E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2003 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 89 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2003 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 89 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2003 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 89 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2003 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 89 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2003 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 89 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2003 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 89 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2003 adauga dupa articolul 26 din actul Ordonanţa 89 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2003 modifica articolul 27 din actul Ordonanţa 89 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2003 adauga dupa articolul 28 din actul Ordonanţa 89 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2003 modifica articolul 29 din actul Ordonanţa 89 2000
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2003 in legatura cu articolul 22 din actul Ordonanţa 89 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 12 din 30 ianuarie 2003

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 59 din  1 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III.11 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 298/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La alineatul (2) al articolului 3, literele c) si d) vor avea urmatorul cuprins:
    "c) administreaza si intretine sistemul computerizat de siguranta al arhivei amplasat la sediul Ministerului Justitiei. Acesta constituie unul dintre nodurile sistemului de administrare a informatiei arhivei, care este compus din doua sau mai multe servere independente situate in locuri diferite si conectate intre ele. Autoritatea de Supraveghere poate efectua inscrieri de avize de garantie in arhiva, in scopul aplicarii prevederilor legale privind garantiile reale, in cazuri de extrema urgenta, atunci cand operatorii autorizati nu pot face fata cererii de inscrieri si cand acest fapt conduce la o intarziere mai mare de 3 zile in efectuarea inscrierilor de catre operatori;
    d) controleaza activitatea operatorilor si a agentilor acestora, precum si functionarea arhivei, in vederea asigurarii respectarii dispozitiilor legale in vigoare. In acest scop Autoritatea de Supraveghere va emite decizii pentru punerea in aplicare a prevederilor legale, care vor avea caracter obligatoriu pentru operatori si agentii acestora. La solicitarea Autoritatii de Supraveghere personalul oficiilor registrului comertului va verifica respectarea dispozitiilor legale de catre operatori sau agentii acestora;"
    2. Alineatul (3) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Autoritatea de Supraveghere are competenta de a solicita operatorului orice document sau informatie, pe care acesta este obligat sa o furnizeze in termenele stabilite sub sanctiunea suspendarii dreptului de a efectua inscrieri in arhiva, precum si de a ridica toate documentele operatorului in cazul in care constata incalcari grave si repetate ale legii."
    3. Alineatele (1) si (4) ale articolului 15 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) In termen de 45 de zile de la data depunerii documentatiei complete pentru obtinerea autorizatiei de operator, Autoritatea de Supraveghere va solutiona cererea de acordare a autorizatiei. In cadrul acestui termen Autoritatea de Supraveghere va solicita Corpului operatorilor sa se pronunte, motivat, asupra capacitatii solicitantului de a opera in arhiva, printr-un aviz consultativ.
    ............................................................................
    (4) Prin instructiuni Autoritatea de Supraveghere va stabili punctajul corespunzator fiecarui criteriu si va putea, in functie de conditiile existente pe piata serviciilor operatorilor, sa completeze sau sa reduca numarul criteriilor prevazute la alin. (3)."
    4. Dupa alineatul (4) al articolului 15 se introduc alineatele (5) si (6) cu urmatorul cuprins:
    "(5) Criteriile de autorizare stabilite de Autoritatea de Supraveghere trebuie indeplinite de solicitanti si de agentii acestora la momentul solicitarii autorizatiei de operator, pe toata durata functionarii si pentru orice birou teritorial infiintat ulterior momentului autorizarii.
    (6) Agentii imputerniciti dupa autorizarea operatorului trebuie sa indeplineasca criteriile aprobate prin instructiunile de autorizare in vigoare la momentul imputernicirii acestora."
    5. Alineatele (1), (1^1) si (2) ale articolului 17 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) In termen de 24 de ore de la imputernicirea unui agent, operatorul va comunica Autoritatii de Supraveghere atributele de identificare a agentului, orice documente referitoare la infiintarea, organizarea si functionarea agentului imputernicit, precum si certificatul de cazier judiciar al persoanelor autorizate sa reprezinte agentul persoana juridica ori al agentului persoana fizica.
    (1^1) Autoritatea de Supraveghere va solicita Corpului operatorilor sa se pronunte, motivat, asupra capacitatii agentului de a opera in arhiva, printr-un aviz consultativ. Agentul imputernicit va putea sa efectueze inscrieri in arhiva numai dupa comunicarea acordului Autoritatii de Supraveghere.
    (2) Operatorul va comunica Autoritatii de Supraveghere, de indata ce ia cunostinta, orice modificari ale elementelor prevazute la alin. (1), sub sanctiunea repararii prejudiciilor cauzate ca urmare a neindeplinirii acestei obligatii si a revocarii autorizatiei de functionare."
    6. Dupa alineatul (3) al articolului 17 se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) In termen de 15 zile de la incetarea activitatii agentului imputernicit, operatorul este obligat sa transmita Autoritatii de Supraveghere un raport detaliat al activitatii agentului, sub sanctiunea revocarii autorizatiei de functionare."
    7. Alineatul (1) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) Decizia Autoritatii de Supraveghere de revocare a autorizatiei de functionare va fi publicata pe pagina web a arhivei si intr-un ziar de larga circulatie si va produce efecte incepand cu data publicarii pe pagina web a arhivei."
    8. Alineatul (3) al articolului 18 se abroga.
    9. Alineatul (3) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Dupa efectuarea ultimei inscrieri acoperite de garantie accesul operatorului se va bloca daca nu se va face dovada constituirii garantiei suplimentare. Accesul se va debloca de indata ce operatorul va instiinta Autoritatea de Supraveghere despre constituirea garantiei suplimentare, facand dovada corespunzatoare in acest sens."
    10. Dupa alineatul (4) al articolului 20 se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    "(5) Operatorii au obligatia de a tine evidenta inscrierilor acoperite de garantie si de a constitui din timp o garantie suplimentara de raspundere profesionala."
    11. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Termenul de prescriptie extinctiva pentru introducerea actiunii in raspundere civila impotriva operatorului si/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin inscrierea necorespunzatoare culpabila a avizelor de garantie in raport cu formularele de avize de garantie predate de solicitantul inscrierii, este de un an si incepe sa curga de la data la care persoana interesata a cunoscut prejudiciul, dar cel mai tarziu de la implinirea a doua luni de la data efectuarii inscrierii avizului de garantie in arhiva."
    12. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 26^1
    In cazul neindeplinirii de catre operatori a obligatiilor stabilite in sarcina lor cu privire la incasarea si plata taxelor de inscriere in arhiva, la expirarea termenelor stabilite pentru indeplinirea acestor obligatii, Autoritatea de Supraveghere va putea bloca operatorului accesul la arhiva, dupa instiintarea acestuia, fara vreo alta formalitate."
    13. Dupa alineatul (3) al articolului 27 se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) In vederea asigurarii unui cadru concurential pe piata, ministrul justitiei va putea stabili, prin ordin, un nivel minim al tarifelor percepute de operatorii de arhiva pentru inscrierile efectuate."
    14. Dupa articolul 28 se introduc trei noi articole, articolele 28^1 - 28^3, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 28^1
    (1) Operatorii si agentii autorizati pot presta contra cost servicii de cautare a informatiilor cuprinse in arhiva, in functie de criteriile si termenii indicati de solicitant.
    (2) Operatorul sau agentul autorizat va intocmi un proces-verbal semnat de reprezentantul operatorului sau al agentului si de solicitant, in care vor fi consemnate rezultatele cautarii, precum si criteriile si termenii propusi de solicitant si cei utilizati de operator din proprie initiativa, daca este cazul, in functie de care s-a realizat cautarea.
    (3) In situatia prevazuta de art. 67 din titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, pe baza numarului de identificare a avizului de garantie, la solicitarea partii interesate operatorii vor certifica existenta inscrierii in arhiva.
    Art. 28^2
    (1) Creditorul garantat sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica, poate solicita inscrierea in arhiva a oricarui tip de aviz de garantie.
    (2) Debitorul sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica, poate solicita doar inscrierea in arhiva a avizului de garantie initial si a avizului de extindere a garantiei asupra altor bunuri.
    (3) Avizul de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in arhiva ori avizul modificator prin care se inlocuieste creditorul mentionat in avizul de garantie initial cu un alt creditor poate fi introdus in arhiva, dupa caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau actualului creditor ori a reprezentantului acestora, imputernicit prin procura autentica.
    (4) Operatorul va atasa o copie a procurii mentionate la alin. (1) - (3) la formularul de aviz de garantie completat de solicitant.
    Art. 28^3
    (1) Formularul de aviz de garantie va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia, la sediul biroului de inscriere in arhiva, de catre persoana interesata, potrivit legii, sau de catre reprezentantul sau imputernicit prin procura autentica ori va fi transmis, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui inscris in format electronic caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil.
    (2) Formularul de aviz de garantie pe suport hartie va fi completat in dublu exemplar si semnat de catre solicitant. Solicitantul va certifica prin semnatura orice modificare a datelor din formularul de aviz de garantie.
    (3) Un exemplar al formularului sau, dupa caz, o copie martor tiparita a formularului transmis in format electronic, vizat de operator sau de agent, pe care se vor mentiona numarul si data inregistrarii formularului, precum si numarul de identificare a inregistrarii, va fi inapoiat solicitantului dupa efectuarea inscrierii in arhiva."
    15. Alineatul (2) al articolului 29 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Autoritatea de Supraveghere va hotari daca fondurile prevazute pentru functionarea bazei de date sunt suficiente si are dreptul sa dispuna masurile corespunzatoare pentru largirea concurentei."
    Art. 2
    (1) Dispozitiile pct. 11 al art. I din prezenta ordonanta sunt aplicabile si termenelor de prescriptie neimplinite la data intrarii in vigoare, caz in care termenul de prescriptie prevazut in prezenta ordonanta incepe sa curga de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    (2) Termenul de prescriptie prevazut la art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 ramane in continuare aplicabil daca acesta se implineste inaintea termenului stabilit prin prezenta ordonanta.
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 298/2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica dupa aprobarea de catre Parlament a prezentei ordonante, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul justitiei,
                         Rodica Mihaela StanoiuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 12/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 12 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu