Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 623 din 23 septembrie 2004

privind legitimatiile eliberate executorilor fiscali care duc la indeplinire masurile asiguratorii si efectueaza procedura de executare silita a creantelor fiscale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 896 din  1 octombrie 2004

    In temeiul dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 134 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Pentru ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de executare silita a creantelor fiscale, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se vor elibera legitimatii executorilor fiscali, conform modelelor din anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Executorii fiscali sunt persoane angajate in cadrul compartimentelor de specialitate de la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene, al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, al administratiilor finantelor publice, desemnate de conducatorul organului de executare sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita a creantelor fiscale.
    Art. 3
    (1) Legitimatiile prevazute la art. 1 si 6, denumite in continuare legitimatii de executor fiscal, atesta o imputernicire speciala a executorului fiscal in fata debitorului sau a tertilor, ce implica exercitiul autoritatii de stat, acordata acestuia pe timpul exercitarii atributiilor ce ii revin, potrivit prevederilor titlului VIII din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    (2) Legitimatia de executor fiscal este valabila numai insotita de delegatia semnata de catre conducatorul unitatii al carui angajat este titularul acesteia.
    Art. 4
    Legitimatiile de executor fiscal dau dreptul executorului fiscal sa intre in orice incinta sau incapere a debitorului, sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile sau valorile, sa solicite si sa cerceteze orice document ori element material care poate constitui o proba in determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sa primeasca concursul organelor de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice, precum si sa obtina relatiile solicitate de la persoane fizice sau juridice ori de la alte organe competente, prevazute de lege.
    Art. 5
    (1) Legitimatiile de executor fiscal au regim special, se tiparesc de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., se achita si se distribuie de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala directiilor generale ale finantelor publice judetene, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, precum si administratiilor finantelor publice, care le vor elibera nominal.
    (2) Numerotarea legitimatiilor de executor fiscal se face de catre fiecare dintre directiile prevazute la alin. (1), de la nr. 1 si in continuare.
    (3) Eliberarea legitimatiilor de executor fiscal se va face la propunerea organelor de executare in cadrul carora sunt angajate persoane care au calitatea de executor fiscal, pe baza unei evidente sub forma de tabele in care se vor mentiona, pentru fiecare legitimatie, numarul acesteia, numele, prenumele, codul numeric personal si functia titularului legitimatiei, unitatea, data eliberarii si semnatura de primire.
    (4) Legitimatiile de executor fiscal sunt valabile 5 ani de la data eliberarii lor.
    (5) Pierderea sau furtul legitimatiei de executor fiscal se publica in presa si se anunta directiei emitente, in termen de 15 zile, in vederea consemnarii in evidenta prevazuta la alin. (3) si eliberarii unei noi legitimatii.
    (6) La data incetarii calitatii de executor fiscal a titularului legitimatiei, acesta o va depune la organul care a eliberat-o, in vederea anularii, care va fi consemnata in evidenta prevazuta la alin. (3).
    Art. 6
    De la data intrarii in vigoare a prezentului ordin si pana la tiparirea legitimatiei, pentru ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de executare silita a creantelor fiscale, executorii fiscali vor utiliza legitimatii de executor fiscal emise de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si de catre administratiile finantelor publice, care vor cuprinde elementele prevazute de modelele din anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Presedintele Agentiei Nationale
                           de Administrare Fiscala,
                           Neculae Eugeniu Plaiasu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|    Titularul are calitatea de                    GUVERNUL ROMANIEI           |
|executor fiscal si are dreptul sa                                             |
|aduca la indeplinire masurile               MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     |
|asiguratorii si sa efectueze                                                  |
|procedura de executare silita pentru      AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE   |
|creantele fiscale, sa intre in orice                    FISCALA               |
|incinta sau incapere a debitorului,                                           |
|sa cerceteze toate locurile in care       DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE   |
|acesta isi pastreaza bunurile sau              A MARILOR CONTRIBUABILI        |
|valorile, sa solicite si sa cerceteze                                         |
|orice document sau element material     LEGITIMATIE DE EXECUTOR FISCAL        |
|pentru determinarea bunurilor           NR. ............                      |
|proprietate a debitorului, sa                                                 |
|primeasca concursul organelor de                  _______________             |
|politie, jandarmerie si alti agenti     NUME:    |_______________|  ________  |
|ai fortei publice, precum si sa obtina            _______________  |        | |
|relatiile solicitate de la persoane     PRENUME: |_______________| |        | |
|fizice sau juridice ori de la alte                _______________  |  Poza  | |
|organe competente, conform              C.N.P.:  |_______________| |        | |
|Ordonantei Guvernului nr. 92/2003                 _______________  |________| |
|privind Codul de procedura fiscala,     FUNCTIA: |_______________|            |
|republicata.                                                                  |
|    Legitimatia de executor fiscal                                            |
|este valabila numai insotita de         DATA         ____________   DIRECTOR  |
|delegatia semnata de catre              ELIBERARII: |____________|  EXECUTIV, |
|conducatorul unitatii al carui                                                |
|angajat este titularul acesteia.                                              |
|                                                                              |
|   Legitimatia este valabila 5 ani                                            |
|       de la data eliberarii                                                  |
| Legitimatia nu este transmisibila                                            |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|    Titularul are calitatea de                    GUVERNUL ROMANIEI           |
|executor fiscal si are dreptul sa                                             |
|aduca la indeplinire masurile               MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     |
|asiguratorii si sa efectueze                                                  |
|procedura de executare silita pentru      AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE   |
|creantele fiscale, sa intre in orice                    FISCALA               |
|incinta sau incapere a debitorului,                                           |
|sa cerceteze toate locurile in care        DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR     |
|acesta isi pastreaza bunurile sau                       PUBLICE               |
|valorile, sa solicite si sa cerceteze                                         |
|orice document sau element material     LEGITIMATIE DE EXECUTOR FISCAL        |
|pentru determinarea bunurilor           NR. ............                      |
|proprietate a debitorului, sa                                                 |
|primeasca concursul organelor de                   ______________             |
|politie, jandarmerie si alti agenti     NUME:     |______________|  ________  |
|ai fortei publice, precum si sa obtina             ______________  |        | |
|relatiile solicitate de la persoane     PRENUME:  |______________| |        | |
|fizice sau juridice ori de la alte                 ______________  |  Poza  | |
|organe competente, conform              C.N.P.:   |______________| |        | |
|Ordonantei Guvernului nr. 92/2003                  ______________  |________| |
|privind Codul de procedura fiscala,     FUNCTIA:  |______________|            |
|republicata.                                       ______________             |
|    Legitimatia de executor fiscal      UNITATEA: |______________|            |
|este valabila numai insotita de                                               |
|delegatia semnata de catre              DATA         ____________   DIRECTOR  |
|conducatorul unitatii al carui          ELIBERARII: |____________|  EXECUTIV, |
|angajat este titularul acesteia.                                              |
|                                                                              |
|   Legitimatia este valabila 5 ani                                            |
|       de la data eliberarii                                                  |
| Legitimatia nu este transmisibila                                            |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2

                             GUVERNUL ROMANIEI
                       MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
                 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

    Directia Generala a Finantelor Publice ..........................

                       LEGITIMATIE DE EXECUTOR FISCAL
                             Nr. ............

    Numele: .................................                ___________
    Prenumele: ..............................               |           |
    C.N.P.: .................................               |           |
    Functia: ................................               |    POZA   |
    Unitatea: ...............................               |           |
    Data eliberarii: ........................               |___________|

                                                           Director executiv,
________________________________________________________________________________

    Titularul are calitatea de executor fiscal si are dreptul sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita pentru creantele bugetare, sa intre in orice incinta sau incapere a debitorului, sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile ori valorile, sa solicite si sa cerceteze orice document sau element material pentru determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sa primeasca concursul organelor de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice, precum si sa obtina relatiile solicitate de la persoane fizice sau juridice ori de la alte organe competente, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
    Legitimatia de executor fiscal este valabila numai insotita de delegatia semnata de catre conducatorul unitatii al carui angajat este titularul acesteia.

          Legitimatia este valabila 5 ani de la data eliberarii.
                     Legitimatia nu este transmisibila.

                             GUVERNUL ROMANIEI
                       MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
                 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

          Directia generala de administrare a marilor contribuabili

                       LEGITIMATIE DE EXECUTOR FISCAL
                             Nr. ............
                                                             ___________
    Numele: .................................               |           |
    Prenumele: ..............................               |           |
    C.N.P.: .................................               |    POZA   |
    Functia: ................................               |           |
    Data eliberarii: ........................               |___________|
                                                           Director executiv,
________________________________________________________________________________

    Titularul are calitatea de executor fiscal si are dreptul sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita pentru creantele bugetare, sa intre in orice incinta sau incapere a debitorului, sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile sau valorile, sa solicite si sa cerceteze orice document ori element material pentru determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sa primeasca concursul organelor de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice, precum si sa obtina relatiile solicitate de la persoane fizice sau juridice ori de la alte organe competente, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
    Legitimatia de executor fiscal este valabila numai insotita de delegatia semnata de catre conducatorul unitatii al carui angajat este titularul acesteia.

           Legitimatia este valabila 5 ani de la data eliberarii.
                     Legitimatia nu este transmisibila.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 623/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 623 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 623/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu