Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 90 din 18 mai 2009

pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitatii de politici publice, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 484/2008

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 371 din 2 iunie 2009Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 484/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2008, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. -Activitatea Unităţii este coordonată de secretarul de stat desemnat în acest sens de ministrul administraţiei şi internelor."

2.  La articolul 7 alineatul (1), litera e) se abrogă.

3. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) In condiţiile actelor normative în vigoare, directorul poate delega atribuţii din competenţa sa directorului adjunct, şefilor de serviciu sau altor persoane din subordine."

4. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Directorul adjunct răspunde de activitatea structurilor organizatorice care se află în coordonarea sa, potrivit fişei postului, prevăzută în anexa nr. 4."

5. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Atribuţiile fiecărei structuri organizatorice din cadrul Unităţii"

6. La articolul 16 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Structurile organizatorice din cadrul Unităţii au următoarele atribuţii comune:".

7.  La articolul 17, literele a), c) şi f) vor avea următorul cuprins:

,,a) creşterea eficienţei activităţilor de elaborare, monitorizare şi evaluare a propunerilor de politici publice elaborate la nivelul ministerului şi al autorităţilor administraţiei publice locale, prin asigurarea de consultanţă în acest domeniu;

........................................................................................................................................................................ .......................................

c) fundamentarea variantelor de soluţionare prezentate în propunerile de politici publice elaborate la nivelul ministerului, în vederea creşterii eficienţei actului decizional, precum şi acordarea de consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale în acest domeniu;

........................................................................................................................................................................ .......................................

f) elaborarea şi implementarea procedurilor de monitorizare şi evaluare a propunerilor de politici publice elaborate la nivelul ministerului şi acordarea de consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale în acest domeniu."

8.  La articolul 18, literele a), h), şi k) vor avea următorul cuprins:

,,a) implementează la nivelul ministerului sistemul standard de metode şi proceduri de formulare a propunerilor de politici publice, sprijină şi asigură consultanţă de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale pentru implementarea sistemului standard de metode şi proceduri de formulare a propunerilor de politici publice;

........................................................................................................................................................................ .......................................

h) propune, după caz, organizarea unor întâlniri periodice cu personalul de conducere de la nivelul aparatului central, inspectoratelor generale şi al altor structuri similare, în vederea informării lor asupra priorităţilor din propunerile de politici publice, precum şi cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul identificării problematicii apărute în procesul de elaborare a propunerilor de politici publice;

........................................................................................................................................................................ .......................................

k) constituie şi dezvoltă o bază de date informatizată necesară formulării, implementării şi monitorizării propunerilor de politici publice atât la nivelul ministerului, cât şi pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în acest domeniu;".

9.  La capitolul V, secţiunea a 5-a se abrogă.

10.  La articolul 26, litera i) va avea următorul cuprins:

,,i) asigură predarea-primirea zilnică a corespondenţei cu informaţii clasificate sau neclasificate, înregistrarea acesteia în registrele de evidenţă şi repartizarea pe servicii şi compartimente;".

11. Anexele nr. 1-3 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.

Art. II. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

ANEXA Nr. 1*) (Anexa nr. 1 la regulament)

ORGANIGRAMA

Unităţii de politici publice

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la regulament)

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

UNITATEA DE POLITICI PUBLICE

FIŞA  POSTULUI

A.  Identificarea postului

1.  Compartimentul: Unitatea de politici publice

2.  Denumirea şi codul postului: director/consilier gradul IA (director)

3.  Poziţia postului în statul de organizare: 1

4. Punctajul postului (pentru personalul contractual): minim = 4,3; maxim = 5,00; mediu = 4,65

5.  Relaţii cu alte posturi:

a) ierarhice:

•  se subordonează nemijlocit secretarului de stat pentru reforma în administraţia publică;

•  este şef direct al întregului personal din cadrul Unităţii de politici publice;

•  coordonează şi îndrumă nemijlocit activităţile serviciilor şi compartimentelor Unităţii, după cum urmează:

1.   Serviciul implementare şi monitorizare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice:

a) implementare şi monitorizare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice în domeniul ordine şi siguranţă publică;

b) implementare şi monitorizare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice pentru administraţia publică;

c) coordonare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice la nivelul administraţiei publice locale;

2.   Compartimentul informatică, documente clasificate, secretariat şi administrativ;

b) funcţionale:

•   colaborează cu şefii unităţilor din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, inspectoratelor generale şi instituţiile de învăţământ;

•  colaborează cu şefii structurilor similare din Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, Direcţia de politici publice a Secretariatului General al Guvernului;

•  reprezintă Unitatea, pe linia de muncă specifică, în raport cu celelalte instituţii;

c) de cooperare:

•    cu autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, pe linia planificării strategice, precum şi a elaborării şi implementării politicilor publice în domeniile ordine, siguranţă publică şi administraţie publică;

•    cu autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, autorităţile administraţiei publice locale pentru îndeplinirea atribuţiilor în comun;

d) de control:

•  coordonează controlul activităţilor de implementare a măsurilor stabilite prin strategiile, politicile publice şi planurile de acţiune pentru implementarea acestora de către structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, permanent şi în cadrul echipelor de control, la ordin;

•  coordonează activităţile de control, precum şi pe cele de sprijin şi îndrumare, executate la structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe liniile de responsabilitate ale Unităţii.

6.   Definirea sumară a atribuţiilor postului: realizează împreună cu şefii serviciilor managementul Unităţii, conform prevederilor actelor normative în vigoare şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat de ministrul administraţiei şi internelor.

B. Cerinţele postului

1.  Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie/personal contractual

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: minimum inspector de poliţie/gradul IA

3.  Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1.  pregătire de bază: studii superioare de lungă durată militare sau civile, cu diplomă de licenţă;

3.2.  pregătire de specialitate: studii universitare de masterat sau studii postuniversitare, în domeniul management ori administraţie publică;

3.3.  cunoştinţe: cultură generală, cunoştinţe generale cu privire la sistemul de formulare şi implementare a strategiilor şi politicilor publice la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor;

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: poate elabora şi are acces la informaţii clasificate din clasa secretelor de stat şi informaţii clasificate NATO;

3.5.   limbi străine: citit/scris/vorbit: o limbă de circulaţie internaţională - bine.

4.  Experienţă:

4.1. în muncă: cel puţin 5 ani;

4.2. în specialitate: cel puţin 5 ani;

4.3.  managerială: cel puţin 5 ani;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

•  aptitudini de conducere (organizatorice, decizionale, de coordonare şi control), spirit de observaţie, de negociere, de cooperare: dezvoltare foarte bună;

•  poate să lucreze sub presiunea timpului;

•  posedă cultură de specialitate şi generală;

• are gândire analitică şi conceptuală bună;

• disponibilitate pentru dialog şi negocieri;

•  poate să desfăşoare activităţi în condiţii de supervizare redusă;

•  utilizarea tehnicii informatice şi a aplicaţiilor MS Office: dezvoltarea foarte bună.

6. Atitudini necesare/comportament solicitat:

• conduită morală foarte bună;

• spirit de iniţiativă: dezvoltare foarte bună;

• capacitate de lucru în echipă: dezvoltare foarte bună;

•  imaginaţie, prevedere, flexibilitate, claritatea ideilor;

• pasiune, receptivitate faţă de nou, perspicacitate, stabilitate emoţională;

• flexibilitate în gândire: dezvoltare foarte bună;

•  perseverenţă: dezvoltare foarte bună;

• exigenţă: dezvoltarea foarte bună;

•   spirit de autodepăşire de sine şi de perfecţionare: dezvoltare foarte bună;

• spirit de autodisciplină: dezvoltare foarte bună;

• capacitate de organizare: dezvoltare foarte bună;

• supleţe intelectuală şi comportamentală: dezvoltare foarte bună;

•   fermitate, perseverenţă, independenţă şi stabilitate: dezvoltare foarte bună.

7.  Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru funcţia de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţia de conducere.

C. Condiţii specifice de muncă

1.    Locul de muncă: sediul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor

2.   Deplasări curente: conform planurilor, programelor şi ordinelor ministrului administraţiei şi internelor

3. Condiţii de muncă: expunere la radiaţii electromagnetice; încadrarea condiţiilor corespunzătoare locului de muncă şi activităţilor se face potrivit dispoziţiilor actelor normative în vigoare.

4.  Riscuri implicate de post: stres, afectarea stării fizice generale din cauza radiaţiilor electromagnetice

5.  Compensări:

•  indemnizaţie de conducere;

•  sporuri şi alte compensări acordate conform dispoziţiilor actelor normative în vigoare.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

1. Sarcini şi îndatoriri:

a) munca de fiecare zi:

•  coordonează şi conduce, prin şefii serviciilor, principalele activităţi planificate; asigură soluţionarea lucrărilor Unităţii în termenele prevăzute de actele normative în vigoare;

b) săptămânal:

• desfăşoară şedinţe de conducere cu şefii serviciilor;

•  urmăreşte îndeplinirea obiectivelor şi activităţilor planificate;

c) lunar:

•  verifică şi aprobă Graficul cu principalele activităţi ale Unităţii;

d) trimestrial:

• aprobă planurile de activitate ale serviciilor;

• participă la bilanţurile acestora;

e) anual:

•  prezintă spre aprobare Planul cu principalele activităţi ale Unităţii;

• pregăteşte şi susţine raportul de evaluare al Unităţii;

• coordonează activitatea de evaluare anuală a personalului Unităţii;

f) ocazional:

• prezintă rapoarte şi informări pe probleme de specialitate în şedinţele Colegiului Ministerului Administraţiei şi Internelor;

•  coordonează, la ordin, elaborarea unor studii şi cercetări de specialitate în vederea descoperirii eventualelor disfuncţionalităţi în implementarea strategiilor şi politicilor publice la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor;

•  participă la controalele de fond şi tematice desfăşurate la inspectorate generale (similare), precum şi la întocmirea documentelor organizatorice, a concluziilor şi a măsurilor ce se impun, pe probleme specifice Unităţii;

•   coordonează elaborarea informării privind stadiul de îndeplinire a obiectivelor şi acţiunilor din Planul anual de acţiuni al Ministerului Administraţiei şi Internelor - pentru prezentarea în şedinţele de conducere ale ministerului;

•    coordonează secretariatele tehnice ale consiliilor interministeriale prezidate de Ministerul Administraţiei şi Internelor.

2. Atribuţiile postului:

•  coordonează implementarea, la nivelul ministerului, a sistemului standard de metode şi proceduri de formulare a strategiilor şi politicilor publice;

•   coordonează monitorizarea şi evaluarea, la nivelul ministerului, a activităţii secretariatelor tehnice ale comisiilor şi grupurilor de lucru care sunt implicate în procesul de formulare a strategiilor şi politicilor publice, precum şi a planurilor de acţiune, prezentând conducerii ministerului propuneri de îmbunătăţire a activităţii;

• propune, după caz, organizarea unor întâlniri periodice cu şefii structurilor aparatului central al ministerului şi al inspectoratelor generale (similare), în vederea informării lor asupra obiectivelor specifice, acţiunilor preconizate, rezultatelor aşteptate, precum şi a termenelor de îndeplinire a obiectivelor propuse în planurile de acţiune pentru implementarea strategiilor aprobate;

•   coordonează şi organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminarii cu specialiştii din cadrul ministerului, implicaţi în procesul de formulare şi implementare a strategiilor şi politicilor publice, precum şi a planurilor de acţiune pentru implementarea acestora;

•  coordonează elaborarea, monitorizarea şi actualizarea Planului strategic al ministerului şi a celorlalte documente de politici publice care reglementează activităţile din competenţa ministerului;

• coordonează elaborarea materialului integrator de evaluare anuală a activităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi a sintezei ce se prezintă anual Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;

• coordonează elaborarea şi monitorizarea Calendarului de aplicare a măsurilor necesare îndeplinirii prevederilor Programului de guvernare în domeniile de competenţă ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi informarea periodică a Comisiei Naţionale de Prognoză;

•   coordonează elaborarea şi monitorizarea îndeplinirii Planului anual de lucru al Ministerului Administraţiei şi Internelor;

•   coordonează elaborarea informării privind stadiul de îndeplinire a obiectivelor şi acţiunilor din Planul anual de acţiuni al Ministerului Administraţiei şi Internelor - pentru prezentarea în şedinţele Colegiului ministerului;

• coordonează     activităţile     pentru     implementarea componentei de programare bugetară a Planului strategic;

•  coordonează activitatea de elaborare a procedurilor şi metodologiilor pentru stabilirea necesarului de resurse financiare corelate cu obiectivele stabilite în Planul strategic;

• coordonează activitatea de elaborare a procedurilor pentru evaluarea, din punct de vedere a resurselor financiare, a eficienţei variantelor de soluţionare din propunerile de politici publice.

3. Responsabilităţi:

3.1.  responsabilităţi de planificare:

• răspunde din punct de vedere tehnic de elaborarea Planului strategic al Ministerului Administraţiei şi Internelor;

•  coordonează activităţile de elaborare şi prezintă spre aprobare Planul strategic, Planul de lucru anual cu principalele activităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, Planul de lucru anual al Unităţii şi alte documente de politici publice;

3.2.  responsabilităţi de raportare:

• prezintă rapoarte şi informări pe probleme de specialitate în şedinţele Colegiului Ministerului Administraţiei şi Internelor;

3.3. atribuţii de lucru cu publicul:

• reprezintă Unitatea în relaţiile cu publicul;

• acordă audienţă persoanelor solicitante;

3.4.  luarea deciziilor:

• exercită autoritatea de şef al întregului personal şi ia decizii potrivit competenţelor în toate problemele specifice Unităţii;

3.5. accesul la informaţii:

• are acces la toate documentele ce reprezintă domenii din competenţa Unităţii în raporturile cu Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi asigură transmiterea la termen a documentelor.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1.  indicatori cantitativi: verificarea şi avizarea în termen a tuturor lucrărilor realizate la nivelul serviciilor (compartimentelor) subordonate;

2. indicatori calitativi: asigură realizarea eficientă şi la termen a obiectivelor, acţiunilor, măsurilor stabilite şi a lucrărilor, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, ordinelor şi dispoziţiilor conducerii ministerului;

3. timp: în termenele stabilite de actele normative specifice, precum şi de dispoziţiile şefilor ierarhici;

4. utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde;

5.  mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 90/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 90 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    CUM ÎȚI PRIN ÎNCĂRCĂTORUL MEU DIN ACEASTA MARE COMPANIE Bună ziua dragilor mei, sunt Linda McDonald, care locuiește în prezent în Austin Texas, SUA. Sunt văduvă în acest moment cu trei copii și am rămas blocată într-o situație financiară în aprilie 2018 și am avut nevoie să refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumuturi, atât private, cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul, nu sunt pradă completă acelor capote de acolo care le numesc creditor auto-bani, sunt toate înșelătorie, tot ce își doresc este dvs. bani și bine nu auziți de la ei, mi-au făcut-o de două ori înainte de a-l întâlni pe domnul David Wilson, partea cea mai interesantă este că împrumutul meu a fost transferat pentru mine în 74 de ore, așa că vă sfătuiesc să-l contactați pe domnul David dacă sunteți interesat să obțineți un împrumut și sunteți sigur că îl puteți plăti înapoi la timp, îl puteți contacta prin e-mail ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Fără cec de credit, fără cosigner cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și planificați dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, atunci contactați astăzi domnul David Wilson pentru împrumutul dvs. Oferă tot felul de categorii de împrumuturi pe care le oferă Împrumut pe termen scurt (5_10 ani) Împrumut pe termen lung (20_40) Împrumut pe termen mediu (10_20) Ele oferă împrumut de genul Împrumut la domiciliu ............., Împrumut de afaceri ........ Împrumut de creanță ....... Împrumut pentru studenți .........., Împrumut pentru început de afaceri Împrumut pentru afaceri ......., Împrumut pentru companie .............. etc E-mail .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Când vine vorba de criză financiară și împrumut, atunci împrumutul financiar David Wilson este locul de plecare, vă rugăm să-i spuneți că doamnei Linda McDonald vă direcționez Noroc… ....
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu