Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Acordul Nr.- din 17.12.2015

privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din domeniul apărării între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 04 aprilie 2016SmartCity1

Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară, denumite în continuare împreună „ părţile" şi separat „partea", în dorinţa de a garanta protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării schimbate sau rezultate din activităţile comune de cooperare în domeniul apărării,în baza Acordului de cooperare în domeniul apărării dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, semnat în data de 7 decembrie 2015 la Alger, în special a art. 12 al acestuia,în conformitate cu angajamentele lor internaţionale şi legislaţiile naţionale,au convenit următoarele: Articolul 1Scop Prezentul acord are ca scop stabilirea măsurilor privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din domeniul apărării schimbate între părţi pe timpul aplicării Acordului de cooperare în domeniul apărării sau rezultate pe timpul activităţilor lor comune. Articolul 2Definiţii În sensul prezentului acord: a)„informaţii clasificate" desemnează informaţiile, documentele, materialele şi mediile de stocare, indiferent de formă, natură sau modalitate de transmitere, elaborate sau în curs de elaborare, cărora le-a fost desemnat un nivel de clasificare şi care, în interesul securităţii naţionale şi conform legilor şi reglementărilor naţionale ale părţilor, necesită asigurarea protecţiei împotriva violării, distrugerii, deturnării, divulgării, pierderii sau accesului neautorizat; b)„regim juridic de confidenţialitate" desemnează ansamblul de precizări, norme, reguli, proceduri şi măsuri, în vigoare pentru părţi, cu privire la protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, precum şi la condiţiile de acces la astfel de informaţii; c)„marcaj de clasificare" reprezintă menţiunea care figurează pe suportul de informaţii sau specificată pe documentaţia însoţitoare pentru precizarea nivelului de clasificare atribuit informaţiei în cauză; d)„autorizarea de a cunoaşte informaţii şi documente clasificate" desemnează îndeplinirea procedurii la care sunt supuse persoanele fizice şi care atestă dreptul de acces la informaţiile clasificate pentru a desfăşura activităţi în legătură cu informaţiile respective. Autorizarea este materializată printrun document emis în conformitate cu legislaţia şi reglementările fiecărei părţi; f)„parte originatoare" desemnează partea care a clasificat şi a transmis o informaţie clasificată; g)„parte primitoare" desemnează partea care a primit o informaţie clasificată transmisă de cealaltă parte; h)„organism" desemnează structurile părţilor implicate în desfăşurarea cooperării bilaterale în domeniul apărării, cărora li se aplică prezentul acord; i)„autoritate competentă" - structura fiecărei părţi însărcinată cu punerea în aplicare a prezentului acord; j)„terţ" desemnează toate persoanele fizice şi juridice care nu sunt părţi la prezentul acord. Articolul 3Autorităţi competente Autorităţile competente pentru aplicarea prezentului acord sunt: pentru România: Direcţia Generală de Informaţii a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;

pentru Republica Algeriană Democratică şi Populară: Direcţia Centrală pentru Securitatea Armatei din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 4Clasificări de securitate şi echivalenţele În conformitate cu legislaţia părţilor, echivalenţa privind nivelurile de clasificare de securitate este stabilită după cum urmează: Articolul 5Accesul la informaţii clasificate
(1) Accesul la informaţiile clasificate din domeniul apărării este permis numai persoanelor ale căror funcţii necesită cunoaşterea acestor informaţii şi au obţinut un certificat de securitate de nivel corespunzător.(2) Partea primitoare:a)nu divulgă nicio informaţie clasificată primită în baza prezentului acord terţilor fără acordul prealabil scris al părţii originatoare; b)aplică propriile nivele de clasificare naţionale conform echivalenţelor prevăzute la art. 4 şi acordă respectivelor informaţii un nivel de protecţie echivalent celui acordat propriilor informaţii clasificate în conformitate cu art. 4; c)aplică clasificarea naţională pe documentele clasificate primite şi înregistrează numele şi marcajul părţii originatoare; d)nu scade nivelul de clasificare şi nici nu declasifică informaţiile clasificate care i-au fost transmise fără acordul scris prealabil al părţii originatoare; e)nu utilizează informaţiile clasificate într-un alt scop decât cel stabilit de partea originatoare.
Articolul 6 Măsuri de protecţie (1) În conformitate cu legislaţiile lor naţionale, părţile se angajează să ia toate măsurile considerate necesare pentru a asigura protecţia adecvată a informaţiilor clasificate transmise sau rezultate din activităţile lor comune. În acest cadru, ele vor lua aceleaşi măsuri ca cele impuse pentru protecţia propriilor informaţii clasificate având acelaşi nivel de clasificare. (2) Părţile se angajează, de asemenea, să utilizeze informaţiile clasificate exclusiv în scopul pentru care au fost schimbate şi de a nu le aduce la cunoştinţa unei terţe părţi decât după consimţământul prealabil scris al celeilalte părţi şi, în acest caz, să limiteze utilizarea lor numai pentru scopul în care au fost transmise.(3) Accesul la informaţii clasificate este rezervat exclusiv persoanelor ale căror funcţii impun cu necesitate cunoaşterea unor asemenea informaţii şi sub condiţia prealabilă a autorizării de către autorităţile competente în urma desfăşurării unei proceduri de autorizare corespondente. Articolul 7Transmiterea informaţiilor clasificate (1) Transmiterea informaţiilor clasificate din domeniul apărării între părţi se face, în general, pe cale diplomatică, prin curier de stat sau pe canale militare.(3) Organismele competente pot conveni şi în privinţa altor mijloace de transmitere. (3) Organismul competent responsabil sau destinatarul desemnat trebuie să confirme în scris primirea informaţiilor clasificate din domeniul apărării.(4) În cazul transmiterii unor medii de stocare a informaţiilor clasificate, de un volum considerabil, organismele competente implicate convin asupra modului de transmitere pentru fiecare caz în parte. (5) În cazul transmiterii informaţiilor clasificate prin sisteme informatice, organismele competente responsabile stabilesc, de comun acord, măsurile care vizează protejarea lor, în conformitate cu legislaţiile naţionale. Articolul 8 Reproducerea şi traducerea informaţiilor clasificate Copiile şi traducerile informaţiilor clasificate sunt marcate cu aceeaşi clasificare ca şi originalele şi partea primitoare le acordă aceeaşi protecţie. Articolul 9Distrugerea informaţiilor clasificate La expirarea perioadei de protecţie a informaţiilor clasificate schimbate între părţi, inclusiv copiile acestor informaţii vor fi complet distruse, cu excepţia informaţiilor clasificate de nivel STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ, care vor fi restituite părţii originatoare. Părţile se vor informa reciproc asupra operaţiunilor de distrugere. Articolul 10Divulgarea(1) Orice divulgare a informaţiilor clasificate constatată de una dintre părţi trebuie să fie adusă la cunoştinţa celeilalte părţi fără întârziere. (2) Partea care constată divulgarea va desfăşura o investigaţie, iar autorii vor fi urmăriţi potrivit legislaţiei naţionale a fiecăreia dintre părţi. Părţile se vor informa reciproc asupra rezultatului investigaţiilor şi a măsurilor luate. Articolul 11Vizite reciproce Părţile vor conveni condiţiile şi modalităţile de derulare a vizitelor în cadrul aplicării dispoziţiilor prezentului acord. Articolul 12Schimb de acte normative şi consultări(1) În scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentului acord şi dacă este nevoie, părţile vor face schimb de acte normative în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate din domeniul apărării. (2) Structurile competente ale părţilor, implicate în aplicarea prezentului acord, pot stabili desfăşurarea de consultări la cererea uneia dintre ele. Articolul 13Dispoziţii financiare Fiecare parte va suporta cheltuielile legate de aplicarea prezentului acord. Articolul 14Rezolvarea diferendelor(1) Diferendele de orice natură care pot apărea în aplicarea sau în interpretarea dispoziţiilor prezentului acord vor fi rezolvate de către părţi în mod amiabil prin consultări şi negocieri.(2) Pe timpul consultărilor sau negocierilor, părţile vor continua să îşi îndeplinească obligaţiile conform dispoziţiilor prezentului acord. Articolul 15Amendarea(1) Prezentul acord poate fi amendat în scris, în orice moment, prin acordul ambelor părţi. (2) Amendamentul va intra în vigoare în aceleaşi condiţii ca prezentul acord. Articolul 16Dispoziţii finale(1) Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile îşi notifică în scris că, la nivel naţional, sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru intrarea în vigoare a acordului. Data primirii ultimei notificări va fi considerată data intrării în vigoare. Prezentul acord va avea aceeaşi durată ca Acordul interguvernamental privind cooperarea în domeniul apărării, menţionat anterior.(2) Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul acord prin transmiterea cu şase (6) luni înainte către cealaltă parte a unei notificări scrise pe canale diplomatice.(3) Denunţarea prezentului acord nu afectează aplicarea de către părţi a dispoziţiilor articolului 6 şi, în niciun caz, nivelul de clasificare. Semnat la Alger în data de 7 decembrie 2015, în 2 (două) exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă şi franceză, cele trei texte fiind egal autentice. În caz de divergenţe în interpretarea dispoziţiilor prezentului acord, versiunea în limba franceză va prevala. Pentru Ministerul Apărării Naţionale din România, Valeriu Nicuţ, secretar de stat pentru politica de apărare şi planificare Pentru Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară, general-maior Mohamed Tireche, directorul Direcţiei Centrale de Securitate a Armatei


SmartCity5

COMENTARII la Acord -/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord - din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Acord -/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu