Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 623 din 23 septembrie 2004

privind legitimatiile eliberate executorilor fiscali care duc la indeplinire masurile asiguratorii si efectueaza procedura de executare silita a creantelor fiscale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 896 din  1 octombrie 2004

    In temeiul dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 134 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Pentru ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de executare silita a creantelor fiscale, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se vor elibera legitimatii executorilor fiscali, conform modelelor din anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Executorii fiscali sunt persoane angajate in cadrul compartimentelor de specialitate de la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene, al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, al administratiilor finantelor publice, desemnate de conducatorul organului de executare sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita a creantelor fiscale.
    Art. 3
    (1) Legitimatiile prevazute la art. 1 si 6, denumite in continuare legitimatii de executor fiscal, atesta o imputernicire speciala a executorului fiscal in fata debitorului sau a tertilor, ce implica exercitiul autoritatii de stat, acordata acestuia pe timpul exercitarii atributiilor ce ii revin, potrivit prevederilor titlului VIII din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    (2) Legitimatia de executor fiscal este valabila numai insotita de delegatia semnata de catre conducatorul unitatii al carui angajat este titularul acesteia.
    Art. 4
    Legitimatiile de executor fiscal dau dreptul executorului fiscal sa intre in orice incinta sau incapere a debitorului, sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile sau valorile, sa solicite si sa cerceteze orice document ori element material care poate constitui o proba in determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sa primeasca concursul organelor de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice, precum si sa obtina relatiile solicitate de la persoane fizice sau juridice ori de la alte organe competente, prevazute de lege.
    Art. 5
    (1) Legitimatiile de executor fiscal au regim special, se tiparesc de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., se achita si se distribuie de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala directiilor generale ale finantelor publice judetene, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, precum si administratiilor finantelor publice, care le vor elibera nominal.
    (2) Numerotarea legitimatiilor de executor fiscal se face de catre fiecare dintre directiile prevazute la alin. (1), de la nr. 1 si in continuare.
    (3) Eliberarea legitimatiilor de executor fiscal se va face la propunerea organelor de executare in cadrul carora sunt angajate persoane care au calitatea de executor fiscal, pe baza unei evidente sub forma de tabele in care se vor mentiona, pentru fiecare legitimatie, numarul acesteia, numele, prenumele, codul numeric personal si functia titularului legitimatiei, unitatea, data eliberarii si semnatura de primire.
    (4) Legitimatiile de executor fiscal sunt valabile 5 ani de la data eliberarii lor.
    (5) Pierderea sau furtul legitimatiei de executor fiscal se publica in presa si se anunta directiei emitente, in termen de 15 zile, in vederea consemnarii in evidenta prevazuta la alin. (3) si eliberarii unei noi legitimatii.
    (6) La data incetarii calitatii de executor fiscal a titularului legitimatiei, acesta o va depune la organul care a eliberat-o, in vederea anularii, care va fi consemnata in evidenta prevazuta la alin. (3).
    Art. 6
    De la data intrarii in vigoare a prezentului ordin si pana la tiparirea legitimatiei, pentru ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de executare silita a creantelor fiscale, executorii fiscali vor utiliza legitimatii de executor fiscal emise de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si de catre administratiile finantelor publice, care vor cuprinde elementele prevazute de modelele din anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Presedintele Agentiei Nationale
                           de Administrare Fiscala,
                           Neculae Eugeniu Plaiasu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|    Titularul are calitatea de                    GUVERNUL ROMANIEI           |
|executor fiscal si are dreptul sa                                             |
|aduca la indeplinire masurile               MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     |
|asiguratorii si sa efectueze                                                  |
|procedura de executare silita pentru      AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE   |
|creantele fiscale, sa intre in orice                    FISCALA               |
|incinta sau incapere a debitorului,                                           |
|sa cerceteze toate locurile in care       DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE   |
|acesta isi pastreaza bunurile sau              A MARILOR CONTRIBUABILI        |
|valorile, sa solicite si sa cerceteze                                         |
|orice document sau element material     LEGITIMATIE DE EXECUTOR FISCAL        |
|pentru determinarea bunurilor           NR. ............                      |
|proprietate a debitorului, sa                                                 |
|primeasca concursul organelor de                  _______________             |
|politie, jandarmerie si alti agenti     NUME:    |_______________|  ________  |
|ai fortei publice, precum si sa obtina            _______________  |        | |
|relatiile solicitate de la persoane     PRENUME: |_______________| |        | |
|fizice sau juridice ori de la alte                _______________  |  Poza  | |
|organe competente, conform              C.N.P.:  |_______________| |        | |
|Ordonantei Guvernului nr. 92/2003                 _______________  |________| |
|privind Codul de procedura fiscala,     FUNCTIA: |_______________|            |
|republicata.                                                                  |
|    Legitimatia de executor fiscal                                            |
|este valabila numai insotita de         DATA         ____________   DIRECTOR  |
|delegatia semnata de catre              ELIBERARII: |____________|  EXECUTIV, |
|conducatorul unitatii al carui                                                |
|angajat este titularul acesteia.                                              |
|                                                                              |
|   Legitimatia este valabila 5 ani                                            |
|       de la data eliberarii                                                  |
| Legitimatia nu este transmisibila                                            |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|    Titularul are calitatea de                    GUVERNUL ROMANIEI           |
|executor fiscal si are dreptul sa                                             |
|aduca la indeplinire masurile               MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     |
|asiguratorii si sa efectueze                                                  |
|procedura de executare silita pentru      AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE   |
|creantele fiscale, sa intre in orice                    FISCALA               |
|incinta sau incapere a debitorului,                                           |
|sa cerceteze toate locurile in care        DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR     |
|acesta isi pastreaza bunurile sau                       PUBLICE               |
|valorile, sa solicite si sa cerceteze                                         |
|orice document sau element material     LEGITIMATIE DE EXECUTOR FISCAL        |
|pentru determinarea bunurilor           NR. ............                      |
|proprietate a debitorului, sa                                                 |
|primeasca concursul organelor de                   ______________             |
|politie, jandarmerie si alti agenti     NUME:     |______________|  ________  |
|ai fortei publice, precum si sa obtina             ______________  |        | |
|relatiile solicitate de la persoane     PRENUME:  |______________| |        | |
|fizice sau juridice ori de la alte                 ______________  |  Poza  | |
|organe competente, conform              C.N.P.:   |______________| |        | |
|Ordonantei Guvernului nr. 92/2003                  ______________  |________| |
|privind Codul de procedura fiscala,     FUNCTIA:  |______________|            |
|republicata.                                       ______________             |
|    Legitimatia de executor fiscal      UNITATEA: |______________|            |
|este valabila numai insotita de                                               |
|delegatia semnata de catre              DATA         ____________   DIRECTOR  |
|conducatorul unitatii al carui          ELIBERARII: |____________|  EXECUTIV, |
|angajat este titularul acesteia.                                              |
|                                                                              |
|   Legitimatia este valabila 5 ani                                            |
|       de la data eliberarii                                                  |
| Legitimatia nu este transmisibila                                            |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2

                             GUVERNUL ROMANIEI
                       MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
                 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

    Directia Generala a Finantelor Publice ..........................

                       LEGITIMATIE DE EXECUTOR FISCAL
                             Nr. ............

    Numele: .................................                ___________
    Prenumele: ..............................               |           |
    C.N.P.: .................................               |           |
    Functia: ................................               |    POZA   |
    Unitatea: ...............................               |           |
    Data eliberarii: ........................               |___________|

                                                           Director executiv,
________________________________________________________________________________

    Titularul are calitatea de executor fiscal si are dreptul sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita pentru creantele bugetare, sa intre in orice incinta sau incapere a debitorului, sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile ori valorile, sa solicite si sa cerceteze orice document sau element material pentru determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sa primeasca concursul organelor de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice, precum si sa obtina relatiile solicitate de la persoane fizice sau juridice ori de la alte organe competente, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
    Legitimatia de executor fiscal este valabila numai insotita de delegatia semnata de catre conducatorul unitatii al carui angajat este titularul acesteia.

          Legitimatia este valabila 5 ani de la data eliberarii.
                     Legitimatia nu este transmisibila.

                             GUVERNUL ROMANIEI
                       MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
                 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

          Directia generala de administrare a marilor contribuabili

                       LEGITIMATIE DE EXECUTOR FISCAL
                             Nr. ............
                                                             ___________
    Numele: .................................               |           |
    Prenumele: ..............................               |           |
    C.N.P.: .................................               |    POZA   |
    Functia: ................................               |           |
    Data eliberarii: ........................               |___________|
                                                           Director executiv,
________________________________________________________________________________

    Titularul are calitatea de executor fiscal si are dreptul sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita pentru creantele bugetare, sa intre in orice incinta sau incapere a debitorului, sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile sau valorile, sa solicite si sa cerceteze orice document ori element material pentru determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sa primeasca concursul organelor de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice, precum si sa obtina relatiile solicitate de la persoane fizice sau juridice ori de la alte organe competente, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
    Legitimatia de executor fiscal este valabila numai insotita de delegatia semnata de catre conducatorul unitatii al carui angajat este titularul acesteia.

           Legitimatia este valabila 5 ani de la data eliberarii.
                     Legitimatia nu este transmisibila.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 623/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 623 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 623/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu