Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 850 din 27 octombrie 2003

privind procedura de incredintare a administrarii sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 793 din 11 noiembrie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 17 lit. a) si art. 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 462/2001,
    in baza art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora,
    in baza Avizului Academiei Romane nr. CJ/286 din 15 octombrie 2003,
    in temeiul art. 11 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului,

    ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de incredintare a administrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare, prevazuta in anexa nr. 1, si Procedura de atribuire in custodie a ariilor naturale protejate care nu necesita constituirea de structuri de administrare, prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea materiala, civila, administrativa, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

          Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului,
                               Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                                PROCEDURA
de incredintare a administrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare

    Art. 1
    Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, in calitate de autoritate publica centrala responsabila cu buna administrare a retelei nationale a ariilor protejate, denumit in continuare autoritatea responsabila, incredinteaza pe baza de contract administrarea ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare.
    Art. 2
    (1) Persoanele juridice interesate si eligibile vor depune la sediul autoritatii responsabile, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, o solicitare scrisa pentru incredintarea administrarii unuia sau mai multor parcuri nationale sau parcuri naturale, stabilite conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora, prin constituirea de structuri de administrare.
    (2) Pentru ariile naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare si care se vor infiinta ulterior intrarii in vigoare a prezentului ordin, in cazul in care prin actul constitutiv se prevede posibilitatea incredintarii administrarii acestora unor persoane juridice, persoanele juridice eligibile si interesate depun solicitarea scrisa in termenul prevazut in actul constitutiv.
    (3) Daca la expirarea termenelor prevazute la alin. (1) si (2) nu se inregistreaza solicitari scrise sau daca in urma evaluarii nu exista oferte castigatoare pentru una sau mai multe arii naturale protejate, termenul de depunere a noilor solicitari este de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, respectiv a actului normativ de infiintare a noii arii protejate. Daca nici in cadrul acestei evaluari nu se inregistreaza solicitari scrise sau daca in urma evaluarii nu exista oferte castigatoare, autoritatea competenta va intreprinde masurile necesare infiintarii administratiilor proprii, subordonate si finantate de la bugetul de stat.
    (4) Persoana juridica este eligibila daca indeplineste urmatoarele conditii:
    a) are capacitate tehnica si administrativa, putand dovedi competenta in gestionarea resurselor naturale si detinand pentru fiecare arie naturala protejata o cladire destinata sediului administrativ, care sa aiba birouri dotate cu mobilier si birotica si minimum doua autovehicule de teren;
    b) are capacitate stiintifica, detinand structuri de personal specializate si baza materiala necesara pentru a realiza studii si cercetari privind resursele naturale, monitorizarea si managementul durabil al acestora si conservarea diversitatii biologice;
    c) are capacitate financiara, detinand un patrimoniu suficient pentru a asigura resursele financiare necesare dotarii, cheltuielilor operationale, activitatilor specifice de management si acoperirii salariilor necesare infiintarii unei/unor noi structuri de administrare fara a recurge la dubla subordonare a unor persoane deja angajate pe alte posturi si in alte structuri.
    (5) Fiecare solicitare scrisa va fi insotita de cate o documentatie pentru fiecare arie protejata, care va cuprinde in principal:
    a) descrierea capacitatilor tehnice si administrative existente ce vor intra in inventarul structurii de administrare (sedii, terenuri, autovehicule, birotica, mobilier, utilaje si unelte etc.);
    b) dovedirea capacitatii stiintifice prin prezentarea experientei si viziunii in domeniul protectiei naturii si descrierea capitalului natural al fiecarei arii naturale protejate;
    c) angajamentul privind bugetul ce se va aloca anual, destinat exclusiv functionarii structurii de administrare, cu defalcarea cuantumurilor alocate pe categorii de cheltuieli;
    d) angajamentul privind termenele pana la care se realizeaza angajarea directorului structurii de administrare si a personalului aflat in subordinea directa a acestuia;
    e) propunerea de regulament de organizare si functionare a structurii de administrare.
    (6) Regia Nationala a Padurilor - Romsilva are dreptul de preemtiune in incredintarea spre administrare a ariilor naturale protejate, fiind detinatorul majoritar de teren din cuprinsul acestor zone si avand si experienta necesara privind activitatile din acest domeniu.
    Art. 3
    (1) In vederea desfasurarii in bune conditii a procesului de evaluare a ofertelor primite si urmaririi aplicarii contractelor, se constituie la nivelul autoritatii responsabile o comisie alcatuita din 2 reprezentanti ai Directiei controlul poluarii, protectia atmosferei, solului, naturii si conservarii biodiversitatii, un reprezentant al Directiei de regim silvic, un reprezentant al Directiei reglementari silvice si un reprezentant al Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii a Academiei Romane, denumita in continuare Comisia. Ca observatori pot fi invitati reprezentanti ai autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului din judetele pe cuprinsul carora se situeaza aria protejata pentru care se solicita administrarea.
    (2) Comisia stabileste criteriile de evaluare si punctajul minim necesar pentru incredintarea administrarii, evalueaza ofertele in termen de 30 de zile calendaristice de la data limita de depunere a documentatiilor si decide asupra ofertelor castigatoare.
    (3) Comisia va comunica solicitantului rezultatul evaluarii in termen de maximum 10 zile lucratoare de la incheierea procesului de evaluare.
    (4) Eventualele contestatii se depun in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea comunicarii.
    (5) In termen de 10 zile lucratoare de la primirea contestatiei, Comisia va solutiona contestatia si va comunica raspunsul sau contestatarului.
    Art. 4
    Incredintarea administrarii ariei naturale protejate se face in baza modelului de contract prevazut in anexa la prezenta procedura.

    ANEXA 1
    la procedura

                        CONTRACT DE ADMINISTRARE
a ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare

    Art. 1
    Partile contractante
    Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, in calitate de autoritate responsabila cu buna administrare a retelei nationale de arii naturale protejate, denumita in continuare autoritatea responsabila, cu sediul in bd. Carol I nr. 24, sectorul 3, reprezentat prin domnul Ilie Sarbu, in calitate de ministru,
    si
...............................................................................,
  (denumirea persoanei juridice careia i se incredinteaza administrarea ariei
                                   naturale protejate)
cu sediul in ............................, reprezentata prin ......................................, in calitate de ........................, consimt la incheierea prezentului contract de administrare.
    Art. 2
    Baza legala
    Prezentul contract este guvernat de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 462/2001, si ale Hotararii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora.
    Art. 3
    Obiectul contractului
    Obiectul contractului il constituie incredintarea administrarii
.............................................................................. .
                   (denumirea ariei naturale protejate)
    Art. 4
    Obligatiile si drepturile partilor contractante

    Obligatiile partilor contractante
    4.1. .......................................................................
          (denumirea persoanei juridice careia i s-a incredintat administrarea
                              ariei naturale protejate)
are obligatia:
    a) sa treaca in inventarul structurii de administrare a ariei naturale protejate mijloacele tehnice si administrative (sedii, terenuri, autovehicule, birotica, mobilier, utilaje si unelte etc.) prezentate in anexa la prezentul contract;
    b) sa asigure un buget care sa permita buna administrare a ariei naturale protejate, inclusiv a functionarii Consiliului stiintific si a Consiliului consultativ de administrare, conform structurii bugetare prezentate in anexa la prezentul contract;
    c) sa pastreze destinatia oricarei constructii, dotari sau amenajari ce se realizeaza si/sau se utilizeaza in scopul bunei administrari a ariei naturale protejate de catre structura de administrare, ce va ramane in inventarul ariei naturale protejate;
    d) sa asigure ocuparea posturilor din structura de administrare, conform planificarii anexate la prezentul contract, fara a recurge la dubla subordonare a unor persoane deja angajate pe alte posturi si in alte structuri. In comisia de examinare a candidatilor pentru ocuparea posturilor, cu exceptia posturilor de agenti de teren, va fi inclus si cate un reprezentant al Directiei controlul poluarii, protectia atmosferei, solului, naturii si conservarii biodiversitatii, al Directiei de regim silvic, al Directiei reglementari silvice si al Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii a Academiei Romane;
    e) sa inzestreze personalul structurilor de administrare cu uniforme specifice si echipament adecvat activitatii de teren;
    f) sa asigure instruirea necesara a personalului structurii de administratie din subordine;
    g) sa prezinte intr-un raport anual situatia realizarii obligatiilor asumate;
    h) in cazul in care consimte sa administreze mai multe arii naturale protejate, sa constituie o structura de specialitate in vederea coordonarii activitatii tuturor structurilor de administrare ce se vor subordona direct acestuia;
...............................................................................
  (alte obligatii specifice solicitantului si/sau consimtite de catre ambele parti)
    4.2. Structura de administrare a ..........................................,
                                        (denumirea ariei naturale protejate)
aflata in subordinea ..........................................................,
                        (denumirea persoanei juridice careia i s-a incredintat
                               administrarea ariei naturale protejate)
are obligatia:
    a) sa intocmeasca propunerile privind componenta Consiliului stiintific si a Consiliului consultativ de administrare, sa le inainteze catre Academia Romana si autoritatea responsabila, dupa caz, in termen de maximum 4 luni de la incheierea contractului si sa asigure intrunirea celor doua organisme cel putin de doua ori pe an;
    b) sa realizeze planul de management al ariei naturale protejate, in acord cu reglementarile in vigoare, in mod transparent si participativ, prin consultarea si implicarea factorilor interesati, in timp de maximum 2 ani de la incheierea contractului;
    c) sa intocmeasca regulamentul ariei naturale protejate, ce contine regulile ce vor trebui respectate pe teritoriul ariei naturale protejate, in termen de maximum 9 luni de la incheierea contractului, in acord cu prevederile legislatiei in vigoare;
    d) sa organizeze concursurile pentru ocuparea posturilor de agenti de teren, conform planului anexat la prezentul contract, si sa invite in comisia de examinare si reprezentanti ai autoritatii publice teritoriale pentru protectia mediului;
    e) sa administreze aria naturala protejata in baza prezentului contract si in acord cu prevederile legale in vigoare, planul de management si regulamentul ariei naturale protejate si sa controleze modul de aplicare a acestora in baza imputernicirii primite din partea autoritatii responsabile;
    f) sa realizeze regulamentul de organizare si functionare al structurii de administrare, sa intocmeasca fisa postului pentru fiecare angajat si sa puna in aplicare prevederile acestora in urma avizarii lor de catre autoritatile responsabile;
    g) sa sprijine dezvoltarea durabila a intregii zone prin masuri ce contribuie si la conservarea patrimoniului natural incredintat (de exemplu, agricultura traditionala, ecoturismul etc.);
    h) sa promoveze actiuni de constientizare si informare a populatiei locale privind necesitatea protectiei naturii si rolului ariilor naturale protejate;
    i) sa inventarieze bunurile patrimoniului natural incredintat si sa monitorizeze evolutia acestuia, contribuind in mod semnificativ la o mai buna cunoastere a capitalului natural incredintat;
    j) sa contribuie activ la dezvoltarea retelei europene Natura 2000 ca obligatie asumata de Romania in procesul de integrare europeana;
    k) sa furnizeze prompt informatii la solicitarea Consiliului stiintific si a autoritatii publice centrale responsabile sau a structurilor sale subordonate din teritoriu si sa instiinteze direct si operativ despre producerea oricarui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural incredintat spre administrare;
    l) sa alimenteze regulat cu informatii bazele de date tinute de catre autoritatea responsabila in vederea imbunatatirii sistemului suport de asistare a deciziilor in domeniul ariilor naturale protejate si de raportare la institutiile nationale si internationale;
    m) sa ia toate masurile necesare in vederea asigurarii unei protectii eficiente a ariei naturale protejate si a valorilor patrimoniului natural si cultural;
    n) sa ia toate masurile ca amenajarile sau constructiile existente in perimetrul ariei naturale protejate, pe terenuri ce apartin domeniului public, sa fie destinate cu prioritate activitatilor necesare bunei administrari a ariei naturale protejate;
    o) sa prezinte prin intermediul Consiliului stiintific un raport anual corect si complet privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme aparute si actiunile intreprinse in baza planului de management;
    p) sa puna la dispozitie persoanelor din directia de specialitate a autoritatii responsabile si celor din cadrul autoritatii publice locale pentru protectia mediului, aflate in control, toate informatiile solicitate si mijloacele de deplasare necesare controlului in teren;
................................................................................
             (alte obligatii specifice ariei naturale protejate
                  si/sau consimtite de catre ambele parti)
    4.3. Autoritatea publica centrala responsabila pentru buna administrare a retelei nationale de arii protejate are obligatia:
    a) sa asiste structura de administrare in exercitarea administrarii pe toata durata contractului;
    b) sa controleze cel putin o data pe an si ori de cate ori este nevoie, inclusiv prin deplasari in teren ale personalului din directia de specialitate si prin intermediul personalului autoritatii publice locale pentru protectia mediului, modul de respectare a obligatiilor asumate de administrator conform contractului, modul de implementare a obiectivelor planului de management, respectarea regulamentului ariei naturale protejate si prevederile actelor normative in vigoare si sa aduca la cunostinta Consiliului stiintific rezultatele controlului;
    c) sa sustina proiectele initiate de structura de administrare;
    d) sa sustina in limita bugetului de stat alocat realizarea unora dintre activitatile cuprinse in planurile de management, in baza proiectelor aprobate;
    e) sa analizeze rapoartele intocmite de structura de administrare, modul in care se respecta conditiile si clauzele contractului si sa propuna masuri in consecinta;
    f) sa elibereze legitimatii de control pentru personalul structurilor de administrare prin care sa poata lua masuri in domeniul protectiei mediului;
................................................................................
          (alte obligatii specifice ariei naturale protejate si/sau
           solicitantului si/sau consimtite de catre ambele parti)

    Drepturile partilor contractante
    4.4. .......................................................................
                   (denumirea persoanei juridice careia i s-a incredintat
                           administrarea ariei naturale protejate)
are dreptul:
    a) sa utilizeze sigla ariei naturale protejate, alaturi de sigla proprie, in vederea promovarii imaginii proprii;
    b) sa acorde sau sa vanda dreptul de utilizare a imaginii si siglei ariei naturale protejate unei alte persoane juridice care promoveaza turismul ecologic si produsele ecologice realizate in zona ariei naturale protejate;
    c) sa stabileasca uniforma si insemnele specifice pentru structurile de administrare in vederea promovarii imaginii;
    d) sa stabileasca tarife legate de aria naturala protejata, in vederea acoperirii unor cheltuieli legate de administrarea ariei protejate, in conditiile legii;
................................................................................
                (alte drepturi specifice solicitantului si/sau
                      consimtite de catre ambele parti)
    4.5. Structura de administrare a ..........................................,
                                        (denumirea ariei naturale protejate)
aflata in subordinea ..........................................................,
                        (denumirea persoanei juridice careia i s-a incredintat
                                administrarea ariei naturale protejate)
are dreptul:
    a) sa reprezinte aria naturala protejata, in cadrul intalnirilor internationale si nationale;
    b) sa faca parte ca membru cu drepturi depline din retele sau organizatii internationale si nationale de profil (de exemplu, Europarc, IUCN etc.);
    c) sa realizeze si sa utilizeze sigla ariei naturale protejate, inclusiv in antet si stampila proprie;
    d) sa prezinte, in mass-media, intalniri, conferinte etc., aria naturala protejata, activitatea proprie si orice eveniment ce se desfasoara sau problema aparuta in aria naturala protejata;
    e) sa solicite sprijinul autoritatii publice centrale responsabile cu ariile naturale protejate, inclusiv in vederea atragerii de fonduri pentru aria naturala protejata;
    f) sa solicite sprijinul Consiliului stiintific si al Consiliului consultativ de administrare, in toate problemele ce vizeaza aria naturala protejata, prin realizarea a cel putin doua intalniri anuale cu aceste structuri;
    g) sa realizeze si sa implementeze proiecte ce vizeaza aria naturala protejata;
    h) sa cedeze unor terte persoane juridice sau fizice specializate in managementul unor habitate specifice administrarea unor parti ale ariei naturale protejate (de exemplu, pesteri, puncte fosilifere etc.), in baza unei proceduri similare atribuirii in custodie si in baza unui act similar modelului de conventie de custodie;
    i) sa angreneze voluntari in actiuni ce vizeaza aria naturala protejata;
    j) sa contracteze sau sa participe in contracte ce vizeaza aria naturala protejata (de exemplu, prestari de servicii, ghizi, consultanta, angajare de sezonieri, investitii etc.);
    k) sa incaseze tarife legate de aria naturala protejata, in conditiile legii;
.............................................................................. .
            (alte drepturi specifice ariei naturale protejate si/sau
                       consimtite de catre ambele parti)
    Art. 5
    Durata contractului
    Prezentul contract se deruleaza pe o perioada de 10 ani.
    Art. 6
    Reinnoirea contractului
    6.1. Prezentul contract poate fi reinnoit pe o perioada determinata, daca partile cad de acord asupra reinnoirii.
    6.2. Pe parcursul duratei de valabilitate, prevederile prezentului contract pot fi modificate sau completate, cu acordul partilor, prin act aditional, la initiativa uneia dintre partile semnatare, numai in scopul asigurarii unei protectii sporite a ariei naturale protejate.
    Art. 7
    Incetarea contractului
    Prezentul contract poate inceta in urmatoarele situatii:
    a) la expirarea perioadei de valabilitate;
    b) la desfiintarea administratorului ca persoana juridica;
    c) in cazul nerespectarii obligatiilor ce revin partilor semnatare conform prevederilor contractului sau al nerespectarii prevederilor legislatiei specifice in vigoare, daca in termen de 60 de zile de la notificare nu a fost remediata situatia;
    d) in cazuri de forta majora care pun in imposibilitate administratorul sa isi mai exercite atributiile in conditiile prevazute initial in contractul de administrare;
    e) prin acordul partilor;
    f) in cazul in care prin modificarea legislatiei specifice se va impune o alta modalitate de administrare.

    Incheiat astazi ......................, in 4 exemplare originale, cate doua
                             (data)
pentru fiecare parte.

            Din partea autoritatii publice centrale responsabile cu
              ariile naturale protejate - Ministerul Agriculturii,
                        Padurilor, Apelor si Mediului,

             .........................         ..........................
                    ministru                        secretar de stat

                     Din partea persoanei juridice careia
                       i s-a incredintat administrarea
             .........................................................
                        (denumirea ariei naturale protejate)
             .........................................................
                     (denumirea persoanei juridice solicitante)
             .........................................................
                     (functia si numele reprezentantului legal)

    ANEXA 2

                                 PROCEDURA
de atribuire in custodie a ariilor naturale protejate care nu necesita constituirea de structuri de administrare

    Art. 1
    Autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, denumita in continuare APM, incredinteaza in numele autoritatii responsabile custodia ariilor naturale protejate care nu necesita constituirea de structuri de administrare, pe baza de conventie de custodie.
    Art. 2
    (1) Persoanele fizice si juridice interesate si eligibile conform legislatiei existente pot depune o solicitare scrisa pentru fiecare dintre ariile naturale protejate pentru care solicita incredintarea administrarii, la sediul APM din judetul pe teritoriul caruia se afla cea mai mare suprafata din aria naturala protejata.
    (2) Solicitarea scrisa va fi insotita de o documentatie care va cuprinde in principal:
    a) documente, in copie, care sa ateste identitatea:
    - pentru persoanele fizice: prezentarea detaliata a experientei profesionale si educationale, act de identitate, cazier, diplome de studii, specializari, atestate etc.;
    - pentru persoanele juridice: prezentarea institutiei, statut, hotarare judecatoreasca de constituire etc., dupa caz, si CV-urile persoanelor fizice delegate de catre solicitant pentru exercitarea custodiei;
    b) un memoriu privind activitatea de protectie si conservare a valorilor capitalului natural din aria naturala protejata sau din zona;
    c) un raport privind situatia actuala in care se afla aria naturala protejata si problemele cu care se confrunta aceasta, evidentiate pe o harta sau schita de detaliu;
    d) o propunere de plan de actiune pentru exercitarea custodiei ariei naturale protejate, care va cuprinde urmatoarele:
    (i) actiunile care se propun pentru realizarea protectiei efective (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de campare, amenajari, patrulari, activitati de prevenire si educationale, propuneri pentru mediatizare, implicare a comunitatii locale si a altor grupuri de interes etc.);
    (ii) resurse (umane, materiale, tehnice, financiare, informationale etc.) pentru realizarea actiunilor, in prezent si in perspectiva; idei sau propuneri de proiecte pentru asigurarea resurselor prin atragerea de fonduri;
    (iii) parteneri actuali si potentiali, consultanti si colaboratori de specialitate;
    (iv) formele de vizitare practicate si masuri preconizate pentru evitarea impactului negativ asupra ariei protejate; alte tipuri de activitati propuse a se derula sau interzice;
    e) trei recomandari pentru preluarea custodiei, care sa ateste competenta, experienta, seriozitatea, spiritul de cooperare ale solicitantului custodiei, detalieri despre modul concret in care a mai exercitat protectia ariei naturale protejate in trecut, daca este cazul, sau alte activitati intreprinse in domeniu. Recomandarile pot fi din partea: membrilor Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii a Academiei Romane, altor personalitati in domeniu, reprezentantilor autoritatilor/institutiilor locale, institutiilor muzeale sau de cercetare si/sau de invatamant superior cu activitate in domeniu si in zona, organizatiilor neguvernamentale recunoscute cu activitate in domeniu si/sau in zona;
    f) alte materiale considerate utile de catre solicitant, precum: fotografii, articole in presa, materiale video etc.
    (3) Autoritatea teritoriala va face o notificare legata de solicitare catre autoritatea publica centrala responsabila si va comunica persoanelor interesate lista persoanelor fizice sau juridice si ariile naturale protejate pentru care acestea au depus solicitari.
    Art. 3
    (1) In vederea desfasurarii in bune conditii a procesului de evaluare a ofertelor primite si urmaririi aplicarii conventiilor de custodie, APM va constitui o comisie de evaluare si atestare, alcatuita din 2 reprezentanti ai APM, o persoana delegata de catre Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii a Academiei Romane, denumita in continuare Comisia, un reprezentant al consiliului judetean si un reprezentant al Directiei silvice. Ca observatori pot fi invitati reprezentanti ai autoritatilor publice locale pe cuprinsul carora se situeaza aria protejata pentru care se solicita custodia.
    (2) Evaluarea solicitarilor de custodie a ariilor protejate se face trimestrial si va incepe in a doua saptamana a fiecarui trimestru, daca exista oferte. In cadrul evaluarii vor fi luate in considerare documentatiile complete depuse cu minimum 30 de zile calendaristice inainte de data intrunirii comisiei. Comisia stabileste criteriile de evaluare si punctajul minim necesar pentru atribuirea in custodie, evalueaza ofertele in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data inceperii procesului de evaluare, perioada in care poate cere solicitantului clarificarea unor aspecte din documentatie, si decide asupra ofertelor castigatoare.
    (3) Comisia va comunica solicitantilor rezultatul evaluarii, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la incheierea procesului de evaluare.
    (4) Eventualele contestatii se depun in termen de 5 zile lucratoare de la primirea contestatiei.
    (5) In termen de 10 zile lucratoare de la primirea contestatiei, Comisia va solutiona contestatia si va comunica raspunsul sau contestatarului.
    Art. 4
    Intocmirea si negocierea conventiei de custodie sunt de competenta APM, care in urma incheierii acesteia va transmite un exemplar, in original, si la autoritatea publica centrala responsabila.
    Art. 5
    Modelul conventiei de custodie ce va fi utilizat si adaptat de APM in functie de solicitant si de specificul ariei naturale protejate este prevazut in anexa nr. 2.1 la prezenta procedura.
    Art. 6
    Textul atestatului si continutul legitimatiei de custodie ce vor fi acordate, de catre autoritatea care le elibereaza, custozilor ariilor naturale protejate sunt prevazute in anexa nr. 2.2 la prezenta procedura.
    Art. 7
    In cazul persoanelor juridice care decid asupra adaugarii, retragerii sau inlocuirii unuia ori mai multor custozi, acestea trebuie sa adreseze o solicitare scrisa APM si sa prezinte CV-urile noilor persoane, respectiv sa predea legitimatiile persoanelor retrase. In urma analizarii noilor CV-uri, APM poate decide acordarea de noi legitimatii de custode persoanelor ce corespund cerintelor.

    ANEXA 2.1
    la procedura

                          CONVENTIE DE CUSTODIE

    Art. 1
    Partile contractante
    Agentia pentru Protectia Mediului .........................................,
                                                (denumirea municipiului
                                                  resedinta de judet)
delegata de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului in calitate de autoritate responsabila cu buna administrare a retelei nationale de arii naturale protejate, denumita in continuare APM, cu sediul in ................................, reprezentata prin ..........................., in calitate de director,
    si
...............................................................................,
      (denumirea persoanei fizice sau juridice careia i se incredinteaza
        custodia ariei naturale protejate si detaliile de identificare)
consimt la incheierea prezentei conventii.
    Art. 2
    Baza legala
    Prezenta conventie este guvernata de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 462/2001.
    Art. 3
    Obiectul conventiei
    Obiectul prezentei conventii il constituie incredintarea in custodie a
.............................................................................. .
                    (denumirea ariei naturale protejate)
    Art. 4
    Obligatiile si drepturile partilor

    Obligatiile partilor
    4.1. .......................................................................
................................................................................
       (denumirea persoanei juridice sau fizice careia i s-a incredintat
                      custodia ariei naturale protejate)
are obligatia:
    a) sa realizeze planul de management al ariei naturale protejate, in acord cu reglementarile in vigoare, in mod transparent, prin consultarea si implicarea factorilor interesati, in timp de maximum un an de la incheierea prezentei conventii;
    b) sa intocmeasca regulamentul ariei naturale protejate, ce contine regulile ce vor trebui respectate pe teritoriul ariei naturale protejate, prin implicarea si consultarea tuturor factorilor interesati, in termen de maximum 6 luni, in acord cu prevederile legislatiei in vigoare;
    c) sa administreze aria naturala protejata in baza prezentei conventii si in acord cu prevederile legale in vigoare, planul de management si regulamentul ariei naturale protejate si sa controleze modul de aplicare a acestora in baza legitimatiei primite din partea APM;
    d) sa asigure instruirea necesara a persoanelor implicate in activitatea de custodie;
    e) sa promoveze actiuni de constientizare si informare a populatiei locale privind necesitatea protectiei naturii si rolului ariilor naturale protejate;
    f) sa inventarieze bunurile patrimoniului natural incredintat si sa monitorizeze evolutia acestuia, contribuind in mod semnificativ la o mai buna cunoastere a capitalului natural incredintat;
    g) sa furnizeze prompt informatii la solicitarea autoritatii publice centrale responsabile sau a structurilor sale subordonate din teritoriu si sa instiinteze direct si operativ despre producerea oricarui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural incredintat in custodie;
    h) sa alimenteze bazele de date tinute de catre autoritatea responsabila in vederea imbunatatirii sistemului suport de asistare a deciziilor in domeniul ariilor naturale protejate si de raportare la institutiile nationale si internationale;
    i) sa ia toate masurile necesare in vederea asigurarii unei protectii eficiente a ariei naturale protejate si a valorilor patrimoniului natural si cultural;
    j) sa pastreze destinatia oricarei constructii, dotari sau amenajari ce se realizeaza din fonduri primite in urma derularii activitatii de custode in scopul bunei gestionari a ariei naturale protejate, ce va ramane in inventarul/patrimoniul ariei naturale protejate;
    k) sa ia toate masurile ca amenajarile sau constructiile existente in perimetrul ariei naturale protejate, pe terenuri ce apartin domeniului public, sa fie destinate cu prioritate activitatilor necesare bunei administrari a ariei naturale protejate;
    l) sa prezinte un raport anual corect si complet privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme aparute si actiunile intreprinse in baza planului de management, precum si situatia realizarii obligatiilor asumate prin prezenta conventie;
................................................................................
          (alte obligatii specifice ariei naturale protejate si/sau
           solicitantului si/sau consimtite de catre ambele parti)
    4.2. Agentia pentru Protectia Mediului .............................. are obligatia:
    a) sa asiste custodele in exercitarea custodiei pe toata durata conventiei;
    b) sa controleze cel putin o data pe an si ori de cate ori este nevoie, inclusiv prin deplasari in teren, modul de respectare a obligatiilor asumate de custode conform conventiei, modul de implementare a obiectivelor planului de management, respectarea regulamentului ariei naturale protejate si prevederilor actelor normative in vigoare si sa prezinte un raport autoritatii responsabile si Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii a Academiei Romane;
    c) sa sustina proiectele initiate de custode;
    d) sa analizeze rapoartele intocmite de custode, modul in care se respecta conditiile si clauzele conventiei si sa propuna masuri in consecinta;
    e) sa elibereze in cadru festiv un atestat privind calitatea de custode;
    f) sa elibereze legitimatii de custode prin care custodele este imputernicit sa constate faptele ce constituie contraventii in aria protejata incredintata si sa aplice sanctiunile ce deriva din nerespectarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 462/2001;
................................................................................
    (alte obligatii specifice ariei naturale protejate si/sau solicitantului
                    si/sau consimtite de catre ambele parti)

    Drepturile partilor
    4.3. .......................................................................
................................................................................
       (denumirea persoanei juridice sau fizice careia i s-a incredintat
                      custodia ariei naturale protejate)
are dreptul:
    a) sa realizeze si sa utilizeze sigla ariei naturale protejate, alaturi de sigla sa proprie, in vederea promovarii imaginii proprii;
    b) sa acorde sau sa vanda dreptul de utilizare a imaginii si siglei ariei naturale protejate unei alte persoane juridice care promoveaza turism ecologic si produsele ecologice realizate in zona ariei naturale protejate;
    c) sa stabileasca si sa utilizeze uniforma si insemnele specifice pentru custozi in vederea promovarii imaginii;
    d) sa reprezinte aria naturala protejata, in cadrul intalnirilor internationale si nationale;
    e) sa faca parte ca membru cu drepturi depline din retele sau organizatii internationale si nationale de profil (de exemplu, Europarc, IUCN etc.);
    f) sa prezinte, in mass-media, intalniri, conferinte etc., aria naturala protejata, activitatea proprie si orice eveniment ce se desfasoara sau problema aparuta in aria naturala protejata;
    g) sa solicite sprijinul APM sau al autoritatii publice centrale responsabile cu ariile naturale protejate, inclusiv in vederea atragerii de fonduri pentru aria naturala protejata;
    h) sa realizeze si sa implementeze proiecte ce vizeaza aria naturala protejata;
    i) sa contracteze sau sa participe in contracte ce vizeaza aria naturala protejata (de exemplu, prestari de servicii, consultanta, investitii etc.);
    j) sa incaseze tarife legate de aria naturala protejata, in vederea acoperirii unor cheltuieli legate de administrarea ariei protejate, in conditiile legii;
................................................................................
    (alte drepturi specifice ariei naturale protejate si/sau solicitantului
                  si/sau consimtite de catre ambele parti)
    Art. 5
    Durata conventiei
    Conventia se deruleaza pe o perioada de 5 ani.
    Art. 6
    Reinnoirea conventiei
    6.1. Prezenta conventie poate fi reinnoita pe o perioada determinata, daca partile cad de acord asupra reinnoirii.
    6.2. Pe parcursul duratei de valabilitate, prevederile conventiei de custodie pot fi modificate sau completate, cu acordul partilor, prin act aditional, la initiativa uneia dintre partile semnatare, numai in scopul asigurarii unei protectii sporite a ariei naturale protejate.
    6.3. O data cu reinnoirea prezentei conventii se vor elibera noi atestate si noi legitimatii de custode.
    Art. 7
    Incetarea conventiei
    Prezenta conventie poate inceta in urmatoarele situatii:
    a) la expirarea perioadei de valabilitate;
    b) la desfiintarea custodelui ca persoana juridica sau la decesul persoanei fizice;
    c) in cazul nerespectarii obligatiilor ce revin partilor semnatare conform prevederilor contractului sau al nerespectarii prevederilor legislatiei specifice in vigoare, daca in termen de 60 de zile de la notificare nu a fost remediata situatia;
    d) in cazuri de forta majora care pun in imposibilitate custodele sa isi mai exercite atributiile in conditiile prevazute initial in prezenta conventie;
    e) prin acordul partilor;
    f) in cazul in care prin modificarea legislatiei specifice se va impune o alta modalitate de administrare;
    g) daca se constata ca au fost furnizate informatii false in cadrul documentatiei depuse in vederea incredintarii custodiei.

    Incheiat astazi (data), in 4 exemplare originale, cate doua pentru fiecare parte.
        Din partea Agentiei pentru Protectia Mediului ..................
                                  Director,
              .................................................
                  (denumirea persoanei juridice solicitante,
                         in cazul persoanelor juridice)

              ..................................................
                     (functia si numele reprezentantului
                        legal/numele persoanei fizice)

    ANEXA 2.2
    la procedura

                                   ATESTAT

    Agentia pentru Protectia Mediului ..........................................
                                                (denumirea municipiului
                                                   resedinta de judet)
atesta ca ......................................................................
                          (denumirea persoanei fizice sau juridice)
este custode al ................................................................
                         (denumirea ariei naturale protejate incredintate)
incepand cu data de ............................................................
                                      (data semnarii conventiei)
in baza evaluarii comisiei care a incredintat custodia.
    Prezentul atestat este valabil pana la data de .............................
                                                   (data incetarii conventiei de
                                                              custodie)

    Data si semnatura directorului APM .................................

    Agentia pentru Protectia Mediului ..................................

                            LEGITIMATIE DE CUSTODE
                      Nr. ........... din ................

    Domnul/Doamna .............................. este imputernicit/imputernicita in baza prevederilor art. 49 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 462/2001, sa constate faptele ce constituie contraventii si sa aplice sanctiunile ce deriva din nerespectarea actelor normative mai sus mentionate, pe teritoriul/teritoriile
................................................................................
            (se lasa un spatiu suficient de mare pentru completarea
            denumirii ariei/ariilor naturale protejate incredintate)
................................................................................
...............................................................................,
ce i-a/au fost incredintat/incredintate in custodie in baza conventiei de custodie inregistrate sub nr. ............... din data de ................. .

                      .................................
                                  Director,

                      .................................
                           (semnatura si stampila)

    (Loc pentru fotografie pe care se aplica stampila si loc de cinci vize anuale)
    Prezenta este valabila cu buletin (carte) de identitate seria ..... nr. .........., eliberat de ................. la data de ............, CNP .......................... .SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 850/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 850 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu