Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Acordul Nr.- din 28.09.2006

asupra învăţământului bilingv între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 546 din 02 august 2011SmartCity1

Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze,recunoscând că cele două ţări au o relaţie profundă şi veche, bazată pe francofonie şi alimentată de multitudinea de schimburi culturale,felicitându-se pentru succesul adunărilor generale ale francofoniei din luna martie 2006,dorind să elaboreze instrumente specifice pentru răspândirea francofoniei,dorind să sprijine, în comun, dezvoltarea predării limbii franceze şi să pună în practică măsurile privind învăţământul bilingv, certificările şi formarea de personal,au convenit cele ce urmează: Articolul 1Proiectul-pilot „De la învăţământul bilingv către filierele francofone“, care implică 15 licee bilingve şi care s-a desfăşurat în perioada 2003-2007, va face obiectul unei extinderi până în anul 2010 la 30 de licee bilingve. Articolul 2Şcolarizarea urmată în secţiile bilingve ale liceelor implicate în proiect se va finaliza prin bacalaureat şi face obiectul unei menţiuni speciale „secţie bilingvă“ care va figura pe această diplomă. Modalităţile de evaluare finală ale studiilor efectuate în secţiile bilingve francofone au fost definite de către cele două părţi (anexa nr. 2). Elevii români care au obţinut această diplomă primesc un atestat de limba şi civilizaţia franceză, destinat să faciliteze înscrierea lor într-o universitate franceză. Articolul 3Cele două părţi elaborează în liceele bilingve din România, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării român, un program de predare a disciplinelor nonlingvistice în limba franceză (istorie, geografie, matematică, fizică, biologie, ştiinţe economice şi sociale), conform curriculumului stabilit de către acest minister. Articolul 4Cele două părţi organizează certificările pentru diploma elementară de limbă franceză (DELF) şcolară în clasele intensive şi bilingve, având ca obiectiv să le aducă la nivelul de competenţă B2 din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi (CECRL). Articolul 5Ministerul Educaţiei şi Cercetării român recunoaşte formarea formatorilor asigurată de către Ambasada Franţei în parteneriat cu inspectoratele şcolare din România, pe baza aceloraşi criterii ca şi cele reţinute pentru formările asigurate de către partea română. Articolul 6Recrutarea profesorilor de discipline nonlingvistice pe posturi de specialitate este efectuată în mod prioritar dintre cadrele didactice care au urmat formări specifice (anexa nr. 1, art. 6). Articolul 7Cele două părţi recunosc că liceul francez din Bucureşti, omologat de către Ministerul francez al Educaţiei Naţionale, al Învăţământului Superior şi al Cercetării, contribuie la dezvoltarea unui învăţământ bilingv în România. Articolul 81. Fiecare parte va notifica celeilalte părţi îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea în vigoare a prezentului acord, care intră în vigoare în ziua primirii ultimei notificări. 2. Fiecare parte poate denunţa prezentul acord în orice moment, prin notificare scrisă adresată celeilalte părţi cu cel puţin 10 luni înainte de începerea anului şcolar român. 3. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul acord. Semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2006, în dublu exemplar, în limba română şi în limba franceză, ambele texte fiind egal autentice. Pentru Guvernul României, Mihai-Răzvan Ungureanu, ministrul afacerilor externe Pentru Guvernul Republicii Franceze, Philippe Douste-Blazy, ministrul afacerilor externe ANEXA Nr. 1MODALITĂŢI DE PUNERE ÎN APLICARE Articolul 1

(i) La începutul anului şcolar 2006-2007, următoarele 15 licee fac parte din proiectul bilingv pilot:
- Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan“ Alba Iulia;
- Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu“ Bistriţa;
- Colegiul Naţional „August Treboniu Laurian“ Botoşani;
- Colegiul Naţional „Unirea“ Braşov;
- Şcoala Centrală Bucureşti;
- Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „Gheorghe Airinei“ Bucureşti;
- Liceul Teoretic „Mihai Eminescu“ Cluj-Napoca;
- Liceul „George Călinescu“ Constanţa;
- Colegiul Naţional „Elena Cuza“ Craiova;
- Colegiul Naţional „Carol I“ Craiova;
- Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza“ Galaţi;
- Liceul „Mihai Eminescu“ Iaşi;
- Colegiul Naţional Iaşi;
- Colegiul Naţional „Petru Rareş“ Suceava;
- Liceul „Jean-Louis Calderon“ Timişoara.
(ii) În funcţie de rezultatele obţinute în cadrul proiectului, comitetul de pilotaj definit la art. 7 îşi rezervă dreptul de a exclude unul dintre liceele din proiect şi de a include un altul în locul său.
(iii) Celelalte unităţi şcolare care doresc să integreze acest proiect trebuie să facă cerere la Ministerul Educaţiei şi Cercetării român, care va hotărî în colaborare cu partea franceză. Decizia va deveni efectivă cu ocazia reuniunii anuale a comitetului de pilotaj.
(iv) Liceele tehnice pot, de asemenea, să fie integrate, în funcţie de proiectul de dezvoltare al unităţii şcolare.

Articolul 2Conform directivelor europene care preconizează predarea limbilor în scopuri de mobilitate profesională şi de deschidere culturală, proiectul prevede să modernizeze conţinuturile învăţământului lingvistic şi nonlingvistic, precum şi practicile pedagogice, să pună în practică un dispozitiv de formare şi să propună o certificare adaptată la acest ciclu. Acest proiect permite elevilor să îşi însuşească competenţe în domeniile următoare: prelucrarea informaţiei, dirijarea unei abordări pluridisciplinare şi lucrul în echipă. Demersul adoptat îl face pe elev să devină actorul propriei sale formări şi îl pregăteşte pentru a învăţa pe tot parcursul vieţii conform finalităţii preconizate de către Uniunea Europeană. Pentru coordonarea proiectului, părţile vor elabora un regulament de calitate al secţiilor bilingve. Articolul 3Proiectul, în stadiul său experimental, se derulează pe parcursul a 4 ani, începând cu anul 2003. O primă fază, mai 2003-august 2005, a constat în realizarea organizării globale a proiectului, lansarea primelor acţiuni de formare şi evaluarea lor. Luând în consideraţie rezultatele acestei evaluări, o a două fază de extindere la alte unităţi şcolare a fost lansată în septembrie 2005, cu 6 licee suplimentare. În baza acestui proiect, 15 noi licee vor fi integrate programului între 2007 şi 2010. Articolul 4Părţile apelează, dacă este cazul, la colaborarea cu următoarele instituţii: în România: Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC);Serviciul Naţional de Evaluare şi de Examinare (SNEE);în Franţa: Ministerul Educaţiei Naţionale, al Învăţământului Superior şi al Cercetării (MENESR);Centrul Internaţional de Studii Pedagogice (CIEP);Şcoala Superioară de Educaţie Naţională (ESEN);Conferinţa Directorilor de Institute Universitare pentru Formarea de Profesori (CDIUFM);Agenţia pentru Învăţământul Francez în Străinătate (AEFE);Asociaţia Generală a Profesorilor Pensionari (AGIR). Articolul 5Modalităţi pedagogice

(i) Elevii care doresc să fie admişi în secţiile bilingve vizate mai sus se supun unei probe de cunoaştere a limbii franceze, conform metodologiei aprobate de către partea română. Elevii care au terminat prima parte a şcolarizării lor într-o unitate şcolară în care predarea se face în limba franceză (sau o unitate de învăţământ recunoscută de către statul francez) sunt dispensaţi de proba de cunoaştere a limbii franceze. Aceşti elevi trebuie să prezinte documentele şcolare din şcoala de origine la Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor (CNRED) pentru validare.
Secţiile bilingve menţionate mai sus au un ciclu de studii de 4 ani cu predarea limbii franceze şi a altor discipline în limba franceză, cum este indicat în curriculumul convenit între părţi şi precizat în anexa nr. 3.
Programul stabilit prin prezentul acord şi pus în aplicare în liceele nominalizate mai sus poate să se refere la clase cu profil ştiinţific sau umanist. În liceele tehnice se fac adaptări pentru clasele bilingve, pe baza avizului comitetului de pilotaj.

În fiecare liceu-pilot, module de învăţământ pluridisciplinar predate de manieră bilingvă sunt integrate în programa clasei a XI-a pentru secţiile implicate în acest proiect. În ceea ce priveşte numărul de discipline implicate în modul, pragul minim este de două discipline şi pragul maxim este de 4 discipline. Alegerea disciplinelor este în funcţie de resursele materiale şi umane ale fiecărei unităţi de învăţământ. Alegerea subiectului trebuie să se înscrie în domeniile următoare: „cultură economică şi socială“, „cultură ştiinţifică şi tehnică“ şi „tehnici de expresie şi de comunicare“ şi să se articuleze strâns cu programele oficiale. Subiectul este ulterior validat de către inspectoratul şcolar. Programul stabilit de către cele două părţi prevede pentru acest modul un număr de ore de coordonare pentru echipa pedagogică.

(ii) Fiecare liceu implicat în proiectul-pilot trebuie să prezinte elevilor care se înscriu în respectivul liceu şi părinţilor lor cadrul pedagogic şi dispozitivul de evaluare. Înscrierea în acest tip de liceu reprezintă o angajare în raport cu proiectul specific, ce duce la obţinerea bacalaureatului opţiunea bilingv, care dă dreptul, în caz de reuşită şi numai în acest caz, Ia eliberarea atestatului francez.

Articolul 6Un program de formare este propus şi, după validarea de către partea română, este pus în aplicare de către partea franceză. El ia în consideraţie: cerinţele pentru limba franceză ca limbă străină (FLE) ale profesorilor de discipline nonlingvistice (DNL), cu scopul de a-i aduce la nivelul de competenţă B2, precizat în Cadrul european comun de referinţă pentru limbi (CECRL); formarea pentru predarea de DNL a profesorilor implicaţi în cadrul organizării unui bacalaureat român cu menţiunea bilingvă franceză; nevoile profesorilor de limbă franceză în ceea ce priveşte pregătirea noilor certificări ale DELF;necesităţile unei formări în meseria de documentarist pentru bibliotecarii din liceele-pilot, în legătură cu programul naţional pentru centrele de documentare şi de informare (CDI); organizarea unei formări pentru proiectul de liceu şi pentru concepţia de proiecte europene pentru echipele de conducere, precum şi pentru personalul didactic, pentru a întări secţia bilingvă.În fiecare an, o universitate de vară reuneşte partenerii proiectului pentru o perioadă de două săptămâni. O evaluare internă intermediară este realizată cu această ocazie de către comitetul de pilotaj. Punerea în practică a acestor acţiuni se sprijină pe: resursele şi expertiza disponibile local (Ambasada Franţei, centrele culturale franceze şi alianţele franceze din România, Liceul francez din Bucureşti);resursele şi expertiza instituţiilor partenere din Franţa.Un stagiu în perfecţionare este organizat pentru profesorii din fiecare liceu-pilot într-un liceu francez cu secţie europeană din Franţa, pentru a confrunta practicile pedagogice şi cu scopul de a încuraja dezvoltarea parteneriatelor dintre licee franceze şi române. Se pot organiza acţiuni în colaborare cu Liceul francez din Bucureşti. Acţiunile de formare sunt stabilite în fiecare an de către cele două părţi. Articolul 7Comitetul de pilotaj Va fi constituit un comitet de pilotaj, format din experţi ai ambelor părţi, din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării român, profesori de la secţiile bilingve francofone, ataşatul de cooperare educativă de la Ambasada Franţei din Bucureşti şi alte persoane mandatate. Membrii acestui comitet sunt propuşi şi numiţi de către cele două părţi şi numărul lor poate să se schimbe pe baza acceptării mutuale a celor două părţi. Acest comitet de pilotaj se reuneşte în fiecare an la iniţiativa comună a Ministerului Educaţiei şi Cercetării român şi a Ambasadei Franţei la Bucureşti. Articolul 8 Rolul acestui comitet de pilotaj este definit după cum urmează: să efectueze în mod regulat, cel puţin o dată pe an, o evaluare internă a proiectului şi să propună modificările necesare sub formă de raport adresat fiecăreia dintre părţi; să decidă excluderea sau includerea liceelor candidate la acest proiect în cadrul extinderii progresive programate la alte unităţi şcolare; să stabilească în fiecare an programul de acţiuni ce se vor desfăşura;să asigure difuzarea de documente (texte oficiale legate de proiect, producţii realizate în cadrul proiectului, rezultatul anchetelor sau al evaluărilor privind proiectul, contribuţii sau rezultate ale experimentărilor) în spiritul unei politici de dezvoltare pedagogică; să organizeze o comisie pedagogică şi să asigure organizarea şi monitorizarea lucrărilor sale. Articolul 9Comisia pedagogică Comisia pedagogică este formată din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării român, inspectori şi experţi ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (specialişti de franceză şi de DNL implicate), membri ai SNEE, profesori din proiectul-pilot şi, de asemenea, un comisar francez desemnat de Ministerul Afacerilor Externe francez. Alţi membri pot să participe în funcţie de necesităţi. Articolul 10Rolul acestei comisii pedagogice este definit după cum urmează: să elaboreze programa de limbă şi civilizaţie franceză conform curriculumul stabilit (anexa nr. 2);să analizeze propunerile pentru examenele scrise şi orale de limbă şi de disciplină nonlingvistică;să valideze conţinutul probelor pentru bacalaureat;să coordoneze evaluarea modulului pluridisciplinar;să organizeze urmărirea şi evaluarea proiectului în fiecare liceu;să facă propuneri de evoluţii şi de amenajări ale proiectului în funcţie de tipurile de licee implicate;să pună în practică formarea relativă la proiect (până la constituirea unei echipe de formatori naţionali);să elaboreze documentele de difuzat în liceele implicate sau/şi în altele;să realizeze anchetele preconizate de către comitetul de pilotaj. Articolul 11Modalităţi financiare a)Partea română, în limita disponibilităţilor sale bugetare:suportă cheltuielile de deplasare şi de cazare pentru personalul român, legate de diferitele formări şi evaluări organizate de partea franceză în România, precum şi toate cheltuielile de deplasare internaţională pentru stagiile organizate în Franţa; prevede alocarea de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii de informatizare specifice fiecărui liceu bilingv; suportă cheltuielile legate de crearea de centre de examen pentru DELF şcolar, supraveghere, corectarea lucrărilor scrise de examen, participarea la juriile de armonizare; suportă cazarea stagiarilor/lectorilor de franceză - limbă străină şi îi sprijină în demersurile lor administrative; autorităţile române asigură gratuitatea vizei de lung sejur şi gratuitatea eliberării permisului de şedere în România pentru stagiarii/lectorii din oraşele româneşti care au licee bilingve participante la proiect; Ministerul Educaţiei şi Cercetării comunică liceelor indicaţiile şi documentele necesare pentru aplicarea acestei proceduri;de asemenea, autorităţile centrale şi locale se străduiesc să organizeze în măsura posibilităţilor un buget specific pentru a asigura finanţarea modificărilor structurale şi a ajustărilor necesare pentru renovarea bibliotecilor din liceele implicate în proiect şi transformarea lor în centre de documentare şi de informare (CDI). b)Partea franceză, în limita disponibilităţilor sale bugetare:suportă cheltuielile de formare ale profesorilor români relativ la acest proiect, atât în România, cât şi în Franţa;suportă cheltuielile de cazare şi masă ale profesorilor români în Franţa;asigură ansamblul de cheltuieli pentru profesori cu ocazia întâlnirilor regionale (Bulgaria, Macedonia, Moldova, Albania);furnizează liceelor vizate la art. 1 din acord materialul didactic şi documentar necesar pentru buna desfăşurare a proiectului;se angajează să trimită, dacă partea română o solicită şi în limita bugetului aprobat, stagiari/lectori de limba franceză - limbă străină în fiecare dintre aceste unităţi şcolare. Partea franceză suportă indemnizaţia financiară a acestor stagiari/lectori trimişi din Franţa. Articolul 12În vederea realizării acestui proiect, condiţiile care permit un sprijin practic şi material adaptat cerinţelor echipelor pedagogice, profesori şi documentarişti, sunt prevăzute încă de la început în fiecare liceu-pilot. Cele două părţi se angajează să doteze fiecare unitate de învăţământ cu mijloace materiale şi tehnice, în limita disponibilităţilor lor bugetare. Pentru partea română: amenajarea unui centru de documentare şi de informare;punerea în reţea a unităţii de învăţământ şi conectarea la reţeaua internet;conceperea unui mod de organizare care să permită un acces generalizat Ia posturile informatice multimedia, conectate la reţeaua internet;recrutarea de documentarişti francofoni, dacă este posibil.Pentru partea franceză: aport de resurse documentare (cărţi, reviste, programe soft);formări;căutare de parteneri francezi. Articolul 13Recrutarea profesorilor Parcursul bilingv specific presupune recrutarea de profesori cu un profil particular, capabili să predea o disciplină nonlingvistică în limba franceză. Candidaţii trec un interviu de evaluare în prezenţa unui inspector de franceză şi a unui inspector de specialitate. În urma acestui interviu, candidatul poate fi considerat apt să predea o disciplină nonlingvistică în limba franceză. ANEXA Nr. 2ORGANIZAREA BACALAUREATULUI I. Licee bilingve din România Programul bilingv este introdus în clasa a IX-a, conform anexei nr. 3. Modulul pluridisciplinar este introdus în clasa a XIa. Ciclurile de învăţământ în secţiile bilingve se finalizează printr-un examen de bacalaureat specific. Examenul de bacalaureat reprezintă certificarea ciclului de stadii absolvit şi permite continuarea de studii superioare atât într-o ţară, cât şi în cealaltă, conform legislaţiei în vigoare. 1. Organizarea examenelor 1.1. La examenul final de bacalaureat specific participă elevii care au absolvit ultima clasă a cursului bilingv. 1.2. Examenul constă în probe scrise şi în probe orale. El se desfăşoară conform prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi conţine, pentru clasele bilingve vizate de prezentul acord, următoarele probe specifice: a)Limbă şi civilizaţie franceză:Examen scris - 3 ore (un examen suplimentar şi specific pentru secţie) Examen oral - 20 de minute Probele se desfăşoară obligatoriu în limba franceză. b)Disciplină nonlingvistică:Examen scris - 3 ore (Examenul scris va fi unul dintre examenele prevăzute pentru probele „d“, „e“ şi „f“ de către legea română.) Examen oral - 15 minute (un examen suplimentar şi specific pentru secţie) Proba scrisă pentru disciplina nonlingvistică este susţinută la alegere în română sau în franceză. Proba orală pentru această disciplină se desfăşoară obligatoriu în limba franceză. Observaţie: Disciplina nonlingvistică (DNL) este aceeaşi pentru oral şi scris. c)Modulul de învăţământ pluridisciplinar bilingvAcest modul va fi evaluat intern la sfârşitul clasei a XI-a şi evaluarea va fi luată în consideraţie pentru trecerea în clasa superioară. Control continuu: maximum 3 puncte Examen final: maximum 7 puncte (din care 1 punct din oficiu) 1.3. Conţinutul programelor de limbă şi civilizaţie franceză şi al disciplinelor nonlingvistice, prevăzut pentru examenul de bacalaureat, poate fi revăzut şi amendat de către cele două părţi, la cererea uneia dintre ele, cu cel puţin 3 luni înainte de începutul anului şcolar. 2. Structura şi conţinutul examenelor Probe scrise: a)Limbă şi civilizaţie francezăProba scrisă urmăreşte să evalueze competenţele de înţelegere şi de expresie scrise ale candidatului. Acesta are de ales între două subiecte care pot avea forme diferite: rezumatul unui text urmat de întrebări şi de un eseu, comentariu dirijat asupra unui text literar, compoziţie asupra unui subiect de civilizaţie sau altceva. Tipurile de subiecte vor fi anunţate elevilor la începutul anului şcolar terminal. Proba este o probă suplimentară specifică secţiunii şi va fi susţinută, în perioada prevăzută de către legea română, pentru examenul scris al probei „c“. b)Disciplină nonlingvisticăProba se referă la disciplina nonlingvistică predată în limba franceză. Subiectele trebuie să se refere la ansamblul întrebărilor înscrise în programa de bacalaureat. Disciplina nonlingvistică face obiectul unui examen prevăzut pentru proba „d “, „e“ sau „f“ de către legea română. Această probă scrisă este susţinută, la alegere, în limba română sau în limba franceză. Probe orale: a)Limbă şi civilizaţie francezăAceastă probă înlocuieşte proba „b“ a bacalaureatului român. Subiectul examinării este tras la sorţi de către candidat şi se regăseşte în programa de bacalaureat. Proba orală va avea o durată de maximum 20 de minute. b)Disciplină nonlingvisticăCu o durată de aproximativ 15 minute, examinarea, desfăşurată în limba franceză, se referă la un subiect ales prin tragere la sorţi din ansamblul întrebărilor înscrise în programa de bacalaureat. El este susţinut ca probă suplimentară în perioada prevăzută pentru examenul oral al probei „c“. c)Modulul de învăţământ pluridisciplinar bilingvEvaluarea modulului are loc la sfârşitul clasei a XI-a. Înainte de sfârşitul lunii octombrie din anul şcolar în curs, fiecare liceu-pilot trebuie să comunice comisiei pedagogice disciplinele cuprinse în modulul pluridisciplinar, precum şi părţile din programă care vor fi abordate în cursul anului şcolar. Notarea ia în consideraţie, pentru fiecare dintre elevii grupului: 1. evaluarea activităţii efectuate, pentru un maximum de 3 puncte din 10. Aceasta notă corespunde evaluării intervenţiei personale a elevului şi a modului în care el s-a remarcat pe parcursul desfăşurării modulului; 2. o probă orală, pentru 7 puncte din 10. Nota rezultă din evaluarea de către un juriu compus din cel puţin 2 profesori, alţii decât cei care i-au inclus pe elevi în cadrul modulului. Această evaluare ţine cont de: finalizarea modulului (o sinteză, redactată individual de către fiecare elev - maximum două pagini - permite individualizarea aprecierii: 3 puncte din 7); susţinere orală, cu o durată de 10 minute pentru fiecare candidat (4 puncte din 7).3. Elaborarea subiectelor Elaborarea şi selectarea subiectelor propuse candidaţilor la probele scrise şi orale pentru limbă şi civilizaţie franceză, precum şi pentru disciplina nonlingvistică sunt plasate sub responsabilitatea Ministerului Educaţiei şi Cercetării român şi a SNEE. Profesorii responsabili cu predarea limbii şi civilizaţiei franceze din fiecare unitate de învăţământ implicată în proiectul-pilot sunt invitaţi de către director să elaboreze 3 propuneri de subiect redactate în limba franceză. Propunerile sunt transmise comisiei pedagogice, care trebuie să le valideze. Profesorii responsabili cu predarea disciplinelor nonlingvistice în unităţile de învăţământ implicate în proiectul-pilot sunt invitaţi de către directori să elaboreze 3 propuneri de subiect, redactate în limba franceză, care se referă atât la partea din programa predată în limba română, cât şi la cea care este predată în limba franceză. Aceste propuneri, cu consemnele redactate în două limbi, sunt transmise de către directori comisiei pedagogice pentru validare. Un comisar desemnat de către partea franceză şi vizat la art. 9 din anexa nr. 1 este asociat la alegerea definitivă a subiectelor şi veghează la conformitatea lor cu programa şcolară bilingvă. Acest comisar poate, de asemenea, să urmărească derularea examenelor fără să intervină nici în modalităţile, nici în conţinutul examenului. 4. Desfăşurarea probelor La cererea părţii franceze, comisarul are dreptul să asiste la probe şi să pună întrebări juriului. La sfârşitul examenului, el transmite observaţiile sale comisiei pedagogice. Ulterior, o analiză a desfăşurării examenului este efectuată de către această comisie, care transmite concluziile sale comitetului de pilotaj. Evaluarea tuturor probelor se face în funcţie de modalităţile şi în forma prevăzută de către regulamentul în vigoare pentru bacalaureatul român. 5. Recunoaşterea diplomei finale Elevii care au reuşit la toate probele, inclusiv la cele specifice, obţin la sfârşitul examenului diploma de bacalaureat, prevăzută de legea română, cu menţiunea specială vizată de art. 2 din acord, precum şi un atestat de limbă şi civilizaţie franceză. Aceşti elevi beneficiază de toate drepturile care rezultă din aplicarea prezentului acord. Elevii care au reuşit la toate probele stabilite de către legea română, dar care nu au reuşit la cel puţin una dintre probele specifice secţiei bilingve, obţin la sfârşitul examenului diploma de bacalaureat român, fără menţiunea specială vizată de art. 2 din acord. Aceşti elevi nu beneficiază de drepturile care rezultă din aplicarea prezentului acord. Diploma de bacalaureat este recunoscută pentru înscrierea în universităţile româneşti şi în universităţile franceze, plecând de Ia examenele susţinute conform modalităţilor de mai sus, imediat după intrarea în vigoare a prezentului acord. II. Liceul francez din Bucureşti Elevii români, francezi sau de altă naţionalitate ai Liceului francez din Bucureşti susţin, la terminarea studiilor secundare, probele bacalaureatului francez. Ministerul Educaţiei şi Cercetării român recunoaşte acest titlu final pentru înscrierea în universităţile române. ANEXA Nr. 3SECŢII BILINGVE FRANCOFONE Secţie ştiinţifică - număr de ore săptămânal pe tot parcursul anului

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a Total
Limbă, literatură şi civilizaţie franceză 5 5 5 5 20
Proiect pluridisciplinar 0 0 2 0 2
Disciplină nonlingvistică 1 1 1 1 4
TOTAL: 6 6 8 6 26

Secţie umanistă - număr de ore săptămânal pe tot parcursul anului

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a Total
Limbă, literatură şi civilizaţie franceză 5 5 5 5 20
Proiect pluridisciplinar 0 0 2 0 2
Disciplină nonlingvistică 1 1 1 1 4
TOTAL: 6 6 8 6 26


SmartCity5

COMENTARII la Acord -/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord - din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu