Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Acordul Nr.- din 17.12.2015

privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din domeniul apărării între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 04 aprilie 2016SmartCity1

Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară, denumite în continuare împreună „ părţile" şi separat „partea", în dorinţa de a garanta protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării schimbate sau rezultate din activităţile comune de cooperare în domeniul apărării,în baza Acordului de cooperare în domeniul apărării dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, semnat în data de 7 decembrie 2015 la Alger, în special a art. 12 al acestuia,în conformitate cu angajamentele lor internaţionale şi legislaţiile naţionale,au convenit următoarele: Articolul 1Scop Prezentul acord are ca scop stabilirea măsurilor privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din domeniul apărării schimbate între părţi pe timpul aplicării Acordului de cooperare în domeniul apărării sau rezultate pe timpul activităţilor lor comune. Articolul 2Definiţii În sensul prezentului acord: a)„informaţii clasificate" desemnează informaţiile, documentele, materialele şi mediile de stocare, indiferent de formă, natură sau modalitate de transmitere, elaborate sau în curs de elaborare, cărora le-a fost desemnat un nivel de clasificare şi care, în interesul securităţii naţionale şi conform legilor şi reglementărilor naţionale ale părţilor, necesită asigurarea protecţiei împotriva violării, distrugerii, deturnării, divulgării, pierderii sau accesului neautorizat; b)„regim juridic de confidenţialitate" desemnează ansamblul de precizări, norme, reguli, proceduri şi măsuri, în vigoare pentru părţi, cu privire la protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, precum şi la condiţiile de acces la astfel de informaţii; c)„marcaj de clasificare" reprezintă menţiunea care figurează pe suportul de informaţii sau specificată pe documentaţia însoţitoare pentru precizarea nivelului de clasificare atribuit informaţiei în cauză; d)„autorizarea de a cunoaşte informaţii şi documente clasificate" desemnează îndeplinirea procedurii la care sunt supuse persoanele fizice şi care atestă dreptul de acces la informaţiile clasificate pentru a desfăşura activităţi în legătură cu informaţiile respective. Autorizarea este materializată printrun document emis în conformitate cu legislaţia şi reglementările fiecărei părţi; f)„parte originatoare" desemnează partea care a clasificat şi a transmis o informaţie clasificată; g)„parte primitoare" desemnează partea care a primit o informaţie clasificată transmisă de cealaltă parte; h)„organism" desemnează structurile părţilor implicate în desfăşurarea cooperării bilaterale în domeniul apărării, cărora li se aplică prezentul acord; i)„autoritate competentă" - structura fiecărei părţi însărcinată cu punerea în aplicare a prezentului acord; j)„terţ" desemnează toate persoanele fizice şi juridice care nu sunt părţi la prezentul acord. Articolul 3Autorităţi competente Autorităţile competente pentru aplicarea prezentului acord sunt: pentru România: Direcţia Generală de Informaţii a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;

pentru Republica Algeriană Democratică şi Populară: Direcţia Centrală pentru Securitatea Armatei din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 4Clasificări de securitate şi echivalenţele În conformitate cu legislaţia părţilor, echivalenţa privind nivelurile de clasificare de securitate este stabilită după cum urmează: Articolul 5Accesul la informaţii clasificate
(1) Accesul la informaţiile clasificate din domeniul apărării este permis numai persoanelor ale căror funcţii necesită cunoaşterea acestor informaţii şi au obţinut un certificat de securitate de nivel corespunzător.(2) Partea primitoare:a)nu divulgă nicio informaţie clasificată primită în baza prezentului acord terţilor fără acordul prealabil scris al părţii originatoare; b)aplică propriile nivele de clasificare naţionale conform echivalenţelor prevăzute la art. 4 şi acordă respectivelor informaţii un nivel de protecţie echivalent celui acordat propriilor informaţii clasificate în conformitate cu art. 4; c)aplică clasificarea naţională pe documentele clasificate primite şi înregistrează numele şi marcajul părţii originatoare; d)nu scade nivelul de clasificare şi nici nu declasifică informaţiile clasificate care i-au fost transmise fără acordul scris prealabil al părţii originatoare; e)nu utilizează informaţiile clasificate într-un alt scop decât cel stabilit de partea originatoare.
Articolul 6 Măsuri de protecţie (1) În conformitate cu legislaţiile lor naţionale, părţile se angajează să ia toate măsurile considerate necesare pentru a asigura protecţia adecvată a informaţiilor clasificate transmise sau rezultate din activităţile lor comune. În acest cadru, ele vor lua aceleaşi măsuri ca cele impuse pentru protecţia propriilor informaţii clasificate având acelaşi nivel de clasificare. (2) Părţile se angajează, de asemenea, să utilizeze informaţiile clasificate exclusiv în scopul pentru care au fost schimbate şi de a nu le aduce la cunoştinţa unei terţe părţi decât după consimţământul prealabil scris al celeilalte părţi şi, în acest caz, să limiteze utilizarea lor numai pentru scopul în care au fost transmise.(3) Accesul la informaţii clasificate este rezervat exclusiv persoanelor ale căror funcţii impun cu necesitate cunoaşterea unor asemenea informaţii şi sub condiţia prealabilă a autorizării de către autorităţile competente în urma desfăşurării unei proceduri de autorizare corespondente. Articolul 7Transmiterea informaţiilor clasificate (1) Transmiterea informaţiilor clasificate din domeniul apărării între părţi se face, în general, pe cale diplomatică, prin curier de stat sau pe canale militare.(3) Organismele competente pot conveni şi în privinţa altor mijloace de transmitere. (3) Organismul competent responsabil sau destinatarul desemnat trebuie să confirme în scris primirea informaţiilor clasificate din domeniul apărării.(4) În cazul transmiterii unor medii de stocare a informaţiilor clasificate, de un volum considerabil, organismele competente implicate convin asupra modului de transmitere pentru fiecare caz în parte. (5) În cazul transmiterii informaţiilor clasificate prin sisteme informatice, organismele competente responsabile stabilesc, de comun acord, măsurile care vizează protejarea lor, în conformitate cu legislaţiile naţionale. Articolul 8 Reproducerea şi traducerea informaţiilor clasificate Copiile şi traducerile informaţiilor clasificate sunt marcate cu aceeaşi clasificare ca şi originalele şi partea primitoare le acordă aceeaşi protecţie. Articolul 9Distrugerea informaţiilor clasificate La expirarea perioadei de protecţie a informaţiilor clasificate schimbate între părţi, inclusiv copiile acestor informaţii vor fi complet distruse, cu excepţia informaţiilor clasificate de nivel STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ, care vor fi restituite părţii originatoare. Părţile se vor informa reciproc asupra operaţiunilor de distrugere. Articolul 10Divulgarea(1) Orice divulgare a informaţiilor clasificate constatată de una dintre părţi trebuie să fie adusă la cunoştinţa celeilalte părţi fără întârziere. (2) Partea care constată divulgarea va desfăşura o investigaţie, iar autorii vor fi urmăriţi potrivit legislaţiei naţionale a fiecăreia dintre părţi. Părţile se vor informa reciproc asupra rezultatului investigaţiilor şi a măsurilor luate. Articolul 11Vizite reciproce Părţile vor conveni condiţiile şi modalităţile de derulare a vizitelor în cadrul aplicării dispoziţiilor prezentului acord. Articolul 12Schimb de acte normative şi consultări(1) În scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentului acord şi dacă este nevoie, părţile vor face schimb de acte normative în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate din domeniul apărării. (2) Structurile competente ale părţilor, implicate în aplicarea prezentului acord, pot stabili desfăşurarea de consultări la cererea uneia dintre ele. Articolul 13Dispoziţii financiare Fiecare parte va suporta cheltuielile legate de aplicarea prezentului acord. Articolul 14Rezolvarea diferendelor(1) Diferendele de orice natură care pot apărea în aplicarea sau în interpretarea dispoziţiilor prezentului acord vor fi rezolvate de către părţi în mod amiabil prin consultări şi negocieri.(2) Pe timpul consultărilor sau negocierilor, părţile vor continua să îşi îndeplinească obligaţiile conform dispoziţiilor prezentului acord. Articolul 15Amendarea(1) Prezentul acord poate fi amendat în scris, în orice moment, prin acordul ambelor părţi. (2) Amendamentul va intra în vigoare în aceleaşi condiţii ca prezentul acord. Articolul 16Dispoziţii finale(1) Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile îşi notifică în scris că, la nivel naţional, sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru intrarea în vigoare a acordului. Data primirii ultimei notificări va fi considerată data intrării în vigoare. Prezentul acord va avea aceeaşi durată ca Acordul interguvernamental privind cooperarea în domeniul apărării, menţionat anterior.(2) Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul acord prin transmiterea cu şase (6) luni înainte către cealaltă parte a unei notificări scrise pe canale diplomatice.(3) Denunţarea prezentului acord nu afectează aplicarea de către părţi a dispoziţiilor articolului 6 şi, în niciun caz, nivelul de clasificare. Semnat la Alger în data de 7 decembrie 2015, în 2 (două) exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă şi franceză, cele trei texte fiind egal autentice. În caz de divergenţe în interpretarea dispoziţiilor prezentului acord, versiunea în limba franceză va prevala. Pentru Ministerul Apărării Naţionale din România, Valeriu Nicuţ, secretar de stat pentru politica de apărare şi planificare Pentru Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară, general-maior Mohamed Tireche, directorul Direcţiei Centrale de Securitate a Armatei


SmartCity5

COMENTARII la Acord -/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord - din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Acord -/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu