Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.16 din 07.12.2011

de completare a reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare în vederea implementării unor prevederi din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2009/65/CE cu privire la competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe)
ACT EMIS DE: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 16 decembrie 2011SmartCity1

Secţiunea 1Dispoziţii generale Articolul 1Prezentul regulament transpune prevederi ale Directivei 2010/78/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2009/65/CE cu privire la competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 331 din 15 decembrie 2010. Secţiunea a 2-aRegulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare Articolul 2Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 şi 312 bis din 6 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazurile incidente, odată aprobat, prospectul se depune la autoritatea competentă a statului membru de origine, este accesibil pentru Autoritatea europeană de supraveghere pentru valori mobiliare şi pieţe (ESMA) prin intermediul autorităţii competente şi se pune la dispoziţia publicului de către emitent, ofertant sau persoana care solicită admiterea la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată, cel mai devreme posibil şi, în orice caz, într-un termen rezonabil înainte de începerea sau cel mai târziu la începerea ofertei publice sau a admiterii la tranzacţionare a valorilor mobiliare respective. În cazul unei oferte publice iniţiale realizate în vederea admiterii pentru prima dată la tranzacţionare a unei clase de acţiuni care nu au fost încă admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prospectul este disponibil cu cel puţin 6 zile lucrătoare înaintea închiderii ofertei. 2. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) C.N.V.M. notifică ESMA cu privire la aprobarea prospectului şi a oricăror amendamente la acesta, în acelaşi moment în care respectiva aprobare este notificată emitentului, ofertantului sau persoanei care solicită admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, după caz. C.N.V.M. transmite în acelaşi timp ESMA o copie a prospectului şi a oricăror amendamente la acesta. 3. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Lista prospectelor aprobate în conformitate cu prevederile legale este accesibilă pe pagina de internet a ESMA, împreună cu, dacă este cazul, o legătură electronică hipertext către prospectul publicat pe pagina de internet a C.N.V.M. în calitate de autoritate competentă din statul membru de origine, pe pagina de internet a emitentului sau pe pagina de internet a pieţei reglementate. Lista publicată se actualizează şi fiecare prospect din listă rămâne pe pagina de internet pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. 4. La articolul 49, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 49(1) Fără a aduce atingere art. 51, în cazul în care un emitent de valori mobiliare pentru care România nu este stat membru de origine intenţionează efectuarea unei oferte publice de vânzare în România sau admiterea la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată din România, prospectul aprobat de statul membru de origine, precum şi orice amendament la acesta sunt valabile în cazul ofertei publice sau al admiterii la tranzacţionarea în România, cu condiţia ca ESMA şi C.N.V.M. să fie notificate în conformitate cu alin. (3). C.N.V.M. nu efectuează nicio procedură de aprobare sau procedură administrativă în ceea ce priveşte prospectele.(2) În cazul în care noi fapte semnificative, erori sau inexactităţi substanţiale în sensul art. 179 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, survin după aprobarea prospectului, autoritatea competentă a statului membru de origine cere publicarea unui amendament, care trebuie aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale cu privire la aprobarea prospectului. ESMA şi C.N.V.M. pot informa autoritatea competentă din statul membru de origine în legătură cu necesitatea unor informaţii noi, în cazul în care Romania este stat membru gazdă. 5. La articolul 49, alineatul (31) se modifică şi va avea următorul cuprins: (31) În cazul emitenţilor de valori mobiliare pentru care România este stat membru de origine, niciun prospect nu poate fi publicat înainte ca acesta să fie aprobat de către C.N.V.M. C.N.V.M. poate delega aprobarea unui prospect autorităţii competente dintr-un alt stat membru, cu condiţia să informeze în prealabil ESMA şi să obţină acordul autorităţii competente. O astfel de delegare se notifică emitentului, ofertantului sau persoanei care solicită admiterea la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată în următoarele 3 zile lucrătoare de la data luării deciziei de către C.N.V.M. Termenul în care, potrivit reglementărilor în vigoare, trebuie dat un răspuns cu privire la aprobarea prospectului începe să curgă de la această dată. Art. 28 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei nu se aplică delegării aprobării prospectului în conformitate cu prezentul alineat. 6. La articolul 49, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (31bis), cu următorul cuprins: (31bis) În cazul emitenţilor pentru care România nu este stat membru de origine, autoritatea competentă a statului membru de origine poate delega aprobarea unui prospect C.N.V.M., cu condiţia să informeze în prealabil ESMA şi să obţină acordul C.N.V.M. Termenul stabilit la art. 188 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, începe să curgă de la data la care autoritatea competentă a statului membru de origine notifică emitentului, ofertantului sau persoanei care solicită admiterea la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată cu privire la luarea deciziei de delegare. Art. 28 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 nu se aplică delegării aprobării prospectului în conformitate cu prezentul alineat. 7. La articolul 49, după alineatul (32) se introduce un nou alineat, alineatul (32bis), cu următorul cuprins: (32bis) În cazul în care România este stat membru de origine, C.N.V.M. va transmite ESMA o notificare privind documentul de aprobare a prospectului în momentul notificării autorităţii competente din statul membru gazdă. În cazul în care România este stat membru gazdă, ESMA şi C.N.V.M. publică pe paginile lor de internet lista certificatelor de aprobare a prospectelor şi orice amendamente la aceasta, care sunt notificate în conformitate cu prezentul articol, introducând, dacă este cazul, o legătură electronică hipertext către respectivele documente publicate pe pagina de internet a autorităţii competente din statul membru de origine, pe pagina de internet a emitentului sau pe pagina de internet a pieţei reglementate. Lista publicată se actualizează şi fiecare document din listă rămâne pe paginile de internet pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. 8. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 51(1) În situaţia în care C.N.V.M., în calitate de autoritate competentă gazdă, constată că s-au comis nereguli de către emitent sau de către instituţiile financiare însărcinate cu oferta publică sau că emitentul şi-a încălcat obligaţiile care îi reveneau ca urmare a faptului că valorile mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aceasta informează autoritatea competentă a statului membru de origine şi ESMA cu privire la aceste constatări.(2) În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de către autoritatea competentă a statului membru de origine sau dacă aceste măsuri se dovedesc inadecvate, emitentul sau intermediarul însărcinat cu oferta publică continuă să încalce prevederile legale incidente, C.N.V.M., după ce a informat autoritatea competentă a statului membru de origine şi ESMA, ia toate măsurile care se impun pentru protecţia investitorilor şi informează Comisia Europeană şi ESMA cu privire la măsurile dispuse. 9. La articolul 52, după alineatul (2) se introduc şase noi alineate, alineatele (3)-(8), cu următorul cuprins:(3) C.N.V.M. cooperează cu ESMA în scopul aplicării dispoziţiilor legale privind ofertele publice de vânzare, precum şi a celor referitoare la prospectul de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în vederea îndeplinirii prerogativelor ESMA stabilite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.(4) C.N.V.M. furnizează fără întârziere ESMA toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care revin ESMA în conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.(5) Statele membre informează Comisia Europeană, ESMA şi autorităţile competente ale celorlalte state membre în legătură cu orice acord încheiat în privinţa delegării de prerogative, inclusiv cu privire la condiţiile exacte în care s-a realizat această delegare. (6) Participarea ESMA la inspecţiile la faţa locului, menţionate la art. 2 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi organizate de C.N.V.M. în comun cu una sau mai multe autorităţi competente, se realizează în conformitate cu art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.(7) C.N.V.M. sau o autoritate competentă din alt stat membru poate sesiza ESMA cu privire la situaţiile în care o cerere de cooperare, în special în vederea schimbului de informaţii, a fost respinsă sau nu i s-a dat curs în termen rezonabil. Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), în situaţiile menţionate la prima teză, ESMA poate acţiona în conformitate cu competenţele care îi sunt conferite în temeiul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.(8) C.N.V.M. face schimb de informaţii confidenţiale sau transmite informaţii confidenţiale altor autorităţi competente, ESMA sau ESRB, ţinând cont de echivalenţa nivelurilor de clasificare, de la nivelul UE, a informaţiilor cu legislaţia naţională incidentă, sub rezerva restricţiilor privind informaţiile specifice referitoare la societăţile comerciale şi a efectelor asupra ţărilor terţe, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 şi, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar şi de înfiinţare a unui Comitet european pentru risc sistemic. Schimbul de informaţii dintre C.N.V.M. şi autorităţile competente, ESMA sau ESRB intră sub incidenţa obligaţiei de păstrare a secretului profesional la care sunt supuşi angajaţii sau foştii angajaţi ai autorităţilor competente care primesc informaţiile. 10. După articolul 1125 se introduce un nou articol, articolul 1126, cu următorul cuprins: Articolul 1126 În cazul în care sediul social al emitentului se află într-o ţară terţă, C.N.V.M., dacă România este stat membru de origine, poate exonera emitentul de obligaţiile prevăzute la articolele precizate în cele ce urmează, cu condiţia ca legislaţia ţării terţe în cauză să stabilească obligaţii echivalente sau respectivul emitent să respecte cerinţele legislative dintr-o ţară terţă pe care C.N.V.M. le consideră echivalente:art. 1121, art. 113 lit. C-E, art. 117 lit. B şi C şi art. 1123 în ceea ce priveşte raportul semestrial;art. 228 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare;art. 116 alin. (4) şi (5);art. 113 lit. A pct. i);art. 1122 alin. (1) şi (2);art. 224 alin. (2) şi (3) şi art. 229 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 115 şi 118 din prezentul regulament, precum şi prevederile referitoare la obligaţia emitentului de acţiuni sau de titluri de creanţă de a face disponibile persoanelor îndreptăţite să voteze într-o adunare generală formulare de procuri pe suport hârtie sau, în cazurile aplicabile, în format electronic, împreună cu convocatorul adunării sau, la cerere, după publicarea convocatorului;articolele ce stabilesc persoanele şi/sau entităţile care au responsabilitatea privind întocmirea rapoartelor.C.N.V.M. informează apoi ESMA cu privire la exonerarea acordată. 11. La articolul 122, după alineatul (34) se introduc şase noi alineate, alineatele (35)-(310), cu următorul cuprins: (35) C.N.V.M. informează Comisia Europeană, ESMA în conformitate cu art. 28 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 şi autorităţile competente ale celorlalte state membre cu privire la orice acorduri încheiate în ceea ce priveşte delegarea prerogativelor, inclusiv cu privire la condiţiile exacte care reglementează aceste delegări. (36) C.N.V.M. poate sesiza ESMA cu privire la situaţiile în care o cerere de cooperare a fost respinsă sau nu i s-a dat curs în termen rezonabil. (37) C.N.V.M. cooperează cu ESMA în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 în vederea punerii în aplicare a prevederilor legale care implementează Directiva 2004/109/CE. (38) C.N.V.M. furnizează imediat ESMA toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul prevederilor legale care implementează Directiva 2004/109/CE şi al prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010. (39) C.N.V.M. poate face schimb de informaţii confidenţiale sau poate transmite informaţii altor autorităţi competente, ESMA şi Comitetul European pentru Risc Sistemic (ESRB). Acest schimb de informaţii este acoperit de obligaţia de păstrare a secretului profesional la care sunt supuşi angajaţii sau foştii angajaţi ai autorităţilor competente care primesc informaţiile. (310) C.N.V.M. poate încheia acorduri de cooperare privind schimbul de informaţii cu autorităţile sau organismele competente din ţările terţe, abilitate de propria lor legislaţie să ducă la îndeplinire orice sarcină prevăzută de dispoziţiile legale referitoare la competenţele C.N.V.M. în ceea ce priveşte obligaţiile de transparenţă legate de emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. C.N.V.M. notifică ESMA atunci când încheie acordurile de cooperare. Acest schimb de informaţii se supune unor garanţii de secret profesional cel puţin echivalente cu cele prevăzute la prezentul articol şi la art. 11 din Statutul C.N.V.M. Acest schimb de informaţii este destinat executării prerogativelor de supraveghere ale autorităţilor sau organismelor menţionate anterior. În cazul în care provin din alt stat membru, informaţiile nu se comunică fără acordul expres al autorităţilor competente care le-au comunicat iniţial şi, după caz, exclusiv în scopul pentru care acestea din urmă şi-au dat acordul. 12. La articolul 122, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) În cazul în care C.N.V.M., în calitate de autoritate competentă a unui stat membru gazdă pentru un emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, constată că emitentul sau un deţinător de acţiuni ori alte instrumente financiare sau persoana ori entitatea menţionată la art. 116 alin. (2) a comis nereguli sau şi-a încălcat obligaţiile, C.N.V.M. aduce la cunoştinţă aceste constatări autorităţii competente a statului membru de origine şi ESMA.(5) În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de autoritatea competentă a statului membru de origine sau dacă aceste măsuri se dovedesc inadecvate, emitentul sau deţinătorul de valori mobiliare continuă să nu îşi respecte obligaţiile ce îi revin, C.N.V.M., în calitate de autoritate competentă gazdă, după ce a informat autoritatea competentă a statului membru de origine, ia toate măsurile necesare pentru protejarea investitorilor, în conformitate cu prevederile legale care implementează Directiva 2004/109/CE, informând cu prima ocazie Comisia Europeană şi ESMA. 13. La articolul 122, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Prevederile alin. (4) şi (5) se aplică corespunzător şi în cazul în care C.N.V.M. este autoritate competentă de origine pentru un emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. În acest caz, menţiunile din cadrul acestor alineate referitoare la autoritatea competentă din statul membru de origine sunt aplicabile C.N.V.M., iar menţiunile referitoare la C.N.V.M. sunt aplicabile autorităţii competente din statul membru gazdă. Secţiunea a 3-aRegulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare Articolul 3Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 şi 103 bis din 12 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins: Articolul 71 C.N.V.M. notifică Autorităţii europene de supraveghere pentru valori mobiliare şi pieţe - ESMA fiecare autorizaţie de funcţionare acordată. 2. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins: Articolul 111 C.N.V.M. notifică ESMA fiecare retragere de autorizaţie de funcţionare. 3. La articolul 157, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 157(1) C.N.V.M. va stabili, pe baza datelor furnizate de către operatorul de piaţă pentru fiecare acţiune, cel puţin anual, clasa acţiunilor căreia aceasta îi aparţine, luând în considerare media aritmetică a valorii ordinelor executate în piaţă cu privire la acea acţiune. Această informaţie va fi difuzată public tuturor participanţilor la piaţă şi va fi transmisă către ESMA, care o va publica pe site-ul său. 4. Articolul 215 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 215(1) În situaţia în care C.N.V.M. are motive serioase pentru a suspecta că fapte contrare prevederilor reglementărilor în vigoare sunt sau au fost efectuate pe teritoriul României de către entităţi care nu sunt supuse supravegherii sale, va notifica acest lucru, cât mai detaliat posibil, autorităţii competente din statul membru de origine şi ESMA.(2) În situaţia în care C.N.V.M. va primi o notificare din partea unei autorităţi competente dintr-un stat membru, cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale din acel stat de către o entitate supusă supravegherii sale, va dispune măsurile adecvate şi va informa respectiva autoritate şi ESMA cu privire la modul de soluţionare şi, dacă este cazul, cu privire la măsurile intermediare aplicate. 5. Articolul 219 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 219Prevederile prezentului capitol nu vor împiedica C.N.V.M. să transmită ESMA, Comitetului European pentru Risc Sistemic (ESRB), băncilor centrale, Sistemului European al Băncilor Centrale şi Băncii Centrale Europene, în calitatea lor de autorităţi monetare, şi, dacă este cazul, altor autorităţi publice responsabile cu supravegherea sistemelor de plăţi şi decontare informaţiile confidenţiale necesare pentru desfăşurarea atribuţiilor lor. În mod similar, C.N.V.M. poate solicita acestor autorităţi informaţiile necesare pentru desfăşurarea atribuţiilor cu care a fost investită potrivit Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor emise în aplicarea acesteia. 6. După articolul 219 se introduce un nou articol, articolul 2191, cu următorul cuprins: Articolul 2191 C.N.V.M. poate sesiza ESMA cu privire la situaţiile în care a fost respinsă sau nu a primit răspuns într-un termen rezonabil o solicitare: a)de cooperare în activitatea de supraveghere, de verificare la faţa locului sau de investigare, conform prevederilor art. 216 şi 217; b)de schimb de informaţii conform prevederilor art. 218 şi 219. 7. La articolul 220, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul unui astfel de refuz, C.N.V.M. va notifica în consecinţă autorităţii competente solicitante şi ESMA, furnizând informaţii cât mai detaliate. 8. La articolul 222, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Dacă, deşi au fost luate măsuri de către autoritatea competentă din statul membru de origine sau acele măsuri sau dovedit inadecvate, intermediarul continuă să acţioneze într-o manieră care prejudiciază în mod clar interesele investitorilor din România sau funcţionarea ordonată a pieţelor, se vor aplica următoarele măsuri:a)C.N.V.M., după ce va informa autoritatea competentă din statul membru de origine, va dispune toate măsurile necesare pentru protecţia investitorilor şi funcţionarea corectă a pieţelor. Aceste măsuri vor include posibilitatea interzicerii intermediarului de a iniţia orice alte tranzacţii pe teritoriul României. Comisia Europeană şi ESMA vor fi informate în cel mai scurt timp în legătură cu aceste măsuri; b)în plus, C.N.V.M. poate sesiza ESMA cu privire la situaţia menţionată la alin. (1) şi în prezentul alineat. 9. La articolul 223, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) În situaţia în care, deşi C.N.V.M. a dispus măsuri conform alin. (2), intermediarul persistă în încălcarea reglementărilor prevăzute la alin. (1), se vor aplica următoarele măsuri:a)C.N.V.M., după informarea autorităţii din statul membru de origine, va dispune toate măsurile necesare pentru protecţia investitorilor şi pentru funcţionarea corectă a pieţelor. Comisia Europeană şi ESMA vor fi informate în cel mai scurt timp în legătură cu aceste măsuri; b)în plus, C.N.V.M. poate sesiza ESMA cu privire la situaţia menţionată la alin. (1) şi (2). 10. După articolul 226 se introduce un nou articol, articolul 2261, cu următorul cuprins: Articolul 2261 C.N.V.M. informează ESMA cu privire la orice dificultate cu care se confruntă S.S.I.F. în stabilirea sau furnizarea de servicii de investiţii şi/sau prestarea de activităţi de investiţii într-un stat nemembru. Secţiunea a 4-aRegulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare Articolul 4Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins: Articolul 61 (1) C.N.V.M. întocmeşte o listă a pieţelor reglementate pentru care este stat membru de origine/pe care le autorizează.(2) Lista menţionată la alin. (1) şi orice modificare intervenită în listă sunt comunicate Autorităţii europene de supraveghere pentru valori mobiliare şi pieţe (ESMA) de către C.N.V.M. în vederea publicării pe site-ul ESMA. 2. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu următorul cuprins: Articolul 331 C.N.V.M. notifică ESMA fiecare retragere de autorizaţie de piaţă reglementată. 3. La articolul 43, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) În cazul în care C.N.V.M. solicită retragerea sau suspendarea de la tranzacţionare a unui instrument financiar de pe una sau mai multe pieţe reglementate, va face publică, fără întârziere, decizia sa şi va informa ESMA şi autorităţile competente din statele membre.(5) În cazul în care C.N.V.M. va fi informată de către o autoritate competentă dintr-un stat membru cu privire la retragerea sau suspendarea unui instrument financiar care este tranzacţionat atât în statul membru, cât şi în România, C.N.V.M. va dispune suspendarea sau retragerea acelui instrument financiar de la tranzacţionare din cadrul pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare care intră sub jurisdicţia sa, cu excepţia cazului în care ar putea fi aduse prejudicii semnificative intereselor investitorilor sau funcţionării ordonate a pieţei interne. 4. După articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 451, cu următorul cuprins: Articolul 451 C.N.V.M. informează ESMA cu privire la orice sistem de arbitraj al operatorului de piaţă. 5. La articolul 84, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Dacă, deşi au fost luate măsuri de către autoritatea competentă din statul membru de origine sau acele măsuri sau dovedit inadecvate, operatorul de piaţă sau operatorul de sistem continuă să acţioneze într-o manieră care prejudiciază în mod clar interesele investitorilor din România sau funcţionarea ordonată a pieţelor, se vor aplica următoarele măsuri:a)C.N.V.M., după ce va informa autoritatea competentă din statul membru de origine, va dispune toate măsurile necesare pentru protecţia investitorilor şi funcţionarea corectă a pieţelor. Aceste măsuri vor include posibilitatea interzicerii operatorului de piaţă sau operatorului de sistem de a iniţia orice operaţiuni de natura celor prevăzute la art. 82 alin. (1). Comisia Europeană şi ESMA vor fi informate în cel mai scurt timp în legătură cu aceste măsuri; b)în plus, C.N.V.M. poate sesiza ESMA cu privire la situaţia menţionată la alin. (1) şi în prezentul alineat. Secţiunea a 5-aColaborarea cu Autoritatea europeană de supraveghere pentru valori mobiliare şi pieţe (ESMA) Articolul 5(1) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) va transmite anual către ESMA informaţii agregate cu privire la toate măsurile administrative şi sancţiunile impuse în aplicarea titlului VII din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În cazul în care C.N.V.M. face publică o măsură administrativă sau o sancţiune impusă pentru aplicarea titlului VII din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta va notifica imediat acest lucru ESMA.(3) În cazul în care o autoritate dintr-un stat membru nu răspunde într-un termen rezonabil sau refuză să răspundă unei cereri de informaţii formulate de C.N.V.M., atunci C.N.V.M. poate sesiza ESMA, într-un termen rezonabil, cu privire la respingerea sau inacţiunea în cauză.(4) Dacă o cerere formulată de C.N.V.M. de a deschide o investigaţie sau de a permite persoanelor desemnate de aceasta să le însoţească pe cele ale autorităţii competente a unui alt stat membru nu primeşte răspuns într-un termen rezonabil sau este refuzată, atunci C.N.V.M. poate sesiza ESMA, într-un termen rezonabil, cu privire la respingerea sau inacţiunea respectivă. Articolul 6(1) C.N.V.M. furnizează anual ESMA informaţii agregate cu privire la toate măsurile administrative şi sancţiunile aplicate în conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Dacă C.N.V.M. face publice măsurile administrative sau sancţiunile aplicate, în conformitate cu prevederile art. 273 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, C.N.V.M. raportează concomitent respectivele sancţiuni şi către ESMA. Secţiunea a 6-aDispoziţii finale Articolul 7Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


SmartCity5

COMENTARII la Regulament 16/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 16 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 16/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu