Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 17 decembrie 2006

intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperarii privind implementarea in comun si comercializarea internationala a emisiilor, in baza Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 11 din 7 ianuarie 2008Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda, denumite în continuare părţi,

reamintind că România şi Republica Finlanda sunt părţi la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) şi la Protocolul de la Kyoto la această convenţie,

ţinând seama de art. 6 al Protocolului de la Kyoto, care permite transferul, de la o parte la alta, al unităţilor de reducere a emisiilor (ERU-uri) ce provin din proiecte de tip „implementare în comun" (JI), care au ca scop reducerea emisiilor antropice de gaze cu efect de seră (GHG) la surse sau creşterea absorbţiilor acestora în rezervoare naturale,

având în vedere art. 17 al Protocolului de la Kyoto, ce prevede posibilitatea participării la comercializarea internaţională a emisiilor pentru îndeplinirea angajamentelor de limitare şi reducere a emisiilor cuantificate de gaze cu efect de seră,

subliniind importanţa politicilor şi măsurilor interne necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Protocolul de la Kyoto şi rolul suplimentar al activităţilor desfăşurate în baza art. 6 şi 17 ale aceluiaşi document,

ţinând seama de deciziile, liniile directoare, modalităţile şi procedurile adoptate de Conferinţa părţilor, servind ca Intâlnire a părţilor la Protocolul de la Kyoto (COP/MOP) asupra art. 6 şi 17 ale Protocolului de la Kyoto şi având în vedere, de asemenea, deciziile viitoare ale COP/MOP privind conformarea,

ţinând seama de înfiinţarea Comitetului de supervizare a proiectelor de tip implementare în comun (JISC) prin Decizia 9/CMP 1 şi orice reguli, decizii, linii directoare, modalităţi şi proceduri adoptate ulterior de către JISC,

luând în considerare faptul că viitoarea cooperare în domeniul implementării în comun, în baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto, şi în domeniul comercializării internaţionale a emisiilor, în baza art. 17 al aceluiaşi document, va avea o contribuţie eficientă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,

luând în considerare prioritatea comună a celor două părţi de a ocroti mediul şi de a promova dezvoltarea durabilă,

dorind să exprime voinţa politică de a coopera pentru realizarea obiectivului Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice şi a Protocolului de la Kyoto la această convenţie, în special de a facilita utilizarea implementării în comun şi de a explora posibilităţile comercializării internaţionale a emisiilor,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Scop

Prezentul acord stabileşte cadrul pentru cooperarea româno-finlandeză privind implementarea art. 6 şi 17 ale Protocolului de la Kyoto

ARTICOLUL 2

Domeniu de aplicare

1. Prezentul acord se aplică procedurilor care, în conformitate cu art. 6 şi 17 ale Protocolului de la Kyoto, facilitează dezvoltarea şi implementarea în România a proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi transferul către partea finlandeză a cantităţii convenite de unităţi de reducere a emisiilor (ERU-uri), rezultate din proiectele respective.

2.  Dacă părţile sunt de acord, reducerile de emisii de GHG rezultate până la începutul anului 2008 din proiecte de tip „implementare în comun" (JI) pot fi transformate în unităţi ale cantităţii atribuite (AAU-uri) în perioada 2008-2012 şi comercializate părţii finlandeze, în baza art. 17 al Protocolului de la Kyoto.

3.  Părţile sunt de acord să exploreze posibilităţile şi să dezvolte procedurile pentru utilizarea comercializării internaţionale a emisiilor în baza art. 17 al Protocolului de la Kyoto, sub forma unei scheme de investiţii verzi.

ARTICOLUL 3

Contribuţiile ambelor părţi

1. Părţile sunt de acord să coopereze pentru implementarea art. 6 şi 17 ale Protocolului de la Kyoto şi să respecte regulile, deciziile, liniile directoare, modalităţile şi procedurile importante adoptate ulterior.

2. Ambele părţi sunt de acord să aplice Protocolul de la Kyoto şi regulile, deciziile, liniile directoare, modalităţile şi procedurile importante adoptate ulterior, astfel încât să îndeplinească cerinţele de eligibilitate pentru achiziţionarea, emiterea şi transferul de ERU-uri şi AAU-uri de la 1 ianuarie 2008 sau cât mai curând posibil după această dată. In cazul în care eligibilitatea pentru utilizarea art. 6 şi 17 ale Protocolului de la Kyoto a uneia dintre părţi a fost suspendată, partea în cauză va face tot posibilul pentru a-şi redobândi eligibilitatea cât mai curând posibil.

3. Părţile se informează reciproc despre procedurile naţionale implicate în procesul de evaluare şi aprobare a proiectelor JI.

4. Părţile sunt de acord să faciliteze participarea entităţilor legale în dezvoltarea proiectelor JI.

5. Pentru ca partea română să realizeze o implementare efectivă a activităţilor necesare legate de cerinţele Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) şi ale Protocolului de la Kyoto, părţile vor explora modalităţile de cooperare pentru întărirea capacităţii instituţionale în România.

ARTICOLUL 4

Contribuţia părţii române

1. Partea română facilitează dezvoltarea şi implementarea proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sprijinirea entităţilor legale interesate în realizarea acestora, cu informaţii şi cu aprobarea oficială a proiectelor de tip „implementare în comun", prin acordarea unei scrisori de aprobare, în conformitate cu art. 6 al Protocolului de la Kyoto şi cu procedurile naţionale. Scrisoarea de aprobare va fi acordată sau respinsă în cel mult 60 de zile de la primirea cererii scrise pentru o astfel de scrisoare. In cazul respingerii acesteia, motivele justificative vor fi prezentate în scris.

2. Partea română trebuie să se asigure că fondurile obţinute din vânzarea ERU-urilor vor fi folosite pentru finanţarea acelor proiecte specifice de unde au rezultat ERU-urile.

3. Partea română transferă cantitatea convenită şi plătită anticipat de ERU-uri şi AAU-uri către partea finlandeză, în perioada convenită pentru fiecare proiect, în conformitate cu art. 6 şi 17 ale Protocolului de la Kyoto, dar nu mai târziu de anul 2012, atât timp cât proiectul de tip „implementare în comun" generează reduceri de emisii. Transferurile sunt scutite de orice altă taxă suplimentară faţă de suma convenită pentru plata ERU-urilor şi AAU-urilor şi se bazează pe rapoartele de verificare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră.

4. In cazul unor schimbări semnificative în politicile naţionale şi în legislaţia statului gazdă, ce au ca rezultat unele dificultăţi privind generarea şi transmiterea unităţilor de reducere a emisiilor de către executantul proiectului, partea română va face tot posibilul să comercializeze ERU-urile şi AAU-urile convenite în scrisoarea de aprobare, sub formă de AAU-uri, într-o manieră practică părţii finlandeze.

ARTICOLUL 5

Contribuţia părţii finlandeze

Partea finlandeză contribuie la dezvoltarea şi implementarea proiectelor de reducere a emisiilor, prin aprobarea acestor proiecte, prin autorizarea unor entităţi legale de a participa la dezvoltarea de proiecte JI şi prin achiziţionarea cantităţii convenite de unităţi de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, sub formă de ERU-uri şi AAU-uri, provenite de la proiectele respective, de la partea română, reprezentând proprietarul final al acestor unităţi până la transferul acestora părţii finlandeze. Aprobarea de către partea finlandeză a proiectului se va realiza prin eliberarea unei scrisori de aprobare formale în concordanţă cu art. 6 al Protocolului de la Kyoto şi cu procedurile naţionale.

ARTICOLUL 6

Verificarea

Părţile intenţionează să folosească regulile şi procedurile pentru JI Modul I de îndată ce vor fi eligibile pentru asemenea proceduri. Oricare dintre părţi sau orice entitate legală autorizată de către oricare dintre părţi poate alege oricând să folosească procedurile pentru JI Modul II, asa cum vor fi acestea definite de către JISC.

ARTICOLUL 7

Autorităţile competente

1. Autorităţile competente ale părţilor pentru implementarea prevederilor prezentului acord sunt:

Pentru România: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România

Bd. Libertăţii nr. 12

Bucureşti, 040129

România

Telefon: 021 316.02.15

Fax: 021 312.42.27

Pentru Republica Finlanda: Ministerul Mediului din Finlanda

P.O. Box 35

FIN-00023 Government

Finlanda

Telefon:+358-9-16007

Fax:+358-9-16039515

2. Autorităţile competente, în limitele competenţei lor şi în baza unei evaluări cuprinzătoare:

a) aprobă proiectele JI şi emit scrisorile de aprobare;

b) autorizează entităţi legale să participe la dezvoltarea de proiecte JI în baza legislaţiei naţionale a respectivei părţi;

c) convin asupra transferurilor de ERU-uri şi AAU-uri, în conformitate cu acest acord;

d) coordonează raportarea proiectelor JI la Secretariatul UNFCCC; şi

e) comunică reciproc orice altă problemă legată de implementarea proiectelor JI.

ARTICOLUL 8

Intrarea în vigoare

Prezentul acord intră în vigoare după 30 de zile de la data când ambele părţi îşi notifică reciproc, în scris, îndeplinirea procedurilor naţionale constituţionale legale necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

ARTICOLUL 9

Amendamente

Acest acord poate fi modificat prin acordul scris al părţilor. Modificarea intră în vigoare după 30 de zile de la data la care ambele părţi si-au notificat reciproc, în scris, îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acesteia.

ARTICOLUL 10

Soluţionarea diferendelor

1.   Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat prin miJIoace diplomatice.

2. Orice diferend care nu va putea fi soluţionat prin negociere va fi supus arbitrajului, la cererea oricărei părţi. Părţile convin să supună respectivul diferend arbitrajului final şi obligatoriu, cu respectarea Regulilor facultative aplicabile arbitrajului între două state ale Curţii Permanente de Arbitraj, care se aplică la data intrării în vigoare a prezentului acord.

ARTICOLUL 11

Durata şi încetarea valabilităţii

1. Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 7 ani şi se va prelungi în mod automat pe noi perioade de câte 5 ani, dacă niciuna dintre părţi nu va comunica celeilalte părţi, prin notificare scrisă, intenţia sa de încetare a valabilităţii acordului cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

2. Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul acord, prin notificare scrisă adresată celeilalte părţi. Denunţarea îşi va produce efectele la 6 luni de la data primirii notificării.

3. Denunţarea nu va avea niciun efect asupra transferurilor şi achiziţionărilor convenite de ERU-uri şi AAU-uri rezultate din proiectele JI, aprobate în cadrul acestui acord înainte ca denunţarea să intre în vigoare.

ARTICOLUL 12

Prevederi finale

Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor părţilor stipulate în alte instrumente juridice internaţionale la care acestea sunt părţi.

Semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, finlandeză şi engleză, toate textele fiind egal autentice. In cazul apariţiei unor divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Guvernul României,

Sulfina Barbu

ministrul mediului şi gospodăririi apelor

Pentru Guvernul Republicii Finlanda,

Jan-Erik Enestam,

ministrul mediului


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu