Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 876 din 20 decembrie 2004

pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 31 din 11 ianuarie 2005


SmartCity3


    In baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, aprobata prin Legea nr. 569/2004,
    in temeiul prevederilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului, prin intermediul compartimentelor specializate, duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                           Speranta Maria Ianculescu

    ANEXA 1

                                  PROCEDURA
    de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului

    CAP. 1
    Cadrul legal al procedurii

    Art. 1
    Prezenta procedura reglementeaza conditiile de solicitare si de emitere a autorizatiei de mediu, denumita in continuare autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de revizuire si prelungire a acesteia, precum si cuantumul taxei si tarifelor aferente in vederea autorizarii functionarii agentilor economici care desfasoara activitati cu impact semnificativ asupra mediului.
    Art. 2
    (1) Autorizatia reprezinta actul tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau pentru punerea in functiune a unei activitati noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu.
    (2) Bilantul de mediu reprezinta lucrarea elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate, in scopul cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; in cazul in care bilantul de mediu identifica un impact de mediu semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de evaluare a riscului.
    (3) Activitati cu impact semnificativ asupra mediului sunt activitatile prevazute in anexa nr. 1.
    (4) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului este Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, denumit in continuare MMGA.
    (5) Autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului este agentia teritoriala de protectie a mediului, denumita in continuare ATPM, si, respectiv, Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".

    CAP. 2
    Aplicabilitate si competente de emitere a autorizatiilor de mediu

    Art. 3
    (1) Solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu sunt obligatorii atat pentru desfasurarea activitatilor existente, cat si pentru inceperea activitatilor noi.
    (2) Autorizatia se emite de catre autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului in a carei raza se afla amplasamentul, in conformitate cu prevederile cap. II sectiunea 1 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    (1) In cazul in care activitatea se desfasoara pe teritoriul a doua sau mai multe judete, competenta de emitere a autorizatiei de mediu este a agentiei regionale de protectie a mediului.
    (2) Activitatile cu impact semnificativ asupra mediului, care se desfasoara in judetele Tulcea, Galati, Constanta si, totodata, in exteriorul perimetrului Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", vor fi reglementate din punct de vedere al protectiei mediului de catre autoritatile publice teritoriale din judetele respective.
    (3) Activitatile cu impact semnificativ asupra mediului, care se desfasoara in perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" (inclusiv in localitatea/comuna administrata de Consiliul Judetean Tulcea, Consiliul Judetean Constanta, Consiliul Judetean Galati), vor fi reglementate din punct de vedere al protectiei mediului de catre Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
    (4) Activitatile cu impact semnificativ asupra mediului care se desfasoara in afara perimetrului Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", dar la limita acestuia, asa cum este definita in Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile si completarile ulterioare (limita marcata si materializata in teren prin borne cadastrale), vor fi reglementate din punct de vedere al protectiei mediului de catre agentiile de protectie a mediului teritoriale, pe baza avizului emis de catre Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
    Art. 5
    Pentru activitatile cu impact semnificativ asupra mediului, aflate in competenta de reglementare a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, aceasta poate solicita participarea autoritatii publice teritoriale pentru protectia mediului in a carei raza se afla amplasamentul activitatii sau poate delega preluarea de catre aceasta a parcurgerii anumitor etape din prezenta procedura.
    Art. 6
    Activitatile/instalatiile industriale prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002, nu fac obiectul prezentei proceduri.
    Art. 7
    Pentru activitatile de eliminare a deseurilor documentatia prezentata va contine in plus cerintele specifice prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001, in Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor si in Hotararea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor.
    Art. 8
    Activitatile cu impact semnificativ asupra mediului, pe care titularul le desfasoara la diversi beneficiari, nu se supun prezentei proceduri.

    CAP. 3
    Emiterea autorizatiei de mediu

    Art. 9
    (1) La solicitarea unei autorizatii de mediu sau cu minimum 45 de zile inainte de expirarea unei autorizatii de mediu existente, titularul activitatii este obligat sa depuna la ATPM urmatoarele:
    a) cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu;
    b) fisa de prezentare si declaratia avand continutul cuprins in anexa nr. 2;
    c) dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare specificate in anexa nr. 3;
    d) planul de situatie si planul de incadrare in zona a obiectivului;
    e) procesul-verbal de constatare pentru verificarea respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu intocmit conform Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu sau nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent, dupa caz.
    (2) Nu se primesc solicitari care nu contin documentele prevazute la alin. 1.
    (3) ATPM verifica amplasamentul, analizeaza documentele prezentate la alin. 1, stabileste daca sunt necesare informatii, acte sau documente suplimentare si le solicita in scris titularului activitatii.
    (4) Pentru activitati noi pentru care a fost emis acordul de mediu, ATPM, dupa parcurgerea etapelor prevazute la alin. 2 si 3, face publica decizia sa de emitere a autorizatiei de mediu prin afisare la sediul propriu si pe pagina proprie de Internet. Documentele care au stat la baza acesteia vor putea fi consultate dupa un program care se afiseaza. Decizia poate fi contestata in termen de 15 zile lucratoare de la data afisarii.
    Art. 10
    (1) Termenul de eliberare a autorizatiei de mediu este de maximum 90 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete.
    (2) Pentru activitatile existente, in termen de 20 de zile lucratoare de la data depunerii solicitarii, ATPM intocmeste indrumarul cu problemele rezultate din analiza initiala a documentatiei, lista autorizatiilor necesare emise de alte autoritati, precum si necesitatea efectuarii bilantului de mediu.
    (3) Dupa executarea bilantului de mediu, titularul activitatii prezinta la ATPM un raport cu concluziile bilantului de mediu si cu recomandari pentru elementele programului de conformare.
    (4) Bilantul de mediu se depune in maximum un an de la data indrumarului transmis de ATPM titularului. Nedepunerea acestuia in termenul legal atrage anularea solicitarii de emitere a autorizatiei de mediu si demararea procedurii de incetare a activitatii, conform prevederilor legale.
    Art. 11
    (1) Raportul cu concluziile bilantului de mediu este supus dezbaterii publice in conformitate cu procedura de dezbatere publica prezentata in anexa nr. 3.
    (2) Dupa realizarea dezbaterii publice si analizarea rezultatelor acesteia, ATPM impreuna cu titularul activitatii si cu colectivul de analiza tehnica analizeaza raportul cu concluziile bilantului de mediu, concluziile dezbaterii publice si stabileste daca emite autorizatia de mediu, cu sau fara un program de conformare.
    Art. 12
    (1) Titularul activitatii inainteaza la ATPM un proiect de program de conformare, in termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizatiei de mediu in sedinta colectivului de analiza tehnica, cu termene realizabile, cu responsabilitati si cu identificarea costurilor si a surselor de finantare necesare realizarii masurilor programului de conformare.
    (2) ATPM analizeaza proiectul programului de conformare, il accepta sau dispune completarea ori refacerea acestuia, cu eventuale propuneri ale autoritatilor consultate.
    (3) La elaborarea programului de conformare se iau in considerare urmatoarele:
    a) concluziile bilantului de mediu;
    b) constatarile si sarcinile stabilite de autoritatile de control care raspund de protectia factorilor de mediu, precum si de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
    c) datele detinute de titularul activitatii si de autoritatile administratiei publice locale privind emisia si imisia poluantilor in mediu;
    d) studiile, ofertele, diversele materiale de documentare etc.;
    e) sugestiile si propunerile primite de la populatie si de la asociatiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice.
    (4) Programul de conformare se stabileste de catre ATPM cu consultarea colectivului de analiza tehnica, de comun acord cu titularul activitatii, prin negociere. Programul de conformare poate avea doua sectiuni:
    a) masurile pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor asupra mediului;
    b) masurile de remediere a efectelor activitatilor anterioare asupra mediului.
    (5) Programul de conformare este necesar pentru orice obiectiv care continua sau care inceteaza activitatea si care aduce prejudicii mediului prin functionarea curenta sau anterioara. Evaluarea prejudiciilor se realizeaza prin bilantul de mediu, raportand starea mediului si masurile necesare de remediere la standardele si reglementarile in vigoare. Programul stabileste masurile de conformare, etapele, termenele, costurile si responsabilitatile necesare realizarii acestora.
    (6) ATPM accepta introducerea in autorizatia de mediu a programului de conformare, numai daca, la solicitarea reglementarii, titularul activitatii:
    a) dovedeste ca modificarile necesare pentru conformarea imediata nu sunt fezabile tehnic si/sau economic;
    b) dovedeste ca in perioada de conformare nu se vor produce daune semnificative asupra mediului si sanatatii publice;
    c) se angajeaza sa asigure fondurile necesare pentru realizarea programului de conformare la termenele propuse ale acesteia.
    (7) La negocierea termenelor din programul de conformare, ATPM va lua in considerare angajamentele titularului activitatii, din care sa rezulte ca instituirea modificarilor cerute nu depaseste posibilitatile financiare ale acesteia.
    (8) Durata programului de conformare va avea in vedere perioada minima necesara realizarii masurilor stabilite in functie de disponibilitatile financiare si tehnice ale titularului proiectului sau al activitatii. Un program de conformare nu poate depasi perioada de valabilitate a autorizatiei de mediu, cu exceptia masurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activitati anterioare.
    (9) Titularul activitatii prezinta la ATPM, dupa acceptarea programului de conformare, urmatoarele documente:
    a) programul de conformare in redactare finala;
    b) fisa de prezentare si declaratia completata cu instructiuni de intretinere si de exploatare a instalatiilor de depoluare.
    Art. 13
    (1) ATPM face publica decizia de emitere a autorizatiei de mediu prin afisare la sediul propriu si pe pagina de Internet, iar documentele care au stat la baza deciziei vor putea fi consultate la sediul ATPM dupa un program care se afiseaza.
    (2) Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile lucratoare de la data afisarii. La expirarea acestui termen ATPM elibereaza autorizatia de mediu.
    (3) Modelul si continutul minim al autorizatiei de mediu sunt prezentate in anexa nr. 4.
    (4) Autorizatia de mediu se emite in 3 exemplare.

    CAP. 4
    Durata autorizatiei de mediu; revizuirea si suspendarea acesteia

    Art. 14
    Perioada de valabilitate a autorizatiei de mediu este de cel mult 5 ani. Criteriile care stau la baza deciziei privind stabilirea perioadei de valabilitate a autorizatiei de mediu includ:
    a) gradul de fluctuatie a parametrilor tehnologici;
    b) fiabilitatea si gradul de uzura ale instalatiilor;
    c) impactul asupra sanatatii populatiei si factorilor de mediu;
    d) riscul de poluari accidentale;
    e) automonitorizarea emisiilor.
    Art. 15
    Revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activitatii va informa in scris ATPM despre acest lucru, iar ATPM va emite o autorizatie de mediu revizuita, incluzand acele date care s-au modificat, sau va decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizatii de mediu.
    Art. 16
    La expirarea termenului de valabilitate a unei autorizatii de mediu, aceasta se prelungeste, cu conditia ca datele care au stat la baza emiterii ei sa nu se fi modificat si valabilitatea totala sa nu depaseasca 5 ani.
    Art. 17
    Autorizatia de mediu nu se emite:
    a) daca nici o varianta a programului de conformare nu asigura incadrarea in conditiile care permit autorizarea, raportate la standardele si reglementarile in vigoare;
    b) daca titularul activitatii nu respecta obligatiile ce ii revin prin prezenta procedura.
    Art. 18
    (1) La schimbarea titularului activitatii continutul programului de conformare se reface, specificandu-se sursa de finantare si responsabilitatea, daca este necesar.
    (2) Modificarea termenelor in programele de conformare este permisa numai daca acestea se reduc ca timp de realizare a masurilor.
    Art. 19
    (1) Daca titularul activitatii nu respecta termenele negociate si stipulate in programul de conformare din cauze obiective ce nu ii pot fi imputate, ATPM poate proceda la decalarea termenelor initiale, la solicitarea titularului activitatii, inainte de expirarea termenului la care trebuiau indeplinite masurile.
    (2) In cazul in care termenele sunt depasite, autorizatia de mediu se suspenda, dupa o somatie prealabila cu termen, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, inclusiv pentru nerealizarea prevederilor programului de conformare; suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni.
    (3) Autoritatea competenta pentru protectia mediului dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei de mediu, dupa caz, si incetarea activitatii atunci cand nu s-au indeplinit conditiile stabilite in somatie.
    Dispozitia de suspendare a autorizatiei si de incetare a activitatii este executorie.
    (4) ATPM verifica si vizeaza anual situatia conformarii pe baza unui proces-verbal de constatare a conformarii cu prevederile autorizatiei. Pe toate exemplarele autorizatiei se va aplica stampila "Vizat", pentru conformare.
    (5) Autorizatiile de mediu nevizate anual isi pierd valabilitatea.

    CAP. 5
    Autorizarea unor activitati specifice

    Art. 20
    (1) Procedura de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si comercializare pe piata interna sau la export a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna salbatica, precum si a importului acestora se va desfasura conform prevederilor legislatiei nationale si conditiilor specifice prevazute in conventii si acorduri internationale la care Romania este parte.
    (2) Procedura de autorizare a gradinilor zoologice si a acvariilor se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii gradinilor zoologice si acvariilor publice nr. 191/2002.
    Art. 21
    Procedura de autorizare a activitatilor de import si export al substantelor, produselor si echipamentelor inscrise in anexele la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, utilizarea si/sau comercializarea acestora se desfasoara conform conditiilor specifice prevazute in conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte.
    Art. 22
    Procedura de autorizare privind activitatile nucleare se va desfasura in conformitate cu reglementarile emise de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 23
    In situatia schimbarii titularului, denumirii sau formei juridice a societatii, cand activitatile se desfasoara in aceleasi conditii pentru care a fost emisa autorizatia de mediu, aceasta se transfera pentru noul titular sau pentru noua denumire a societatii. In aceasta situatie nu se percep taxe sau tarife.
    Art. 24
    (1) Taxele si tarifele incasate pentru emiterea autorizatiilor de mediu catre agentii economici sunt prevazute in anexa nr. 5.
    (2) Tarifele se achita la sediile autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului.
    (3) Taxele pentru emiterea autorizatiilor de mediu se achita la Administratia Fondului pentru Mediu.
    (4) Taxele si tarifele se actualizeaza prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.
    Art. 25
    (1) Anexele nr. 1 - 5*) fac parte integranta din prezenta procedura.
    (2) Anexele nr. 1 si nr. 5 se afiseaza la loc vizibil atat la sediul autoritatii publice pentru protectia mediului, cat si la Biroul unic.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 5 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1

                                   LISTA
           activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Cod |          Denumirea activitatii             |     Observatii        |
|crt.|CAEN|                                            |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|  1.|0121|Cresterea animalelor, activitatea fermelor  |>/= 100 capete         |
|    |    |pentru obtinerea laptelui                   |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|  2.|0122|Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,|>/= 1.000 capete       |
|    |    |magarilor, catarilor si asinilor            |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|  3.|0123|Cresterea porcinelor                        |>/= 100 locuri         |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|  4.|0124|Cresterea pasarilor                         |>/= 10.000 locuri      |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|  5.|0125|Cresterea altor animale                     |> 500 locuri           |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|  6.|0130|Activitati in ferme mixte (cultura          |Cumulate conform poz.  |
|    |    |vegetala si cresterea animalelor)           |anterioare             |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|  7.|0141|Activitati de servicii anexe agriculturii   |Irigatii si desecari;  |
|    |    |gradinarit peisagistic (arhitectura         |servicii pentru        |
|    |    |peisagera)                                  |mecanizarea, chimizarea|
|    |    |                                            |agriculturii si        |
|    |    |                                            |protectie fitosanitara |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|  8.|0142|Activitati de servicii pentru cresterea     |>/= 100 locuri         |
|    |    |animalelor, cu exceptia activitatilor       |                       |
|    |    |veterinare                                  |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|  9.|0150|Vanatoare, ocrotirea vanatului, inclusiv    |Procedura specifica    |
|    |    |activitati de servicii anexe                |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 10.|0201|Silvicultura si exploatare forestiera       |Pentru fiecare parchet |
|    |    |                                            |de padure              |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 11.|0501|Pescuitul                                   |Procedura specifica    |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 12.|0502|Piscicultura                                |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 13.|1010|Extractia si prepararea carbunelui superior |                       |
|    |    |(PCS > 23865 kJ/kg)                         |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 14.|1020|Extractia si prepararea carbunelui inferior |                       |
|    |    |(PCS < 23865 kJ/kg)                         |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 15.|1030|Extractia si prepararea turbei              |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 16.|1110|Extractia hidrocarburilor                   |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 17.|1120|Activitati de servicii anexe extractiei     |                       |
|    |    |petrolului si gazelor naturale (exclusiv    |                       |
|    |    |prospectiunile)                             |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 18.|1200|Extractia si prepararea minereurilor        |                       |
|    |    |radioactive                                 |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 19.|1310|Extractia si prepararea minereurilor feroase|                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 20.|1320|Extractia si prepararea minereurilor        |                       |
|    |    |neferoase si rare (exclusiv minereurile     |                       |
|    |    |radioactive)                                |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 21.|1411|Extractia pietrei pentru constructii        |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 22.|1412|Extractia pietrei calcaroase, gipsului si a |                       |
|    |    |cretei                                      |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 23.|1413|Extractia de ardeziei                       |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 24.|1421|Extractia pietrisului si nisipului          |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 25.|1422|Extractia argilei si caolinului             |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 26.|1430|Extractia si prepararea minereurilor pentru |                       |
|    |    |industria chimica si a ingrasamintelor      |                       |
|    |    |naturale                                    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 27.|1440|Extractia sarii                             |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 28.|1450|Alte activitati extractive                  |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 29.|1511|Productia si conservarea carnii             |> 1 t/zi               |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 30.|1512|Productia si conservarea carnii de pasare   |> 1 t/zi               |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 31.|1513|Prepararea produselor din carne (inclusiv   |> 1 t/zi               |
|    |    |din carne de pasare)                        |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 32.|1520|Prelucrarea si conservarea pestelui si a    |Include si prelucrarea |
|    |    |produselor din peste                        |primara (conditionare) |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 33.|1531|Prelucrarea si conservarea cartofilor       |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 34.|1532|Fabricarea sucurilor din fructe si legume   |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 35.|1533|Prelucrarea si conservarea fructelor si     |                       |
|    |    |legumelor                                   |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 36.|1541|Fabricarea uleiurilor si grasimilor brute   |> 100 l/zi             |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 37.|1542|Fabricarea uleiurilor si grasimilor rafinate|                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 38.|1543|Fabricarea margarinei si produselor         |                       |
|    |    |comestibile similare                        |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 39.|1551|Fabricarea produselor lactate si a          |                       |
|    |    |branzeturilor                               |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 40.|1552|Fabricarea inghetatei                       |cu exceptia            |
|    |    |                                            |dozatoarelor           |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 41.|1561|Fabricarea produselor de morarit            |>/= 300 t/zi           |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 42.|1562|Fabricarea amidonului si a produselor din   |                       |
|    |    |amidon                                      |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 43.|1571|Fabricarea produselor pentru hrana          |                       |
|    |    |animalelor de ferma                         |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 44.|1572|Fabricarea produselor pentru hrana          |                       |
|    |    |animalelor de companie                      |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 45.|1581|Fabricarea painii; fabricarea produselor    |> 1 t/zi               |
|    |    |proaspete de patiserie                      |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 46.|1582|Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si a   |> 1 t/zi               |
|    |    |altor produse similare                      |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 47.|1583|Fabricarea zaharului                        |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 48.|1584|Fabricarea produselor din cacao, a          |cu exceptia            |
|    |    |ciocolatei si a produselor zaharoase        |laboratoarelor de      |
|    |    |                                            |cofetarie              |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 49.|1585|Fabricarea macaroanelor, taiteilor,         |> 1 t/zi               |
|    |    |cus-cus-ului si a altor produse similare    |                       |
|    |    |fainoase                                    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 50.|1586|Prelucrarea ceaiului si cafelei             |> 50 kg/zi             |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 51.|1587|Fabricarea condimentelor                    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 52.|1588|Fabricarea preparatelor alimentare          |                       |
|    |    |omogenizate si alimentelor dietetice        |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 53.|1589|Fabricarea altor produse alimentare         |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 54.|1591|Fabricarea bauturilor alcoolice distilate   |>/= 500 l/zi           |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 55.|1592|Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie |>/= 500 l/zi           |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 56.|1593|Fabricarea vinului                          |> 500 l/zi             |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 57.|1594|Fabricarea cidrului si a vinului din fructe |> 500 l/zi             |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 58.|1595|Fabricarea altor bauturi nedistilate        |> 500 l/zi             |
|    |    |obtinute prin fermentare                    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 59.|1596|Fabricarea berii                            |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 60.|1597|Fabricarea maltului                         |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 61.|1598|Productia de ape minerale si bauturi        |cu exceptia            |
|    |    |racoritoare nealcoolice                     |sifonariilor           |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 62.|1711|Pregatirea fibrelor si filarea in fire de   |                       |
|    |    |bumbac si tip bumbac                        |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 63.|1712|Pregatirea fibrelor si filarea in fire de   |>/= 50 Kg/zi           |
|    |    |lana cardata si tip lana cardata            |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 64.|1713|Pregatirea fibrelor si filarea in fire de   |>/= 50 Kg/zi           |
|    |    |lana pieptanata si tip lana                 |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 65.|1714|Pregatirea si filarea in fire a fibrelor tip|>/= 50 Kg/zi           |
|    |    |in                                          |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 66.|1715|Prelucrarea si rasucirea matasii naturale si|>/= 50 Kg/zi           |
|    |    |artificiale (inclusiv din scame) si a       |                       |
|    |    |firelor sintetice                           |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 67.|1716|Fabricarea atei de cusut                    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 68.|1717|Pregatirea fibrelor si filarea altor tipuri |>/= 50 Kg/zi           |
|    |    |de fire                                     |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 69.|1721|Tesaturi din bumbac si din fire tip bumbac  |>/= 50 Kg/zi           |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 70.|1722|Tesaturi din lana cardata si din fire tip   |>/= 50 Kg/zi           |
|    |    |lana cardata                                |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 71.|1723|Tesaturi din lana pieptanata si din fire tip|>/= 50 Kg/zi           |
|    |    |lana pieptanata                             |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 72.|1724|Tesaturi din matase si din fire tip matase  |50 Kg/zi               |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 73.|1725|Tesaturi din alte textile                   |> 50 Kg/zi             |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 74.|1730|Finisarea materialelor textile              |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 75.|1740|Fabricarea de articole confectionate din    |>/= 50 masini          |
|    |    |textile (cu exceptia imbracamintei si       |                       |
|    |    |lenjeriei de corp)                          |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 76.|1751|Fabricarea de covoare si mochete            |>/= 50 masini          |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 77.|1752|Fabricarea de franghii, sfori si plase      |>/= 50 masini          |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 78.|1753|Fabricarea de textile netesute si articole  |>/= 50 masini          |
|    |    |din acestea, cu exceptia confectiilor de    |                       |
|    |    |imbracaminte                                |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 79.|1754|Fabricarea altor articole textile n.c.a.    |>/= 50 masini          |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 80.|1760|Fabricarea de metraje prin tricotare sau    |>/= 50 masini          |
|    |    |crosetare                                   |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 81.|1771|Fabricarea de ciorapi, sosete si ciorapi    |>/= 50 masini          |
|    |    |pantalon, tricotati sau crosetati           |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 82.|1772|Fabricarea de pulovere, veste si articole   |                       |
|    |    |similare tricotate sau crosetate            |>/= 50 masini          |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 83.|1810|Fabricarea articolelor de imbracaminte din  |>/= 50 masini          |
|    |    |piele                                       |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 84.|1821|Fabricarea de articole de imbracaminte      |>/= 50 masini          |
|    |    |pentru lucru                                |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 85.|1822|Fabricarea altor articole de imbracaminte   |>/= 50 masini          |
|    |    |(exclusiv lenjeria de corp)                 |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 86.|1823|Fabricarea articolelor de lenjerie de corp  |>/= 50 masini          |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 87.|1824|Fabricarea altor articole de imbracaminte   |>/= 50 masini          |
|    |    |si accesorii n.c.a.                         |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 88.|1830|Prepararea si vopsirea blanurilor;          |tabacarii cu exceptia  |
|    |    |fabricarea articolelor din blana            |confectionarii         |
|    |    |                                            |articolelor din blana  |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 89.|1910|Tabacirea si finisarea pieilor              |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 90.|1920|Fabricarea de articole de voiaj si          |>/= 50 masini          |
|    |    |marochinarie si a articolelor de harnasament|                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 91.|1930|Fabricarea incaltamintei                    |>/= 100 perechi/zi     |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 92.|2010|Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea|                       |
|    |    |lemnului                                    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 93.|2020|Fabricarea de produse stratificate din lemn:|                       |
|    |    |placaj, panel, furnir, placi din aschii din |                       |
|    |    |lemn, placi fibrolemnoase etc.              |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 94.|2030|Fabricarea de elemente de dulgherie si      |                       |
|    |    |tamplarie pentru constructii                |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 95.|2040|Fabricarea ambalajelor din lemn             |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 96.|2052|Fabricarea articolelor din pluta, paie si   |                       |
|    |    |impletituri                                 |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 97.|2111|Fabricarea celulozei                        |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 98.|2112|Fabricarea hartiei si cartonului            |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
| 99.|2121|Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si |                       |
|    |    |a ambalajelor din hartie sau carton         |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|100.|2124|Fabricarea tapetului                        |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|101.|2221|Tiparirea ziarelor                          |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|102.|2222|Alte activitati de tiparire n.c.a.          |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|103.|2225|Alte lucrari de tipografie                  |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|104.|2310|Fabricarea produselor de cocserie           |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|105.|2320|Fabricarea produselor obtinute din          |                       |
|    |    |prelucrarea titeiului                       |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|106.|2330|Prelucrarea combustibililor nucleari        |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|107.|2411|Fabricarea gazelor industriale              |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|108.|2412|Fabricarea colorantilor si a pigmentilor    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|109.|2413|Fabricarea altor produse chimice anorganice |                       |
|    |    |de baza                                     |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|110.|2414|Fabricarea altor produse chimice organice   |                       |
|    |    |de baza                                     |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|111.|2415|Fabricarea ingrasamintelor si produselor    |                       |
|    |    |azotoase                                    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|112.|2416|Fabricarea materialelor plastice in forme   |                       |
|    |    |primare                                     |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|113.|2417|Fabricarea cauciucului sintetic in forme    |                       |
|    |    |primare                                     |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|114.|2420|Fabricarea pesticidelor si a altor produse  |                       |
|    |    |agrochimice                                 |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|115.|2430|Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii  |                       |
|    |    |tipografice si masticurilor                 |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|116.|2441|Fabricarea produselor farmaceutice de baza  |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|117.|2442|Fabricarea preparatelor farmaceutice        |Cu exceptia farmaciilor|
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|118.|2451|Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a  |                       |
|    |    |produselor de intretinere                   |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|119.|2452|Fabricarea parfumurilor si a produselor     |                       |
|    |    |cosmetice (de toaleta)                      |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|120.|2461|Fabricarea explozivilor                     |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|121.|2462|Fabricarea cleiurilor si gelatinelor        |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|122.|2463|Fabricarea uleiurilor esentiale             |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|123.|2464|Fabricarea preparatelor chimice de uz       |                       |
|    |    |fotografic                                  |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|124.|2466|Fabricarea altor produse chimice n.c.a.     |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|125.|2470|Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si |                       |
|    |    |artificiale                                 |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|126.|2511|Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer|                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|127.|2512|Resaparea anvelopelor                       |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|128.|2513|Fabricarea altor produse din cauciuc        |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|129.|2521|Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si |>/= 1 t/zi             |
|    |    |profilelor din material plastic             |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|130.|2522|Fabricarea articolelor de ambalaj din       |                       |
|    |    |material plastic                            |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|131.|2523|Fabricarea articolelor din material plastic |>/= 100 mp/zi          |
|    |    |pentru constructii                          |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|132.|2524|Fabricarea altor produse din material       |                       |
|    |    |plastic                                     |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|133.|2611|Fabricarea sticlei plate                    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|134.|2612|Prelucrarea si fasonarea sticlei plate      |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|135.|2613|Fabricarea articolelor din sticla           |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|136.|2614|Fabricarea fibrelor din sticla              |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|137.|2615|Fabricarea de sticlarie tehnica             |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|138.|2621|Fabricarea articolelor ceramice pentru uz   |                       |
|    |    |gospodaresc si ornamental                   |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|139.|2622|Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|140.|2623|Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante|                       |
|    |    |din ceramica                                |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|141.|2624|Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|142.|2625|Fabricarea altor produse ceramice           |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|143.|2626|Fabricarea produselor ceramice refractare   |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|144.|2630|Fabricarea placilor si dalelor din ceramica |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|145.|2640|Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor   |                       |
|    |    |produse pentru constructii, din argila arsa |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|146.|2651|Fabricarea cimentului                       |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|147.|2652|Fabricarea varului                          |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|148.|2653|Fabricarea ipsosului                        |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|149.|2661|Fabricarea elementelor din beton pentru     |>/= 1 t/zi             |
|    |    |constructii                                 |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|150.|2662|Fabricarea elementelor din ipsos pentru     |>/= 1 t/zi             |
|    |    |constructii                                 |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|151.|2663|Fabricarea betonului                        |>/= 1 t/zi             |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|152.|2664|Fabricarea mortarului                       |>/= 1 t/zi             |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|153.|2665|Fabricarea produselor din azbociment        |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|154.|2666|Fabricarea altor elemente din beton, ciment |>/= 1 t/zi             |
|    |    |si ipsos                                    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|155.|2670|Taierea, fasonarea si finisarea pietrei     |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|156.|2681|Fabricarea de produse abrazive              |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|157.|2682|Fabricarea altor produse din minerale       |Inclusiv statii de     |
|    |    |nemetalice, n.c.a.                          | mixturi asfaltice     |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|158.|2710|Productia de metale feroase sub forme       |                       |
|    |    |primare si cea de feroaliaje                |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|159.|2721|Productia de tuburi (tevi) din fonta        |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|160.|2722|Productia de tuburi (tevi) din otel         |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|161.|2731|Tragere la rece                             |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|162.|2732|Laminare la rece                            |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|163.|2733|Productia altor profile obtinute la rece    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|164.|2734|Trefilare                                   |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|165.|2741|Productia metalelor pretioase               |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|166.|2742|Metalurgia aluminiului                      |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|167.|2743|Productia plumbului, zincului si cositorului|                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|168.|2744|Metalurgia cuprului                         |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|169.|2745|Productia altor metale neferoase            |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|170.|2751|Turnarea fontei                             |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|171.|2752|Turnarea otelului                           |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|172.|2753|Turnarea metalelor neferoase usoare         |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|173.|2754|Turnarea altor metale neferoase             |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|174.|2811|Fabricarea de constructii metalice si parti |                       |
|    |    |componente ale structurilor metalice        |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|175.|2812|Fabricarea de elemente de dulgherie si      |> 100 mp/zi            |
|    |    |tamplarie din metal                         |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|176.|2821|Productia de rezervoare, cisterne si        |                       |
|    |    |containere metalice                         |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|177.|2822|Productia de radiatoare si cazane pentru    |                       |
|    |    |incalzire centrala                          |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|178.|2830|Productia generatoarelor de aburi (cu       |                       |
|    |    |exceptia cazanelor pentru incalzire         |                       |
|    |    |centrala)                                   |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|179.|2840|Fabricarea produselor metalice obtinute prin|                       |
|    |    |deformare plastica; metalurgia pulberilor   |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|180.|2851|Tratarea si acoperirea metalelor            |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|181.|2852|Operatiuni de mecanica generala             |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|182.|2861|Fabricarea produselor de taiat si de uz     |                       |
|    |    |casnic                                      |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|183.|2862|Fabricarea uneltelor de mana                |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|184.|2863|Fabricarea articolelor de feronerie         |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|185.|2871|Fabricarea de recipienti, containere si alte|                       |
|    |    |produse similare din otel                   |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|186.|2872|Fabricarea ambalajelor din metale usoare    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|187.|2873|Fabricarea articolelor din fire metalice    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|188.|2874|Fabricarea de suruburi, buloane, lanturi si |                       |
|    |    |arcuri                                      |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|189.|2875|Fabricarea altor articole din metal         |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|190.|2911|Fabricarea de motoare si turbine (cu        |                       |
|    |    |exceptia motoarelor pentru avioane, vehicule|                       |
|    |    |si motociclete)                             |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|191.|2912|Fabricarea de pompe si compresoare          |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|192.|2913|Fabricarea articolelor de robinetarie       |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|193.|2914|Fabricarea lagarelor, angrenajelor si       |                       |
|    |    |organelor mecanice de transmisie            |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|194.|2921|Fabricarea cuptoarelor industriale si       |                       |
|    |    |arzatoarelor                                |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|195.|2922|Fabricarea echipamentelor de ridicat si     |                       |
|    |    |manipulat                                   |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|196.|2923|Fabricarea echipamentelor industriale de    |Procedura specifica    |
|    |    |ventilatie si frigorifice (cu exceptia celor|                       |
|    |    |pentru uz casnic)                           |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|197.|2924|Fabricarea altor echipamente de utilizare   |                       |
|    |    |generala                                    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|198.|2931|Fabricarea tractoarelor                     |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|199.|2932|Fabricarea altor masini si utilaje agricole |                       |
|    |    |si forestiere                               |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|200.|2941|Fabricarea masinilor-unelte portabile       |                       |
|    |    |actionate electric                          |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|201.|2942|Fabricarea altor masini-unelte pentru       |                       |
|    |    |prelucrarea metalului                       |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|202.|2943|Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.       |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|203.|2951|Fabricarea utilajelor pentru metalurgie     |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|204.|2952|Fabricarea utilajelor pentru extractie si   |                       |
|    |    |constructii                                 |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|205.|2953|Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea    |                       |
|    |    |produselor alimentare, bauturilor si        |                       |
|    |    |tutunului                                   |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|206.|2954|Fabricarea utilajelor pentru industria      |                       |
|    |    |textila, a imbracamintei si a pielariei     |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|207.|2955|Fabricarea utilajelor pentru industria      |                       |
|    |    |hartiei si cartonului                       |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|208.|2956|Fabricarea altor masini si utilaje specifice|                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|209.|2960|Fabricarea armamentului si munitiei         |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|210.|2971|Fabricarea de masini si aparate             |                       |
|    |    |electrocasnice                              |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|211.|2972|Fabricarea de aparate neelectrice, de uz    |                       |
|    |    |casnic                                      |                       | |____|____|____________________________________________|_______________________|
|212.|3001|Fabricarea masinilor de birou               |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|213.|3002|Fabricarea calculatoarelor si a altor       |Cu exceptia            |
|    |    |echipamente electronice                     |activitatilor de       |
|    |    |                                            |asamblare a acestora   |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|214.|3110|Productia de motoare, generatoare si        |                       |
|    |    |transformatoare electrice                   |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|215.|3120|Productia de aparate pentru distributia si  |                       |
|    |    |comanda electricitatii                      |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|216.|3130|Productia de fire si cabluri electrice si   |                       |
|    |    |optice                                      |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|217.|3140|Productia de acumulatori, baterii si pile   |                       |
|    |    |electrice                                   |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|218.|3150|Productia de lampi electrice si echipamente |                       |
|    |    |de iluminat                                 |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|219.|3161|Productia de componente electrice pentru    |                       |
|    |    |motoare si vehicule n.c.a.                  |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|220.|3162|Productia altor componente electrice n.c.a. |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|221.|3210|Productia de tuburi electronice si alte     |                       |
|    |    |componente electronice                      |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|222.|3220|Productia de emitatoare radio-televiziune,  |                       |
|    |    |echipamente si aparate telefonice si        |                       |
|    |    |telegrafice                                 |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|223.|3230|Productia de receptoare de radio si         |                       |
|    |    |televiziune; aparate de inregistrare si     |                       |
|    |    |reproducere audio si video                  |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|224.|3310|Productia de aparatura si instrumente       |                       |
|    |    |medicale                                    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|225.|3320|Productia de aparatura si instrumente de    |                       |
|    |    |masura, verificare si control (cu exceptia  |                       |
|    |    |echipamentelor de masura, reglare si control|                       |
|    |    |pentru procesele industriale)               |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|226.|3330|Productia de echipamente de masura, reglare |                       |
|    |    |si control pentru procese industriale       |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|227.|3340|Productia de aparatura si instrumente optice|                       |
|    |    |si fotografice                              |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|228.|3350|Productia de ceasuri                        |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|229.|3410|Productia de autovehicule                   |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|230.|3420|Productia de caroserii, remorci si          |                       |
|    |    |semiremorci                                 |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|231.|3430|Productia de piese si accesorii pentru      |                       |
|    |    |autovehicule si motoare de autovehicule     |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|232.|3511|Constructii si reparatii de nave            |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|233.|3512|Constructii si reparatii de ambarcatiuni    |                       |
|    |    |sportive si de agrement                     |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|234.|3520|Constructia si repararea materialului rulant|                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|235.|3530|Constructii si reparatii de aeronave si nave|                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|236.|3541|Productia de motociclete                    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|237.|3542|Productia de biciclete                      |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|238.|3611|Productia de scaune                         |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|239.|3612|Productia mobilierului pentru birou si      |                       |
|    |    |magazine                                    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|240.|3613|Productia mobilierului pentru bucatarii     |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|241.|3614|Productia altor tipuri de mobilier          |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|242.|3615|Productia de saltele si somiere             |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|243.|3621|Baterea monedelor si medaliilor             |instalatii pt. tratarea|
|    |    |                                            |suprafetei metalelor pe|
|    |    |                                            |baza chimica sau       |
|    |    |                                            |electrolitica          |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|244.|3622|Fabricarea bijuteriilor si articolelor      |instalatii pt. tratarea|
|    |    |similare din metale si pietre               |suprafetei metalelor pe|
|    |    |                                            |baza chimica sau       |
|    |    |                                            |electrolitica          |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|245.|3630|Fabricarea instrumentelor muzicale          |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|246.|3640|Fabricarea articolelor pentru sport         |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|247.|3650|Fabricarea jocurilor si jucariilor          |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|248.|3661|Fabricarea bijuteriilor de fantezie         |instalatii pt. tratarea|
|    |    |                                            |suprafetei metalelor pe|
|    |    |                                            |baza chimica sau       |
|    |    |                                            |electrolitica          |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|249.|3710|Recuperarea deseurilor si resturilor        |procedura specifica    |
|    |    |metalice reciclabile                        |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|250.|3720|Recuperarea deseurilor si resturilor        |procedura specifica    |
|    |    |nemetalice reciclabile                      |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|251.|4011|Productia de energie electrica              |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|252.|4012|Transportul energiei electrice              |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|253.|4021|Productia gazelor                           |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|254.|4030|Productia si distributia energiei termice si|                       |
|    |    |a apei calde                                |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|255.|4100|Captarea, tratarea si distributia apei      |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|256.|4524|Constructii hidrotehnice                    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|257.|5020|Intretinerea si repararea autovehiculelor   |cu statii de vopsire   |
|    |    |                                            |sau spalare/epurare ape|
|    |    |                                            |uzate                  |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|258.|5050|Comert cu amanuntul al carburantilor pentru |                       |
|    |    |autovehicule                                |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|259.|5123|Comert cu ridicata al animalelor vii        |Procedura specifica pt.|
|    |    |                                            |fauna salbatica        |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|260.|5151|Comert cu ridicata al combustibililor       |instalatii de          |
|    |    |solizi, lichizi si gazosi si al produselor  |depozitare a produselor|
|    |    |derivate                                    |petroliere,            |
|    |    |                                            |petrochimice si chimice|
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|261.|5155|Comert cu ridicata al produselor chimice    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|262.|5157|Comert cu ridicata al deseurilor si         |                       |
|    |    |resturilor                                  |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|263.|5211|Comert cu amanuntul in magazine             |Numai pentru           |
|    |    |nespecializate, cu vanzare predominanta de  |hipermarket-uri,       |
|    |    |produse alimentare, bauturi si tutun        |supermarket-uri,       |
|    |    |                                            |complexe comerciale    |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|264.|5510|Hoteluri                                    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|265.|5522|Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote  |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|266.|5523|Alte mijloace de cazare                     |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|267.|5530|Restaurante                                 |> 100 locuri           |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|268.|6010|Transporturi pe calea ferata                |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|269.|6024|Transporturi rutiere de marfuri             |numai pentru substante,|
|    |    |                                            |marfuri si deseuri     |
|    |    |                                            |periculoase            |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|270.|6030|Transporturi prin conducte                  |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|271.|6110|Transporturi maritime si de coasta          |Porturi maritime de    |
|    |    |                                            |peste 1350 t           |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|272.|6120|Transporturi pe cai navigabile interioare   |Porturi pentru traficul|
|    |    |                                            |pe cursuri de apa      |
|    |    |                                            |interne care permit    |
|    |    |                                            |trecerea unor vase de  |
|    |    |                                            |peste 1350 tone        |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|273.|6210|Transporturi aeriene dupa grafic            |aeroporturi cu o       |
|    |    |                                            |lungime de baza a      |
|    |    |                                            |pistei de decolare de  |
|    |    |                                            |2100 m sau mai mult    |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|274.|6220|Transporturi aeriene ocazionale             |aeroporturi cu o       |
|    |    |                                            |lungime de baza a      |
|    |    |                                            |pistei de decolare de  |
|    |    |                                            |2100 m sau mai mult    |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|275.|6312|Depozitari                                  |instalatii de          |
|    |    |                                            |depozitare a produselor|
|    |    |                                            |petroliere,            |
|    |    |                                            |petrochimice si chimice|
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|276.|6321|Alte activitati anexe transporturilor       |Piste permanente de    |
|    |    |terestre                                    |curse si testare auto, |
|    |    |                                            |depozite carburanti,   |
|    |    |                                            |incineratoare          |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|277.|7310|Cercetare si dezvoltare in stiinte fizice si|Procedura specifica    |
|    |    |naturale - inclusiv pentru organisme        |                       |
|    |    |modificate genetic                          |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|278.|7482|Activitati de ambalare                      |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|279.|8511|Activitati de asistenta spitaliceasca si    |                       |
|    |    |sanatoriala                                 |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|280.|9001|Colectarea si tratarea apelor uzate         |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|281.|9002|Colectarea si tratarea altor reziduuri      |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|282.|9003|Salubritate, depoluare si activitati        |                       |
|    |    |similare                                    |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|283.|9253|Activitati ale gradinilor botanice si       |Procedura specifica    |
|    |    |zoologice si ale rezervatiilor              |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|
|284.|9301|Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor  |                       |
|    |    |si blanurilor                               |                       |
|____|____|____________________________________________|_______________________|

    ANEXA 2

                    Fisa de prezentare si declaratie

    1. Date generale
    - Denumirea unitatii, firmei etc., adresa, telefon, fax
    - Amplasamentul
    - Profilul de activitate
    - Forma de proprietate
    - Regimul de lucru (ore/zi, zile/saptamana, zile/an)

    2. Date specifice activitatii

    a) Activitatea desfasurata
    Se prezinta activitatea specifica desfasurata cu informatii complete, inclusiv descrierea proceselor tehnologice

    b) Dotari
    Dotarile specifice: cladiri (cu suprafata spatiilor ocupate), utilaje, instalatii, masini, aparate, mijloace de transport utilizate in activitate etc.

    c) Bilantul de materiale
    - Cantitatile de materii prime, auxiliare si combustibili, intrate in proces
    - Pierderile pe faze de fabricatie sau activitate si emisiile in mediu (inclusiv deseuri)
    - Cantitatile de produse si subproduse rezultate. Bilantul acestor materiale, care serveste si la intocmirea si revizuirea bilantului de mediu, trebuie sa se inchida, cu eroarea acceptata de metodologia de calcul folosita

    d) Utilitati
    Modul de asigurare cu utilitati (apa, canal, energie etc.): surse, cantitati, volume

    3. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

    Protectia calitatii apelor
    - Sursele de ape uzate si compusii acestor ape
    - Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de retinere a poluantilor, locul de evacuare (emisar, canalizare publica, canalizare, platforma industriala)
    - Poluantii evacuati in mediu sau in canalizari publice ori in alte canalizari (in mg/l si kg/zi)

    Protectia atmosferei
    - Sursele si poluantii pentru aer
    - Instalatii pentru colectarea, epurarea si dispersia gazelor reziduale si a pulberilor
    - Poluantii evacuati in atmosfera (in mg/mc si g/s)

    Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
    - Sursele de zgomot si de vibratii
    - Dotarile, amenajarile si masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor
    - Nivelul de zgomot si de vibratii produs

    Protectia solului si subsolului
    - Sursele posibile de poluare a solului si a subsolului
    - Masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia solului si a subsolului

    Protectia impotriva, radiatiilor
    - Sursele de radiatii din activitate
    - Dotarile, amenajarile si masurile pentru protectia impotriva radiatiilor
    - Nivelul radiatiilor emise in mediu

    Protectia fondului forestier
    - Situatia afectarii fondului forestier
    - Lucrarile si masurile pentru diminuarea si eliminarea impactului negativ produs asupra vegetatiei si ecosistemelor forestiere

    Protectia ecosistemelor, biodiversitatii si ocrotirea naturii
    - Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale
    - Masurile pentru protectia ecosistemelor, biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii, in general

    Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional
    - Modul de incadrare a obiectivului in peisaj
    - Masuri si amenajari pentru protectia peisajului si a zonelor de interes traditional

    Gestiunea deseurilor
    - Sursele de deseuri, tipuri, compozitie si cantitati de deseuri rezultate
    - Modul de gospodarire a deseurilor; depozitare controlata, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare in mediu, comercializare

    Gestiunea substantelor si preparatelor periculoase
    - Substantele si preparatele periculoase utilizate/detinute, cantitatile utilizate/detinute si fisele de securitate ale acestora
    - Modul de gospodarire, masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia mediului

    Gestiunea ambalajelor
    - Tipurile si cantitatile de ambalaje folosite
    - Modul de gospodarire a ambalajelor si masuri pentru protectia mediului

    Incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului
    Modul de incadrare a obiectivului in cerintele planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului

    Protectia asezarilor umane
    - Distanta fata de asezarile umane, localitatile si populatia eventual afectata
    - Masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia asezarilor umane

    Respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romania a aderat
    Amenajarile, dotarile si masurile pentru respectarea conventiilor internationale, a reglementarilor comunitare si ale organismelor O.N.U. la care Romania a aderat

    Alte date si informatii privind protectia mediului
    Se vor prezenta si alte date specifice activitatii sau solicitate de autoritatea pentru protectia mediului, care au legatura cu protectia factorilor de mediu si planul de interventie in caz de poluari accidentale.

    Reconstructia ecologica
    Lucrari si masuri pentru refacerea mediului deteriorat, precum si pentru mentinerea unui ecosistem corespunzator in zona

    Monitorizarea mediului
    Dotari si masuri privind instruirea personalului, managementul exploatarii si analiza periodica a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanti, supravegherea calitatii mediului si monitorizarea activitatilor de protectie a mediului

    MENTIUNE:
    Continutul fisei de prezentare si de declaratie ce se va intocmi si se va prezenta la autoritatea pentru protectia mediului se va adapta:
    - in functie de specificul activitatii;
    - continutului-cadru care formeaza obiectul acestei anexe

    ANEXA 3

                        Procedura de dezbatere publica

    1. Scopul dezbaterii publice

    Dezbaterea publica are drept scop:
    - obtinerea unor informatii suplimentare privind impactul activitatii asupra populatiei din zona, bunurilor proprii sau de care beneficiaza in comun;
    - sesizarea unor aspecte prin care se incalca legislatia privind protectia mediului;
    - obtinerea unor date nedeclarate privind activitatea desfasurata cu impact asupra mediului;
    - inregistrarea unor propuneri care pot conduce la imbunatatirea proiectului sau a activitatii, cu efecte favorabile asupra mediului, si la fundamentarea deciziei ce se va lua de catre autoritatea pentru protectia mediului privind reglementarea.

    2. Metode de dezbatere publica

    Dezbaterea publica poate include dar nu se limiteaza la urmatoarele:
    - afisajul in zona obiectivului si la sediul administratiei publice locale;
    - publicarea in ziarele de tiraj, solicitate de populatie;
    - prezentarea prin posturile de radio si televiziune;
    - comunicari scrise, transmise persoanelor si asociatiilor interesate;
    - organizarea unei dezbateri intr-un loc accesibil populatiei si factorilor interesati din zona.
    Indiferent de metoda utilizata, la sediul autoritatii teritoriale pentru protectia mediului se va afisa o prezentare rezumativa a actiunii propuse dezbaterii publice.
    Daca unele informatii din activitate au caracter de secret de stat sau impun asigurarea confidentialitatii, acestea nu se pun la dispozitia dezbaterii publice.

    3. Continutul minim al informatiilor

    - Datele de identificare a unitatii care a solicitat actul de reglementare (denumirea unitatii, adresa, fax, telefon etc.)
    - Denumirea activitatii
    - Amplasarea obiectivului si adresa
    - Scopul actiunii propuse
    - Prezentarea succinta a activitatii
    - Informatii generale asupra masurilor de protectie a mediului si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu
    - Adresa, telefonul si faxul autoritatii pentru protectia mediului, la care se pot obtine informatii suplimentare si la care se depun in scris, sub semnatura si cu datele de identificare, contestatii, sugestii legate de proiect sau de activitate
    - Data limita pana la care se primesc propuneri si contestatii
    ATPM nu este obligata sa ia in considerare propuneri si contestatii care intervin dupa acest termen.
    In situatia in care se adopta, ca metoda suplimentara de dezbatere publica, o intrunire a celor afectati de proiect sau de activitate, se vor specifica, in anunt, data, ora si locul intalnirii. Toate discutiile purtate in cadrul dezbaterii vor fi consemnate in scris si vor sta la baza deciziei ce se va lua, alaturi de celelalte documente.
    Continutul anuntului si al fisei de informatii suplimentare va fi stabilit impreuna cu solicitantul actului de reglementare, care si-l va insusi sub semnatura.

    4. Criterii in luarea deciziei

    Principalele criterii, in ordinea importantei, ce vor fi avute in vedere pentru luarea deciziei privind continuarea sau nu a procedurii de reglementare sunt urmatoarele:
    - riscul pentru viata populatiei din zona;
    - posibilitatea de a fi afectata starea de sanatate a populatiei;
    - incadrarea in concentratiile maxim admise de poluanti evacuati in mediu;
    - imbunatatirea calitatii factorilor de mediu;
    - asigurarea conditiilor de functionare in siguranta;
    - rezolvarea unor probleme de ordin social;
    - utilitatea publica;
    - valorificarea rationala si eficienta a resurselor si a deseurilor in contextul unei dezvoltari durabile;
    - realizarea unor obiective ale planurilor si programelor speciale aprobate.
    Criteriile de mai sus, la care pot fi adaugate si altele, pot forma obiectul unei grile de apreciere, pentru facilitarea luarii deciziei.
    Pentru situatii cu grad crescut de dificultate in luarea deciziilor, se recomanda si consultarea prealabila in scris a autoritatilor implicate din cadrul administratiei publice.

    5. Precizari procedurale

    Inainte de a se trece la desfasurarea propriu-zisa a actiunii de dezbatere publica, autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, impreuna cu solicitantul actului de reglementare, va stabili un calendar al acestei actiuni, care va cuprinde, in principal, urmatoarele etape: intocmirea anuntului, publicitatea anuntului, colectarea si analiza contestatiilor si propunerilor, verificarea suplimentara la obiectiv, daca se impune, consultarea si a altor autoritati, daca este cazul, propuneri, luarea deciziei, publicitatea deciziei si comunicarea, in mod oficial, a acesteia titularului proiectului sau al activitatii. Daca intervin probleme ce impun modificarea justificata a calendarului actiunii, autoritatea teritoriala pentru protectia mediului se va consulta cu solicitantul actului de reglementare pentru a se pune de acord cu schimbarile survenite.
    In luarea deciziei nu se vor lua in considerare contestatii sau propuneri anonime ori care se bazeaza pe interese straine de fondul dezbaterii.
    Toate documentele legate de dezbaterea publica a unui proiect sau a unei activitati vor forma obiectul unui dosar special, care sa poata fi oricand consultat atunci cand apar contestatii asupra deciziei luate de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului.
    Actiunea de mediatizare este in coordonarea autoritatii teritoriale de mediu si constituie obligatia titularului de proiect sau de activitate din punct de vedere al organizarii si al costurilor aferente.

    ANEXA 4

                    Continutul-cadru al autorizatiei de mediu
                                    Antet

                              AUTORIZATIE DE MEDIU
                              Nr. .... din .......

    Ca urmare a cererii adresate de ..........................................., cu sediul in judetul .........................., municipiul, orasul, comuna, satul .................., sectorul ................., str. ..................... nr. ... etc. .................., inregistrata la numarul ...................... din ............., in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii, in baza Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului mediului si gospodaririi apelor, a Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite:

                            AUTORIZATIA DE MEDIU

    pentru S.C. .......................... din municipiul, orasul, comuna, satul ................., sectorul ...., str. ................ nr. ....., care prevede:
................................................................................
in scopul: desfasurarii urmatoarelor activitati (conform cod CAEN) .............
    Documentatia contine: (fisa de prezentare si declaratie, bilant de mediu etc.) ............................................................... elaborata de: ...........................................................................
...............................................................................
...............................................................................
si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:
...............................................................................
    Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:
...............................................................................
    Prezenta autorizatie este valabila ............ de la ................, data eliberarii, pana la ......................, cu conditia vizarii anuale.
    Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz.

    I. Activitatea autorizata:

    1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate) ............................
    2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati: ............................................
    3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):
...............................................................................
    4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii: ..................................................................
    5. Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie:
...............................................................................
    6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie:
...............................................................................
...............................................................................
    7. Alte date specifice activitatii: (coduri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare)
...............................................................................
    8. Programul de functionare - ore/zi, zile/saptamana, zile/an .............

    II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului

    1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare (pe factori de mediu):
...............................................................................
...............................................................................
    2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:
...............................................................................
...............................................................................
    3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii:
...............................................................................
...............................................................................

    III. Monitorizarea mediului

    1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor:
...............................................................................
...............................................................................
    2. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea: ...................................................

    IV. Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor

    1. Deseurile produse (tipuri, compozitie, cantitati):
...............................................................................
...............................................................................
    2. Deseurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa):
...............................................................................
...............................................................................
    3. Deseurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare): .....................................................................
...............................................................................
    4. Deseurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):
...............................................................................
...............................................................................
    5. Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului:
...............................................................................
...............................................................................
    6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):
...............................................................................
    7. Monitorizarea gestiunii deseurilor:
...............................................................................
    8. Ambalajele folosite si rezultate - tipuri si cantitati:
...............................................................................
    9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate):
...............................................................................

    V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase

    1. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantitati):
...............................................................................
    2. Modul de gospodarire:
    - ambalare:
    - transport:
    - depozitare:
    - folosire/comercializare:
    3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase: .......................................
    4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:
...............................................................................
    5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase:
...............................................................................

    VI. Programul de conformare - Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor

    1. Domeniul [protectia solului si apelor subterane; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deseurilor; altele (zgomot, prezenta azbestului etc.)]: denumirea proiectului, performanta/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect):
...............................................................................
    Sursa de finantare si valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte:
...............................................................................

             DIRECTOR EXECUTIV,              SEF SERVICIU REGLEMENTARI,

                 INTOCMIT,

     _____________________________________________________________________
    |                      |                      |                       |
    | VIZAT ANUL ......... | VIZAT ANUL ......... | VIZAT ANUL .......... |
    |______________________|______________________|_______________________|

    MENTIUNI:
    Continutul anexei nr. 1 se adapteaza la specificul activitatii unitatii autorizate.
    Pe versoul formularului autorizatiei de mediu propriu-zise se pot prezenta unele articole extrase din legislatia in vigoare care priveste protectia mediului (cu precizarea actelor normative) sau mentiuni legate de obligatiile posesorului autorizatiei de mediu si consecintele nerespectarii acesteia ori ambele.

    ANEXA 5

                         Taxe si tarife

 ______________________________________________________
|  Valoare |  Taxa   |       (Etapele I - IV)          |
|          | - lei - |                                 |
|__________|_________|_________________________________|
| Pe etape | 300.000 |  2.500.000 pentru fiecare etapa |
|__________|_________|_________________________________|
| Totala   | 300.000 |           10.000.000            |
|__________|_________|_________________________________|

    Pentru revizuirea autorizatiei de mediu: 2.500.000 lei
    Pentru prelungirea autorizatiei de mediu si viza anuala: 1.500.000 lei

    NOTA:
    Etapa I: Analiza initiala a informatiilor prezentate (inclusiv vizita in teren) si intocmire indrumar pentru continuarea procedurii.
    Etapa II: Analiza bilantului de mediu, a documentelor solicitate pentru autorizare si/sau a programului pentru conformare.
    Etapa III: Mediatizare, consultarea publicului si a celorlalte autoritati implicate.
    Etapa IV: Finalizarea programului pentru conformare si emiterea autorizatiei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 876/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 876 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu