Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.74 din 23.01.2012

pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 30 ianuarie 2012SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 5, art. 40 alin. (2)-(7) şi ale art. 118 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile convenţiilor de evitare a dublei impuneri,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Se aprobă formularistica elaborată pentru aplicarea prevederilor art. 40 alin. (2)-(7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri, prevăzută în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează: a)„Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România“ (anexa nr. 1); b)„Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România“ (anexa nr. 2); c)„Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi art. 40 alin. (2)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi ........ ........ ........., de către persoanele fizice care sosesc în România şi care au o şedere mai mare de 183 de zile“ (anexa nr. 3); d)„Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi art. 40 alin. (2)-(7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi ........ ........ ........., de către persoanele fizice care pleacă din România şi care au o şedere în străinătate mai mare de 183 de zile“ (anexa nr. 4). Articolul 2Au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România“ persoanele fizice care sosesc în România şi au o şedere în statul român o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat. Articolul 3Au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România“ persoanele fizice rezidente în România, precum şi persoanele fizice nerezidente, care au avut obligaţia completării formularului prevăzut la art. 1 lit. a), care pleacă din ţara noastră şi care vor avea o şedere în străinătate mai mare de 183 de zile într-un an calendaristic. Articolul 4(1) Prin excepţie de la art. 2, nu au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România“ cetăţenii străini cu statut diplomatic sau consular în România, cetăţenii străini care sunt funcţionari ori angajaţi ai unui organism internaţional şi interguvernamental înregistrat în România, cetăţenii străini care sunt funcţionari sau angajaţi ai unui stat străin în România, membrii familiilor acestora, cu respectarea regulilor generale ale dreptului internaţional sau a prevederilor acordurilor speciale la care România este parte.(2) Prin excepţie de la art. 3, nu au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România“ cetăţenii români care lucrează în străinătate, ca funcţionari sau angajaţi ai României într-un stat străin. Articolul 5(1) Formularele prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) vor fi înregistrate de persoanele fizice în cauză, personal sau prin împuternicit, la autoritatea fiscală competentă în a cărei rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal, potrivit legii.(2) Formularele prevăzute la art. 1 lit. c) şi d) se completează, se semnează şi se eliberează de către autoritatea fiscală competentă în a cărei rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal potrivit legii, în funcţie de competenţe. Capitolul II Criterii de stabilire a rezidenţei persoanelor fizice, potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri Articolul 6(1) Dacă o persoană fizică este considerată rezidentă atât în România, cât şi într-un stat semnatar al convenţiei de evitare a dublei impuneri, atunci rezidenţa persoanei fizice se va stabili după cum urmează:a)persoana va fi considerată rezidentă numai a statului în care are domiciliul, respectiv locuinţa permanentă aflată la dispoziţia sa. O locuinţă se consideră permanentă dacă este proprietatea personală a persoanei fizice sau dacă aceasta este închiriată de persoana respectivă; b)dacă aceasta deţine o locuinţă permanentă aflată la dispoziţia sa în ambele state, persoana este considerată rezidentă numai a statului în care îşi are centrul intereselor vitale, respectiv în statul cu care relaţiile sale personale şi economice sunt mai apropiate. Astfel, se acordă atenţie familiei sale (soţ/soţie, copil/copii, persoane aflate în întreţinerea persoanei fizice şi care sosesc în România împreună cu aceasta), relaţiilor sale economice (angajat al unui angajator român, implicarea într-o activitate de afaceri în România, conturi la bănci în România, carduri de credit/debit la bănci în România), relaţiilor sale sociale (membru într-o organizaţie caritabilă, religioasă, participări la activităţi culturale sau de altă natură). Dacă o persoană fizică ce deţine o locuinţă într-un stat semnatar al unei convenţii de evitare a dublei impuneri încheiate cu România şi deţine, în proprietate sau închiriată, şi o locuinţă în România în timp ce o păstrează pe prima, faptul că păstrează prima locuinţă în statul în care a locuit preponderent, unde a muncit şi unde se află familia sa şi toate proprietăţile sale, poate împreună cu alte elemente să demonstreze că persoana în cauză şi-a păstrat centrul intereselor vitale în celălalt stat şi nu în România. Acelaşi criteriu de stabilire a centrului intereselor vitale este folosit în mod corespunzător şi pentru persoanele fizice rezidente care părăsesc România; c)dacă nu poate fi determinat statul în care persoana are centrul intereselor vitale sau dacă respectiva persoană nu deţine o locuinţă permanentă aflată la dispoziţia sa în niciunul dintre state, se consideră că este rezidentă a statului în care aceasta locuieşte frecvent. Astfel, se vor avea în vedere şederile pe care le are persoana respectivă în toate locurile din acelaşi stat; d)dacă persoana locuieşte în mod obişnuit în ambele state sau în niciunul dintre ele, se va considera că persoana respectivă este rezidentă a statului a cărui naţionalitate/ cetăţenie o are; e)dacă persoana are naţionalitatea/cetăţenia ambelor state sau a niciunuia dintre ele, autorităţile competente ale statelor contractante vor rezolva această problemă pe cale amiabilă la nivelul acestora, potrivit articolului „Procedura amiabilă“ din convenţia de evitare a dublei impuneri. (2) La stabilirea rezidenţei se vor avea în vedere şi comentariile art. 4 „Rezident“ din Modelul convenţiei de evitare a dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Articolul 7Orice schimbare apărută, care poate aduce modificări în ceea ce priveşte rezidenţa fiscală, trebuie adusă la cunoştinţa organului fiscal de către persoana fizică în cauză. Capitolul IIISosirea pe teritoriul României a persoanelor fizice nerezidente Secţiunea 1Elemente care atestă rezidenţa fiscală în România, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte elemente care sunt luate în considerare la stabilirea rezidenţei fiscale Articolul 8(1) Principalele elemente care vor fi luate în considerare pentru stabilirea rezidenţei fiscale în România a unei persoane fizice care soseşte în România sunt următoarele:a)domiciliul în România; b)locuinţa permanentă din România a persoanei fizice, locuinţă care poate fi în proprietate sau închiriată, dar care rămâne oricând la dispoziţia acestuia şi a familiei sale; c)centrul intereselor vitale amplasat în România; d)persoana fizică este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat. (2) Pot exista şi alte elemente care sunt luate în considerare la stabilirea rezidenţei fiscale în România sau în statul străin, dar numai împreună cu elementele menţionate la alin. (1): autovehicul înregistrat în România/statul străin; permis de conducere emis de autoritatea competentă din România/statul străin; paşaport emis de autoritatea competentă din România/statul străin; persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale din România/statul străin în toată perioada în care stă în străinătate/România; persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România/statul străin în toată perioada în care stă în străinătate/România. Articolul 9(1) Dacă o persoană fizică nerezidentă nu face dovada rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri sau este rezident al unui stat cu care România nu are încheiată convenţie şi îndeplineşte condiţiile de rezidenţă prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, se va considera că este rezident fiscal în statul român.(2) Persoana fizică menţionată la alin. (1), potrivit art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, va fi supusă impozitului pe venit pentru venitul obţinut din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor anului în care aceasta devine rezident fiscal în România.(3) Persoanei fizice care are în România obligaţie fiscală integrală i se eliberează la cerere certificatul de rezidenţă fiscală, potrivit pct. 14 din normele de aplicare a titlului V din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul obligaţiei fiscale integrale, persoana fizică rezidentă este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, într-un an fiscal. Secţiunea a 2-aStabilirea rezidenţei fiscale de către autoritatea fiscală competentă la momentul sosirii persoanelor fizice în România Articolul 10Persoana fizică nerezidentă trebuie să înregistreze la autoritatea fiscală competentă formularul prevăzut la art. 1 lit. a), în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezenţă în România. Articolul 11La formularul prevăzut la art. 1 lit. a), persoana fizică nerezidentă va anexa: a)copia paşaportului, valabil, iar cetăţenii Uniunii Europene vor anexa copia paşaportului sau a documentului naţional de identitate, valabil; b)certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei fiscale conform legislaţiei interne a acelui stat, în original sau în copie legalizată, însoţite de o traducere autorizată în limba română.Acest certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis; c)documente care atestă existenţa unei locuinţe în România a persoanei fizice, locuinţă care poate fi în proprietate sau închiriată, dar care rămâne disponibilă oricând pentru această persoană şi/sau familia sa. Articolul 12(1) Autoritatea fiscală competentă va analiza îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă în funcţie de situaţia concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, după caz, precum şi documentaţia prezentată, respectiv formularul prevăzut la art. 1 lit. a), certificatul de rezidenţă fiscală emis de autoritatea fiscală străină sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei fiscale, conform legislaţiei interne a acelui stat, şi orice alte documente ce pot sta la baza determinării rezidenţei persoanei fizice.(2) Autoritatea fiscală competentă, în urma analizei efectuate, va stabili dacă persoana fizică nerezidentă păstrează rezidenţa fiscală a celuilalt stat potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri sau va fi persoană fizică rezidentă fiscal în România.(3) Autoritatea fiscală competentă, în termen de 30 de zile de la depunerea formularului prevăzut la art. 1 lit. a), va notifica persoana fizică dacă aceasta are obligaţie fiscală integrală în România sau va fi impusă numai pentru veniturile obţinute din România. În cazul obligaţiei fiscale integrale, persoana fizică rezidentă este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României.(4) În situaţia în care, pe baza documentaţiei prezentate de persoana fizică pentru stabilirea rezidenţei fiscale în România, intervin modificări faţă de datele înscrise în notificarea emisă de autoritatea fiscală competentă, aceasta va efectua o nouă notificare şi o va anula pe cea precedentă, pentru corectarea obligaţiei fiscale ce îi revine în România persoanei fizice respective, pe baza noilor informaţii. (5) Forma şi conţinutul „Notificării privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi art. 40 alin. (2)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi ........ ........ ........., de către persoanele fizice care sosesc în România şi care vor avea o şedere mai mare de 183 de zile“ este prezentată în anexa nr. 3. Capitolul IVPlecarea de pe teritoriul României a persoanelor fizice rezidente şi nerezidente Secţiunea 1Elemente care atestă rezidenţa fiscală în România sau în statul străin, potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri, respectiv a Codului fiscal, după caz Articolul 13(1) Principalele elemente care vor fi luate în considerare pentru stabilirea rezidenţei unei persoane fizice care părăseşte România sunt următoarele:a)domiciliul din România; b)locuinţa permanentă din România a persoanei fizice, locuinţă care poate fi în proprietate sau închiriată, dar care rămâne oricând la dispoziţia acestuia şi a familiei sale; c)centrul intereselor vitale amplasat în România; faptul că soţul/soţia, copilul/copiii sau persoanele aflate în întreţinerea persoanei nu părăsesc România împreună cu aceasta. (2) Pot exista şi alte elemente care sunt luate în considerare la menţinerea rezidenţei în România, dar numai împreună cu elementele menţionate la alin. (1): autovehicule înregistrate în România/statul străin; permis de conducere emis de autorităţile competente din România/statul străin; paşaport emis de autorităţile competente din România/statul străin; persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale din România/statul străin în toată perioada în care stă în străinătate/România; persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România/statul străin pe parcursul perioadei în care stă în străinătate/România. Articolul 14În cazul în care o persoană fizică română părăseşte România definitiv şi nu mai are domiciliu în ţara noastră, rezidenţa fiscală obţinută în alt stat nu va fi afectată de revenirile ocazionale în România. Secţiunea a 2-aStabilirea rezidenţei fiscale de către autoritatea fiscală competentă la momentul plecării persoanelor fizice din România Articolul 15În vederea scoaterii/menţinerii din/în evidenţă de către autoritatea fiscală competentă, persoana fizică rezidentă în România, respectiv persoana nerezidentă au obligaţia să înregistreze cu 30 de zile înaintea plecării din România formularul prevăzut la art. 1 lit. b) la autoritatea fiscală competentă unde a înregistrat formularul prevăzut la art. 1 lit. a), dacă persoana în cauză nu a informat cu privire la schimbarea domiciliului/locuinţei permanente. Articolul 16(1) Autoritatea fiscală competentă analizează îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă în funcţie de situaţia concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, după caz, precum şi documentaţia prezentată, respectiv formularul prevăzut la art. 1 lit. b), orice alte documente ce pot sta la baza determinării rezidenţei persoanei fizice, precum şi, după caz, certificatul de rezidenţă fiscală emis de autoritatea fiscală străină sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei fiscale conform legislaţiei interne a acelui stat.(2) Autoritatea fiscală competentă, în urma analizei efectuate, stabileşte dacă persoana fizică rezidentă fiscal în România păstrează rezidenţa în ţara noastră potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului fiscal, sau este persoană fizică nerezidentă în România.(3) Autoritatea fiscală competentă, în termen de 15 zile de la depunerea formularului prevăzut la art. 1 lit. b), va notifica persoanei fizice dacă aceasta are în continuare obligaţie fiscală integrală în România sau va fi scoasă/menţinută din/în evidenţele fiscale. În cazul obligaţiei fiscale integrale, persoana fizică rezidentă este supusă în continuare impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României.(4) Forma şi conţinutul „Notificării privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi art. 40 alin. (2)-(7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi ........ ........ ........., de către persoanele fizice care pleacă din România şi care vor avea o şedere în străinătate mai mare de 183 de zile“ este prezentată în anexa nr. 4. Articolul 17(1) Dacă ulterior înregistrării formularului prevăzut la art. 1 lit. b), persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, dovedeşte schimbarea rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, aceasta va anexa la formularul mai sus menţionat certificatul de rezidenţă fiscală emis de autoritatea competentă a statului care îl consideră rezident fiscal sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei fiscale conform legislaţiei interne a acelui stat, în vederea aplicării prevederilor convenţiei. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, va continua să fie considerată rezidentă în România, având obligaţie fiscală integrală până la sfârşitul anului calendaristic în care a făcut dovada schimbării rezidenţei fiscale în alt stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri.(2) Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care pleacă într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, completează formularul prevăzut la art. 1 lit. b) şi este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, pentru anul calendaristic în care persoana fizică părăseşte ţara noastră, precum şi în următorii 3 ani calendaristici.(3) Persoana fizică nerezidentă care a avut obligaţia completării formularului prevăzut la art. 1 lit. a) şi a obţinut pe perioada şederii în România rezidenţa fiscală în România va completa la părăsirea teritoriului României numai formularul prevăzut la art. 1 lit. b) şi nu va mai face dovada schimbării rezidenţei fiscale într-un alt stat. Aceasta va fi considerată rezident fiscal în România până la sfârşitul anului calendaristic în care a intervenit schimbarea în urma căreia persoana fizică părăseşte România şi completează formularul prevăzut la art. 1 lit. b), având şi pentru acest an obligaţie fiscală integrală în România.(4) Persoana fizică nerezidentă care pe perioada şederii în România şi-a dovedit rezidenţa într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care a avut obligaţia completării formularului prevăzut la art. 1 lit. a) va completa la părăsirea teritoriului României formularul prevăzut la art. 1 lit. b). Capitolul VDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 18(1) Pe parcursul anului 2012 au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România“, prevăzut la art. 1 lit. a), şi persoanele fizice care au sosit în România după 1 ianuarie 2009 şi care continuă să fie prezente în România şi după 1 ianuarie 2012.(2) Persoanele fizice nerezidente sosite în ţara noastră înainte de 1.01.2009 şi care solicită eliberarea „Certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi........ ........ ............, pentru persoane fizice rezidente în România“ au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România“, prevăzut la art. 1 lit. a), şi totodată să facă dovada plăţii impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, pentru categoriile de venituri supuse impozitului în România. Articolul 19Formularistica prevăzută la art. 1 poate fi adaptată în funcţie de situaţia concretă a contribuabilului. Articolul 20(1) Formularele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se difuzează gratuit persoanelor fizice de către unităţile fiscale subordonate sau se pot descărca de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.ro(2) Formularele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se depun în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Articolul 21Direcţia legislaţie impozite directe din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală metodologii fiscale, îndrumare şi asistenţă a contribuabililor, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 22Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 1Annex no. 1 Numărul şi data înregistrării la autoritatea fiscală* Number and date of registration at the tax authority* ........ ........ ........./........ ........ ............. * Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal: 759 Registration number as personal data operator: 759 Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania A. Date de identificare ale persoanei fizice care soseşte în România Identification data of the individual arriving in Romania Nume şi prenume ........ ................ ................ ................ ................ ..........., cetăţenie/naţionalitate ........ ................ ........, Name and surname Citizenship/Nationality Cod numeric personal (din statul străin) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............., Personal identification number (of the foreign state) Cod numeric personal (emis de autoritatea română)/NIF ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..............., Personal/Tax identification number (given by the Romanian authority) Data naşterii (zz.ll.aaaa) ........ ................ ................ ................, anul fiscal ........ ................ ................ ................ ............. Date of birth (dd/mm/yyyy) Fiscal year Stare civilă:  căsătorit(ă)  necăsătorit(ă)  divorţat(ă)  văduv(ă) Civil status married single divorced widower/widow B. Adresa şi perioada de şedere în România Address and period of staying in Romania Adresa din România şi telefonul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Address in Romania and phone ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Adresa de e-mail ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... E-mail address Adresa din străinătate (înainte de a sosi în România) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Address abroad (before arriving in Romania) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............, Statul........ ................ ................ ................ ........... Country Data sosirii în România (zz.ll.aaaa) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Date of arrival in Romania (dd/mm/yyyy) Cât timp preconizaţi că veţi petrece în România? ........ ................ ................ ........ ............. How long do you intend to stay in Romania? C. Rezidenţa fiscală Fiscal residence a)Sunteţi considerat rezident fiscal într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie  DA  NU de evitare a dublei impuneri? Are you considered a fiscal resident of a country not having a convention for the avoidance YES NO of double taxation concluded with Romania? b)Sunteţi considerat rezident fiscal într-un stat cu care România are încheiată convenţie  DA  NU de evitare a dublei impuneri? Are you considered a fiscal resident of a country that has a convention for the avoidance of YES NO double taxation concluded with Romania? În caz afirmativ, aveţi obligaţie fiscală integrală în acel stat?  DA  NU If yes, do you have a full tax liability in that country? YES NO c)Aţi prezentat autorităţilor fiscale din România certificatul de rezidenţă fiscală emis de  DA  NU autoritatea competentă a statului care vă consideră rezident? Have you presented to the Romanian tax authorities the certificate of fiscal residence issued . YES NO by the competent authority of the country that considers you to be its resident? Prezentarea certificatului de rezidenţă fiscală emis de autoritatea competentă a statului care vă consideră rezident fiscal face posibilă aplicarea convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată de România cu statul care a emis certificatul de rezidenţă fiscală. The presentation of the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the country that considers you to be its fiscal resident enables the application of the convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and the country that has issued the certificate of fiscal residence. D. Motivul sosirii în România Reason for the arrival in Romania  aţi fost detaşat în România de un angajator străin; You have been detached in Romania by a foreign employer  aţi fost angajat în România de un angajator român; You have been hired in Romania by a Romanian employer  desfăşuraţi activitate independentă în România; You are performing a self-employment activity in Romania  sunteţi pensionar; You are retired  studiaţi, predaţi sau efectuaţi cercetare într-o instituţie de învăţământ din Romania sau într-un institut de cercetare din Romania (menţionaţi numele şi adresa instituţiei) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; You are studying, teaching or doing research in an educational institution or research institute in Romania (please mention the name and address of the institution)  altele (explicaţii) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... others (please explain) E. Relaţia de angajare Employment relationship Dacă veţi fi angajat sau veţi desfăşura activitate în România, bifaţi căsuţa care vi se aplică: If you are going to be hired or performing activity in Romania, please tick the appropriate box  Sunteţi detaşat în România de un angajator străin (precizaţi numele, adresa persoanei unde aţi fost detaşat şi anexaţi contractul) You are detached in Romania by a foreign employer (please mention the name and address of the person where you have been detached and attach the contract ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............  Sunteţi angajat în România de un angajator român (precizaţi numele, adresa angajatorului român şi anexaţi contractul) You are hired in Romania by a Romanian employer (please mention the name and address of the Romanian employer and attach the contract) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............  Desfăşuraţi activitate independentă în România (menţionaţi tipul activităţii şi locul unde se desfăşoară activitatea şi anexaţi documentul care atestă autorizarea) You are performing a self-employment activity in Romania (please mention the type of activity and place where the activity is performed and attach the document certifying the authorization) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... F. Relaţii familiale Family relations Sosesc în România împreună cu dumneavoastră şi se află în întreţinerea dumneavoastră: There are arriving with you in Romania and are depending on you
 soţul/soţia ► rezident în România ► nerezident în România ► statut nedeterminat
husband/wife resident in Romania non-resident in Romania undetermined status
 copilul minor ► rezident în România ► nerezident în România ► statut nedeterminat
minor child resident in Romania non-resident in Romania undetermined status
sau
or
 o persoană ► rezident în România ► nerezident în România ► statut nedeterminat
a person resident in Romania non-resident in Romania undetermined status

Introduceţi numele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală şi adresa unde locuiesc aceste persoane Please mention the name, the personal/tax identification number and the address where these persons live ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... În străinătate deţineţi o locuinţă: You have a dwelling place abroad  în proprietate (precizaţi adresa) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... owned (please mention the address) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........  închiriată (precizaţi adresa şi perioada pentru care aţi închiriat locuinţa) ........ ................ ................ ................ .............. rented (please mention the address and the period for which the dwelling place was rented) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... G. Veţi continua să obţineţi venituri din străinătate din: You will continue to obtain income from abroad of

 activităţi dependente  activităţi independente  dobânzi  dividende
employment activities self-employment activities interest dividends
 câştiguri de capital  venituri din proprietăţi imobiliare  redevenţe
capital gains income from immovable property royalties
 pensii  altele (descrieţi) ........ ................ ................ ........ ............
pension others (please describe)
 niciun punct nu se aplică
none of the points apply

H. Informaţii suplimentare Additional information  intenţionaţi să deţineţi în continuare o locuinţă în străinătate you still intend to have a dwelling place abroad  soţul/soţia,  copilul minor sau  o persoană aflată în întreţinerea dumneavoastră. husband/wife minor child or a person depending on you rămân în străinătate şi nu sosesc în România împreună cu dumneavoastră are remaining abroad and are not arriving with you in Romania

► aveţi autovehicul înregistrat  în străinătate  în România
you have a registered vehicle abroad in Romania
► aveţi permis de conducere emis de autoritatea competentă  din străinătate  din România
you have a driving license issued by the competent authority from abroad from Romania
► aveţi paşaport emis de o autoritate competentă  din străinătate  din România
you have a passport issued by a competent authority from abroad from Romania
► sunteţi asigurat la sistemul asigurărilor sociale de sănătate  din străinătate  din România
you are insured with a health insurance system from abroad from Romania
► sunteţi asigurat la sistemul asigurărilor sociale  din străinătate  din România
you are insured with a social security system from abroad from Romania
 niciun punct din această secţiune nu se aplică
none of the points in this section apply

I. Alte informaţii Other information Prezentaţi informaţii suplimentare care consideraţi că sunt utile autorităţii fiscale în vederea stabilirii rezidenţei dumneavoastră fiscale în România/alt stat Please provide any additional information that you consider useful for the fiscal authority in order to determine your fiscal residence in Romania/other country ........ ................ ................ ................ ........... Data Date ........ ................ ................ ................ ............... Semnătura solicitantului Signature of applicant J. Date de identificare ale împuternicitului (împuternicirea emisă de o autoritate străină va fi însoţită de o traducere autorizată în limba română) Identification data of the assignee (the empowerment issued by a foreign authority will be accompanied by a certified translation into Romanian)

 Reprezentantul/Împuternicitul persoanei fizice

Agent/assignee of the individual Nume şi prenume: ........ ................ ................ ................ ........ .......... Name and surname Domiciliu fiscal: ........ ................ ................ ................ ........ ............... Fiscal domicile Cod numeric personal: ........ ................ ................ ................ ............ Personal identification number Semnătura: ........ ................ ................ ................ ................ ............. Signature Data: ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Date Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. Under the sanctions applied to forgery of public documents, I hereby declare that the data presented in this document are correct and complete. Persoana impozabilă este obligată să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice schimbare apărută care poate aduce modificări în ceea ce priveşte statutul rezidenţei în România. The taxpayer is required to notify the fiscal authority about any changes that can affect the residence status in Romania. INSTRUCŢIUNI A. Persoana fizică nerezidentă va anexa: a)copia paşaportului, valabil, iar cetăţenii Uniunii Europene vor anexa copia paşaportului sau a documentului naţional de identitate, valabil; şi după caz, b)certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei conform legislaţiei interne a acelui stat, în original sau în copie legalizată, însoţite de o traducere autorizată în limba română; c)documente care atestă existenţa unei locuinţe în România a persoanei fizice, locuinţă care poate fi în proprietate sau închiriată, dar care rămâne disponibilă oricând pentru această persoană şi/sau familia sa; d)la cererea autorităţii fiscale române, persoana impozabilă este obligată să prezinte documentele solicitate de aceasta, însoţite de o traducere autorizată în limba română, şi, după caz, să aducă clarificări adiţionale.B. Pentru informaţiile prevăzute la lit. C, organul fiscal va acorda asistenţa necesară declarantului. C. Chestionarul va fi completat citeţ, cu majuscule sau, după caz, prin bifarea cu „X“ a căsuţei corespunzătoare. Se admite editarea şi/sau completarea chestionarului în format Word. Chestionarul va fi în format A4 şi se completează pe ambele părţi ale imprimatului. INSTRUCTIONS A. The non-resident individual shall enclose: a)a valid copy of the passport and for the European Union citizens a valid copy of the passport or the national identity document; b)and, as the case may be, the original or the certified copy of the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the foreign country or another document issued by an authority other than the fiscal one, which is responsible for certifying the residence according to the national legislation of that country, accompanied by a certified translation into Romanian; c)documents attesting the existence of a dwelling place of the individual in Romania, which can be owned or rented and which remains available at any time for that person and/or his/her family; d)at the request of the Romanian tax authority, the taxpayer is required to submit the documents requested by it, accompanied by a certified translation into Romanian and, as the case may be, to make additional clarifications.B. For the information in letter C of the annex, the tax authority shall provide any necessary assistance to the declarant. C. The questionnaire will be legibly filled in, in capital letters or, as the case may be, by ticking “X“ in the appropriate box. The editing and/or completion of the questionnaire in a Word format is accepted. The questionnaire will have an A4 format and is completed on both sides. ANEXA Nr. 2Annex no. 2 Numărul şi data înregistrării la autoritatea fiscală* Number and date of registration at the tax authority* ........ ........ ........./........ ........ ............. * Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal: 759 Registration number as personal data operator: 759 Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania A. Date de identificare ale persoanei fizice rezidente/nerezidente care pleacă din România Identification data of the resident/non-resident individual leaving Romania Nume şi prenume ........ ................ ................ ................ ................ ..........., cetăţenie/naţionalitate ........ ................ ........, Name and surname Citizenship/Nationality Cod numeric personal/NIF ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., Personal/Tax identification number Data naşterii (zz.ll.aaaa) ........ ................ ................ ................ ........ ............., anul fiscal ........ ................ ........ ............... Date of birth (dd/mm/yyyy) Fiscal year Stare civilă:  căsătorit(ă)  necăsătorit(ă)  divorţat(ă)  văduv(ă) Civil status married single divorced widower/widow B. Adresa în/în afara României şi perioada de şedere în afara României Address in/outside Romania and period of staying outside Romania Adresa din România (înainte de a părăsi România) Address in Romania (before leaving Romania)  adresa de domiciliu ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... home address ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............  adresa locuinţei permanente ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ permanent home address ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Statul în care veţi locui/se solicită rezidenţa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Country you will live in/for which residence is requested Adresa, telefonul şi adresa de e-mail din străinătate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Address, phone and e-mail address from abroad ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Data plecării din România (zz.ll.aaaa) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Date of departure from Romania (dd/mm/yyyy) Cât timp preconizaţi că veţi petrece în afara României? ........ ................ ................ ................ ................ ................ ......... How long do you intend to stay outside Romania? C. Declaraţie privind rezidenţa fiscală Declaration on fiscal residence a)Sunteţi rezident fiscal în România la data plecării din România?  DA  NU Are you a fiscal resident of Romania when leaving Romania? YES NO b)Sunteţi rezident fiscal într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare  DA  NU a dublei impuneri? Are you a fiscal resident of a country that has a convention for the avoidance of double YES NO taxation concluded with Romania? În caz afirmativ, aveţi obligaţie fiscală integrală în acel stat?  DA  NU If yes, do you have a full tax liability in that country? YES NO c)Sunteţi rezident fiscal într-un stat cu care România nu are încheiată o convenţie  DA  NU de evitare a dublei impuneri? Are you a fiscal resident of a country not having a convention for the avoidance YES NO of double taxation concluded with Romania? Pentru aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri, persoana fizică română are obligaţia să prezinte certificatul de rezidenţă fiscală emis de autoritatea competentă a statului străin care îl consideră rezident fiscal şi cu care România are încheiată convenţie. For the application of the provisions of the convention for the avoidance of double taxation, the Romanian individual is required to submit the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the foreign country that considers him/her to be its fiscal resident and that has a convention concluded with Romania. D. Motivul plecării din România Reason for leaving Romania  sunteţi detaşat în străinătate de un angajator român; You have been detached abroad by a Romanian employer  sunteţi angajat în străinătate de un angajator străin; You have been hired abroad by a foreign employer  desfăşuraţi activitate independentă în străinătate; You are performing a self-employment activity abroad  sunteţi pensionar; You are retired  studiaţi, predaţi sau efectuaţi cercetare într-o instituţie de învăţământ străină sau într-un institut străin de cercetare (menţionaţi numele şi adresa instituţiei) You are studying, teaching or doing research in a foreign educational institution or research institute (please mention the name and address of the institution) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............;  altele (explicaţii) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ others (please explain) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ E. Relaţia de angajare Employment relationship Dacă veţi fi angajat sau veţi desfăşura activitate în străinătate, bifaţi căsuţa care vi se aplică: If you are going to be hired or performing activity abroad, please tick the appropriate box  Sunteţi sau veţi fi detaşat în străinătate de un angajator român (menţionaţi numele şi adresa angajatorului şi anexaţi contractul) You are or will be detached abroad by a Romanian employer (please mention the name and address of the employer and attach the contract) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............;  Sunteţi sau veţi fi angajat de un angajator străin (menţionaţi numele şi adresa angajatorului şi anexaţi contractul) You are or will be hired by a foreign employer (please mention the name and address of the employer and attach the contract) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............;  Veţi desfăşura activitate independentă (menţionaţi tipul activităţii şi locul unde se desfăşoară activitatea) You are going to perform a self-employment activity (please mention the type of activity and the place where the activity is performed) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............; F. Relaţii familiale Family relations Părăsesc România împreună cu dumneavoastră şi se află în întreţinerea dumneavoastră: There are leaving Romania with you and are depending on you

 soţul/soţia ► rezident în România ► nerezident în România ► statut nedeterminat
husband/wife resident in Romania non-resident in Romania undetermined status
 copilul minor ► rezident în România ► nerezident în România ► statut nedeterminat
minor child resident in Romania non-resident in Romania undetermined status
sau
or
 o persoană ► rezident în România ► nerezident în România ► statut nedeterminat
a person resident in Romania non-resident in Romania undetermined status

Introduceţi numele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală şi adresa unde locuiesc aceste persoane: Please mention the name, the personal/tax identification number and the address where these persons live: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. În străinătate deţineţi o locuinţă: You have a dwelling place abroad

 în proprietate (precizaţi adresa) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........

owned (please mention the address) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........;

 închiriată (precizaţi adresa şi perioada pentru care aţi închiriat locuinţa) ........ ................ ................ ................ ........ ........

rented (please mention the address and the period for which the dwelling place was rented) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ G. Veţi continua să obţineţi venituri din România din: You will continue to obtain income from Romania of

 activităţi dependente  activităţi independente  dobânzi  dividende
employment activities self-employment activities interest dividends
 câştiguri de capital  venituri din cedarea folosinţei bunurilor  pensii
capital gains income from assigning the use of property pension
 altele (descrieţi) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............
others (please describe)
 niciun punct nu se aplică
none of the points apply

H. Informaţii suplimentare Additional information  intenţionaţi să deţineţi în continuare o locuinţă în România you still intend to have a dwelling place in Romania  soţul/soţia,  copilul minor sau  o persoană aflată în întreţinerea dumneavoastră. husband/wife minor child or a person depending on you rămân în România şi nu părăsesc ţara împreună cu dumneavoastră remain in Romania and are not leaving the country with you

► aveţi autovehicul înregistrat  în străinătate  în România
you have a registered vehicle abroad in Romania
► aveţi permis de conducere emis de autoritatea competentă  din străinătate  din România
you have a driving license issued by the competent authority from abroad from Romania
► aveţi paşaport emis de o autoritate competentă  din străinătate  din România
you have a passport issued by a competent authority from abroad from Romania
► sunteţi asigurat la sistemul asigurărilor sociale de sănătate  din străinătate  din România
you are insured with a health insurance system from abroad from Romania
► sunteţi asigurat la sistemul asigurărilor sociale  din străinătate  din România
you are insured with a social security system from abroad from Romania
 niciun punct din această secţiune nu se aplică
none of the points in this section apply

I. Alte informaţii Other information Prezentaţi informaţii suplimentare care consideraţi că sunt utile autorităţii fiscale în vederea stabilirii rezidenţei dumneavoastră fiscale în România/alt stat Please provide any additional information that you consider useful for the fiscal authority in order to determine your fiscal residence in Romania/other country ........ ................ ................ ................ ........... Data Date ........ ................ ................ ................ ............... Semnătura solicitantului Signature of applicant J. Date de identificare ale împuternicitului (împuternicirea emisă de o autoritate străină va fi însoţită de o traducere autorizată în limba română) Identification data of the assignee (the empowerment issued by a foreign authority will be accompanied by a certified translation into Romanian)  Reprezentantul/Împuternicitul persoanei fizice Agent/assignee of the individual Nume şi prenume: ........ ................ ................ ................ ........ ........ Name and surname Domiciliu fiscal: ........ ................ ................ ................ ........ ............. Fiscal domicile Cod numeric personal: ........ ................ ................ ................ .......... Personal identification number Semnătura: ........ ................ ................ ................ ................ ........... Signature Data: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Date Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. Under the sanctions applied to forgery of public documents, I hereby declare that the data presented in this document is correct and complete. Persoana impozabilă este obligată să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice schimbare apărută care poate aduce modificări în ceea ce priveşte statutul rezidenţei în România The taxpayer is required to notify the fiscal authority about any changes that can affect the residence status in Romania. În situaţia în care plecarea dumneavoastră se anulează şi aţi depus deja acest formular, vă rugăm să informaţi autoritatea fiscală asupra schimbării produse If your departure is canceled and you have already filed this form, please notify the fiscal authority of the change occurred INSTRUCŢIUNI A. Persoana fizică rezidentă cu domiciliul în România va anexa, după caz, certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei conform legislaţiei interne a acelui stat, în original sau în copie legalizată, însoţite de o traducere autorizată în limba română. B. La cererea autorităţii fiscale române, persoana fizică este obligată să prezinte documentele solicitate de aceasta, însoţite de o traducere autorizată în limba română, şi, după caz, să aducă clarificări adiţionale. C. Pentru informaţiile prevăzute la lit. C, organul fiscal va acorda asistenţa necesară declarantului. D. Chestionarul va fi completat citeţ, cu majuscule sau, după caz, prin bifarea cu „X“ a căsuţei corespunzătoare. Se admite editarea şi/sau completarea chestionarului în format Word. Chestionarul va fi în format A4 şi se completează pe ambele părţi ale imprimatului. INSTRUCTIONS A)The resident individual residing in Romania shall enclose as the case may be the original or the certified copy of the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the foreign country or another document issued by an authority other than the fiscal one, which is responsible for certifying the residence according to the national legislation of that country, accompanied by a certified translation into Romanian. B)At the request of the Romanian tax authority, the individual is required to submit the documents requested by it, accompanied by a certified translation into Romanian and, as the case may be, to make additional clarifications. C)For the information in letter C of the annex, the tax authority shall provide any necessary assistance to the declarant. D)The questionnaire will be legibly filled in, in capital letters or, as the case may be, by ticking „X“ in the appropriate box. The editing and/or completion of the questionnaire in a Word format is accepted. The questionnaire will have an A4 format and is completed on both sides. ANEXA Nr. 3ANNEX No. 3 Adresa: ........ ........ ............ Address E-mail: ........ ........ ............. E-mail address Numărul şi data eliberării Number and date of issue ........ .............../........ ........... NOTIFICARE NOTIFICATION privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi art. 40 alin. (2)-(6) regarding the fulfillment of the fiscal residence conditions according to the provisions of Article 7 and din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Article 40 para. (2)-(6) of the Law no. 571/2003 on the Fiscal Code with subsequent amendments and completions sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, or the Convention for the avoidance of double taxation încheiată între România şi ........ ................ ................, concluded between Romania and de către persoanele fizice care sosesc în România şi by individuals arriving in Romania and which care vor avea o şedere mai mare de 183 de zile are going to stay for more than 183 days Către: Nume şi prenume ........ ................ ........ ..............., cetăţenie/naţionalitate ........ ................ ................ ........ ........., To Name and surname Citizenship/Nationality Cod numeric personal (din statul străin) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................, Personal identification number (of the foreign state) Cod numeric personal (emis de autoritatea română)/NIF ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..............., Personal/Tax identification number (given by the Romanian authority) Adresa de corespondenţă: Address of correspondence Judeţul........ ................ ............, localitatea ........ ................ .............., sectorul ............, codul poştal ........ ........ .............., County City District Postal code str. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ nr. ............, bl. ........., sc. ........, et. ......., ap. ........... Street No. Block Scale Flat Ap. Din analiza datelor furnizate de dumneavoastră prin „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România“, înregistrat cu nr. ........ ........ ......... din data de ........ .............., a Certificatului de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea competentă din ........ ................ ........ ........... în data de ........ ................ ........., precum şi a documentaţiei depuse de dumneavoastră, au rezultat următoarele constatări referitoare la implicaţiile fiscale ale şederii dumneavoastră în România: By analyzing the data that you have provided in the „Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania“, registered with no. ........ ............ of ........ ......... the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of ........ ................ ........on, ............ as well as the documents submitted by you, the following findings on the tax implications of your stay in Romania have resulted:  Sunteţi considerată persoană fizică nerezidentă şi vă păstraţi rezidenţa statului ........ ..........., potrivit Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi ........ ................ ........ .......... . You are considered a non-resident individual and you keep your residence in ........ ........ ............... according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and ........ ................ ........ . Sunt impozabile în România numai veniturile obţinute de dumneavoastră din România. Romania will tax only the income obtained by you from Romania. sau/or  Sunteţi considerată persoană fizică rezidentă în România şi aveţi obligaţie fiscală integrală în România. You are considered an individual resident in Romania and you have a full tax liability in Romania. În cazul obligaţiei fiscale integrale, sunteţi supus impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României. In case of a full tax liability you are subjected to an income tax on the income obtained from any source, both from Romania and from abroad. Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este dna/dl ........ ................ ........ ........., la sediul nostru sau la numărul de telefon ........ ..............., între orele ........ .............. . For additional information about this notification you can contact Mrs./Mr. ........ ........ ............ at our office or at the phone number ........ ........... within the following hours ........ ................ .......... Director executiv/general, Executive/General Director Nume şi prenume ........ ................ .............. Name and surname Semnătura şi ştampila unităţii Signature and stamp ANEXA Nr. 4ANNEX No. 4 Adresa: ........ ........ ............ Address E-mail: ........ ........ ............. E-mail address Numărul şi data eliberării Number and date of issue ........ .............../........ ........... NOTIFICARE NOTIFICATION privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi art. 40 alin. (2)-(7) regarding the fulfillment of the fiscal residence conditions according to the provisions of Article 7 and din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare Article 40 para. (2)-(7) of the Law no. 571/2003 on the Fiscal Code with subsequent amendments and completions sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri or the Convention for the avoidance încheiată între România şi ........ ................ ................, of double taxation concluded between Romania and de către persoanele fizice care pleacă din România şi by individuals leaving Romania and which care vor avea o şedere în străinătate mai mare de 183 de zile are going to stay abroad for more than 183 days Către: Nume şi prenume ........ ................ ................ ........ .............., cetăţenie/naţionalitate. ........ ................ ........ ............., To Name and surname Citizenship/Nationality Cod numeric personal/NIF ........ ................ ................ ................ ................ ................, Personal/Tax identification number Adresa de corespondenţă: Address of correspondence Judeţul........ ................ ........ ............, localitatea ........ ................ ..............., sectorul ............, codul poştal ........ ................, County City District Postal code str. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ......... nr. ............, bl. ........., sc. ........, et. ......., ap. ........... Street No. Block Scale Flat Ap. Din analiza datelor furnizate de dumneavoastră prin „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din României“, înregistrat cu nr. ........ ............. din data de........ .............., a Certificatului de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea competentă din ........ ................ ........ ........... în data de ........ ................ ........., precum şi a documentaţiei depuse de dumneavoastră, au rezultat următoarele constatări referitoare la implicaţiile fiscale ca urmare a plecării dumneavoastră din România: By analyzing the data that you have provided in the „Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania“, registered with no ......... of the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of ........ ........ ..........on ............, as well as the documents submitted by you, the following findings on the tax implications of your departure from Romania have resulted:  Sunteţi considerată persoană fizică rezidentă în România şi aveţi în continuare obligaţie fiscală integrală în România. You are considered an individual resident in Romania and you still have a full tax liability in Romania.  potrivit Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi ........ ........ .......... according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and ........ ........ ............. sau or  potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare according to the Law no. 571/2003 on the Fiscal Code, with subsequen amendments and completions. În cazul obligaţiei fiscale integrale, sunteţi supus impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României. In case of a full tax liability you are subjected to an income tax on the income obtained from any source, both from Romania and from abroad.  Sunteţi considerat rezident fiscal al ........ ................ ........., potrivit Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi ........ ................ ................ ............., şi veţi fi menţinut/scos din evidenţa autorităţii fiscale române începând cu data de ........ ................ ................ ................ ........ ........ . You are considered a fiscal resident of ........ ........ ........ according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and ........ ............ and you are going to be kept/removed from the records of the Romanian tax authority starting with ........ ................ ............ . Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este dna/dl ........ ................ ........ ........., la sediul nostru sau la numărul de telefon ........ ..............., între orele ........ .............. . For additional information about this notification you can contact Mrs./Mr. ........ ................ ........ at our office or at the phone number ........ ................ .......... within the following hours ........ ........ ........ . Director executiv/general, Executive/General Director Nume şi prenume ........ ................ .............. Name and surname Semnătura şi ştampila unităţii Signature and stampSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 74/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 74 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 74/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu