Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.727 din 13.03.2019

pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită şi pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 21 martie 2019SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (5)-(52), art. 226, art. 2271, 230, 236, art. 266 alin. (5) şi art. 267 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şiavând în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 772.929 din 25.01.2019,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1
(1) Se aprobă Procedura privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului, amenzile de orice fel, precum şi alte creanţe bugetare înscrise în titluri executorii de creanţă bugetară, transmise spre recuperare organului fiscal, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, al căror plafon este prevăzut pentru anulare de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se scad din evidenţele fiscale în primele 7 zile ale anului următor.
(3) După aplicarea prevederilor alin. (2) se vor emite, potrivit prezentului ordin, următoarele acte administrative şi de executare:a)decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere; b)decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare; c)decizii de majorare a penalităţilor de nedeclarare; d)decizii de reducere a penalităţilor de nedeclarare; e)somaţii; f)titluri executorii; g)adrese de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; h)adrese de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi; i)adrese de înştiinţare privind înfiinţarea popririi.
(4) Pentru operarea scăderii din evidentele fiscale, în scopul încadrării în plafonul prevăzut la alin. (2) se are în vedere suma totală a obligaţiilor fiscale, a amenzilor de orice fel, precum şi a obligaţiilor bugetare înscrise în titluri executorii de creanţă bugetară, datorate şi neachitate de către un debitor.
Articolul 2Procedura privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 30 decembrie 2015, se modifică după cum urmează: 1. La capitolul I, punctul 9.1 va avea următorul cuprins: 9.1. Pentru obligaţiile fiscale principale prevăzute la pct. 1, care au fost stinse prin plată sau compensare în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală sau prin eşalonare la plată, în condiţiile legii, penalităţile de nedeclarare se reduc cu 75%, la cererea contribuabilului depusă la organul fiscal central competent. 2. Capitolul II se abrogă. 3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.497/2015 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 9 decembrie 2015. Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Mihaela TriculescuANEXA Nr. 1PROCEDURĂ privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită Capitolul I Procedura privind emiterea şi comunicarea deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale accesorii sub o anumită limită 1. În situaţia în care debitorul nu achită obligaţiile fiscale principale la termenul de scadenţă, organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului calculează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală. 2. Dobânzile şi penalităţile de întârziere se stabilesc prin decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, denumite în continuare decizii. 3. Deciziile se emit trimestrial, pentru toţi debitorii, cu excepţia: a)debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale care fac obiectul înlesnirilor la plată; b)debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale născute anterior sau ulterior datei înregistrării hotărârii de dizolvare în registrul comerţului; c)debitorilor cărora li s-a deschis procedura insolvenţei în baza Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care nu se calculează obligaţii fiscale accesorii pentru creanţele născute anterior deschiderii procedurii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 80 alin. (2) şi art. 103 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare; d)debitorilor declaraţi insolvabili care nu au venituri şi bunuri urmăribile; e)debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale ce fac obiectul suspendării executării silite prin depunerea unei scrisori de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie, pe toată perioada suspendării executării silite; f)debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale, pentru care instanţa judecătorească de contencios administrativ admite cererea de suspendare a executării actului administrativ fiscal prin care au fost individualizate aceste obligaţii, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz nu se datorează penalitate de întârziere pe perioada suspendării, iar decizia va cuprinde numai dobânzi; g)debitorilor aflaţi în diverse stări juridice, respectiv inactivi sau insolvabili cu venituri şi bunuri urmăribile mai mici decât cuantumul obligaţiilor fiscale.4. Pentru obligaţiile fiscale principale cu scadenţa până la data de 1 iulie 2013 care se sting după această dată, deciziile se emit astfel: a)trimestrial, pentru dobânzi; b)o singură dată, pentru penalităţi de întârziere, caz în care se aplică nivelul de 15% din obligaţiile principale rămase nestinse.5. Prin excepţie de la pct. 3 şi 4, organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului evaluează trimestrial cuantumul total al obligaţiilor fiscale accesorii ale unui debitor (majorări de întârziere/dobânzi/penalităţi de întârziere), iar în cazul în care cuantumul nu depăşeşte o anumită limită, deciziile se emit, prin aplicaţiile informatice, după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligaţii fiscale principale restante, astfel: a)în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii nu depăşeşte 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil; b)în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii nu depăşeşte 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu; c)în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii nu depăşeşte 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori; d)în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii nu depăşeşte 100 lei, pentru contribuabilul persoană fizică.6. Pentru debitorii prevăzuţi la pct. 3 lit. g) deciziile se emit, prin aplicaţiile informatice, în luna ianuarie a fiecărui an calendaristic, ulterior celui în care aceştia au fost declaraţi inactivi sau insolvabili cu venituri şi bunuri urmăribile mai mici decât cuantumul obligaţiilor fiscale, după caz. Prin excepţie, în cazul în care ieşirea din respectivele stări juridice se produce înainte de împlinirea acestui termen, deciziile se emit potrivit pct. 3 sau 5, după caz. 7. În cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere/dobânzi/penalităţi de întârziere) este sub plafonul prevăzut pentru anulare de Codul de procedură fiscală, nu se emit decizii pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 5. 8. Prin excepţie de la dispoziţiile pct. 7, la cererea debitorului sau în alte situaţii prevăzute de lege, se emit decizii pentru categoriile de debitori prevăzute la pct. 5 şi în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere/dobânzi/penalităţi de întârziere) este sub plafonul prevăzut pentru anulare de Codul de procedură fiscală. 9. Decizia se poate emite şi comunica debitorului din oficiu sau ori de câte ori acesta solicită achitarea obligaţiilor fiscale accesorii, cu condiţia ca decizia să fie confirmată de primire. 10. Decizia se emite şi se comunică debitorului atunci când se constată pericolul prescrierii dreptului de a stabili obligaţii fiscale. 11. Sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii se rotunjesc la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi se neglijează fracţiunile de până la 49 de bani inclusiv. 12. După emitere, deciziile se comunică potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală. Capitolul IIProcedura privind emiterea şi comunicarea deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare pentru debitorii care înregistrează penalităţi de nedeclarare sub o anumită limită 1. În situaţia în care contribuabilul/plătitorul nu a declarat sau a declarat incorect obligaţiile fiscale principale, acestea se stabilesc de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere. 2. Pentru obligaţiile fiscale principale prevăzute la pct. 1, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare, fără a se mai calcula pentru acestea penalităţi de întârziere. Stabilirea penalităţii de nedeclarare, potrivit prezentei proceduri, nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor prevăzute de lege. 3. Penalităţile de nedeclarare se stabilesc prin decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, denumite în continuare decizii. 4. Deciziile prevăzute la pct. 3 se emit trimestrial, pentru toţi debitorii, cu excepţia: a)debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale care fac obiectul înlesnirilor la plată; b)debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale născute anterior sau ulterior datei înregistrării hotărârii de dizolvare în registrul comerţului; c)debitorilor cărora li s-a deschis procedura insolvenţei în baza Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care nu se calculează obligaţii fiscale accesorii pentru creanţele născute anterior deschiderii procedurii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 80 alin. (2) şi art. 103 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare; d)debitorilor declaraţi insolvabili care nu au venituri şi bunuri urmăribile; e)debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale ce fac obiectul suspendării executării silite prin depunerea unei scrisori de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie, pe toată perioada suspendării executării silite; f)debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale, pentru care instanţa judecătorească de contencios administrativ admite cererea de suspendare a executării actului administrativ fiscal prin care au fost individualizate aceste obligaţii, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz nu se datorează penalitate de întârziere pe perioada suspendării, iar decizia va cuprinde numai dobânzi; g)debitorilor aflaţi în diverse stări juridice, respectiv inactivi sau insolvabili cu venituri şi bunuri urmăribile mai mici decât cuantumul obligaţiilor fiscale.5. Prin excepţie de la pct. 4, deciziile se emit, prin aplicaţiile informatice, după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligaţii fiscale principale prevăzute la pct. 1, în cazul în care cuantumul penalităţilor de nedeclarare nu depăşeşte o anumită limită, astfel: a)în cazul în care cuantumul penalităţilor de nedeclarare nu depăşeşte 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil; b)în cazul în care cuantumul penalităţilor de nedeclarare nu depăşeşte 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu; c)în cazul în care cuantumul penalităţilor de nedeclarare nu depăşeşte 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori; d)în cazul în care cuantumul penalităţilor de nedeclarare nu depăşeşte 100 lei, pentru contribuabilul persoană fizică.6. Pentru debitorii prevăzuţi la pct. 4 lit. g) deciziile se emit, prin aplicaţiile informatice, în luna ianuarie a fiecărui an calendaristic, ulterior celui în care aceştia au fost declaraţi inactivi sau insolvabili cu venituri şi bunuri urmăribile mai mici decât cuantumul obligaţiilor fiscale, după caz. Prin excepţie, în cazul în care ieşirea din respectivele stări juridice se produce înainte de împlinirea acestui termen, deciziile se emit potrivit pct. 4 sau 5, după caz. 7. Pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 5 nu se emit decizii în cazul în care cuantumul penalităţilor de nedeclarare este sub plafonul prevăzut pentru anulare de Codul de procedură fiscală. 8. Prin excepţie de la pct. 7, la cererea debitorului sau în alte situaţii prevăzute de lege, se emit decizii şi în cazul în care cuantumul penalităţilor de nedeclarare este sub plafonul prevăzut pentru anulare de Codul de procedură fiscală. 9. Decizia se poate emite şi comunica debitorului din oficiu sau ori de câte ori acesta solicită achitarea penalităţilor de nedeclarare, cu condiţia ca decizia să fie confirmată de primire. 10. Decizia se emite şi se comunică debitorului şi în cazul în care organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului constată pericolul prescrierii dreptului de a stabili obligaţii fiscale. 11. Sumele reprezentând penalităţi de nedeclarare se rotunjesc la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi se neglijează fracţiunile de până la 49 de bani inclusiv. 12. După emitere, deciziile se comunică potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală. Capitolul IIIProcedura privind emiterea şi comunicarea unor acte de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante sub o anumită limită 1. Prevederile prezentului capitol se aplică pentru emiterea şi comunicarea următoarelor acte de executare: a)somaţie; b)titlu executoriu; c)adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; d)adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi; e)adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi.2. În vederea emiterii somaţiei şi a titlului executoriu, organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului evaluează bilunar obligaţiile fiscale/bugetare restante ale debitorilor şi emite somaţia şi titlul executoriu după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligaţii fiscale/bugetare restante, astfel: a)în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante nu depăşeşte 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil; b)în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante nu depăşeşte 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu; c)în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante nu depăşeşte 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori; d)în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante nu depăşeşte 100 lei, pentru debitorul persoană fizică.3. În situaţia în care până la comunicarea către debitor a somaţiilor şi titlurilor executorii, obligaţiile fiscale/bugetare au fost stinse total sau parţial, iar diferenţa rămasă se încadrează sub plafoanele prevăzute la pct. 2, acestea nu se mai comunică debitorilor. În cazul stingerii parţiale, obligaţiile fiscale rămase nestinse se au în vedere la emiterea următoarelor somaţii şi titluri executorii, cu respectarea prevederilor pct. 2. 4. Prin excepţie de la prevederile pct. 2, organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului: a)poate emite somaţii şi titluri executorii, din oficiu, în perioada prevăzută la pct. 2, chiar dacă cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante este sub plafonul stabilit la pct. 2; b)emite şi comunică debitorului somaţii şi titluri executorii ori de câte ori se constată pericolul prescrierii dreptului de a cere executarea silită.5. În cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante este sub plafonul prevăzut pentru anulare de Codul de procedură fiscală, nu se emit somaţii şi titluri executorii pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 2. 6. Prin excepţie de la dispoziţiile pct. 5, în alte situaţii prevăzute de lege, se pot emite somaţii şi titluri executorii pentru categoriile de debitori prevăzute la pct. 2 şi în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare este sub plafonul prevăzut pentru anulare de Codul de procedură fiscală. 7. În vederea emiterii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, a adresei de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi şi a adresei de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului evaluează obligaţiile fiscale/bugetare restante ale debitorilor pentru care s-a împlinit termenul de 15 zile de la comunicarea somaţiei. În cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante este sub limitele prevăzute la pct. 2, se emit actele de executare menţionate la prezentul punct, după 180 de zile de la comunicarea somaţiei. 8. Prevederile pct. 2-6 se aplică în mod corespunzător şi în cazul emiterii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, a adresei de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi şi a adresei de înştiinţare privind înfiinţarea popririi. 9. După emitere, actele de executare se comunică potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la procedură) ANTET1)1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ. Dosar fiscal nr. ......... Nr. ........ .......... din ................ Către2) ........ ................ ................ ................ ................ ..........2) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului. cod de identificare fiscală ........ ................ ................ ............... str. ........ ........ ............... nr. ..., bl. ....., sc. ..., et. ...., ap. ....., sector ...., localitatea ........ ........ ........., judeţul ........ ................, cod poştal ............ DECIZIE de reducere a penalităţilor de nedeclarare În temeiul art. 98 lit. c) şi art. 181 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .......... din data de ..............., pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, care au fost stinse prin plată sau compensare în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din acest act normativ sau prin eşalonare la plată, în condiţiile legii, penalităţile de nedeclarare se reduc cu 75% după cum urmează:

Cod3) Denumirea obligaţiei fiscale4) Penalităţi de nedeclarare reduse cu 75% - lei -
0 1 2
TOTAL:

3) Se va menţiona codul existent în nomenclatorul aplicaţiilor informatice din care se emit, publicat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.4) Se va preciza denumirea obligaţiei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială sau alte sume datorate bugetului general consolidat pentru care s-a calculat penalitate de nedeclarare, potrivit legii.În conformitate cu prevederile art. 152 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă. Asupra emiterii prezentei decizii organul fiscal nu este obligat să asigure contribuabilului/plătitorului posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea prezentei decizii, conform art. 9 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentului înscris puteţi formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ. Detaliile referitoare la modul de calcul al penalităţilor de nedeclarare reduse potrivit prezentei decizii se află în anexă. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ......... Semnătura ........ ................ ......... L.S. Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. Anexa la Decizia nr. ........ ........... din data de ........ ................ ............

Cod1) Documentul prin care s-a individualizat suma de plată2) Denumirea obligaţiei fiscale3) Penalităţi de nedeclarare Penalităţi de nedeclarare reduse cu 75%
0 1 2 3 4

1) Se va menţiona codul existent în nomenclatorul aplicaţiei informatice din care se emite, publicat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 2) Se vor menţiona numărul şi data deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare. 3) Se va preciza denumirea obligaţiei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială sau alte sume datorate bugetului general consolidat pentru care s-a calculat penalitate de nedeclarare, potrivit legii. 1. Denumire: Decizie de reducere a penalităţilor de nedeclarare 2. Format: A4/t1 3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 4. Se utilizează în baza art. 98 lit. c) şi art. 181 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în două exemplare de compartimentul de evidenţă pe plătitori. 6. Circulă: 1 exemplar la debitor; 1 exemplar la organul fiscal central. 7. Se arhivează 1 exemplar la organul fiscal central.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 727/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 727 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 727/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu