Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Acordul Nr.- din 12.01.2011

între Guvernul României şi Guvernul Guernsey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 887 din 14 decembrie 2011SmartCity1

Guvernul României şi Guvernul Guernsey (denumite în continuare părţile),întrucât este recunoscut faptul că Guvernul Guernsey are dreptul, în baza prevederilor împuternicirii acordate de Regatul Unit la Marii Britanii şi Irlandei de Nord, să negocieze, să încheie, să aplice şi sub rezerva prevederilor acestui acord să denunţe un acord privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal cu Guvernul României,întrucât părţile sunt active în efortul lor internaţional de luptă împotriva criminalităţii financiare şi de orice altă natură, incluzând combaterea finanţării terorismului,întrucât părţile doresc să instituie un cadru bilateral care să reglementeze schimbul de informaţii cu privire la impozite,dorind să faciliteze schimbul de informaţii cu privire la impozite,au convenit următoarele: Articolul 1Definiţii 1. În acest acord: a)România înseamnă teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială şi spaţiul aerian de deasupra acestora, asupra cărora România îşi exercită suveranitatea, precum şi zona contiguă, platoul continental şi zona economică exclusivă asupra cărora România îşi exercită drepturile suverane şi jurisdicţia, în conformitate cu legislaţia sa şi potrivit normelor şi principiilor dreptului internaţional; b)Guernsey înseamnă Guernsey, Alderney şi Herm, inclusiv marea teritorială adiacentă acestor insule, în conformitate cu dreptul internaţional; c)fond sau schemă colectivă de investiţii înseamnă orice vehicul de investiţii cumulate, indiferent de forma juridică. Expresia fond sau schemă publică colectivă de investiţii înseamnă orice fond sau schemă colectivă de investiţii în care unităţile, acţiunile sau alte valori ale fondului ori ale schemei pot fi cumpărate, vândute sau răscumpărate cu uşurinţă de către public. Unităţile, acţiunile sau alte valori ale fondului ori ale schemei pot fi cumpărate, vândute sau răscumpărate cu uşurinţă „de către public“ atunci când cumpărarea, vânzarea ori răscumpărarea nu este restricţionată implicit sau explicit la un grup limitat de investitori; d)societate înseamnă orice persoană juridică sau orice entitate care este considerată ca fiind o persoană juridică în scopul impozitării; e)autoritate competentă înseamnă:

(i) în cazul României, Ministerul Finanţelor Publice;
(ii) în cazul Guernsey, directorul impozitelor pe venit sau delegatul său;

f)legislaţie de drept penal înseamnă toate prevederile de drept penal care sunt prevăzute astfel în legislaţia internă, indiferent dacă acestea sunt cuprinse în legislaţia fiscală, în codul penal sau în alte regulamente; g)aspecte fiscale de natură penală înseamnă aspecte fiscale care implică un comportament intenţionat, fie înainte, fie după intrarea în vigoare a acestui acord, care este supus urmăririi penale în baza legislaţiei de drept penal a părţii solicitante; h)informaţii înseamnă orice date, declaraţii, documente sau înregistrări sub orice formă posibilă; i)măsuri de obţinere a informaţiilor înseamnă legi şi proceduri administrative sau judiciare care permit unei părţi solicitate să obţină şi să furnizeze informaţiile solicitate; j)naţional înseamnă:

(i) în cazul României, orice persoană fizică având cetăţenia României şi orice persoană juridică, asociere de persoane şi orice altă entitate constituită şi având statutul în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;
(ii) în cazul Guernsey, orice persoană fizică având cetăţenie britanică în baza Legii naţionalităţii britanice din 1981, orice persoană juridică înfiinţată sau organizată în baza legislaţiei din Guernsey şi orice organizaţie fără personalitate juridică tratată în scopul impozitării în Guernsey ca fiind o persoană juridică înfiinţată sau organizată în baza legislaţiei din Guernsey;

k)persoană include o persoană fizică, o societate şi orice altă asociere de persoane; l)clasă principală de acţiuni înseamnă clasa sau clasele de acţiuni reprezentând o majoritate a puterii de vot şi a valorii societăţii; m)societate cotată la bursă înseamnă orice societate a cărei clasă principală de acţiuni este listată la o bursă de valori recunoscută, cu condiţia ca acţiunile sale listate să poată fi cumpărate sau vândute cu uşurinţă de către public. Acţiunile pot fi cumpărate sau vândute „de către public“ atunci când cumpărarea sau vânzarea acţiunilor nu este restricţionată implicit ori explicit la un grup limitat de investitori; n)bursă de valori recunoscută înseamnă orice bursă de valori asupra căreia convin autorităţile competente ale părţilor; o)parte solicitată înseamnă partea căreia îi sunt solicitate sau care a furnizat informaţii ca răspuns la o solicitare; p)parte solicitantă înseamnă partea care solicită sau care a obţinut informaţii de la partea solicitată; q)impozit înseamnă orice impozit pentru care se aplică acordul.2. În ceea ce priveşte aplicarea acestui acord în orice moment de către o parte, orice termen care nu este definit în acesta va avea, dacă contextul nu cere o interpretare diferită, înţelesul pe care îl are la momentul respectiv în cadrul legislaţiei acelei părţi, orice înţeles pe care îl are în cadrul legislaţiei fiscale în vigoare în acea parte prevalând asupra înţelesului pe care termenul îl are în cadrul altor legi ale acelei părţi. Articolul 2Obiectul şi scopul acordului Părţile îşi vor acorda asistenţă prin schimb de informaţii care sunt considerate ca fiind relevante pentru administrarea şi aplicarea legislaţiei interne a părţilor pentru impozitele acoperite de acest acord, inclusiv informaţii care sunt considerate ca fiind relevante pentru determinarea, stabilirea şi colectarea unor astfel de impozite, recuperarea şi executarea titlurilor de creanţă sau investigarea aspectelor fiscale ori urmărirea penală a aspectelor fiscale de natură penală. Informaţiile vor fi schimbate în conformitate cu prevederile acestui acord şi vor fi tratate ca fiind confidenţiale în maniera prevăzută la art. 7. Articolul 3Jurisdicţia O parte solicitată nu este obligată să furnizeze informaţii care nu sunt deţinute de autorităţile sale sau care nu se află în posesia ori care nu pot fi obţinute de persoane aflate în jurisdicţia sa teritorială. Articolul 4Impozite vizate 1. Impozitele care fac obiectul acestui acord sunt: a)în România:

(i) impozitul pe venit;
(ii) impozitul pe profit.
b) în Guernsey:
(i) impozitul pe venit;
(ii) impozitul pe profitul din locuinţe.

2. Acest acord se va aplica de asemenea oricăror impozite identice stabilite după data semnării acordului, în plus ori în locul impozitelor existente sau oricăror impozite în esenţă similare, în măsura în care părţile convin acest lucru. În plus, impozitele vizate pot fi extinse sau modificate de comun acord de către părţi sub forma unui schimb de scrisori. Autorităţile competente ale fiecărei părţi le vor informa pe celelalte asupra oricăror modificări importante aduse legislaţiei şi impozitării şi măsurilor aferente de obţinere a informaţiilor care pot afecta obligaţiile acelei părţi ce decurg din acest acord. Articolul 5Schimbul de informaţii la cerere 1. Autoritatea competentă a părţii solicitate va furniza la cerere informaţii în scopul prevederilor art. 2. Astfel de informaţii vor fi schimbate indiferent dacă partea solicitată are nevoie de astfel de informaţii pentru propriile sale scopuri fiscale sau dacă comportamentul investigat constituie o faptă penală conform legislaţiei părţii solicitate, atunci când un astfel de comportament a apărut în partea solicitată. Autoritatea competentă a părţii solicitante va solicita informaţii în baza acestui articol numai atunci când aceasta nu poate să obţină informaţiile solicitate prin alte mijloace pe teritoriul său, cu excepţia situaţiei în care recurgerea la astfel de mijloace ar da naştere unei dificultăţi majore. 2. Atunci când informaţiile aflate în posesia autorităţii competente a părţii solicitate nu sunt suficiente pentru a-i permite acesteia să răspundă solicitării de informaţii, partea solicitată va folosi toate măsurile relevante de obţinere a informaţiilor care sunt necesare pentru a furniza părţii solicitante informaţiile solicitate, chiar dacă partea solicitată nu are nevoie de astfel de informaţii pentru propriile sale scopuri fiscale. 3. Atunci când se solicită în mod expres de către autoritatea competentă a părţii solicitante, autoritatea competentă a părţii solicitate va furniza informaţii în baza acestui articol, în măsura în care legislaţia sa internă îi permite acest lucru, sub formă de depoziţii ale martorilor şi copii legalizate ale documentelor originale. 4. Fiecare parte se va asigura că are autoritatea, în conformitate cu prevederile art. 2 şi în baza limitărilor prevăzute la art. 3, să obţină şi să furnizeze la cerere prin intermediul autorităţii sale competente: a)informaţii deţinute de bănci, de alte instituţii financiare şi de orice persoană care acţionează ca agent sau în calitate fiduciară, inclusiv împuterniciţii şi mandatarii;

b) (i) informaţii privind dreptul de proprietate juridic şi efectiv asupra societăţilor, parteneriatelor şi a altor persoane, inclusiv informaţii privind dreptul de proprietate asupra tuturor acestor persoane aflate într-un lanţ de deţinere a dreptului de proprietate;
(ii) în cazul fondurilor sau schemelor colective de investiţii, informaţii cu privire la acţiuni, unităţi şi alte valori;
(iii) în cazul trusturilor, informaţii privind fondatorii, mandatarii, protectorii şi beneficiarii;
(iv) în cazul fundaţiilor, informaţii cu privire la fondatori, membrii consiliului fundaţiei şi beneficiari.

Independent de prevederile subparagrafului b) al acestui paragraf, acest acord nu stabileşte în sarcina unei părţi obligaţia de a obţine sau de a furniza informaţii privind dreptul de proprietate cu privire la societăţile cotate la bursă sau fondurile ori schemele publice colective de investiţii, cu excepţia cazului în care astfel de informaţii pot fi obţinute fără a da naştere unor dificultăţi majore. 5. Orice solicitare de informaţii va fi formulată cu cât mai multe detalii disponibile şi va menţiona: a)identitatea persoanei aflate sub examinare sau investigare; b)perioada pentru care se solicită informaţiile; c)natura informaţiilor solicitate şi forma în care partea solicitantă ar prefera să le obţină; d)scopul fiscal pentru care sunt solicitate informaţiile; e)motivele care au condus la presupunerea că informaţiile solicitate sunt considerate ca fiind relevante pentru administrarea şi aplicarea legislaţiei fiscale a părţii solicitante, cu privire la persoana identificată la subparagraful a) al acestui paragraf; f)motivele care au condus la presupunerea că informaţiile solicitate sunt prezente în partea solicitată sau că acestea se află în posesia ori pot fi obţinute de o persoană din jurisdicţia părţii solicitate; g)în măsura în care sunt cunoscute, numele şi adresa oricărei persoane care se presupune că se află în posesia sau care poate obţine informaţiile solicitate; h)o declaraţie din care să rezulte că solicitarea este conformă legislaţiei şi practicii administrative a părţii solicitante, iar dacă informaţiile solicitate s-ar fi aflat în jurisdicţia părţii solicitante atunci autoritatea competentă a părţii solicitante ar fi fost în măsură să obţină informaţiile în baza legislaţiei părţii solicitante sau în cadrul practicii administrative normale şi că aceasta este conformă cu acest acord; i)o declaraţie din care să rezulte că partea solicitantă a urmat toate căile posibile de obţinere a informaţiilor de pe teritoriul său, cu excepţia celor care ar fi dat naştere unor dificultăţi majore.6. Autoritatea competentă a părţii solicitate va confirma primirea solicitării către autoritatea competentă a părţii solicitante şi va înainta informaţiile solicitate părţii solicitante cât mai curând posibil. Articolul 6Posibilitatea de a refuza o solicitare 1. Autoritatea competentă a părţii solicitate poate refuza sprijinul: a)atunci când solicitarea nu este făcută în conformitate cu acest acord; b)atunci când partea solicitantă nu a utilizat toate mijloacele disponibile pe teritoriul său în vederea obţinerii informaţiilor, cu excepţia situaţiei în care recurgerea la astfel de mijloace ar da naştere unei dificultăţi majore; sau c)atunci când dezvăluirea informaţiilor solicitate ar fi contrară ordinii publice.2. Partea solicitată nu va fi obligată să obţină sau să furnizeze informaţii care nu ar putea fi obţinute de partea solicitantă în baza propriei sale legislaţii în scopul administrării ori aplicării legislaţiei fiscale proprii sau în cadrul practicii administrative normale, dacă informaţiile solicitate s-ar afla în jurisdicţia părţii solicitante. 3. Acest acord nu va fi interpretat ca impunând unei părţi obligaţia de a furniza informaţii care ar dezvălui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricaţie. Cu toate acestea, informaţiile de tipul celor prevăzute la art. 5 paragraful 4 nu vor fi tratate ca fiind un secret sau un procedeu de fabricaţie doar pentru faptul că acestea îndeplinesc criteriile prevăzute la acel paragraf. 4. Prevederile acestui acord nu vor fi interpretate ca impunând unei părţi solicitate obligaţia de a obţine sau de a furniza informaţii în legătură cu comunicaţii între jurişti, avocaţi, consultanţi sau alţi reprezentanţi legali recunoscuţi în această calitate şi clienţii acestora, în măsura în care comunicaţiile sunt considerate ca fiind confidenţiale şi protejate de la a fi dezvăluite în baza legislaţiei părţii solicitate. 5. O solicitare de informaţii nu va putea fi refuzată pe motiv că titlul de creanţă care a dat naştere solicitării este contestat. 6. Partea solicitată poate refuza o solicitare de informaţii dacă informaţiile sunt solicitate de partea solicitantă în scopul administrării ori aplicării unei prevederi din legislaţia fiscală a părţii solicitante sau orice cerere legată de aceasta prin care se face discriminare între un naţional al părţii solicitate şi un naţional al părţii solicitante aflaţi în aceleaşi circumstanţe. Articolul 7Confidenţialitatea 1. Toate informaţiile furnizate şi obţinute de autorităţile competente ale părţilor vor fi tratate ca fiind confidenţiale. 2. Astfel de informaţii vor fi dezvăluite numai persoanelor sau autorităţilor (inclusiv instanţelor judecătoreşti şi organelor administrative) care au legătură cu scopurile menţionate la art. 2 şi vor fi folosite de astfel de persoane sau autorităţi numai în aceste scopuri, inclusiv pentru soluţionarea oricărei contestaţii. Pentru aceste scopuri, informaţiile pot fi dezvăluite în procedurile judecătoreşti sau în deciziile judiciare. 3. Astfel de informaţii pot fi folosite în alte scopuri decât cele menţionate la art. 2 numai cu consimţământul scris al autorităţii competente a părţii solicitate. 4. Informaţiile furnizate unei părţi solicitante în baza acestui acord nu pot fi dezvăluite niciunei alte jurisdicţii. Articolul 8Costuri Incidenţa costurilor ocazionate de acordarea asistenţei va fi stabilită de autorităţile competente ale părţilor. Articolul 9Legislaţia necesară implementării Părţile vor adopta orice legislaţie care este necesară pentru respectarea şi aplicarea termenilor acestui acord. Articolul 10Limba Solicitările de asistenţă şi răspunsurile la acestea vor fi redactate în limba engleză. Articolul 11Procedura amiabilă 1. Atunci când intervin dificultăţi sau dubii între părţi cu privire la implementarea sau interpretarea acestui acord, autorităţile competente se vor strădui să rezolve situaţia pe calea unei înţelegeri amiabile. 2. Autorităţile competente ale părţilor pot comunica direct între ele în scopul implementării acestui acord, precum şi pentru rezolvarea situaţiilor prevăzute la paragraful 1 al acestui articol. 3. Părţile pot să stabilească de asemenea alte forme de soluţionare a litigiilor dacă este necesar acest lucru. Articolul 12Procedura de asistenţă reciprocă Dacă ambele autorităţi competente ale părţilor consideră necesar, acestea pot conveni să facă schimb de asistenţă tehnică, să dezvolte tehnici noi de control, să identifice domenii noi de eludare a legii şi să studieze în comun aceste domenii. Articolul 13Intrarea în vigoare 1. Părţile se vor informa reciproc, în scris, asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestui acord. 2. Acest acord va intra în vigoare după 30 de zile de la primirea ultimei notificări şi va produce efecte: a)cu privire la aspectele fiscale de natură penală, de la data intrării în vigoare; şi b)cu privire la toate celelalte aspecte descrise în art. 2, de la data intrării în vigoare, însă numai pentru perioadele fiscale începând cu sau după acea dată ori, atunci când nu există o perioadă fiscală, pentru toate sarcinile fiscale apărute la sau după acea dată. Articolul 14Denunţarea 1. Acest acord va rămâne în vigoare până la denunţarea sa de oricare dintre părţi. 2. Fiecare parte poate denunţa acordul prin transmiterea unei note de denunţare, în scris, pe căi corespunzătoare. 3. O astfel de denunţare va deveni efectivă în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 6 luni de la data primirii notei de denunţare de către cealaltă parte. Toate solicitările primite până la data efectivă a denunţării vor fi soluţionate în conformitate cu prevederile acestui acord. 4. Dacă acest acord este denunţat, părţile vor fi obligate să respecte prevederile art. 7 cu privire la orice informaţii obţinute în baza acestui acord. Drept care subsemnaţii, autorizaţi în bună şi cuvenită formă, au semnat acest acord. Semnat la Londra la 12 ianuarie 2011 şi în Guernsey la 17 ianuarie 2011, în două exemplare originale în limbile română şi engleză, ambele texte fiind egal autentice. În caz de divergenţe în interpretare, textul în limba engleză va prevala. Pentru Guvernul României, Ion Jinga, ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Pentru Guvernul Guernsey, Lyndon Trott, prim-ministru


SmartCity5

COMENTARII la Acord -/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord - din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu