Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 759 din 19 decembrie 2008

privind modificarea si completarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 874 din 23 decembrie 2008In baza Referatului de aprobare al Direcţiei generale implementare politici agricole nr. 125.468 din 15 decembrie 2008,

având în vedere prevederile anexei nr. 1 lit. f) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 570/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2008, a cuantumului acestuia şi a sumelor alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi sectorul de îmbunătăţiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic în anul 2007, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. -Anexa H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 şi 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 122 se introduce un nou articol, articolul 123, cu următorul cuprins:

„Art. 123. - (1) Se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli prevăzuţi la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea cheltuielilor cu energia termică şi electrică consumată pentru încălzirea/climatizarea serelor, solariilor încălzite.

(2)  Produsele eligibile pentru sprijinul menţionat la alin. (1) sunt legumele şi ciupercile.

(3) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească producătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt:

a) să consume energie electrică sau termică, furnizată sau produsă prin folosirea combustibililor de orice tip, pentru obţinerea produselor eligibile pentru sprijin financiar;

b) să facă dovada consumului şi a plăţii energiei electrice, termice şi/sau a combustibililor de orice tip în anul pentru care se solicită sprijin financiar, pentru obţinerea produselor eligibile pentru sprijin financiar;

c) să aibă în proprietate/folosinţă spaţiile amenajate pentru obţinerea legumelor şi ciupercilor.

(4) Pentru acordarea sprijinului financiar, producătorii agricoli prevăzuţi la alin. (1) depun la centrele judeţene sau la centrul municipiului Bucureşti al APIA o cerere-tip al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:

a)  copie a buletinului sau a cărţii de identitate, în cazul persoanelor fizice, şi copie a certificatului de înregistrare fiscală, în cazul persoanelor juridice;

b) dovada dreptului sau folosinţă asupra spaţiilor amenajate pentru obţinerea legumelor şi ciupercilor;

c)    dovada înregistrării în Registrul agricol/Registrul fermelor/Registrul exploataţiilor agricole sau în alte evidenţe funciare;

d)  dovada plăţii arendei sau a redevenţei pe teren pentru anul anterior solicitării sprijinului financiar;

e)  copia raportului de producţie simplificat, în care să se menţioneze perioada, suprafaţa cultivată şi cantităţile recoltate;

f)   copii ale facturilor de energie termică, electrică sau combustibili de orice tip, necesară încălzirii/climatizării spaţiilor amenajate pentru obţinerea produselor eligibile;

g) dovada plăţii, conform legislaţiei în vigoare, a facturilor de energie termică, electrică sau combustibili de orice tip, necesară încălzirii/climatizării spaţiilor amenajate pentru obţinerea produselor eligibile;

h) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte valoarea costurilor cu energia electrică, termică sau combustibilii de orice tip utilizaţi pentru încălzirea/climatizarea spaţiilor amenajate pentru obţinerea produselor eligibile.

(5)  Depunerea solicitărilor de sprijin financiar se poate face lunar, trimestrial sau anual, dar nu mai târziu de data de 16 februarie inclusiv a anului următor recoltării.

(6) Valoarea sprijinului financiar reprezintă 35% din valoarea fără TVA a facturilor de energie termică şi/sau electrică şi/sau de combustibili de orice tip consumaţi pentru încălzirea/climatizarea spaţiilor amenajate pentru obţinerea produselor eligibile."

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p.Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

ANEXA (Anexa nr. 1 la anexa H la Ordinul nr. 850/2006)

CERERE

pentru acordarea sprijinului financiar al statului

a) Persoana juridică (denumirea)......................................................................,. cu sediul în localitatea........................................................................ judeţul................................................, CUI............................, cod CAEN............................., reprezentată de director/preşedinte......................................., contabil-şef/director economic.............................................................., cod numeric personal (CNP)...................................;

sau

b) Persoana fizică (numele şi prenumele)............................................................., domiciliată în localitatea..................................................................... Judeţul............................................., str.................................... nr............, deţinătoare a BI/CI seria.........nr.................., eliberat/eliberată la data de............................de......................................., CNP................................, solicit acordarea sprijinului financiar al statului pentru activitatea/activităţile prevăzută/prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

I.  anexa nr. 1: lit. b) pct. 1, lit. f) pct. 1;

II.  anexa nr. 2: lit. a) pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 8.

In cazul solicitării sprijinului conform anexei nr. 2 lit. a) pct. 2, vor fi menţionate acţiunile care vor fi realizate, conform art. 2 alin. (2) din anexa H:............................................................................................................................................

III. Anexez documente doveditoare, conform prevederilor legale, pentru activitatea de la pct...........................................1).

IV.  Solicit acordarea sprijinului direct al statului prevăzut la art..................2) de către APIA.

Trezorerie

Număr de cont

Banca comercială

Număr de cont

Declar pe propria răspundere că datele înscrise şi prezentate sunt conforme cu realitatea.

Semnătura şi ştampila

Data........................

1)  Se va specifica activitatea din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

2)  Se va specifica numărul articolului din anexa H la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 850/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede acordarea sprijinului pentru acţiunea/acţiunile respective.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 759/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 759 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu