Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.62 din 15.02.2013

pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar
ACT EMIS DE: Consiliul Concurentei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 04 martie 2013SmartCity1

În baza:

prevederilor art. II din Legea nr. 188/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere;

prevederilor art. 31 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin: Articolul 1În urma adoptării de către Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar se pune în aplicare Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, direcţiile, serviciile şi compartimentele Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Marius Chiriţoiu
ANEXĂREGULAMENT privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar În temeiul art. II din Legea nr. 188/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar adoptă prezentul regulament. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, denumit în continuare Consiliul de supraveghere, este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei.(2) Consiliul de supraveghere este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional şi în ceea ce priveşte deciziile de ordin financiar faţă de administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi faţă de operatorii de transport feroviar. Articolul 2(1) Consiliul de supraveghere este organizat şi funcţionează conform legii şi prevederilor prezentului regulament.(2) În desfăşurarea activităţii sale, Consiliul de supraveghere stabileşte contacte şi cooperează cu alte autorităţi publice, cu instituţiile corespondente din statele membre ale Uniunii Europene sau cu organisme internaţionale similare. Capitolul IIOrganizarea Consiliului de supraveghere Articolul 3(1) Consiliul de supraveghere este constituit din 5 membri numiţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.(2) Consiliul de supraveghere este condus de un preşedinte numit prin ordin de către preşedintele Consiliului Concurenţei dintre membrii plenului Consiliului Concurenţei, iar ceilalţi 4 membri sunt specialişti cel puţin în unul din domeniile: economic, juridic, feroviar, administraţie publică.(3) Membrii Consiliului de supraveghere sunt numiţi pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată.(4) Pentru exercitarea atribuţiilor specifice Consiliului de supraveghere, membrii acestuia nu se subordonează ierarhic din punct de vedere administrativ în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de membru în această structură.(5) Atunci când se creează un loc vacant în Consiliul de supraveghere, se numeşte un nou membru pentru perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.(6) Pentru activitatea depusă, persoanele din componenţa Consiliului de supraveghere au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, care nu poate depăşi 20% din indemnizaţia lunară a funcţiei de secretar de stat. Articolul 4(1) În scopul asigurării desfăşurării activităţii Consiliului de supraveghere, secretariatul acestuia funcţionează sub forma unui compartiment cu caracter permanent în structura Consiliului Concurenţei.(2) Numărul maxim de posturi în cadrul Secretariatului Consiliului de supraveghere se stabileşte prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, după consultarea preşedintelui Consiliului de supraveghere, şi se asigură în cadrul numărului maxim de posturi aprobat pentru Consiliul Concurenţei.(3) Persoanele din cadrul Consiliului de supraveghere trebuie să se abţină de la luarea deciziei în cazurile în care au un interes direct sau indirect, motivând preşedintelui, în scris, această situaţie. Articolul 5(1) Preşedintele şi membrii Consiliului de supraveghere trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OG nr. 89/2003.(2) Preşedintele şi membrii Consiliului de supraveghere care în momentul numirii sau pe parcursul mandatului se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 30 alin. (5) lit. b)-f) din OG nr. 89/2003 au la dispoziţie un termen de 15 zile pentru ieşirea din starea de incompatibilitate.(3) În caz de nerespectare a termenului de 15 zile prevăzut la alin. (2), mandatul celui aflat în această situaţie încetează, urmând a fi desemnat, prin ordin, de către preşedintele Consiliului Concurenţei un alt preşedinte sau membru, după caz.(4) Prevederile alin. (1)-(3) reglementează regimul incompatibilităţilor în exercitarea atribuţiilor membrilor Consiliului de supraveghere, potrivit legii şi art. 30 din Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă. Capitolul IIIAtribuţiile Consiliului de supraveghere Articolul 6Consiliul de supraveghere are următoarele atribuţii: a)analizează şi se pronunţă, prin decizie, cu privire la plângerea formulată de orice solicitant care consideră că a fost tratat inechitabil, a fost discriminat sau nedreptăţit în orice fel şi, în special, prin deciziile adoptate de administratorul infrastructurii ori de către operatorul de transport feroviar, în ceea ce priveşte: documentul de referinţă al reţelei; criteriile conţinute în documentul de referinţă al reţelei; procedura de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi rezultatele acesteia; sistemul de tarifare; nivelul sau structura tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviare care i se cer ori i se pot cere a fi plătite; măsurile privind accesul în condiţii transparente şi nediscriminatorii; b)urmăreşte şi se asigură că tarifele stabilite de administratorul infrastructurii feroviare sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi au un caracter nediscriminatoriu; c)supraveghează negocierile dintre solicitanţi şi administratorul infrastructurii feroviare cu privire la nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviare şi intervine imediat în cazul în care negocierile ar putea să contravină prevederilor legale în vigoare; d)se pronunţă, prin decizie, asupra tuturor plângerilor formulate conform prevederilor lit. a) şi adoptă măsurile necesare pentru remedierea situaţiei semnalate, într-un termen de maximum 2 luni de la primirea tuturor informaţiilor; e)monitorizează activitatea pieţelor de servicii feroviare, fără a aduce atingere competenţelor Consiliului Concurenţei în aplicarea Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f)poate dispune, din proprie iniţiativă, măsurile necesare pentru remedierea situaţiei cu privire la aspectele prevăzute la lit. a)-e), în vederea prevenirii discriminării unor solicitanţi; g)adoptă regulamente şi instrucţiuni pentru buna sa funcţionare; h)colaborează cu autorităţile publice în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin; i)formulează recomandări pentru adoptarea de măsuri care să asigure caracterul nediscriminatoriu al tarifelor, al accesului la infrastructura feroviară şi care să faciliteze dezvoltarea pieţei serviciilor de transport feroviar; j)analizează periodic respectarea cadrului legal în domeniul său de activitate şi face propuneri pentru îmbunătăţire, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene; k)efectuează schimburi de informaţii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele candidate la aderare cu privire la activitatea lor, la principiile şi practicile lor decizionale, astfel încât principiile decizionale ale acestuia să fie armonizate cu cele ale organismelor de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene; l)întocmeşte şi aprobă propunerea de buget propriu, care va fi parte a proiectului de buget al Consiliului Concurenţei; m)îndeplineşte orice alte atribuţii specifice prevăzute de lege. Articolul 7(1) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Consiliul de supraveghere este abilitat să solicite administratorului infrastructurii, solicitanţilor şi oricărei alte părţi implicate furnizarea informaţiilor şi documentelor necesare.(2) Administratorul infrastructurii, solicitanţii şi oricare altă parte implicată sunt obligaţi să prezinte fără întârziere informaţiile prevăzute la alin. (1). Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din OG nr. 89/2003. Capitolul IVFuncţionarea Consiliului de supraveghere Secţiunea ADeliberarea şi decizia în cadrul şedinţelor Consiliului de supraveghere Articolul 8Activitatea Consiliului de supraveghere se desfăşoară în şedinţe lunare, pe baza unui program tematic anual, sau ori de câte ori este necesar pentru analizarea unor solicitări care nu suportă întârziere. Articolul 9(1) Şedinţele Consiliului de supraveghere sunt conduse de preşedintele acestuia.(2) În cazul în care preşedintele nu îşi poate îndeplini atribuţiile din motive obiective, şedinţele Consiliului de supraveghere vor fi conduse de un membru al Consiliului de supraveghere, desemnat de preşedinte pentru durata absenţei sau a indisponibilităţii.(3) Preşedintele Consiliului de supraveghere poate delega puteri de reprezentare oricăruia dintre membri, mandatul trebuind să menţioneze expres puterile delegate şi durata exercitării lor. Articolul 10(1) Convocările şedinţelor Consiliului de supraveghere prevăd data, locul şi ordinea de zi, aprobate de preşedintele Consiliului de supraveghere, împreună cu materialele ce urmează să fie supuse dezbaterilor.(2) Convocările prevăzute la alin. (1) vor fi redactate şi difuzate de Secretariatul Consiliului de supraveghere cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru şedinţă.(3) În cazul şedinţelor pentru analizarea unor solicitări care nu suportă întârziere, termenul prevăzut la alin. (2) este de cel puţin două zile. Articolul 11(1) Consiliul de supraveghere deliberează şi decide valabil în cvorum de 3 membri, dintre care unul trebuie să fie preşedintele sau reprezentantul său desemnat.(2) Deciziile Consiliului de supraveghere se adoptă cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi. Fiecare membru dispune de un vot; în caz de paritate de voturi, prevalează soluţia votată de preşedinte sau, după caz, de reprezentantul care îl înlocuieşte. Articolul 12(1) Dezbaterile din cadrul şedinţelor Consiliului de supraveghere au loc conform ordinii de zi, sunt înregistrate audio şi video şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.(2) Procesul-verbal al şedinţei se redactează de către o persoană nominalizată din cadrul Secretariatului Consiliului de supraveghere, pe baza înregistrării audiovideo şi a consemnărilor din cadrul şedinţei. Procesul-verbal va fi înregistrat în Registrul de procese-verbale al Consiliului de supraveghere. Articolul 13(1) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Consiliul de supraveghere emite decizii.(2) Deciziile Consiliului de supraveghere se iau prin vot deschis, cu majoritatea membrilor prezenţi.(3) Membrii Consiliului de supraveghere, care s-au abţinut sau au votat împotriva luării deciziei în forma adoptată, vor solicita menţionarea opiniilor lor separate în procesul-verbal al şedinţei.(4) Deciziile motivate în mod corespunzător se redactează de Secretariatul Consiliului de supraveghere conform procesului-verbal al şedinţei şi se semnează de preşedinte.(5) Deciziile Consiliului de supraveghere se comunică părţilor implicate prin grija Secretariatului general al Consiliului Concurenţei, cu respectarea termenelor legale.(6) Deciziile emise de Consiliul de supraveghere vor respecta dispoziţiile art. 30 alin. (9) din OG nr. 89/2003 cu privire la conflictul de interese. Articolul 14(1) Fiecare membru al Consiliului de supraveghere are obligaţia de a nu lua nicio decizie şi de a nu participa la luarea unei decizii în următoarele situaţii:a)dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 30 alin. (9) din OG nr. 89/2003; b)dacă nu sunt respectate prevederile prezentului regulament; c)dacă nu este asigurată independenţa decizională a membrilor atât în sfera relaţională internă, faţă de relaţiile ierarhice, funcţionale sau de reprezentare, cât şi în sfera relaţională externă, faţă de administratorul infrastructurii feroviare publice din România, operatorii de transport feroviar ori autorităţi sau instituţii publice din domeniul transportului feroviar; d)dacă, în urma luării unei decizii, ar rezulta un folos material necuvenit, pentru sine, soţ/soţie sau rudele de gradul I; e)dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (5) din OG nr. 89/2003. (2) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) va atrage revocarea de către preşedintele Consiliului Concurenţei a mandatului acordat, precum şi răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, după caz, potrivit legii. Articolul 15(1) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), deciziile Consiliului de supraveghere sunt obligatorii pentru toate părţile implicate. În cazul în care se formulează o plângere împotriva unui refuz de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară sau împotriva modalităţilor unei propuneri de capacităţi de infrastructură feroviară, Consiliul de supraveghere fie confirmă că nu este cazul să se modifice decizia luată de administratorul infrastructurii feroviare, fie solicită modificarea deciziei care face obiectul plângerii, conform indicaţiilor Consiliului de supraveghere.(2) Deciziile Consiliului de supraveghere pot fi contestate la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea curţii de apel se poate ataca cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare. Instanţa poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate.(3) Procesele-verbale prin care se constată şi se aplică sancţiuni pentru obstrucţionarea inspecţiei realizate în conformitate cu art. 312 alin. (3) din OG nr. 89/2003 pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea judecătoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul Bucureşti - Secţia contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare. Secţiunea BProceduri de analiză Articolul 16În scopul asigurării desfăşurării activităţii Consiliului de supraveghere, în structura Consiliului Concurenţei funcţionează Secretariatul Consiliului de supraveghere, compartiment cu caracter permanent, având următoarele atribuţii: a)analizează plângerile prevăzute la art. 6 împotriva deciziilor luate de administratorul infrastructurii feroviare sau de operatorul de transport feroviar, precum şi formularea de propuneri de soluţionare a acestora cu respectarea termenelor legale; b)exercită puterile de inspecţie în conformitate cu art. 312 alin. (3), coroborat cu art. 34 alin. (1) lit. d) din OG nr. 89/2003; c)monitorizează activitatea în sectorul feroviar şi, atunci când este cazul, colaborează cu direcţiile Consiliului Concurenţei pentru a asigura consistenţa intervenţiilor pe piaţă; d)propune măsuri menite să faciliteze dezvoltarea pieţei de servicii de transport feroviar; e)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în competenţa Consiliului de supraveghere, dispuse de către preşedintele Consiliului de supraveghere; f)analizează respectarea cadrului legal în domeniul de activitate al Consiliului de supraveghere şi, după caz, formulează propuneri de îmbunătăţire a acestuia, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene; g)formulează propuneri de recomandări pentru adoptarea de măsuri care să asigure caracterul nediscriminatoriu al tarifelor, al accesului la infrastructura feroviară şi care să faciliteze dezvoltarea pieţei serviciilor de transport feroviar; h)urmăreşte aplicarea efectivă a deciziilor, respectiv a măsurilor dispuse de Consiliul de supraveghere. Articolul 17(1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a)-c) şi lit. e) din OG nr. 89/2003 se fac de către Consiliul de supraveghere prin decizie.(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. d) din OG nr. 89/2003 se fac prin proces-verbal întocmit de personalul abilitat cu puteri de inspecţie prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. Secţiunea CRegistrele Consiliului de supraveghere Articolul 18(1) Registrele Consiliului de supraveghere sunt următoarele:a)Registrul general de intrare şi de ieşire a corespondenţei, comun cu Registrul general al Consiliului Concurenţei; b)Registrul special, comun cu Registrul special al Consiliului Concurenţei, în care se dă număr plângerilor şi cererilor prevăzute de normele în vigoare; c)Registrul de procese-verbale în care sunt înregistrate procesele-verbale ale şedinţelor; d)Registrul deciziilor, în care se înregistrează şi se dă număr deciziilor adoptate de Consiliul de supraveghere; e)Registrul de arhivă. (2) Consiliul de supraveghere se consideră legal învestit cu soluţionarea unei plângeri sau cereri la data înregistrării acesteia în Registrul general de intrare şi de ieşire a corespondenţei.(3) Stabilirea rubricilor registrelor se face în funcţie de natura lucrărilor evidenţiate, la propunerea Secretariatului general al Consiliului Concurenţei, şi se aprobă de către preşedinte.(4) Modul de utilizare şi de arhivare a registrelor se stabileşte de către Compartimentul registratură, documente secrete şi arhivă al Consiliului Concurenţei. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 19(1) Consiliul de supraveghere întocmeşte şi publică anual, pe site-ul propriu, raportul privind activitatea desfăşurată.(2) Pe site-ul propriu se publică toate deciziile emise de către Consiliul de supraveghere. La publicarea deciziilor se va ţine seama de interesele legitime ale întreprinderilor în cauză, astfel încât secretul de afaceri să nu fie divulgat.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 62/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 62 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 62/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu