E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.16 din 27.11.2014

privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 899 din 11 decembrie 2014SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 alin. (2), art. 14, ale art. 18 alin. (1) şi (2) şi art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu:

art. 13 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 10 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 14, art. 57 alin. (1) lit. g), art. 72 alin. (2) lit. k) şi art. 78 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 28 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 19 noiembrie 2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Prezentul regulament stabileşte veniturile care se constituie ca surse proprii de finanţare ale Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012.
(2) Prezentul regulament se aplică entităţilor autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de A.S.F., în conformitate cu prevederile legale incidente domeniului de exercitare a atribuţiilor, prevăzute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012, precum şi persoanelor fizice şi/sau juridice care solicită A.S.F. emiterea unui act individual şi/sau pentru prestarea de servicii către entităţi supravegheate sau terţe persoane.(3) Prevederile prezentului regulament nu se aplică Fondului de Garantare a Asiguraţilor. Articolul 2(1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în legislaţia specifică menţionată la art. 2 din O.U.G. nr. 93/2012, incidentă sectorului de supraveghere financiară.(2) De asemenea, în înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)CEDAM - bază de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (RCA), încheiate pe teritoriul României; b)sector de supraveghere financiară - sectorul instrumente şi investiţii financiare, sectorul asigurări-reasigurări, respectiv sectorul sistemului de pensii private; c)surse proprii de finanţare - venituri provenite din taxe, tarife, contribuţii şi cote cuvenite A.S.F., precum şi alte venituri provenind din alte surse, potrivit legii, pentru exercitarea atribuţiilor de autorizare, reglementare, supraveghere şi control în cele trei sectoare de supraveghere financiară; d)sisteme de tranzacţionare supravegheate - pieţe reglementate, sisteme alternative de tranzacţionare şi alte sisteme de tranzacţionare organizate, supravegheate de A.S.F. Capitolul IICategorii de venituri aferente finanţării A.S.F. Secţiunea 1Venituri provenite din cote aplicabile tranzacţiilor cu instrumente financiare şi ofertelor publice de valori mobiliare Articolul 3 (1) Cotele şi tarifele aferente tranzacţiilor derulate în cadrul sistemelor de tranzacţionare supravegheate sunt prevăzute la pct. 1 şi 2 din anexa nr. 1 şi se suportă de către:a)cumpărător, pentru instrumentele financiare, altele decât instrumentele financiare derivate; b)fiecare parte contractantă, pentru instrumentele financiare derivate. (2) Sumele provenind din cotele şi tarifele menţionate la alin. (1) se calculează zilnic de către:a)operatorii de piaţă, pentru tranzacţiile efectuate pe pieţele reglementate administrate de aceştia; b)operatorii de sistem, pentru tranzacţiile efectuate în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare administrate de aceştia. (3) Operatorii de piaţă şi operatorii de sistem au obligaţia să încaseze de la toţi participanţii care tranzacţionează în cadrul sistemelor de tranzacţionare administrate de aceştia sumele reprezentând cota/tariful menţionată/menţionat la alin. (1), aplicate la valoarea tranzacţiilor/contractelor zilnice, şi să efectueze viramentele respective, conform art. 35 alin. (1) şi (2).(4) Toţi participanţii care tranzacţionează în cadrul sistemelor de tranzacţionare supravegheate au obligaţia de a vira către operatorii de piaţă/operatorii de sistem sumele datorate A.S.F. până cel târziu la data de 10 a fiecărei luni calendaristice, corespunzător tranzacţiilor din luna precedentă. Articolul 4 (1) Nivelul cotei percepute de A.S.F. pentru monitorizarea tranzacţiilor derulate în afara sistemelor de tranzacţionare supravegheate, cu excepţia tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, este evidenţiat la pct. 3 din anexa nr. 1.(2) Sumele provenind din cota prevăzută la alin. (1) se suportă de cumpărător şi se calculează zilnic de către depozitarii centrali în baza informaţiilor primite de la participanţii la sistemul de compensare-decontare şi registru sau, după caz, de la
agenţii custode care decontează tranzacţiile efectuate în afara pieţei reglementate/sistemelor alternative de tranzacţionare. (3) Participanţii sau, după caz, agenţii custode prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia să încaseze de la toţi clienţii pentru care efectuează sau decontează tranzacţii în afara sistemelor de tranzacţionare supravegheate de A.S.F. sumele reprezentând cota prevăzută la alin. (1), aplicată la valoarea tranzacţiilor zilnice, şi să efectueze viramentele respective, în conturile indicate de depozitarii centrali, până cel târziu la data de 10 a fiecărei luni calendaristice, corespunzător tranzacţiilor din luna precedentă.(4) Depozitarii centrali prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia să încaseze de la participanţii sau, după caz, agenţii custode sumele prevăzute la alin. (3) şi să efectueze viramentele respective, conform art. 35 alin. (1) şi (2). Articolul 5Sumele provenite din tarifele percepute pentru monitorizarea tranzacţiilor derulate cu instrumente financiare derivate în afara sistemelor de tranzacţionare supravegheate de A.S.F., prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1, se calculează şi se reţin lunar de către intermediari de la fiecare client şi se virează de aceştia conform art. 35 alin. (1) şi (2). Articolul 6(1) Nivelul cotelor percepute de A.S.F. pentru ofertele publice de vânzare sunt prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 1.(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei publice de vânzare, ofertantul fiind obligat să efectueze plata la data închiderii ofertei, conform art. 35 alin. (1) şi (2).(3) Dovada plăţii sumei prevăzute la alin. (2) se prezintă la A.S.F. odată cu raportul privind rezultatele ofertei.(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în cazul ofertelor exceptate de la publicarea şi întocmirea unui prospect, prevăzute la art. 15 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. Articolul 7 (1) Nivelul cotelor percepute de A.S.F. pentru ofertele publice de cumpărare şi de preluare sunt evidenţiate la pct. 6 din anexa nr. 1.(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică la valoarea ofertei publice de cumpărare, respectiv de preluare, determinată prin multiplicarea preţului de ofertă cu diferenţa dintre numărul de acţiuni deţinute de ofertant şi de persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat, după finalizarea ofertei, şi numărul de acţiuni deţinut de ofertant şi de persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat, la iniţierea ofertei, ofertantul fiind obligat să efectueze plata la data închiderii ofertei, conform art. 35 alin. (1) şi (2).(3) Dovada plăţii sumei prevăzute la alin. (2) se prezintă la A.S.F. odată cu raportul privind rezultatele ofertei. Secţiunea a 2-aVenituri din cote şi taxe aplicabile pentru funcţionarea/administrarea/supravegherea organismelor de plasament colectiv, fondurilor de pensii private, asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare Articolul 8(1) Nivelul cotei lunare percepute de A.S.F. din valoarea activului net înregistrat de organismele de plasament colectiv (O.P.C.), respectiv organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) sau de către alte organisme de plasament colectiv/fonduri de investiţii alternative (A.O.P.C./F.I.A.), al căror stat de origine este România şi care sunt înregistrate la A.S.F., este prevăzut la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2.(2) Baza de calcul la care se aplică cota prevăzută la alin. (1) este, după caz, valoarea activului net al O.P.C.V.M. sau valoarea activului net al A.O.P.C./F.I.A. înregistrate la A.S.F., calculată de societatea de administrare a investiţiilor (S.A.I.), de administratorii de fonduri de investiţii alternative (A.F.I.A.), de societatea de investiţii autoadministrată sau de către A.O.P.C./F.I.A. autoadministrat, după caz, şi certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice. (3) Virarea sumelor datorate A.S.F. de către entităţile menţionate la alin. (1) se realizează lunar, conform prevederilor art. 35 alin. (1) şi (2).(4) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către S.A.I. pentru O.P.C.V.M. şi A.O.P.C. aflate în administrarea lor, de către O.P.C.V.M. şi A.O.P.C. autoadministrate sau de către A.F.I.A. pentru A.O.P.C/F.I.A. aflate în administrarea lor, după caz.(5) Suma datorată A.S.F., în cazul O.P.C.-urilor nou-lansate în cursul unei luni, inclusiv cele denominate în valută, se calculează proporţional cu numărul de zile de activitate şi se determină conform formulei: valoarea activului net/30 de zile x numărul zilelor de activitate x nivelul cotei, unde nivelul cotei este cel prevăzut la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2.(6) Cursul de referinţă la care se efectuează calculele prevăzute la alin. (2) şi (5) în cazul O.P.C.-urilor denominate în valută este cel comunicat de Banca Naţională a României (B.N.R.) în ziua care corespunde datei activului net utilizat în determinarea sumelor cuvenite A.S.F. conform alin. (2) şi (5). Articolul 9 (1) Administratorul unui fond de pensii administrat privat achită A.S.F. de la momentul autorizării fondului, pe toată durată de funcţionare a acestuia, o taxă lunară de funcţionare, conform pct. 1 lit. b) şi c) din anexa nr. 2.(2) Administratorul unui fond de pensii facultative achită A.S.F. de la momentul autorizării fondului, pe toată durată de funcţionare a acestuia, o taxă lunară de administrare, conform pct. 1 lit. d) şi e) din anexa nr. 2.(3) În cazul în care un administrator administrează mai multe fonduri de pensii facultative, taxa de funcţionare prevăzută la alin. (2) se achită pentru fiecare fond de pensii facultative.(4) Baza de calcul la care se aplică taxa de funcţionare/taxa de administrare menţionate la alin. (1) şi (2) este:a)valoarea contribuţiilor brute încasate de fond; şi, b)valoarea activului net al fondului administrat privat/fondului de pensii facultative calculată în ultima zi lucrătoare a lunii. (5) Taxele menţionate la alin. (1) şi (2), calculate conform alin. (4), sunt suportate de administrator şi se virează lunar conform art. 35 alin. (1) şi (2). Articolul 10Din momentul începerii efective a activităţii de depozitare a activelor financiare ale fondului/fondurilor de pensii administrat/administrate privat, fondurilor de pensii facultative, depozitarii avizaţi în baza legislaţiei privind pensiile private achită A.S.F., conform art. 35 alin. (1) şi (2), taxa lunară de funcţionare menţionată la pct. 2 din anexa nr. 2. Articolul 11(1) Asigurătorii/Reasigurătorii datorează taxa de funcţionare din momentul în care sunt autorizaţi să funcţioneze în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Taxa de funcţionare se virează lunar conform art. 35 alin. (1) şi (2) şi se stabileşte prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 lit. a) din anexa nr. 2 asupra volumului total de prime brute încasate. Articolul 12(1) Brokerii de asigurare şi/sau reasigurare datorează taxa de funcţionare din momentul în care sunt autorizaţi să funcţioneze în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Taxa de funcţionare se virează trimestrial conform art. 35 alin. (1) şi (3) şi se stabileşte prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 lit. b) din anexa nr. 2 asupra veniturilor totale din activitatea de brokeraj. Articolul 13În vederea exercitării supravegherii şi controlului activităţii desfăşurate de asigurătorii autorizaţi să practice RCA, pentru dezvoltarea şi întreţinerea bazei de date CEDAM, contribuţia prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 2 se virează lunar, conform art. 35 alin. (1) şi (2), şi se aplică asupra volumului lunar al primelor brute încasate pentru asigurarea obligatorie RCA. Secţiunea a 3-aVenituri provenite din alte activităţi desfăşurate de A.S.F. Articolul 14Tarifele şi taxele percepute pentru emiterea unui act individual de soluţionare a cererilor de autorizare/avizare/ aprobare/atestare şi înscriere/radiere în/din registrele A.S.F. a entităţilor reglementate şi supravegheate de A.S.F. sunt prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 15 (1) Tarifele/Taxele percepute pentru emiterea unui act individual de soluţionare a cererilor de autorizare/avizare/ aprobare/atestare şi retragerea autorizaţiei sunt prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3.(2) Tarifele/Taxele percepute pentru înscrierea/înregistrarea/ menţinerea/radierea în/din evidenţele şi registrele A.S.F. sunt menţionate la pct. 2 din anexa nr. 3.(3) În cazul emiterii actelor individuale pentru autorizare/avizare/aprobare a unor funcţii-cheie specifice în cadrul entităţilor reglementate de A.S.F., tariful/taxa se aplică pentru fiecare persoană cuprinsă în actul individual.(4) Tariful menţionat la pct. 1.21 din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul în care A.S.F. solicită modificări ale reglementărilor proprii ale operatorilor de piaţă/de sistem, depozitarilor centrali, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, fără ca entitatea să fi făcut anterior o cerere de aprobare a modificărilor.(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul modificărilor impuse prin reglementările emise de A.S.F., şi nici în cazul celor impuse de reglementările europene aplicabile.(6) Eliberarea actelor individuale se face cu condiţia prezentării dovezii achitării sumelor datorate, cu excepţia cazurilor în care dovada achitării este cerută în completarea cererii de autorizare/avizare/aprobare/înregistrare/atestare.(7) În cazul în care solicitarea de retragere a autorizaţiei sau de radiere din Registrul A.S.F. a unei persoane fizice este cauzată de decesul acesteia, A.S.F. nu percepe tarif pentru emiterea actului individual. Articolul 16Sumele provenite din tarifele percepute pentru operaţiunile prevăzute la pct. 2.12 din anexa nr. 3 se achită anticipat de către beneficiarii serviciilor. Articolul 17Taxele de autorizare/avizare/aprobare aplicabile în domeniul asigurărilor sunt prevăzute la pct. 1.37-1.44 din anexa nr. 3 şi se achită la momentul depunerii cererilor, conform art. 35 alin. (1). Articolul 18(1) Taxa de autorizare prevăzută la pct. 1.37 din anexa nr. 3 se virează în contul indicat de A.S.F. la momentul solicitării avizului prealabil de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în calitate de asigurător şi include autorizaţia de a practica doar o anumită clasă de asigurare.(2) Un asigurător care solicită autorizarea pentru o nouă clasă de asigurare achită la depunerea cererii cota prevăzută la pct. 1.39 din anexa nr. 3.(3) Un asigurător/reasigurător care solicită autorizarea pentru un transfer de portofoliu conform reglementărilor legale în vigoare achită la depunerea cererii taxa de autorizare de transfer de portofoliu, prevăzută la pct. 1.40 din anexa nr. 3. Articolul 19Pentru aprobarea modificărilor condiţiilor şi documentelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia/avizul, precum şi orice informaţii sau certificări acordate de A.S.F., pentru a servi în relaţiile cu terţii, solicitate de un asigurător/reasigurător, broker de asigurare şi/sau reasigurare, Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii sau o entitate care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională se percepe taxa prevăzută la pct. 1.41 din anexa nr. 3. Articolul 20(1) Taxa de autorizare a furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor este prevăzută la pct. 1.42 din anexa nr. 3 şi se virează în contul A.S.F. la depunerea cererii de autorizare.(2) Furnizorii de programe educaţionale autorizaţi au obligaţia să achite taxa anuală de menţinere în Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor, prevăzută la pct. 2.17 din anexa nr. 3, în termen de maximum 12 luni de la data autorizării, pentru anul următor.(3) Taxele anuale de menţinere aferente anilor următori se achită în termen de maximum 12 luni de la data expirării perioadei maxime în care trebuia plătită taxa anterioară. Articolul 21(1) Taxa de atestare ca lectori pentru programele de pregătire profesională în domeniul asigurărilor este prevăzută la pct. 1.43 din anexa nr. 3 şi se achită în contul A.S.F. la depunerea cererii de atestare, conform art. 31 alin. (1).(2) Lectorii atestaţi au obligaţia să achite o taxă anuală de menţinere în Registrul lectorilor, în cuantumul prevăzut la pct. 2.18 din anexa nr. 3, în termen de maximum 12 luni de la data atestării acestora pentru anul următor.(3) Taxele anuale de menţinere aferente anilor următori se achită în termen de maximum 12 luni de la data expirării perioadei maxime în care trebuia plătită taxa anterioară. Articolul 22Taxa de înregistrare în Registrul actuarilor este prevăzută la pct. 2.13 din anexa nr. 3 şi se achită la momentul solicitării înscrierii. Articolul 23(1) Taxele de autorizare/avizare percepute de către A.S.F. în cadrul sistemului de pensii private sunt prevăzute la pct. 1.45-1.72 din anexa nr. 3.(2) Achitarea taxelor prevăzute la alin. (1) se va face de către:a)fondatorii unei societăţi de pensii, în vederea autorizării de constituire a acesteia, conform pct. 1.45 din anexa nr. 3; b)societăţile de pensii, societăţile de asigurare şi societăţile de administrare a investiţiilor, în vederea autorizării ca administrator al unui fond de pensii administrat privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, precum şi administratorii fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.46-1.60 din anexa nr. 3; c)depozitarii activelor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.61 şi 1.62 din anexa nr. 3; d)auditorii financiari ai fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.63 şi 1.64 din anexa nr. 3; e)agenţii de marketing, conform pct. 1.65-1.70 din anexa nr. 3; f)solicitant persoană juridică specializată, conform pct. 1.71 şi 1.72 din anexa nr. 3. Articolul 24Societăţile de pensii care administrează, în baza autorizaţiilor obţinute în temeiul legislaţiei privind pensiile private, atât un fond de pensii administrat privat, cât şi unul ori mai multe fonduri de pensii facultative plătesc o singură taxă pentru solicitarea de modificare a documentelor depuse în vederea obţinerii autorizaţiilor de administrare, cu excepţia modificării prospectelor schemelor de pensii şi a altor documente privind fondurile de pensii. Articolul 25(1) Cota aplicată veniturilor din exploatare prevăzută la pct. 3.1 din anexa nr. 3 se aplică societăţilor de servicii de investiţii financiare, societăţilor de administrare a investiţiilor/societăţilor de administrare a fondurilor de investiţii alternative, societăţilor de administrare a vehiculelor investiţionale, traderilor, operatorilor de piaţă/operatorilor de sistem, depozitarilor centrali, caselor de compensare/ contrapărţilor centrale, intermediarilor şi societăţilor de administrare a investiţiilor din statele membre sau nemembre înscrise în Registrul A.S.F. pentru activităţile desfăşurate în România, consultanţilor de investiţii şi depozitarilor. (2) Sumele percepute pentru monitorizarea entităţilor reglementate menţionate la alin. (1) se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3.1 din anexa nr. 3, au drept bază de calcul veniturile din exploatare obţinute din activităţile autorizate de A.S.F. desfăşurate de acestea, calculate conform reglementărilor contabile emise de către A.S.F., şi se virează trimestrial conform art. 35 alin. (1) şi (3). Articolul 26(1) Suma rezultată din cota prevăzută la pct. 3.2 din anexa nr. 3 în cazul unei oferte publice de vânzare derulate de către un sindicat de intermediere este virată în contul A.S.F. de către managerul sindicatului de intermediere ce facturează către client (ofertant) toate comisioanele aferente, pentru întreg sindicatul de intermediere.(2) Managerul sindicatului de intermediere menţionat la alin. (1) va efectua plăţile către ceilalţi membri ai sindicatului de intermediere în baza facturilor emise de aceştia, conform prevederilor contractuale şi prevederilor legale în vigoare aplicabile, cu deducerea sumei reprezentând cota de 1% din sumele aparţinând membrilor sindicatului de intermediere din activitatea prestării de servicii în cadrul ofertei.(3) Prevederile art. 25 alin. (2) nu sunt incidente intermediarilor membri ai sindicatului de intermediare pentru sumele ce le revin din prestarea serviciilor aferente oferte menţionate la alin. (1).(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) şi (2), la data raportării prevăzute de art. 36 alin. (1), managerul sindicatului de intermediere are obligaţia de a prezenta A.S.F. detalierea modului de repartizare a sumei facturate, încasate de manager de la client (ofertant) pentru prestarea tuturor serviciilor aferente ofertei, pentru întreg sindicatul de intermediere, către toţi şi fiecăruia dintre membrii sindicatului de intermediere, prin prezentarea separată a sumelor ce îi aparţin din activitatea prestării de servicii în cadrul ofertei şi, respectiv, a sumelor ce aparţin fiecăruia dintre membrii sindicatului de intermediere. În acest caz, membrilor sindicatului de intermediere nu le mai revine obligaţia de raportare conform prevederilor art. 36 alin. (2), pentru veniturile realizate din comisioanele prevăzute la alin. (1). Articolul 27Sumele provenite din cota percepută pentru monitorizarea activităţii de distribuţie de titluri de participare desfăşurate de brokerii de pensii private şi instituţiile de credit prevăzute la pct. 3.3 din anexa nr. 3 se virează trimestrial conform art. 35 alin. (1) şi (3) şi au drept bază de calcul veniturile obţinute din prestarea activităţii de distribuţie de titluri de participare. Articolul 28(1) Sumele provenite din tarifele de examinare şi de coordonare a activităţii de formare profesională se calculează de către organismele de formare profesională prin aplicarea tarifelor prevăzute la pct. 3.4 din anexa nr. 3.(2) Sumele datorate conform alin. (1) se virează în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data încheierii cursurilor.(3) Sumele provenite din activităţile de formare profesională continuă se calculează prin aplicarea tarifelor prevăzute la pct. 3.5 din anexa nr. 3 de către organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M./A.S.F.; aceste tarife nu se aplică organismelor de formare profesională atestate de C.N.V.M./A.S.F. care organizează cursuri de formare profesională continuă cu finanţare din fonduri europene sau din alte surse de finanţare nerambursabile.(4) Sumele datorate conform alin. (3) se virează în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data încheierii cursului de formare profesională continuă. Articolul 29Sumele aferente tarifelor percepute pentru menţinerea atestatului A.S.F. prevăzute la pct. 2.16 din anexa nr. 3 se virează anual în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data expirării termenului de 12 luni consecutive sau multiplu de 12 luni după încheierea ultimului curs organizat de organismul de formare profesională. Tariful este aplicat unui organism de formare profesională atestat de C.N.V.M./A.S.F. care doreşte să îşi menţină atestatul eliberat de C.N.V.M./A.S.F., dar nu a organizat cel puţin un curs într-o perioadă de 18 luni consecutive. Articolul 30 (1) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operaţiunile prevăzute la pct. 3.6-3.7 din anexa nr. 3 se achită de către organismele de plasament colectiv (O.P.C.) după cum urmează:1. pentru primul an, semestrial, până la 30 iunie, respectiv 31 decembrie; 2. începând cu cel de-al doilea an, până cel mai târziu la data de 30 iunie a anului pentru care aceste sume se datorează; 3. în cazul încetării operaţiunilor şi radierii din Registrul A.S.F. a unui O.P.C., în baza unui act individual emis în cursul primului semestru al unui an calendaristic, O.P.C.-ul respectiv va plăti 50% din tarifele prevăzute la pct. 3.6-3.7 din anexa nr. 3 pentru acel an calendaristic. (2) Tarifele prevăzute la pct. 3.8 din anexa nr. 3, aferente primului an de distribuţie a titlurilor de participare către investitorii profesionali din România, se achită, de către A.F.I.A. care au notificat intenţia de distribuţie, după cum urmează:1. în cazul în care notificarea a fost făcută în primul semestru, se achită tariful integral pentru anul în curs până cel mai târziu la data de 30 iunie a anului pentru care aceste sume se datorează; 2. în cazul în care notificarea a fost făcută în al doilea semestru, se achită 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la pct. 3.8 din anexa nr. 3 pentru acel an calendaristic cel mai târziu la data de 31 decembrie. (3) Începând cu cel de-al doilea an, tarifele anuale prevăzute la pct. 3.8 din anexa nr. 3 se plătesc de către A.F.I.A. din statele membre cel mai târziu la data de 30 iunie a anului pentru care aceste sume se datorează.(4) În situaţia încetării distribuţiei titlurilor de participare ale F.I.A. şi radierii din Registrul A.S.F. a F.I.A. aferente în baza unui act individual emis în cursul primului semestru al unui an calendaristic, A.F.I.A. respectiv va plăti 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la pct. 3.8 din anexa nr. 3 pentru acel an calendaristic.(5) Tarifele prevăzute la pct. 3.9 din anexa nr. 3 se achită de către A.F.I.A. care au notificat intenţia de administrare a A.O.P.C./F.I.A. din România în contul A.S.F., după cum urmează:1. în cazul în care notificarea a fost făcută în primul semestru, tarifele prevăzute la pct. 3.9 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, se achită integral pentru anul în curs până cel mai târziu la data de 30 iunie a anului pentru care aceste sume se datorează; 2. în cazul în care notificarea a fost făcută în al doilea semestru se achită 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la pct. 3.9 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, pentru acel an calendaristic cel mai târziu la data de 31 decembrie. Articolul 31(1) Sumele provenite din tarifele şi taxele percepute pentru operaţiunile prevăzute în anexa nr. 3 se achită de beneficiarii serviciilor la data efectuării operaţiunilor respective.(2) Tariful/Taxa prevăzut/prevăzută la pct. 4.5 şi 4.6. din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul solicitărilor transmise de entităţile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de A.S.F. şi, respectiv, de către reprezentanţii autorităţilor publice. Articolul 32Pentru emiterea oricărui act individual care nu se încadrează în categoriile expres menţionate în anexa nr. 3, solicitantul va achita tariful prevăzut la pct. 4.2 din anexa nr. 3. Articolul 33Pentru toate autorizaţiile emise de A.S.F. entităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 93/2012, care au fost distruse, pierdute sau furate, se vor elibera duplicate, după achitarea taxei prevăzute la pct. 4.4 din anexa nr. 3. Articolul 34Tariful/Taxa prevăzută pentru interpretarea oficială a reglementărilor în vigoare aplicabile entităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi c) din O.U.G. nr. 93/2012 se achită de către solicitant conform pct. 4.6 din anexa nr. 3, odată cu transmiterea cererii. Capitolul IIIUrmărirea încasării veniturilor cuvenite A.S.F. Articolul 35 (1) Tarifele, taxele, cotele şi contribuţiile prevăzute în anexele nr. 1-3 vor fi virate în contul indicat de A.S.F., făcut public pe site-ul acesteia, fără deducerea comisioanelor bancare din obligaţia de plată.(2) Achitarea sumelor datorate lunar, conform art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 5, art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (5), art. 10, art. 11 alin. (2) şi art. 13, se va realiza cel târziu până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă.(3) Sumele datorate trimestrial, conform art. 12 alin. (2), art. 25 alin. (2) şi art. 27, se virează până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se face raportarea, astfel:a)pentru trimestrul I, până la data de 15 aprilie inclusiv; b)pentru trimestrul II, până la data de 15 iulie inclusiv; c)pentru trimestrul III, până la data de 15 octombrie inclusiv; d)pentru trimestrul IV, până la data de 15 ianuarie inclusiv. (4) Tarifele şi taxele anuale cuvenite A.S.F. se aplică şi se virează de către entităţile reglementate vizate, potrivit regulilor şi dispoziţiilor menţionate la art. 20 alin. (2) şi (3), art. 21 alin. (2) şi (3), art. 29 şi 30. Articolul 36 (1) Entităţile obligate la plata sumelor menţionate la art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (1), art. 27 şi art. 35 alin. (2) au obligaţia să transmită A.S.F. situaţii lunare, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.(2) Entităţile prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 5, art. 8 alin. (4), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1) şi art. 27 transmit raportarea aferentă lunii anterioare întocmită conform anexei nr. 4 lit. A. Pentru situaţiile rectificative se completează şi se transmite către A.S.F. raportarea întocmită conform anexei nr. 4 lit. B.(3) Entităţile prevăzute la art. 11 şi 13 transmit raportarea aferentă lunii anterioare întocmită conform anexei nr. 5 lit. A. Pentru situaţiile rectificative se completează şi se transmite către A.S.F. raportarea întocmită conform anexei nr. 5 lit. B. (4) Entităţile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) şi art. 10 transmit raportarea în format electronic conform prevederilor legale în vigoare.(5) Intermediarii membri ai unui sindicat de intermediere constituit în vederea derulării unei oferte publice de vânzare trebuie să transmită A.S.F. un document emis de către managerul sindicatului de intermediere care să ateste faptul că obligaţia plăţii menţionate la art. 26 alin. (2) este îndeplinită de către manager. Articolul 37În cazul în care participanţii sau, după caz, agenţii custode care tranzacţionează pe pieţele reglementate şi/sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare nu virează sumele datorate A.S.F. către operatorii de piaţă/operatorii de sistem/depozitarii centrali, aceştia din urmă vor notifica A.S.F. la termenul stabilit pentru efectuarea raportării prevăzute la art. 36, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun. Articolul 38 (1) Entităţile prevăzute la art. 12 alin. (1) au obligaţia să transmită A.S.F. situaţii trimestriale, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se face raportarea.(2) Entităţile prevăzute la alin. (1) transmit raportarea aferentă trimestrului anterior întocmită conform anexei nr. 6 lit. A. Pentru situaţiile rectificative se completează şi se transmite către A.S.F raportarea întocmită conform anexei nr. 6 lit. B. Articolul 39Situaţiile lunare/trimestriale se transmit în format electronic de tip excel/pdf. la adresa raportari_taxe@asfromania.ro. Articolul 40 (1) În cazul constatării unor diferenţe între datele raportate şi situaţia rezultată în urma verificărilor efectuate, A.S.F., prin direcţia de specialitate care constată diferenţele, solicită în scris entităţii în cauză clarificările şi corecturile ce se impun. (2) Entitatea este obligată să răspundă solicitării în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, urmând ca obligaţia de plată să fie recalculată conform dispoziţiilor legale în vigoare. Articolul 41În cazul neîndeplinirii obligaţiilor de raportare prevăzute în prezentul regulament, A.S.F. va aplica sancţiuni în conformitate cu legislaţia în vigoare. Articolul 42Tarifele, taxele, cotele şi contribuţiile datorate se stabilesc la nivel leu fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv. Articolul 43 (1) Eventualele sume virate în plus se vor regulariza în lunile următoare, cu notificarea prealabilă a A.S.F.(2) Tarifele, taxele, cotele şi contribuţiile achitate de entităţile reglementate şi supravegheate de A.S.F. nu se restituie acestora în cazul respingerii, prin decizie motivată, a cererii de autorizare/avizare/atestare/înregistrare sau în cazul retragerii documentaţiei de către solicitant. Articolul 44Sumele provenite din amenzile aplicate de A.S.F. - Sectorul asigurări-reasigurări persoanelor fizice şi juridice se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 50%, diferenţa constituindu-se venit la bugetul A.S.F. Capitolul IVRăspunderea juridică Articolul 45(1) Pentru neachitarea la termen a obligaţiilor de plată prevăzute la art. 18 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012, A.S.F. percepe dobânzi şi penalităţi de întârziere în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.
(2) Sumele rezultate din dobânzile şi penalităţile aplicate conform alin. (1) se constituie ca venit al A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012. Articolul 46Pentru neplata sumelor datorate la termenele şi în condiţiile stabilite prin prezentul regulament sau pentru întârzieri de peste 90 de zile, A.S.F. va iniţia demersurile în vederea obţinerii unui titlu executoriu, potrivit legii, şi poate hotărî, după caz, sancţionarea entităţilor respective în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 47În situaţiile în care cheltuielile de executare, cu excepţia celor privind comunicarea prin poştă, sunt mai mari decât creanţele supuse executării silite, A.S.F. poate dispune anularea respectivei creanţe. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 48(1) Veniturile provenite din orice alte surse legale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc de A.S.F. prin bugetul propriu de venituri şi cheltuieli.(2) Tariful perceput de A.S.F. pentru emiterea şi vânzarea de ghiduri, broşuri şi alte materiale de specialitate va fi stabilit individual prin decizie a A.S.F. Articolul 49A.S.F. poate încasa în valută tarifele, taxele, cotele şi contribuţiile datorate de către entităţile din alte state care urmează să fie înregistrate în Registrul A.S.F. şi să desfăşoare activităţi sau să presteze servicii pe teritoriul României. Articolul 50Plata tarifelor şi taxelor exprimate în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R., valabil la data plăţii. Articolul 51 (1) Veniturile proprii ale A.S.F. se utilizează potrivit destinaţiei prevăzute în bugetul anual al A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din O.U.G. nr. 93/2012.(2) Veniturile proprii rămase neutilizate la închiderea exerciţiului bugetar rămân la dispoziţia A.S.F., urmând să fie folosite în anul următor, conform prevederilor art. 19 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012. Articolul 52Taxele şi tarifele prevăzute în anexele nr. 1-3 se aplică pentru actele individuale emise începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament. Articolul 53Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament. Articolul 54La data intrării în vigoare a prezentului regulament termenele de raportare cuprinse în Norma nr. 10/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, aprobată prin
Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în Norma nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 21/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform prevederilor prezentului regulament. Articolul 55La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă: a)Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;b)dispunerile de măsuri ale C.N.V.M. nr. 8/2012, nr. 12/2012 şi nr. 17/20121;1 Dispunerile de măsuri ale C.N.V.M. nr. 8/2012, nr. 12/2012 şi nr. 17/2012 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. c)deciziile A.S.F. nr. 853/2013 şi nr. 3/20142;2 Deciziile A.S.F. nr. 853/2013 şi nr. 3/2014 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. d)Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cuantumul şi termenul de plată a taxei de funcţionare datorate de asigurători şi de brokerii de asigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 27 iulie 2009;e)Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2008 pentru aprobarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 7 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;f)Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2008 pentru aprobarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi administrare în sistemul pensiilor facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 7 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;g)orice altă dispoziţie contrară. Articolul 56Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul A.S.F., precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Mişu Negriţoiu
ANEXA Nr. 1Cote aferente tranzacţiilor cu instrumente financiare şi ofertelor publice

Nr. crt. Categoria de venituri Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
1. Cotă din valoarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derulate în cadrul sistemelor de tranzacţionare supravegheate, cu excepţia tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate a) Cotă din valoarea tranzacţiilor cu instrumente financiare, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), c), d) şi e) a) 0,06%
b) Cotă din valoarea tranzacţiilor derulate de către intermediarii care au calitate de „Market Maker“ în raport cu un instrument financiar b) 0,04%
c) Cotă din valoarea tranzacţiilor derulate cu instrumente financiare de tip ETF (Exchange Traded Fund) c) 0,04%
d) Cotă din valoarea tranzacţiilor:
d1) cu obligaţiuni, inclusiv cele convertibile în acţiuni; d1) 0,02%
d2) cu drepturi de preferinţă; d2) 0,04%
d3) cu drepturi de alocare. d3) 0,04%
e) Cotă din valoarea tranzacţiilor cu titluri de stat e) 0%
2. Tarife aplicabile tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate derulate în cadrul sistemelor de tranzacţionare supravegheate a) Tarif pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate, cu excepţia celui prevăzut la lit. b) a) 0,03 lei/contract
b) Tariful pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate derulate de către intermediarii care au calitate de „Market Maker“ în raport cu un instrument derivat b) 0,01 lei/contract
Nr. crt. Categoria de venituri Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
3. Cote percepute pentru monitorizarea tranzacţiilor efectuate în afara sistemelor de tranzacţionare a) Cotă aplicabilă tranzacţiilor cu instrumente financiare, cu excepţia celor menţionate la lit. b) a) 0,06%
b) Cotă aplicabilă tranzacţiilor „turnaround“ b) 0,02%
4. Tarif perceput pentru monitorizarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate derulate în afara sistemelor de tranzacţionare supravegheate Tarif aplicabil tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate 0,25 lei/contract, dar nu mai mult de 500.000 lei
5. Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare a) Cotă din valoarea ofertei publice de vânzare/în vederea admiterii la tranzacţionare pe pieţe reglementate şi sisteme alternative de tranzacţionare, cu excepţia lit. b) a) 0,1%, dar nu mai mult de 1.000.000 lei
b) Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare aferente obligaţiunilor corporative, obligaţiunilor emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi titlurilor de stat b) 0,05%, dar nu mai mult de 500.000 lei
c) Cotă din valoarea ofertelor publice transfrontaliere efectuate de un emitent pentru care România este stat membru de origine şi care intenţionează să deruleze o ofertă publică de vânzare/admitere la tranzacţionare pe o piaţă dintr-un stat membru, altul decât România c) 0,1%, dar nu mai mult de 1.000.000 lei
6. Cotă din valoarea ofertelor publice de cumpărare/preluare a) Cotă din valoarea ofertei publice de cumpărare a) 1%
b) Cotă din valoarea ofertei publice de preluare b) 1,5%

ANEXA Nr. 2Cote şi taxe aplicabile pentru funcţionarea/administrarea/supravegherea organismelor de plasament colectiv, fondurilor de pensii private şi asigurătorilor/brokerilor de asigurare/reasigurare

Nr. crt. Categoria de venituri Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
1. Cote/taxe din valoarea activului net/contribuţii brute încasate, aferente fondurilor de pensii private, fondurilor de investiţii/organismelor de plasament colectiv (O.P.C.) a) Cotă lunară din valoarea activului net al fondurilor de investiţii (organismelor de plasament colectiv) a) 0,0078%
b) Cotă lunară din valoarea activului net al fondurilor de pensii administrate privat (pilon II) b) 0,0078%
c) Taxă lunară din valoarea contribuţiilor brute încasate de fondurile de pensii private (pilon II) c) 0,3%
d) Cotă lunară din valoarea activului net al fondurilor de pensii facultative (pilon III) d) 0,02%
e) Taxă lunară din valoarea contribuţiilor brute încasate de fondurile de pensii facultative (pilon III) e) 0,5%
2. Taxă de funcţionare aplicabilă depozitarilor fondurilor de pensii administrate privat Taxă lunară din veniturile obţinute din toate activităţile prestate pentru fondurile de pensii administrate privat/fondurile de pensii facultative 10%
3. Taxă de funcţionare aplicabilă asigurătorilor şi brokerilor de asigurare a) Cotă asupra primelor brute încasate de asigurători a) 0,3%
b) Cotă aplicată asupra veniturilor din activitatea de brokeraj b) 0,3%
4. Contribuţia la dezvoltarea şi întreţinerea bazei de date CEDAM şi pentru exercitarea supravegherii şi controlului activităţii de asigurări de răspundere civilă auto Cota asupra primelor brute încasate pentru RCA 1%

ANEXA Nr. 3Venituri provenite din alte activităţi

Nr. crt. Categoria de venituri Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
1. Tarif/taxă soluţionare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/ atestare şi retragere autorizaţie entităţi reglementate 1.1. autorizare societăţi de servicii de investiţii financiare/sucursale intermediari 15.000 lei
1.2. autorizare intermediari pentru licitaţii cu certificate de emisii de gaze în numele clienţilor lor, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii 10.000 lei
1.3. autorizare consultanţi de investiţii:
a) persoane fizice a) 2.000 lei
b) persoane juridice b) 7.500 lei
1.4. autorizare traderi 7.500 lei
1.5. autorizare/validare a: conducătorilor/membrilor consiliului de administraţie ai operatorului de piaţă, depozitarului central, casei de compensare, contrapărţii centrale 5.000 lei
1.6. autorizare reprezentant compartiment de control intern/ de conformitate 1.000 lei
1.7. autorizare agent pentru servicii de investiţii financiare/agent delegat 1.000 lei
1.8. autorizare societate de administrare a investiţiilor/sucursale ale societăţii de administrare a investiţiilor 15.000 lei
1.9. autorizare fond deschis de investiţii 10.000 lei
1.10. autorizare societate de investiţii care:
a) este administrată de o societate de administrare a investiţiilor (S.A.I.) a) 20.000 lei
b) se autoadministrează b) 30.000 lei
1.11. autorizare operatori de:
a) piaţă a) 150.000 lei
b) sistem b) 50.000 lei
1.12. autorizare/aprobare a autorizării pieţelor reglementate, de constituire şi administrare a unui sistem alternativ de tranzacţionare 25.000 lei
1.13. autorizare depozitari centrali, case de compensare şi contrapărţi centrale 200.000 lei
1.14. autorizare societăţi de securitizare:
a) pentru constituire a) 20.000 lei
b) pentru funcţionare b) 10.000 lei
1.15. autorizare constituire şi funcţionare a unui fond de securitizare 20.000 lei
1.16. autorizare societăţi de administrare a vehiculelor investiţionale:
a) de constituire a) 10.000 lei
b) de funcţionare b) 5.000 lei
1.17. autorizare societăţi de management de portofoliu al unor vehicule investiţionale 15.000 lei
1.18. autorizare modificări în modul de organizare şi funcţionare/a condiţiilor avute în vedere la data autorizării entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate 1.000 lei
Nr. crt. Categoria de venituri Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
1.19. autorizare modificări intervenite în conţinutul minim al reglementărilor interne ale societăţilor de administrare a investiţiilor şi ale organismelor de plasament colectiv (O.P.C.) autoadministrate 1.000 lei
1.20. autorizare a:
a) dobândirii unei participaţii calificate în cadrul entităţilor autorizate, altele decât operatorii de piaţă şi depozitarii centrali a) 5.000 lei
b) intenţiei de achiziţie a 5% din drepturile de vot la un operator de piaţă sau la un depozitar central b) 50.000 lei
1.21. autorizare reglementări emise de operatorii de piaţă, operatorii de sistem, depozitarii centrali, casele de compensare, contrapărţile centrale 5.000 lei
1.22. aprobare anunţ preliminar pentru o ofertă publică 1.000 lei
1.23. aprobare anunţ întocmit în vederea exercitării dreptului prevăzut la:
a) art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare a) 20.000 lei
b) art. 207 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare b) 0 lei
1.24. aprobare prospect întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în condiţiile în care admiterea nu este precedată de o ofertă publică 5.000 lei
1.25. aprobare document întocmit pentru cazurile prevăzute la art. 15 alin. (3) pct. 2 şi 3 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările şi completările ulterioare 3.000 lei
1.26. autorizare agenţi care reprezintă interesele deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate 7.500 lei
1.27. avizare a: - altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.); - organisme de plasament colectiv (O.P.C.) nearmonizate din alte state membre/O.P.C. din state nemembre 10.000 lei
1.28. avizare modificări aduse documentelor depuse în vederea înregistrării la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a entităţilor prevăzute la pct. 1.27/2.2 şi 2.1 1.000 lei
1.29. avizare/autorizare/radiere din Registrul A.S.F. agenţi de distribuţie ai S.A.I. 500 lei
1.30. avizare transferuri directe prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. g4) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare 0,15% din valoarea transferurilor, dar nu mai puţin de 5.000 lei
1.31. avizare/confirmare a calităţii de operator independent 5.000 lei
1.32. avizare a delegării de către S.A.I./O.P.C. autoadministrate a activităţilor prevăzute de art. 6 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital 10.000 lei
1.33. atestare calitate de organism de formare profesională 10.000 lei
1.34. aprobare modificări aduse unora dintre elementele cuprinse în documentele depuse la A.S.F. pentru atestarea organismelor de formare profesională 1.000 lei
Nr. crt. Categoria de venituri Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
1.35. atestare privind formarea profesională a persoanei fizice 100 lei
1.36. modificarea deciziei de autorizare a unui curs organizat de un organism de formare profesională 200 lei
1.37. autorizare înfiinţare şi înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului asigurător 40.000 lei
1.38. autorizare funcţionare broker de asigurare şi/sau reasigurare 5.000 lei
1.39. autorizare clasă de asigurare nouă 40%
1.40. autorizare transfer de portofoliu 50%
1.41. autorizare/aviz pentru aprobarea modificărilor solicitate, precum şi furnizarea oricăror informaţii sau certificări din partea A.S.F. destinate a servi în relaţiile cu terţii 35 euro
1.42. autorizare pentru furnizarea de programe educaţionale în domeniul asigurărilor 6.500 lei
1.43. atestare ca lector în domeniul asigurărilor 500 lei
1.44. avizare agenţi de asigurare subordonaţi 5.000 lei
1.45. autorizare de constituire pentru fondatori/societate de pensii în:
a) administrator sistemul pensiilor administrate privat a) 80.000 lei
b) sistemul pensiilor facultative b) 80.000 lei
1.46. autorizare de administrare şi înscriere în Registrul A.S.F. pentru administrator în:
a) administrator sistemul pensiilor administrate privat a) 300.000 lei
b) societate de pensii/societate de administrare a investiţiilor/ societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative b) 150.000 lei
1.47. autorizare prospect schemă de pensii pentru:
a) administrator sistemul pensiilor administrate privat a) 30.000 lei
b) societate de pensii/societate de administrare a investiţiilor/ societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative b) 12.000 lei
1.48. autorizare fond de pensii şi înscriere în Registrul A.S.F. în:
a) administrator sistemul pensiilor administrate privat; a) 30.000 lei
b) societate de pensii/societate de administrare a investiţiilor/ societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative b) 8.000 lei
1.49. autorizare/avizare modificare (autorizare de administrare, prospect, fond) în:
a) sistemul pensiilor administrate privat; a) 1.000 lei
b) societate de pensii/societate de administrare a investiţiilor/ societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative b) 1.000 lei
1.50. autorizare membri ai Consiliului de supraveghere/ Consiliului de administraţie, Directoratului/directori/ conducători, inclusiv în cazul prelungirii mandatului, pentru:
a) administrator sistemul pensiilor administrate privat; a) 1.000 lei
b) societate de pensii/societate de administrare a investiţiilor/ societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative b) 1.000 lei
1.51. autorizare/avizare alte modificări ale documentelor autorizate/avizate pentru:
a) administrator sistemul pensiilor administrate privat a) 1.000 lei
b) societate de pensii/societate de administrare a investiţiilor/ societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative b) 1.000 lei
1.52. avizare agent de marketing persoană fizică şi înscriere în Registrul A.S.F. pentru:
a) administrator sistemul pensiilor administrate privat a) 50 lei
Nr. crt. Categoria de venituri Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
b) societate de pensii/societate de administrare a investiţiilor/ societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative b) 50 lei
1.53. reavizare agent de marketing persoană fizică pentru:
a) administrator sistemul pensiilor administrate privat a) 25 lei
b) societate de pensii/societate de administrare a investiţiilor/ societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative b) 25 lei
1.54. avizare/autorizare act individual de aderare pentru:
a) administrator sistemul pensiilor administrate privat a) 1.000 lei
b) societate de pensii/societate de administrare a investiţiilor/ societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative b) 500 lei
1.55. avizare/autorizare modificare act individual de aderare pentru:
a) administrator sistemul pensiilor administrate privat a) 500 lei
b) societate de pensii/societate de administrare a investiţiilor/ societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative b) 250 lei
1.56. avizare tematică curs agenţi de marketing pentru:
a) administrator sistemul pensiilor administrate privat a) 100 lei
b) societate de pensii/societate de administrare a investiţiilor/ societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative b) 100 lei
1.57. autorizare persoană responsabilă cu investirea, controlul intern, administrarea riscurilor pentru:
a) administrator sistemul pensiilor administrate privat a) 1.000 lei
b) societate de pensii/societate de administrare a investiţiilor/ societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative b) 1.000 lei
1.58. autorizare înlocuire depozitar fond pentru:
a) administrator sistemul pensiilor administrate privat; a) 5.000 lei
b) societate de pensii/societate de administrare a investiţiilor/ societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative b) 3.000 lei
1.59. autorizare fuziune fonduri de pensii pentru:
a) administrator sistemul pensiilor administrate privat a) 300.000 lei
b) societate de pensii/societate de administrare a investiţiilor/ societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative b) 150.000 lei
1.60. autorizare preluare administrare a unui fond de pensii pentru: administrator ofertant (societate de pensii/societate de administrare a investiţiilor/societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative) 100.000 lei
1.61. avizare şi înscriere în Registrul A.S.F. depozitar în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative 80.000 lei
1.62. avizare modificare depozitar în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative 1.000 lei
1.63. avizare şi înscriere în Registrul A.S.F. auditor în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative 35.000 lei
1.64. avizare modificare auditor în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative 1.000 lei
1.65. autorizare de funcţionare broker şi înscriere în Registrul A.S.F. pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative 5.000 lei
1.66. avizare şi înscriere intermediar în Registrul A.S.F. pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative 4.000 lei
1.67. avizare modificare act constitutiv broker pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative 1.000 lei
Nr. crt. Categoria de venituri Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
1.68. avizare agent de marketing persoană fizică şi înscriere în Registrul A.S.F. pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative 50 lei
1.69. reavizare agent de marketing persoană fizică pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative 25 lei
1.70. avizare tematică curs agenţi de marketing pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative 100 lei
1.71. avizare persoană juridică specializată şi înscriere în Registrul A.S.F. pentru sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative 1.500 lei
1.72. avizare tematică curs agenţi de marketing pentru persoana juridică specializată în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative 100 lei
1.73 retragere a autorizaţiei/avizului/atestatului la cererea entităţii, pentru:
a) persoană fizică a) 200 lei
b) persoană juridică b) 1.000 lei
2. Tarif/taxă de înscriere/înregistrare/ menţinere/radiere în/ din evidenţele şi registrele A.S.F. 2.1. înregistrare ca depozitar al activelor O.P.C. 20.000 lei
2.2. înregistrare a: 10.000 lei
- altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)/fonduri de investiţii alternative (F.I.A.);
- O.P.C. nearmonizate din alte state membre/O.P.C. din state nemembre
2.3. înregistrare/radiere grupuri:
a) înregistrare grupuri la A.S.F. a) 10.000 lei
b) radiere grupuri din evidenţele A.S.F. b) 1.000 lei
2.4. înscriere în Registrul A.S.F. a entităţilor ce se autorizează/avizează de A.S.F.:
a) persoană juridică a) 1.000 lei
b) persoană fizică b) 100 lei
2.5. înscriere în Registrul A.S.F. a instituţiilor de credit din România în calitate de intermediar 20.000 lei
2.6. înscriere în Registrul A.S.F. a administratorului special/lichidatorului/evaluatorului/expertului independent/auditorului IT:
a) persoană fizică a) 1.000 lei
b) persoană juridică b) 5.000 lei
2.7. Înregistrare în Registrul A.S.F. a modificărilor în modul de organizare şi funcţionare a entităţilor prevăzute la pct. 2.5. şi 2.6. 1.000 lei
2.8. înscriere în Registrul A.S.F. a societăţilor de administrare a investiţiilor, societăţilor de servicii de investiţii financiare, instituţiilor de credit, brokerilor de pensii private care distribuie titluri de participare pe teritoriul României 3.000 lei
2.9. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a instituţiei de credit din România înscrise ca intermediar 1.500 lei
2.10. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a societăţii de administrare a investiţiilor, societăţii de servicii de investiţii financiare, instituţiei de credit şi a brokerului de pensii private care distribuie titluri de participare pe teritoriul României 1.000 lei
Nr. crt. Categoria de venituri Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
2.11. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a administratorului special/lichidatorului/evaluatorului/expertului independent/auditorului IT, pentru:
a) persoană fizică a) 500 lei
b) persoană juridică b) 1.500 lei
2.12. înregistrarea la A.S.F./radierea la cerere a instrumentelor financiare, cu excepţia titlurilor de stat 500 lei
2.13. înregistrare/certificare în Registrul actuarilor 35 euro
2.14. înscriere în Registrul A.S.F. a administratorului autorizat, avizat sau supus unei proceduri similare în vederea funcţionării ca administrator de scheme de pensii facultative într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European 1.000 lei
2.15. înscriere în Registrul A.S.F. a fondului de pensii administrat de un administrator de scheme de pensii facultative dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European 1.000 lei
2.16. menţinere atestat C.N.V.M./A.S.F. eliberat organismului de formare profesională pe o perioadă de maximum 12 luni consecutive sau multiplu de 12 luni 5.000 lei
2.17. menţinerea în Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor 2.000 lei
2.18. menţinerea în Registrul lectorilor în domeniul asigurărilor 100 lei
3. Cote/tarife/taxe percepute pentru monitorizarea entităţilor reglementate de A.S.F. prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G. nr. 93/2012), cu excepţia societăţilor de investiţii 3.1. Cotă aplicată veniturilor din exploatare ale entităţilor reglementate prevăzute la art. 25 alin. (1) din regulament 1%, dar nu mai puţin de 500 lei/trimestru
3.2. Cotă percepută de A.S.F. pentru monitorizarea derulării unei oferte publice de vânzare de către un sindicat de intermediere, aplicată la suma totală plătită de client (ofertant) pentru prestarea tuturor serviciilor aferente ofertei publice de vânzare, pentru întreg sindicatul de intermediere 1%
3.3. Cotă percepută pentru monitorizarea activităţii de distribuţie de titluri de participare desfăşurată de instituţiile de credit şi de brokerii de pensii private, aplicată la veniturile obţinute din prestarea activităţii de distribuţie de titluri de participare 1%
3.4. Tarif perceput pentru monitorizarea organismelor de formare profesională atestate de A.S.F. care organizează cursuri de formare profesională 100 lei/cursant/curs urmat
3.5. Tarif perceput pentru monitorizarea organismelor de formare profesională atestate de A.S.F. care organizează cursuri de formare profesională continuă 50 lei/cursant/curs formare profesională continuă urmat
3.6. Tarif perceput pentru monitorizarea activităţilor de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M. din alte state membre 5.000 lei/an
3.6.1. Pentru distribuţia titlurilor de participare ale mai multor organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) sau ale unor O.P.C.V.M. compartimentate (umbrella fund) tariful este aplicabil fiecărui fond/compartiment în parte, după cum urmează:
a) pentru 2-10 fonduri/compartimente ale aceluiaşi O.P.C.V.M. a) 4.000 lei/an
b) pentru 11-20 fonduri/compartimente ale aceluiaşi O.P.C.V.M. b) 3.000 lei/an
c) mai mult de 20 de fonduri/compartimente ale aceluiaşi O.P.C.V.M. c) 2.000 lei/an
3.7. Tarif perceput pentru monitorizarea activităţii de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de O.P.C. nearmonizate din state membre/O.P.C. din state nemembre 10.000 lei/an
Nr. crt. Categoria de venituri Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
3.7.1. Pentru distribuţia titlurilor de participare ale mai multor O.P.C. nearmonizate din state membre/O.P.C. din state nemembre compartimentate (umbrella fund) tariful este aplicabil fiecărui compartiment în parte, după cum urmează:
a) pentru 2-10 compartimente ale aceluiaşi O.P.C. a) 8.000 lei/an
b) pentru 11-20 compartimente ale aceluiaşi O.P.C. b) 6.000 lei/an
c) mai mult de 20 de compartimente ale aceluiaşi O.P.C. c) 4.000 lei/an
3.8. Tarif perceput pentru monitorizarea activităţii de distribuire pe teritoriul României, exclusiv către investitorii profesionali, a titlurilor de participare emise de F.I.A. administrate în alte state membre şi/sau administrarea unui A.O.P.C. din România:
a) în cazul distribuţiei titlurilor de participare ale unui singur F.I.A. a) 10.000 lei/an
b) în cazul distribuţiei titlurilor de participare ale mai multor F.I.A. sau ale unor F.I.A. de tip compartimentat (umbrella funds):
b.1) pentru fiecare fond/compartiment b.1) 8.000 lei/an
- pentru distribuţia unui număr cuprins între 2 şi 10 F.I.A. sau compartimente ale aceluiaşi F.I.A.;
b.2) pentru fiecare fond/compartiment b.2) 6.000 lei/an
- pentru distribuţia unui număr cuprins între 11 şi 20 F.I.A. sau compartimente ale aceluiaşi F.I.A.;
b.3) pentru fiecare fond/compartiment b.3) 5.000 lei/an
- pentru distribuţia unui număr cuprins între 21 şi 40 F.I.A. sau compartimente ale aceluiaşi F.I.A.;
b.4) pentru fiecare fond/compartiment b.4) 4.000 lei/an
- pentru distribuţia a mai mult de 40 F.I.A. sau compartimente ale aceluiaşi F.I.A.
3.9. Tarif perceput pentru monitorizarea activităţilor de administrare a A.O.P.C./F.I.A. din România de către administratorii de fonduri de investiţii alternative din alte state membre:
a) în cazul administrării directe, prevăzute la art. 5 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România, cu modificările ulterioare a) 6.000 lei/an
b) în cazul administrării realizate prin intermediul unei sucursale, prevăzute la art. 5 alin. (3) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2013, cu modificările ulterioare b) 15.000 lei/an
4 Tarife şi taxe din alte activităţi desfăşurate de A.S.F. 4.1. Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluţionare a cererii de validare a agentului care reprezintă interesele deţinătorilor de obligaţiuni/instrumente financiare securitizate 2.500 lei
4.2. Tarif perceput pentru emiterea, la cerere, a unui act individual care nu se încadrează în categoriile prevăzute expres în prezenta anexă 1.000 lei
4.3. Tarif/taxă pentru eliberarea de copii ale documentelor cu caracter public, aflate în păstrarea şi administrarea A.S.F.:
a) pe suport hârtie a) 0,5 lei/pag.
b) pe suport magnetic b) 0,5 lei/pag. fiecărui fişier conţinut, plus costul suportului
Nr. crt. Categoria de venituri Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)
4.4. Taxă eliberare duplicate autorizaţii emise entităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 93/2012 (cotă aplicată la valoarea taxei de autorizare) 25%
4.5. Taxă aplicabilă solicitărilor în legătură cu domeniul reglementat la art. 2 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 93/2012 pentru emiterea de informaţii, certificări sau puncte de vedere 35 euro
4.6. Tarif/taxă interpretare oficială a reglementărilor în vigoare aplicabile entităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi c) din O.U.G. nr. 93/2012 10.000 lei

ANEXA Nr. 4SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE S.C. ........ ................ ................ ........ ........, Str. .............. nr. ......., bl. ........ ........ ............., sc. ...., ap. ........, sectorul/judeţul ........ .............., localitatea ........ ................ ................ .........., telefon ........ ............../fax ........ ........ ............ Persoană de contact ........ ................ ............., telefon ........ ..............., e-mail ........ ................ A. Situaţia privind cota datorată Autorităţii de Supraveghere Financiară pe luna/trimestrul ........ ..........

Specificaţii
Categorie cotă (conform anexei nr. ...... la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014)
Baza de calcul:
Nivelul cotei/tarifului
Majorări de întârziere
Suma datorată:
Suma virată, din care:
- aferentă cotei
- aferentă majorărilor de întârziere
Nr. OP
Data OP

B. Situaţia rectificativă privind cota datorată Autorităţii de Supraveghere Financiară pe luna/trimestrul ........ ..........

Specificaţii Situaţie raportată iniţial Situaţie rectificată Diferenţe (+/-)
1 2 3 4 = 3 – 2
Categorie cotă (conform anexei nr. ..... la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014)
Baza de calcul:
Nivelul cotei/tarifului
Majorări de întârziere
Suma datorată:
Suma virată, din care:
- aferentă cotei
- aferentă majorărilor de întârziere
Nr. OP
Data OP

ANEXA Nr. 5SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI S.C. ........ ................ ........ .......... S.A./S.R.L. Str. .............. nr. ......., bl. ........ ................ ........., sc. ...., ap. ........, sectorul/judeţul ........ ........ ........, localitatea ........ ................ ................ ..............., telefon ........ ............../fax ........ ................ ......... Persoană de contact ........ ................ ........ ........., telefon ........ ..............., e-mail ........ ........ .......... A. Situaţia privind taxa de funcţionare/contribuţia la dezvoltarea şi întreţinerea bazei de date CEDAM datorată Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru luna ........ ............. lei

Nr. crt. Specificaţii TOTAL*) cumulat de la începutul anului Din care, pentru luna de raportare **) Nr. şi data documentului de plată ***)
0 1 2 3 4
1. Categorie taxă (taxa de funcţionare, contribuţie la dezvoltarea şi întreţinerea bazei de date CEDAM)
2. Volum prime brute încasate X
3. Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară (%) X
4. Taxa de funcţionare datorată/contribuţie X
5. Majorări de întârziere datorate X
6. Suma virată total, din care: - aferentă taxei de funcţionare/contribuţie - aferentă majorărilor de întârziere

*) În col. 2 se înscriu sumele aferente indicatorilor din col. 1, cumulat de la începutul anului, inclusiv cele aferente lunii pentru care se face raportarea. **) În col. 3 se înscriu numai sumele aferente lunii pentru care se face raportarea. ***) Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma totală virată, din care:

- taxă de funcţionare/contribuţie;

- majorări de întârziere;

- luna pentru care se virează fiecare sumă. B. Situaţia rectificativă privind taxa de funcţionare/contribuţia la dezvoltarea şi întreţinerea bazei de date CEDAM datorată Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru luna ........ .............. lei

Nr. crt. Specificaţii Suma raportată iniţial*) Suma rectificată**) Diferenţe ( +/- ) Nr. şi data documentului de plată***)
0 1 2 3 4 = col. 3 – col. 2 5
1. Categorie taxă (taxa de funcţionare, contribuţie la dezvoltarea şi întreţinerea bazei de date CEDAM)
2. Volum prime brute încasate X
3. Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară (%) X
4. Taxa de funcţionare datorată/contribuţie X
5. Majorări de întârziere datorate X
6. Suma virată, total, din care: - aferentă taxei de funcţionare/contribuţie - aferentă majorărilor de întârziere

*) În col. 2 se înscriu sumele care au fost raportate iniţial pentru luna respectivă. **) În col. 3 se înscriu sumele rectificate, aferente numai lunii pentru care se face rectificarea, care le înlocuiesc pe cele raportate iniţial. ***) Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma totală virată, din care:

- taxă de funcţionare/contribuţie;

- majorări de întârziere;

- luna pentru care se virează fiecare sumă. ANEXA Nr. 6SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI S.C. ........ ................ ................ ............... Str. .............. nr. ......., bl. ........ ........ .........., sc. .... ap. ........, sectorul/judeţul ........ ..........., localitatea ........ ................ ........ ..............., telefon ........ ............../fax ........ ........ ......... Persoană de contact ........ ................ .........., telefon ........ ..............., e-mail ........ ........... A. Situaţia privind taxa de funcţionare pentru activitatea de brokeraj datorată Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru trimestrul .......... lei

Nr. crt. Specificaţii TOTAL*) cumulat de la începutul anului Din care, pentru trimestrul de raportare**) Nr. şi data documentului de plată***)
0 1 2 3 4
1. Total venituri din activitatea de brokeraj X
2. Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară X
3. Taxa de funcţionare datorată X
4. Majorări de întârziere datorate X
5. Suma virată, total, din care: - aferentă taxei de funcţionare - aferentă majorărilor de întârziere

*) În col. 2 se înscriu sumele aferente indicatorilor din col. 1, cumulat de la începutul anului, inclusiv cele aferente trimestrului pentru care se face raportarea. **) În col. 3 se înscriu numai sumele aferente trimestrului pentru care se face raportarea. ***) Ori de câte ori se efectuează viramente, se transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma virată, total, din care:

- taxa de funcţionare;

- majorări de întârziere;

- trimestrul pentru care se virează fiecare sumă. B. Situaţia rectificativă privind taxa de funcţionare pentru activitatea de brokeraj datorată Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru trimestrul .......... lei

Nr. crt. Specificaţii Suma raportată iniţial*) Suma rectificată**) Diferenţe ( +/-) Nr. şi data documentului de plată***)
0 1 2 3 4 = col. 3 – col. 2 5
1. Total venituri din activitatea de brokeraj >
2. Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară X
3. Taxa de funcţionare datorată X
4. Majorări de întârziere datorate X
5. Suma virată, total, din care: - aferentă taxei de funcţionare - aferentă majorărilor de întârziere

*) În col. 2 se înscriu sumele care au fost raportate iniţial pentru trimestrul respectiv. **) În col. 3 se înscriu sumele rectificate aferente numai trimestrului pentru care se face rectificarea, care le înlocuiesc pe cele raportate iniţial. ***) Ori de câte ori se efectuează viramente, se transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma virată, total, din care:

- taxa de funcţionare;

- majorări de întârziere;

- trimestrul pentru care se virează fiecare sumă.


SmartCity5

COMENTARII la Regulament 16/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 16 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 16/2014
Hotărârea 21 2010
pentru aprobarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta în sistemul pensiilor facultative
Hotărârea 20 2010
pentru aprobarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta în sistemul pensiilor administrate privat
Ordin 11 2009
pentru punerea în aplicare a Normelor privind cuantumul si termenul de plata a taxei de functionare datorate de asiguratori si de brokerii de asigurare
Hotărârea 16 2008
pentru aprobarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul pensiilor administrate privat
Hotărârea 17 2008
pentru aprobarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative
Ordin 30 2006
pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu