informaţiilor clasificate schimbate sau produse în cadrul procesului de cooperare dintre părţi.

2. Decizia de transmitere sau de schimb de informaţii clasificate va fi adoptată în conformitate cu legislaţiile naţionale ale părţilor.

3. Prezentul acord acoperă orice tip de activitate şi face parte integrantă din orice contract sau acord ce implică informaţii clasificate, care se încheie între părţi sau persoane juridice din statele părţilor.

4. Prezentul acord nu va afecta obligaţiile celor două părţi ce derivă din alte acorduri internaţionale şi nu va fi folosit împotriva intereselor, securităţii şi integrităţii teritoriale ale altor state.

ARTICOLUL 2

Definiţii

In scopul prezentului acord:

a) informaţie clasificată - orice informaţie, document sau material, indiferent de forma lor fizică, cărora li s-a atribuit o clasificare de securitate în conformitate cu legislaţia naţională respectivă şi care vor fi protejate corespunzător;

b) document clasificat - orice tip de înregistrare ce conţine informaţii clasificate, indiferent de forma sau caracteristica fizică, incluzând, dar fără a se limita la, materiale scrise ori tipărite, cartele şi benzi de procesare a datelor, hărţi, grafice, fotografii, picturi, desene, gravuri, schiţe, note şi documente de lucru, copii ia indigo şi riboane de printare sau reproduceri efectuate prin orice mijloace ori metode, înregistrări audio, vocale, magnetice, electronice, optice sau video sub orice formă, cât şi echipamente portabile de procesare automată a datelor cu medii fixe de stocare şi medii de stocare detaşabile;

c) material clasificat - orice obiect sau parte a unui mecanism, prototip, echipament, armă etc, realizate mecanic ori manual, fabricate sau aflate în curs de fabricaţie, cărora li s-a atribuit o clasificare de securitate;

d) clasificare de securitate - atribuirea unei clase sau a unui nivel de clasificare în conformitate cu legislaţiile naţionale ale părţilor;

e) contract clasificat - un acord între doi sau mai mulţi contractori, prin care se stabilesc şi se definesc drepturile şi obligaţiile acestora şi care conţine sau implică informaţii clasificate;

f) contractor sau subcontractor - o persoană fizică sau persoană juridică având capacitatea legală de a încheia contracte clasificate;

g) incident de securitate - o acţiune sau omisiune contrară legislaţiilor naţionale ale părţilor, care are ca rezultat compromiterea efectivă sau posibilă a informaţiilor clasificate;

h) compromiterea informaţiilor clasificate - o situaţie în care - din cauza unui incident de securitate sau a unei activităţi ostile (precum spionaj, act de terorism sau furt) - informaţiile clasificate şi-au pierdut confidenţialitatea, integritatea sau disponibilitatea ori atunci când serviciile sau resursele conexe şi-au pierdut integritatea sau disponibilitatea. Aceasta include pierderea, divulgarea parţială sau totală, modificarea şi distrugerea neautorizată sau refuzul serviciului;

i) anexă de securitate - un document emis de către autoritatea competentă ca parte a oricărui contract clasificat sau subcontract clasificat, ce identifică cerinţele de securitate sau acele elemente ale contractului ce necesită protecţie de securitate;

j) lista clasificărilor de securitate - o listă a informaţiilor, materialelor şi activităţilor clasificate aferente unui contract clasificat şi clasificările de securitate ale acestora, inclusă în anexa de securitate;

k) certificat de securitate a personalului- un document care atestă faptul că, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, deţinătorul acestuia poate avea acces la informaţii clasificate de o anumită clasificare de securitate, conform principiului necesităţii de a cunoaşte, emis în conformitate cu legislaţiile naţionale ale părţilor;

l) certificat de securitate industrială/autorizaţie de securitate industrială - un document care atestă faptul că o persoană juridică este autorizată să desfăşoare activităţi industriale ce necesită acces la informaţii clasificate, emis în conformitate cu legislaţiile naţionale ale părţilor;

m) necesitatea de a cunoaşte - principiul conform căruia accesul la informaţii clasificate poate fi acordat, în mod individual, numai acelor persoane care, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, trebuie să lucreze cu astfel de informaţii sau să aibă acces la ele;

n) autoritate competentă de securitate - instituţie învestită cu autoritate la nivel naţional care, în conformitate cu legislaţiile părţilor, asigură implementarea unitară a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate. Aceste autorităţi sunt menţionate în art. 7 al prezentului acord;

o) autoritate desemnată de securitate - instituţia care, în conformitate cu legislaţia naţională a fiecărei părţi, este autorizată să stabilească, pentru domeniul său de activitate şi responsabilitate, structuri şi măsuri proprii referitoare la coordonarea şi controlul activităţii privind protecţia informaţiilor clasificate. Autoritatea desemnată de securitate este coordonată, în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, de autoritatea competentă de securitate;

p) terţ - orice stat, persoană, instituţie, organizaţie naţională sau internaţională, persoană juridică de drept public sau' privat care nu este parte la prezentul acord.

ARTICOLUL 3

Protecţia informaţiilor clasificate

1. In conformitate cu legislaţiile lor naţionale, părţile vor lua măsurile corespunzătoare pentru protecţia informaţiilor clasificate transmise, primite, produse ori elaborate ca rezultat al oricărui acord sau oricărei relaţii între părţi ori între persoanele juridice ale statelor părţilor. Părţile vor asigura pentru informaţiile clasificate schimbate/primite, produse sau elaborate acelaşi nivel de protecţie ca şi pentru propriile informaţii clasificate echivalente, conform prevederilor art. 4 al prezentului acord.

2. Partea primitoare nu va scădea clasificarea de securitate a informaţiilor clasificate primite şi nici nu va declasifica aceste informaţii fără acordul prealabil scris al autorităţii competente de securitate a părţii emitente. Autoritatea competentă de securitate a părţii emitente va informa autoritatea competentă de securitate a părţii primitoare asupra oricăror modificări survenite în clasificarea de securitate a informaţiilor schimbate.

3. Multiplicarea sau modificarea informaţiilor clasificate primite se poate realiza numai dacă partea emitentă nu prevede în mod expres altfel. Exemplarele multiplicate ale informaţiilor clasificate vor primi marcaje de clasificare de securitate echivalente cu clasificarea de securitate a originalului şi vor fi protejate în acelaşi mod ca şi informaţiile originale. Numărul exemplarelor se va limita la numărul necesar scopurilor oficiale. Informaţiile clasificate STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ/STRENGT HEMMELIG/TOP SECRET vor fi multiplicate numai cu acordul prealabil scris al părţii emitente.

4. Informaţiile şi materialele clasificate vor fi distruse numai cu acordul scris sau la cererea părţii emitente, în conformitate cu legislaţiile naţionale ale părţilor astfel încât reconstituirea parţială sau totală a informaţiilor clasificate să nu fie posibilă. Dacă partea emitentă nu este de acord cu distrugerea unor informaţii clasificate, materialul sau documentul clasificat îi va fi returnat. Informaţiile STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITA/STRENGT HEMMELIG/TOP SECRET nu vor fi distruse, ci returnate părţii emitente. In caz de pericol iminent, informaţiile clasificate voffi distruse fără autorizare prealabilă. Autoritatea competentă de securitate a părţii emitente va fi imediat informată asupra acestui fapt.

5. Partea primitoare va informa partea emitentă asupra distrugerii informaţiilor clasificate.

6. Accesul la informaţii clasificate şi/sau în locaţii şi incinte unde se desfăşoară activităţi ce implica informaţii clasificate sau unde sunt depozitate informaţii clasificate va fi permis, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte, numai persoanelor care deţin certificat de securitate a personalului corespunzător clasificării de securitate a informaţiilor pentru care se solicită accesul.

7. Fiecare parte va urmări respectarea legislaţiilor naţionale de către persoanele juridice care deţin, elaborează, produc şi/sau utilizează informaţii clasificate ale statului celeilalte părţi, inclusiv prin vizite de inspecţie.

8. Inainte ca un reprezentant al unei părţi să furnizeze informaţii clasificate unui reprezentant al celeilalte părţi, partea primitoare va informa partea emitentă că reprezentantul său deţine certificat de securitate a personalului corespunzător celei mai înalte clasificări de securitate a informaţiilor la care acesta urmează să aibă acces şi că informaţiile clasificate sunt protejate conform prevederilor prezentului acord.

ARTICOLUL 4

Clasificările de securitate

1. Clasificările de securitate aplicabile informaţiilor schimbate în baza prezentului acord vor fi:

a) pentru România: SECRET DE SERVICIU (RESTRICTED), SECRET (CONFIDENŢIAL), STRICT SECRET (SECRET) si STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ (TOP SECRET);

b) Pentru Regatul Norvegiei: BEGRENSET (RESTRICTED), KONFIDENSIELT (CONFIDENŢIAL), HEMMELIG (SECRET) si STRENGT HEMMELIG (TOP SECRET).

2. Părţile au stabilit următoarele echivalenţe ale clasificărilor de securitate naţionale:

România

Regatul Norvegiei

Echivalentul în limba engleză

STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ

STRENGT HEMMELIG

TOP SECRET

STRICT SECRET

HEMMELIG

SECRET

SECRET

KONFIDENSIELT

CONFIDENŢIAL

SECRET DE SERVICIU

BEGRENSET

RESTRICTED

ARTICOLUL 5

Certificatele de securitate a personalului

1. Fiecare parte va garanta că orice persoană care, prin natura serviciului sau a funcţiei, necesită acces la informaţii clasificate ale celeilalte părţi deţine certificat de securitate a personalului valabil şi corespunzător clasificării de securitate, emis de autoritatea' competentă de securitate sau de alte autorităţi corespunzător desemnate în conformitate cu legislaţia naţionala respectivă.

2. Certificatul de securitate a personalului va fi emis după efectuarea verificării de securitate în conformitate cu legislaţia naţională a fiecărei părţi şi va corespunde nivelului necesar pentru acces la informaţii clasificate naţionale cu clasificare de securitate echivalentă.

3. La cerere, autorităţile competente de securitate/autorităţile desemnate de securitate ale statelor părţilor îşi pot acorda reciproc asistenţă în efectuarea verificării de securitate pentru emiterea certificatelor de securitate a personalului şi a certificatelor de securitate industrială/autorizaţiilor de securitate industrială, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale.

4. Părţile îşi vor recunoaşte reciproc certificatele de securitate' a personalului şi' certificatele de securitate industrială/autorizaţiile de securitate industrială emise conform legislaţiilor naţionale, în ceea ce priveşte accesul la informaţiile clasificate schimbate în baza prezentului acord.

ARTICOLUL 6

Transmiterea informaţiilor clasificate

1. Transmiterea informaţiilor clasificate către terţi se poate realiza numai cu acordul prealabil scris al autorităţii competente de securitate a părţii emitente, care poate impune restricţii suplimentare în ceea ce priveşte transmiterea.

2. Fiecare parte va lua măsuri ca informaţiile clasificate primite de la cealaltă parte să fie utilizate numai în scopul pentru care au fost transmise.

3. Prezentul acord nu va fi invocat de niciuna dintre părţi în scopul obţinerii de informaţii clasificate pe care cealaltă parte Ie-a primit'de la un terţ.

ARTICOLUL 7

Autorităţile competente de securitate

1. Autorităţile competente de securitate responsabile, la nivel naţional, de implementarea şi de controlul măsurilor întreprinse pentru implementarea prezentului acord sunt:

In România

In Regatul Norvegiei

Guvernul României

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat Bucureşti - str. Mureş nr. 4, sectorul 1

Nasjonal

sikkerhetsmyndighet

Postboks 14

1306 Baerum postterminal

ROMÂNIA

NORWAY

2. In vederea aplicării aceloraşi standarde de securitate, fiecare autoritate competentă de securitate va furniza, la cerere, celeilalte autorităţi competente de securitate informaţii referitoare la organizarea şi procedurile ei de securitate. In acest sens, autorităţile competente de securitate pot conveni asupra efectuării de vizite reciproce de către funcţionari autorizaţi, în ambele ţări.

ARTICOLUL 8

Vizitele

1. Vizitele ce implică acces la informaţii clasificate sau în incinte unde sunt emise, gestionate ori depozitate informaţii clasificate sau în care se desfăşoară activităţi ce implica informaţii clasificate vor fi permise de către o parte vizitatorilor din statul celeilalte părţi dacă s-a obţinut permisiunea prealabilă scrisă din partea autorităţii competente de securitate/autorităţii desemnate de securitate a părţii primitoare. O astfel de permisiune se va acorda numai persoanelor care deţin certificate de securitate a personalului corespunzătoare, în conformitate cu principiul necesităţii de a cunoaşte.

2. Vizitele vor fi anunţate, de regulă, cu douăzeci (20) de zile lucrătoare înainte.

3. In cazuri urgente, cererea de vizită poate fi transmisă mai devreme, dar nu cu mai puţin de cinci (5) zile lucrătoare înainte.

4. Cererea de vizită va cuprinde:

a) numele şi prenumele vizitatorului, locul şi data naşterii, cetăţenia, angajatorul, seria paşaportului sau a altor documente de identitate ale vizitatorului;

b) confirmarea certificatului de securitate a personalului în concordanţă cu scopul vizitei;

c) menţionarea detaliată a scopului vizitei sau vizitelor;

d) data şi durata preconizate pentru efectuarea vizitei sau vizitelor solicitate;

e) persoana de contact de la locaţiile ce urmează a fi vizitate, contactele anterioare şi orice alte informaţii utile pentru a se stabili oportunitatea vizitei sau vizitelor.

5. Valabilitatea autorizaţiilor de vizită nu va depăşi douăsprezece (12) luni.

6. Fiecare parte va asigura protecţia datelor personale ale vizitatorilor conform legislaţiei sale naţionale.

ARTICOLUL 9

Securitatea industrială

1. In cazul în care o parte sau o persoană juridică din statul său intenţionează să încredinţeze un contract clasificat ce urmează a se derula pe teritoriul statului celeilalte părţi, partea din statul în care se derulează contractul îşi va asuma responsabilitatea de a proteja informaţiile clasificate legate de contract, în conformitate cu legislaţia naţională proprie.

2. Anterior transmiterii către contractori sau subcontractori ori potenţiali contractori sau subcontractori a oricăror informaţii clasificate primite de la cealaltă parte, partea primitoare, prin intermediul autorităţii competente de securitate:

a) va emite certificat de securitate industrială/autorizaţie de securitate industrială de nivel corespunzător pentru contractori sau subcontractori ori potenţiali contractori sau subcontractori, cu condiţia ca aceştia să îndeplinească cerinţele necesare eliberării acestuia/acesteia;

b) va confirma că toate persoanele ale căror îndatoriri presupun acces la informaţii clasificate deţin certificate de securitate a personalului de nivel corespunzător.

3. Părţile vor lua măsuri ca fiecare contract clasificat să cuprindă d anexă de securitate corespunzătoare care să conţină o listă a clasificărilor de securitate.

4. Procedurile mai detaliate referitoare la activităţile industriale care implică informaţii clasificate pot fi elaborate şi convenite între autorităţile competente de securitate ale statelor părţilor.

5. Părţile vor asigura protecţia drepturilor de autor, drepturilor de proprietate industrială - inclusiv patentele - şi a oricăror altor drepturi legate de informaţiile clasificate schimbate între statele lor, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale.

ARTICOLUL 10

Transmiterea informaţiilor clasificate

1. Informaţiile clasificate vor fi transmise, de regulă, prin curier diplomatic sau militar. Partea primitoare va confirma primirea informaţiilor clasificate.

2. In cazul transmiterii unui volum mare de informaţii clasificate, autorităţile competente de securitate vor conveni reciproc şi vor aproba mijloacele de transport, ruta şi măsurile de securitate pentru fiecare caz în parte.

3. Se pot utiliza şi alte mijloace autorizate de transmitere sau schimb de informaţii clasificate, dacă sunt convenite de către autorităţile competente de securitate.

4. Schimbul de informaţii clasificate prin intermediul sistemelor informatice şi de comunicaţii se va efectua conform procedurilor de securitate stabilite prin aranjamente reciproce convenite de către ambele autorităţi competente de securitate.

ARTICOLUL 11

Incidentele de securitate şi compromiterea informaţiilor clasificate

1. In cazul producerii unui incident de securitate care duce la compromiterea sau posibila compromitere a informaţiilor clasificate, autoritatea competentă de securitate din statul pe teritoriul căruia s-a produs incidentul de securitate va informa imediat autoritatea competentă de securitate a celeilalte părţi, va asigura investigaţia de securitate adecvată a acestei situaţii şi va lua măsurile necesare de limitare a consecinţelor, în conformitate cu legislaţia sa naţională. Dacă va fi necesar, autorităţile competente de securitate vor coopera la investigaţie.

2. In cazul în care compromiterea se produce pe teritoriul unui stat terţ, autoritatea competentă de securitate din statul părţii care a transmis informaţiile va acţiona conform paragrafului 1.

3. După încheierea investigaţiilor, autoritatea competentă de securitate/autoritatea desemnată de securitate din statul pe teritoriul căruia a avut loc compromiterea sau posibila compromitere a informaţiilor clasificate va comunica imediat, în scris, autorităţii competente de securitate din statul celeilalte părţi rezultatele şi concluziile investigaţiei.

ARTICOLUL 12

Soluţionarea diferendelor

Orice diferend privind interpretarea sau implementarea prezentului acord se va soluţiona prin consultări între părţi şi nu va fi deferit unui tribunal naţional sau internaţional ori unui terţ.

ARTICOLUL 13

Cheltuieli

Fiecare parte va suporta cheltuielile proprii legate de implementarea prezentului acord.

ARTICOLUL 14

Asistenţa reciprocă

1. Părţile se pot consulta reciproc cu privire la implementarea şi interpretarea prevederilor prezentului acord.

2. Dacă este nevoie, autorităţile competente de securitate din statele părţilor se vor consulta reciproc în legătură cu aspecte tehnice specifice privind implementarea prezentului acord şi pot conveni asupra încheierii unor protocoale de securitate speciale, adiţionale la prezentul acord, de la caz la caz.

ARTICOLUL 15

Raporturi cu acorduri existente

1. După intrarea în vigoare a prezentului acord, informaţiile clasificate schimbate în baza Acordului bilateral de securitate dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei, semnat la Bucureşti la 9 noiembrie 2000 şi la Oslo la 15 ianuarie 2001, vor fi protejate conform prevederilor prezentului acord.

2. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica şi pentru protecţia informaţiilor clasificate schimbate în baza altor aranjamente, încheiate anterior între părţi.

3. La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul bilateral de securitate dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei,'semnat la Bucureşti ia 9 noiembrie 2000 şi la Oslo la 15 ianuarie 2001, îşi va înceta valabilitatea.

ARTICOLUL 16

Dispoziţii finale

1. Prezentul acord este încheiat pe perioadă nedeterminată şi urmează a fi supus aprobării în conformitate cu procedurile naţionale ale statului fiecărei părţi.

2. Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data ultimei notificări, pe căi diplomatice, privind îndeplinirea de către părţi a procedurilor lor interne necesare intrării în vigoare a acestuia.

3. Fiecare parte are dreptul să denunţe oricând prezentul acord. In acest caz, valabilitatea prezentului acord expiră după 6 (şase) luni de la data la care notificarea de denunţare a fost transmisă pe căi diplomatice celeilalte părţi. Chiar şi în situaţia denunţării prezentului acord, toate informaţiile' clasificate furnizate în baza prezentului acord vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile acestuia.

4. Prezentul acord poate fi amendat prin consimţământul reciproc al părţilor. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al prezentului articol.

5. Fiecare parte va notifica cu promptitudine celeilalte părţi orice modificări survenite în legislaţia sa naţională care ar putea afecta protecţia informaţiilor clasificate în conformitate cu prezentul acord. într-o asemenea situaţie, părţile se vor consulta în legătură cu oportunitatea unor modificări ale prezentului acord. Intre timp, informaţiile clasificate vor continua să fie protejate aşa cum s-a stabilit în prezentul acord, dacă partea emitentă nu solicită altfel, în scris.

Semnat la Bucureşti la 29 mai 2008, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, norvegiană şi engleză, toate textele fiind egal valabile. In caz de divergenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

Pentru Guvernul României,

Marius Petrescu,

secretar de stat,

directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

Pentru Guvernul Regatului Norvegiei,

Øystein Hovdkinn,

ambasadorul Regatului Norvegiei


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu