Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PROTOCOL Nr

PROTOCOL   Nr. 0 din 10 octombrie 2006

intre Ministerul Apararii din Romania si Ministerul Apararii din Republica Albania privind cooperarea in domeniul pregatirii personalului militar si civil pe baza de reciprocitate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 68 din 29 ianuarie 2007Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Republica Albania, denumite în continuare părţi,

în dorinţa de a dezvolta colaborarea în domeniul pregătirii personalului militar şi civil,

luând în considerare prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul  Republicii Albania privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2003,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Părţile vor face schimburi de personal militar şi civil, denumit în continuare cursanţi, în vederea pregătirii în instituţii militare de învăţământ ale Ministerului Apărării din România şi Ministerului Apărării din Republica Albania, potrivit numărului de locuri disponibile, specializărilor şi termenelor ce vor fi stabilite de ambele părţi.

ARTICOLUL 2

(1)  Trimiterea la cursuri se face pe baza unui program de cooperare, care se semnează anual. Un model al acestui program este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul protocol.

(2)   Pregătirea se va desfăşura în limba oficială a statului părţii care primeşte sau într-o altă limbă de circulaţie internaţională, conform planurilor şi programelor din instituţiile militare de învăţământ. Părţile se vor informa în legătură cu eventualele modificări ale programelor de învăţământ. In situaţia în care cursanţii nu cunosc, la un nivel corespunzător, limba statului părţii care primeşte, se poate organiza un curs pentru învăţarea acesteia, cu terminologie generală şi de specialitate, cu o durată de până la un an.

(3)   Anual, până la data de 31 octombrie a anului premergător anului academic pentru care se semnează programul de cooperare, dacă nu s-a convenit altfel, părţile îşi vor trimite, în scris, o listă de cursuri la care poate participa personalul militar şi civil al celeilalte părţi. Lista va cuprinde: specializările, numărul de locuri oferite, pe forme de studii şi cursuri, condiţiile de participare care să fie îndeplinite de participanţi, scopul şi obiectivele cursurilor.

(4)   Anual, până la data de 31 ianuarie, dacă nu s-a convenit altfel, fiecare parte va trimite, în scris, solicitarea de cursuri la care doreşte să participe, care va cuprinde:

a)   specializările, numărul de locuri solicitate, pe forme de studii şi cursuri; pentru studii de doctorat - gradul, numele, studiile militare şi tema lucrării de doctorat;

b)   necesitatea frecventării cursului pregătitor pentru însuşirea terminologiei generale şi de specialitate, în limba română sau albaneză.

(5)   Până la data de 31 august a anului respectiv, părţile vor confirma posibilitatea de primire în propriile instituţii a numărului de cursanţi aprobat în specialităţile propuse şi se vor informa reciproc despre cerinţele frecventării cursului.

(6)  Cu două luni înainte de începerea cursurilor, părţile îşi vor transmite liste cu numele cursanţilor, cuprinzând gradul, numele, data naşterii, studii civile şi militare şi specializarea. Listele se vor întocmi pentru fiecare instituţie militară de învăţământ.

ARTICOLUL 3

Partea care primeşte va asigura pe cheltuiala proprie:

a)  personalul didactic;

b)   echipamentele, materialele şi dotările necesare procesului de pregătire, în conformitate cu planurile şi programele de învăţământ;

c)   cazarea şi masa pe toată durata studiilor, conform normelor interne stabilite pentru cursanţii străini;

d)  accesul la biblioteci, săli de lectură, săli de sport şi alte spaţii necesare pe timpul instruirii;

e)   asistenţa medicală şi stomatologică de urgenţă, inclusiv spitalizarea şi medicamentele;

f)  transportul ocazionat de desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ;

g)   echipamentul special pentru lucrul pe instalaţii şi ţinuta de instrucţie, potrivit normelor în vigoare ale părţii care primeşte, pe toată durata cursului. Acestea vor fi înapoiate la absolvirea cursului;

h) transportul de la locul de cazare la instituţia de învăţământ şi retur.

ARTICOLUL 4

(1)  Selecţia candidaţilor şi controlul medical al acestora sunt în responsabilitatea părţii care trimite, ţinându-se cont de recomandările şi cerinţele părţii care primeşte.

(2)  Partea care trimite la studii va asigura:

a)   prezenţa cursanţilor la pregătire în instituţiile militare de învăţământ, la termenele indicate în programul de cooperare, precum şi întoarcerea cursanţilor din concediu înainte de începerea cursurilor;

b)   transportul internaţional din/în ţara de origine a studentului, la începerea şi încheierea studiilor/vacanţei;

c)   transportul internaţional pentru motive personale speciale.

(3)  In caz de deces al cursantului, survenit pe timpul pregătirii, partea care trimite va asigura, pe cheltuiala proprie, întocmirea formalităţilor legate de eveniment, precum şi transportul corpului neînsufleţit în ţară. Reprezentanţii împuterniciţi ai părţii care trimite au dreptul să cunoască motivul decesului şi alte informaţii adiţionale legate de deces. In astfel de situaţii, partea care primeşte trebuie să acorde părţii care trimite asistenţa necesară.

(4)   Pe timpul pregătirii, din punct de vedere militar, cursanţii se află în subordinea ataşatului apărării al părţii care trimite, în statul părţii care primeşte. Acesta va soluţiona, împreună cu reprezentanţii competenţi ai instituţiei de învăţământ, toate problemele legate de pregătirea cursanţilor şi şederea acestora în statul părţii care primeşte.

(5) Reprezentanţii părţii care trimite pot vizita instituţiile militare de învăţământ în care studiază cursanţii părţii care trimite, în scopul cunoaşterii rezultatelor cursanţilor lor, precum şi a condiţiilor organizatorice şi de trai, cu permisiunea părţii care primeşte.

ARTICOLUL 5

(1)   Cursanţii se vor prezenta la instituţiile militare de învăţământ cu următoarele documente:

a)   paşaport valabil cel puţin 6 luni după data terminării studiilor;

b)   copii ale documentelor de studii;

c)   certificat de sănătate, eliberat cu cel mult două luni înainte de începerea pregătirii;

d)   asigurare medicală eliberată de partea care trimite, valabilă pentru întreaga perioadă a cursului;

e)   certificat medical privind lipsa seropozitivităţii HIV.

(2)  Cursanţii, după caz, vor fi dotaţi cu un set complet de echipament militar.

(3)  In cazul în care cursanţii nu se prezintă la instituţiile militare de învăţământ la termenul stabilit pentru începerea cursurilor, aceştia pierd dreptul de a le urma.

(4)   Pe timpul pregătirii cursanţii trebuie să respecte legile, obiceiurile şi tradiţiile statului în care studiază, trebuie să se comporte în conformitate cu regulile şi regulamentele disciplinare ale instituţiei militare de învăţământ a părţii care primeşte. Cursanţii trebuie, de asemenea, să respecte regulile de securitate ale părţii care primeşte.

(5)   Cursanţii care vor încălca prevederile alin. (3), cei consideraţi inapţi pentru continuarea studiilor datorită stării de sănătate sau care nu îndeplinesc cerinţele programei, precum şi cei chemaţi de la studii prin hotărârea părţii care trimite, înainte de absolvirea cursului, vor fi trimişi în ţară pe cheltuiala părţii care trimite. Partea care primeşte va informa, în prealabil, partea care trimite asupra cauzelor care au dus la trimiterea în ţară a cursantului.

(6)   Cursanţilor care şi-au însuşit programele de învăţământ, au susţinut şi au promovat examenele şi lucrările de diplomă, proiecte, teme scrise li se înmânează documente de studii şi insigne. Instituţiile de învăţământ vor anexa foaia matricolă, precum şi rapoarte de curs.

ARTICOLUL 6

(1)   Cursanţii care vor studia în instituţiile militare ale părţii care primeşte vor beneficia de un concediu anual, cu durata şi la termenele stabilite în programele instituţiilor respective.

(2)    Partea care primeşte nu are obligaţii pentru organizarea concediului cursanţilor.

(3)   In perioada şcolarizării în instituţiile militare de învăţământ, cursanţii pot fi vizitaţi de membrii familiilor lor, costurile fiind suportate de către aceştia sau de către cursanţi.

(4)  Deplasarea cursanţilor în interes personal se va face pe cont propriu.

ARTICOLUL 7

(1) Suportarea costurilor legate de întreţinerea cursanţilor pe timpul pregătirii, inclusiv în cazul îmbolnăvirii acestora pe timpul pregătirii, se va face de către partea care primeşte.

(2)   In cazul chemării în ţară a cursanţilor de către partea care trimite, cheltuielile de întreţinere se suspendă pe durata absenţei acestora.

(3)   Dacă în cazul îmbolnăvirii sau în alte situaţii deosebite cursanţii absentează mai mult de 20% din orele alocate prin planul de învăţământ, părţile vor face demersuri în scopul trimiterii cursanţilor în ţara de origine.

(4)  In cazul deteriorării ori pierderii, din vina cursanţilor, a bunurilor părţii care primeşte, partea care trimite trebuie să plătească părţii care primeşte valoarea reparaţiilor în conformitate cu preţurile practicate în statul părţii care primeşte sau să înlocuiască proprietatea deteriorată cu un bun echivalent. Evaluarea costurilor se va face de reprezentanţii autorizaţi ai părţii care primeşte şi apoi va fi trimisă părţii care trimite.

(5)   Plata costurilor reparaţiei bunurilor deteriorate sau a înlocuirii bunurilor pierdute va fi făcută de partea care trimite, în valută convertibilă, părţii care primeşte, într-o perioadă de 45 de zile de la data primirii evaluării.

ARTICOLUL 8

(1) Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei   notificări,  în  scris,   prin  care  părţile  confirmă îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.

(2)  Prezentul protocol poate fi amendat oricând, în scris, cu consimţământul părţilor. Intrarea în vigoare a amendamentelor se va face în conformitate cu prevederile alin. (1).

(3)   Prezentul protocol este încheiat pe o perioadă nedeterminată de timp. Oricare parte poate notifica, în scris, despre intenţia de a-l denunţa. Denunţarea va intra în vigoare la 6 luni de la data primirii notificării.

(4)   In cazul în care la data denunţării sau ieşirii din vigoare există aspecte financiare sau pretenţii nerezolvate, prevederile prezentului protocol referitoare la acestea vor rămâne în vigoare până la soluţionarea lor definitivă.

(5)   Orice diferend referitor la interpretarea şi aplicarea prezentului protocol va fi soluţionat pe calea consultărilor între reprezentanţii autorizaţi ai părţilor.

Semnat la Bucureşti la 10 octombrie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, albaneză şi engleză, toate textele fiind egal autentice.

In cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Ministerul Apărării din România,

Ion Gurgu,

directorul Direcţiei management resurse umane

Pentru Ministerul Apărării din Republica Albania,

Muharrem Kajolli,

directorul Direcţiei resurse umane, educaţie, relaţii publice şi informaţii

ANEXA la protocol

PROGRAM

de cooperare în domeniul pregătirii personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate între Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Republica Albania pentru anul de învăţământ........

Reprezentanţii Ministerului Apărării din România şi ai Ministerului Apărării din Republica Albania aprobă numărul cursanţilor Armatei României şi ai Armatei Albaniei trimişi la studii în instituţii militare din cele două state, precum şi durata studiilor, conform cererilor părţilor.

In România:

Nr.

crt.

Denumirea instituţiei militare de învăţământ,

forma de studii si denumirea cursului

Data începerii

şcolarizării

Nr. de

locuri

Durata reală

a studiilor (luni, zile)

1.

2.

In Republica Albania:

Nr.

crt.

Denumirea instituţiei militare de învăţământ,

forma de studii si denumirea cursului

Data începerii

şcolarizării

Nr. de

locuri

Durata reală

a studiilor (luni, zile)

1.

2.

Prezenta anexă a fost semnată la 10 octombrie 2006, în câte două exemplare, în limbile română, albaneză şi engleză.


SmartCity5

COMENTARII la Protocol 0/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Protocol 0 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Protocol 0/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu