Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.932 din 17.05.2018

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 450 din 30 mai 2018SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 2.057 din 14 mai 2018 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La capitolul IV, articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 31
(1) Medicamentele/Materialele sanitare specifice se acordă bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescripţie medicală eliberată de medicii care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Pentru prescrierea medicamentelor/materialelor sanitare specifice care se acordă în tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative se utilizează numai prescripţia medicală electronică on-line şi în cazuri justificate, prescripţia medicală electronică off-line.În cadrul programelor naţionale de sănătate curative, prescrierea preparatelor stupefiante şi psihotrope se realizează conform reglementărilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare. Prescripţia medicală pentru preparatele stupefiante şi psihotrope îşi păstrează statutul de prescripţie medicală cu regim special. Pentru prescripţiile medicale electronice off-line, în cazul în care o modificare este absolut necesară, această menţiune va fi semnată şi parafată de către persoana care a completat iniţial datele, pe toate formularele.
(2) Pentru eliberarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice care se acordă în tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative se utilizează numai prescripţia medicală electronică on-line (componenta eliberare), cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, în care se utilizează prescripţia medicală electronică off-line (componenta eliberare).
(3) Prescripţia medicală electronică on-line şi off-line este un formular utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală, precum şi a medicamentelor/materialelor sanitare specifice ce se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative în tratamentul ambulatoriu.Prescripţia medicală electronică on-line şi off-line are două componente obligatorii: componenta care se completează de către medicul prescriptor şi o componentă care se completează de farmacist, denumite în continuare componenta prescriere, respectiv componenta eliberare. Prescripţia medicală electronică on-line în care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă are şi o componentă facultativă utilizată numai pentru eliberarea fracţionată atât în ceea ce priveşte numărul medicamentelor, cât şi cantitatea din fiecare medicament, denumită în continuare componenta eliberare pentru pacient. Seria şi numărul prescripţiei medicale electronice on-line şi off-line sunt unice şi sunt generate automat prin sistemul de prescriere electronică de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi sunt atribuite fiecărui furnizor de servicii medicale/medic care se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Casele de asigurări de sănătate vor atribui furnizorilor de servicii medicale un număr de prescripţii medicale electronice on-line şi off-line, la solicitarea acestora, şi organizează evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line atribuite.
(4) În cazul prescrierii electronice on-line, medicul prescriptor, utilizând semnătura electronică extinsă, listează un exemplar al prescripţiei medicale (componentă prescriere) care poartă confirmarea semnăturii electronice extinse şi îl înmânează asiguratului pentru depunerea la farmacie şi poate lista un alt exemplar al prescripţiei electronice (componenta prescriere) care rămâne la medicul prescriptor pentru evidenţa proprie.Farmacia la care se prezintă asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului listează un exemplar al prescripţiei electronice on-line (componenta eliberare) - ce conţine confirmarea semnăturii electronice a farmacistului pe care îl păstrează în evidenţa proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere) şi îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului, dacă nu poate prezenta cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei sau de persoana care ridică medicamentele în numele acestuia şi eliberarea se face utilizând cardul naţional de asigurări de sănătate propriu nu este necesară semnarea componentei eliberare. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei pe baza adeverinţei de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţei înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional de asigurări sociale de sănătate duplicat/documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum şi copii 0-18 ani beneficiari ai prescripţiei medicale, este necesară semnarea componentei eliberare. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei care este titular de card european/titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, este necesară semnarea componentei eliberare.
(5) În cazul prescrierii electronice off-line medicul prescriptor listează obligatoriu pe suport hârtie 3 exemplare ale prescripţiei medicale electronice (componenta prescriere), pe care le semnează şi parafează, dintre care un exemplar îl păstrează pentru evidenţa proprie şi două exemplare le înmânează asiguratului pentru a le depune la farmacie. Farmacia listează pe suport hârtie componenta eliberare cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului care se semnează şi de asigurat sau de persoana care ridică medicamentele, pe care farmacia o înaintează casei de asigurări de sănătate în vederea decontării.Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele în numele acestuia dacă aceasta nu poate prezenta cardul naţional de asigurări de sănătate propriu. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei sau de persoana care ridică medicamentele în numele acestuia şi eliberarea se face utilizând cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu nu este necesară semnarea componentei eliberare. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei pe baza adeverinţei de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţei înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional de asigurări sociale de sănătate duplicat/documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum şi de copii 0-18 ani beneficiari ai prescripţiei medicale, este necesară semnarea componentei eliberare. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei care este titular de card european/titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, este necesară semnarea componentei eliberare.
(6) În cazul prescrierii electronice on-line şi off-line, pentru situaţiile prevăzute la art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017, farmaciile eliberează medicamentele/materialele sanitare specifice în regim off-line.Farmacia completează componenta eliberare off-line a prescripţiei şi listează două exemplare pe suport hârtie cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului şi cu semnătura asiguratului sau de persoana care ridică medicamentele; un exemplar se păstrează în evidenţa proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere) şi un exemplar se înaintează casei de asigurări de sănătate. Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) se semnează de către beneficiarul prescripţiei sau de către persoana care ridică medicamentele/materialele sanitare specifice în numele acestuia, identificarea făcându-se prin prezentarea cărţii de identitate/buletinului de identitate/ paşaportului. În situaţia în care medicamentele/materialele sanitare specifice se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei care este titular de card european/titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, este necesară semnarea componentei eliberare.
(7) Prescripţia medicală se completează în mod obligatoriu cu toate informaţiile solicitate în formularul de prescripţie medicală electronică aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/în prescripţia cu regim special pentru substanţele şi preparatele psihotrope şi stupefiante.Medicamentele cuprinse în prescripţiile medicale electronice/prescripţiile cu regim special pentru substanţele şi preparatele psihotrope şi stupefiante care nu conţin toate datele obligatoriu a fi completate de medic, prevăzute în formularul de prescripţie medicală, nu se eliberează de către farmacii şi nu se decontează de casele de asigurări de sănătate.
(8) Prescrierea medicamentelor în ambulatoriu se face utilizându-se denumirea comună internaţională (DCI), iar în cazuri justificate medical în fişa medicală a pacientului, în cazul produselor biologice, precum şi în cazul medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum, prescrierea se face pe denumirea comercială, cu precizarea pe prescripţie şi a denumirii comune internaţionale corespunzătoare. În cazul prescrierii medicamentelor pe denumirea comercială, cu excepţia produselor biologice şi a medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum, justificarea medicală va avea în vedere reacţii adverse raportate prin sistemul naţional de farmacovigilenţă, ineficacitatea altor medicamente din cadrul aceleiaşi DCI sau particularizarea schemei terapeutice inclusiv pentru DCI - Combinaţii.
(9) Prescripţiile medicale pe baza cărora se eliberează medicamentele/materiale sanitare specifice pentru tratamentul ambulatoriu în cadrul programelor naţionale de sănătate curative constituie documente financiar-contabile, pe baza cărora se întocmesc borderourile centralizatoare.
(10) Pentru prescripţia medicală electronică on-line şi off-line, în situaţia în care primitorul renunţă la anumite DCIuri/medicamente cuprinse în prescripţie, farmacistul va completa componenta eliberare din prescripţie numai cu medicamentele eliberate şi va lista un exemplar al acesteia, pe care primitorul semnează cu precizarea poziţiei/poziţiilor din componenta prescriere a medicamentelor la care renunţă şi care se păstrează în evidenţa proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere), urmând a fi prezentat casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia. În această situaţie medicamentele neeliberate nu pot fi eliberate de nicio altă farmacie.Pentru prescripţia electronică on-line, pentru DCIurile/medicamentele neeliberate de farmacie şi la care asiguratul nu renunţă şi care pot fi eliberate de alte farmacii, farmacia care a eliberat medicamentele va lista un exemplar (componenta eliberare pentru pacient), cu DCIurile/medicamentele eliberate, care va fi înmânat asiguratului/persoanei care ridică medicamentele în numele asiguratului pentru a se prezenta la altă farmacie, precum şi un exemplar al componentei eliberare - cu respectarea prevederilor alin. (4) - care se păstrează în evidenţa proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere), urmând a fi prezentat casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia.
(11) Medicamentele specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu scleroză multiplă, hemofilie, talasemie, unele boli rare, boli endocrine, pentru tratamentul substitutiv cu metadonă şi pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacienţii cu transplant hepatic cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare prin care se derulează aceste programe, pe bază de prescripţie medicală electronică on-line sau off-line sau prescripţie medicală cu regim special utilizată pentru preparate stupefiante şi psihotrope, după caz.
(12) Medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat, pentru tratamentul stării posttransplant al pacienţilor transplantaţi, cu excepţia tratamentului recidivei hepatitei cronice la pacienţii cu transplant hepatic, pentru tratamentul pacienţilor cu unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, angioedemul ereditar, fibroza pulmonară idiopatică, maladia Duchenne, sindromul Prader Willi şi neuropatie optică ereditară Leber) se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis.
(13) Medicamentele specifice care se acordă pe perioada spitalizării bolnavilor incluşi în Programul naţional de oncologie se eliberează prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare; achiziţionarea acestora se realizează de către unitatea sanitară, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, la preţul de achiziţie, care în cazul medicamentelor nu poate depăşi preţul de decontare aprobat în condiţiile legii.
(14) Medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice incluşi în Programul naţional de oncologie se eliberează după cum urmează:a)prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală, precum şi pentru formele farmaceutice cu administrare subcutanată/intramusculară, după caz, corespunzătoare următoarelor DCI-uri: Filgrastimum, Pegfilgrastimum, medicamentele de tip hormonal care corespund DCI-urilor: Leuprorelinum, Goserelinum, Triptorelinum şi Fulvestrantum şi medicamentele de tip imunomodulator, care corespund DCI-urilor Interferonum alfa 2A şi Interferonum alfa 2B, precum şi Bortezomibum, Trastuzumabum (concentraţia de 600 mg/5 ml), Azacitidinum şi Rituximabum (concentraţia de 120 mg/ml, 1.400 mg/flacon); b)prin farmaciile cu circuit închis din structura unităţilor sanitare aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru celelalte forme farmaceutice cu administrare parenterală.
(15) Pentru tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat se vor completa prescripţii medicale distincte: pentru medicamente antidiabetice orale, pentru medicamente antidiabetice de tipul insulinelor şi teste de automonitorizare şi pentru medicamente antidiabetice orale, antidiabetice de tipul insulinelor şi teste de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici.
(16) Prescrierea testelor de automonitorizare a bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi se face împreună cu prescrierea tratamentului cu insulină, pe acelaşi formular de prescripţie medicală, pe o perioadă de maximum 3 luni. Numărul de teste de automonitorizare este de până la 400 teste/3 luni pentru un copil cu diabet zaharat insulinodependent şi până la 100 teste pentru 3 luni pentru un adult cu diabet zaharat insulinotratat. Farmaciile sunt obligate să asigure în termen de maximum 48 de ore testele prescrise pacientului, dacă acestea nu există în farmacie la momentul solicitării. Decizia privind prescrierea unui număr mai mic de teste sau de a întrerupe acordarea testelor aparţine medicului prescriptor.
2. La capitolul IV articolul 32, literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: g)Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele, respectiv materialele sanitare sunt de până la 30, respectiv 31 de zile, după caz, cu excepţia medicamentelor specifice tratamentului bolnavilor cu diabet zaharat, cu afecţiuni oncologice, cu scleroză multiplă, osteoporoză, hemofilie, talasemie, hipertensiune arterială pulmonară, epidermoliză buloasă, scleroză tuberoasă, hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină, scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive, mucoviscidoză şi pentru stări posttransplant, respectiv a materialelor consumabile pentru pompele de insulină şi a materialelor sanitare specifice tratamentului bolnavilor cu epidermoliză buloasă cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative, pentru care perioada poate fi de până la 90/91/92 de zile, după caz, inclusiv la externarea bolnavului - în urma unui episod de spitalizare continuă/spitalizare de zi. Pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice şi bolnavii cu scleroză multiplă, la stabilirea perioadei de prescriere se vor avea în vedere starea bolnavului la momentul prescrierii şi prognosticul bolii; perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum este de până la 30-31 de zile. h)Pentru prescripţia medicală electronică on-line, emisă pentru bolnavii cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative şi pentru care perioada de prescriere de medicamente poate fi de până la 90/91/92 zile, conform prevederilor lit. g), la cererea asiguratului/persoanei care ridică medicamentele în numele acestuia, cantitatea de medicamente prescrise se poate elibera fracţionat de către una sau mai multe farmacii. Prima eliberare se va face în maximum 30 de zile de la data emiterii componentei prescriere. Fiecare eliberare fracţionată se va face cu respectarea cantităţii lunare din fiecare medicament determinată în funcţie de cantitatea înscrisă de medic în componenta prescriere. Farmacia/Farmaciile care a/au eliberat medicamente fracţionat va/vor lista un exemplar (componenta eliberare pentru pacient) cu medicamentele eliberate, care va fi înmânat pacientului/persoanei care ridică medicamentele în numele acestuia pentru a se prezenta, în termenul de valabilitate al prescripţiei, la aceeaşi sau la altă farmacie, precum şi un exemplar al componentei eliberare - cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (4), care se păstrează în evidenţa proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere), urmând a fi prezentat casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia. Farmacia care eliberează ultima fracţiune din medicamentele prescrise nu va mai lista componenta eliberare pentru pacient. 3. La capitolul IV, după articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul cuprins: Articolul 321 Achiziţia şi eliberarea procesoarelor de sunet (partea externă) se realizează prin unităţile sanitare prin care se derulează Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive). Pentru a beneficia de procesor de sunet: a)pacientul care îndeplineşte criteriile de eligibilitate se va prezenta în unitatea sanitară care derulează programul şi la care se află în evidenţă în momentul solicitării procesorului de sunet (partea externă), în serviciul de audiologie; b)medicul specialist ORL care realizează activarea şi adaptarea procesorului de sunet va menţiona în foaia de observaţie a pacientului recomandarea pentru procesor de sunet (partea externă) şi va completa Formularul pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienţii eligibili cu implant cohlear, prevăzut în anexa nr. 121, în baza căruia se realizează eliberarea procesorului de sunet; c)procesorul de sunet (partea externă) va fi eliberat pacientului după activare şi adaptare specifică şi va beneficia de o perioadă de garanţie conform prevederilor din contractul de achiziţie. 4. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru trimestrul I an 2018" se modifică şi va avea următorul cuprins: Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2018*) mii lei -

Denumirea programului de sănătate Credite de angajament an 2018 Credite bugetare an 2018
Programul naţional de oncologie, din care: 1.489.585,00 1.488.816,00
Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi si copii)**) 1.291.527,00 1.291.087,00
Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT 29.192,00 29.114,00
Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare 412,00 378,00
Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi 2.882,00 2.746,00
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulţi şi copii) 165.476,00 165.408,00
Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi 96,00 83,00
Programul naţional de diabet zaharat 999.708,00 1.002.700,00
Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 45.325,00 45.603,00
Programul naţional de tratament pentru boli rare** 190.583,00 185.721,00
Programul naţional de tratament al bolilor neurologice 117.290,00 122.761,00
Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei 188.897,00 187.416,00
Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 18.506,00 18.526,00
Programul naţional de boli endocrine 2.198,00 2.292,00
Programul naţional de ortopedie 68.931,00 67.796,00
Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice 510,00 531,00
Programul naţional de boli cardiovasculare 127.508,00 128.552,00
Programul naţional de sănătate mintală 1.525,00 1.454,00
Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care: 22.863,00 21.261,00
Subprogramul de radiologie intervenţională 13.685,00 12.990,00
Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 8.131,00 6.987,00
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil 322,00 302,00
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 725,00 982,00
Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică 867.015,00 867.015,00
Total 4.140.444,00 4.140.444,00
Cost-volum 807.282,00 807.282,00
Total general 4.947.726,00 4.947.726,00

*) Sumele includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente trimestrului I 2018. **) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct. 5. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)numărul de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană/an: 14.150; b)numărul de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie/an: 935; c)numărul de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace/an: 5.505; d)numărul de bolnavi cu aritmii complexe trataţi prin proceduri de ablaţie: 350; e)numărul de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne/an: 455; f)numărul de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă/an: 295; g)numărul de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară/an: 5.015; h)numărul de bolnavi cu anevrisme aortice trataţi prin tehnici hibride: 65; i)numărul de bolnavi cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, trataţi prin tehnici transcateter: 125; j)numărul de bolnavi cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal trataţi prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung: 5; k)numărul de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară/an: 430; l)numărul de bolnavi trataţi prin intervenţii de chirurgie vasculară/an: 6.185; m)numărul de copii cu malformaţii cardiace congenitale trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională/an: 160; n)numărul de adulţi cu malformaţii cardiace congenitale trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională/an: 15. 6. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie", Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii), subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: număr de bolnavi trataţi: 119.040. 7. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie", Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT (adulţi şi copii), subtitlul „Indicatori de evaluare, punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: număr de bolnavi: 5.860. 8. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie", Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare, subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: număr de bolnavi: 165. 9. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie", Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi, subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute: 555; b)număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare: 680; c)număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH: 345; d)număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară: 445; e)număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin imunofenotipare: 250; f)număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen citogenetic şi/sau FISH: 20; g)număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară: 170. 10. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie", Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi, subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu ortovoltaj: 360; b)număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu cobaltoterapie/an: 985; c)număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 2D/an: 2.385; d)număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 3D/an: 6.395; e)număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie IMRT/an: 7.590; f)număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin brahiterapie/an: 1.840. 11. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie", Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi, subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru neuroblastom: 12; b)număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru sarcom Ewing: 8; 12. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)" se modifică şi va avea următorul cuprins: Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) Activităţi: 1) Reabilitarea auditivă prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive cu ancorare osoasă). Criteriile de eligibilitate: a)hipoacuzie bilaterală neurosenzorială profundă cu praguri mai mari de 90 dB, pre- sau perilinguală, sub vârsta de 6 ani (IC); b)hipoacuzie bilaterală neurosenzorială severă/profundă postmeningitică - prioritate (IC); c)hipoacuzie bilaterală neurosenzorială progresivă cu pierderea beneficiului prin metode de protezare clasice (aparate auditive) (IC); d)hipoacuzie bilaterală neurosenzorială postlinguală profundă pe frecvenţele înalte (> 1.000 Hz) şi uşoară/medie pe frecvenţele joase (< 1.000 Hz), cu discriminare vocală sub 50% (IC); e)hipoacuzie bilaterală neurosenzorială la adult severă/profundă, praguri mai mari de 70 dB, praguri mai mari de 55 dB în câmp liber cu protezare, discriminare vocală sub 40% cu proteze şi stimul de 65 dB HL - (IC); f)hipoacuzie neurosenzorială asimetrică severă, profundă, inclusiv pierderea totală de auz unilaterală cu auz normal sau aproape normal contralateral (BAHA sau alte dispozitive cu ancorare osoasă, IC); g)hipoacuzie de transmisie sau mixtă, uni- sau bilaterală care nu poate fi protezată clasic (otită externă cronică sau recidivantă, supuraţii auriculare cronice, stenoze sau malformaţii de ureche externă/medie) (BAHA sau alte dispozitive cu ancorare osoasă, IUM); h)hipoacuzie neurosenzorială moderată/severă cu discriminare peste 50% (IUM); i)hipoacuzie de transmisie sau mixtă, moderată/severă, cu praguri ale conducerii osoase mai mici de 60 dB (IUM, BAHA sau alte dispozitive cu ancorare osoasă); j)suport şi implicare familială bună. Suport psihologic adecvat; k)aşteptări realiste din partea familiei în privinţa rezultatelor reabilitării auditiv-verbale.Tipul de implantare - uni- sau bilaterală, simultană sau secvenţială - este stabilit de echipa de implant în funcţie de specificul fiecărui bolnav. 2) Înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienţii cu implant cohlear din motive de uzură fizică şi pentru reducerea impactului negativ asupra auzului pacientului Criteriile de eligibilitate: a)procesor de sunet (partea externă) care a împlinit 7 ani de funcţionare (de la data activării), este deteriorat fizic şi nu mai asigură parametrii optimi de funcţionare, având impact negativ asupra auzului pacientului; b)procesor de sunet (partea externă) care s-a defectat după ieşirea din perioada de garanţie şi nu mai poate fi reparat conform raportului de service din partea departamentului de service al producătorului, care atestă imposibilitatea reparării.Indicatori de evaluare: 1) indicatori fizici: a)număr de implanturi cohleare: 167; b)număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA: 29; c)număr de proteze implantabile de ureche medie: 3; d)număr procesoare de sunet (partea externă): 45;2) indicatori de eficienţă: a)cost mediu/implant cohlear: 96.385 lei; b)cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA: 24.383 lei; c)cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie: 44.340 lei; d)cost mediu/procesor de sunet (partea externă): 32.237 lei.Natura cheltuielilor programului: cheltuieli cu materiale specifice: implanturi cohleare (procesor intern, procesor extern), proteze auditive cu ancorare osoasă şi proteze implantabile de ureche medie, procesor de sunet extern.Unităţi care derulează programul: a)Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. «Prof. Dr. Dorin Hociotă»; b)Spitalul Clinic Municipal Timişoara; c)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; d)Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi; e)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; f)Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie»; g)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova; h)Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti. 13. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diabet zaharat", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de persoane cu diabet evaluate prin dozarea hemoglobinei glicozilate: 55.920; b)număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi: 823.280; c)număr de bolnavi automonitorizaţi: 241.600, din care:c.1) număr de copii cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizaţi: 3.440; c.2) număr de adulţi cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizaţi: 238.160; d)număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină: 280; e)număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină: 506; 14. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al bolilor neurologice", subtitlul „Criterii de eligibilitate a bolnavilor cu scleroză multiplă", după litera c.6) se introduce o nouă teză, cu următorul cuprins: Prescrierea medicamentelor specifice sclerozei multiple, menţionate la lit. a) şi c), se realizează cu respectarea protocolului terapeutic elaborat de Comisia de Neurologie a Ministerului Sănătăţii. 15. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al bolilor neurologice", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi: 4.170. 16. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituţie profilactică continuă: 200; b)număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituţie profilactică intermitentă/de scurtă durată: 200; c)număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament «on demand»: 725; d)număr de bolnavi cu vârsta 1-18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru mare cu profilaxie secundară pe termen lung: 15; e)număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă: 15. f)număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor: 55; g)număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu şi fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituţie în cazul intervenţiilor chirurgicale şi ortopedice: 85; h)număr de bolnavi cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituţie: 10; i)număr de bolnavi cu talasemie: 205; 17. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Criterii de eligibilitate:", punctul 4 „boala Fabry" se modifică şi va avea următorul cuprins: 4) boala Fabry: a)bărbaţi (> 16 ani): după confirmarea diagnosticului de boală Fabry; b)băieţi: în prezenţa unor manifestări semnificative* sau la asimptomatici, după vârsta de 10-13 ani; c)subiecţi de sex feminin (toate vârstele): monitorizare; se instituie terapia în prezenţa unor manifestări semnificative* sau dacă este documentată progresia afectărilor de organ.* Manifestările semnificative sunt considerate: acroparestezii cronice rezistente la tratamentul convenţional, proteinurie persistentă peste 300 mg/ 24 ore, filtrare glomerulară scăzută sub 800/ml/min./1,73 mp, afectare cardiacă semnificativă clinic, accident vascular cerebral sau atacuri ischemice tranzitorii în antecedente sau modificări ischemice cerebrale la RMN. 18. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Criterii de eligibilitate:", punctul 5) „boala Pompe" se modifică şi va avea următorul cuprins: 5) boala Pompe: bolnavi simptomatici cu diagnostic confirmat specific (enzimatic); 19. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Criterii de eligibilitate:", punctul 18) „hiperfenilalaninemia la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)" se modifică şi va avea următorul cuprins: 18) hiperfenilalaninemia la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4): a)bolnavi adulţi, adolescenţi şi copii cu vârstă de 4 ani sau peste, cu diagnostic de hiperfenilalaninemie (HFA) cu fenilcetonurie (FCU) care au fost identificaţi că răspund la un astfel de tratament; b)bolnavi adulţi, adolescenţi şi copii de toate vârstele cu diagnostic de hiperfenilalaninemie (HFA) cu deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) care au fost identificaţi că răspund la un astfel de tratament; 20. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice: 200; b)număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute - urgenţe neurologice: 170; c)număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică: 660; d)număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă (medicamente): 25;d.1) număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă (tije telescopice): 10; e)număr de bolnavi cu boala Fabry: 30; f)număr de bolnavi cu boala Pompe: 10; g)număr de bolnavi cu tirozinemie: 5; h)număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter): 20; i)număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler): 6; j)număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală: 1; k)număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară: 150; l)număr de bolnavi cu HTAP trataţi: 450; m)număr de bolnavi cu mucoviscidoză (adulţi): 125; n)număr de bolnavi cu mucoviscidoză (copii): 390; o)număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă: 90; p)număr de bolnavi cu sindromul Prader Willi: 20; r)număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină: 15; s)număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive: 140; ş)număr de bolnavi adulţi cu purpură trombocitopenică imună cronică splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi: 85; t)număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie care au fost diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4): 15; ţ)număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă: 35; u)număr de bolnavi cu fibroză pulmonară idiopatică: 85; v)număr de bolnavi cu distrofie musculară duchenne: 20; x)număr de bolnavi cu angioedem ereditar: 89; y)număr de bolnavi cu neuropatie optică ereditară Leber: 7. 21. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", punctul 9 „mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)", după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău; 22. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", punctul 11 „sindrom de imunodeficienţă primară", după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins: u)Spitalul Clinic Municipal «Dr. G. Curteanu» Oradea; 23. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", punctul 18 „purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi", după litera k) se introduc două noi litere, literele l) şi m), cu următorul cuprins: l)Spitalul Clinic Municipal «Dr. G. Curteanu» Oradea; m)Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Focşani 24. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de sănătate mintală", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de bolnavi în tratament substitutiv: 1.360; b)număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor: 14.990; 25. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de boli endocrine", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: număr de bolnavi trataţi: 12.476, din care: a)5.890 cu osteoporoză; b)6.165 cu guşă prin tireomegalie cauzată de carenţă de iod; c)1.265 cu guşă prin tireomegalie cauzată de proliferarea malignă; 26. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de ortopedie", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de copii cu afecţiuni articulare endoprotezaţi/an: 5; b)număr de adulţi cu afecţiuni articulare endoprotezaţi/an: 15.610; c)număr de copii cu endoprotezare articulară tumorală/an: 5; d)număr de adulţi cu endoprotezare articulară tumorală/an: 20; e)număr de copii cu implant segmentar/an: 40; f)număr de adulţi cu implant segmentar/an: 465; g)număr de adulţi trataţi prin chirurgie spinală/an: 770; h)număr de copii cu malformaţii congenitale grave vertebrale care necesită instrumentaţie specifică trataţi/an: 5; i)număr de adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare: 2.165; 27. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de bolnavi trataţi pentru stare posttransplant: 3.850; b)număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice: 370; 28. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: număr de pacienţi trataţi prin epurare extrahepatică: 40; 29. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă", Subprogramul de radiologie intervenţională, subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de pacienţi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi: 1.490; b)număr de tratamente Gamma-Knife: 470; c)număr de stimulatoare cerebrale implantabile: 20; d)număr de pompe implantabile: 15; e)număr de pacienţi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi: 2.720; f)număr de pacienţi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi: 280; g)număr de pacienţi cu afecţiuni oncologice trataţi: 675; h)număr de pacienţi cu hemoragii acute sau cronice trataţi: 565; i)număr de pacienţi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă: 5; 30. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă", Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos, subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale: 75; b)număr de pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag: 50; 31. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă", Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil, subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: număr de copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi: 135; 32. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă", Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular, subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: număr de bolnavi trataţi prin implant neuromodular: 10; 33. După anexa nr. 12 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 121, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. 34. Anexa nr. 13 G.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. 35. Anexa nr. 13 G.2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Răzvan-Teohari VulcănescuANEXA Nr. 1(Anexa nr. 121 la normele tehnice) Formular pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienţii eligibili cu implant cohlear

Unitatea sanitară
Numele şi prenumele pacientului
CNP
Domiciliul
Data implantării
Urechea implantată (UD, US)
Data activării procesorului declasat
Modelul procesorului declasat
Număr de serie al procesorului declasat
Motivul declasării procesor de sunet care a împlinit 7 ani de funcţionare (de la data activării), este deteriorat fizic şi nu mai asigură parametrii optimi de funcţionare, având impact negativ asupra auzului pacientului
procesor de sunet care s-a defectat după ieşirea din perioada de garanţie şi nu mai poate fi reparat - Se ataşează raportul de service.
Data activării procesorului nou
Modelul procesorului nou
Număr de serie al procesorului nou
Obs.
Medic specialist ORL: Data:

ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 13 G.1 la normele tehnice) CHESTIONAR DE EVALUARE pentru includerea în Programul naţional de tratament pentru boli rare - tratament medicamentos pentru boala Fabry, boala Pompe, tirozinemia, mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler), mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter), afibrinogenemie congenitală, sindrom de imunodeficienţă primară Judeţul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Localitatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Unitatea sanitară ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Telefon ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Fax ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. E-mail ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........

Manager*:* Răspunderea pentru completarea datelor îi revine managerului. Nume ........ ................ ................ ........ ........ Prenume ........ ................ ................ ........ .........
Adresă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
Telefon ........ ................ ................ ............... fax ........ ................ ................ ................ ............
E-mail ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
Medic coordonator: Nume ........ ................ ................ ........ ........ Prenume ........ ................ ................ ........ .........
Adresă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
Telefon ........ ................ ................ ............... fax ........ ................ ................ ................ ............
E-mail ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
Director medical: Nume ........ ................ ................ ........ ........ Prenume ........ ................ ................ ........ .........
Adresă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
Telefon ........ ................ ................ ............... fax ........ ................ ................ ................ ............
E-mail ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
Capitolul 1. Relaţie contractuală în sistemul de asigurări sociale de sănătate
DA NU
1. Unitate sanitară cu paturi aflată în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale spitaliceşti

Capitolul 2. Criterii privind structura organizatorică

DA NU
I Unitate sanitară cu paturi din zona de reşedinţă a bolnavilor care are în structura organizatorică:
- secţie/compartiment de specialitate în care se acordă servicii medicale spitaliceşti în patologia care face obiectul de activitate al programului
- farmacie cu circuit închis

Capitolul 3. Criterii privind structura de personal

DA NU
1. Încadrarea cu medici şi personal sanitar mediu a secţiei/compartimentului de specialitate în care se acordă servicii medicale spitaliceşti în patologia care face obiectul de activitate al programului conform Normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 (Precizaţi nr. medicilor de specialitate şi al asistenţilor medicali ...)
2. Încadrarea cu farmacişti şi asistenţi medicali de farmacie conform Normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 (Precizaţi nr. farmaciştilor şi al asistenţilor medicali de farmacie ...)

Capitolul 4. Corespondenţa dintre secţiile/compartimentele de specialitate în care se acordă servicii medicale spitaliceşti şi medicii de specialitate prescriptori pentru patologia care face obiectul de activitate al programului

Denumirea programului Patologia care face obiectul de activitate Secţia/Compartimentul în cadrul cărora se acordă servicii medicale spitaliceşti Medici de specialitate prescriptori
Programul naţional de tratament pentru boli rare Boala Fabry Pediatrie Cardiologie Genetică medicală Neurologie Nefrologie Pediatrie Cardiologie Genetică medicală Neurologie Nefrologie
Boala Pompe Pediatrie Genetică medicală Medicină internă Neurologie Pediatrie Genetică medicală Medicină internă Neurologie
Tirozinemie Pediatrie Medicină internă Pediatrie Medicină internă
Mucopolizaharidoză tip II Pediatrie Medicină internă Pediatrie Medicină internă
Mucopolizaharidoză tip I Pediatrie Medicină internă Pediatrie Medicină internă
Afibrinogenemie congenitală Pediatrie Medicină internă Pediatrie Medicină internă
Sindrom de imunodeficienţă primară Imunologie clinică şi alergologie Imunologie clinică şi alergologie copii Pediatrie Medicină internă Alergologie şi imunologie clinică Pediatrie Medicină internă

Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea. Semnătura Manager Semnătura Medic coordonator Semnătura Director medical Capitolul 5. CAS ........ ................ ...........

Unitatea sanitară: AVIZAT NEAVIZAT
........ ................ ................ ................ ................ ................ ............ .

Semnătura Preşedinte director general Semnătura Director relaţii contractuale Semnătura Medic-şef" ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 13 G.2 la normele tehnice) CHESTIONAR DE EVALUARE pentru includerea în Programul naţional de tratament pentru boli rare - tratamentul medicamentos pentru boli neurologice degenerative/inflamator-imune, hipertensiune arterială pulmonară, polineuropatia familială amiloidă cu transtiretină, scleroza sistemică şi ulcerele digitale evolutive, purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi, hiperfenilalaninemia la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4), scleroză tuberoasă Judeţul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Localitatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Unitatea sanitară ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Telefon ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Fax ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. E-mail ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........

Manager*:* Răspunderea pentru completarea datelor îi revine managerului. Nume ........ ................ ................ ........ ........ Prenume ........ ................ ................ ........ .........
Adresă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
Telefon ........ ................ ................ ............... fax ........ ................ ................ ................ ............
E-mail ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
Medic coordonator: Nume ........ ................ ................ ........ ........ Prenume ........ ................ ................ ........ .........
Adresă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
Telefon ........ ................ ................ ............... fax ........ ................ ................ ................ ............
E-mail ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
Director medical: Nume ........ ................ ................ ........ ........ Prenume ........ ................ ................ ........ .........
Adresă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
Telefon ........ ................ ................ ............... fax ........ ................ ................ ................ ............
E-mail ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............

Capitolul 1. Relaţie contractuală în sistemul de asigurări sociale de sănătate

DA NU
1. Unitate sanitară cu paturi aflată în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale spitaliceşti

Capitolul 2. Criterii privind structura organizatorică

DA NU
I Unitate sanitară cu paturi care are în structura organizatorică aprobată:
- secţie/compartiment de specialitate în care se acordă servicii medicale spitaliceşti în patologia care face obiectul de activitate al programului
- farmacie cu circuit închis

Capitolul 3. Criterii privind structura de personal

DA NU
1. Încadrarea cu medici şi personal sanitar mediu a secţiei/compartimentului de specialitate în care se acordă servicii medicale spitaliceşti în patologia care face obiectul de activitate al programului conform Normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 (Precizaţi nr. medicilor de specialitate şi al asistenţilor medicali ...)
2. Încadrarea cu farmacişti şi asistenţi medicali de farmacie conform Normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 (Precizaţi nr. farmaciştilor şi al asistenţilor medicali de farmacie ...)

Capitolul 4. Corespondenţa dintre secţiile/compartimentele de specialitate în care se acordă servicii medicale spitaliceşti şi medicii de specialitate prescriptori în patologia care face obiectul de activitate al programului

Denumirea programului Patologia care face obiectul de activitate Secţia/Compartimentul în cadrul cărora se acordă servicii medicale spitaliceşti Medici de specialitate prescriptori
Programul naţional de tratament pentru boli rare Boli neurologice degenerative/inflamator-imune Neurologie Neurologie
Scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive Reumatologie Reumatologie
Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii (ne)splenectomizaţi Hematologie Hematologie
Polineuropatia familială amiloidă cu transtiretină Neurologie Hematologie Neurologie Hematologie
Hiperfenilalaninemie care au fost diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) Pediatrie Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice copii Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice Pediatrie Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Scleroză tuberoasă Neurologie Neurologie pediatrică Nefrologie Urologie Neurologie Neurologie pediatrică Nefrologie Urologie
HTAP Cardiologie Cardiologie copii Pneumologie Cardiologie Pneumologie

Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea. Semnătura Manager Semnătura Medic coordonator Semnătura Director medical Capitolul 5. CAS ........ ................ ...........

Unitatea sanitară: AVIZAT NEAVIZAT
........ ................ ................ ................ ................ ................ ............ .

Semnătura Preşedinte director general Semnătura Director relaţii contractuale Semnătura Medic-şef


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 932/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 932 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu