Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.71 din 11.01.2021

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 09 februarie 2021SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 245.273 din 23.12.2020 al Direcţiei generale politici agricole,în temeiul prevederilor:art. 57 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit prezentul ordin. Articolul I Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 6 mai 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul (51), cu următorul cuprins: Articolul 51
(1) Grupurile de producători din sectorul agricol/silvic care au obţinut recunoaşterea pentru una sau mai multe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse pot solicita ulterior o nouă recunoaştere pentru alte produse sau grupe de produse prevăzute la art. 3.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), grupul de producători depune documentele prevăzute la art. 5.
2. La articolul 12, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate , alineatele (21), (22) şi (23), cu următorul cuprins: (21) DAJ/Garda forestieră în a cărei rază teritorială se află sediul social al persoanei juridice solicitantă a recunoaşterii transmite DAJ/DAJ-urilor/Gărzii forestiere pe a cărei/căror rază teritorială se află membrii afiliaţi copii ale documentelor relevante pentru punctul/punctele de lucru din judeţul/judeţele respectiv(e), în vederea efectuării controlului la faţa locului a acestuia/acestora. (22) După efectuarea controlului prevăzut la alin. (21), DAJ/DAJ-urile/Garda forestieră, pe a cărei/căror rază teritorială se află membrii afiliaţi ai persoanei juridice care solicită avizul de recunoaştere, întocmeşte/întocmesc procesul-verbal/procesele verbale de constatare la momentul recunoaşterii, conform modelului prevăzut la anexa nr. 71, care se transmite/transmit către DAJ/Garda forestieră în a cărei rază teritorială îşi are sediul social grupul de producători. (23) DAJ/Garda forestieră, pe a cărei raza teritorială persoana juridică deţine sediul social, întocmeşte procesul-verbal de constatare la momentul recunoaşterii, în formatul prevăzut în anexa nr. 7. 3. La articolul 19, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate , alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:
(5) În cazul grupurilor de producători recunoscute de MADR/MMAP, care deţin sediul social într-un anumit judeţ, iar baza de producţie a membrilor se află în alt/alte judeţ(e), verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la faţa locului de fiecare structură de specialitate de la nivel teritorial a MADR/MMAP în care grupul de producători are membri, care vor întocmi procesul-verbal în vederea verificării menţinerii criteriilor de recunoaştere, în formatul prevăzut la anexa nr. 14.
(6) În vederea efectuării verificărilor de către DAJ/DAJ-urile/ Garda forestieră pe raza căreia/cărora persoana juridică are membri afiliaţi, documentaţia iniţială a persoanei juridice deţinută de către DAJ/Garda forestieră pe a cărei rază teritorială grupul de producători are sediul social şi în baza căreia se solicită o nouă recunoaştere pentru alte produse sau grupe de produse trebuie să fie comunicată în copie către DAJ/Garda forestieră în care grupul de producători are punctul/punctele de lucru şi în a cărei/căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, cu respectarea termenului prevăzut pentru eliberarea avizului.
(7) DAJ/Garda forestieră pe a cărei rază teritorială grupul de producători îşi are sediul social, în baza proceselor-verbale întocmite de direcţiile pentru agricultură judeţene/Garda forestieră, întocmeşte procesul-verbal în vederea verificării menţinerii criteriilor de recunoaştere, în formatul prevăzut la anexa nr. 13.
4. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice de aplicare. 5. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 71, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin. 6. După anexa nr. 13 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 14, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Aurel Simion,secretar de statMinistrul mediului, apelor şi pădurilor,Tánczos BarnaANEXA Nr. 1(Anexa nr. 71 la normele metodologice) PROCES-VERBAL DE CONSTATARE la momentul recunoaşterii Încheiat astăzi, .../.../... Subsemnatul, ........ ........ .........., având funcţia de ........ ........ ........ în cadrul1) ........ ........ ........, verificând îndeplinirea de către2) ........ ................ ..............., cu sediul în ........ ................ .........., la membrul ........ ........ .............. din ........ ........ ........, telefon/fax ........ ................ ........, cod fiscal ........ ........ ........, reprezentată prin ........ ................ .............., domiciliat în localitatea ........ ................ .........., str. ........ ................ nr. ......., bl. ........ ........., ap. ............, judeţul ........ ................ ........, posesor al BI/CI ..... seria ........ ........ nr. ............., eliberat/eliberată de ........ ................ ................ ........, la data de ........ ................ ..........., a criteriilor de recunoaştere în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele metodologice de aplicare ale acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016, cu modificările şi completările ulterioare, am constatat că: 1. Obiectul de activitate al solicitantului, la punctul conform statutului şi situaţiilor privind activitatea, (nu) corespunde prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016, cu modificările şi completările ulterioare, iar grupa/grupele de produse, respectiv produsul/produsele ........ ............. declarate face/fac obiectul activităţii comerciale de bază. 2. Conformitatea actului constitutiv cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor de aplicare a acesteia*), aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 3. Informaţii privind infrastructura solicitantului (membru) - spaţii de depozitare, hală de sortare, ambalare, maşini de ambalare, etichetare etc.: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 4. Informaţii privind mărimea suprafeţelor şi tipul culturilor, în cazul fermelor vegetale, sau mărimea şeptelului, în cazul fermelor zootehnice**) OBSERVAŢII: Grupurile de producători/Organizaţiile de producători sunt obligate să respecte prevederile menţionate la art. 6 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu anul al doilea de la recunoaştere. Ca urmare, la momentul recunoaşterii nu se fac verificări cu privire la respectarea prevederilor menţionate la art. 6 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Alte observaţii: ........ ................ ................ Întocmit: Numele şi prenumele ........ ............... Funcţia ........ ................ Semnătura ........ ............. Reprezentant solicitant Luat la cunoştinţă: Numele şi prenumele ........ .............. Funcţia ........ ........ ......... Semnătura ........ ........ ........ 1) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - pentru sectorul agricol. Structura de specialitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - pentru sectorul silvic. 2) Denumirea societăţii, societăţii agricole, cooperativei agricole sau a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare. *) Se completează numai în cazul persoanelor juridice. **) Aceste informaţii sunt necesare persoanei responsabile cu verificarea conformităţii dosarelor depuse, pentru a se asigura că grupul de producători/organizaţia de producători care urmează să obţină recunoaşterea poate să realizeze, începând cu anul al doilea de la recunoaştere, o valoare minimă a producţiei comercializate (VPC) conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 14 la normele metodologice) PROCES-VERBAL în vederea verificării menţinerii criteriilor de recunoaştere Încheiat astăzi .../.../..., Subsemnatul, ........ ........ ............, având funcţia de ........ ............. în cadrul1) ........ ..............., verificând îndeplinirea de către2) ........ ........ ........, cu sediul în ........ ........ ........, la membrul ........ ........... din ........ ..........., a menţinerii criteriilor de recunoaştere în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016, cu modificările şi completările ulterioare, am constatat că: 1. Obiectul de activitate al solicitantului, conform statutului şi situaţiilor privind activitatea, a fost/nu a fost menţinut în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor de aplicare a acesteia, iar grupa/grupele de produse, respectiv produsul/produsele ........ .............. declarate la recunoaştere face/fac/nu face/nu fac obiectul activităţii comerciale de bază. 2. Informaţii privind valoarea minimă a producţiei comercializate în comun [conform art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare], începând cu anul al II-lea de la recunoaştere. Valoarea minimă a producţiei comercializate în comun reprezintă: a)valoarea obţinută prin comercializarea produsului/produselor membrului GP din grupa/grupele, respectiv produsul/produsele pentru care a fost obţinut avizul de recunoaştere (VPC): ........ ..............; b)valoarea obţinută prin comercializarea produselor pentru care GP/OP (membrul GP) deţine recunoaşterea cumpărate de la alte persoane juridice/fizice în anul pentru care se face verificarea: ........ ............. .3. Se va menţiona dacă au fost respectate toate celelalte criterii prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) pct. 3 şi alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare. ........ ........ ............... 4. Informaţii privind infrastructura solicitantului membru GP (spaţii de depozitare, hală de sortare, ambalare, maşini de ambalare, etichetare etc.): .............. . 5. Alte observaţii: ........ ................ ........ .............. . Întocmit Numele şi prenumele ........ ............... Funcţia ................ Semnătura ........ ........ Reprezentant solicitant Luat la cunoştinţă Numele şi prenumele ........ .......... Funcţia ........ ........... Semnătura ........ ............. 1) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - pentru sectorul agricol. Structura de specialitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - pentru sectorul silvic. 2) Denumirea societăţii, societăţii agricole, cooperativei agricole sau a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 71/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 71 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 71/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu