Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.- din 14.03.2010

de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19, din data de 25 aprilie 2010
ACT EMIS DE: Biroul Electoral Central
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 187 din 24 martie 2010SmartCity1


Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot. Candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor sau oficiilor electorale.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz.
Articolul 2Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în birourile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de lege. Articolul 3(1) Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale în birourile electorale pot fi înlocuiţi la cererea celor care i-au propus în condiţiile art. 132 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. Biroul electoral din care acesta face parte ia act de înlocuirea reprezentantului.(2) Membrii birourilor electorale care nu reprezintă partide politice, alianţe politice, alianţe electorale sau, după caz, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot fi înlocuiţi potrivit dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Calitatea de membru al unui birou sau oficiu electoral încetează de drept în condiţiile art. 133 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4(1) Birourile electorale lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor care le compun.(2) În sensul prezentului regulament, prin membri ai birourilor electorale se înţelege şi preşedinţii şi locţiitorii acestora. Articolul 5(1) Şedinţele birourilor electorale sunt conduse de preşedinţi sau de locţiitorii acestora.(2) În lipsa preşedintelui biroului electoral, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitorul său. Articolul 6Prezenţa la şedinţe a membrilor birourilor şi oficiilor electorale este obligatorie. În cazuri justificate, preşedinţii birourilor şi oficiilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la şedinţă. Articolul 7(1) Convocarea membrilor birourilor electorale în şedinţă se face telefonic sau prin orice alt mijloc, de regulă cu cel puţin 6 ore înainte, cu excepţia situaţiilor urgente, când se face de îndată, de către preşedinte.(2) În convocare se precizează ora, motivul, locul de desfăşurare a şedinţei şi se comunică materialele ce sunt propuse a fi luate în discuţie. Articolul 8(1) Proiectul ordinii de zi a şedinţei se propune de către preşedinte şi se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.(2) Membrii biroului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului electoral. Dacă acestea sunt aprobate, preşedintele este obligat să le supună dezbaterii. Articolul 9(1) Propunerile se supun dezbaterii biroului electoral în ordinea în care acestea au fost înscrise pe ordinea de zi.(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea membrilor biroului electoral, la propunerea preşedintelui, locţiitorului sau a unuia dintre membri. Articolul 10(1) Membrii biroului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi numai după acordarea acestuia de către preşedinte.(2) În luările de cuvânt, membrii birourilor electorale se limitează strict la problema pusă în discuţie.(3) Preşedintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în situaţia în care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuţie. Dacă cel în cauză nu se supune, preşedintele poate suspenda şedinţa. Articolul 11(1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor, birourile electorale adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Votul se exprimă deschis şi poate fi numai „pentru“ sau „împotrivă“.(2) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.(3) Deciziile se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de membri.(4) Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea deciziei, dacă aceasta a fost adoptată în condiţiile alin. (1) din prezentul articol şi cu respectarea dispoziţiilor art. 4.(5) Deciziile se aduc la cunoştinţa publică, după caz, prin afişare la sediul birourilor electorale, pe site-ul propriu, prin comunicare sau prin orice mijloc de publicitate. Articolul 12(1) Birourile electorale sunt obligate să ţină evidenţa întâmpinărilor, contestaţiilor şi altor cereri privind procesul electoral, precum şi a deciziilor şi hotărârilor adoptate.(2) După fiecare şedinţă, birourile şi oficiile electorale întocmesc un proces-verbal de şedinţă, care se semnează de preşedinte şi de persoana care l-a întocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere, de către membrii biroului sau oficiului electoral. Articolul 13(1) Durata programului zilnic de lucru cu publicul se afişează la sediile birourilor electorale şi este respectată cu stricteţe. Acesta nu poate avea mai puţin de 6 ore şi trebuie fixat între orele 9,00 şi 17,00.(2) În zilele în care se împlinesc termene privind activităţi care ţin de competenţa lor, birourile electorale îşi încheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.(3) În ziua votării, birourile electorale asigură permanenţa.
Capitolul IIDispoziţii speciale Articolul 14(1) În aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor pe care este competent să le soluţioneze, Biroul Electoral Central adoptă decizii care sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuţii în materie electorală şi competitorii electorali la care se referă, de la data aducerii la cunoştinţă în şedinţă publică.(2) În interpretarea unitară a legii, Biroul Electoral Central adoptă hotărâri care sunt general obligatorii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Hotărârile se semnează de preşedinte şi de membri. Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în condiţiile art. 11 alin. (1) şi cu respectarea dispoziţiilor art. 4. Articolul 15(1) Biroul Electoral Central are un purtător de cuvânt desemnat dintre membrii săi de către preşedinte.(2) Purtătorul de cuvânt este singurul membru al Biroului Electoral Central abilitat să asigure legătura acestuia cu massmedia. Articolul 16Preşedintele Biroului Electoral Central şi preşedintele Biroului Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti stabilesc care dintre problemele cu care acestea au fost sesizate sunt de natură a fi supuse dezbaterii biroului sau oficiului electoral şi rezolvate prin decizie, respectiv hotărâre în cazul Biroului Electoral Central. Articolul 17La propunerea Biroului Electoral Central, preşedintele poate desemna una sau mai multe persoane din aparatul de lucru al acestuia pentru întocmirea unor puncte de vedere asupra problemelor în discuţie. Articolul 18Biroul Electoral Central îşi încetează activitatea după 48 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor legale. Articolul 19În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, precum şi în soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor pe care este competent să le soluţioneze, Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti adoptă decizii care sunt obligatorii în cadrul circumscripţiei în care funcţionează pentru toate birourile electorale ale secţiilor de votare, competitorii electorali, autorităţile şi instituţiile publice la care se referă. Articolul 20Birourile electorale ale secţiilor de votare nu pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri, respectiv preşedinte, locţiitorul acestuia şi 3 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri. Articolul 21Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti şi birourile electorale ale secţiilor de votare îşi încetează activitatea la data predării materialelor rezultate din procesul electoral.SmartCity5

COMENTARII la Regulament -/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament - din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu