Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PROTOCOL Nr

PROTOCOL   Nr. 0 din 10 octombrie 2006

intre Ministerul Apararii din Romania si Ministerul Apararii din Republica Albania privind cooperarea in domeniul pregatirii personalului militar si civil pe baza de reciprocitate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 68 din 29 ianuarie 2007Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Republica Albania, denumite în continuare părţi,

în dorinţa de a dezvolta colaborarea în domeniul pregătirii personalului militar şi civil,

luând în considerare prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul  Republicii Albania privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2003,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Părţile vor face schimburi de personal militar şi civil, denumit în continuare cursanţi, în vederea pregătirii în instituţii militare de învăţământ ale Ministerului Apărării din România şi Ministerului Apărării din Republica Albania, potrivit numărului de locuri disponibile, specializărilor şi termenelor ce vor fi stabilite de ambele părţi.

ARTICOLUL 2

(1)  Trimiterea la cursuri se face pe baza unui program de cooperare, care se semnează anual. Un model al acestui program este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul protocol.

(2)   Pregătirea se va desfăşura în limba oficială a statului părţii care primeşte sau într-o altă limbă de circulaţie internaţională, conform planurilor şi programelor din instituţiile militare de învăţământ. Părţile se vor informa în legătură cu eventualele modificări ale programelor de învăţământ. In situaţia în care cursanţii nu cunosc, la un nivel corespunzător, limba statului părţii care primeşte, se poate organiza un curs pentru învăţarea acesteia, cu terminologie generală şi de specialitate, cu o durată de până la un an.

(3)   Anual, până la data de 31 octombrie a anului premergător anului academic pentru care se semnează programul de cooperare, dacă nu s-a convenit altfel, părţile îşi vor trimite, în scris, o listă de cursuri la care poate participa personalul militar şi civil al celeilalte părţi. Lista va cuprinde: specializările, numărul de locuri oferite, pe forme de studii şi cursuri, condiţiile de participare care să fie îndeplinite de participanţi, scopul şi obiectivele cursurilor.

(4)   Anual, până la data de 31 ianuarie, dacă nu s-a convenit altfel, fiecare parte va trimite, în scris, solicitarea de cursuri la care doreşte să participe, care va cuprinde:

a)   specializările, numărul de locuri solicitate, pe forme de studii şi cursuri; pentru studii de doctorat - gradul, numele, studiile militare şi tema lucrării de doctorat;

b)   necesitatea frecventării cursului pregătitor pentru însuşirea terminologiei generale şi de specialitate, în limba română sau albaneză.

(5)   Până la data de 31 august a anului respectiv, părţile vor confirma posibilitatea de primire în propriile instituţii a numărului de cursanţi aprobat în specialităţile propuse şi se vor informa reciproc despre cerinţele frecventării cursului.

(6)  Cu două luni înainte de începerea cursurilor, părţile îşi vor transmite liste cu numele cursanţilor, cuprinzând gradul, numele, data naşterii, studii civile şi militare şi specializarea. Listele se vor întocmi pentru fiecare instituţie militară de învăţământ.

ARTICOLUL 3

Partea care primeşte va asigura pe cheltuiala proprie:

a)  personalul didactic;

b)   echipamentele, materialele şi dotările necesare procesului de pregătire, în conformitate cu planurile şi programele de învăţământ;

c)   cazarea şi masa pe toată durata studiilor, conform normelor interne stabilite pentru cursanţii străini;

d)  accesul la biblioteci, săli de lectură, săli de sport şi alte spaţii necesare pe timpul instruirii;

e)   asistenţa medicală şi stomatologică de urgenţă, inclusiv spitalizarea şi medicamentele;

f)  transportul ocazionat de desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ;

g)   echipamentul special pentru lucrul pe instalaţii şi ţinuta de instrucţie, potrivit normelor în vigoare ale părţii care primeşte, pe toată durata cursului. Acestea vor fi înapoiate la absolvirea cursului;

h) transportul de la locul de cazare la instituţia de învăţământ şi retur.

ARTICOLUL 4

(1)  Selecţia candidaţilor şi controlul medical al acestora sunt în responsabilitatea părţii care trimite, ţinându-se cont de recomandările şi cerinţele părţii care primeşte.

(2)  Partea care trimite la studii va asigura:

a)   prezenţa cursanţilor la pregătire în instituţiile militare de învăţământ, la termenele indicate în programul de cooperare, precum şi întoarcerea cursanţilor din concediu înainte de începerea cursurilor;

b)   transportul internaţional din/în ţara de origine a studentului, la începerea şi încheierea studiilor/vacanţei;

c)   transportul internaţional pentru motive personale speciale.

(3)  In caz de deces al cursantului, survenit pe timpul pregătirii, partea care trimite va asigura, pe cheltuiala proprie, întocmirea formalităţilor legate de eveniment, precum şi transportul corpului neînsufleţit în ţară. Reprezentanţii împuterniciţi ai părţii care trimite au dreptul să cunoască motivul decesului şi alte informaţii adiţionale legate de deces. In astfel de situaţii, partea care primeşte trebuie să acorde părţii care trimite asistenţa necesară.

(4)   Pe timpul pregătirii, din punct de vedere militar, cursanţii se află în subordinea ataşatului apărării al părţii care trimite, în statul părţii care primeşte. Acesta va soluţiona, împreună cu reprezentanţii competenţi ai instituţiei de învăţământ, toate problemele legate de pregătirea cursanţilor şi şederea acestora în statul părţii care primeşte.

(5) Reprezentanţii părţii care trimite pot vizita instituţiile militare de învăţământ în care studiază cursanţii părţii care trimite, în scopul cunoaşterii rezultatelor cursanţilor lor, precum şi a condiţiilor organizatorice şi de trai, cu permisiunea părţii care primeşte.

ARTICOLUL 5

(1)   Cursanţii se vor prezenta la instituţiile militare de învăţământ cu următoarele documente:

a)   paşaport valabil cel puţin 6 luni după data terminării studiilor;

b)   copii ale documentelor de studii;

c)   certificat de sănătate, eliberat cu cel mult două luni înainte de începerea pregătirii;

d)   asigurare medicală eliberată de partea care trimite, valabilă pentru întreaga perioadă a cursului;

e)   certificat medical privind lipsa seropozitivităţii HIV.

(2)  Cursanţii, după caz, vor fi dotaţi cu un set complet de echipament militar.

(3)  In cazul în care cursanţii nu se prezintă la instituţiile militare de învăţământ la termenul stabilit pentru începerea cursurilor, aceştia pierd dreptul de a le urma.

(4)   Pe timpul pregătirii cursanţii trebuie să respecte legile, obiceiurile şi tradiţiile statului în care studiază, trebuie să se comporte în conformitate cu regulile şi regulamentele disciplinare ale instituţiei militare de învăţământ a părţii care primeşte. Cursanţii trebuie, de asemenea, să respecte regulile de securitate ale părţii care primeşte.

(5)   Cursanţii care vor încălca prevederile alin. (3), cei consideraţi inapţi pentru continuarea studiilor datorită stării de sănătate sau care nu îndeplinesc cerinţele programei, precum şi cei chemaţi de la studii prin hotărârea părţii care trimite, înainte de absolvirea cursului, vor fi trimişi în ţară pe cheltuiala părţii care trimite. Partea care primeşte va informa, în prealabil, partea care trimite asupra cauzelor care au dus la trimiterea în ţară a cursantului.

(6)   Cursanţilor care şi-au însuşit programele de învăţământ, au susţinut şi au promovat examenele şi lucrările de diplomă, proiecte, teme scrise li se înmânează documente de studii şi insigne. Instituţiile de învăţământ vor anexa foaia matricolă, precum şi rapoarte de curs.

ARTICOLUL 6

(1)   Cursanţii care vor studia în instituţiile militare ale părţii care primeşte vor beneficia de un concediu anual, cu durata şi la termenele stabilite în programele instituţiilor respective.

(2)    Partea care primeşte nu are obligaţii pentru organizarea concediului cursanţilor.

(3)   In perioada şcolarizării în instituţiile militare de învăţământ, cursanţii pot fi vizitaţi de membrii familiilor lor, costurile fiind suportate de către aceştia sau de către cursanţi.

(4)  Deplasarea cursanţilor în interes personal se va face pe cont propriu.

ARTICOLUL 7

(1) Suportarea costurilor legate de întreţinerea cursanţilor pe timpul pregătirii, inclusiv în cazul îmbolnăvirii acestora pe timpul pregătirii, se va face de către partea care primeşte.

(2)   In cazul chemării în ţară a cursanţilor de către partea care trimite, cheltuielile de întreţinere se suspendă pe durata absenţei acestora.

(3)   Dacă în cazul îmbolnăvirii sau în alte situaţii deosebite cursanţii absentează mai mult de 20% din orele alocate prin planul de învăţământ, părţile vor face demersuri în scopul trimiterii cursanţilor în ţara de origine.

(4)  In cazul deteriorării ori pierderii, din vina cursanţilor, a bunurilor părţii care primeşte, partea care trimite trebuie să plătească părţii care primeşte valoarea reparaţiilor în conformitate cu preţurile practicate în statul părţii care primeşte sau să înlocuiască proprietatea deteriorată cu un bun echivalent. Evaluarea costurilor se va face de reprezentanţii autorizaţi ai părţii care primeşte şi apoi va fi trimisă părţii care trimite.

(5)   Plata costurilor reparaţiei bunurilor deteriorate sau a înlocuirii bunurilor pierdute va fi făcută de partea care trimite, în valută convertibilă, părţii care primeşte, într-o perioadă de 45 de zile de la data primirii evaluării.

ARTICOLUL 8

(1) Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei   notificări,  în  scris,   prin  care  părţile  confirmă îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.

(2)  Prezentul protocol poate fi amendat oricând, în scris, cu consimţământul părţilor. Intrarea în vigoare a amendamentelor se va face în conformitate cu prevederile alin. (1).

(3)   Prezentul protocol este încheiat pe o perioadă nedeterminată de timp. Oricare parte poate notifica, în scris, despre intenţia de a-l denunţa. Denunţarea va intra în vigoare la 6 luni de la data primirii notificării.

(4)   In cazul în care la data denunţării sau ieşirii din vigoare există aspecte financiare sau pretenţii nerezolvate, prevederile prezentului protocol referitoare la acestea vor rămâne în vigoare până la soluţionarea lor definitivă.

(5)   Orice diferend referitor la interpretarea şi aplicarea prezentului protocol va fi soluţionat pe calea consultărilor între reprezentanţii autorizaţi ai părţilor.

Semnat la Bucureşti la 10 octombrie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, albaneză şi engleză, toate textele fiind egal autentice.

In cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Ministerul Apărării din România,

Ion Gurgu,

directorul Direcţiei management resurse umane

Pentru Ministerul Apărării din Republica Albania,

Muharrem Kajolli,

directorul Direcţiei resurse umane, educaţie, relaţii publice şi informaţii

ANEXA la protocol

PROGRAM

de cooperare în domeniul pregătirii personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate între Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Republica Albania pentru anul de învăţământ........

Reprezentanţii Ministerului Apărării din România şi ai Ministerului Apărării din Republica Albania aprobă numărul cursanţilor Armatei României şi ai Armatei Albaniei trimişi la studii în instituţii militare din cele două state, precum şi durata studiilor, conform cererilor părţilor.

In România:

Nr.

crt.

Denumirea instituţiei militare de învăţământ,

forma de studii si denumirea cursului

Data începerii

şcolarizării

Nr. de

locuri

Durata reală

a studiilor (luni, zile)

1.

2.

In Republica Albania:

Nr.

crt.

Denumirea instituţiei militare de învăţământ,

forma de studii si denumirea cursului

Data începerii

şcolarizării

Nr. de

locuri

Durata reală

a studiilor (luni, zile)

1.

2.

Prezenta anexă a fost semnată la 10 octombrie 2006, în câte două exemplare, în limbile română, albaneză şi engleză.


SmartCity5

COMENTARII la Protocol 0/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Protocol 0 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Protocol 0/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu