Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 623 din 23 septembrie 2004

privind legitimatiile eliberate executorilor fiscali care duc la indeplinire masurile asiguratorii si efectueaza procedura de executare silita a creantelor fiscale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 896 din  1 octombrie 2004

    In temeiul dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 134 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Pentru ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de executare silita a creantelor fiscale, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se vor elibera legitimatii executorilor fiscali, conform modelelor din anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Executorii fiscali sunt persoane angajate in cadrul compartimentelor de specialitate de la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene, al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, al administratiilor finantelor publice, desemnate de conducatorul organului de executare sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita a creantelor fiscale.
    Art. 3
    (1) Legitimatiile prevazute la art. 1 si 6, denumite in continuare legitimatii de executor fiscal, atesta o imputernicire speciala a executorului fiscal in fata debitorului sau a tertilor, ce implica exercitiul autoritatii de stat, acordata acestuia pe timpul exercitarii atributiilor ce ii revin, potrivit prevederilor titlului VIII din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    (2) Legitimatia de executor fiscal este valabila numai insotita de delegatia semnata de catre conducatorul unitatii al carui angajat este titularul acesteia.
    Art. 4
    Legitimatiile de executor fiscal dau dreptul executorului fiscal sa intre in orice incinta sau incapere a debitorului, sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile sau valorile, sa solicite si sa cerceteze orice document ori element material care poate constitui o proba in determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sa primeasca concursul organelor de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice, precum si sa obtina relatiile solicitate de la persoane fizice sau juridice ori de la alte organe competente, prevazute de lege.
    Art. 5
    (1) Legitimatiile de executor fiscal au regim special, se tiparesc de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., se achita si se distribuie de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala directiilor generale ale finantelor publice judetene, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, precum si administratiilor finantelor publice, care le vor elibera nominal.
    (2) Numerotarea legitimatiilor de executor fiscal se face de catre fiecare dintre directiile prevazute la alin. (1), de la nr. 1 si in continuare.
    (3) Eliberarea legitimatiilor de executor fiscal se va face la propunerea organelor de executare in cadrul carora sunt angajate persoane care au calitatea de executor fiscal, pe baza unei evidente sub forma de tabele in care se vor mentiona, pentru fiecare legitimatie, numarul acesteia, numele, prenumele, codul numeric personal si functia titularului legitimatiei, unitatea, data eliberarii si semnatura de primire.
    (4) Legitimatiile de executor fiscal sunt valabile 5 ani de la data eliberarii lor.
    (5) Pierderea sau furtul legitimatiei de executor fiscal se publica in presa si se anunta directiei emitente, in termen de 15 zile, in vederea consemnarii in evidenta prevazuta la alin. (3) si eliberarii unei noi legitimatii.
    (6) La data incetarii calitatii de executor fiscal a titularului legitimatiei, acesta o va depune la organul care a eliberat-o, in vederea anularii, care va fi consemnata in evidenta prevazuta la alin. (3).
    Art. 6
    De la data intrarii in vigoare a prezentului ordin si pana la tiparirea legitimatiei, pentru ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de executare silita a creantelor fiscale, executorii fiscali vor utiliza legitimatii de executor fiscal emise de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si de catre administratiile finantelor publice, care vor cuprinde elementele prevazute de modelele din anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Presedintele Agentiei Nationale
                           de Administrare Fiscala,
                           Neculae Eugeniu Plaiasu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|    Titularul are calitatea de                    GUVERNUL ROMANIEI           |
|executor fiscal si are dreptul sa                                             |
|aduca la indeplinire masurile               MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     |
|asiguratorii si sa efectueze                                                  |
|procedura de executare silita pentru      AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE   |
|creantele fiscale, sa intre in orice                    FISCALA               |
|incinta sau incapere a debitorului,                                           |
|sa cerceteze toate locurile in care       DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE   |
|acesta isi pastreaza bunurile sau              A MARILOR CONTRIBUABILI        |
|valorile, sa solicite si sa cerceteze                                         |
|orice document sau element material     LEGITIMATIE DE EXECUTOR FISCAL        |
|pentru determinarea bunurilor           NR. ............                      |
|proprietate a debitorului, sa                                                 |
|primeasca concursul organelor de                  _______________             |
|politie, jandarmerie si alti agenti     NUME:    |_______________|  ________  |
|ai fortei publice, precum si sa obtina            _______________  |        | |
|relatiile solicitate de la persoane     PRENUME: |_______________| |        | |
|fizice sau juridice ori de la alte                _______________  |  Poza  | |
|organe competente, conform              C.N.P.:  |_______________| |        | |
|Ordonantei Guvernului nr. 92/2003                 _______________  |________| |
|privind Codul de procedura fiscala,     FUNCTIA: |_______________|            |
|republicata.                                                                  |
|    Legitimatia de executor fiscal                                            |
|este valabila numai insotita de         DATA         ____________   DIRECTOR  |
|delegatia semnata de catre              ELIBERARII: |____________|  EXECUTIV, |
|conducatorul unitatii al carui                                                |
|angajat este titularul acesteia.                                              |
|                                                                              |
|   Legitimatia este valabila 5 ani                                            |
|       de la data eliberarii                                                  |
| Legitimatia nu este transmisibila                                            |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|    Titularul are calitatea de                    GUVERNUL ROMANIEI           |
|executor fiscal si are dreptul sa                                             |
|aduca la indeplinire masurile               MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     |
|asiguratorii si sa efectueze                                                  |
|procedura de executare silita pentru      AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE   |
|creantele fiscale, sa intre in orice                    FISCALA               |
|incinta sau incapere a debitorului,                                           |
|sa cerceteze toate locurile in care        DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR     |
|acesta isi pastreaza bunurile sau                       PUBLICE               |
|valorile, sa solicite si sa cerceteze                                         |
|orice document sau element material     LEGITIMATIE DE EXECUTOR FISCAL        |
|pentru determinarea bunurilor           NR. ............                      |
|proprietate a debitorului, sa                                                 |
|primeasca concursul organelor de                   ______________             |
|politie, jandarmerie si alti agenti     NUME:     |______________|  ________  |
|ai fortei publice, precum si sa obtina             ______________  |        | |
|relatiile solicitate de la persoane     PRENUME:  |______________| |        | |
|fizice sau juridice ori de la alte                 ______________  |  Poza  | |
|organe competente, conform              C.N.P.:   |______________| |        | |
|Ordonantei Guvernului nr. 92/2003                  ______________  |________| |
|privind Codul de procedura fiscala,     FUNCTIA:  |______________|            |
|republicata.                                       ______________             |
|    Legitimatia de executor fiscal      UNITATEA: |______________|            |
|este valabila numai insotita de                                               |
|delegatia semnata de catre              DATA         ____________   DIRECTOR  |
|conducatorul unitatii al carui          ELIBERARII: |____________|  EXECUTIV, |
|angajat este titularul acesteia.                                              |
|                                                                              |
|   Legitimatia este valabila 5 ani                                            |
|       de la data eliberarii                                                  |
| Legitimatia nu este transmisibila                                            |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2

                             GUVERNUL ROMANIEI
                       MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
                 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

    Directia Generala a Finantelor Publice ..........................

                       LEGITIMATIE DE EXECUTOR FISCAL
                             Nr. ............

    Numele: .................................                ___________
    Prenumele: ..............................               |           |
    C.N.P.: .................................               |           |
    Functia: ................................               |    POZA   |
    Unitatea: ...............................               |           |
    Data eliberarii: ........................               |___________|

                                                           Director executiv,
________________________________________________________________________________

    Titularul are calitatea de executor fiscal si are dreptul sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita pentru creantele bugetare, sa intre in orice incinta sau incapere a debitorului, sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile ori valorile, sa solicite si sa cerceteze orice document sau element material pentru determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sa primeasca concursul organelor de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice, precum si sa obtina relatiile solicitate de la persoane fizice sau juridice ori de la alte organe competente, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
    Legitimatia de executor fiscal este valabila numai insotita de delegatia semnata de catre conducatorul unitatii al carui angajat este titularul acesteia.

          Legitimatia este valabila 5 ani de la data eliberarii.
                     Legitimatia nu este transmisibila.

                             GUVERNUL ROMANIEI
                       MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
                 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

          Directia generala de administrare a marilor contribuabili

                       LEGITIMATIE DE EXECUTOR FISCAL
                             Nr. ............
                                                             ___________
    Numele: .................................               |           |
    Prenumele: ..............................               |           |
    C.N.P.: .................................               |    POZA   |
    Functia: ................................               |           |
    Data eliberarii: ........................               |___________|
                                                           Director executiv,
________________________________________________________________________________

    Titularul are calitatea de executor fiscal si are dreptul sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita pentru creantele bugetare, sa intre in orice incinta sau incapere a debitorului, sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile sau valorile, sa solicite si sa cerceteze orice document ori element material pentru determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sa primeasca concursul organelor de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice, precum si sa obtina relatiile solicitate de la persoane fizice sau juridice ori de la alte organe competente, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
    Legitimatia de executor fiscal este valabila numai insotita de delegatia semnata de catre conducatorul unitatii al carui angajat este titularul acesteia.

           Legitimatia este valabila 5 ani de la data eliberarii.
                     Legitimatia nu este transmisibila.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 623/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 623 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 623/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu