Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 905 din 16 iulie 2009

privind înfiintarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti pentru internarea pacientilor proveniti din unitatile de primire a urgentelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgentelor (CPU)

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 527 din 30 iulie 2009In baza Referatului de aprobare al subsecretarului de stat nr. I.B. 7.089 din 16 iulie 2009,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. II din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 310/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Dispeceratul unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigură de către spitalele de urgenţă din municipiul Bucureşti pentru internarea pacienţilor proveniţi din unităţile de primire a urgenţelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgenţelor (CPU).

(2) Dispeceratul unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigură de către spitalele de urgenţă din municipiul Bucureşti pentru internarea pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU, denumit Dispecerat, este o structură fără personalitate juridică, aflată în coordonarea Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii şi care operează virtual în cadrul unei platforme informatice, cu participarea unor unităţi sanitare publice din municipiul Bucureşti, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Platforma informatică este pusă la dispoziţie de Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti (SAMB), care asigură echipamentele, programele şi întreţinerea acesteia, mai puţin terminalele PC şi legătura internet cu instituţiile care participă la procesul de dispecerizare.

(4) Fiecare unitate sanitară publică care participă la procesul de dispecerizare a paturilor libere care se asigură de către spitalele de urgenţă din municipiul Bucureşti va asigura un terminal PC şi o legătură internet pentru acesta în UPU/CPU pentru a putea raporta paturile libere.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigură de către spitalele de urgenţă din municipiul Bucureşti pentru internarea pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Platforma informatică se utilizează conform Ghidului de utilizare a platformei informatice, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Ion Bazac

ANEXA Nr. 1

LISTA

unităţilor sanitare publice din municipiul Bucureşti care participă la procesul de dispecerizare pentru centralizarea paturilor libere care se asigură de către spitalele de urgenţă din municipiul Bucureşti pentru internarea pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU şi care au drept de utilizare a platformei informatice

1. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

2. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

3. Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon"

4. Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias"

5. Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan"

6. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „GrigoreAlexandrescu"

7. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Maria Sklodowska Curie"

8. Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice

9. Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri

10. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. dr. Alfred Rusescu"

11. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. dr. Panait Sârbu"

12. Spitalul Clinic Filantropia

13. Spitalul Clinic Colentina

14. Spitalul Clinic „Sf. Maria"

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigură de către spitalele de urgenţă din municipiul Bucureşti pentru internarea pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU

CAPITOLUL I

Organizare

Art. 1. -In sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următorul înţeles:

1.  platformă informatică - suportul tehnic şi programele informatice prin care se realizează procesul de dispecerizare;

2. coordonator-Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, având rolul de coordonare operativă, supraveghere şi control al procesului de dispecerizare. Accesul în cadrul platformei informatice de dispecerizare se face utilizându-se drept de administrator;

3.  administrator- Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti (SAMB) prin Dispeceratul SAMB, şi Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) Bucureşti, prin Dispeceratul ISU-SMURD Bucureşti. Aceştia, în calitate de administratori ai platformei informatice, beneficiază de dreptul de administrare asupra platformei informatice, precum şi de toate drepturile conferite de prezentul regulament, scopul principal fiind acela de a putea vizualiza locurile libere din toate unităţile sanitare publice din Bucureşti, în scopul direcţionării ambulanţelor cu medic către spitalele care au locuri libere;

4.  utilizator- unitatea sanitară publică care are acces în cadrul platformei informatice pentru a putea introduce numărul paturilor libere din cadrul fiecărei secţii a spitalului şi de a le elimina pe măsura ocupării lor.

Art. 2. - (1) Toate UPU/CPU ale spitalelor care au fost dotate cu staţii radio în reţeaua TETRA au obligaţia să menţină în stare de funcţionare aceste staţii, în UPU/CPU (în „Grupul Spitale", subgrupul „Spital Buc"), pentru a putea comunica cu cei care au acces în sistemul TETRA. Staţia va fi montată în proximitatea operatoarei de la registratură sau triaj, care va avea sarcina să o supravegheze şi să răspundă cu promptitudine.

(2) In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, toate instituţiile participante la procedura de dispecerizare vor instala câte un terminal în reţeaua de cooperare „I. C." a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) în UPU/CPU, în proximitatea terminalului PC, pentru a putea avea o legătură operativă securizată cu toţi utilizatorii şi administratorii.

CAPITOLUL II

Funcţionare

Art. 3. - (1) In UPU/CPU al fiecărui utilizator se va înfiinţa un registru de dispecerizare, care va fi înregistrat la registratura instituţiei, va avea toate filele numerotate şi ştampilate cu ştampila UPU/CPU, iar pe ultima filă va avea inscripţionat:

„Acest registru conţine un  nr. de ....... file numerotate şi ştampilate", cuvinte urmate de semnătura şi parafa medicului şef al UPU/CPU.

(2) In registrul prevăzut la alin. (1) se vor trece zilnic următoarele: data şi ora la care au fost introduse locurile libere şi orele la care au fost eliminate, precum şi numele complet şi funcţia celui care a făcut aceste operaţii. De asemenea, vor fi consemnate eventualele disfuncţionalităţi în operarea platformei informatice, ora la care a fost sesizată problema, cui i-a fost sesizată şi ora remedierii.

(3) La începutul fiecărei gărzi/ture, medicul şef al UPU/CPU sau medicul responsabil de gardă va nominaliza persoanele care vor avea dreptul de a opera în cadrul dispecerizării.

Art. 4. - Administratorii vor consemna datele legate de dispecerizarea locurilor libere în registrele proprii ale dispeceratelor SAMB şi, respectiv, ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii" (ISU) - Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) Bucureşti.

Art. 5. - Fiecare administrator şi fiecare utilizator vor primi conturi şi parole iniţiale de acces în cadrul platformei informatice de dispecerizare. După activarea contului, fiecare administrator şi fiecare utilizator îşi vor modifica parolele, introducând o parolă proprie pentru a nu permite intrări neautorizate în sistem. Periodic, la maximum 6 luni, aceste parole vor fi modificate din motive de securitate.

Art. 6. - (1) In cursul dimineţii, fiecare secţie a spitalelor nominalizate în anexa nr. 1 la ordin va elibera un număr de locuri pentru a putea fi folosite pentru internarea urgenţelor, astfel încât la nivelul întregului spital acestea să totalizeze între 5% şi 10% din totalul locurilor spitalului.

(2) Aceste locuri vor fi comunicate de asistentele şefe ale secţiilor către UPU/CPU până cel mai târziu la ora 13,00 a aceleiaşi zile, pentru a putea fi introduse în sistem până cel mai târziu la ora 13,30.

(3) Vor fi comunicate ca locuri libere cele existente fizic libere la ora 13,00 şi cele care vor fi eliberate în orele următoare (de exemplu: externări, transferuri intra- şi interspitaliceşti etc).

(4)  Locurile libere cu posibilitate de ventilaţie mecanică din secţiile de terapie intensivă (STI) vor fi comunicate separat, din totalul locurilor libere din STI.

(5)  Persoanele desemnate la art. 3 alin. (3) vor introduce în sistem datele transmise de secţii şi le vor consemna în registru.

(6) Pe măsura ocupării locurilor, secţiile vor transmite datele către UPU/CPU, iar cei responsabili vor face modificările în sistem şi vor consemna în registru.

(7) Sunt interzise internările programate pe locurile asigurate pentru urgenţă şi raportate în sistem ca atare.

Art. 7. - Procedura de dispecerizare a locurilor libere se aplică pentru urgenţele cotidiene. In cazul unor evenimente cu victime multiple sau de activare parţială ori totală a Planului Roşu vor fi direcţionaţi pacienţi către spitale, indiferent dacă au sau nu locuri libere.

Art. 8. - (1) Dispeceratele celor două servicii publice de urgenţă prespitaliceşti, SAMB şi SMURD Bucureşti vor direcţiona ambulanţele cu medic, în funcţie de locurile libere pe fiecare specialitate şi de gravitatea cazului, către cel mai apropiat spital competent.

(2)  Dacă pacientul este stabil, ambulanţele cu medic pot fi direcţionate şi către un alt spital competent care are locuri libere, dacă prin aceasta ambulanţa nu este îndepărtată prea mult de la staţia/unitatea de bază.

(3) In cazul pacienţilor critici, aceştia pot fi transportaţi la cel mai apropiat spital competent, chiar dacă nu are locuri libere, cu acordul dispeceratului serviciului public de urgenţă prespitalicesc, în vederea stabilizării lor. Ulterior, spitalul în cauză îi poate transfera la un alt spital care are locuri libere, cu sprijinul Dispeceratului SAMB, care îi va furniza date despre spitalele care au locuri libere, în vederea organizării transferului interclinic,   conform   Ordinului   ministrului   sănătăţii   publice nr. 1.091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 13 septembrie 2006.

(4)   Prevederile prezentului regulament nu se aplică echipajelor de prim ajutor ale SMURD sau ambulanţelor tip B2 cu asistent ale SAMB, care vor transporta pacientul la cel mai apropiat spital competent.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), pentru pacienţii stabili, cu aprobarea medicului coordonator al Dispeceratului SAMB, ambulanţele tip B2 cu asistent ale SAMB pot fi direcţionate şi către un alt spital competent care are locuri libere.

(6) In cazul pacienţilor critici dispeceratele SAMB şi ISU- SMURD Bucureşti au obligaţia să anunţe prin radio (în reţeaua TETRA) sau telefonic (în reţeaua „I. C") UPU/CPU-ul de destinaţie despre momentul estimat al sosirii echipajului şi o scurtă prezentare a cazului.

Art. 9. - In cazul unor dificultăţi de utilizare a platformei informatice se va proceda astfel:

a)   utilizatorul va informa Dispeceratul SAMB despre problema în cauză, în scopul remedierii ei, se va consemna în registrul propriu datele prevăzute la art. 3 alin. (2);

b)  Dispeceratul SAMB, ca administrator şi responsabil al întreţinerii platformei informatice a Dispeceratului, va întreprinde toate măsurile pentru remedierea problemei;

c)  Dispeceratul SAMB va comunica utilizatorului care a sesizat problema momentul remedierii ei;

d) în cazul în care problema este identificată ca fiind locală, a utilizatorului, în sensul unei probleme la terminalul PC sau la legătura internet, utilizatorul va fi informat şi va remedia problema în cel mai scurt timp;

e) în cazul în care Dispeceratul SAMB nu poate fi contactat, va fi informat despre problemă al doilea administrator, Dispeceratul ISU-SMURD Bucureşti, care va informa pe canale specifice Dispeceratul SAMB în scopul remedierii problemei.

Art. 10. - In cazul în care platforma informatică a Dispeceratului nu poate fi accesată, utilizatorul în cauză va comunica telefonic (în reţeaua „I. C") dispeceratelor SAMB şi ISU-SMURD Bucureşti lista paturilor libere, pentru ca acestea să îşi desfăşoare în bune condiţii procesul de direcţionare a cazurilor către spitale.

CAPITOLUL III

Coordonare şi monitorizare

Art. 11. - Ministerul Sănătăţii, prin Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, desfăşoară activitatea de coordonare şi monitorizare a activităţii de dispecerizare a paturilor libere raportate de spitalele publice din municipiul Bucureşti.

Art. 12. - (1) Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă dispune organizarea unor şedinţe de analiză a activităţii de dispecerizare în scopul îmbunătăţirii acesteia, cu participarea reprezentanţilor administratorilor şi utilizatorilor.

(2) In primele 6 luni şedinţele se vor organiza lunar, iar ulterior se vor organiza trimestrial, precum şi ori de câte ori va fi nevoie.

Art. 13. - Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă poate solicita, în baza propriilor constatări sau la sesizarea unuia dintre administratori, efectuarea de controale la utilizatorii care nu comunică sau comunică eronat numărul locurilor libere.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 14. - Lista utilizatorilor programului informatic se poate modifica periodic, în funcţie de numărul acestora sau de secţiile pe care un utilizator le are în structură la un moment dat, cu aprobarea coordonatorului şi informarea administratorilor.

Art. 15. - Raportarea eronată sau neraportarea locurilor libere atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz.

ANEXA Nr. 3

GHID

de utilizare a platformei informatice

1.  Descriere generală

Aplicaţia de monitorizare a numărului de paturi disponibile din spitale este o componentă a sistemului DISPEC, scopul aplicaţiei fiind asistarea personalului coordonator din cadrul Serviciului de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti (SAMB), al Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) şi al Ministerului Sănătăţii (MS), respectiv a operatorilor din dispeceratul spitalelor în procesul de îndrumare a echipajelor cu bolnav în maşină către spitalele care dispun de paturi pentru primirea pacientului/pacienţilor. Se urmăresc în acest fel eliminarea situaţiilor în care pacientul trebuie transportat de la un spital la altul din lipsă de locuri şi optimizarea activităţii de tratare a urgenţelor medicale.

2.  Detalii tehnice

a) Post utilizator:  MS, SMURD Bucureşti şi spital din municipiul Bucureşti:

- un PC cu acces la internet;

- un browserweb;

- adresa site-ului este http://82.76.46.50:53053/Ambulance

b) Post utilizator în cadrul SAMB:

-  un PC în reţeaua internă a SAMB (nu este necesar să aibă acces la internet);

- un browserweb;

- adresa site-ului este http://89.0.0.86:8080/Ambulance

3. Fluxul informaţional

Spitalele accesează prin intermediul internetului site-ul web pus la dispoziţie de SAMB pentru înregistrarea numărului de paturi. Fiecare spital va completa periodic numărul de paturi libere pe secţii. Aceste informaţii sunt înregistrate într-o bază de date. Utilizatorii cu profil de coordonator din cadrul MS, SAMB şi SMURD Bucureşti vizualizează cu ajutorul unui browserweb numărul de paturi pe spitale şi secţii. Reactualizarea informaţiilor din pagina de vizualizare a numărului de paturi se va face în mod automat, pe măsură ce acestea sunt modificate în sistem de către operatorii de la spitale.

Fluxul informaţional în sistem este evidenţiat şi în figura de mai jos:

4. Descrierea aplicaţiei

Aplicaţia îşi propune să ofere personalului cu rol de coordonator aparţinând SAMB, SMURD Bucureşti şi MS, precum şi operatorilor din spitale accesul în timp real la informaţiile privind numărul de paturi libere din spitale, cu separare pe secţii. Aceste informaţii sunt utile pentru îndrumarea eficientă a echipajelor aflate pe teren, în misiune.

Există 3 entităţi cu drept de administrare (MS, SAMB, SMURD Bucureşti) a sistemului, fiecare dintre entităţi având mai mulţi utilizatori definiţi pentru întreţinerea şi monitorizarea funcţionării sistemului.

Pentru fiecare instituţie (MS, SAMB, SMURD Bucureşti, spitale) se definesc mai mulţi utilizatori cu parolă distinctă şi drepturi specifice profilului de utilizator. Toţi utilizatorii, atât administratorii, cât şi utilizatorii obişnuiţi, vor folosi un browser pentru realizarea sarcinilor specifice.

Administrarea nomenclatoarelor care asigură suportul pentru buna funcţionare a aplicaţiei, precum şi administrarea conturilor utilizator revin utilizatorilor cu drept de administrare din cele 3 entităţi: MS, SAMB, SMURD Bucureşti. In acest sens, se vor folosi funcţionalităţile puse la dispoziţie de aplicaţie.

Zone sau arii de lucru:

A. MS, SAMB, SMURD Bucureşti (cu rol de administrare şi coordonare)

La nivelul acestor arii vor fi două tipuri de operare: administratori şi coordonatori.

Administratorul are la dispoziţie următoarele funcţionalităţi:

- gestionarea conturilor utilizatorilor:

• adăugare utilizator;

• schimbare parolă şi nume utilizator;

• ştergere utilizator;

- vizualizarea secţiilor spitalelor cu paturile disponibile ale acestora.

Coordonatorul are acces la o pagină care arată mereu numărul de paturi libere din secţii pentru fiecare spital. Aceste informaţii vor fi afişate împreună pe o singură pagină care va fi reactualizată automat, pe măsură ce informaţiile în sistem sunt modificate.

Coordonatorul are la dispoziţie următoarele funcţionalităţi:

- modificarea contului propriu;

- monitorizarea şi filtrarea avansată a secţiilor şi spitalelor, In   cadrul   aplicaţiei,   coordonatorul   are   la   dispoziţie posibilitatea de filtrare a secţiilor şi spitalelor, căutarea/filtrarea fiind de mai multe tipuri:

- filtrare după tipurile de secţii;

- filtrare după spital;

- filtrare după tipul spitalului;

- filtrare după gradul de ocupare.

Coordonatorul are posibilitatea de a vedea în ecranul aplicaţiei şi gradul de actualitate al informaţiilor, aplicaţia precizând intervalul de timp de când o anumită informaţie nu a mai fost actualizată (de exemplu: nr. de paturi transmise de spitalul X nu a fost actualizat de 2 zile, 3 ore şi 10 minute). B. Spitale (cu rol de introducere/actualizare a informaţiilor) Utilizatorul asociat unui spital (operator) poate să actualizeze numărul de paturi din fiecare secţie a spitalului respectiv şi nu are posibilitatea de vizualizare sau modificare a datelor aparţinând unui alt spital.

Toţi utilizatorii îşi pot schimba parola; se recomandă ca modificarea ei să fie efectuată periodic din motive de securitate.

Reactualizarea paginii se face automat. In funcţie de informaţiile afişate în această fereastră, personalul coordonator din cadrul SAMB şi SMURD Bucureşti va îndruma echipajul cu bolnav în maşină către spitalul potrivit.

NOTĂ:

Listă de spitale, secţii şi numărul total de paturi disponibile la nivelul fiecărei secţii sunt informaţii care provin din lista aprobată de MS şi avizată de Direcţia de Sănătate Publică. Actualizarea ei conduce şi la actualizarea listei în cadrul aplicaţiei; administratorii sau operatorii din spitale nu au drepturi de modificare a listei de spitale sau secţii decât în condiţiile precizate în regulamentul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

5. Utilizarea aplicaţiei

Aplicaţia este structurată în două zone de lucru aferente MS/SMURD/SAMB şi, respectiv, spitalelor, utilizatorii încadrându-se în 3 categorii: administratori, coordonatori şi operatori.

Acest capitol are drept scop prezentarea funcţionalităţilor şi interfeţei grafice pentru utilizatorii folosind cele 3 profile.

5.1. Profilul administrator

Pentru accesarea aplicaţiei se utilizează un browser web unde se introduce adresa: http://82.76.46.50:53053/Ambulance sau http://89.0.0.86:8080/Ambulance. La apariţia paginii web se introduce pentru autentificare nume utilizator şi parolă.

După introducerea acestor date se accesează butonul Autentificare şi, în cazul în care utilizatorul este autentificat cu succes, aplicaţia afişează ecranul de utilizare a aplicaţiei. Dacă utilizatorul şi parola nu sunt acceptate de sistem, aplicaţia afişează un ecran de informare (Utilizator sau parolă incorectă).

Pe fiecare ecran al aplicaţiei se afişează utilizatorul conectat în zona din dreapta sus a paginii. Pentru administratorul aplicaţiei sunt disponibile următoarele funcţionalităţi/ecrane:

- Vizualizare - pentru vizualizarea numărului de paturi libere pe spitale şi secţii;

- Utilizatori - pentru gestionarea utilizatorilor;

- Audit - pentru urmărirea evoluţiei în timp a numărului de paturi libere pe spitale şi secţii;

- Cont - pentru schimbarea datelor de identificare sau a parolei utilizatorului;

- Ieşire - pentru ieşirea din aplicaţie.

Vizualizare

In această pagină utilizatorul are posibilitatea să vadă numărul de paturi libere pe spitale şi secţii, fără posibilitatea de a efectua modificări ale informaţiilor afişate. Această pagină îi dă administratorului posibilitatea să gestioneze utilizatorii care au acces la aplicaţie. Administratorul are dreptul de a defini noi utilizatori pentru spitale şi pentru entitatea proprie pe care o reprezintă. Spre exemplu, utilizatorii cu drept de administrator din SAMB nu pot efectua modificări (adăugare, modificare, ştergere) pentru alţi utilizatori decât cei definiţi în SAMB sau spitale. Această limitare este impusă pentru ca administratorii din entităţile SAMB, SMURD Bucureşti sau MS să nu efectueze modificări asupra altor conturi de administrator decât cele proprii.

Pentru introducerea unui nou utilizator, se accesează „Utilizator Nou" din partea de sus a paginii. In acest fel aplicaţia deschide un nou ecran dedicat definirii unui nou utilizator.

In câmpul „Nume" se introduce numele persoanei utilizator în clar (de exemplu: Marian Ionescu). Câmpul „Vizualizare" este un check-box care, dacă este bifat, specifică faptul că noul utilizator are doar drepturi de vizualizare (asociate cu un coordonator). Bifarea acestui check-box duce la inactivarea câmpului „Nume Spital", pentru că utilizatorii din cadrul spitalelor nu au acces la profilul coordonator, putând fi definiţi doar ca operatori.

Pentru utilizatorii din cadrul unui spital se lasă nebifat check-box-ul „Vizualizare" şi se selectează spitalul de care aparţine utilizatorul. In câmpul „UtilizatorID" se introduce codul utilizatorului cu care se intră în aplicaţie (de exemplu: marian80). După introducerea tuturor datelor se apasă butonul „Salvează". Parola implicită a unui utilizator nou este user. După prima conectare se recomandă ca utilizatorul să îşi schimbe parola cu una personală (de preferinţă mai lungă de 5 caractere).

Pentru modificarea informaţiilor despre un utilizator, administratorul accesează opţiunea de editare din dreptul utilizatorului de pe pagina cu utilizatori. Aplicaţia va afişa pagina de modificare a datelor despre utilizator.

Se pot modifica câmpurile: „Nume" (numele în clar al persoanei utilizator), „Vizualizare" (faptul că utilizatorul are doar drepturi de vizualizare) şi „Nume Spital" (spitalul de care aparţine utilizatorul). După modificări se apasă butonul „Salvează".

Pentru ştergerea unui utilizator se apasă butonul de ştergere din partea dreaptă a liniei descriptive pentru un utilizator din lista de utilizatori afişaţi.

In cazul în care un utilizator are dificultăţi pentru conectarea în aplicaţie pentru că a uitat parola de conectare, este necesară resetarea parolei la cea iniţială (user). Pentru revenirea la parola implicită „user" se accesează link-ul „reset" din dreptul utilizatorului de pe pagina cu utilizatori, link-ul „reset" apărând în dreptul parolei unui anumit utilizator care şi-a modificat parola implicită. După resetarea parolei, utilizatorul poate să se conecteze în sistem şi să stabilească o nouă parolă proprie.

Audit

Pagina „Audit" permite administratorului să urmărească evoluţia în timp a numărului de paturi libere, pe spitale şi secţii. Informaţia afişată administratorului poate fi filtrată după numele spitalului sau al unei secţii (se pot monitoriza astfel modificările efectuate la nivelul fiecărei secţii dintr-un spital specific).

Cont

In acest ecran utilizatorul îşi poate schimba parola sau informaţiile personale.

5.2. Profilul coordonator

Pentru accesarea aplicaţiei se utilizează un browser web unde se introduce adresa: http://82.76.46.50: 53053/Ambulance sau HTTP://89.0.0.86: 8080/AMBULANCE. La apariţia paginii web se introduce pentru autentificare nume utilizator şi parolă.

După introducerea acestor date se accesează butonul „Autentificare" şi în cazul în care utilizatorul este autentificat cu succes, aplicaţia afişează ecranul de utilizare a aplicaţiei. Dacă utilizatorul şi parola nu sunt acceptate de sistem, aplicaţia afişează un ecran de informare (Utilizator sau parola incorectă).

In condiţiile în care utilizatorul cu rol de coordonator (aparţinând MS, SAMB, SMURD Bucureşti) s-a autentificat cu succes, aplicaţia afişează un ecran corespunzător.

Pentru coordonator sunt disponibile următoarele funcţionalităţi:

- Secţii - pentru vizualizarea numărului de paturi libere grupate pe spitale şi secţii (incluzând subsecţii);

- Cont - pentru schimbarea parolei utilizatorului;

- Ieşire - pentru ieşirea din aplicaţie.

Secţii

In această pagină utilizatorul poate urmări în timp real numărul de paturi libere de la spitale, pe secţii. Este suficient ca această pagină să rămână deschisă, deoarece actualizarea paginii se face automat, astfel încât persoana care vizualizează locurile disponibile la spitale are în faţă ultima situaţie raportată de spitale. Sunt evidenţiate în mod grafic, conform legendei, tipul de spital şi, respectiv, numărul de locuri disponibile la nivelul fiecărei secţii. In cazul în care numărul de locuri este mai mic decât 0 (zero), acesta este afişat cu semnul minus şi evidenţiat cu culoarea roşie.

Pentru fiecare secţie al cărei număr de locuri este actualizat, sistemul înregistrează momentul actualizării şi acesta este afişat în lista vizibilă coordonatorului. Dacă actualizarea este mai veche de 24 de ore, sistemul afişează o avertizare cu privire la acurateţea informaţiilor din sistem pentru această secţie.

In acest ecran există posibilitatea de filtrare a secţiilor şi spitalelor, aceste filtre fiind de mai multe tipuri:

- filtrare după tipurile de secţii (chirurgie, ortopedie etc);

- filtrare după spital;

- filtrare după numele unei secţii.

Filtrările au drept efect restrângerea listei afişate utilizatorului, pentru a uşura identificarea locurilor libere pentru anumite secţii sau anumite spitale.

Cont

In această pagină utilizatorul îşi poate schimba parola şi informaţiile asociate.

5.3. Profilul operator

Pentru accesarea aplicaţiei se utilizează un browser web unde se introduce adresa: http://82.76.46.50: 53053/Ambulance. La apariţia paginii web se introduce pentru autentificare nume utilizator şi parolă.

După introducerea acestor date se accesează butonul „Autentificare" si în cazul în care utilizatorul este autentificat cu succes, aplicaţia afişează ecranul de utilizare a aplicaţiei. Dacă utilizatorul şi parola nu sunt acceptate de sistem, aplicaţia afişează un ecran de informare (Utilizator sau parolă incorectă), In cazul în care utilizatorul s-a autentificat cu succes, aplicaţia va afişa ecranul de introducere a informaţiilor privind numărul de locuri/paturi disponibile în spitalul de care aparţine utilizatorul.

Utilizatorul cu rol de operator aparţinând unui spital are drept de modificare doar asupra datelor corespunzătoare secţiilor spitalului de care aparţine; utilizatorul nu are posibilitatea de a vizualiza sau modifica informaţiile aparţinând altor spitale.

Pentru operator sunt disponibile următoarele funcţionalităţi:

- Secţii - pentru introducerea numărului de paturi libere pe secţii;

- Cont - pentru schimbarea parolei utilizatorului;

- Ieşire - permite ieşirea din aplicaţie.

Secţii - locuri libere

In această pagină utilizatorul poate realiza operaţia de modificare a numărului de paturi libere pentru o secţie din cadrul spitalului de care aparţine. Aplicaţia pune la dispoziţie lista de secţii aprobate pentru spitalul de care aparţine utilizatorul. Pentru modificarea numărului de paturi libere pe o secţie se dă click pe acţiunea disponibilă din zona de editare din dreptul secţiei de pe pagina cu secţiile spitalului. In urma acestei acţiuni, aplicaţia afişează ecranul de modificare a numărului de locuri libere pentru secţia selectată.

Se completează câmpul „Nr. Locuri Libere" cu o valoare numerică şi se apasă butonul „Salvează". In cazuri excepţionale se poate introduce şi o valoare negativă (de exemplu: -1) care va fi evidenţiată utilizatorilor cu rol de coordonator. După apăsarea butonului „Salvează", aplicaţia revine în pagină, afişând secţiile spitalului şi numărul de paturi libere disponibile.

Cont

In această pagină utilizatorul poate să îşi modifice parola. Se recomandă schimbarea periodică a parolei (la maximum 6 luni) pentru asigurarea confidenţialităţii datelor introduse în sistem, administratorii sistemului putând verifica cine este autorul fiecărei modificări operate în aplicaţie.

6. Recomandări

•  Se recomandă utilizatorilor să nu introducă informaţiile în sistem având opţiunea „CAPS" a calculatorului activată, urmărirea informaţiilor în sistem fiind mai uşor de făcut dacă datele sunt introduse folosind litere mici.

• Se recomandă utilizatorilor să nu utilizeze în exces opţiunile „Back", „Forward", „Refresh" ale browser-ului web, pentru a nu perturba funcţionarea aplicaţiei web.

• Se recomandă pentru o mai bună experienţă de utilizare a aplicaţiei folosirea browser-ului web Internet Explorer versiunea 6 sau Mozilla Firefox versiunea 3.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 905/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 905 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu