Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 13 iunie 2008

intre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 827 din 9 decembrie 2008Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian, denumite în continuare părţi contractante,

în scopul dezvoltării şi promovării cooperării lor,

în contextul eforturilor internaţionale de combatere a migraţiei ilegale,

în conformitate cu tratatele şi acordurile internaţionale,

în baza reciprocităţii,

au convenit următoarele:

CAPITOLUL I

Readmisia cetăţenilor statelor părţilor contractante

ARTICOLUL 1

(1)   Fiecare parte contractantă va readmite pe teritoriul statului său, la cererea celeilalte părţi contractante, fără alte formalităţi decât cele prevăzute de prezentul acord, orice persoană care nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte condiţiile în vigoare de intrare sau şedere aplicabile pe teritoriul statului părţii contractante solicitante, cu condiţia să se dovedească sau să se poată prezuma rezonabil că persoana în cauză are cetăţenia statului părţii contractante solicitate.

(2) Partea contractantă solicitată va readmite, de asemenea, persoanele cărora Ie-a fost retrasă sau care au renunţat la cetăţenia statului părţii contractante solicitate după intrarea pe teritoriul statului părţii contractante solicitante, cu excepţia cazului în care acestor persoane Ie-a fost cel puţin promisă naturalizarea de către autorităţile competente ale părţii contractante solicitante.

(3)   Cetăţenia este considerată dovedită sau poate fi prezumată în mod rezonabil pe baza oricăror documente valabile menţionate în art. 2 al Protocolului de aplicare încheiat între ministerele competente ale părţii contractante, denumit în continuare Protocol de aplicare, potrivit art. 18 al prezentului acord.

(4)  Partea contractantă solicitantă va readmite persoana potrivit alin. (1) şi (2) în aceleaşi condiţii, dacă cercetările dezvăluie ulterior că aceasta nu avea cetăţenia statului părţii contractante solicitate la momentul la care acea persoană a părăsit teritoriul statului părţii contractante solicitante.

ARTICOLUL 2

(1) In cazul în care cetăţenia persoanei în cauză se poate prezuma în mod rezonabil potrivit art. 2 alin. 2 al Protocolului de aplicare, misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului părţii contractante solicitate va elibera imediat un document de călătorie pentru caz de urgenţă în scopul readmisiei la cererea părţii contractante solicitante.

(2) Dacă documentele prezentate pentru prezumarea în mod rezonabil a cetăţeniei sunt contestate sau dacă nu există documente disponibile, misiunea diplomatică sau oficiul consulara/al statului părţii contractante solicitate de pe teritoriul statului părţii contractante solicitante va audia persoana în cauză în termen de trei (3) zile lucrătoare de la data primirii cererii. Audierea va fi organizată de către partea contractantă solicitantă în consultare cu oficiul consular al statului părţii contractante solicitate. Dacă este necesar, pot fi desemnaţi experţi care să verifice cetăţenia.

(3)  Dacă, în urma audierii, se poate stabili că persoana în cauză are cetăţenia statului părţii contractante solicitate, misiunea diplomatică sau oficiul consular va emite imediat un document de călătorie pentru caz de urgenţă, cel mai târziu în patru (4) zile lucrătoare de la audierea persoanei în cauză.

ARTICOLUL 3

(1) Informaţiile care urmează să fie incluse în cererea scrisă de readmisie sunt prevăzute în Protocolul de aplicare.

(2) Costurile referitoare la transportul persoanei readmise la aeroportul de pe teritoriul statului părţii contractante solicitate vor fi suportate de către partea contractantă solicitantă.

CAPITOLUL II

Readmisia cetăţenilor statelor terţe şi a apatrizilor

ARTICOLUL 4

(1)   Fiecare parte contractantă va readmite pe teritoriul statului său, la cererea celeilalte părţi contractante, fără alte formalităţi decât cele prevăzute de prezentul acord, cetăţenii statelor terţe sau apatrizii care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condiţiile în vigoare de intrare sau şedere aplicabile pe teritoriul statului părţii contractante solicitante, cu condiţia să se dovedească sau să se poată prezuma rezonabil că cetăţenii statelor terţe sau apatrizii au intrat direct de pe teritoriul statului părţii contractante solicitate pe teritoriul statului părţii contractante solicitante după ce au stat, au avut reşedinţa sau au tranzitat teritoriul statului părţii contractate solicitate. In scopul prezentului acord, intrare directă reprezintă intrarea pe teritoriul statului părţii contractante solicitante care se produce în cinci (5) zile de la data plecării de pe teritoriul statului părţii contractante solicitate.

(2) Alin. (1) se aplică în situaţia în care intrarea cetăţenilor statelor terţe sau a apatrizilor pe teritoriul statului părţii contractante solicitate sau şederea lor poate fi dovedită sau prezumată în mod rezonabil, în special în baza oricăror documente valabile sau dovezi prevăzute la art. 5 al Protocolului de aplicare.

(3) Fiecare parte contractantă va readmite fără formalităţi, la cererea celeilalte părţi contractante, cetăţenii statelor terţe sau apatrizii care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condiţiile în vigoare de intrare sau şedere aplicabile pe teritoriul statului părţii contractante solicitante, dacă cetăţenii statelor terţe sau apatrizii sunt posesori ai unei vize valabile sau ai unui permis valabil de şedere de orice tip, eliberat de autoritatea competentă a părţii contractante solicitate.

(4)  Partea contractantă solicitantă va readmite pe teritoriul statului său cetăţenii statelor terţe sau apatrizii, dacă verificările ulterioare readmisiei lor pe teritoriul statului părţii contractante solicitate dovedesc faptul că nu au îndeplinit condiţiile prevăzute în prezentul articol la momentul plecării acestora de pe teritoriul statului părţii contractante solicitante.

ARTICOLUL 5

Obligaţia de readmisie potrivit art. 4 nu se va aplica cetăţenilor statelor terţe sau apatrizilor:

a)  cărora li s-a eliberat o viză alta decât cea de tranzit sau viza aeroportuară sau un permis de şedere de orice tip de către partea contractantă solicitantă, cu excepţia cazului în care partea contractantă solicitată a eliberat o viză valabilă sau un permis de şedere valabil cu o perioadă de valabilitate mai mare;

b)  a căror readmisie nu a fost cerută de către partea contractantă solicitantă în termen de douăsprezece (12) luni de la data la care se ştia de şederea lor ilegală pe teritoriul statului său, cu excepţia cazului în care aceştia sunt posesori ai unui permis de şedere valabil eliberat de autoritatea competentă a părţii contractante solicitate;

c)   care sunt recunoscuţi de către partea contractantă solicitantă ca refugiaţi, potrivit Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiaţilor, aşa cum a fost amendată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967, sau ca apatrizi, potrivit Convenţiei de la New York privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954;

d) unui stat terţ vecin căruia partea contractantă solicitantă îi poate returna în conformitate cu termenii specificaţi într-un acord bilateral de readmisie încheiat;

e)  care au fost îndepărtaţi de partea contractantă solicitată către ţara lor de origine sau către o ţară terţă;

f) care sunt posesori ai unei vize de tranzit valabile pe teritoriul statului părţii contractante solicitate.

ARTICOLUL 6

(1) Informaţiile care urmează să fie incluse în cererea scrisă de readmisie sunt prevăzute în Protocolul de aplicare.

(2) Costurile legate de transportul cetăţenilor statelor terţe şi al apatrizilor la aeroportul de pe teritoriul statului părţii contractante solicitate vor fi suportate de partea contractanta solicitantă.

CAPITOLUL III

Tranzit

ARTICOLUL 7

(1)  Fiecare parte contractantă, la cererea celeilalte părţi contractante, va permite tranzitarea teritoriului statului său de către cetăţenii statelor terţe sau apatrizii care fac obiectul îndepărtării sau cărora li s-a refuzat intrarea de către autoritatea competentă a părţii contractante solicitante. Tranzitarea se va face pe calea aerului.

(2)  Partea contractantă solicitantă îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru întreg tranzitul cetăţenilor statelor terţe sau al apatrizilor către ţara de destinaţie şi va readmite persoanele în cauză dacă, pentru orice motiv, călătoria nu poate fi continuată.

(3)  Partea contractantă solicitantă trebuie să informeze partea contractantă solicitată dacă persoanele tranzitate urmează să fie însoţite de către ofiţeri de escortă. Partea contractantă solicitată poate:

a) pune la dispoziţie escorta;

b)  pune la dispoziţie escorta în cooperare cu autoritatea competentă a părţii contractante solicitante;

c)  autoriza autoritatea competentă a părţii contractante solicitante să pună la dispoziţie escorta pe teritoriul statului său.

ARTICOLUL 8

Cererea pentru o autorizaţie de tranzit în scopul îndepărtării sau ca urmare a unui refuz al intrării va fi transmisă direct între autorităţile competente ale părţilor contractante, cu respectarea condiţiilor specificate în Protocolul de aplicare.

ARTICOLUL 9

(1)     Dacă tranzitarea se desfăşoară sub escortă poliţienească, ofiţerii de escortă ai părţii contractante solicitante vor avea o ţinută civilă, nu vor purta armă şi vor avea o autorizare de tranzit.

(2)  Pe timpul tranzitului, ofiţerii de escortă sunt responsabili cu supravegherea cetăţenilor statului terţ sau a apatrizilor şi asigură îmbarcarea acestora în avion. Ei primesc sprijin din partea autorităţilor competente ale părţii contractante solicitate şi sunt sub autoritatea acestora din urmă.

(3)  Dacă este necesar, partea contractantă solicitată poate prelua responsabilitatea supravegherii cetăţenilor statului terţ sau a apatrizilor, precum şi a îmbarcării acestora în avion.

(4)  Partea contractantă solicitantă trebuie să întreprindă toate demersurile necesare pentru a asigura tranzitarea, cât de repede este posibil, a aeroportului de pe teritoriul statului părţii contractante solicitate de către cetăţenii statului terţ sau a apatrizilor.

(5) Părţile contractante vor schimba toate informaţiile pe care le au la dispoziţie cu privire la toate incidentele legate de tranzitul cetăţenilor statelor terţe sau al apatrizilor.

ARTICOLUL 10

Dacă pe timpul tranzitului persoanelor care fac obiectul îndepărtării sau al refuzului de intrare li s-a respins îmbarcarea sau dacă, pentru orice motiv, îmbarcarea nu este posibilă, partea contractantă solicitantă va lua înapoi aceste persoane imediat sau în cel mult douăzeci şi patru (24) de ore de la sosirea pe aeroport.

ARTICOLUL 11

Ofiţerii de escortă ai părţii contractante solicitante, care în baza prezentului acord asigură tranzitarea teritoriului statului părţii contractante solicitate, trebuie să poată, în orice moment al tranzitului, să-şi dovedească identitatea, natura misiunii şi poziţia lor oficială, prin prezentarea autorizaţiei de tranzit emise de autoritatea competentă a părţii contractante solicitate.

ARTICOLUL 12

(1) Cererea de tranzit în scopul îndepărtării sau ca urmare a refuzului de intrare poate, în anumite cazuri, să fie refuzată:

a)  dacă în ţara de destinaţie cetăţeanul unui stat terţ sau apatridul riscă să facă obiectul torturii, relelor tratamente ori să fie persecutat din motive de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinie politică;

b) din motive de sănătate publică, securitate internă, ordine publică sau alte interese naţionale ale părţii contractante solicitate.

(2)  Cetăţeanul statului terţ sau apatridul care face obiectul tranzitului poate fi îndepărtat către teritoriul statului părţii contractante solicitante, dacă aspectele la care se face referire la alin. (1) au fost descoperite ulterior.

ARTICOLUL 13

(1)  Costurile aferente tranzitului până la frontiera ţării de destinaţie, precum şi costurile rezultate dintr-o posibilă returnare vor fi suportate de partea contractantă solicitantă.

(2) Orice cheltuieli făcute de partea contractantă solicitată în aplicarea alin. (1) al prezentului articol vor fi rambursate de către partea contractantă solicitantă în termen de treizeci (30) de zile de la primirea facturii.

CAPITOLUL IV

Protecţia datelor

ARTICOLUL 14

(1)  Datele personale comunicate referitoare la readmisia persoanelor se pot referi doar la următoarele:

a)  detalii privind persoana ce urmează să fie readmisă şi, când este necesar, privind membrii familiei persoanei (nume, prenume, orice nume anterioare, porecle sau pseudonime, aliasuri, data şi locul naşterii, sexul, cetăţenia actuală şi orice altă cetăţenie anterioară);

b)   cartea de identitate, paşaportul sau permisul de conducere;

c)   alte detalii care sunt necesare pentru identificarea persoanei care urmează să fie readmisă;

d)  permis de şedere şi/sau viză eliberate de autorităţile statelor părţilor contractante ori alte state terţe, informaţii privind opririle şi itinerarele şi biletele de călătorie;

e) informaţii legate de necesitatea unor tratamente speciale, cum ar fi cel medical sau de altă natură, supraveghere sau transport cu ambulanţa, dacă acestea sunt în interesul persoanei în cauză.

(2) Datele personale pot fi procesate doar de către autorităţile competente responsabile cu aplicarea prezentului acord şi numai pentru scopurile prezentului acord. Partea contractantă care comunică datele se va asigura că acestea sunt corecte, necesare şi nu excedează cerinţelor scopurilor pentru care au fost comunicate. Dacă datele sunt inexacte sau au fost comunicate ilegal, partea contractantă primitoare va fi informată imediat despre aceasta şi va corecta sau va distruge datele. Partea contractantă trimiţătoare trebuie să-şi exprime în scris acordul înainte ca datele să poată fi comunicate altor instituţii. Datele personale comunicate vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care au fost comunicate.

(3)  Fiecare parte contractantă va informa la cerere cealaltă parte contractantă în legătură cu utilizarea datelor şi cu rezultatele obţinute astfel.

(4) Legislaţia naţională referitoare la protecţia datelor a statului fiecărei părţi contractante va fi aplicabilă în ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale şi drepturile persoanelor vizate.

CAPITOLUL V

Termene

ARTICOLUL 15

(1)  Partea contractantă solicitată va răspunde cererii de readmisie a cetăţeanului său fără întârziere şi în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care cererea a fost primită. Acest termen poate fi extins până la 10 (zece) zile lucrătoare în cazul art. 2 alin. (2) al prezentului acord. Motivele respingerii trebuie justificate în scris.

(2) Cetăţeanul părţii contractante solicitate, care face obiectul cererii de readmisie, nu poate fi predat înainte ca cererea de readmisie să fie aprobată de către autoritatea competentă a părţii contractante solicitate, iar autoritatea competentă a părţii contractante solicitante să fie notificată în acest sens. De regulă, aprobarea readmisiei va fi valabilă treizeci (30) de zile. Acest termen poate fi prelungit pentru atât timp cât este necesar în mod rezonabil pentru rezolvarea impedimentelor juridice şi practice.

(3) Partea contractantă solicitată va răspunde unei cereri de readmisie a unui cetăţean al unui stat terţ sau a unui apatrid fără întârziere şi în termen de maximum cinci (5) zile lucrătoare de la data la care o astfel de cerere a fost primită. Motivele respingerii trebuie justificate în scris.

(4) Cetăţeanul unui stat terţ sau apatridul care face obiectul unei cereri de readmisie nu poate fi predat înainte ca cererea de readmisie să fie aprobată de către autoritatea competentă a părţii contractante solicitate, iar autoritatea competentă a părţii contractante solicitante să fie notificată în acest sens. De regulă, aprobarea readmisiei va fi valabilă treizeci (30) de zile. Acest termen poate fi prelungit pentru atât timp cât este necesar în mod rezonabil pentru rezolvarea impedimentelor juridice şi practice.

(5) Autoritatea competentă a părţii contractante solicitante va informa autoritatea competentă a părţii contractante solicitate despre sosirea persoanei readmise înainte cu cel puţin patruzeci şi opt (48) de ore în cazul zilelor lucrătoare.

(6)  Cererea de tranzit trebuie să fie înaintată de către autoritatea competentă a părţii contractante solicitante în timpul zilelor lucrătoare cu cel puţin patruzeci şi opt (48) de ore înaintea tranzitului sau, în cazurile în care tranzitul ar trebui să aibă loc sâmbăta, duminica ori în sărbători naţionale, cererea de tranzit trebuie înaintată cu şaptezeci şi două (72) de ore înaintea tranzitului, prin canale sigure de comunicaţii, în special prin fax.

(7) Autoritatea competentă a părţii contractante solicitate va răspunde fără întârziere şi în maximum treizeci şi şase (36) de ore în cazul zilelor lucrătoare sau în ziua lucrătoare următoare dacă cererea de tranzit a fost înaintată sâmbăta, duminica ori în zilele de sărbători naţionale.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii generale şi finale

ARTICOLUL 16

(1) Partea contractantă solicitantă va permite persoanei care face obiectul unei proceduri de readmisie să îşi transfere în statul de destinaţie toate bunurile sale, legal dobândite.

(2)   Partea contractantă solicitantă nu este obligată să suporte costurile pentru transferul acestor bunuri.

ARTICOLUL 17

Orice cerere de readmisie sau de tranzit va fi transmisă prin canale sigure de comunicaţii, în special prin fax, direct autorităţii competente.

ARTICOLUL 18

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Federal de Justiţie şi Poliţie din Confederaţia Elveţiană vor încheia un protocol de aplicare a prezentului acord. Acest protocol va stabili, printre altele, aeroporturile pentru readmisie şi tranzit şi, de asemenea, autorităţile competente responsabile pentru implementarea şi aplicarea prezentului acord.

ARTICOLUL 19

(1)  Autorităţile competente ale părţilor contractante vor coopera şi se vor consulta reciproc de fiecare dată când este necesar pentru implementarea şi aplicarea prezentului acord.

(2) Fiecare parte contractantă poate solicita convocarea unei întâlniri a experţilor ambelor părţi contractante pentru clarificarea oricăror probleme ce decurg din implementarea şi aplicarea prezentului acord.

(3) Părţile contractante vor soluţiona toate problemele legate de implementarea şi aplicarea prezentului acord prin canale diplomatice.

ARTICOLUL 20

Prezentul acord nu va aduce atingere obligaţiilor statelor părţilor contractante care decurg din alte acorduri internaţionale bilaterale sau multilaterale la care statele părţilor contractante sunt parte, în special:

a) Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiaţilor, aşa cum a fost amendată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967;

b) Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Roma, 4 noiembrie 1950);

c)   acordurile internaţionale privind asistenţa juridică şi extrădarea;

d) Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană referitor la criteriile şi mecanismele de stabilire a statului responsabil pentru examinarea unei cereri de azil depuse într-un stat membru sau în Elveţia, de la data intrării sale în vigoare şi a aplicării acestuia.

ARTICOLUL 21

(1) Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.

(2) Prezentul acord va intra în vigoare în cea de-a treizecea (30) zi de la data ultimei notificări prin care părţile contractante se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

(3) Acordul dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor aflate în situaţii ilegale şi Protocolul pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor aflate în situaţii ilegale, semnate la Bucureşti la 9 februarie 1996, îşi încetează valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(4)  Oricare parte contractantă poate suspenda prezentul acord în întregime sau parţial, pentru motive importante, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părţi contractante. Suspendarea aplicării acordului va produce efecte de la data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă. Părţile contractante se vor informa reciproc despre aplicarea ulterioară a prezentului acord, prin canale diplomatice.

(5)  Oricare parte contractantă poate propune modificări la prezentul acord. Modificările aduse prezentului acord vor intra în vigoare potrivit alin. (2).

(6)  Oricare parte contractantă poate denunţa prezentul acord, în scris, prin canale diplomatice. Prezentul acord va înceta să se aplice în cea de-a nouăzecea (90) zi de la primirea de către cealaltă parte contractantă a notificării de denunţare.

Semnat la Zurich la 13 iunie 2008, în două exemplare originale, în limbile română, germană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. In caz de diferenţe de interpretare a prezentului acord, va fi utilizată versiunea în limba engleză.

Pentru Guvernul României,

Cristian David,

ministrul internelor si reformei administrative

Pentru Consiliul Federal Elveţian,

Eveline Widmer-Schlumpf,

consilier federal - şef al Departamentului de Justiţie şi Poliţie


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu