Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Acordul Nr.- din 06.06.2013

între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Serbia privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate din domeniul apărării
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 189 din 18 martie 2014SmartCity1


Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Serbia, denumite în continuare părţi,în conformitate cu prevederile art. 4, coroborat cu art. 6 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la 27 octombrie 1997 la Bucureşti, recunoscând rolul important al cooperării între cele două ţări pentru întărirea păcii şi securităţii internaţionale,realizând o cooperare bazată pe interes reciproc şi încredere, în cadrul competenţelor lor, au convenit asupra următoarelor: Articolul 1Prevederi generale(1) Părţile vor aplica prevederile prezentului acord în conformitate cu legislaţia naţională. (2) Fiecare parte va comunica, cu promptitudine, celeilalte părţi orice schimbare a legislaţiei naţionale care ar afecta protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării care fac obiectul prezentului acord. În acest caz, părţile se vor consulta pentru a lua în discuţie posibile amendamente ale prezentului acord.(3) Prezentul acord nu afectează obligaţiile părţilor care rezultă din alte acorduri internaţionale încheiate în comun sau individual între acestea şi alte state şi nu va fi folosit contra intereselor, securităţii şi integrităţii teritoriale ale altor state. Articolul 2Scopul Scopul prezentului acord este crearea cadrului necesar pentru protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării schimbate între părţi. Articolul 3Definiţii Definiţiile folosite pentru scopul prezentului acord sunt următoarele: a)prin termenul informaţii clasificate din domeniul apărării se înţelege orice document, material şi activitate, din domeniul militar, indiferent de forma sau modul lor de prezentare sau transmitere, care sunt importante pentru securitatea naţională şi care trebuie protejate datorită importanţei lor şi datorită consecinţelor care ar putea apărea ca rezultat al dezvăluirii sau diseminării neautorizate; b)prin termenul contract clasificat se înţelege un contract care, în conformitate cu legislaţia naţională, conţine sau implică informaţii clasificate; c)prin termenul parte primitoare se înţelege acea parte a acestui acord, care primeşte informaţii clasificate din domeniul apărării; d)prin termenul parte furnizoare se înţelege acea parte a acestui acord care transmite informaţii clasificate din domeniul apărării; e)prin termenul autoritate desemnată de securitate (ADS) se înţelege autoritatea responsabilă pentru securitatea în domeniul apărării şi pentru aplicarea prezentului acord; f)prin termenul vizitatori se înţelege persoane care reprezintă una din părţi, care solicită să aibă acces la informaţii clasificate din domeniul apărării şi/sau să viziteze instituţii din domeniul apărării care desfăşoară activităţi ce implică informaţii clasificate, pe teritoriul statului celeilalte părţi; g)prin termenul terţ se înţelege orice persoană, instituţie, organizaţie naţională sau internaţională, entitate publică sau privată, care nu este parte la prezentul acord; h)prin termenul certificat de securitate al personalului se înţelege documentul emis în conformitate cu legislaţia naţională prin care se atestă că o persoană a fost verificată şi autorizată să aibă acces şi să mânuiască informaţii clasificate din domeniul apărării, conform legislaţiei naţionale proprii; i)prin termenul necesitatea de a cunoaşte se înţelege principiul conform căruia accesul la informaţii clasificate se poate acorda individual, numai acelor persoane care, pentru exercitarea atribuţiilor profesionale, trebuie să lucreze cu sau să aibă acces la astfel de informaţii. Articolul 4Niveluri de clasificare şi echivalenţă(1) Nivelurile de clasificare a informaţiilor şi echivalenţele lor pentru părţi sunt:

România Republica Serbia În limba engleză
STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ ДРЖАВНА ТАЈНА TOP SECRET
STRICT SECRET СТРОГО ПОВЕРЉИВО SECRET
SECRET ПОВЕРЉИВО CONFIDENTIAL
SECRET DE SERVICIU ИНТЕРНО RESTRICTED

(2) Informaţiile clasificate din domeniul apărării de nivel STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/ДРЖАВНА ТАЈНА/TOP SECRET nu vor face obiectul schimbului între părţi. Articolul 5Autorităţile desemnate de securitate(1) Autorităţile desemnate de securitate, responsabile cu aplicarea prezentului acord, sunt următoarele:Pentru partea română: Ministerul Apărării Naţionale Direcţia generală de informaţii a apărării Pentru partea sârbă: Agenţia de Securitate Militară a Ministerului Apărării (2) Punctele de contact pentru aplicarea prezentului acord sunt:Pentru partea română: Ministerul Apărării Naţionale Direcţia generală de informaţii a apărării Str. Vasile Milea nr. 7B Bucureşti Pentru partea sârbă: Ministerul Apărării Agenţia de Securitate Militară Belgrad Articolul 6Accesul la informaţiile clasificate din domeniul apărării(1) Accesul la informaţiile clasificate din domeniul apărării care fac obiectul prezentului acord va fi limitat la acele persoane care au „necesitatea de a cunoaşte“ şi care deţin certificatul de securitate al personalului, emis în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, pentru un nivel de clasificare corespunzător nivelului informaţiilor la care vor avea acces.(2) Partea primitoare va respecta următoarele obligaţii:a)nu va furniza informaţii clasificate unui terţ, fără acordul prealabil scris al părţii furnizoare; b)va acorda informaţiilor clasificate un nivel de clasificare conform echivalenţelor prevăzute în articolul 4, va garanta securitatea informaţiilor clasificate şi, prin urmare, va asigura informaţiilor clasificate primite o protecţie echivalentă cu cea acordată de partea furnizoare; c)nu va folosi informaţiile clasificate în alte scopuri decât cele indicate de partea furnizoare; d)va respecta drepturile de proprietate intelectuală referitoare la informaţiile clasificate din domeniul apărării schimbate între părţi. Articolul 7Securitatea personalului(1) Decizia de a acorda certificatul de securitate al personalului unei persoane care va avea acces la informaţii clasificate din domeniul apărării în baza prevederilor prezentului acord va fi conformă cu interesele de securitate naţională ale fiecărei părţi şi se va baza pe toate informaţiile disponibile care indică dacă acea persoană este de o loialitate, integritate şi onestitate incontestabile, are un profil moral adecvat şi un asemenea comportament şi colaboratori care să nu creeze suspiciuni cu privire la discreţia sa sau la discernământul în mânuirea informaţiilor clasificate din domeniul apărării.(2) O investigaţie corespunzătoare, suficient de detaliată pentru a asigura că au fost îndeplinite criteriile de mai sus, va fi efectuată de către părţi pentru orice persoană căreia i se va permite accesul la informaţiile clasificate din domeniul apărării care fac obiectul prezentului acord. Articolul 8Vizitele (1) Vizitele reprezentanţilor unei părţi în clădirile şi instituţiile celeilalte părţi, unde este necesar accesul la informaţii clasificate din domeniul apărării, se vor limita numai la acelea care se desfăşoară pentru scopuri oficiale.(2) Autorizaţia pentru vizitarea clădirilor şi instituţiilor va fi acordată de către autorităţile desemnate de securitate ale părţilor menţionate în art. 5. Valabilitatea autorizaţiilor pentru vizite nu va depăşi şase (6) luni.(3) Fiecare parte va informa cealaltă parte despre persoanele ce vor efectua vizita, cu cel puţin 3 (trei) săptămâni înainte de vizita propriu-zisă.(4) Partea gazdă va fi răspunzătoare de instruirea specifică a personalului din clădirile sau instituţiile ce urmează a fi vizitate, despre scopul vizitei şi asupra celui mai înalt nivel al informaţiilor clasificate din domeniul apărării ce urmează a fi furnizate vizitatorilor.(5) Solicitările pentru vizite ale reprezentanţilor părţilor se vor face prin intermediul autorităţilor desemnate de securitate ale părţilor menţionate în articolul 5 al prezentului acord. Solicitările vor conţine următoarele date:a)numele vizitatorului propus, data şi locul naşterii, naţionalitatea şi numărul paşaportului sau numărul cărţii de identitate; b)statutul oficial al vizitatorului şi numele instituţiei, companiei sau organizaţiei pe care el/ea o reprezintă sau de care el/ea aparţine; c)certificarea nivelului de acces al vizitatorului la informaţiile clasificate din domeniul apărării; d)numele şi adresa instituţiei, companiei sau organizaţiei care va fi vizitată; e)numele şi funcţia persoanei/persoanelor care va/vor fi vizitată(e), dacă se cunosc; f)scopul vizitei; g)datele de sosire şi de plecare; h)în cazul vizitelor frecvente, durata totală a acestora va fi specificată. (6) Datele personale cu privire la persoanele care solicită acces la informaţiile clasificate din domeniul apărării, potrivit prezentului acord, vor fi protejate de către părţi.(7) Toţi vizitatorii vor respecta legislaţia statului părţii gazdă referitoare la protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării.(8) Personalul părţilor însărcinat cu securitatea poate verifica aplicarea cerinţelor de securitate conform prevederilor prezentului acord prin vizite reciproce. Părţile vor acorda permisiunea de a efectua astfel de vizite după consultări prealabile. Scopul acestor vizite constă în consultări periodice asupra procedurilor de securitate aplicate în vederea realizării compatibilităţii sistemelor de securitate ale părţilor şi pentru a se asigura că informaţiile clasificate din domeniul apărării sunt protejate corespunzător.(9) Orice informaţie care va fi furnizată vizitatorilor sau care ajunge la cunoştinţa lor va fi considerată de aceştia ca fiind furnizată în baza prevederilor prezentului acord. Articolul 9Securitatea fizică (1) Fiecare parte va fi răspunzătoare pentru protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării primite de la cealaltă parte, pe timpul tranzitului sau depozitării acestora pe teritoriul statului său.(2) Fiecare parte va fi răspunzătoare pentru securitatea tuturor clădirilor şi instituţiilor în care se află informaţii clasificate din domeniul apărării furnizate de cealaltă parte. Articolul 10Transmiterea informaţiilor clasificate din domeniul apărării(1) Transmiterea informaţiilor clasificate din domeniul apărării se va efectua în conformitate cu legislaţia naţională şi procedurile părţii furnizoare.(2) Dacă nu s-a convenit altfel de către părţi, cerinţele minime de securitate pe timpul transmiterii informaţiilor clasificate din domeniul apărării vor fi următoarele:a)pentru documente: documentele clasificate vor fi transmise în plicuri duble şi sigilate. Plicul interior va fi marcat cu nivelul de clasificare a informaţiilor conţinute în document şi adresa primitorului. Plicul exterior va avea pe el adresa celui care primeşte, adresa celui care trimite, numărul de înregistrare şi sigiliul celui care transmite, în cazul în care acesta se poate aplica. Documentele astfel împachetate vor fi transmise prin canalele menţionate mai sus. Pachetele cu documente vor fi însoţite de instrucţiuni în scris care detaliază procedurile de predare-primire; b)pentru materiale: materialele clasificate din domeniul apărării, împachetate şi sigilate corespunzător, vor fi transportate în vehicule protejate şi sub un permanent control, astfel încât să se prevină accesul persoanelor neautorizate. Materialele clasificate depozitate temporar pe timpul transportului vor fi plasate în zone protejate corespunzător. Aceste zone trebuie să fie supravegheate cu echipamente de detecţie la intruziune sau păzite de personal special autorizat. Odată cu materialele clasificate se vor transmite instrucţiuni în documentele de însoţire, consemnându-se detaliat operaţiunile de predare-primire. Primitorul va expedia furnizorului instrucţiunile scrise, confirmându-se primirea materialelor; c)pentru transmiterea electronică: informaţiile clasificate din domeniul apărării vor fi transmise prin mijloacele electronice protejate cu sisteme criptografice realizate sau acceptate de comun acord de către părţi. Articolul 11Marcarea informaţiilor clasificate schimbate din domeniul apărării(1) Partea primitoare va ştampila sau va înscrie pe toate documentele conţinând informaţiile clasificate din domeniul apărării primite de la partea furnizoare numele sau marca furnizorului, precum şi nivelul de clasificare naţional corespunzător echivalenţei clasificărilor, după cum a fost stabilită la articolul 4 al prezentului acord.(2) Partea primitoare nu va folosi niciodată un nivel de clasificare mai scăzut decât cel cu care sunt marcate informaţiile clasificate din domeniul apărării primite şi nici nu va declasifica aceste informaţii fără consimţământul prealabil al autorităţii desemnate de securitate din statul părţii furnizoare. Autoritatea desemnată de securitate a părţii furnizoare menţionată în articolul 5 va informa autoritatea desemnată de securitate a părţii primitoare menţionată în articolul 5 despre orice schimbări în clasificarea de securitate a informaţiilor clasificate schimbate din domeniul apărării. Articolul 12Distrugerea informaţiilor clasificate din domeniul apărării(1) Informaţiile clasificate din domeniul apărării vor fi distruse astfel încât să facă imposibilă reconstituirea lor, parţială sau integrală, potrivit procedurilor stabilite prin legislaţia statelor părţilor.(2) Pentru distrugerea informaţiilor clasificate din domeniul apărării de nivel STRICT SECRET/СТРОГО ПОВЕРЉИВО/ SECRET şi SECRET/ПОВЕРЉИВО/CONFIDENTIAL este necesar consimţământul prealabil scris al părţii furnizoare.(3) În cazul unei situaţii care face imposibilă protejarea şi returnarea informaţiilor clasificate din domeniul apărării generate sau transmise în conformitate cu prezentul acord, informaţiile clasificate din domeniul apărării vor fi distruse imediat. Partea primitoare va informa partea furnizoare despre distrugerea informaţiilor clasificate din domeniul apărării imediat ce este posibil. Articolul 13Multiplicarea şi traducerea informaţiilor clasificate din domeniul apărării(1) Informaţiile clasificate din domeniul apărării care nu conţin menţiunea „Interzis la multiplicare“ pot fi multiplicate. Toate copiile informaţiilor clasificate din domeniul apărării vor fi marcate cu acelaşi nivel de clasificare ca şi originalele şi vor fi înregistrate conform legislaţiei statelor părţilor. Numărul copiilor va fi limitat la cele necesare pentru scopuri oficiale şi distribuirea va fi controlată.(2) Toate traducerile informaţiilor clasificate din domeniul apărării vor fi realizate de către persoane care deţin certificat de securitate al personalului corespunzător. Numărul copiilor va fi limitat la strictul necesar, iar distribuirea acestora va fi, de asemenea, controlată. Traducerile vor fi marcate cu acelaşi nivel de clasificare ca şi informaţiile originale şi vor purta o adnotare corespunzătoare în limba în care au fost traduse, prin care să se specifice că acestea conţin informaţii clasificate din domeniul apărării aparţinând părţii furnizoare.(3) Informaţiile clasificate din domeniul apărării de nivel STRICT SECRET/СТРОГО ПОВЕРЉИВО/SECRET pot fi multiplicate sau traduse numai după consimţământul prealabil scris al părţii furnizoare. Articolul 14Compromiterea informaţiilor clasificate din domeniul apărării(1) Informaţiile clasificate din domeniul apărării sunt considerate compromise în situaţiile în care:a)au ajuns, total sau parţial, la cunoştinţa unor persoane neautorizate; b)au fost supuse riscului unei astfel de dezvăluiri prin pierderea lor chiar şi temporară; nu au putut fi localizate, cu ocazia verificărilor periodice, până în momentul în care cercetările efectuate dovedesc contrariul; c)au fost divulgate sau transmise neautorizat către mass-media. (2) Partea primitoare a informaţiilor clasificate din domeniul apărării compromise va lua toate măsurile necesare pentru limitarea pagubelor.(3) În toate cazurile de compromitere a informaţiilor clasificate din domeniul apărării autoritatea desemnată de securitate a părţi furnizoare specificată în articolul 5 al prezentului acord va fi informată asupra rezultatului investigaţiilor şi măsurilor luate pentru limitarea pagubelor. Articolul 15Aspecte financiare Fiecare parte va suporta cheltuielile proprii rezultate din aplicarea prezentului acord. Articolul 16Soluţionarea diferendelor Orice diferende privind interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord vor fi rezolvate prin consultări între părţi, fără a fi supuse spre soluţionare unor instanţe naţionale sau internaţionale sau unor terţi. Articolul 17Prevederi finale (1) Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile îşi notifică în scris, pe canale diplomatice, că au fost îndeplinite cerinţele legislaţiei naţionale pentru intrarea în vigoare a Acordului.(2) Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă de 5 (cinci) ani. Acordul se va prelungi automat pe noi perioade de câte 5 (cinci) ani, dacă niciuna dintre părţi nu notifică celeilalte despre intenţia sa de denunţare. Intenţia de denunţare va fi notificată în scris cu 3 (trei) luni în avans.(3) Prezentul acord poate ieşi din vigoare prin consimţământul părţilor exprimat în formă scrisă cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate.(4) Amendamentele la prezentul acord se vor face prin acordul părţilor, consemnat în protocoale adiţionale care vor fi parte integrantă a prezentului acord. Aceste protocoale vor intra în vigoare conform prevederilor alineatului 1 al acestui articol.(5) În cazul ieşirii din vigoare a prezentului acord, toate informaţiile clasificate din domeniul apărării, generate sau furnizate potrivit prezentului acord, vor fi în continuare protejate conform legislaţiei specifice a statelor părţilor şi prevederilor prezentului acord.Prezentul acord a fost semnat la Bucureşti la 6 iunie 2013 şi la Belgrad la 27 iulie 2013, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, sârbă şi engleză, textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe în interpretare, textul în limba engleză va prevala. Pentru Ministerul Apărării Naţionale din România, Contraamiral de flotilă Mihai Gheorghe, şeful Direcţiei contrainformaţii şi securitate militară şi locţiitor al directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării pentru contrainformaţii şi securitate militară Pentru Ministerul Apărării din Republica Serbia, Svetko Kovač, director Agenţia de Securitate Militară


SmartCity5

COMENTARII la Acord -/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord - din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Acord -/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu