Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.16 din 07.12.2011

de completare a reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare în vederea implementării unor prevederi din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2009/65/CE cu privire la competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe)
ACT EMIS DE: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 16 decembrie 2011SmartCity1

Secţiunea 1Dispoziţii generale Articolul 1Prezentul regulament transpune prevederi ale Directivei 2010/78/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2009/65/CE cu privire la competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 331 din 15 decembrie 2010. Secţiunea a 2-aRegulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare Articolul 2Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 şi 312 bis din 6 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazurile incidente, odată aprobat, prospectul se depune la autoritatea competentă a statului membru de origine, este accesibil pentru Autoritatea europeană de supraveghere pentru valori mobiliare şi pieţe (ESMA) prin intermediul autorităţii competente şi se pune la dispoziţia publicului de către emitent, ofertant sau persoana care solicită admiterea la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată, cel mai devreme posibil şi, în orice caz, într-un termen rezonabil înainte de începerea sau cel mai târziu la începerea ofertei publice sau a admiterii la tranzacţionare a valorilor mobiliare respective. În cazul unei oferte publice iniţiale realizate în vederea admiterii pentru prima dată la tranzacţionare a unei clase de acţiuni care nu au fost încă admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prospectul este disponibil cu cel puţin 6 zile lucrătoare înaintea închiderii ofertei. 2. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) C.N.V.M. notifică ESMA cu privire la aprobarea prospectului şi a oricăror amendamente la acesta, în acelaşi moment în care respectiva aprobare este notificată emitentului, ofertantului sau persoanei care solicită admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, după caz. C.N.V.M. transmite în acelaşi timp ESMA o copie a prospectului şi a oricăror amendamente la acesta. 3. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Lista prospectelor aprobate în conformitate cu prevederile legale este accesibilă pe pagina de internet a ESMA, împreună cu, dacă este cazul, o legătură electronică hipertext către prospectul publicat pe pagina de internet a C.N.V.M. în calitate de autoritate competentă din statul membru de origine, pe pagina de internet a emitentului sau pe pagina de internet a pieţei reglementate. Lista publicată se actualizează şi fiecare prospect din listă rămâne pe pagina de internet pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. 4. La articolul 49, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 49(1) Fără a aduce atingere art. 51, în cazul în care un emitent de valori mobiliare pentru care România nu este stat membru de origine intenţionează efectuarea unei oferte publice de vânzare în România sau admiterea la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată din România, prospectul aprobat de statul membru de origine, precum şi orice amendament la acesta sunt valabile în cazul ofertei publice sau al admiterii la tranzacţionarea în România, cu condiţia ca ESMA şi C.N.V.M. să fie notificate în conformitate cu alin. (3). C.N.V.M. nu efectuează nicio procedură de aprobare sau procedură administrativă în ceea ce priveşte prospectele.(2) În cazul în care noi fapte semnificative, erori sau inexactităţi substanţiale în sensul art. 179 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, survin după aprobarea prospectului, autoritatea competentă a statului membru de origine cere publicarea unui amendament, care trebuie aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale cu privire la aprobarea prospectului. ESMA şi C.N.V.M. pot informa autoritatea competentă din statul membru de origine în legătură cu necesitatea unor informaţii noi, în cazul în care Romania este stat membru gazdă. 5. La articolul 49, alineatul (31) se modifică şi va avea următorul cuprins: (31) În cazul emitenţilor de valori mobiliare pentru care România este stat membru de origine, niciun prospect nu poate fi publicat înainte ca acesta să fie aprobat de către C.N.V.M. C.N.V.M. poate delega aprobarea unui prospect autorităţii competente dintr-un alt stat membru, cu condiţia să informeze în prealabil ESMA şi să obţină acordul autorităţii competente. O astfel de delegare se notifică emitentului, ofertantului sau persoanei care solicită admiterea la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată în următoarele 3 zile lucrătoare de la data luării deciziei de către C.N.V.M. Termenul în care, potrivit reglementărilor în vigoare, trebuie dat un răspuns cu privire la aprobarea prospectului începe să curgă de la această dată. Art. 28 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei nu se aplică delegării aprobării prospectului în conformitate cu prezentul alineat. 6. La articolul 49, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (31bis), cu următorul cuprins: (31bis) În cazul emitenţilor pentru care România nu este stat membru de origine, autoritatea competentă a statului membru de origine poate delega aprobarea unui prospect C.N.V.M., cu condiţia să informeze în prealabil ESMA şi să obţină acordul C.N.V.M. Termenul stabilit la art. 188 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, începe să curgă de la data la care autoritatea competentă a statului membru de origine notifică emitentului, ofertantului sau persoanei care solicită admiterea la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată cu privire la luarea deciziei de delegare. Art. 28 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 nu se aplică delegării aprobării prospectului în conformitate cu prezentul alineat. 7. La articolul 49, după alineatul (32) se introduce un nou alineat, alineatul (32bis), cu următorul cuprins: (32bis) În cazul în care România este stat membru de origine, C.N.V.M. va transmite ESMA o notificare privind documentul de aprobare a prospectului în momentul notificării autorităţii competente din statul membru gazdă. În cazul în care România este stat membru gazdă, ESMA şi C.N.V.M. publică pe paginile lor de internet lista certificatelor de aprobare a prospectelor şi orice amendamente la aceasta, care sunt notificate în conformitate cu prezentul articol, introducând, dacă este cazul, o legătură electronică hipertext către respectivele documente publicate pe pagina de internet a autorităţii competente din statul membru de origine, pe pagina de internet a emitentului sau pe pagina de internet a pieţei reglementate. Lista publicată se actualizează şi fiecare document din listă rămâne pe paginile de internet pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. 8. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 51(1) În situaţia în care C.N.V.M., în calitate de autoritate competentă gazdă, constată că s-au comis nereguli de către emitent sau de către instituţiile financiare însărcinate cu oferta publică sau că emitentul şi-a încălcat obligaţiile care îi reveneau ca urmare a faptului că valorile mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aceasta informează autoritatea competentă a statului membru de origine şi ESMA cu privire la aceste constatări.(2) În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de către autoritatea competentă a statului membru de origine sau dacă aceste măsuri se dovedesc inadecvate, emitentul sau intermediarul însărcinat cu oferta publică continuă să încalce prevederile legale incidente, C.N.V.M., după ce a informat autoritatea competentă a statului membru de origine şi ESMA, ia toate măsurile care se impun pentru protecţia investitorilor şi informează Comisia Europeană şi ESMA cu privire la măsurile dispuse. 9. La articolul 52, după alineatul (2) se introduc şase noi alineate, alineatele (3)-(8), cu următorul cuprins:(3) C.N.V.M. cooperează cu ESMA în scopul aplicării dispoziţiilor legale privind ofertele publice de vânzare, precum şi a celor referitoare la prospectul de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în vederea îndeplinirii prerogativelor ESMA stabilite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.(4) C.N.V.M. furnizează fără întârziere ESMA toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care revin ESMA în conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.(5) Statele membre informează Comisia Europeană, ESMA şi autorităţile competente ale celorlalte state membre în legătură cu orice acord încheiat în privinţa delegării de prerogative, inclusiv cu privire la condiţiile exacte în care s-a realizat această delegare. (6) Participarea ESMA la inspecţiile la faţa locului, menţionate la art. 2 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi organizate de C.N.V.M. în comun cu una sau mai multe autorităţi competente, se realizează în conformitate cu art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.(7) C.N.V.M. sau o autoritate competentă din alt stat membru poate sesiza ESMA cu privire la situaţiile în care o cerere de cooperare, în special în vederea schimbului de informaţii, a fost respinsă sau nu i s-a dat curs în termen rezonabil. Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), în situaţiile menţionate la prima teză, ESMA poate acţiona în conformitate cu competenţele care îi sunt conferite în temeiul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.(8) C.N.V.M. face schimb de informaţii confidenţiale sau transmite informaţii confidenţiale altor autorităţi competente, ESMA sau ESRB, ţinând cont de echivalenţa nivelurilor de clasificare, de la nivelul UE, a informaţiilor cu legislaţia naţională incidentă, sub rezerva restricţiilor privind informaţiile specifice referitoare la societăţile comerciale şi a efectelor asupra ţărilor terţe, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 şi, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar şi de înfiinţare a unui Comitet european pentru risc sistemic. Schimbul de informaţii dintre C.N.V.M. şi autorităţile competente, ESMA sau ESRB intră sub incidenţa obligaţiei de păstrare a secretului profesional la care sunt supuşi angajaţii sau foştii angajaţi ai autorităţilor competente care primesc informaţiile. 10. După articolul 1125 se introduce un nou articol, articolul 1126, cu următorul cuprins: Articolul 1126 În cazul în care sediul social al emitentului se află într-o ţară terţă, C.N.V.M., dacă România este stat membru de origine, poate exonera emitentul de obligaţiile prevăzute la articolele precizate în cele ce urmează, cu condiţia ca legislaţia ţării terţe în cauză să stabilească obligaţii echivalente sau respectivul emitent să respecte cerinţele legislative dintr-o ţară terţă pe care C.N.V.M. le consideră echivalente:art. 1121, art. 113 lit. C-E, art. 117 lit. B şi C şi art. 1123 în ceea ce priveşte raportul semestrial;art. 228 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare;art. 116 alin. (4) şi (5);art. 113 lit. A pct. i);art. 1122 alin. (1) şi (2);art. 224 alin. (2) şi (3) şi art. 229 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 115 şi 118 din prezentul regulament, precum şi prevederile referitoare la obligaţia emitentului de acţiuni sau de titluri de creanţă de a face disponibile persoanelor îndreptăţite să voteze într-o adunare generală formulare de procuri pe suport hârtie sau, în cazurile aplicabile, în format electronic, împreună cu convocatorul adunării sau, la cerere, după publicarea convocatorului;articolele ce stabilesc persoanele şi/sau entităţile care au responsabilitatea privind întocmirea rapoartelor.C.N.V.M. informează apoi ESMA cu privire la exonerarea acordată. 11. La articolul 122, după alineatul (34) se introduc şase noi alineate, alineatele (35)-(310), cu următorul cuprins: (35) C.N.V.M. informează Comisia Europeană, ESMA în conformitate cu art. 28 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 şi autorităţile competente ale celorlalte state membre cu privire la orice acorduri încheiate în ceea ce priveşte delegarea prerogativelor, inclusiv cu privire la condiţiile exacte care reglementează aceste delegări. (36) C.N.V.M. poate sesiza ESMA cu privire la situaţiile în care o cerere de cooperare a fost respinsă sau nu i s-a dat curs în termen rezonabil. (37) C.N.V.M. cooperează cu ESMA în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 în vederea punerii în aplicare a prevederilor legale care implementează Directiva 2004/109/CE. (38) C.N.V.M. furnizează imediat ESMA toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul prevederilor legale care implementează Directiva 2004/109/CE şi al prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010. (39) C.N.V.M. poate face schimb de informaţii confidenţiale sau poate transmite informaţii altor autorităţi competente, ESMA şi Comitetul European pentru Risc Sistemic (ESRB). Acest schimb de informaţii este acoperit de obligaţia de păstrare a secretului profesional la care sunt supuşi angajaţii sau foştii angajaţi ai autorităţilor competente care primesc informaţiile. (310) C.N.V.M. poate încheia acorduri de cooperare privind schimbul de informaţii cu autorităţile sau organismele competente din ţările terţe, abilitate de propria lor legislaţie să ducă la îndeplinire orice sarcină prevăzută de dispoziţiile legale referitoare la competenţele C.N.V.M. în ceea ce priveşte obligaţiile de transparenţă legate de emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. C.N.V.M. notifică ESMA atunci când încheie acordurile de cooperare. Acest schimb de informaţii se supune unor garanţii de secret profesional cel puţin echivalente cu cele prevăzute la prezentul articol şi la art. 11 din Statutul C.N.V.M. Acest schimb de informaţii este destinat executării prerogativelor de supraveghere ale autorităţilor sau organismelor menţionate anterior. În cazul în care provin din alt stat membru, informaţiile nu se comunică fără acordul expres al autorităţilor competente care le-au comunicat iniţial şi, după caz, exclusiv în scopul pentru care acestea din urmă şi-au dat acordul. 12. La articolul 122, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) În cazul în care C.N.V.M., în calitate de autoritate competentă a unui stat membru gazdă pentru un emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, constată că emitentul sau un deţinător de acţiuni ori alte instrumente financiare sau persoana ori entitatea menţionată la art. 116 alin. (2) a comis nereguli sau şi-a încălcat obligaţiile, C.N.V.M. aduce la cunoştinţă aceste constatări autorităţii competente a statului membru de origine şi ESMA.(5) În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de autoritatea competentă a statului membru de origine sau dacă aceste măsuri se dovedesc inadecvate, emitentul sau deţinătorul de valori mobiliare continuă să nu îşi respecte obligaţiile ce îi revin, C.N.V.M., în calitate de autoritate competentă gazdă, după ce a informat autoritatea competentă a statului membru de origine, ia toate măsurile necesare pentru protejarea investitorilor, în conformitate cu prevederile legale care implementează Directiva 2004/109/CE, informând cu prima ocazie Comisia Europeană şi ESMA. 13. La articolul 122, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Prevederile alin. (4) şi (5) se aplică corespunzător şi în cazul în care C.N.V.M. este autoritate competentă de origine pentru un emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. În acest caz, menţiunile din cadrul acestor alineate referitoare la autoritatea competentă din statul membru de origine sunt aplicabile C.N.V.M., iar menţiunile referitoare la C.N.V.M. sunt aplicabile autorităţii competente din statul membru gazdă. Secţiunea a 3-aRegulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare Articolul 3Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 şi 103 bis din 12 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins: Articolul 71 C.N.V.M. notifică Autorităţii europene de supraveghere pentru valori mobiliare şi pieţe - ESMA fiecare autorizaţie de funcţionare acordată. 2. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins: Articolul 111 C.N.V.M. notifică ESMA fiecare retragere de autorizaţie de funcţionare. 3. La articolul 157, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 157(1) C.N.V.M. va stabili, pe baza datelor furnizate de către operatorul de piaţă pentru fiecare acţiune, cel puţin anual, clasa acţiunilor căreia aceasta îi aparţine, luând în considerare media aritmetică a valorii ordinelor executate în piaţă cu privire la acea acţiune. Această informaţie va fi difuzată public tuturor participanţilor la piaţă şi va fi transmisă către ESMA, care o va publica pe site-ul său. 4. Articolul 215 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 215(1) În situaţia în care C.N.V.M. are motive serioase pentru a suspecta că fapte contrare prevederilor reglementărilor în vigoare sunt sau au fost efectuate pe teritoriul României de către entităţi care nu sunt supuse supravegherii sale, va notifica acest lucru, cât mai detaliat posibil, autorităţii competente din statul membru de origine şi ESMA.(2) În situaţia în care C.N.V.M. va primi o notificare din partea unei autorităţi competente dintr-un stat membru, cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale din acel stat de către o entitate supusă supravegherii sale, va dispune măsurile adecvate şi va informa respectiva autoritate şi ESMA cu privire la modul de soluţionare şi, dacă este cazul, cu privire la măsurile intermediare aplicate. 5. Articolul 219 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 219Prevederile prezentului capitol nu vor împiedica C.N.V.M. să transmită ESMA, Comitetului European pentru Risc Sistemic (ESRB), băncilor centrale, Sistemului European al Băncilor Centrale şi Băncii Centrale Europene, în calitatea lor de autorităţi monetare, şi, dacă este cazul, altor autorităţi publice responsabile cu supravegherea sistemelor de plăţi şi decontare informaţiile confidenţiale necesare pentru desfăşurarea atribuţiilor lor. În mod similar, C.N.V.M. poate solicita acestor autorităţi informaţiile necesare pentru desfăşurarea atribuţiilor cu care a fost investită potrivit Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor emise în aplicarea acesteia. 6. După articolul 219 se introduce un nou articol, articolul 2191, cu următorul cuprins: Articolul 2191 C.N.V.M. poate sesiza ESMA cu privire la situaţiile în care a fost respinsă sau nu a primit răspuns într-un termen rezonabil o solicitare: a)de cooperare în activitatea de supraveghere, de verificare la faţa locului sau de investigare, conform prevederilor art. 216 şi 217; b)de schimb de informaţii conform prevederilor art. 218 şi 219. 7. La articolul 220, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul unui astfel de refuz, C.N.V.M. va notifica în consecinţă autorităţii competente solicitante şi ESMA, furnizând informaţii cât mai detaliate. 8. La articolul 222, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Dacă, deşi au fost luate măsuri de către autoritatea competentă din statul membru de origine sau acele măsuri sau dovedit inadecvate, intermediarul continuă să acţioneze într-o manieră care prejudiciază în mod clar interesele investitorilor din România sau funcţionarea ordonată a pieţelor, se vor aplica următoarele măsuri:a)C.N.V.M., după ce va informa autoritatea competentă din statul membru de origine, va dispune toate măsurile necesare pentru protecţia investitorilor şi funcţionarea corectă a pieţelor. Aceste măsuri vor include posibilitatea interzicerii intermediarului de a iniţia orice alte tranzacţii pe teritoriul României. Comisia Europeană şi ESMA vor fi informate în cel mai scurt timp în legătură cu aceste măsuri; b)în plus, C.N.V.M. poate sesiza ESMA cu privire la situaţia menţionată la alin. (1) şi în prezentul alineat. 9. La articolul 223, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) În situaţia în care, deşi C.N.V.M. a dispus măsuri conform alin. (2), intermediarul persistă în încălcarea reglementărilor prevăzute la alin. (1), se vor aplica următoarele măsuri:a)C.N.V.M., după informarea autorităţii din statul membru de origine, va dispune toate măsurile necesare pentru protecţia investitorilor şi pentru funcţionarea corectă a pieţelor. Comisia Europeană şi ESMA vor fi informate în cel mai scurt timp în legătură cu aceste măsuri; b)în plus, C.N.V.M. poate sesiza ESMA cu privire la situaţia menţionată la alin. (1) şi (2). 10. După articolul 226 se introduce un nou articol, articolul 2261, cu următorul cuprins: Articolul 2261 C.N.V.M. informează ESMA cu privire la orice dificultate cu care se confruntă S.S.I.F. în stabilirea sau furnizarea de servicii de investiţii şi/sau prestarea de activităţi de investiţii într-un stat nemembru. Secţiunea a 4-aRegulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare Articolul 4Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins: Articolul 61 (1) C.N.V.M. întocmeşte o listă a pieţelor reglementate pentru care este stat membru de origine/pe care le autorizează.(2) Lista menţionată la alin. (1) şi orice modificare intervenită în listă sunt comunicate Autorităţii europene de supraveghere pentru valori mobiliare şi pieţe (ESMA) de către C.N.V.M. în vederea publicării pe site-ul ESMA. 2. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu următorul cuprins: Articolul 331 C.N.V.M. notifică ESMA fiecare retragere de autorizaţie de piaţă reglementată. 3. La articolul 43, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) În cazul în care C.N.V.M. solicită retragerea sau suspendarea de la tranzacţionare a unui instrument financiar de pe una sau mai multe pieţe reglementate, va face publică, fără întârziere, decizia sa şi va informa ESMA şi autorităţile competente din statele membre.(5) În cazul în care C.N.V.M. va fi informată de către o autoritate competentă dintr-un stat membru cu privire la retragerea sau suspendarea unui instrument financiar care este tranzacţionat atât în statul membru, cât şi în România, C.N.V.M. va dispune suspendarea sau retragerea acelui instrument financiar de la tranzacţionare din cadrul pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare care intră sub jurisdicţia sa, cu excepţia cazului în care ar putea fi aduse prejudicii semnificative intereselor investitorilor sau funcţionării ordonate a pieţei interne. 4. După articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 451, cu următorul cuprins: Articolul 451 C.N.V.M. informează ESMA cu privire la orice sistem de arbitraj al operatorului de piaţă. 5. La articolul 84, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Dacă, deşi au fost luate măsuri de către autoritatea competentă din statul membru de origine sau acele măsuri sau dovedit inadecvate, operatorul de piaţă sau operatorul de sistem continuă să acţioneze într-o manieră care prejudiciază în mod clar interesele investitorilor din România sau funcţionarea ordonată a pieţelor, se vor aplica următoarele măsuri:a)C.N.V.M., după ce va informa autoritatea competentă din statul membru de origine, va dispune toate măsurile necesare pentru protecţia investitorilor şi funcţionarea corectă a pieţelor. Aceste măsuri vor include posibilitatea interzicerii operatorului de piaţă sau operatorului de sistem de a iniţia orice operaţiuni de natura celor prevăzute la art. 82 alin. (1). Comisia Europeană şi ESMA vor fi informate în cel mai scurt timp în legătură cu aceste măsuri; b)în plus, C.N.V.M. poate sesiza ESMA cu privire la situaţia menţionată la alin. (1) şi în prezentul alineat. Secţiunea a 5-aColaborarea cu Autoritatea europeană de supraveghere pentru valori mobiliare şi pieţe (ESMA) Articolul 5(1) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) va transmite anual către ESMA informaţii agregate cu privire la toate măsurile administrative şi sancţiunile impuse în aplicarea titlului VII din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În cazul în care C.N.V.M. face publică o măsură administrativă sau o sancţiune impusă pentru aplicarea titlului VII din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta va notifica imediat acest lucru ESMA.(3) În cazul în care o autoritate dintr-un stat membru nu răspunde într-un termen rezonabil sau refuză să răspundă unei cereri de informaţii formulate de C.N.V.M., atunci C.N.V.M. poate sesiza ESMA, într-un termen rezonabil, cu privire la respingerea sau inacţiunea în cauză.(4) Dacă o cerere formulată de C.N.V.M. de a deschide o investigaţie sau de a permite persoanelor desemnate de aceasta să le însoţească pe cele ale autorităţii competente a unui alt stat membru nu primeşte răspuns într-un termen rezonabil sau este refuzată, atunci C.N.V.M. poate sesiza ESMA, într-un termen rezonabil, cu privire la respingerea sau inacţiunea respectivă. Articolul 6(1) C.N.V.M. furnizează anual ESMA informaţii agregate cu privire la toate măsurile administrative şi sancţiunile aplicate în conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Dacă C.N.V.M. face publice măsurile administrative sau sancţiunile aplicate, în conformitate cu prevederile art. 273 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, C.N.V.M. raportează concomitent respectivele sancţiuni şi către ESMA. Secţiunea a 6-aDispoziţii finale Articolul 7Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


SmartCity5

COMENTARII la Regulament 16/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 16 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 16/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu