Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 94 din 27 decembrie 2005

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, in anul 2006,producatorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol,precum si a conditiilor de acordare a subventiilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 179 din 24 februarie 2006Având în vedere prevederile art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol,având în vedere Referatul Direcţiei implementare politici de creşterea animalelor şi procesarea produselor de origine animală nr. 100.152/2006,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol, precum şi condiţiile de acordare a subvenţiilor,cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

NORME   METODOLOGICE

de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii,în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol,precum şi condiţiile de acordare a subvenţiilor

Art. 1. - In sensul prezentelor norme metodologice, beneficiarii sprijinului direct al statului pentru acordarea subvenţiilor alocate de la bugetul de stat sunt producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie înscrise în Registrul agricol, sunt organizaţi în exploataţii agricole constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2002, cu completările ulterioare, sau care deţin/administrează amenajări piscicole pentru producerea de peşte de consum, înregistraţi în Registrul unităţilor de producţie din acvacultura din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, şi care deţin licenţă de acvacultura conform legislaţiei în vigoare.

Art. 2. - (1) Producătorii agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol beneficiază de subvenţii dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2006.

(2) Cererile pentru încasarea subvenţiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 se depun, de către beneficiarii sprijinului direct al statului pentru acordarea subvenţiilor alocate de la bugetul de stat, la sucursala judeţeană a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea verificării şi aprobării.

Art. 3. - (1) Pentru persoanele juridice, activitatea de creştere şi exploatare a animalelor este atestată prin înscrierea declaraţiei conducătorului exploataţiei într-un registru special de evidenţă a exploatatiilor, la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, în a cărei rază administrativă îşi desfăşoară activitatea.

(2)   Producătorii agricoli, persoane fizice, trebuie să fie atestaţi pentru conducerea unei exploataţii familiale sau comerciale, conform legislaţiei în vigoare.

(3)   Pentru producătorii din acvacultura, activitatea de creştere a peştelui de consum în unităţile de producţie din acvacultura este atestată prin înscrierea unităţii de acvacultura în Registrul unităţilor de producţie din acvacultura.

Art. 4. - (1) Producătorii agricoli crescători de bovine, care deţin vaci de lapte, beneficiază de subvenţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit a) sau b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, dacă fac dovada fătării prin declaraţia de fătare pe propria răspundere şi prin buletinul de însămânţări.

(2) Subvenţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) sau d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 se acordă după ce viţelul împlineşte vârsta de 6 luni, dacă în această perioadă a fost menţinut în aceeaşi exploatatie, fapt atestat prin declaraţia pe propria răspundere a solicitantului.

(3)  Subvenţiile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a), b) şi c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 se acordă o singură dată pe an şi se solicită odată cu subvenţia pentru fătare sau cu subvenţia pentru viţelul care a împlinit vârsta de 6 luni.

(4)   Exploataţia trebuie să fie înregistrată în Registrul naţional al exploatatiilor (R.N.E.) conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru identificarea şi înregistrarea animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 22 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(5)   Atestarea înscrierii animalelor în controlul oficial al performanţelor, conform legislaţiei în vigoare, se face prin avizarea cererii de solicitare a subvenţiei de către unitatea pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţeană sau de către organizaţia de control al performanţelor de producţie la animale, potrivit Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 19/2006 pentru aprobarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproducţie.

(6)   Atestarea înscrierii în Registrul genealogic, conform legislaţiei în vigoare, se face prin avizarea cererii de solicitare a subvenţiei de către deţinătorul Registrului genealogic, potrivit Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 19/2006.

Art. 5. - (1) Pentru a beneficia de subvenţiile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, producătorii agricoli prevăzuţi la art. 4 alin. (1) trebuie să completeze o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, şi să o depună în termen de 60 de zile de la data fătării sau împlinirii vârstei de 6 luni a viţelului.

(2)   Cererea menţionată la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente, după caz:

a)   declaraţia de fătare pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a);

b)  buletinul de însămânţare artificială la bovine, al cărui model este prezentat în anexa nr. 3a), sau, în lipsa acestuia, adeverinţa de însămânţare artificială la bovine, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3b);

c)   buletinul de montă naturală cu taur autorizat la bovine, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3c), sau, în lipsa acestuia, adeverinţă de la deţinătorul taurului autorizat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3d).

(3)  Pentru a beneficia de subvenţiile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, cererea menţionată la alin. (1) va fi însoţită de documentele prevăzute la alin. (2), la care se adaugă:

a) fişa de înregistrare la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a producătorului în agricultura ecologică;

b) certificatul de atestare ecologică a vacilor sau certificatul de atestare ecologică a exploataţiei, după caz, eliberat de organismul de inspecţie şi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cu care producătorul a încheiat contract.

Art. 6. - (1) Pentru porcii în greutate vie de la 90 kg la 120 kg, livraţi la abatoare autorizate sanitar-veterinar care clasifică carcasele conform Sistemului de clasificare a carcaselor EUROP, corespund carcaselor în greutate de la 65 kg la 95 kg, prezentate conform prevederilor Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 457/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 25 iunie 2004, cu modificările ulterioare.

(2)   Pentru a beneficia de subvenţia prevăzută la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, producătorii agricoli crescători de porcine trebuie să completeze o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, şi să o depună în termen de 30 de zile de la data efectuării plăţii pentru porcii abatorizaţi, însoţită de documente, pentru fiecare categorie de beneficiar şi în funcţie de regimul utilizării abatorului.

(3)  Documentele necesare pentru persoanele fizice care livrează porci la abatoare autorizate sanitar-veterinar sunt următoarele:

a)   copie de pe biletul de proprietate a animalelor, eliberat de consiliul local, în care se va menţiona numărul de porci deţinuţi de proprietar, înscrişi în Registrul agricol;

b)   copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;

c)  copie de pe borderoul de achiziţie întocmit de abator;

d)  copii de pe actele care atestă efectuarea plăţii;

e)  copie de pe factura fiscală de abatorizare a porcilor, în situaţia abatorizării în regim de prestare de servicii;

f)  copie de pe autorizaţia sanitară veterinară şi de pe licenţa de fabricaţie a abatorului.

(4)   Documentele necesare pentru persoanele juridice sunt următoarele:

a) pentru persoanele juridice care livrează porci la abatoare autorizate sanitar-veterinar:

-   copii de pe certificatul unic de înregistrare al societăţii comerciale;

-   numărul de înregistrare în registrul special de evidenţă a exploataţii lor de la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;

-  copie de pe actul de însoţire a mărfii;

-   copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;

-   copii de pe factura fiscală de vânzare a porcilor şi de pe documentele care atestă efectuarea plăţii facturii;

-   copie de pe autorizaţia sanitară veterinară şi de pe licenţa de fabricaţie a abatorului;

b)  pentru persoanele juridice care abatorizează porci în regim de prestare de servicii:

-   copii de pe certificatul unic de înregistrare al societăţii comerciale;

-   numărul de înregistrare în registrul special de evidenţă a exploataţiilor de la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;

-  copie de pe actul de însoţire a mărfii;

-   copie de pe raportul de tăiere a porcilor, pentru animalele abatorizate în perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2006;

-   copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;

-  copie de pe factura fiscală de abatorizare a porcilor şi de pe documentele care atestă efectuarea plăţii facturii;

-   copie de pe autorizaţia sanitară veterinară şi de pe licenţa de fabricaţie a abatorului;

c)  pentru persoanele juridice care abatorizează porcii în abatoarele proprii:

-   copii de pe certificatul unic de înregistrare al societăţii comerciale de creştere şi abatorizare;

-   copie de pe autorizaţia sanitară veterinară pentru activitatea de abatorizare;

-   copie de pe actul de licenţiere a activităţii de abatorizare;

-   mişcarea lunară şi cumulată a efectivului de porcine, înregistrată la unitatea de creştere şi semnată de conducătorul unităţii şi de directorul economic al unităţii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4a);

-   copie de pe raportul de tăiere a porcilor, pentru animalele abatorizate în perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2006;

-   copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;

-  copie de pe actul de însoţire a porcilor de la fermă la abator;

-  copie de pe nota de intrare-recepţie în abator.

d)   Beneficiarii prevăzuţi la lit. c) depun cererea în termen de 30 de zile de la data înscrierii în nota de intrare-recepţie în abator a porcilor pentru care se solicită subvenţie.

(5)   La fiecare solicitare a subvenţiei, pentru crescătorii de porcine persoane juridice cererea va fi însoţită de documentele prevăzute la alin. (4), la care se adaugă:

-   factura fiscală de cumpărare a animalelor pentru care se solicită subvenţie, din care să rezulte provenienţa - intern/extern, numărul de porci cumpăraţi, precum şi greutatea totală şi medie de achiziţionare a acestora;

-  declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că porcii pentru care se solicită subvenţie provin din producţia internă.

(6)  Solicitanţii subvenţiei prevăzute la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 pentru porcii obţinuţi în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, trebuie să depună documentele prevăzute la alin. (2)-(5), la care se adaugă:

a)  fişa de înregistrare la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a producătorului în agricultura ecologică;

b) certificatul de atestare ecologică a porcilor sau certificatul de atestare ecologică a exploataţiei, după caz, eliberat de organismul de inspecţie şi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cu care producătorul a încheiat contract.

(7) Incepând cu data de 1 martie 2006, solicitanţii subvenţiilor prevăzute la art. 3 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 trebuie să depună cererea, prevăzută în anexa nr. 4, cu viza direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor cuprinse în Programul-cadru privind respectarea normelor de biosecuritate în exploataţiile de porcine autorizate/aprobate sanitar veterinar din România, prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 89/2006 pentru aprobarea Programului strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 15 februarie 2006, însoţită de documentele prevăzute la alin. (3)-(6), după caz, la care se adaugă:

a)   copie de pe raportul de clasificare a carcaselor de porcine, pentru porcii abatorizaţi începând cu data de 1 martie 2006, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3a) la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator şi pentru autorizaţia de clasificare şi a modelelor rapoartelor de clasificare şi registrului agenţiilor de clasificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.127 din 30 noiembrie 2004;

b)  centralizatorul rapoartelor de clasificare, pentru porci abatorizaţi începând cu data de 1 martie 2006, pe clasele de calitate E şi U. Pe centralizator se va menţiona numele clasificatorului şi al agenţiei de clasificare de care aparţine acesta sau numele clasificatorului autorizat independent.

Art. 7. - Pentru a beneficia de subvenţia prevăzută la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, producătorii agricoli crescători de porcine, persoane fizice, trebuie să completeze o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, şi să o depună în termen de 30 de zile de la data cumpărării porcilor, însoţită de următoarele documente:

a)   copie de pe factura de cumpărare a purceilor, din care să rezulte greutatea purceilor şi unitatea furnizoare, precum şi faptul că unitatea respectivă practică scheme de încrucişare industrială;

b)   copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de unitatea furnizoare pentru purceii achiziţionaţi.

Art. 8. - (1) Pentru a beneficia de subvenţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.    1.853/2005,    producătorii   agricoli   crescători   de

ovine/caprine trebuie să completeze o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, şi să o depună începând cu data de 1 octombrie 2006, însoţită de următoarele documente, după caz:

a)   adeverinţă eliberată de consiliul local, din care să rezulte numărul de animale deţinute de solicitant şi faptul că acestea erau înscrise în registrul agricol la data de 31 decembrie 2005;

b)   declaraţie de fatare pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2b);

c)   certificatul de origine pentru berbec/ţap, eliberat de deţinătorul Registrului genealogic.

(2) Pentru a beneficia de subvenţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, cererea va fi însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), la care se adaugă:

a)  fişa de înregistrare la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a producătorului în agricultura ecologică;

b)  certificatul de atestare ecologică a ovinelor/caprinelor sau certificatul de atestare ecologică a exploataţiei, după caz, eliberat de organismul de inspecţie şi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cu care producătorul a încheiat contract.

Art. 9. - (1) Pentru a beneficia de subvenţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, producătorii agricoli crescători de păsări - pui broiler - trebuie să completeze o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, şi să o depună în termen de 30 de zile de la data efectuării plăţii puilor broiler abatorizaţi, însoţită de documente, pentru fiecare categorie de beneficiar şi în funcţie de regimul utilizării abatorului.

(2)  Documentele necesare pentru persoanele fizice care livrează pui broiler la abatoare autorizate sanitar-veterniar sunt următoarele:

a)   copie de pe biletul de proprietate, eliberat de consiliul local, în care se va menţiona numărul de pui broiler deţinuţi de proprietar, înscrişi în Registrul agricol;

b)   copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;

c)  copie de pe borderoul de achiziţie întocmit de abator;

d)  copii de pe actele care atestă efectuarea plăţii;

e)   copie de pe factura fiscală de abatorizare a puilor broiler, în situaţia abatorizării ca   prestatori de servicii;

f)   copie de pe autorizaţia sanitară veterinară şi de pe licenţa de fabricaţie a abatorului.

(3)   Documentele necesare pentru persoanele juridice sunt următoarele:

a) pentru persoanele juridice care livrează pui broiler la abatoare autorizate sanitar-veterinar:

-   copii de pe certificatul unic de înregistrare al societăţii comerciale;

-   numărul de înregistrare în registrul special de evidenţă a exploataţii lor de la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;

-  copie de pe actul de însoţire a mărfii;

-   copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;

-  copii de pe factura fiscală de vânzare a puilor broiler şi de pe documentele care atestă efectuarea plăţii facturii;

-   copie de pe autorizaţia sanitară veterinară şi de pe licenţa de fabricaţie a abatorului;

b)   pentru persoanele juridice care abatorizează pui broiler în regim de prestare de servicii:

-   copii de pe certificatul unic de înregistrare al societăţii comerciale;

-   numărul de înregistrare în registrul special de evidenţă a exploataţii lor de la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;

-  copie de pe actul de însoţire a mărfii;

-   copie de pe raportul de tăiere a puilor broiler  abatorizaţi;

-   copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;

-   copie de pe factura fiscală de abatorizare a puilor broiler şi de pe documentele care atestă efectuarea plăţii facturii;

-   copie de pe autorizaţia sanitară veterinară şi de pe licenţa de fabricaţie a abatorului;

c)   pentru persoanele juridice care abatorizează puii broiler în abatoarele proprii:

-   copie de pe certificatul unic de înregistrare al societăţii comerciale de creştere şi abatorizare;

-   copie de pe autorizaţia sanitară veterinară pentru activitatea de abatorizare;

-   copie de pe actul de licenţiere a activităţii de abatorizare;

-  mişcarea lunară şi cumulată a efectivelor de păsări - pui broiler înregistrată la unitatea de creştere şi semnată de conducătorul unităţii şi de directorul economic al unităţii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4a);

-   copie de pe raportul de tăiere a puilor broiler abatorizaţi;

-   copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;

-   copie de pe actul de însoţire a puilor broiler de la fermă la abator;

-  copie de pe nota de intrare-recepţie în abator.

d)   Beneficiarii prevăzuţi la lit. c) depun cererea în termen de 30 zile de la data înscrierii în nota de intrare-recepţie în abator a puilor broiler pentru care se solicită subvenţie.

(4) Pentru puii broiler abatorizaţi începând cu data de 1 martie 2006, solicitanţii subvenţiei prevăzute la art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 trebuie să depună cererea, prevăzută în anexa nr. 8, cu viza direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor cuprinse în Programul-cadru minimal de biosecuritate în fermele avicole, prevăzut în anexa nr. 7, însoţită de documentele prevăzute la alin. (1)-(3).

(5) In sensul prezentelor norme metodologice, numărul de capete de pui broiler pentru care se acordă subvenţia prevăzută la art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 se calculează astfel: din factura de livrare a puilor la abator, greutatea totală în viu a puilor se împarte la numărul total de capete livrate şi dacă greutatea medie este de peste 1,75 kg se acordă subvenţia.

Art. 10. - (1) Pentru a beneficia de subvenţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, producătorii agricoli crescători de albine trebuie să completeze o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9, vizată de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, şi să o depună în termen de 30 de zile de la data efectuării plăţii mierii livrate, însoţită de următoarele documente:

a)   adeverinţă care să ateste proprietatea familiilor de albine, eliberată de consiliul local din localitatea de domiciliu al crescătorului de albine sau din localitatea în care familiile de albine sunt înregistrate în Registrul agricol;

b)  copii de pe factura fiscală, de pe chitanţa de plată şi de pe borderoul de plată;

c)   copii de pe autorizaţia sanitară veterinară şi de pe licenţa de fabricaţie a unităţii de procesare.

(2)   Pentru producătorii agricoli crescători de albine care deţin familii de albine, produc şi procesează miere în unităţi proprii, cererea menţionată la alin. (1) se depune în termen de 30 de zile de la data de intrare a mierii în unitatea de procesare, menţionată pe nota de intrare-recepţie.

(3)  Pentru a beneficia de subvenţiile prevăzute la art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, cererea va fi însoţită de documentele prevăzute la alin. (1), la care se adaugă:

a)  fişa de înregistrare la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a producătorului în agricultura ecologică;

b)  certificatul de atestare ecologică a familiilor de albine, eliberat de organismul de inspecţie şi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cu care producătorul a încheiat contract.

Art. 11. - Pentru a beneficia de subvenţia prevăzută la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, producătorii agricoli crescători de viermi de mătase completează o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10, şi o depun în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii gogoşilor crude livrate, însoţită de următoarele documente:

a)   copie de pe contractul de creştere a viermilor de mătase;

b)   copie de pe adeverinţa de primire şi plată a gogoşilor crude livrate;

c)  copii de pe factura fiscală şi chitanţa de plată;

d)  copie de pe autorizaţia sanitară veterinară şi de pe licenţa de fabricaţie a unităţii de procesare.

Art. 12. - Pentru a beneficia de subvenţia prevăzută la art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.  1.853/2005,producătorii din acvacultura completează o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11, şi o depun în termen de 30 de zile de la data efectuării plăţii pentru peştele de consum livrat, însoţită de următoarele documente:

a)   copie de pe certificatul unic de înregistrare al societăţii comerciale;

b)  copie de pe factura fiscală de vânzare a peştelui de consum;

c)  copie de pe licenţa de acvacultura;

d)   copie de pe autorizaţia sanitară veterinară pentru desfăşurarea activităţii de acvacultura, emisă de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;

e)  copie de pe certificatul sanitar-veterinar de transport, emis de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz.

Art. 13. - In sensul prezentelor norme metodologice, documentele care atestă efectuarea plăţii sunt următoarele, după caz:

a)  chitanţă fiscală;

b)  ordin de plată cu viza băncii;

c)  filă CEC avalizată de bancă;

d)  bilet la ordin avalizat de bancă;

e)   ordin de compensare încheiat în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 30 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14. - Sucursalele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, vor deschide un registru special, denumit în continuare Registru, în care vor fi înscrise solicitările de subvenţii, separat, pentru: bovine, porcine, ovine, păsări, familii de albine, viermi de mătase şi peşte de consum, pe specii.

Art. 15. - (1) Producătorii agricoli, persoane juridice eligibile la subvenţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, pe parcursul anului 2006 prezintă o singură dată, la prima solicitare, actele de identificare ale unităţii, în copie, precum şi originalele, pentru autentificare prin semnătura persoanei nominalizate pentru verificarea solicitărilor subvenţiilor din cadrul sucursalei judeţene a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz.

(2)  In cererile ulterioare solicitantul menţionează poziţia şi data din Registru, la care a fost înregistrată prima solicitare.

(3)   Producătorii agricoli, persoane fizice şi juridice, beneficiare ale subvenţiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, anunţă orice modificare privind identificarea lor, în termen de 30 de zile de la această modificare, la sucursalele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz.

Art. 16. - Producătorii agricoli pot solicita subvenţiile cuvenite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005, direct sau prin intermediul formelor asociative din care fac parte, constituite conform legislaţiei în vigoare, la nivel local, cu reprezentare judeţeană, denumite în continuare forme asociative legal constituite.

Art. 17. - In cazul solicitării subvenţiilor prin intermediul formelor asociative legal constituite, se procedează astfel:

1.   Forma asociativă legal constituită pune la dispoziţie producătorilor:

a)  lista cu abatoarele autorizate sanitar-veterinar pentru activitatea de abatorizare, precum şi lista cu abatoarele cu activitate ecologică certificată;

b)  lista operatorilor de însămânţări artificiale autorizaţi de unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţene şi lista reproducătorilor masculi autorizaţi pentru montă naturală;

c)   lista cu deţinătorul Registrului genealogic, aşa cum este prevăzută în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 19/2006;

d)   lista cu organizaţia de control al performanţelor de producţie la animale, aşa cum este prevăzută în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 19/2006;

e)   modelele de cereri şi lista documentelor necesare pentru a beneficia de subvenţii.

2.   Forma asociativă legal constituită centralizează cererile membrilor asociaţi, preia documentele care atestă dreptul la subvenţii şi le depune la sucursala judeţeană a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, împreună cu:

a)   cererea pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12 la prezentele norme metodologice;

b)   actul de constituire a formei asociative legal constituite;

c)  procesul-verbal al adunării generale în care membrii, nominalizaţi şi identificaţi pe baza actelor de identitate, au fost de acord cu derularea subvenţiilor cuvenite prin forma asociativă legal constituită, autentificat prin biroul notarului public;

d)   denumirea băncii şi numărul de cont al formei asociative legal constituite în care trebuie virate sumele corespunzătoarea subvenţiilor.

3.  Sucursala judeţeană a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, verifică solicitările centralizate ale membrilor asociaţi, în vederea virării sumelor cuvenite în contul formei asociative legal constituite.

4.    Forma asociativă legal constituită, pe baza borderoului care cuprinde numele, actul de identificare - serie, număr, cod numeric personal -, suma solicitată, suma aprobată, precum şi semnătura producătorului agricol, execută plata individuală a subvenţiilor.

5.   Cererile individuale şi borderourile de plată se arhivează, conform legislaţiei în vigoare, şi sunt puse la dispoziţie reprezentanţilor serviciului de inspecţii din cadrul sucursalei judeţene a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, precum şi organelor de control abilitate.

Art. 18. - In cadrul sucursalelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, persoanele nominalizate pentru verificarea solicitărilor, după înregistrarea cererilor în registrul de intrări-ieşiri, le clasifică şi le înregistrează în Registru.

Art. 19. - (1) Persoanele nominalizate pentru verificarea solicitărilor din cadrul sucursalelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, verifică lunar pe teren corectitudinea înscrisurilor din actele anexate la cererea de solicitare de subvenţii cu registrele de evidenţă a efectivelor de animale - Registrul agricol, registrul de mişcare a animalelor, registrele sanitare veterinare, registrele de intrare a animalelor în unităţile de abatorizare, rapoartele de tăiere, rapoartele de clasificare a carcaselor conform Sistemului de clasificare EUROP, precum şi valabilitatea autorizaţiilor sanitare veterinare şi licenţelor acordate pentru activitatea de abatorizare/procesare.

(2)   In urma verificărilor, persoanele menţionate la alin. (1) întocmesc o notă pe care o anexează la dosarul de solicitare a subvenţiei.

(3)   In urma verificărilor, inspectorul piscicol teritorial avizează cererea de solicitare a subvenţiei, verificând corectitudinea înscrisurilor în actele anexate.

Art. 20. - (1) Sucursalele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, după verificarea şi aprobarea cererilor pentru încasarea subvenţiilor prevăzute la art. 2 - 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, întocmesc şi transmit la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură situaţia centralizatoare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 şi 20 pentru bovine, porcine, ovine/caprine, pui broiler, familii de albine, viermi de mătase şi specii de peşte de consum, până în data de 20 a fiecărei luni, pentru solicitările înregistrate în luna precedentă.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite la Direcţia buget finanţe din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21 pentru bovine, porcine, ovine, păsări, familii de albine, viermi de mătase şi specii de peşte de consum, până în data de 25 a fiecărei luni, pentru solicitările înregistrate în luna precedentă.

Art. 21. - In baza situaţiei centralizatoare a cererilor pentru încasarea subvenţiilor, transmisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii, Pădurilor   şi   Dezoltării   Rurale   transmite   Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură şi vânătoare", titlul „Subvenţii". Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însoţită de situaţia centralizatoare a sprijinului direct al statului, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 22.

Art. 22. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care, pe baza cererilor aprobate de încasare a subvenţiilor cuvenite producătorilor agricoli, virează sumele în conturile producătorilor sau asociaţiilor, după caz, astfel: pentru persoana juridică, la trezorerii, iar pentru persoana fizică, în contul deschis de aceasta la băncile comerciale sau la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 23. - (1) Pentru efectivele de animale şi producţiile care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentele norme metodologice şi pentru care s-a efectuat plata în luna ianuarie 2006, subvenţiile cuvenite se solicită prin cereri care se depun la sucursalele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, până în data de 15 martie 2006.

(2)   Pentru efectivele de animale şi producţiile care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentele norme metodologice în cursul lunii decembrie 2006 şi pentru care s-a efectuat plata în luna decembrie 2006, subvenţiile cuvenite se solicită prin cereri care se depun la sucursalele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, până în data de 15 ianuarie 2007. Ulterior acestei date nu se mai primesc cereri pentru plata subvenţiilor aferente anului 2006.

(3)   Sucursalele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, întocmesc şi transmit la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură situaţia centralizatoare a solicitărilor menţionate la alin. (2), al cărei model este prevăzut la art. 20 alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare.

(4)   Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite la Direcţia buget finanţe din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare a solicitărilor prevăzută la art. 20 alin. (2), până la data de 31 ianuarie 2007.

Art. 24. - Sucursalele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a înregistra şi monitoriza toţi beneficiarii de subvenţii.

Art. 25. - Anexele nr. 1-22*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice

*) Anexele nr. 1-22 sunt reproduse în facsimil

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

            Agenţia de Plăţi şi Intervenţie                

            pentru Agricultură

                                                                                Verificat

Sucursala judeţului............

N r.____Data:___________

                                                                                 UARZ judeţului____________________

Verificat şi aprobat,                               Organizaţia de control a

pentru suma de__________lei               performanţelor de producţie la animale,

la data de___________                        conform Ordinului ministrului agriculturii,

Şef sucursală,                                        pădurilor şi dezvoltării ruralenr.19/2006_________

                                                             Deţinător Registru genealogic,
                                                                         conform Ordinului ministrului agriculturii,
                                                                                                 pădurilor 19/2006______________

                                                                             

                                                             CERERE

pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei pentru bovine prevăzută la art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 1853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier   

                                              şi din sectorul piscicol

Persoană fizică

Subsemnatul(a)________________________________________________________________

(nume, prenume, iniţiala tatălui)

domiciliat în localitatea (sat, comuna, oraş):__________________________________________

____________________sectorul_________________judeţul___________________________

Strada__________________________Nr. ________Codul poştal__________________________

Nr. telefon: /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/;   Nr. fax: /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Adresa e-mail__________________________________________________________________

posesor al BI/CI: Seria: _ Nr.:/_/_/_/_/_/_/,   CNP : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

cont bancar Nr./_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, deschis la Banca____________

_____________________________________Sucursala:______________________________

Persoană juridică

___________________________________cu sediul în localitatea______________________

(denumirea solicitantului)
 ______________, str._______________________________, nr._______, judeţul______________

_______________, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr._________, cod unic de înregistrare

(sat, comuna, oraş)

____________, înregistrată în Registrul exploataţiilor la D.A.D.R._______ la poziţia_________,

reprezentat prin_______________________, în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI

seria______, nr._________________________, cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,

cont bancar Nr. /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, deschis la Banca____________

___________________________________Sucursala:_______________________________

Solicit acordarea subvenţiei pentru:

1. un număr de:_____vaci care au fătat;

2. un număr de:_____vaci ai căror viţei au împlinit vârsta de 6 luni;

3. un număr de:_____vaci care sunt în controlul oficial al producţiei (COP);

4. un număr de:_____vaci care sunt înregistrate în Registrul Genealogic (RG);

5.    un număr de:_____vaci în exploataţii cu animale şi producţii ecologice;

înregistrate la data solicitării,

conform datelor înscrise în tabelul alăturat.

Menţionez următoarele:

Exploataţia pe care o deţin / al cărei reprezentant legal sunt, este înregistrată ca exploataţie la ANSV SA cu codul: /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/;

Sunt înregistrat în Volumul________la poziţia nr.________din Registrul Agricol al

localităţii în care se află situată exploataţia;

Vacile sunt în controlul oficial al producţiei (COP), realizat de persoane atestate din

cadrul organizaţiilor acreditate de ANARZ cu nr.______/ din data_________________

de___________________;

Vacile    sunt    înscrise    în    Registrul    Genealogic    organizat    şi    condus    de:
             ______________conform acreditării ANARZ nr.____________/din data de__________

Exploataţia este înregistrată cu vaci şi producţii animaliere ecologice la autoritatea
            competentă________________nr._______________din data de:___________________.

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz   contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

Data________________                                                                 Semnătura,

(şi ştampila în cazul persoanelor juridice)

TABEL
CU ANIMALELE PENTRU CARE SE SOLICITĂ SUBVENŢIE LA DATA DE:    

i    

Nr. crt.

Numărul

matricol al vacii

pentru care se

solicită subvenţia

Biotehnologia

de reproducţie

utilizată pentru

obţinerea

viţelului

însămânţare

artificială(IA)

sau montă

naturală (MN)

Data montei fecunde

Data fatarii

Valoarea subvenţiei

cuvenite la data

fătării vacii

(lei)

Valoarea

subvenţiei

cuvenite la

împlinirea

vârstei de 6

luni a viţelului

(lei)

Numărul

de înscriere în

registrul de

control

oficial al

producţiilor

Poziţia din

registrul

genealogic în care este

înscrisă vaca

Numărul de înregistrare al

Certificatul de

atestare ecologică a

vacii /exploatatiei

Valoarea subvenţiei solicitate

(lei)

Valoarea subvenţiei aprobate

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

2.

3.

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

ANEXA Nr. 2a) la normele  metodologice

                                      

                      DECLARAŢIE        

Persoană fizică

Subsemnatul(a)_________________________domiciliat în localitatea):_____________

                 (nume, prenume, iniţiala tatălui)                                            (sat, comuna, oraş)
_____________sectorul___________     judeţul____________strada_____________________

nr.________codul poştal_____________________,

nr.telefon:/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/,/_/_/_/_/; Nr. fax: _/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/

Adresa e-mail_____________________________________________

posesor al BI/CI: Seria: _ Nr.: /_/_/_/_/_/_/,  CNP : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

cont       bancar       Nr./_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,  deschis la  Banca
_____________________________ Sucursala:________________________________

Persoană juridică

_____________________________cu sediul în localitatea________________________

(denumirea solicitantului)
_____________, str.______________________, nr._____, judeţul_____________________

______________, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr._______________, cod unic de

(sat, comuna, oraş)

înregistrare _____________, înregistrată în Registrul exploataţiilor la D.A.D.R ._________

la poziţia_________, reprezentat prin___________________, în calitate de reprezentant legal,

posesor al BI/CI seria___, nr._________, cod numeric personal   /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,

Declar pe proprie răspundere că, un număr de:____________vaci au fătat un număr

de:________vitei, în data de__________________.

Data                                                                                Semnătură,

(ştampilă pentru persoane juridice)

ANEXA Nr. 2b)  la normele metodologice

DECLARAŢIE

Persoană fizică

Subsemnatul(a)_______________________domiciliat în localitatea):________________

                      (nume, prenume, iniţiala tatalui)                                                                  (sat, comuna, oraş)

_______________sectorul_________judeţul___________strada____________________

nr.______codul poştal__________________,

nr.telefon:/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/,/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/; Nr. fax: /_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/

Adresa e-mail___________________________________________

posesor al BI/CI: Seria: _ Nr.:/_/_/_/_/_/_/_/,  CNP : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

cont bancar Nr./_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, deschis  la  Banca

_________________________________ Sucursala:____________________________

Persoană juridică

_________________________________cu sediul în localitatea_____________________

(denumirea solicitantului)
_________________, str._________________________, nr.___, judeţul___________________

______________, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr._______________, cod unic de

(sat, comuna, oraş)

înregistrare  ____________, înregistrată în Registrul exploataţii lor la D.A.D.R .__________

la poziţia__________, reprezentat prin_____________________, în calitate de reprezentant legal,

posesor al BI/CI seria____, nr.______________, cod numeric personal   /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,

cont  bancar Nr./_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,  deschis la Banca

_________________________ Sucursala:_______________________

Declar pe proprie răspundere că, un nr. De________________capete ovine au fătat

în perioada________________________2006, conform datelor înscrise în cererea nr.

________________ şi sau un nr. de____________________capete caprine au fătat în

Perioada_____________2006, conform datelor înscrise în cererea nr._____________

Data_________________                                                               Semnătură,

(ştampilă pentru persoane juridice)

ANEXA Nr. 3a) la normele metodologice

                                   BULETIN DE ÎNSĂMÂNTARE ARTIFICIALĂ LA BOVINE    
                                                                                
NR.     _________________

Nume operator I.A.______________________________________        cod /_/_/_/

Proprietar vacă_________________________________________ /R/O/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Adresa_______________________________________________________________________

Vaca  nr matricol /R/O/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ rasa_____________________C.O.P. da / nu

Tata rasa________________,     cod    /_/_/_/_/_/_/

Data I.A.  /_/_/_/_/_/_/    nr.I.A./_/        simplă / dublă
Taur I.A. rasa____________________, cod   /_/_/_/_/_/

                             OPERATOR I.A.                                     PROPRIETAR

                        cod /_/_/_/

Semnătură     ___________________                     _________________

Data__________________

ANEXA Nr. 3b)  la normele metodologice

                           ADEVERINŢĂ  DE  ÎNSĂMÂNTARE  ARTIFICIALĂ  LA  BOVINE

                                                                                NR_________________    

Nume operator I.A._________________________________________              cod /_/_/_/

confirm că d-nul/a_________________________________, domiciliat în______________________,

Str._______________________Nr._______, Judeţul________________________cod numeric

personal CNP: /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, posesor BI/CI: Seria:______Nr.: /_/_/_/_/_/_/,

este proprietarul vacii cu nr. matricol /R/O/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, rasa__________________

care a fost însămânţată artificial cu taurul din rasa___________, cod /_/_/_/_/_/, la data de

___________ şi este înscrisă în Registrul unic la nr.__________.

OPERATOR I.A. cod /_/_/_/

Semnătură  _________________                                             Data________________________

ANEXA Nr. 3c) la normele metodologice

       BULETIN DE MONTĂ NATURALĂ CU TAUR AUTORIZAT LA BOVINE

                                                                        NR.__________________________

Staţiunea/punctul de montă natural__________________________________________________

Proprietar vacă _______________________________ R/0/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Adresa_______________________________________________________________________

Vaca nr. matricol R/0/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/rasa ________C.O.P. da / nu

Tata rasa__________________,     cod    /_/_/_/_/_/ /

Data montei  /_/_/_/_/_/_/_/ ,

Taur autorizat___________rasa__________, nr.matricol /R/0/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Şef staţiune/punct montă                                                                    PROPRIETAR

                                                                                                 __________________

Semnătură     _________________

Data  ______________

ANEXA Nr. 3d) la normele metodologice

               ADEVERINŢĂ DE MONTĂ NATURALĂ CU TAUR AUTORIZAT LA BOVINE

                                                                                               NR.     ______________

Subsemnatul, ________________________________________, reprezentant al staţiunii/punctului

de montă naturală autorizată din localitatea________________________. Judeţul________________

confirm   că   vaca cu   nr.   matricol   /R/O/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,   rasa   ____________________

aparţinând proprietarului (nume)_______________________, domiciliat în localitatea______________

Judeţul_______________________, cod numerice personal CNP: /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, posesor

BI/CI Seria:______Nr.:/_/_/_/_/_/_/_/, a fost montată cu taurul autorizat din rasa________________

cu nr. matricol /R/O/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/. la data de____________________şi este înscrisă în

Registrul de montă la nr.______________________.

Şef staţiune/punct de montă naturală autorizată

Semnătură  ____________________                                       Data_______________________

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie                                                       Verificat,

pentru Agricultură

Sucursala judeţului...................................

Nr.__________din_____________________

                                                                                                         Direcţia sanitară veterinară

Verificat şi aprobat,                                                                           şi pentru siguranţa alimentelor
pentru suma de___________lei                                                          a judeţului__________________

la data de_______________                                                               (numai pentru persoane juridice)

Şef sucursală,

CERERE

pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei pentru porcine prevăzută la art.3

din Hotărârea Guvernului nr. 1853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol

Persoană fizică

Subsemnatul(a)_______________________________domiciliat în localitatea__________________

                                  (nume,prenume,initiala tatălui)

______________________sectorul__________judeţul___________strada__________________

(sat, comuna, oraş)

nr______Nr.telefon:/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/; Nr. fax: _/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/

adresa e-mail___________________________________________________________________

posesor al BI/CI: Seria: _ Nr.: /_/_/_/_/_/_/,  CNP : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

cont bancar Nr./_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, deschis la Banca______________

_________________________________Sucursala:____________________________________

Persoană juridică

_________________________________________cu sediul în localitatea____________________

(denumirea solicitantului)
__________________, str._____________________________,nr._____, judeţul______________________

_______________, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr.______________________, cod unic de

(sat, comuna, oraş)

Înregistrare______________.înregistrată în Registrul exploataţiilor la D.A.D.R . _____________ la poziţia_________________________, reprezentat prin__________________________________    

în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria_______, nr.______________, cod numeric personal   /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/.

cont bancar Nr./_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, deschis la Banca___________________

___________________________________Sucursala:___________________________________,

solicit acordarea subvenţiei pentru porci: în număr de:____________capete şi o greutate de________

kg/cap livrate la data de_____________la_______________________________care nu clasifică/clasifică

animale în conformitate cu Sistemul de clasificare EUROP din localitatea_____________________, conform datelor înscrise în tabelul alăturat.

Menţionez următoarele:

1. Exploataţia pe care o deţin / al cărei reprezentant legal sunt, este înregistrată ca exploataţie la ANSV SA cu codul:/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/;

2. Sunt inregistrat în Volumul________la poziţia nr.____________________din Registrul Agricol al

localităţii în care se află situată exploataţia;

3.     Porcii  sunt  produşi/achiziţionaţi  de  la  unitatea __________________ din  intern/extern,  la

greutatea de_________________kg;

4. Porcii sunt încadraţi la clasele de calitate______________________.

5. Indeplinesc condiţiile cuprinse în Programul - cadru privind respectarea normelor de biosecuritate în exploataţiile de porcine autorizate/aprobate sanitar veterinar din România, fapt dovedit prin avizul direcţiei judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

6. Exploataţia este înregistrată cu porci şi producţii animaliere ecologice la autoritatea competentă prin certificatul__________________nr.____________din data de:_____________________.

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

Data___________________________                                                                          Semnătura,

(ştampila în cazul persoanelor juridice)

TABEL

CU ANIMALELE PENTRU CARE SE SOLICITĂ SUBVENŢIE

LA  DATA  DE:_________________

Nr. crt.

Numărul matricol

al porcului pentru

care se solicită

subvenţia

Greutatea

porcului la care

a fost livrat

Clasa de calitate

în care este încadrat porcul

Poziţia registrul agricol

Numărul de

înregistrare al

certificatului de

atestare ecologică

a porcului/

exploatatiei

Valoarea subvenţiei aprobate

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

2

TOTAL

ANEXA Nr. 4a) la normele  metodologice

Unitatea_______________________________________________

Judeţul___________________________________________

Mişcarea efectivului de animale

in perioada__________________

(capete)

Categoriile

de animale

Efectiv la data

______

INTRĂRI

TOTAL INTRĂRI

EFECTIV

INIŢIAL

PLUS INTRĂRI

IEŞIRI

TOTAL IEŞIRI

STOC

la data____

Zile

Furajate

nr.

Efectiv

Mediu Furajat

cap.

Fătare

Cumpărare

Transfer între categ

Alte intrări

Mortalitati

Vânzări

Sacrificări

Transfer între categori

Alte ieşiri

TOTAL

Conducătorul unităţii,                                                                                Director econom ic

(sau Proprietar exploataţie)                                                                        (Contabil şef)

Ştampilă

ANEXA Nr. 4b) la normele metodologice

- Abator____________________,

  Nr. autorizaţiei sanitară veterinară______________, Nr. licenţei de fabricaţie_____________________

  din localitatea__________________, judeţul_________________________

- Agenţia de clasificare____________________

  Cod unic de înregistrare__________________

  din localitatea_________________, judeţul________________

- Numele şi prenumele clasificatorului_______________________, CNP /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  Numele şi prenumele clasificatorului independent__________________, CNP : : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

- Proprietar porcine______________________,

  din localitatea______________________, judeţul_____________________

CENTRALIZATORUL RAPOARTELOR DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE PORCINE, PE CLASELE DE CALITATE "E" Şl "U",

Nr. crt.

Data abatorizării

Numărul raportului

de clasificare a

carcaselor de

porcine

Numărul total de porci abatorizaţi

Numărul total de carcase rezultate

Număr carcase

clasa "E" cu

greutatea între 65

kg şi 95 kg

Număr carcase

clasa "U" cu

greutatea între 65

kg şi 95 kg

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL

                       CLASIFICATOR,                                                                                                                                   ŞEF ABATOR,

                                                                                                                                                                                   (ştampila)

ANEXA Nr. 5) la normele metodologice

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură
Sucursala judeţului ..............................

Nr.___________din________________

Verificat şi aprobat,

pentru suma de_____________lei

la data de__________________

Şef sucursală,

CERERE

pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei pentru porcine prevăzută la art.4 din Hotărârea Guvernului nr. 1853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol

Persoană fizică

Subsemnatul(a) _______________________________domiciliat in localitatea______________

(nume, prenume, iniţiala tatălui)

_______________________sectorul__________judeţul____________strada_____________________

(sat, comuna, oraş)

Nr_______Nr. telefon:/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/;  Nr. fax: _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

adresa e-mail_________________________________________________________________

posesor al BI/CI: Seria:______ Nr.: /_/_/_/_/_/_/ ,   CNP :/_/_/_/_/_/_/_/ _/_/_/_/_/_/_/_/

cont bancar Nr./_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, deschis la Banca_____________

_______________________________Sucursala:_______________________________________

solicit acordarea subvenţiei pentru cumpărarea unui nr de:______________capete purcei, înţărcaţi,

castraţi, în greutate  de _______________ kg/cap,  din  producţia  internă,  obţinuţi  prin schema de

încrucişare industrială _____________de la unitatea ____________________ , conform datelor înscrise în tabelul alăturat.

Menţionez următoarele:

1. Cresc şi îngraş purceii în exploataţia proprie pe care o deţin şi este înregistrată ca exploataţie la ANSV SA  cu codul/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

2. Sunt  înregistrat  în   Volumul_______la   poziţia   nr.___________din   Registrul   Agricol   al localităţii în care se află situată exploataţia.

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

Data____________________                                                                  Semnătura,

TABEL

CU ANIMALELE   PENTRU CARE SE SOLICITĂ SUBVENŢIE

LA DATA DE: _     _________

Nr.

crt.

Nr. total de purcei cumpăraţi (capete)

Greutatea totală a

purceilor

(kg)

Greutatea medie

a purceilor

(kg/cap)

Valoarea unitară a

subvenţiei

(lei/cap)

Valoarea subvenţiei aprobate

(lei)

0

1

2

3

4

5

1

TOTAL

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Sucursala judeţului......................

Nr.___________din     _______________                       Verificat,

Verificat şi aprobat,                                                    UARZ judeţului______________

pentru suma de_____________lei

la data de___________________                             Deţinător Registru genealogic,

Şef sucursală,                                                             conform OMAPDR nr.19/2006_______________

                                                                                                           

  CERERE

pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei pentru ovine/caprine prevăzută la

art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 1853/2005 privind sprijinul direct al statului prin

acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi

                                         din sectorul piscicol

Persoană fizică

Subsemnatul(a)____________________________________domiciliat în localitatea_____________

(nume, prenume, iniţiala tatălui)

_______________________sectorul________judeţul______________strada____________________

(sat, comuna, oraş)

nr_________Nr. telefon:_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/; Nr. fax: /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

adresa e-mail______________________________________________________________________

posesor al BI/CI: Seria: _ Nr.: /_/_/_/_/_/_/,   CNP : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/cont bancar Nr./_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, deschis la Banca______________________________

_______________________________Sucursala:__________________________________________

Persoană juridică

______________________________________________cu sediul în localitatea__________________

(de n u m irea  solicita n tu l ui)

________________, str.________________________________,nr._____, judeţul________________________

_____________, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr.___________________________, cod unic de

(sat, comuna, oraş)

Înregistrare_____________.înregistrată în Registrul exploataţiilor la D.A.D.R__________ ______ . la poziţia ______________________reprezentat prin ___________________________, în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria___ nr._______________     , cod numeric personal   /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,

cont bancar Nr./_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_deschis la Banca____________________

__________________________________Sucursala:________________________________________,

Solicit acordarea subvenţiei pentru:

a) un număr de: ________ capete ovine care sunt înregistrate în registrul agricol la data de

_____________şi care au fătat în perioada_________________________________2006;

b) un număr de:_________capete caprine care sunt înregistrate în registrul agricol la data de

____________şi care au fătat în perioada___________________________________2006;

c) un număr de:_________capete ovine care sunt înregistrate în registrul agricol la data de

__________şi care au fătat în perioada___________________________2006, în exploataţii

cu animale şi producţii ecologice ;

d) un număr de:_________capete caprine care sunt înregistrate în registrul agricol la data de

___________şi care au fătat în perioada_________________________2006, în exploataţii

cu animale şi producţii ecologice ;

e) un număr de:______________capete berbeci care sunt înregistraţi în Registrul Genealogic;

f) un număr de:______________capete ţapi care sunt înregistraţi în Registrul Genealogic;

conform datelor înscrise în tabelul alăturat.

Menţionez următoarele:

1. Exploataţia  pe  care  o  deţin / al  cărei  reprezentant legal  sunt,  este înregistrată ca
exploataţie la ANSV SA cu codul/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_

2. Deţin un număr de_______________capete ovine/caprine în exploataţie;

3. Sunt înregistrat în Volumul_________la poziţia nr.________din Registrul Agricol al localităţii în care se află situată exploataţia, la data de_________________;

4. Exploataţia  este  înregistrată  cu  ovine/caprine  şi  producţii  animaliere  ecologice  la  autoritatea competentă prin certificatul________nr.______   din data de:____________________.

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

             Data_____________________                                                       Semnătura,

        (ştampila în cazul persoanelor juridice)

TABEL

CU ANIMALELE  PENTRU CARE SE SOLICITĂ SUBVENŢIE

               LA DATA DE:     _______________

Nr. crt

Ovinepecarele deţin

(cap.)

Caprine

pe care

le deţin

(cap.)

Berbeci

înscrişi în

Registrul

genealogic

(cap.)

Ţapi

înscrişi în

Registrul

genealogic

(cap.)

Poziţia registrul agricol

Numărul de

înregistrare al

certificatului de

atestare

ecologică a

ovinelor/caprinelor/ exploataţiei

Ovine/ caprine pentru care se solicită subvenţie (cap.)

Val.

unit.

subv.

ovine/

caprine

(lei/cap)

Berbeci/

ţapi pentru

care se

solicită

subvenţie

(cap.)

Val.

unit.

subv. berbec/

ţap (lei/cap)

Valoarea subvenţiei aprobate

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Total

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice

PROGRAM CADRU MINIMAL DE BIOSECURITATE IN FERMELE AVICOLE

Lista de măsuri de mai jos se referă la toate tipurile de ferme avicole indiferent de mărimea acestora.

            MĂSURI LEGATE DE FERMĂ

SUBIECTUL

MASURI

1. Circulaţia   păsărilor pentru abatorizare

Monitorizarea fiecărui transport cu privire la ferma de origine, destinaţie şi traseul ce urmează a fi parcurs.

2. Circulaţia puilor de o zi pentru populare şi a ouălor de incubaţie

De asemenea monitorizarea fiecărui transport cu privire la ferma de provenienţă, destinaţia şi traseul mijlocului de transport. Cartoanele pentru ouăle de incubaţie vor fi de unică folosinţă. Cofrajele din  PVC se spală şi se dezinfectează obligatoriu în vederea refolosirii.

3. Circulaţia ouălor pentru consum

Ambalajele şi cartoanele pentru transportul ouălor pentru consum vor avea unică folosinţă.

4. Transportul furajelor combinate

Mijloacele de transport furaje se spală şi se dezinfectează în afara

fermei.

La intrarea în fermă va funcţiona un dezinfector sau un covor cu

dezinfectant.

Depozitarea furajelor în fermă se va face în buncăre specializate etanşe pentru a evita pătrunderea în interior a păsărilor sălbatice. Acolo unde nu există buncăre specializate furajele se vor depozita în camere etanşe special amenajate.

5. Intrarea personalului în fermă

Va exista filtru sanitar prevăzut cu trei încăperi (cameră pentru

echipamente    de    stradă,    cameră    cu    duş,    cameră    pentru

echipamentul de fermă).

Schimbarea  îmbrăcămintei  de   stradă   şi  a   încălţămintelor  cu

echipament de fermă.

Prezenţa tăviţelor dezinfectoare la intrarea şi ieşirea din filtrul

sanitar.

Verificarea integralităţii gardurilor ce înconjoară fermele.

6. Alimentarea cu apă a fermei

Se interzice alimentarea fermelor din surse de apă deschise. Alimentarea cu apă a fermelor se face din puţuri forate sau de la reţeaua publică de apă.

Tratarea antimicrobiană a apei se va face conform regulilor de igienă în vigoare.

7.Adăposturile de creştere

Vor fi etanşe pentru evitarea pătrunderii în interior a păsărilor sălbatice şi a rozătoarelor.

La intrarea în adăpost va funcţiona o tăviţă dezinfectoare pentru dezinfecţia încălţămintei şi un sistem de spălare şi dezinfecţie a mâinilor îngrijitorilor.

MĂSURI CU PRIVIRE LA ANGAJAŢI Şl / SAU VIZITATORI

1. Mişcări de personal sau vizitatori în fermă

Personalul de serviciu (mecanici, electricieni, fochişti, tractorişti) care nu intră în contact cu păsările va urma programul de spălare şi dezinfecţie ca şi personalul din fermă (duş şi schimb de haine pentru persoane, dezinfecţie cu formalin pentru echipament)

2. Contacte cu păsări din afara fermei

Angajaţii din fermele avicole nu vor avea un al doilea serviciu tot în ferme de păsări.

După concediu, personalul din ferme nu trebuie să vină în contact cu păsările 72 ore înainte de începerea serviciului.

MĂSURI CU PRIVIRE LA INTRODUCEREA ÎN FERMĂ A MATERIALELOR DIN EXTERIOR

1.  Diverse  materiale (cu excepţia utilajelor)   care intră în  contact direct cu păsările sau dejecţiile

Acest tip de material trebuie cumpărat exclusiv ca nou şi dezinfectat cu formalin înainte de introducerea în ferme; Se va evita refolosirea acestor materiale.

2.  Materiale fără contact   cu păsările sau dejecţiile

Acest tip de materiale sunt mai puţin riscante dar trebuie să se dezinfecteze corespunzător la intrarea în fermă

3.  Mijloace de transport dejecţii

Mijloacele de transport dejecţii din fermă în exterior pe parcursul unui

ciclu de producţie se vor spăla şi dezinfecta la fiecare intrare în

fermă.

Se interzice folosirea mijloacelor de transport dejecţii în mai multe

platforme de producţie în aceiaşi zi.

4. Ingrediente furajere

(Acest capitol intră în responsabilitatea

Fabricilor de Nutreţuri

Combinate)

Fiecare  ingredient furajer are  propriul sau  risc de contaminare.

Ingredientele cu risc mare trebuie monitorizate cu atenţie. Trebuie

ţinute    registre    corespunzătoare    despre    fiecare    furnizor    de

ingrediente furajere si create baze de date ale controlului calităţii

pentru fiecare furnizor;

Trebuie intocmit un plan de utilizare a ingredientelor cu risc mare in

hrana anumitor pasări, precum pasările cu vârste foarte mici, pasări

stresate  sau  pasări de  reproducţie.  Păsările sunt vulnerabile  la

diferite infecţii, de aceea trebuiesc folosite cele mai bune materii

prime, salubre şi nutreţuri granulate si tratate antimicrobian;

Fabrica de nutreţuri combinate trebuie să aibă un program de

biosecuritate   funcţional,   să   dispună   de  zone   tampon   care   să

împiedice persoanele neautorizate să pătrundă in fabrică. Vizitatorii

trebuie consideraţi contaminaţi si de aceea se vor echipa cu haine si

incălţăminte aseptice;

Rozătoarele şi păsările sălbatice nu trebuie lăsate in fabrică  sau in

apropierea acesteia. Perimetrul clădirii trebuie să fie intact cu toate

uşile şi ferestrele inchise. Materialele propice pentru cuibărit trebuie

înlăturate, iar potenţialele locuri de cuibărit eliminate;

Modul de circulaţie al angajaţilor trebuie conceput să minimalizeze

posibilitatea    contaminării    incrucişate;    angajaţii    de    la    primire

ingrediente nu trebuie să circule in zona furajelor finite şi invers; se

pot folosi echipamente de culori diferite;

Zona de primire ingrediente trebuie să fie curată şi bine organizată.

Ingredientele cu dejecţii de rozătoare şi/sau de păsări, infestate cu

insecte trebuie respinse înainte de descărcare. Gurile sau zonele de

descărcare trebuie să fie lipsite de urme vizibile ale ingredientelor

anterioare. Pentru salubrizarea gurilor de descărcare se poate folosi

porumbul   măcinat   (45   kg)   conţinând   intre   0,5%-1%   substanţe

antimicrobiene (amestec de acizi organici şi sărurile acestora);

Vehiculele de transport trebuie  inspectate şi salubrizate după o

schemă regulată. Aşternutul, deşeurile de abator sau mortalităţile nu

trebuie niciodată transportate cu utilajele destinate transportului de

ingrediente. Pentru furajele de reproducţie se folosesc mijloace de

transport speciale;

Se vor folosi numai furaje granulate sau tratate chimic pentru toate

categoriile de păsări.

Fabricile de furaje trebuie să aibă programe de instruire a salariaţilor

şi să ceară sugestii de la salariaţi pentru îmbunătăţirea programului.

MĂSURI PRIVIND EVACUAREA DEŞEURILOR Şl GUNOIULUI DE GRAJD

1. Păsările moarte

Colectarea şi eliminarea păsărilor moarte se face prin incinerare în fermă sau îngropare şi ardere în fermă.

In situaţia când se transportă la protan pentru incinerare, păsările moarte se ambalează corespunzător şi se transportă cu mijloace de transport corespunzătoare.

2. Resturi de incubaţie

Deşeurile rezultate în urma procesului de incubaţie se incinerează

conform legislaţiei în vigoare, Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005

privind   reglementări   de   neutralizare   a   deşeurilor   de   origine

animală.

Inainte de a fi transportate  la  locul de  incinerare acestea se

dezinfectează  şi  se  ambalează  corespunzător într-o  încăpere

special amenajată.

3. Deşeurile de abator

Se sterilizează prin procesare şi tranformare în făinuri proteice la temperatura de 135 C timp de 20 min.

Făinurile proteice rezultate nu se vor folosi în hrana animalelor de fermă ci vor urma destinaţia conform legislaţiei în vigoare, respectiv Ordinul   ministrului   agriculturii,   pădurii  şi   dezvoltării   rurale   nr. 723/2003   pentru   aprobarea    Normei   sanitare   veterinare   ce stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale,   ce   nu   sunt  destinate   consumului   uman,   Ordonanţa Guvernului  nr.  47/2005  privind  reglementări de  neutralizare  a deşeurilor de origine animală.

In cazul în care nu există sisteme de sterilizare prin procesare şi transformare în făinuri proteice, deşeurile de abator se vor livra spre  incinerare  la cel  mai apropiat incinerator cu condiţia ca transportul să se facă în containere perfect etanşe.

4. Dejecţiile din fermă (gunoiul de grajd)

Se vor dezinfecta şi depozita pe platforme împrejmuite sau se vor utiliza ca îngrăşământ agricol în funcţie de situaţia epizootologică. Pentru fermele de găini ouătoare dejecţiile se vor depozita în batale speciale.

MĂSURI PENTRU PREVENIREA INFECŢIEI ÎN ABATOR

1.   Menţinerea   igienei în abator

Se va urmări funcţionarea corectă a următoarelor activităţi:                                                                                                                                                                                                                                   

-     staţia de preparare a detergenţilor

-     existenţa unui spaţiu pentru spălarea şi dezinfecţia utilajului mobil

-     spălarea şi dezinfecţia cuştilor şi a autovehiculelor de transport
păsări vii

-     existenţa unor amenajări pentru prevenirea pătrunderii insectelor
şi păsărilor sălbatice în abator

-     existenţa    unor   sterilizatoare    pentru    sterilizarea   cuţitelor,
instrumentelor şi a altor accesorii folosite de personal în procesul
de producţie.

-     existenţa materialului de protecţie pentru personalul care lucrează
în abator (mănuşi, mască şi eventual ochelari)

2. Igiena personalului

Existenţa unui grup social cu sistem de filtru sanitar.

Se va urmări existenţa unor surse suficiente de apă pentru băut.

Se va urmări dotarea cu chiuvete pentru spaţiile tehnologice şi în

cele auxiliare (vestiare, săli de mese, toalete, etc.)

Cabine de toaletă pentru bărbaţi, respectiv pentru femei.

Spălătorie pentru echipamente de protecţie.

Organizarea unor spaţii pentru servit masa şi pentru punct sanitar.

ANEXA Nr. 8 la normele metodologice

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Sucursala judeţului.......................

Nr.__________din__________________                                                         Verificat,

Verificat şi aprobat,                                                                    Direcţia sanitară veterinară

pentru suma de_______________                                             şi pentru siguranţa alimentelor

la data de____________________                                           a judeţului_________________

Şef sucursală,

              

               CERERE

pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei pentru puii broiler prevăzută la

art.6 din Hotărârea Guvernului nr. 1853/2005 privind sprijinul direct al statului prin

acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi

din sectorul piscicol

Persoană fizică

Subsemnatul(a)_______________________________domiciliat în localitatea________________

(nume, prenume, iniţiala tatălui)

____________________sectorul____________judeţul____________strada___________________

(sat, comuna, oraş)

nr_________Nr. telefon:/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/; Nr. fax: _/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/

adresa e-mail_____________________________________________________________________

posesor al BI/CI: Seria: _ Nr.: /_/_/_/_/_/_/,  CNP : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

cont bancar Nr./_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, deschis la Banca___________________

_______________________________Sucursala:________________________________________

Persoană juridică

________________________________________cu sediul în localitatea______________________

(denumirea solicitantului)
________________, str._________________________________,nr._______, judeţul____________________

________________, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr._______________________, cod unic de

(sat, comuna, oraş)

Înregistrare__________________.înregistrată în Registrul exploataţiilor la D.A.D.R.     la poziţia________,

reprezentat prin _____________________________, în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI

Seria_______, nr.___________________, cod numeric personal   /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/.

cont bancar Nr./_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, deschis la Banca______________________

_______________________________Sucursala:__________________________________________,

solicit acordarea subvenţiei pentru pui broiler: în număr de: ___________________ capete şi o greutate

medie pe lot de_______________________ kg/cap (mai mare sau egală cu 1,75 kg), din factura/nota de

intrare-recepţie nr._____________livrate la data de_____________________la________________________,

conform datelor înscrise în tabelul alăturat.

Menţionez următoarele:

1.Exploataţia pe care o deţin / al cărei reprezentant legal sunt, este înregistrată ca exploataţie ia ANSV SA cu codul: /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/;

2.Sunt înregistrat în Volumul____________la poziţia nr._________________din Registrul Agricol al localităţii în care se află situată exploataţia;

3. Indeplinesc condiţiile cuprinse în Programul - cadru minimal de biosecuritate în fermele avicole, fapt dovedit prin avizul direcţiei judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

Data_____________________________                                         Semnătura,

                                                                                   (ştampila în cazul persoanelor juridice)

TABEL

PENTRU PUII BROILER PENTRU CARE SE SOLICITĂ SUBVENŢIE

LA  DATA  DE:__________________________

Nr. crt.

Poziţia registrul agricol

Data livrării

Pui broiler din factura

De livrare/nota

de intrare-

receptie

(cap.)

Greutatea

totală a puilor

broiler din

factura de

livrare/nota de

intrare-

receptie

(kg)

Greutatea

medie

rezultată

(col.4/col.3)

(kg)

Pui broiler

pentru care se

solicită

subvenţie

(cap.)

Valoarea

unitară a

subvenţiei

(lei/cap)

Valoarea subvenţiei

aprobate

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

Total

ANEXA Nr. 9 la normele metodologice

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Sucursala judeţului.......................................                          Direcţia sanitară veterinară şi pentru

Nr.____________din_________________                                           siguranţa alimentelor a judeţului

                                                                                            _____________________________

Verificat şi aprobat,

pentru suma de_____________lei

la data de__________________

Şef sucursală,

CERERE

pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei pentru familii de albine prevăzută la art.7 din Hotărârea Guvernului nr. 1853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol

Persoană fizică

Subsemnatul (a)___________________________________domiciliat în localitatea________________

                                      (nume, prenume, iniţiala tatălui)

______________________sectorul__________judeţul__________strada______________________

(sat, comuna, oraş)

Nr_______Nr. telefon:/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/,/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/; Nr. fax: /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Codul poştal________________________

adresa e-mail______________________________________________________________________

posesor al BI/CI: Seria: _ Nr.: /_/_/_/_/_/_/,   CNP : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

cont bancar Nr./_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, deschis la Banca____________________

_______________________________Sucursala:_________________________________________

Persoană juridică

_________________________________cu sediul în localitatea    

(de n u mirea  sol i c i t a n t u l u i)

________________, str.______________________________,nr.________, judeţul__________________

_________________, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr.____________________, cod unic de

(sat, comuna, oraş)

inregistrare____________________.înregistrată în Registrul exploataţiilor la D.A.D.R._____________

la poziţia_______________________, reprezentat prin ____________________________________, în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria_____, nr.____________,  cod numeric personal   /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,

Solicit acordarea subvenţiei pentru:

a) un număr de:________familii de albine, pentru care s-au predat_____________kg miere la unităţi

de procesare autorizate;

b) un număr de:________________familii de albine certificate ecologic, pentru care s-au predat

________________kg miere la unităţi de procesare autorizate;

conform datelor înscrise în tabelul alăturat.

Menţionez următoarele:

1.     Deţin un număr de_____________familii de albine;

2.     Sunt înregistrat în Volumul_________la poziţia nr.___________din Registrul Agricol al localităţii în care se află situată exploataţia;

3.    Exploataţia este înregistrată cu familii de albine şi producţii ecologice la autoritatea
competentă prin certificatul_______nr.__________ din data de:_____________________.

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

Data______________                                                                  Semnătura,

(ştampila în cazul persoanelor juridice)

TABEL

CU FAMILIILE DE ALBINE  PENTRU CARE SE SOLICITĂ SUBVENŢIE

LA DATA DE:_______________

Nr.crt.

Familii de

albine pentru

care se solicită

subvenţii

(nr.)

Poziţia în registrul agricol

Numărul de înregistrare al certificatului de atestare ecologică a familiilor de albine

Cantitatea de

miere livrată la

unităţi de

procesare

autorizate

(kg)

Valoarea unitară a subvenţiei (lei/fam.)

Valoarea subvenţiei aprobate

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

2

3

Total

ANEXA Nr. 10 la normele metodologice

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie

pentru Agricultură                                                                               Unitatea specializată

Sucursala judeţului...................................                                           în procesarea ouălor

de viermi de mătase

Nr.__________din______________                                                      __________________

Şef sucursală,

               CERERE

pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei pentru ouăle de viermi de mătase

prevăzută la art.8 din Hotărârea Guvernului nr. 1853/2005 privind sprijinul direct al

statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul

animalier şi din sectorul piscicol

Persoană fizică

Subsemnatul(a)________________________________domiciliat în localitatea_______________

                              (nume, prenume, iniţiala tatălui)

____________________sectorul_____________judeţul____________strada_________________

(sat, comuna, oraş)

nr_________Nr. telefon:/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/; Nr. fax:/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Codul poştal______________________________________

adresa e-mail____________________________________________________________________

posesor al BI/CI: Seria: _ Nr.:/_/_/_/_/_/_/_/,  CNP : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

cont bancar Nr./_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, deschis la Banca__________________

______________________________Sucursala:________________________________________

Persoană juridică

___________________________________________cu sediul în localitatea__________________

(d e n u m i rea   solic i t a n t u l u i)

___________________, str._____________________________,nr._______, judeţul___________________

________________, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr._______________________, cod unic de

(sat, comuna, oraş)

inregistrare___________________.înregistrată în Registrul exploataţiilor la D.A.D.R._____________ la poziţia__________________, reprezentat prin_________________________, în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria___, nr.______________, cod numeric personal   /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,

cont bancar Nr./_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, deschis la Banca____________________

___________________________________Sucursala:______________________________________,

solicit acordarea subvenţiei pentru un număr de:______________cutii de ouă de viermi de mătase,

pentru care s-au predat ________________ kg gogoşi crude la unităţi de procesare autorizate,

conform datelor înscrise în tabelul alăturat.

Menţionez următoarele:

1.     Am preluat un număr de______cutii cu ouă de viermi de mătase  de la____________________prin

contract nr.______________şi am livrat___________kg gogoşi crude la_______________________;

2.     Indeplinesc condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi
mediului nr.119/2004, precum şi condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor şi mediului nr.658/2002.

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

Data______________________                                                                                     Semnătura,

(ştampila în cazul persoanelor juridice)

TABEL

CU NUMĂRUL DE CUTII PENTRU CARE SE SOLICITĂ SUBVENŢII

                LA DATA DE:_________________

Nr. crt.

Cutii pentru

care se solicită

subvenţii

(nr.)

Valoarea unitară a subvenţiei

(lei/cutie)

Cantitatea de gogoşi crude livrată la unităţi de

procesare autorizate

Valoarea subvenţiei

aprobate

(col 1 x col 2)

(lei)

Total (kg)

revine pe cutie (kg)

0

1

2

3

4

5

1

2

3

TOTAL

ANEXA Nr. 11 la normele metodologice

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie

pentru Agricultură                                                                                  Inspector piscicol

Sucursala judeţului .................................                                                   teritorial

N r._________Data:__________________

Şef sucursală,

CERERE

pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei pentru peştele de consum prevăzută la art.9 din Hotărârea Guvernului nr. 1853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol

Persoană juridică

______________________________________cu sediul în localitatea________________________

(denumirea solicitantului)
_________________, str._____________________________, nr._____, judeţul________________

______________________, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr._______________, cod unic de

(sat, comuna, oraş)    

înregistrare  ____________, înregistrată în Registrul unităţilor de acvacultura la poziţia__________,

reprezentat prin___________________________, în calitate de reprezentant legal, posesor al   BI/CI

seria________, nr._____________________, cod numeric personal   /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,

cont bancar Nr./_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, deschis la Banca_______________

___________________________________Sucursala:_____________________________________,

solicit acordarea subvenţiei pentru peşte de consum_______________________________________,

                                                                                                                (specia)
cantitatea de___________kg livrate la data de_____________la___________________din localitatea

                                                                                                                        (unităţi specializate)

________________________  ,  conform datelor înscrise în tabelul alăturat.

Menţionez următoarele:

1.Amenajarea piscicolă pe care o deţin / administrez / al cărei reprezentant legal sunt, este    înregistrată    cu    nr.____________________   în   Registrul  unităţilor  de   producţie   din acvacultura din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura;

2.     Am licenţa de acvacultura nr._____________din data___________________;

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

            Data                                                                                                           Semnatura,

                     (ştampilă)

TABEL

CU SPECIILE DE PEŞTI  PENTRU CARE SE SOLICITĂ SUBVENŢIE LA 

            DATA DE:     ______________

Nr. crt.

Specia

Cantitate

totală

(kg)

Greutate

medie la

livrare/

buc.(kg)

Data livrării

Unitatea specializată la care s-a livrat

Poziţia din

registrul

unităţilor de

producţie din

acvacultura

Valoarea

unitară a

subvenţiei

(lei/kg)

Valoarea

subvenţiei

aprobate

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

 …

TOTAL

ANEXA Nr.12 la normele metodologice

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Sucursala judeţului    

Nr. _____  Data: ____________   

Verificat şi aprobat,

pentru suma de ___________ lei

la data de ________________   

Şef sucursală,

              CERERE

pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiilor conform prevederilor Hotărârii

Guvernului nr.1853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii,

în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol,

prin intermediul formelor asociative

___________________________________cu sediul în _______________________________________

(Denumirea formei asociative)                                                                                                                (judeţ, localitate, str., nr.)

înregistrat/ă prin________________________la judecătoria_______________________reprezentată

legal prin______________________________________posesor al BI/CI seria_______nr.________________________

cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, cont bancar

Nr./_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, deschis la Banca__________________________________________

________________________________________Sucursala: ________________________________________,

solicit acordarea subvenţiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1853/2005 pentru următorii beneficiari care îndeplinesc condiţiile din prezentele norme metodologic

Nr. crt.

Nr. cerere

Numele şi

prenumele

solicitantului

BI/CI solicitant (serie.nr.)

Cantitatea

pentru care

se solicită

subvenţie

(cap., fam., nr. cutii, kg)

Felul

subvenţiei

(conf. art.2, 3,

4, 5, 6,7, 8, 9

din HG nr.1853/2005)

Valoarea

unitară a

subvenţiei

(lei/cap,fam., cutii, kg)

Valoarea

totală a

subvenţiei

(col4xcol6)

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

2

    …

Total

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

Anexez următoarele documente:

                Data                                                                        Semnătura şi ştampila,

* Acesta este un model de cerere, care trebuie întocmit pentru fiecare specie, în parte.

ANEXA Nr. 13 la normele metodologice

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Sucursala judeţului…………………

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei pentru bovine prevăzută la att.2 din Hotărârea Guvernului nr. 1853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol

Nr. crt.

Denumirea beneficiarilor

Felul subvenţiei

Cantitatea

pentru care

s-a aprobat

acordarea

subvenţiei

(capete)

Valoarea

unitară a

subvenţiei

(lei/cap)

Valoarea

subvenţiei

primită de la

bugetul de stat

(col 3 X col 4)

(lei)

Valoarea totală

a subvenţiei/

beneficiar

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

2

TOTAL

ŞEF SUCURSALA,                                                                            

Data

ANEXA Nr. 14 la normele   metodologice

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru  Agricultură

Sucursala judeţului…………………..

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei pentru porcii livraţi la abatoare, prevăzută la art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 1853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol

Nr. crt.

Denumirea beneficiarilor

Felul subvenţiei

Cantitatea pentru care s-a

aprobat acordarea subvenţiei

(capete)

Valoarea

unitară a

subvenţiei

(lei/cap)

Valoarea totală

a subvenţiei

primită de la

bugetul de stat

(col 3 X col 4)

(lei)

0

1

2

3

4

5

1

2

3

  …

TOTAL

ŞEF SUCURSALA,

Data

ANEXA Nr. 15 la normele metodologice

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Sucursala judeţului………………….

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei pentru cumpărarea de purcei din producţie internă, prevăzută la art.4 din Hotărârea Guvernului nr. 1853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol

Nr. crt.

Denumirea beneficiarilor

Cantitatea pentru

care s-a aprobat

acordarea

subvenţiei

(capete)

Valoarea

unitară a

subvenţiei

(lei/cap)

Valoarea totală a

subvenţiei primită

de la bugetul de stat

(col 2 X col 3)

(lei)

0

1

2

3

4

1

2

3

   …

TOTAL

ŞEF SUCURSALĂ,

Data

ANEXA Nr.16 la normele metodologice

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Sucursala judeţului………………….

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei pentru ovine/caprine/berbeci/ţapi, prevăzută la art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 1853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol

Nr. crt.

Denumirea beneficiarilor

Felul subvenţiei

Cantitatea pentru care s-a

aprobat acordarea subvenţiei

(capete)

Valoarea

unitară a

subvenţiei

(lei/cap)

Valoarea totală a

subvenţiei

primită de la

bugetul de stat

(col 3 X col 4)

(lei)

0

1

2

3

4

5

1

2

3

TOTAL

ŞEF SUCURSALĂ,

Data

ANEXA Nr.17 la normele metodologice

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Sucursala judeţului.............................

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei pentru puii broiler, prevăzută la art.6 din Hotărârea Guvernului nr. 1853/2005

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătoriloragricoli din sectorul animalier şi din

sectorul piscicol

Nr. crt.

Denumirea beneficiarilor

Nr. de pui

broiler pentru

care s-a

aprobat

acordarea

subvenţiei

(capete)

Valoarea

unitară a

subvenţiei

(lei/cap)

Valoarea totală a

subvenţiei

primită de la

bugetul de stat

(col 2 X col 3)

(lei)

0

1

2

3

4

1

2

3

TOTAL

ŞEF SUCURSALĂ,

Data

ANEXA Nr.18 la normele metodologice

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Sucursala judeţului........................................

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei pentru familiile de albine, prevăzută la art.7 din Hotărârea Guvernului nr. 1853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol

Nr. crt.

Denumirea beneficiarilor

Nr. de familii de albine

pentru care se acordă subvenţie

Valoarea

unitară a

subvenţiei

(lei/fam.)

Valoarea totală a

subvenţiei primită

de la bugetul de stat

(col 2 X col 3)

(lei)

0

1

2

3

4

1

2

3

TOTAL

ŞEF SUCURSALA,

Data

ANEXA Nr. 19  la normele metodologice

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Sucursala judeţului.............................                                                              

                                                                                                                                                                                                     

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei pentru ouăle de viermi de mătase, prevăzută la art.8 din Hotărârea Guvernului nr. 1853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol

Nr. crt.

Denumirea beneficiarilor

Nr. de cutii

cu ouă de

viermi de

mătase

pentru care se acordă subvenţie

Valoarea

unitară a

subvenţiei

(lei/cutie)

Valoarea totală a

subvenţiei primită

de la bugetul de stat

(col 2 X col 3)

(lei)

0

1

2

3

4

1

2

3

TOTAL

ŞEF SUCURSALĂ,

Data

ANEXA Nr. 20 la normele metodologice

                                                                                                               

Agenţia de Plăţi şi

Intervenţiepentru Agricultură    

Sucursala judeţului......................................

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei pentru peştii de consum, prevăzută la att.9 din Hotărârea Guvernului nr. 1853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol

Nr. crt.

Denumirea beneficiarilor

Specia

Cantitatea

pentru care

s-a aprobat

acordarea

subvenţiei

(kg)

Valoarea

unitară a

subvenţiei

(lei/kg)

Valoarea

totală a

subvenţiei

primită de la

bugetul de

stat

(col 3 X col 4)

(lei)

0

1

2

3

4

5

1

2

3

TOTAL

ŞEF SUCURSALA,

Data

ANEXA Nr. 21 la normele metodologice

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură

Situaţia centralizatoare

pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiilor prevăzute la art.2 - art.9 din Hotărârea Guvernului nr.1853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol

Nr. crt.

Judeţul

Specia

Felul subvenţiei

Cantitatea

pentru care s-a

aprobat

acordarea

subvenţiei

(cap., fam.,

cutii)

Valoarea unitară a

subvenţiei (lei/cap.,

fam., cutii)

Valoarea

totală a

subvenţiei

primită de la

bugetul de

stat

(col 4 x col 5)

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

2

3

  …

TOTAL

DIRECTOR GENERAL,

Data

ANEXA Nr. 22 la normele metodologice

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale                                                                                            

Situaţia centralizatoare

pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiilor prevăzute la art.2 - art.9 din Hotărârea Guvernului nr.1853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor  agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol

Nr. crt.

Specia

Felul subvenţiei

Cantitatea pentru care s-a aprobat

acordarea subvenţiei (cap., fam.,

cutii, kg)

Valoarea

unitară a

subvenţiei

(lei/cap., fam, cutii,

kg)

Valoarea totală a

subvenţiei primită

de la bugetul de

stat

(col 3 x col 4)

(lei)

0

1

2

3

4

5

1

2

3

  …

APROBAT

Ordonator principal de credite,

Data


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 94/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 94 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 94/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu