Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 9 din 6 ianuarie 2006

pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restrictii si folosire a apei in perioadele deficitare

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 331 din 12 aprilie 2006In temeiul art. 110 lit. j) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere necesitatea organizării activităţii de prevenire a efectelor produse de lipsa de apă la sursă şi a asigurării unei repartiţii echitabile a apei între diverşii utilizatori în perioadele secetoase,

văzând  Referatul Direcţiei pentru siguranţa barajelor şi cadastrul apelor nr. 96.684/MT din 15 decembrie 2005,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

Art.  1.  - Se aprobă Metodologia privind elaborarea planurilor de  restricţii şi folosire a apei în  perioadele deficitare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 276 din 11 aprilie 1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 bis din 26 mai 1997.

Art. 3. - Direcţia pentru siguranţa barajelor şi cadastrul apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Administraţia Naţională „Apele Române" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

ANEXĂ

METODOLOGIE privind elaborarea planurilor de restricţii si folosire a apei în perioadele deficitare

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - In activitatea practică de gospodărire a apelor un loc important îl ocupă caracterizarea regimurilor de folosire a resurselor de apă şi stabilirea situaţiilor când trebuie aplicate restricţii în satisfacerea cerinţelor de apă.

Art. 2. - Planurile de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare, prevăzute la art. 14 din Legea apelor nr. 107/1996, modificată şi completată prin Legea nr. 310/2004, denumite în continuare planuri de restricţii, au ca obiect stabilirea restricţiilor temporare în folosirea apelor în situaţiile când din cauze obiective debitele de apă autorizate nu pot fi asigurate tuturor folosinţelor.

Art. 3. - Planificarea folosirii resurselor de apă în perioadele deficitare va avea la bază documentaţia privind semnalarea situaţiilor de restricţii şi planul de restricţii propriu-zis.

Art. 4. - Documentaţia privind semnalarea situaţiilor de restricţii cuprinde sistemul de analiză/urmărire pentru sesizarea din timp a situaţiilor de restricţii pe baza informaţiilor privind:

a)   resursele de apă ca parametri cantitativi şi sub aspectul calităţii;

b)   cerinţele de apă şi, după caz, amenajările de gospodărire a apelor.

Art. 5. - Planul de restricţii propriu-zis cuprinde, pentru diferite faze de restricţii:

a)   folosinţele restricţionate şi gradul de afectare al alimentării cu apă, cu motivări corespunzătoare (criterii);

b)  atribuţii ale unităţilor de gospodărire a apelor;

c)  măsuri la utilizatori;

d)  mod de colaborare;

e)   evidenţe necesare în timpul perioadei de restricţii;

f)   modul de consemnare a încheierii acestor perioade.

Art.   6.   -   Pe  baza  prezentei   metodologii  filialele Administraţiei Naţionale „Apele Române" vor elabora:

a)  pentru bazinele sau subbazinele în regim neamenajat al debitelor sau cu un grad redus de amenajare, documentaţiile privind planificarea folosirii apelor în perioadele de secetă, la care se va ţine seama şi de reglementările privind exploatarea amenajărilor;

b)   pentru bazinele hidrografice cu un grad avansat de amenajare, la care planificarea folosirii apelor în perioadele de secetă/ape mici se realizează în principal prin programele de exploatare trimestriale şi lunare, documentaţia „Sistemul de analiză pentru caracterizarea în activitatea operativă a condiţiilor de satisfacere a cerinţelor de apă", în care se vor valorifica, după caz, prevederile prezentei metodologii.

Art. 7. - Planurile de restricţii deja elaborate sau care urmează a se realiza vor fi analizate, actualizate sau modificate anual, în perioada 1 -30 aprilie, în funcţie de condiţiile hidrologice şi de cerinţele de apă din bazinul hidrografic respectiv.

Art. 8. - Elaborarea şi actualizarea documentaţiilor, inclusiv propunerile de restricţii, se vor realiza de către filialele Administraţiei Naţionale „Apele Române", care propun şi modul de aplicare a planurilor de restricţii, cu consultarea unităţilor beneficiare.

Art. 9. - După avizarea de către comitetul de bazin, planurile de restricţii se supun aprobării autorităţii publice centrale în domeniul apelor.

Art. 10. - Planurile de restricţii avizate se aduc la cunoştinţa utilizatorilor de apă posibil a fi afectaţi de perioada secetoasă şi a publicului din bazinul hidrografic respectiv.

CAPITOLUL II

Indicaţii metodice de elaborare a documentaţiei privind sistemul de analiză pentru semnalarea situaţiilor de restricţii în bazine hidrografice

Art. 11. - Documentaţia privind sistemul de analiză pentru semnalarea situaţiilor de restricţii în satisfacerea cerinţelor de apă ale folosinţelor în bazinul hidrografic va conţine un memoriu şi anexe conform modelelor din anexele*) la prezenta metodologie.

Art. 12. - Memoriul documentaţiei privind sistemul de analiză pentru semnalarea situaţiilor de restricţii în satisfacerea cerinţelor de apă ale folosinţelor în bazinul hidrografic va avea următorul cuprins:

1.   Caracterizarea generală a sistemului de analiză pentru semnalarea situaţiilor de restricţii:

1.1.  Obiectul documentaţiei

1.2.  Principii de bază ale tehnologiei pentru determinarea situaţiilor caracteristice privind satisfacerea cerinţelor de apă

1.3.  Factori implicaţi, atribuţii, relaţii, evidenţe şi raportări

2.   Elemente de bază necesare determinării situaţiilor caracteristice de folosire a apei:

2.1.  Caracterizarea resurselor de apă; parametrii statistici şi posibilităţile de obţinere a informaţiilor operative

2.2.  Lucrări de amenajare pentru gospodărirea resurselor de apă (lacuri de acumulare şi derivaţii)

2.3.   Folosinţe de apă consumatoare (alimentări cu apă pentru populaţie, industrie şi complexe zootehnice, amenajări pentru irigaţii, amenajări piscicole) şi alte cerinţe; elemente reprezentative (condiţii generale privind satisfacerea cerinţelor de apă cantitative, caracterizarea generală a condiţiilor de satisfacere privind calitatea apei)

*) Anexele nr. 1-17 sunt reproduse în facsimil.

3.  Secţiuni de control, sectoare şi debite de calcul:

3.1.  Secţiuni de control, sectoare şi zone de curs

3.2.  Determinarea debitelor minime necesare în secţiuni de control (debite minime necesare cantitativ şi debit minim necesar pentru asigurarea condiţiilor de calitate)

3.3.  Debite caracteristice în secţiuni de control

4.   Modul de determinare şi instituire a situaţiilor caracteristice privind satisfacerea cerinţelor de apă:

4.1.  Definirea situaţiilor caracteristice

4.2.  Responsabilităţi şi flux informaţional

4.3.   Analiză pentru determinarea şi instituirea fazelor caracteristice

5.   Modul de acţiune pentru folosirea raţională a resurselor de apă în diferite situaţii caracteristice

6.   Sistemul de evidenţă a informaţiilor de bază şi a măsurilor adoptate.

7.   Modul de raportare privind aplicarea sistemului de semnalare a situaţiilor de restricţii

Art. 13. - Cap. 1 al memoriului se va completa având în vedere următoarele:

a)   la paragraful 1.1 se va arăta că documentaţia prezintă sistemul de analiză/urmărire pentru sesizarea din timp a situaţiilor de restricţii în alimentarea cu apă a folosinţelor, sub aspect cantitativ şi al calităţii apei în bazinul hidrografic; se va menţiona perioada de aplicabilitate a documentaţiei;

b)   la paragraful 1.2 se vor face referiri la principiile de bază ale tehnologiei pentru determinarea situaţiilor caracteristice privind satisfacerea cerinţelor de apă, arătându-se că aceasta comportă în principal următoarele:

-   sistemul de secţiuni de control, sectoare de curs şi zone;

-   caracterizarea resurselor de apă în secţiunile de control;

-   parametrii statistici şi condiţiile de obţinere a informaţiilor operative;

-   caracterizarea influenţei amenajărilor de gospodărire a apelor asupra debitelor de apă în secţiunile de control (elemente operative, curente);

-   caracterizarea cerinţelor de apă ale folosinţelor consumatoare şi a altor cerinţe de apă pe sectoare sau zone de curs din aval de secţiunile de control; parametri statistici şi parametri operativi (valori curente);

-   determinarea debitelor caracteristice în secţiunile de control (debite minime necesare, debite de atenţie-avertizare) pe sectoare şi zone de curs din aval de secţiune;

- modul de analiză pentru determinarea situaţiilor caracteristice privind satisfacerea cerinţelor de apă pe baza informaţiilor privind resursele de apă ca parametri cantitativi şi sub aspectul calităţii, cerinţele de apă şi, după caz, regulile de exploatare şi regimul efectiv de funcţionare a amenajărilor de gospodărire a apelor; se vor face referiri la anexa nr. 1;

c) la paragraful 1.3 se va menţiona că elaborarea şi aplicarea în bune condiţii a sistemului de analiză pentru semnalarea situaţiilor de restricţii implică o colaborare sistematică între unităţile de gospodărire a apelor, utilizatorii de apă sau reprezentanţi ai acestora şi alţi factori, precum şi un sistem corespunzător de evidenţă şi raportări.

Art. 14. - La paragraful 2.1 al cap. 2 se vor face referiri la modalităţile de caracterizare a resurselor de apă, cu trimitere la anexa nr. 4.

Se va comenta numărul total de posturi hidrometrice permanente şi temporare, reţinute în sistemul de analiză, cu defalcarea lor pe cursul principal şi pe afluenţi, evidenţiindu-se posturile hidrometrice cu transmitere zilnică sistematică. Se va evidenţia necesitatea instituirii transmisiei zilnice şi la alte posturi hidrometrice în situaţii de ape mici.

Se vor menţiona amplasamentele în care sunt necesare noi posturi hidrometrice permanente sau temporare.

La paragraful 2.2, pentru lacurile de acumulare şi derivaţiile existente, în funcţiune sau cu termen de dare în funcţiune în perioada de valabilitate a documentaţiei, în memoriu se vor prezenta numai elemente reprezentative cum sunt: volumul total şi volumul util în cazul lacurilor, debitul instalat şi debitul reglementat sau regimul de variaţie lunară a debitelor în cazul derivaţiilor: folosinţele principale deservite de lucrările de gospodărire a apelor.

In cazul existenţei mai multor lucrări de gospodărire a apelor, elementele menţionate mai sus se vor prezenta tabelar, individual pentru lucrările mai importante şi grupat, pe sectoare sau zone de curs/bazin, pentru celelalte lucrări, conform modelelor din tabelele nr. 1 şi 2.

Se vor face trimiteri la regulamentele de exploatare a lacurilor de acumulare şi a derivaţiilor, care conţin fişele tehnice de descriere a lucrărilor, regulile de exploatare, inclusiv graficul dispecer, şi elementele de exploatare coordonată a lucrărilor, sistemul de evidenţă şi de transmitere a informaţiilor de exploatare.

Tabelul nr. 1 Caracteristici generale - lacuri de acumulare

Nr. crt.

Denumirea acumulării

Curs de apă

Sector/zona de curs amplasare

Valori

caracteristice

(mil. m3)

Scopul/categoriile de folosinţe deservite

Observaţii

vt

vu

0

1

2

4

5

6

7

Tabelul nr. 2 Caracteristici generale - lucrări de derivaţie

Nr. crt.

Derivaţia

Curs de apă debitor

Curs de apă receptor

Debite caracteristice

(m3/s)

Scopul

Observaţii

Qinst

Qderiv. lunar

0

1

2

3

4

5

6

7

La paragraful 2.3 se vor prezenta elemente reprezentative pentru folosinţele existente şi pentru cele prevăzute a intra în funcţiune în perioada de valabilitate a documentaţiei.

Pentru categoriile de folosinţe, precum alimentări cu apă pentru populaţie, industrie şi complexe zootehnice, amenajări pentru irigaţii şi amenajări piscicole, se vor reda, pe baza elementelor caracteristice din anexele nr. 5, 6 şi 7, valorile pe ansamblul bazinului, cu defalcarea pe sectoare principale sau pe zone de curs, nominalizându-se în memoriu numai folosinţele foarte importante.

Aceste elemente se vor prezenta în tabele sintetice, separat pentru alimentări cu apă, irigaţii şi, respectiv, piscicultura, tabele ce vor cuprinde: denumirea sectorului sau a zonei, cursul de apă, numărul total de folosinţe, din care folosinţele cu rol preponderent (ca debite prelevate sau ca potenţial de impurificare), debitele caracteristice (instalat, captat, minim necesar şi restituit), iar în cazul irigaţiilor şi al amenajărilor piscicole, şi suprafeţele amenajate.

Pentru alte categorii de cerinţe se vor prezenta:

a)   debitul minim necesar pentru curgerea salubră, eventual debitul necesar în albie pentru asigurarea funcţionării captărilor din freatic;

b)   debitele de servitute pe cursurile de apă care întretaie sau formează frontiera de stat.

In ceea ce priveşte condiţiile generale privind satisfacerea cerinţelor cantitative de apă se vor face referiri la zonele/subbazinele în care bilanţul resurse-cerinţe este deficitar în condiţiile de amenajare existente şi la principalele folosinţe de apă ale căror cerinţe nu pot fi satisfăcute la nivelul asigurărilor de calcul normate.

Se vor prezenta sintetic rezultatele bilanţului statistic, calculat conform metodologiilor utilizate, legat de analiza condiţiilor de satisfacere a folosinţelor pentru emiterea autorizaţiilor de gospodărire a apelor şi pentru analiza condiţiilor de atribuire a repartiţiilor de apă.

Se vor menţiona acele folosinţe care au autorizaţii de gospodărire a apelor în condiţii de neasigurare/subasigurare a sursei de apă.

Referitor la caracterizarea generală a condiţiilor de satisfacere privind calitatea apei se va prezenta succint, pe baza studiilor de sinteză a protecţiei calităţii apelor, nivelul de satisfacere a cerinţelor folosinţelor, sub aspectul calităţii apelor, menţionându-se sectoarele de curs pe care categoria de calitate a apei nu este corespunzătoare cerinţelor de calitate ale folosinţelor de pe sectorul respectiv.

De asemenea, se vor evidenţia unităţile cu cea mai mare pondere în procesele de poluare a apelor.

Art. 15. - La paragraful 3.1 al cap. 3 se va face o prezentare de ansamblu a sistemului de secţiuni de control şi sectoare de curs stabilite, menţionându-se numărul total de secţiuni şi sectoare, cu defalcarea lor pe cursul principal şi pe afluenţi.

Se vor menţiona, după caz, zonele de curs stabilite, formate din mai multe sectoare, cu localizarea acestora.

Pentru amplasarea secţiunilor şi a sectoarelor se vor face trimiteri la anexa nr. 1, precum si la anexele nr. 8, 9, 10 şi 11.

Pentru alegerea corectă a secţiunilor de control se vor avea în vedere următoarele criterii de amplasare a acestora:

a) amonte de captările pentru folosinţe importante, grupuri de folosinţe sau amonte de captările pentru lucrările de derivare a debitelor, pentru a evidenţia situaţiile critice;

b)   aval de confluenţele principale, pentru a se evalua corect debitele efective ale sursei de apă;

c)    aval de lucrările de regularizare a debitelor (acumulări, derivaţii din alte bazine), pentru urmărirea condiţiilor de suplimentare a debitelor prin aceste lucrări;

d)  la limitele judeţelor administrative;

e)  în aproprierea secţiunilor de control pentru urmărirea calităţii apei.

Dacă aplicarea indicaţiilor de mai sus conduce la un număr exagerat de sectoare, se vor selecţiona şi se vor reţine numai secţiunile cele mai semnificative din punct de vedere al folosirii apelor. Numerotarea secţiunilor de control şi a sectoarelor de curs aferente se face parcurgând bazinul considerat din aval spre amonte.

Zonele de curs formate din maximum/minimum 2-3 sectoare se vor stabili, după caz, pe râul principal şi/sau pe unii afluenţi importanţi de satisfacere a cerinţelor de apă ale folosinţelor.

Cuprinderea sectoarelor în zone de curs este justificată prin următoarele situaţii:

a)   sectoare cu aport redus de debite naturale în perioadele de ape mici;

b)   sectoare situate în aval de lucrări importante de gospodărire a apelor;

c)   sectoare situate în aval de confluenţe importante. La paragraful 3.2, referitor la debitele minime necesare cantitativ (QN), se vor face referiri la modul general de determinare a debitului minim necesar în fiecare secţiune de control, pentru satisfacerea din punct de vedere cantitativ a cerinţelor folosinţelor de pe sectoarele de curs situate imediat în aval de secţiunile respective.

Acesta reprezintă debitul necesar în secţiunea de control, pentru a fi posibilă satisfacerea cerinţelor minime de apă pentru funcţionarea la întreaga capacitate a tuturor folosinţelor de pe sectorul aferent (din aval de secţiune) şi pentru asigurarea curgerii salubre în albie.

In cazul secţiunilor de control situate la capătul amonte al zonelor de curs se vor determina şi debitele minime necesare pentru ansamblul folosinţelor şi al altor cerinţe de apă din zonele de curs respective, prin parcurgerea acestora din aval spre amonte.

Debitele necesare pe o zonă de curs sunt de regulă mai mici decât suma debitelor necesare pe sectoarele de curs din zona respectivă.

Se vor face trimiteri la anexele nr. 8 şi 9 privind calculul tabelar şi, respectiv, graficul debitelor minime necesare pentru sectoare şi zone de curs.

De asemenea, se vor face trimiteri pentru valorile debitelor minime necesare stabilite la anexa nr. 10.

In ceea ce priveşte debitul minim necesar pentru asigurarea condiţiilor de calitate (QNpca), se va arăta că pentru definirea condiţiilor de satisfacere a cerinţelor de calitate ale folosinţelor trebuie determinate valorile minime ale debitelor cursurilor de apă, în secţiuni, la care se respectă limitele admisibile ale indicatorilor de calitate.

Aceste debite se determină conform normativelor în vigoare, astfel încât, ţinând seama de mărimea şi compoziţia evacuărilor folosinţelor de apă din amonte şi de fenomenul de autoepurare, să se asigure prin diluţie nedepăşirea concentraţiilor admise la folosinţele din aval.

Pentru valorile QNpca se vor face trimiteri la anexa nr. 10, evidenţiindu-se secţiunile de control în care debitele QNpca  necesare pentru satisfacerea cerinţelor de calitate sunt mai mari decât debitele QN determinate din condiţiile de satisfacere a cerinţelor cantitative ale folosinţelor pe sectoarele sau zonele de curs din aval.

La paragraful 3.3 se va arăta că, în cadrul sistemului de analiză pentru semnalarea situaţiilor de restricţii, pe lângă debitele minime necesare se stabileşte, ca debit caracteristic, debitul de atenţie/avertizare.

Stabilirea debitelor caracteristice este necesară pentru a face posibilă informarea în timp oportun a beneficiarilor de folosinţe asupra evoluţiei/tendinţei de accentuare a dificultăţilor în satisfacerea cerinţelor de apă, astfel încât să se poată iniţia şi lua măsuri corespunzătoare.

Se vor face referiri la anexele nr. 8 şi 9 în care sunt prezentate elementele caracteristice privind cerinţele de apă

ale folosinţelor cu rol preponderent, ale grupelor de folosinţe şi ale altor categorii de cerinţe, precum şi debitele caracteristice pe sectoare şi, după caz, pe zone de curs: debitele necesare pentru satisfacerea cerinţelor cantitative (QN), debitul necesar pentru îndeplinirea condiţiilor de calitate (QNpca), debitul de atenţie/avertizare (Qat) pentru perioada de vară, respectiv pentru perioada de iarnă.

In memoriu se va prezenta un tabel sintetic, după modelul din tabelul nr. 3, care va cuprinde debitele caracteristice pe sectoare, respectiv zone de curs:

Tabelul nr. 3

Nr. crt.

Sectorul (zona) de curs

Cursul de apă

Perioada de vară

Perioada de iarnă

Qat

Qn

QNpca

Qat

Qn

QNpca

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Mărimea debitului de atenţie/avertizare trebuie stabilită, de la caz la caz, în funcţie de intensitatea fenomenului de scădere a debitelor pe cursurile de apă şi de debitele corespunzătoare regimurilor specifice de funcţionare ale unor folosinţe care pot funcţiona cu cantităţi variabile de debite prelevate ca apă de răcire, de exemplu, termocentralele.

Orientativ se poate utiliza relaţia: Q t = 1,2 : 1,4 QN

Valorile obţinute se vor analiza în funcţie de situaţiile concrete.

Art. 16. - La paragraful 4.1 al cap. 4 se va arăta că în activitatea curentă se pot întâlni următoarele faze caracteristice privind satisfacerea cerinţelor de apă, în cazul diminuării continue a debitelor sursei: normală (regim liber), de atenţie/avertizare şi de restricţii.

Acestea se vor determina astfel:

a)   faza „normală", corespunzătoare situaţiilor când în toate secţiunile de control debitul sursei este mai mare decât debitul de atenţie sau la limită egal cu acesta: Q > Qat;

b)  faza de „atenţie"/„avertizare", corespunzătoare situaţiei când în una sau mai multe secţiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul de atenţie, dar mai mare decât debitul minim necesar sau la limită egal cu acesta: Qat > Q > QN;

c)   faza de restricţii, corespunzătoare situaţiei când în una sau mai multe secţiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul minim necesar: Q < QN.

Se va menţiona că, în activitatea operativă, pentru fiecare sector sau zonă de curs este necesară cunoaşterea situaţiei caracteristice, în funcţie de evoluţia condiţiilor concrete care o determină.

Se va arăta că pentru determinarea situaţiei caracteristice se vor utiliza date şi informaţii corespunzătoare evoluţiei concrete a regimului resurselor de apă, a cerinţelor de apă şi a lucrărilor de gospodărire a apelor.

Se va sublinia că, pentru instituirea situaţiei de atenţie, în cadrul sistemului de analiză, pentru stabilirea situaţiilor caracteristice de folosire a resurselor de apă, se vor lua ca bază:

a)    cerinţele de apă reactualizate corespunzător folosinţelor efective în funcţiune;

b)    resursele de apă obţinute pe baza debitelor determinate la secţiunile posturilor şi ţinând seama de influenţa funcţionării lucrărilor de gospodărire a apelor şi a folosinţelor de apă mai importante;

c)   situaţia lucrărilor de gospodărire a apelor, respectiv regimul efectiv de funcţionare şi  analiză prin prisma regulii-cadru de exploatare şi a condiţiilor de coordonare a funcţionării pe ansamblul bazinului.

La paragraful 4.2 se vor face referiri la: responsabilităţi, legături, regim de transmitere a informaţiilor de bază şi a debitelor adoptate în diferite faze caracteristice cu trimitere la anexa nr. 11.

La paragraful 4.3 se va arăta că instituirea fazelor de atenţie şi restricţii trebuie să se facă pe baza unei analize de ansamblu a stării resurselor de apă, cerinţelor de apă şi, după caz, a lucrărilor de gospodărire a apelor.

Se vor face referiri la: schema de analiză pentru determinarea situaţiilor caracteristice de satisfacere a cerinţelor de apă, prevăzută în anexa nr. 12, la tabelul pentru determinarea situaţiilor caracteristice, prevăzut în anexa nr. 13, şi la graficul din anexa nr. 14.

Art. 17. - La cap. 5 se va arăta că în cazul instituirii fazelor de atenţie şi de alarmă sunt necesare pregătirea şi, respectiv, trecerea la aplicarea unor măsuri de raţionalizare în folosirea apelor, cu asigurarea cerinţelor de apă pentru funcţionarea folosinţelor la întreaga capacitate.

Se va menţiona că măsurile de raţionalizare în folosirea apelor, corespunzătoare fazei determinate, şi condiţiile locale concrete se vor stabili de către beneficiari, în colaborare cu unităţile de gospodărire a apelor; la aceasta se va ţine seama de dispoziţiile tehnice transmise de filialele Administraţiei Naţionale „Apele Române", prin care se prezintă explicit şi se adaptează la faza caracteristică considerată sarcinile privind modul de folosire a apelor, prevăzute în reglementările în vigoare. Ca măsuri ce trebuie avute în vedere de utilizatorii de apă în situaţii premergătoare introducerii restricţiilor, pe lângă eliminarea risipei şi limitarea pierderilor de apă, precum şi asigurarea calităţii corespunzătoare a apelor evacuate, se vor menţiona: punerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare de rezervă din apa subterană sau din alte surse de apă, accentuarea reutilizării şi folosirea tuturor posibilităţilor de compensare internă a cerinţelor de apă, organizarea eventualelor revizii şi reparaţii.

Art. 18. - La cap. 6 se va arăta că evidenţa informaţiilor de bază şi a măsurilor adoptate este necesară atât pentru activitatea curentă desfăşurată în cadrul sistemului de analiză pentru semnalarea situaţiilor de restricţii, cât şi pentru analize ulterioare în vederea îmbunătăţirii modului de stabilire a condiţiilor de satisfacere a cerinţelor de apă.

Se vor face referiri la sistemul de evidenţă de la unităţile de gospodărire a apelor: registrul de evidenţă şi calcul şi graficul de urmărire, cu trimitere la anexele nr. 13 şi, respectiv, 14.

Se va menţiona că tabelul din anexa nr. 13 şi graficul din anexa nr. 14 cuprind informaţiile de bază şi rezultatele prelucrărilor în cadrul analizei pentru determinarea situaţiilor caracteristice de folosire a apei.

De asemenea, se va menţiona că în registru se vor înscrie măsurile adoptate privind regimul de funcţionare a amenajărilor de gospodărire a apelor şi măsurile necesare la utilizatori.

Se vor face referiri la sistemul de evidenţă la utilizatori privind cerinţele de apă preliminate, valorile efectiv realizate şi măsurile adoptate, legate de folosirea apelor.

Art. 19. - La cap. 7 se va menţiona obligaţia sistemului de gospodărire a apelor ca în cazul producerii unor situaţii de atenţie/avertizare, pe lângă informarea pe parcurs a Administraţiei Naţionale „Apele Române" în cadrul fluxului informaţional prezentat la paragraful 4.2, odată cu revenirea la situaţia normală, să se întocmească o/un notă/raport care să cuprindă: descrierea situaţiilor produse, modul de acţiune, măsurile adoptate, eficienţa acestora, precum şi propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de semnalare a situaţiilor caracteristice de satisfacere a cerinţelor de apă.

In cazul în care scăderea debitelor surselor de apă conduce şi la instituirea fazei de restricţii, pe unul sau pe mai multe sectoare de curs, nota/raportul ce se va întocmi va ţine seama şi de indicaţiile referitoare la cap. 7 din planul de restricţii.

Art. 20. - Anexa nr. 1 „Plan de ansamblu al bazinului hidrografic" se va întocmi în format A4 sau A3 la scara 1:500.000-1:1.000.000.

Art. 21. - In anexa nr. 4 „Posturi hidrometrice reprezentative" se vor prezenta caracteristicile generale, şi anume:

a)   în coloana 1 se vor trece indicativul postului hidrometric (conform anexei nr. 1) şi denumirea completă a postului;

b)  posturile hidrometrice se ordonează din amonte spre aval, pe cursul principal şi apoi pe afluenţi;

c)  în coloanele 4, 5, 6 şi 7 se înscriu valorile debitelor caracteristicile extrase din studiile hidrologice; în coloanele 5 şi 6 se vor prezenta valorile minime pe perioada de vară (aprilie-septembrie) la numărător şi pe perioada de iarnă (octombrie-martie) la numitor;

d)   în coloana 7 se va prezenta valoarea minimă din perioada VI-VIII;

e)  în coloanele 8, 9 şi 10 se completează cu semnul „+" acolo unde este cazul.

Art. 22. - In anexele nr. 5, 6 şi 7 - folosinţele de apă consumatoare - se înscriu sectoarele în ordinea numerotării lor (din aval spre amonte), întâi pe cursul principal şi apoi pe afluenţi. In cadrul fiecărui sector folosinţele se înscriu în ordinea din amonte spre aval.

Numerotarea folosinţelor sau grupelor de folosinţe se va corela cu indicativul din schema sinoptică (anexa nr. 9).

Anexa nr. 5 „Alimentări cu apă pentru populaţie, industrie şi complexe zootehnice" se va completa astfel:

a)   în coloana 2 se înscrie numărul de ordine al folosinţei, conform evidenţei cadastrale;

b)   în coloanele 4-9 se înscriu elementele conform evidenţei cadastrale;

c)  în coloanele 7 şi 8 se înscriu valorile debitului captat minim necesar la recirculare maximă, respectiv debitul restituit, determinate pe baza evidenţei cadastrale, conform autorizaţiei de gospodărire a apelor.

In cazul când debitele caracteristice prezintă variaţii sezoniere pronunţate, în coloanele 7-9 se vor înscrie la numărător valorile corespunzătoare perioadei de vară (VI - VIII), iar la numitor, valorile corespunzătoare perioadei de iarnă sau ale altor perioade caracteristice.

Anexa nr. 6 „Amenajări pentru irigaţii" se va completa astfel:

a)  în coloana 5 se înscrie staţia meteo de calcul cu ponderea cea mai mare pe sectorul de curs respectiv;

b)  coloanele 6-10 se completează pe baza evidenţelor cadastrale;

c)  coloanele 12-14 se calculează pe baza suprafeţelor şi a normelor pe culturi;

d)   coloana 11 se completează cu valoarea maximă rezultată din compararea valorii obţinute din însumarea coloanelor 12/14 cu valoarea obţinută din înmulţirea coloanei 6 cu hidromodulul pentru planul de cultură ponderat.

Anexa nr. 7 „Amenajări piscicole" se va completa astfel:

a)   coloanele 2-4 şi 7-9 se completează pe baza evidenţelor cadastrale;

b)   coloana 5 se completează pentru vară, respectiv iarnă, pe baza valorilor din câmpul 12, respectiv câmpul 14;

c)   coloana 6 se completează pentru vară, respectiv iarnă, pe baza valorilor din câmpul 8, respectiv câmpul 9.

Art. 23. - Anexele nr. 8 şi 9 „Determinarea debitelor minime necesare pe sectoare şi zone de curs" şi „Schema sinoptică şi determinarea grafică a debitelor minime necesare (perioada ...)" se vor întocmi separat pentru perioada de vară şi, respectiv, pentru perioada de iarnă.

In anexa nr. 8 „Tabel de calcul al debitelor minim necesare pe sectoare şi zone de curs" secţiunile de calcul din coloana 1 reprezintă punctele de prelevare şi restituţie (din cadrul unui sector) în care se analizează cerinţele de debit pe cursul de apă, în cadrul operaţiilor de determinare a debitului minim necesar aferent secţiunii de control de la capătul amonte al sectorului (sau zonei) de curs. In linia corespunzătoare fiecărei secţiuni de control valoarea lui Qn din coloana 10 reprezintă debitul minim necesar pe ansamblul sectorului, respectiv QN.

Calculul debitului minim necesar se efectuează din aval către amonte, pentru fiecare sector, succesiv, în secţiunile curente din amonte de fiecare captare mai importantă, până în secţiunea de control amonte. Legat de folosinţele considerate pe sectorul respectiv se vor urmări:

a)   poziţionarea cât mai corectă a punctelor de captare şi restituţie şi considerarea debitelor respective;

b)  gruparea în cadrul sectorului respectiv a folosinţelor de mică importanţă, între secţiunile de captare şi restituţie ale folosinţelor cu pondere importantă.

Determinarea debitului minim necesar (QN) pe cale analitică se face din aval spre amonte, avându-se în vedere respectarea simultană a condiţiilor de satisfacere a cerinţei secţiunii curente proprii (Qn.pr.) şi a cerinţei secţiunii anterioare din aval (Qn.aval), după cum urmează:

-   (1)  Qn.pr.  =  Qp+QS;

-   (1) Qn.aval = Qp.ant.    + ?Qp  - ?Qr  -  A, în care:

Q = debit prelevat (minim necesar) pentru captarea considerată;

Qs = debit pentru curgerea salubră (pe sectorul din aval de secţiunea de control considerată);

?Qp = suma debitelor captate între secţiunea curentă considerată şi prima secţiune înspre aval;

?Qr = suma debitelor restituite între secţiunea curentă considerată şi prima secţiune înspre aval;

A = aportul de debit între captarea considerată şi prima captare înspre aval.

Debitul necesar pe cursul de apă, în secţiunea curentă considerată (Qn), este reprezentat de valoarea maximă dintre (Qn.pr.) şi (Qnaval).

Calculul se efectuează pentru fiecare secţiune curentă, din aval spre amonte, până în secţiunea de control, unde rezultă valoarea debitului minim necesar (QN), aferentă sectorului respectiv.

Pentru exemplificare, în tabelul alăturat se prezintă modul de determinare a debitului minim necesar pentru un sector de curs, pentru câteva cazuri tipice privind amplasarea folosinţelor.

In anexa nr. 9 „Schema sinoptică şi determinarea grafică a debitelor minime necesare (perioada...)", la întocmirea schemei sinoptice se vor utiliza semnele convenţionale din anexa nr. 2. Anexa se va întocmi în format A4 sau cel mult A3.

Determinarea debitului minim necesar pe cale grafică (anexa nr. 3 se realizează pas cu pas, parcurgându-se sectorul din aval către amonte, adunându-se orice prelevare întâlnită şi scăzându-se orice restituţie sau aport de debit, urmărindu-se totodată respectarea cerinţei de debit pentru curgerea salubră.

Modul de determinare pe cale grafică a debitului necesar pe un sector de curs este ilustrat, pentru cazurile tipice considerate, în anexa nr. 3.

Art. 24. - Anexa nr. 10 „Debite caracteristice pe sectoare şi zone de curs" se va întocmi în format A4 sau cel mult A3 şi, separat, pentru perioada de vară, respectiv perioada de iarnă.

In coloanele 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 se vor înscrie elementele corespunzătoare extrase din anexele nr. 5, 6 şi, respectiv, 7.

In coloana 8 se va trece valoarea debitului de curgere salubră pe sector sau condiţia de servitute prevăzută prin „convenţii de frontieră".

In coloana 9 se trec valorile debitelor minim necesare pe sectoare şi zone, determinate conform tabelului nr. 4.

In coloana 12 se trec factorii interesaţi cei mai importanţi.

Această anexă se întocmeşte în cadrul documentaţiei şi se actualizează ori de câte ori va fi necesar în activitatea operativă în cazul producerii situaţiei de atenţie.

Calculul debitelor necesare pe un sector de curs în diferite situaţii caracteristice de amplasare a folosinţelor de apă (model).

Tabelul nr. 4

Secţiune

Satisfacerea cerinţei

secţiunii proprii (mc/s)

Satisfacerea cerinţei secţiunii anterioare (mc/s)

Debit minim necesar

în secţiune (mc/s))

Qn. max

[(4); (9)]

Qp

Qs

Qn.pr. (2)   +  (3)

Qn.ant.

?Qp

?Qr

A

Qn.aval

[(5) + (6) -(7) - (8)]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Folosinţe dispuse în serie (anexa nr. 3 fig. a)

a

1,0

2,0

3,0

2,0

1,0

0,5

0,0

2,5

3,0

b

2,0

2,0

4,0

3,0

2,0

0,0

0,0

5,0

5,0

c

3,0

2,0

5,0

5,0

3,0

2,5

0,5

5,0

5,0

d

1,5

2,0

3,5

5,0

1,5

1,0

0,0

5,5

5,5

I

0,0

2,0

2,0

5,5

0,0

0,0

0,0

5,5

5,5 (QN)

Folosinţe dispuse în paralel (anexa nr. 3 fig. b)

a

2,0

2,0

4,0

2,0

2,0

4,0

0,0

0,0

4,0

b

1,0

2,0

3,0

4,0

1,0

0,0

0,0

5,0

5,0

c

3,0

2,0

5,0

5,0

3,0

0,0

0,5

7,5

7,5

d

1,5

2,0

3,5

7,5

1,5

0,0

0,0

9,0

9,0

I

0,0

2,0

2,0

9,0

0,0

0,0

0,0

9,0

9,0 (QN)

Folosinţe dispuse mixt (anexa nr. 3 fig. c)

a

1,0

2,0

3,0

2,0

1,0

3,0

0,0

0,0

3,0

b

2,0

2,0

4,0

3,0

2,0

0,0

0,0

5,0

3,0

c

3,0

2,0

5,0

5,0

3,0

1,0

0,5

6,5

6,5

d

1,5

2,0

3,5

6,5

1,5

0,0

0,0

8,0

8,0

I

0,0

2,0

2,0

8,0

0,0

0,0

0,0

8,0

8,0 (QN)

Art. 25. - Anexa nr. 11 „Responsabilităţi şi flux informaţional" va avea înscris în coloana 1 următoarele: comandamente de secetă, exploatări de gospodărire aapelor, sisteme de gospodărire a apelor, beneficiari de folosinţe cu rol preponderent sub aspect cantitativ sau în ceea ce priveşte potenţialul de impurificare, foruri tutelare locale, dispecerate din alte ramuri de activitate şi, după caz, alţi factori interesaţi.

In coloana 5 se vor înscrie atribuţiile pe linia fluxului informaţional (transmiterea informaţiilor de bază şi a deciziilor adoptate în diferite situaţii caracteristice). După caz, se va întocmi o schemă de relaţii.

Art. 26. - Anexa nr. 12 „Schema de analiză pentru determinarea situaţiilor caracteristice de satisfacere a cerinţelor de apă pe sectoare, zone şi pe ansamblul bazinului hidrografic" are ca scop asamblarea şi vizualizarea grafică, sub formă de flux logic, a elementelor necesare determinării situaţiilor caracteristice de satisfacere a cerinţelor de apă.

In schemă intervin:

a)  informaţii curente privind regimul efectiv al resurselor de apă;

b)   regimul efectiv de funcţionare a amenajărilor de gospodărire a apelor (parametri caracteristici);

c)   debite caracteristice, în secţiunile de control, corespunzătoare satisfacerii cerinţelor folosinţelor de apă: se vor lua ca bază elementele preliminate din anexa nr. 5, în cazul situaţiei normale; în cazul posibilităţii de producere a situaţiei de atenţie se vor actualiza debitele caracteristice în secţiuni de control corespunzător cerinţelor efective ale folosinţelor la data respectivă. Pe baza modelului de principiu din anexa nr. 12, schema de analiză se va întocmi astfel încât să reflecte condiţiile specifice ale bazinului hidrografic respectiv, astfel încât să evidenţieze etapele/operaţiile principale ale analizei operative, corelat cu structura tabelului de evidenţă şi calcul din anexa nr. 13. Anexa nr. 12, întocmită corespunzător, poate constitui, în corelare cu celelalte anexe, o piesă de bază în activitatea curentă a dispeceratelor apelor şi a serviciului de specialitate legat de determinarea corectă a situaţiilor caracteristice de satisfacere a cerinţelor de apă şi de sesizare/avertizare din timp a factorilor interesaţi asupra eventualităţii producerii situaţiei de restricţii.

Art. 27. - Anexa nr. 13 „Tabel de evidenţă şi calcul pentru determinarea situaţiilor caracteristice şi consemnarea restricţiilor în satisfacerea cerinţelor de apă" va fi astfel organizată (întocmită) încât să permită examinarea, atât pe sectoare de curs şi grupe de sectoare caracteristice, cât şi pe secţiuni de control, pentru o definire corectă a fazei de aplicare a planului de folosire, precum şi evidenţa principalelor elemente necesare în cazul aplicării de restricţii.

In capul tabelului se vor înscrie ca date fixe, pe baza anexei nr. 10, debitul minim necesar în secţiunea de control pentru sectoare de curs, respectiv pe zone, pentru satisfacerea folosinţelor sub aspect cantitativ, debitul minim necesar pentru asigurarea calităţii apei pe sectorul de curs şi debitele de atenţie, stabilite cu luarea în considerare atât a aspectelor cantitative, cât şi a celor de calitate a apei. De asemenea, se vor înscrie elementele caracteristice privind lacurile de acumulare şi/sau derivaţiile.

In câmpul tabelului se vor completa:

In coloana 0, data: bilunar până la faza de atenţie, săptămânal în faza de atenţie şi zilnic în faza de restricţii.

In coloanele 1, 2...i: la numărător, debitele înregistrate la posturile hidrometrice de referinţă şi la numitor, faza de aplicare a planului (situaţia caracteristică de satisfacere a cerinţelor de apă), stabilită conform indicaţiilor de la pct. 4 din memoriu, şi a schemei de analiză din anexa nr. 12, codificată (N - situaţia normală, AT - atenţie/avertizare, R - restricţii).

In coloana m se va înscrie mărimea debitului suplimentar sau diminuat, datorat funcţionării lacului de acumulare sau derivaţiei în amplasamentul acestuia; în tabel se va aloca câte o coloană fiecărei lucrări de gospodărire a apelor.

In coloanele n -I şi n se vor înscrie în cazul fazei de restricţii, concis, restricţiile propuse, restricţiile aplicate şi, respectiv, efectele acestora.

Tabelul va cuprinde, după caz, şi alte coloane, în funcţie de condiţiile concrete ale bazinului (de exemplu, aport de debit în cadrul sectorului sau zonei), pentru a permite calcule şi analize corelat cu schema din anexa nr. 12.

In funcţie de evoluţia informaţiilor de bază, în cazul posibilităţii de apariţie a situaţiei de atenţie, la data respectivă se vor intercala elemente actualizate pentru capul de tabel al coloanelor 1, 2... i, conform celor menţionate, referitor la actualizarea debitelor caracteristice, pe baza cerinţelor de apă efective ale folosinţelor, la data efectuării analizei.

Art. 28. - Anexa nr. 14 „Grafice de urmărire a elementelor reprezentative pentru determinarea situaţiilor caracteristice de folosire a apelor" constituie un model de principiu care se va adapta în funcţie de condiţiile concrete ale bazinului.

Completarea graficelor din cadrul anexei se va face în strictă corelare cu anexa nr. 13.

Sub abscisa fiecărui grafic se va înscrie, codificat, faza de satisfacere (N-situaţia normală, AT-atenţie/avertizare, R-restricţii).

Periodicitatea completării: săptămânal, în situaţia normală şi de atenţie şi, respectiv, zilnic, în situaţii de restricţii, corelat cu tabelul din anexa nr. 13.

In cazul posibilităţii producerii situaţiei de atenţie se actualizează valorile debitelor caracteristice, conform celor menţionate în indicaţiile privind anexa nr. 13; în orice caz, se vor actualiza valorile respective în fiecare dintre lunile VI-VIII.

Referitor la elementele figurate în anexa nr. 14, ca model de principiu, se menţionează următoarele:

a)  în secţiunea II pentru sectorul 2, debitele QN şi QAt corespunzătoare sectorului 2 se compară cu debitul râului, înregistrat la postul hidrometric aferent secţiunii II;

b)   pentru zona (sector 1+2), debitele QN şi QAt corespunzătoare zonei se compară cu suma dintre debitul înregistrat la postul hidrometric aferent secţiunii II şi debitul înregistrat pe afluentul Aox;

c)   după caz, se va figura, scăzând sau adăugând la debitul înregistrat la postul hidrometric, debitul livrat suplimentar din lacul de acumulare sau debitul reţinut în lac, respectiv derivat.

CAPITOLUL III

Indicaţii metodice privind elaborarea Planului de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare în bazinul hidrografic

Art. 29. - Planul de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare într-un bazin hidrografic va cuprinde un memoriu şi anexe.

Art. 30. - La cap. 1 „Obiectul documentaţiei" se va arăta că documentaţia cuprinde planul preliminar de restricţii în folosirea apelor (trepte, etape de restricţii şi debite alocate folosinţelor sau grupelor de folosinţe), precum şi modul de actualizare şi aplicare în situaţii concrete de deficite de apă în sursă.

Art. 31. - La cap. 2 „Condiţii ce determină aplicarea de restricţii" se vor face referiri la sistemul de analiză/urmărire pentru sesizarea şi semnalarea situaţiilor de restricţii, pe baza informaţiilor operative privind resursele de apă (ca parametri cantitativi şi sub aspectul calităţii), cerinţele de apă şi, după caz, amenajările de gospodărire a apelor.

Art. 32. - La cap. 3 „Program preliminar de restricţii la obiective economice" se va face o caracterizare generală a condiţiilor de restricţionare în etape/trepte a alimentării cu apă a folosinţelor de diferite categorii, în situaţii de deficite în sursă. Se vor face referiri la programele preliminare de restricţii la obiectivele economice şi sociale, după caz, elaborate de beneficiarii acestora, şi care vor cuprinde:

a)    debite de funcţionare a folosinţei pe trepte caracteristice de restricţionare a alimentării cu apă în situaţii de deficite de apă în sursă (în funcţie de structura sistemului de alimentare cu apă, procesul de producţie etc); 2-4 trepte sau etape de restricţii, eventual scenarii în cazul mai multor surse;

b)  efecte fizice şi valorice ale restricţionării alimentării cu apă, în fiecare treaptă de restricţii, la obiectivul respectiv şi la alte obiective economice cu care cooperează. Se vor face trimiteri la anexa nr. 16 privind programele (preliminare) de restricţii, pentru folosinţele având rol preponderent în bazin sub aspect cantitativ sau al protecţiei calităţii apelor.

Art. 33. - La paragraful 4.1 intitulat „Criterii" al cap. 4 „Planul preliminar de restricţii pe bazine hidrografice" se vor face referiri la criteriile adoptate pentru elaborarea planului preliminar de restricţii.

In vederea adoptării celor mai potrivite decizii de restricţionare, care să conducă la pagube cât mai mici folosinţelor ale căror capacităţi de funcţionare sunt afectate şi pe ansamblul economiei naţionale, la întocmirea planului de restricţii, pentru fiecare sector de curs se pot lua în considerare următoarele criterii:

a)  reducerea în trepte a debitelor captate pentru irigaţii, ţinându-se seama de posibilităţile practice (reducerea la circa 50% a debitelor pentru culturile de câmp; reducerea totală a debitelor pentru culturile de orez; reducerea totală a debitelor pentru culturile de câmp şi culturile de orez şi satisfacerea cerinţelor numai pentru culturile de legume);

b)   reducerea temporară, cu maximum până la 50%, a debitului minim pentru curgerea salubră;

c)   diminuarea debitelor alocate amenajărilor piscicole;

d)   reducerea în trepte a debitelor pentru folosinţele industriale (după epuizarea posibilităţilor de raţionalizare a folosirii apei, inclusiv efectuarea de revizii, reparaţii etc), conform programelor preliminare de restricţii elaborate de beneficiari;

e)  restricţionarea parţială sau totală a alimentării cu apă a unităţilor industriale cu pondere mai mare în procesul de poluare a apelor;

f)   restricţionarea intermitentă a alimentării cu apă a centrelor populate, a unităţilor de deservire a populaţiei, precum şi a unităţilor zootehnice.

La paragraful 4.2 „Etape de aplicare a restricţiilor", pe baza criteriilor luate în considerare şi prezentate la paragraful 4.1, se vor face referiri la stabilirea etapelor de restricţii, a debitelor de calcul în secţiunile de control, precum şi a debitelor alocate folosinţelor importante şi grupelor de folosinţe pe sectoare de curs, în cazul accentuării deficitelor de apă în sursă.

Etapele de restricţii se vor stabili ţinându-se seama şi de amploarea deficitelor de calcul, respectiv de gradul de asigurare de calcul privind satisfacerea diferitelor categorii de cerinţe de apă,  iar mărimea debitelor alocate se va determina astfel încât efectul lipsei de apă la folosinţele din bazinul considerat, cât şi la alte folosinţe influenţate/ condiţionate de acestea să fie minime.

Se vor face referiri la anexa nr. 15.

Art. 34. - La cap. 5 „Actualizarea planului de restricţii; modul de determinare a etapei de restricţii" se vor face referiri la atribuţiile ce revin elaboratorului documentaţiei, cu privire la actualizarea planului de restricţii, în situaţiile concrete de producere a unor debite scăzute ale resurselor care determină instituirea situaţiei de atenţie în unul sau mai multe sectoare de curs şi cu privire la modul concret de determinare a etapei de restricţii.

Pentru instituirea situaţiei de atenţie, în cadrul sistemului de analiză pentru stabilirea situaţiilor caracteristice de folosire a resurselor de apă, se vor lua ca bază:

a)    cerinţele de apă reactualizate corespunzător folosinţelor efective în funcţiune;

b)  resursele naturale de apă, obţinute pe baza debitelor determinate în secţiunile posturilor şi ţinându-se seama de influenţa funcţionării lucrărilor de gospodărire a apelor şi a folosinţelor de apă importante;

c)   situaţia lucrărilor de gospodărire a apelor, respectiv regimul efectiv de funcţionare (volum în lac, debit defluent) şi analiza, prin prisma regulii-cadru de exploatare (grafic dispecer) şi a condiţiilor de coordonare a funcţionării pe ansamblul bazinului.

Pentru cazul instituirii situaţiei de atenţie se vor face referiri la modul de actualizare a planului preliminar de restricţii, respectiv a etapelor de restricţii şi a debitelor alocate folosinţelor, ţinându-se seama de principiile şi criteriile menţionate la cap. 4.

Actualizarea planului de restricţii se va efectua cu consultarea tuturor unităţilor beneficiare din cadrul bazinului.

La actualizarea planului de restricţii vor fi luate în considerare, în funcţie de situaţiile concrete, pe lângă folosinţele din sectoarele de curs deficitare, şi folosinţele din zone excedentare pe cursul principal sau afluenţi, situate în amonte de aceste sectoare.

De asemenea, vor fi luate în considerare sursele de impurificare ce pot periclita, în situaţii de ape mici, funcţionarea folosinţelor din aval, cu trimitere la anexa nr. 17.

Se va sublinia că situaţia de restricţii (propriu-zisă) se instituie în cadrul sistemului de analiză pentru stabilirea situaţiilor caracteristice, atunci când resursele naturale de apă şi debitele ce se pot livra din lacurile de acumulare sau derivaţii, conform regulilor de exploatare a acestora, nu pot satisface cerinţele minime de apă pentru funcţionarea folosinţelor la întreaga capacitate de producţie.

La instituirea situaţiei de restricţii se vor lua ca bază elementele, criteriile şi principiile menţionate privitor la instituirea situaţiei de atenţie.

Art. 35. - La cap. 6 „Competenţe în stabilirea şi aplicarea restricţiilor" se vor face referiri la factorii implicaţi, cu atribuţii şi responsabilităţi legate de stabilirea situaţiilor caracteristice şi de aplicarea efectivă a restricţiilor cu trimitere la anexa nr. 11.

Se vor face referiri la competenţele unităţilor de gospodărire a apelor pe bazine hidrografice, privind stabilirea/instituirea diferitelor faze de restricţii în cadrul sistemului de analiză.

Se vor menţiona explicit obligaţiile utilizatorilor în aplicarea de restricţii în alimentarea cu apă.

Art. 36. - La cap. 7 „Aplicarea restricţiilor; sistem de evidenţă;  evaluare efecte de  raportare" cu  privire  la aplicarea restricţiilor, se vor face referiri la unele modalităţi practice privind regimul de funcţionare a instalaţiilor de captare a folosinţelor (debite prelevate, durata de funcţionare).

Cu privire la sistemul de evidenţă se vor menţiona obligaţiile unităţilor de gospodărire a apelor şi ale beneficiarilor de folosinţe de a asigura înregistrarea sistematică a elementelor de caracterizare a restricţiilor stabilite şi a modului de aplicare efectivă a acestora.

Cu privire la efectele restricţiilor se vor face referiri la modul de evaluare în situaţii de restricţii a efectelor fizice şi valorice la folosinţele afectate de restricţii şi la alte folosinţe în interdependenţa cu acestea.

Cu privire la modul de raportare se va menţiona obligaţia unităţii elaboratoare de a întocmi, după terminarea fiecărei perioade deficitare, note/rapoarte cuprinzând: elemente de caracterizare a situaţiilor create, măsurile întreprinse, restricţiile aplicate şi efectele acestora, precum şi propuneri de îmbunătăţire a documentaţiei şi măsuri vizând condiţiile concrete de aplicare a planului de restricţii.

Art. 37. - Anexa nr. 15 „Plan preliminar de restricţii (program de secetă)" se întocmeşte la elaborarea documentaţiei, separat pentru perioada de vară şi, respectiv, de iarnă. Anexa se reactualizează ori de câte ori va fi necesar, în cazul producerii situaţiei de atenţie/avertizare şi/sau situaţiilor de restricţii.

Se completează coloanele 4 - 10 pentru linia corespunzătoare „debit în secţiune" cu valorile aferente sectorului sau zonei de curs; valorile din coloanele 4-6 se extrag din anexele nr. 8 şi 9.

Pentru liniile corespunzătoare folosinţelor consumatoare şi altor cerinţe de debit se completează în coloanele 7-10 debitele alocate în etapele respective de restricţii, iar în coloana 5 se înscrie valoarea debitului captat minim necesar, conform anexelor nr. 5, 6 şi 7.

Art. 38. - Anexa nr. 16 „Program de restricţii în alimentarea cu apă în caz de secetă" se va întocmi de către utilizatorii de apă, având rol preponderent sub aspect cantitativ sau care prezintă un potenţial de impurificare ridicat.

Programele de restricţii astfel întocmite au caracter preliminar şi se actualizează la apariţia situaţiei de atenţie sau în instituirea situaţiilor de restricţii.

Piesele întocmite în forma prezentată ca model se păstrează la utilizator şi la serviciul de specialitate al filialei Administraţiei Naţionale „Apele Române". In documentaţii se va include ca anexă numai partea referitoare la debite totale şi repartiţia pe surse, în condiţii normale şi de restricţii, şi nu se vor include referiri la efectele fizice şi economice.

Volumele pentru regimurile normale, minime necesare şi restricţii (treapta I) se extrag din formularul de evidenţă cadastrală a captării folosinţei, nr. 38-1-7A, câmpurile 13 şi 14 şi, respectiv, 15 şi 16.

Volumul şi debitul maxim prelevat în ziua de vârf se extrag din acelaşi formular, câmpurile 11, 12 şi 9, 10.

Debitele se calculează prin împărţirea volumului la 86.400 secunde, considerând funcţionarea folosinţei în trei schimburi.

Volumele şi debitele pentru celelalte trepte de restricţii se stabilesc în funcţie de structura sistemului de alimentare cu apă şi a procesului de producţie al utilizatorului.

Art. 39. - Anexa nr. 1 I) „Responsabilităţi şi flux informaţional" se întocmeşte după modelul anexei nr.  11.

Art. 40. - In anexa nr. 1 m) „Surse de impurificare ce pot periclita în situaţii de ape mici funcţionarea celorlalte folosinţe de apă" se vor înscrie date privind evacuările de ape care prezintă un potenţial ridicat de impurificare, pe baza evidenţelor de supraveghere şi protecţia calităţii apelor, precum şi în corelare cu anexele nr. 9.7a) şi 9.7b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sistemului de alarmare în caz de poluări accidentale ale apelor din România, aprobat prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 485/1995.

In coloana 4 se va trece poziţia (hectometrul) evacuării/restituţiei.

In coloana 6 se înscriu principalii indicatori de caracterizare a calităţii apei evacuate.

Art. 41. - Notaţiile folosite în cuprinsul documentaţiei au următoarele semnificaţii:

a)  elemente caracteristice privind folosinţele consumatoare şi alte cerinţe de apă:

Q - debit prelevat pentru captarea considerată, corespunzător debitului minim necesar al folosinţei (la recirculare maximă în cazul folosinţelor industriale);

 Qr- debit restituit, corespunzător debitului minim al folosinţei;

Qs- debit pentru curgerea salubră (pe sectorul din avalul secţiunii de control considerate);

b)   elemente privind calculul debitului minim necesar în secţiuni de calcul în cadrul unui sector de curs:

Qn - debitul necesar pe cursul de apă, în secţiunea curentă considerată;

Qn.pr. - debitul necesar pe cursul de apă pentru satisfacerea cerinţelor locale/proprii ale secţiunii de calcul considerate (debitul prelevat al captării şi cerinţa de scurgere salubră);

Qn.ant. - debitul necesar pe cursul de apă în secţiunea de calcul anterioară, imediat în aval de secţiunea considerată;

Qn.aval - debitul necesar în secţiunea de calcul considerată pentru satisfacerea cerinţelor de pe cursul de apă, în aval de secţiunea respectivă;

A - aportul de debit la ape mici, aflux natural sau din derivaţie, între captarea considerată şi prima captare înspre aval;

c)   debite caracteristice privind cerinţele de apă în secţiunile de control:

QN - debit minim necesar cantitativ într-o secţiune de control pentru satisfacerea folosinţelor consumatoare şi a cerinţelor de scurgere salubră pe sectorul sau zona din aval de secţiunea de control;

Qat - debitul de atenţie/avertizare;

QNpca - debit minim necesar pentru asigurarea condiţiilor de calitate;

d)   elemente privind determinarea fazelor caracteristice de satisfacere a cerinţelor de apă:

Q - debit de apă înregistrat/determinat la postul hidrometric din vecinătatea secţiunii de control;

Q1 - debit intrat livrat suplimentar din lacul de acumulare, reprezentând diferenţa dintre debitul defluent şi debitul afluent în lac;

Qderiv. - debitul derivat din sectorul de curs;

e)  fazele caracteristice: N - situaţie normală; AT - atenţie/avertizare; R - restricţii.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

Senine convenţionale pentru schema sinoptica

ANEXA Nr. 3

Anexa nr. 4

POSTURI HIDROMETRICE REPREZENTATIVE

- caracteristici generale -

Nr. Crt.

Denumirea

postului hidrometric

Cursul de apă

Secţiunea

de control

deservită

de post

Debite caracteristice (mc/s)

Caracterizare post

Data Reactualiză-rii cheii limnimetrice

Obs.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Ph...

(R)

III

+

2.

Ph...

(R)

II

+

+

3.

Ph...

(R)

I

+

4.

Ph...

(Adef)

IV

+

Post temporar

5.

Ph...

(Adef)

I

+

Post temporar

Anexa nr. 5

ALIMENTARI CU APA PENTRU POPULAŢIE, INDUSTRIE ŞI COMPLEXE ZOOTEHNICE

- caracteristici generale -

Nr. crt.

Sector de curs;

Denumirea unităţii;

Localitatea;

Numărul de ordine (conform evidenţă cadastru)

Judeţul

Cursul de apă

Asig. de calcul

Debit instalat (mc/s)

Debite caracteristice la recirculare maximă

(mc/s)

Observaţii

captat minim

necesar

restituit

consum (7)-(8)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.

Sector 1

I.C. "Qraş 1'(restituţie)

B

R

97

8.

Platf. Ind. "X"

B

R

97

9.

Grup de folosinţe

B

R

90-95

Total Sector 1

B

R

Folosinţe afluenţi pe sector 1

90-95

2.

Sector 2

I.C. "Oraş 1"

B

R

97

3.

Complex zootehnic

B

R

95

4.

Trust Foraj"Z"

B

R

95

5.

Complex zootehnic

B

R

95

6.

Trust Foraj"Z"

B

R

95

Grup alte folosinţe

B

R

90-95

Total Sector 2

B

R

Folosinţe afluent excedentar

B

Aex

90-97

Folosinţe afluenţi pe sectorul 2

B

90-95

Sector 3

Grup alte folosinţe

A

R

90-95

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total Sector 3

A

R

Folosinţe afluenţi sector 3

A

90-95

11.

Sector 4

Schela"Y"

A

Adef

95

Grup alte folosinţe

A

Adef

90-95

Total Sector 4

A

Adef

Folosinţe afluenţi sector 4

A

90-95

TOTAL BAZIN

-

-

-

Anexa nr.6

AMENAJĂRI PENTRU IRIGAŢII

-caracteristici generale-

Nr. crt

Sector de curs;

Denumirea unităţii;

Localitatea;

Numărul de ordine (conform evidenţă cadastru)

Judeţul

Cursul de apă

Staţie meteo

de calcul

Plan de cultură suprafeţe (ha), din care:

Debit instalat

(mc/s)

Debit necesar 80% (mc/s) din care:

Obs.

Total

Orez

Legume

Culturi de

câmp şi alte

Culturi

Total

Orez

Legume

Culturi de

câmp şi alte

Culturi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3-5

Sector 1

Grup de folosinţe

6-9

Grup de folosinţe

Total Sector 1

Folosinţe afluenţi pe sector 1

1.

Sector 2

I.A.S....

2.

I.A.S....

Total Sector 2

Folosinţe afluenţi pe sector 2

TOTAL BAZIN

Anexa nr. 7

AMENAJĂRI PISCICOLE                      

 -caracteristici generale-

Nr. crt.

Sector de curs;

Denumirea unităţii;

Localitatea

Numărul de ordine (conform evidenţă cadastru)

Judeţul

Cursul de apă

Debit necesar

(mc/s)

Debit

Restituit

(mc/s)

Debite caracteristice la recirculare maximă (mc/s)

Observaţii

Total

Iazuri

Heleşteie, pepiniere, etc

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sector 1

Total Sector 1

Folosinţe afluenţi pe sectorul 1

Sector 2

Total Sector 2

Folosinţe afluenţi pe sector 2

1

Sector 3

Amenajarea piscicolă........

Total Sector 3

Folosinţe afluenţi pe sector 3

TOTAL BAZIN

Anexa nr. 8

TABEL DE CALCUL AL DEBITELOR MINIM NECESARE PE SECTOARE ŞI ZONE DE CURS

Perioada................................................

Sector;

Secţiune de calcul;

Secţiune de control:

Zona

Satisfacerea cerinţei secţiunii proprii

(mc/s)

Satisfacerea cerinţei secţiunii anterioare

(mc/s)

Debit minim

necesar în

secţiune(mc/s)

Qn max.

[(4);(9)]

Nivelul

corespunzător

Qn max.

(mdM)

Qp

Qs

Qn.pr.

(2)+(3)

Qn.ant.

?Qp

?Qr

A

Qn.aval

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Sector 1

a.

b.

c.

I (sector 1)

Sector 2

a.

b.

c.

II (sector 2)

II (zona sector 1+2)

Sector 4

a.

b.

c.

IV (sector 4)

ANEXA Nr. 9

Anexa nr. 10

DEBITE CARACTERISTICE PE SECTOARE ŞI ZONE DE CURS

Nr. secţiunii

de control

Sector;

zonă

(grup de

sectoare)

Alim. cu apă pt.pop.,

ind.şi complexe

zootehnice

Irigaţii

Folosinţe piscicole

Debit

curgere

salubră

pe sector

Q

(mc/s)

Debite caracteristice

Obs.

Sumă

debite captare

minim necesare

(mc/s)

Sumă debite consumate

(mc/s)

Debit

necesar

80%

(mc/s)

Supraf. Irigată

(ha)

Debit necesar

(mc/s)

Suprafaţa (ha)

Debit

minim

necesar

QN

(mc/s)

Debit

minim

necesar

calitate

Qnpoa

(mc/s)

Debit de

atenţie/

avertizare

Qat

(mc/s)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sector 1

Folosinţe importante

+

+

+

+

+

+

Grupe de folosinţă

+

+

+

+

+

+

Total sector 1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Anexa nr. 11

RESPONSABILITĂŢI ŞI FLUX INFORMAŢIONAL

Nr. crt.

FACTORI INTERESAŢI

Atribuţii

Observaţii

Denumire

Sediu

Telefon/ Telefax

0

1

2

3

4

5

ANEXA Nr. 12

Anexa nr. 13

Tabel de evidenţă şi calcul pentru determinarea situaţiilor caracteristice şi consemnarea restricţiilor în satisfacerea cerinţelor de apă

DATA

Râul.......................

Sector nr................

Secţiunea...............

Postul hidrometric...........

Râul.......................

Sector nr................

Secţiunea...............

Postul hidrometric...........

Râul.......................

Sector nr................

Secţiunea...............

Postul hidrometric...........

Lacul

Vtotal=......mil. mc

Vutil=........mil. mc

Qlivr.asig=.....mc/s

Sectoare

influenţate.............

Derivaţia

Din.....(sector....)

in........(sector....)

Qmstalat = ....mc/s

Qder.asig. =...mc/s

Sectoare

influenţate:

-diminuare

sectoare..............

-aport

sectoare...............

Restricţii propuse;

Restricţii aplicate

Efect

QN =

QN =

QN =

QNpca =

QNpca =

QNpca =

Qat =

Qat =

Qat =

Debite înregistrate la p.h.de

referinţă                                                                                                                                             

                                                                    

     Faza de

                                                        aplicare a planului pe                                       

                                                      sectorul aferent secţiunii

Volum existent

în lac                     

                  Supliment(+)/                                                                      

         diminuare de debi (-)

Debit derivat

0

1

2

I

m

n-1

n

Anexa nr  14Grafice de urmărire pentru determinarea situaţiilor caracteristice de folosire a apelor

Anexa nr. 15

Bazinul hidrografic........................................

PLAN PRELIMINAR DE RESTRICŢII (PROGRAM DE SECETĂ)

Perioada...........................................

Nr. crt.

Sectorul (zona) de curs

Limite sector şi nr.

secţiuni de control

Staţia hidrometrică reper

Cursul de apă

Folosinţe

consumatoare

importante, grup de

folosinţe şi alte

cerinţe de debit

Debite caracteristice (mc/s)

Debit de atenţie

Debit minim necesar

Debit minim PCA

Debite în situaţii de restricţii

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Centre populate şi

folosinţe industriale

importante

Alte folosinţe industriale. Sisteme de irigaţii importante

Alte amenajări pentru

irigaţii

Alte amenajări

piscicole importante

Alte amenajări piscicole Curgere

salubră Debit în secţiune

Anexa nr. 16

(MODEL)

..................

(unitatea)

.............................

(adresa, tel., fax)

PROGRAM DE RESTRICŢII IN ALIMENTAREA CU APĂ ÎN CAZ DE SECETĂ

Gradul de asigurare a folosinţei..................                                     Perioada.............................

Volum zilnic

Repartiţia pe surse mc/zi mc/s

Debit

mc/zi mc/s

Sursa

Sursa

Sursa

Prelevat în ziua de vârf

Cerinţe în regim normal de funcţionare

Cerinţe    regim minim

necesar

(la recirculare maximă)

Cerinţe în caz de restricţii:

TREAPTA 1

TREAPTA 2

TREAPTA 3

Treapta 1:       se diminuează sau se sistează activităţile auxiliare sau de producţie mai puţin importante pe perioade scurte de timp

Treapta 2:        la secţia.............se opreşte instalaţia de..............................................................

Treapta 3:        la secţia.............se opreşte instalaţia..................................................................

DIRECTOR PRODUCŢIE                           RESPONSABIL PROTECŢIE MEDIU

L.S.                                                                           L.S.

Anexa nr. 17

SURSE DE IMPURIFICARE CE POT PERICLITA IN SITUAŢII DE APE MICI FUNCŢIONAREA CELORLALTE FOLOSINŢE DE APĂ

Nr. crt.

Sector

Cursul de

apă

Folosinţe de apă cu potenţial important de impurificare

Potenţial impurificare

Observaţii

Beneficiar

Localizare

 


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 9/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 9 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 9/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu