Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.6385 din 06.12.2018

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul-cadru al proiectului-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 9 din 04 ianuarie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind conţinutul-cadru al proiectului-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor şi a altor lucrări de investiţii cu grad mare de repetabilitate, denumite în continuare proiect-tip. Articolul 2Proiectul-tip este proiectul destinat realizării construcţiilor de toate categoriile din cadrul obiectivelor de investiţii care se realizează în industrie, agricultură, transporturi, educaţie, sănătate, sport, precum şi construcţiile de locuinţe, social-culturale şi administrative ce fac parte din programe de investiţii specifice, cu scopul utilizării sustenabile a resurselor, în condiţii tehnice şi de eficienţă economică ridicate. Articolul 3Temele de proiectare pentru proiectele-tip vor fi întocmite de către autorităţi ale administraţiei publice ori instituţii interesate care derulează programele prevăzute la art. 2. Articolul 4Evaluarea costurilor aferente investiţiei de bază se stabileşte pe baza cap. I, secţiunea a 4-a „Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect prevăzută în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Proiectul-tip se adaptează de către proiectant în funcţie de condiţiile climatice, geologice, geotehnice şi seismice specifice de amplasament, precum şi de cele impuse de necesităţile de protecţie a patrimoniului cultural, în baza unor studii de specialitate dacă amplasamentul este stabilit sau în baza unor documentaţii tehnico-economice, în cazul în care există minimum două variante de amplasare în cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale. Articolul 6Actualizarea proiectelor-tip se va putea face în cazul în care proiectele existente nu mai întrunesc nivelul tehnic calitativ corespunzător ca urmare a evoluţiei tehnice în domeniul proiectării, tehnologiilor de execuţie, materialelor şi produselor pentru construcţii şi/sau în cazul în care devin aplicabile cerinţe superioare privind calitatea în construcţii, potrivit legii. Articolul 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Adrian Ionuţ Gâdea,secretar de statANEXĂInstrucţiuni privind conţinutul-cadru al proiectului-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate Termenii folosiţi în prezentele instrucţiuni la singular includ şi pluralul, termenii folosiţi la plural includ şi singularul, iar utilizarea unui termen la un gen include şi celălalt gen, cu excepţia cazului în care înţelesul din text exclude o astfel de extindere. Proiectul-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate - numit în continuare proiect-tip - trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să răspundă cerinţelor aplicabile de natură tehnică, economică şi tehnologică ale beneficiarului şi va cuprinde cel puţin următoarele capitole/subcapitole: I. PĂRŢI SCRISE I.1. Borderou de piese scrise şi desenate I.2. Lista şi semnăturile proiectanţilor I.3. Memoriu tehnic general I.3.1. Date şi indici care caracterizează proiectul-tip I.3.2. Soluţia tehnică I.4. Memorii tehnice pe specialităţi I.4.1. Memoriu de arhitectură I.4.2. Memoriu de structură I.4.3. Memorii instalaţii I.4.4. Memoriu de dotări şi instalaţii tehnologice I.5. Breviare de calcul I.6. Caiete de sarcini I.7. Liste cu cantităţi de lucrări I.8. Graficul general de realizare al proiectului-tip II. PĂRŢI DESENATE II.1. Planşe generale II. 2. Planşele aferente specialităţilor II.2.1. Planşe de arhitectură II.2.2. Planşe de structură II.2.3. Planşe de instalaţii II.2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice II.2.5. Planşe de dotări III. DETALII DE EXECUŢIE Capitolele/subcapitolele cuprinse în proiectul-tip vor avea următorul conţinut: I. PĂRŢI SCRISE I.1. Borderou de piese scrise şi desenate - cu precizarea capitolelor/subcapitolelor şi numărului paginii la care acestea se regăsesc I.2. Lista şi semnăturile proiectanţilor Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund. I.3. Memoriu tehnic general I.3.1. Date şi indici care caracterizează proiectul-tip: categoria de importanţă a construcţiei;

suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol şi utilă;

înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri;

volumul construcţiilor.NOTĂ: Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare a terenului sunt indicatori urbanistici necesari adaptării proiectului-tip la amplasamente şi sunt stabiliţi prin regulamentele locale de urbanism aprobate în corelare cu actele normative aplicabile. I.3.2. Soluţia tehnică a)caracteristici tehnice şi parametri specifici proiectului-tip; b)soluţia constructivă de realizare a proiectului-tip; c)necesarul de utilităţi cu modul de asigurare a acestora.I.4. Memorii tehnice pe specialităţi I.4.1. Memoriu de arhitectură Conţine descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii I.4.2. Memoriu de structură I.4.3. Memorii instalaţii Corespondente specialităţilor de instalaţii, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii I.4.4. Memoriu de dotări şi instalaţii tehnologice I.5. Breviare de calcul Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. În acestea se vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, combinaţiile de calcul, metodologia de calcul, verificările şi dimensionările, precum şi programele de calcul utilizate. I.6. Caiete de sarcini Caietele de sarcini sunt părţi integrante ale proiectului-tip, care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate. Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanţi, care prestează, în condiţiile legii, servicii de proiectare în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive. Caietele de sarcini, împreună cu planşele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor. Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată. 1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini: a)reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor; b)detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final; c)prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei; d)prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).2. Tipuri de caiete de sarcini 2.1. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi: a)caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii; b)caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.2.2. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi: a)caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor; b)caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi confecţii diverse; c)caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune; d)caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice.3. Conţinutul caietelor de sarcini Caietele de sarcini trebuie să cuprindă: a)nominalizarea planşelor, părţilor componente ale proiectului-tip, care guvernează lucrarea; b)descrierea obiectivului de investiţii; aspect, formă, caracteristici, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea; c)descrierea execuţiei lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuţie specifice şi etapele privind realizarea execuţiei; d)măsurători, probe, teste, verificări şi altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul execuţiei proiectului-tip; e)proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea pentru produsele/ materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiţii; f)standarde, normative şi alte prescripţii care trebuie respectate în cazul execuţiei proiectului-tip, produselor/ materialelor, confecţiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificărilor; g)condiţii privind recepţia.I.7. Liste cu cantităţi de lucrări Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine: a)centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (conform formularului F1 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni); b)centralizatorul cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări (conform formularului F2 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni); c)listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (conform formularului F3 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni); d)listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări şi active necorporale (conform formularului F4 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni); e)fişele tehnice ale utilajelor, echipamentelor tehnologice, de transport şi dotărilor (conform formularului F5 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni); f)listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS - organizare de şantier (conform formularului F3 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni).NOTĂ: Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării. I.8. Graficul general de realizare a proiectului-tip Graficul general de realizare a proiectului-tip reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de construire (conform formularului F6 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni). NOTĂ: Formularele F1-F6 fac parte integrantă din anexa la prezentele instrucţiuni. II. PĂRŢI DESENATE Sunt documentele principale ale proiectului-tip pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din: II.1. Planşe generale Sunt planşe de ansamblu şi cuprind: a)planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a construcţiilor, accesurilor în construcţii, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea; b)planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/ transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi cerinţele specifice ale oţelului, clasa betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea; c)planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.II. 2. Planşele aferente specialităţilor Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei. Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii. Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind: II.2.1. Planşe de arhitectură Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură: planurile de arhitectură ale fiecărui nivel subteran şi suprateran, inclusiv sistemul de acoperire, cotate, cu indicarea funcţiunilor şi finisajelor, cu mobilier reprezentat; secţiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor; faţade, cu indicarea finisajelor.II.2.2. Planşe de structură Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind: planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul.II.2.3. Planşe de instalaţii Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea. II.2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume: planşe de ansamblu; scheme ale fluxului tehnologic; scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice; planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj; diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării; liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.II.2.5. Planşe de dotări Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru: piese de mobilier; elemente de inventar gospodăresc; dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor; dotări necesare securităţii muncii; alte dotări necesare în funcţie de specific.NOTĂ: La elaborarea proiectelor, materialele, confecţiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa. Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător). III. DETALII DE EXECUŢIE Detaliile de execuţie, parte componentă a proiectului-tip, respectă prevederile acestuia şi detaliază soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii. În funcţie de complexitatea proiectului, anumite detalii de execuţie se pot elabora/definitiva la adaptarea proiectului la amplasament şi/sau pe parcursul execuţiei obiectivelor de investiţii (proiectantul va specifica pe planşe care sunt detaliile de execuţie ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel). Detaliile de execuţie pot fi de 3 tipuri: a)detalii de execuţie privind soluţionările elaborate de proiectant; b)detalii de execuţie pentru echiparea obiectivului de investiţii, în timpul execuţiei, cu aparatură şi echipamente; c)detalii de execuţie curente standardizate sau detalii de execuţie care depind de un specific tehnologic, care se vor executa, de regulă, de către constructor.În toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul poate, în cadrul asistenţei tehnice pentru adaptarea proiectului-tip, să supervizeze întocmirea şi adaptarea funcţională a tuturor detaliilor de execuţie, indiferent de elaboratorul acestora. În cazul în care proiectantul nu supervizează întocmirea şi adaptarea funcţională a tuturor detaliilor de execuţie, asistenţa tehnică, întocmirea şi adaptarea funcţională a detaliilor de execuţie vor fi asigurate de elaboratorul proiectului de adaptare a proiectului-tip. ANEXĂla Instrucţiuni FORMULARUL F1 OBIECTIV ........ ................ (denumirea) Proiectant, ........ ................ ................ .......... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz. general Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) Din care: C+M
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 1.2.1 ..... ....
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 1.3.1 .... ....
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 1.4.1 .... ....
2 Realizarea utilităţilor necesare obiectivului
3.5 Proiectare
4 Investiţia de bază 4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente acestora 4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice ....
5.1 Organizare de şantier 5.1.1 .... 5.1.2 ....
6.2 Probe tehnologice şi teste
Total valoare (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adăugată
Total valoare (inclusiv TVA):

Proiectant, ........ ................ .............. (numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S. PRECIZARE: Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2. Coloanele 3 şi 4 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. FORMULARUL F2 OBIECTIV ........ ................ (denumirea) Proiectant, ........ ................ ................ .......... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări Obiectul ............

Nr. cap./subcap. deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrări Valoarea (exclusiv TVA)
lei
1 2 3
4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente acestora
4.1.1 Terasamente
4.1.2 Rezistenţă
4.1.3 Arhitectură
4.1.4 Instalaţii
Total I
4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice
Total II
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport
4.5 Dotări
4.6 Active necorporale
Total III
6.2 Probe tehnologice şi teste
Total IV
Total valoare (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adăugată
Total valoare

Proiectant, ........ ................ ........... (numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S. PRECIZARE: Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2. Coloana 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. FORMULARUL F3 OBIECTIV ........ ................ (denumirea) Proiectant, ........ ................ ................ .......... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) LISTA cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări Obiectul ........ ........ Categoria de lucrări .........

- lei -
Nr. crt. Capitolul de lucrări U.M. Cantitate Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ........ .......... Total a) + b) + c) + d) M Materiale (3 x 4a) m Manoperă (3 x 4b) U Utilaj (3 x 4c) t Transport (3 x 4d) T Total (3 x 4)
SECŢIUNE TEHNICĂ SECŢIUNE FINANCIARĂ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Capitol de lucrare 1.1. Subcapitol 1.2. Subcapitol ................
2 Capitol de lucrare 2.1. Subcapitol 2.2. Subcapitol ................
..... ........ ................ ........ ........
Cheltuieli directe M m U t T
Alte cheltuieli directe: - CAS - şomaj - fond de risc - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:
Total cheltuieli directe M(O) m(O) U(O) t(O) T(O)
Cheltuieli indirecte = T(O) x% I(O)
Profit = [T(O) + I(O)] x% P(O)
TOTAL GENERAL V(O) = T(O) + I(O) + P(O)

Proiectant, ........ ................ ........... (numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S. PRECIZĂRI: Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1-3. Coloanele 4-9 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. FORMULARUL F4 OBIECTIV ........ ................ (denumirea) Proiectant, ........ ................ ................ .......... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) LISTA cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări şi active necorporale

Nr. crt. Denumirea U.M. Preţul unitar - lei/U.M. - Valoarea (exclusiv TVA) (3 x 4) - lei - Fişa tehnică ataşată
0 1 2 3 4 5
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
a)... Fişa tehnică nr. ...
b)... Fişa tehnică nr. ...
..... Fişa tehnică nr. ...
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport
a)... Fişa tehnică nr. ...
b)... Fişa tehnică nr. ...
..... Fişa tehnică nr. ...
Dotări Fişa tehnică nr. ...
Active necorporale Fişa tehnică nr. ...
TOTAL

Proiectant, ........ ................ ........ ............... (numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S. PRECIZARE: Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2. Coloanele 3-5 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. FORMULARUL F5 OBIECTIV ........ ................ (denumirea) Proiectant, ........ ................ ................ .......... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) FIŞA TEHNICĂ Nr. ...... (Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.) Utilajul, echipamentul tehnologic: ........ ........ (denumirea)

Nr. crt. Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0 1 2 3
1 Parametri tehnici şi funcţionali ........ ................ ........ ...........
2 Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare ........
3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante ........
4 Condiţii de garanţie şi postgaranţie
5 Condiţii cu caracter tehnic

Proiectant, ........ ................ ........ ............... (numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S. PRECIZARE: Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. FORMULARUL F6 OBIECTIV ........ ................ (denumirea) Proiectant, ........ ................ ................ .......... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) GRAFICUL GENERAL de realizare a proiectului-tip

Nr. crt. Denumirea obiectivului/categoriei de lucrări Anul 1 ... Anul n
Luna
1 2 3 ... n
I Organizare de şantier
1 Obiect ....... Categoria de lucrări:
2 Obiect ....... Categoria de lucrări:
... Obiect ...... Categoria de lucrări:

Proiectant, ........ ................ ........ ............... (numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 6385/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 6385 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Bună ziua, Sunteți un om de afaceri sau o femeie? Aveți nevoie de un împrumut de urgență? Afacerea sau proiectul dvs. necesită finanțare sau aveți nevoie de bani pentru a cumpăra o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut pentru a vă achita datoria? Și ați fost atât de greu să obțineți un împrumut de la băncile locale sau de la alte instituții financiare? Dacă răspunsul dvs. este da, vă sfătuiesc să contactați compania Global Finance prin (globalfinancingfund@gmail.com)   Compania Global Finance este o organizație globală de creditare dedicată furnizării de credite de numerar rapide, securizate și negarantate persoanelor fizice și companiilor la o rată a dobânzii subvenționată de 2,5%. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare din întreaga lume. Când aplicați cu noi, solicitați o companie de încredere care vă îngrijește de nevoile dvs. de finanțare. Vom avea grijă de voi în întregul proces. ** OFERIM TOATE SERVICIILE DE ÎMPRUMUT ** Pentru a afla mai multe despre finanțarea de la Global Finance, contactați-ne prin e-mail sau cu numărul WhatsApp de mai jos. Email: (globalfinancingfund@gmail.com) sau (reply.globalfinance@gmail.com) WhatsApp: (+17722073517) Așteptăm înainte să vă auzim cât mai curând posibil.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 6385/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu