Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 623 din 23 septembrie 2004

privind legitimatiile eliberate executorilor fiscali care duc la indeplinire masurile asiguratorii si efectueaza procedura de executare silita a creantelor fiscale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 896 din  1 octombrie 2004

    In temeiul dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 134 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Pentru ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de executare silita a creantelor fiscale, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se vor elibera legitimatii executorilor fiscali, conform modelelor din anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Executorii fiscali sunt persoane angajate in cadrul compartimentelor de specialitate de la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene, al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, al administratiilor finantelor publice, desemnate de conducatorul organului de executare sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita a creantelor fiscale.
    Art. 3
    (1) Legitimatiile prevazute la art. 1 si 6, denumite in continuare legitimatii de executor fiscal, atesta o imputernicire speciala a executorului fiscal in fata debitorului sau a tertilor, ce implica exercitiul autoritatii de stat, acordata acestuia pe timpul exercitarii atributiilor ce ii revin, potrivit prevederilor titlului VIII din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    (2) Legitimatia de executor fiscal este valabila numai insotita de delegatia semnata de catre conducatorul unitatii al carui angajat este titularul acesteia.
    Art. 4
    Legitimatiile de executor fiscal dau dreptul executorului fiscal sa intre in orice incinta sau incapere a debitorului, sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile sau valorile, sa solicite si sa cerceteze orice document ori element material care poate constitui o proba in determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sa primeasca concursul organelor de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice, precum si sa obtina relatiile solicitate de la persoane fizice sau juridice ori de la alte organe competente, prevazute de lege.
    Art. 5
    (1) Legitimatiile de executor fiscal au regim special, se tiparesc de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., se achita si se distribuie de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala directiilor generale ale finantelor publice judetene, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, precum si administratiilor finantelor publice, care le vor elibera nominal.
    (2) Numerotarea legitimatiilor de executor fiscal se face de catre fiecare dintre directiile prevazute la alin. (1), de la nr. 1 si in continuare.
    (3) Eliberarea legitimatiilor de executor fiscal se va face la propunerea organelor de executare in cadrul carora sunt angajate persoane care au calitatea de executor fiscal, pe baza unei evidente sub forma de tabele in care se vor mentiona, pentru fiecare legitimatie, numarul acesteia, numele, prenumele, codul numeric personal si functia titularului legitimatiei, unitatea, data eliberarii si semnatura de primire.
    (4) Legitimatiile de executor fiscal sunt valabile 5 ani de la data eliberarii lor.
    (5) Pierderea sau furtul legitimatiei de executor fiscal se publica in presa si se anunta directiei emitente, in termen de 15 zile, in vederea consemnarii in evidenta prevazuta la alin. (3) si eliberarii unei noi legitimatii.
    (6) La data incetarii calitatii de executor fiscal a titularului legitimatiei, acesta o va depune la organul care a eliberat-o, in vederea anularii, care va fi consemnata in evidenta prevazuta la alin. (3).
    Art. 6
    De la data intrarii in vigoare a prezentului ordin si pana la tiparirea legitimatiei, pentru ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de executare silita a creantelor fiscale, executorii fiscali vor utiliza legitimatii de executor fiscal emise de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si de catre administratiile finantelor publice, care vor cuprinde elementele prevazute de modelele din anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Presedintele Agentiei Nationale
                           de Administrare Fiscala,
                           Neculae Eugeniu Plaiasu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|    Titularul are calitatea de                    GUVERNUL ROMANIEI           |
|executor fiscal si are dreptul sa                                             |
|aduca la indeplinire masurile               MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     |
|asiguratorii si sa efectueze                                                  |
|procedura de executare silita pentru      AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE   |
|creantele fiscale, sa intre in orice                    FISCALA               |
|incinta sau incapere a debitorului,                                           |
|sa cerceteze toate locurile in care       DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE   |
|acesta isi pastreaza bunurile sau              A MARILOR CONTRIBUABILI        |
|valorile, sa solicite si sa cerceteze                                         |
|orice document sau element material     LEGITIMATIE DE EXECUTOR FISCAL        |
|pentru determinarea bunurilor           NR. ............                      |
|proprietate a debitorului, sa                                                 |
|primeasca concursul organelor de                  _______________             |
|politie, jandarmerie si alti agenti     NUME:    |_______________|  ________  |
|ai fortei publice, precum si sa obtina            _______________  |        | |
|relatiile solicitate de la persoane     PRENUME: |_______________| |        | |
|fizice sau juridice ori de la alte                _______________  |  Poza  | |
|organe competente, conform              C.N.P.:  |_______________| |        | |
|Ordonantei Guvernului nr. 92/2003                 _______________  |________| |
|privind Codul de procedura fiscala,     FUNCTIA: |_______________|            |
|republicata.                                                                  |
|    Legitimatia de executor fiscal                                            |
|este valabila numai insotita de         DATA         ____________   DIRECTOR  |
|delegatia semnata de catre              ELIBERARII: |____________|  EXECUTIV, |
|conducatorul unitatii al carui                                                |
|angajat este titularul acesteia.                                              |
|                                                                              |
|   Legitimatia este valabila 5 ani                                            |
|       de la data eliberarii                                                  |
| Legitimatia nu este transmisibila                                            |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|    Titularul are calitatea de                    GUVERNUL ROMANIEI           |
|executor fiscal si are dreptul sa                                             |
|aduca la indeplinire masurile               MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     |
|asiguratorii si sa efectueze                                                  |
|procedura de executare silita pentru      AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE   |
|creantele fiscale, sa intre in orice                    FISCALA               |
|incinta sau incapere a debitorului,                                           |
|sa cerceteze toate locurile in care        DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR     |
|acesta isi pastreaza bunurile sau                       PUBLICE               |
|valorile, sa solicite si sa cerceteze                                         |
|orice document sau element material     LEGITIMATIE DE EXECUTOR FISCAL        |
|pentru determinarea bunurilor           NR. ............                      |
|proprietate a debitorului, sa                                                 |
|primeasca concursul organelor de                   ______________             |
|politie, jandarmerie si alti agenti     NUME:     |______________|  ________  |
|ai fortei publice, precum si sa obtina             ______________  |        | |
|relatiile solicitate de la persoane     PRENUME:  |______________| |        | |
|fizice sau juridice ori de la alte                 ______________  |  Poza  | |
|organe competente, conform              C.N.P.:   |______________| |        | |
|Ordonantei Guvernului nr. 92/2003                  ______________  |________| |
|privind Codul de procedura fiscala,     FUNCTIA:  |______________|            |
|republicata.                                       ______________             |
|    Legitimatia de executor fiscal      UNITATEA: |______________|            |
|este valabila numai insotita de                                               |
|delegatia semnata de catre              DATA         ____________   DIRECTOR  |
|conducatorul unitatii al carui          ELIBERARII: |____________|  EXECUTIV, |
|angajat este titularul acesteia.                                              |
|                                                                              |
|   Legitimatia este valabila 5 ani                                            |
|       de la data eliberarii                                                  |
| Legitimatia nu este transmisibila                                            |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2

                             GUVERNUL ROMANIEI
                       MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
                 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

    Directia Generala a Finantelor Publice ..........................

                       LEGITIMATIE DE EXECUTOR FISCAL
                             Nr. ............

    Numele: .................................                ___________
    Prenumele: ..............................               |           |
    C.N.P.: .................................               |           |
    Functia: ................................               |    POZA   |
    Unitatea: ...............................               |           |
    Data eliberarii: ........................               |___________|

                                                           Director executiv,
________________________________________________________________________________

    Titularul are calitatea de executor fiscal si are dreptul sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita pentru creantele bugetare, sa intre in orice incinta sau incapere a debitorului, sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile ori valorile, sa solicite si sa cerceteze orice document sau element material pentru determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sa primeasca concursul organelor de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice, precum si sa obtina relatiile solicitate de la persoane fizice sau juridice ori de la alte organe competente, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
    Legitimatia de executor fiscal este valabila numai insotita de delegatia semnata de catre conducatorul unitatii al carui angajat este titularul acesteia.

          Legitimatia este valabila 5 ani de la data eliberarii.
                     Legitimatia nu este transmisibila.

                             GUVERNUL ROMANIEI
                       MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
                 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

          Directia generala de administrare a marilor contribuabili

                       LEGITIMATIE DE EXECUTOR FISCAL
                             Nr. ............
                                                             ___________
    Numele: .................................               |           |
    Prenumele: ..............................               |           |
    C.N.P.: .................................               |    POZA   |
    Functia: ................................               |           |
    Data eliberarii: ........................               |___________|
                                                           Director executiv,
________________________________________________________________________________

    Titularul are calitatea de executor fiscal si are dreptul sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita pentru creantele bugetare, sa intre in orice incinta sau incapere a debitorului, sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile sau valorile, sa solicite si sa cerceteze orice document ori element material pentru determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sa primeasca concursul organelor de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice, precum si sa obtina relatiile solicitate de la persoane fizice sau juridice ori de la alte organe competente, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
    Legitimatia de executor fiscal este valabila numai insotita de delegatia semnata de catre conducatorul unitatii al carui angajat este titularul acesteia.

           Legitimatia este valabila 5 ani de la data eliberarii.
                     Legitimatia nu este transmisibila.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 623/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 623 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 623/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu