E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 62 din 16 martie 1998

pentru aplicarea normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active

ACT EMIS DE: MINISTERUL PRIVATIZARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 151 din 15 aprilie 1998


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile Decretului nr. 622 din 5 decembrie 1997, ale art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, precum si dispozitiile art. 8 din Normele metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 55/1998,
    in temeiul art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 51/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Privatizarii,
    ministrul privatizarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind anuntul publicitar pentru vanzarea de active, cuprinse in anexa nr. 1, Instructiunile privind raportul de evaluare pentru stabilirea pretului de oferta la vanzarea de active, cuprinse in anexa  nr. 2, Instructiunile privind grila de punctaj pentru vanzarea de active cu plata in rate, cuprinse in anexa nr. 3a), Instructiunile privind grila de punctaj pentru utilizarea activelor in sistem de leasing imobiliar, cuprinse in anexa nr. 3b), Instructiunile privind modul in intocmire a contractului de vanzare-cumparare de active, cuprinse in anexa nr. 4a), si Instructiunile privind modul de intocmire a contractului de leasing imobiliar, cuprinse in anexa nr. 4b).
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi adus la indeplinire de catre Fondul Proprietatii de Stat.
    Art. 3
    Departamentul pentru restructurare si privatizare din Ministerul Privatizarii va coordona si va controla aplicarea prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

                   Ministrul privatizarii,
                    Valentin M. Ionescu

    ANEXA 1

                       INSTRUCTIUNI
           privind anuntul publicitar pentru vanzarea de active
                          (model)

    Societatea Comerciala ........................................, cu sediul in
..........................., organizeaza licitatie publica ................ *1), conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, si Normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 55/1998, pentru  ................. *2) a urmatoarelor active:

    Denumirea        Obiectul de        Adresa           Pretul de
    activului        activitate         activului        pornire*3)
    ---------        -----------        ---------        ----------
........................................................................................................................................................................ .......................................................................
    La pretul de adjudecare se adauga T.V.A. suportata de catre cumparator.
    Licitatia va avea loc la data de .......... ora ....... la .............. .
    In caz de neadjudecare la prima sedinta, se va organiza cea de-a doua sedinta a licitatiei la data de ................. .
    Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost, zilnic, de la sediul societatii comerciale, intre orele ................ .
    Alte relatii privind activele ce urmeaza a fi vandute ............. *4).
    Pentru participarea la licitatie, ofertantii vor depune la sediul societatii, pana in ziua licitatiei, ora .........................., documentele prevazute de legislatia in vigoare, precum si dovada achitarii contravalorii dosarului de prezentare.
    Participantii la licitatie vor depune la casieria societatii sau in contul nr. ............................., deschis la ............., taxa de participare de ........... lei si vor face dovada consemnarii la dispozitia societatii comerciale vanzatoare a garantiei de 3% din pretul de pornire a licitatiei.
    Valoarea terenului aferent activului .............. *5).

    OBSERVATIE:
    Anuntul publicitar se poate publica, cu respectarea prezentului model, si intr-o limba straina de circulatie internationala.
-----------
    *1) Se completeaza, dupa caz, cu "strigare" - in cazul vanzarii cu plata integrala sau cu "oferte inchise in plicuri sigilate" - in cazul vanzarii cu plata in rate sau al utilizarii in sistem de leasing.
    *2) Se completeaza, dupa caz, cu "vanzarea" sau "utilizarea in sistem de leasing".
    *3) Pretul de pornire se stabileste pe baza raportului de evaluare, al carui continut-cadru este prezentat in anexa nr. 2.
    *4) Se completeaza cu informatii privind persoana desemnata sa dea relatii suplimentare privind activul (numele, numarul de telefon).
    *5) Se completeaza, dupa caz, "este inclusa in pretul de pornire a licitatiei" sau "nu este inclusa, urmand ca acesta sa fie vandut cumparatorului activului conform prevederilor legale in vigoare".

    ANEXA 2

                             INSTRUCTIUNI
privind raportul de evaluare pentru stabilirea pretului de oferta la vanzarea de active*)
                           (continut-cadru)

    1. Valoarea activului si a terenului aferent acestuia, inregistrate in contabilitate, la care s-au aplicat toate reevaluarile in conformitate cu actele normative in vigoare.
    2. Valoarea contabila a activului si a terenului aferent acestuia, actualizate cu influentele modificarilor de preturi intervenite intre data ultimei reevaluari si data intocmirii raportului de evaluare.
    3. Dotarea tehnica si nivelul tehnologic al activului; uzura fizica si morala a bunurilor incluse in activ.
    4. Forta de munca utilizata in cadrul activului si calificarea acesteia.
    5. Implicatii asupra societatii comerciale detinatoare:
    - in cazul vanzarii activului, sa fie respectate prevederile art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998.
    6. Sursele de aprovizionare cu materii prime, materiale si posibilitatile de desfacere a produselor finite realizate.
    7. Contracte comerciale in curs de derulare, incheiate de societatea comerciala, vizand activul in cauza.
    8. Sarcini de care este grevat activul (contracte de inchiriere, locatie, ipoteci etc.).
    9. Valoarea actualizata a investitiilor efectuate de locatar (daca este cazul), care va fi evidentiata distinct in pretul propus pentru inceperea licitatiei.
    10. Pretul propus pentru inceperea licitatiei, din care: valoarea terenului si/sau calculul redeventei, dupa caz.
    11. Justificarea pretului propus pentru inceperea licitatiei si metoda de evaluare folosita (la stabilirea pretului se vor avea in vedere si elementele caracteristice ale fondului de comert, cum sunt: marca, vadul comercial, clientela, licente, patente etc.).
    12. Proiectul de contract de vanzare-cumparare de active, respectiv proiectul de contract de leasing imobiliar, conform modelului din anexa nr. 4 la prezentul ordin.
----------
    *) Cu plata integrala sau in rate, respectiv contractul de leasing imobiliar cu clauza ferma de cumparare, dupa caz.

    ANEXA 3

                            INSTRUCTIUNI
privind grila de punctaj pentru vanzarea de active cu plata in rate

    Denumirea activului: .....................................
    Licitantul:...............................................
    1. Pretul oferit: ....................... mii lei  maximum 70 puncte
    2. Avansul: ............................. mii lei  maximum 10 puncte
    3. Numarul de rate lunare: ...............         maximum 20 puncte

            Data                      Semnatura si stampila
     .................               ........................

                 Modul de calcul al punctajului:

    Cea mai mare oferta pentru fiecare dintre pozitiile 1 si 2 primeste punctajul maxim, respectiv 70 si 10 puncte.
    Cel mai mic termen pentru pozitia 3 primeste punctajul maxim, respectiv 20 de puncte.
    Punctajele celorlalti ofertanti se calculeaza proportional, in functie de cea mai mare valoare oferita pentru pozitiile 1 si 2 si, respectiv, invers proportional, in functie de cea mai mica valoare, pentru pozitia 3.
    Castigatorul licitatiei este cel care a obtinut punctajul total cel mai mare.
    La punctaj egal va fi declarat castigator ofertantul care ofera cel mai mare pret.

    ANEXA 3b)

                         INSTRUCTIUNI
privind grila de punctaj pentru utilizarea activelor in sistem de leasing imobiliar

    Denumirea activului: ..................
    Licitantul: ...........................
    1. Redeventa lunara oferita: .............. lei
    2. Durata contractului, propusa: ...........luni            maximum
                                                                40 puncte.
    3. Redeventa lunara oferita x durata contractului, propusa  maximum
                                                                60 puncte.

               Data                    Semnatura si stampila
          ...............             .......................

                   Modul de calcul al punctajului:

    Cea mai mare oferta pentru pct. 3 primeste punctajul maxim, respectiv 60 puncte.
    Cel mai mic termen pentru pct. 2 primeste punctajul maxim, respectiv 40 puncte.
    Punctajele celorlalti ofertanti se calculeaza proportional, in functie de cea mai mare valoare oferita pentru pct. 3 si, respectiv, invers proportional, in functie de cea mai mica valoare, pentru pct. 2.
    Castigatorul licitatiei este cel care a obtinut punctajul total cel mai mare.
    La punctaj egal va fi declarat castigator ofertantul care ofera cea mai mare redeventa lunara.

    ANEXA 4a)

                      INSTRUCTIUNI
privind modul de intocmire a contractului de vanzare-cumparare de active*)

                    (continut-cadru)

                                           Nr. ..... din ..../... /.....

    I. Partile contractante
    Intre Societatea Comerciala ............, reprezentata legal prin ........., cu sediul in str. ........ nr. ....... sectorul ............, municipiul Bucuresti/judetul ........, tel. .........., fax: ..................., cu contul nr. ............., deschis la Banca ..................., Sucursala ............, codul fiscal nr. ..............., denumita in continuare vanzator, si
    Societatea Comerciala .............., reprezentata legal prin ..........*2),      cu sediul in ............... str. .............. nr. ............, inmatriculata la oficiul registrului comertului cu nr. J/.... /....*3), codul fiscal nr. ...., cu contul nr. ............, deschis la Banca ..........., Sucursala ..........., denumita in continuare cumparator, s-a incheiat prezentul contract.

    II. Obiectul contractului
    Art. 1
    Vanzatorul se obliga sa transmita dreptul de proprietate si sa remita, iar cumparatorul, sa plateasca si sa preia bunul imobil *4), situat in ............, cu terenul aferent *5) in suprafata de .........., avand urmatoarele vecinatati:
    - la nord: .................;
    - la sud: ..................;
    - la vest: .................;
    - la est: ................. .
    Proprietatea se transmite, de drept, cumparatorului, in momentul semnarii contractului, in conformitate cu art. 1.295 alin. 1 din Codul civil*6).
    Predarea-preluarea bunului se face prin proces-verbal anexat la prezentul contract.

    III. Pretul si modalitatile de plata
    Art. 2
    Valoarea contractului este de ............ lei (inclusiv garantia de participare)*7).
    Evolutia ratei inflatiei sau a cursului de schimb valutar, care se inregistreaza ulterior perfectarii prezentului contract, nu determina renegocierea pretului*8).
    Art. 3
    Modalitati de plata
    Partile au convenit ca plata sa se efectueze prin:
    a) virament cu ordin de plata;
    b) fila cec;
    c) cambie;
    d) acreditiv documentar irevocabil/revolving.
    Plata se face in termen de ....*9) zile de la perfectarea contractului, in contul vanzatorului, nr. ...., deschis la Banca ......, Sucursala ............ .

    IV. Garantii
    Art. 4
    Cumparatorul se obliga sa efectueze la societatea comerciala investitiile convenite cu vanzatorul si prevazute in anexa la prezentul contract*10).

    V. Raspunderea contractuala
    Art. 5
    Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea aflata in culpa datoreaza daune moratorii (penalitati de intarziere) si/sau daune-interese.
    Art. 6
    Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total/partial executarea contractului, partea afectata de cazul de forta majora va fi exonerata de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale, pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de cazul de forta majora, conform art. 1.082 si 1.083 din Codul civil.
    Art. 7
    Prevederile articolului precedent nu se aplica in cazul in care partea care invoca forta majora era in intarziere.
    Art. 8
    Prin forta majora se intelege un eveniment neprevazut si de neinlaturat, independent de vointa partilor, care intarzie sau impiedica total/partial indeplinirea obligatiilor contractuale, cum ar fi: calamitate naturala, incendiu, stare de razboi.
    Greva nu va fi considerata caz de forta majora:
    Partea care invoca forta majora este obligata sa comunice celeilalte parti, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia, prin notificare scrisa insotita de acte doveditoare, confirmate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
    Daca notificarea nu s-a transmis in conditiile stabilite, partea aflata in culpa este responsabila de prejudiciile provocate celeilalte parti, intrucat nu a facut dovada existentei cazului de forta majora.
    Art. 9
    Clauza penala
    a) Pentru intarziere la plata pretului, peste termenul stipulat in contract sau, ulterior, conform modificarii contractului prin act aditional, cumparatorul datoreaza urmatoarele daune moratorii:
    - pentru primele 15 zile:         0,3%;
    - pentru urmatoarele 15 zile:     0,3%*11).
    Daunele moratorii se calculeaza la valoarea ratei/sumei neachitate, pe fiecare zi de intarziere.
    b) Pentru intarziere in finalizarea lucrarilor de investitii, conform termenelor fixate in documentatia prevazuta in anexa:
    - pentru primele 15 zile:       0,3%;
    - pentru urmatoarele 15 zile:   0,3%*12).
    Art. 10
    Pactul comisoriu
    In cazul in care cumparatorul nu isi executa obligatiile contractuale, contractul poate fi reziliat de plin drept cu daune-interese de catre vanzator, printr-o simpla notificare, daca, in prealabil, partea in culpa a fost pusa in intarziere, dar numai dupa trecerea unul termen de 30 de zile de la scadenta, potrivit art. 9.
    Vanzatorul poate rezilia contractul de plin drept cu daune-interese si fara respectarea dispozitiilor de la alin. 1, printr-o simpla notificare, in cazul in care constata ca, de la momentul perfectarii contractului si pana la momentul efectuarii platii, cumparatorul se afla in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara.
    Cumparatorul poate rezilia contractul de plin drept cu daune-interese, printr-o simpla notificare, in cazul in care constata ca, dupa perfectarea prezentului contract, activul nu se afla in proprietatea vanzatorului.
    Daunele-interese cuprind garantia de participare care a fost inclusa in contract si penalitatile, calculate, pentru fiecare zi de intarziere, la suma datorata*13) si dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, calculata la rata datorata*14).

    VI. Modificarea contractului
    Art. 11
    Modificarea clauzelor contractuale se face, de comun acord, prin act aditional.
    Clauzele care se refera la indeplinirea obiectivelor de mediu minim acceptate nu pot fi modificate*15).

    VII. Dispozitii finale
    Art. 12
    Clauzele prezentului contract se completeaza de drept cu dispozitiile Codului civil si ale Codului comercial.
    Art. 13
    Litigiile aparute in legatura cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligatiilor contractuale se solutioneaza pe cale amiabila sau arbitrala. In cazul in care exista o clauza compromisorie, partile vor conveni ca litigiile sa fie solutionate pe cale arbitrala. In lipsa unei clauze compromisorii, litigiile se vor solutiona la instantele judecatoresti competente*16).
    Art. 14
    Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

              Vanzator,                Cumparator,

-------------
    *1) Contractul de vanzare-cumparare este orientativ, partile avand dreptul sa-si fixeze drepturile si obligatiile in functie de particularitatea fiecarei situatii, potrivit principiului libertatii contractuale, in conformitate cu art. 969 din Codul civil. In toate situatiile, contractul se incheie in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii.
    *2) Numele si prenumele persoanei fizice, precum si domiciliul.
    *3) Pentru persoanele fizice se vor mentiona actele de identitate: B.I. seria si nr., pasaportul, dupa caz.
    *4) Partile vor face referire, in anexa, si la bunurile imobile prin destinatia lor, daca sunt afectate activitatii bunului imobil ce face obiectul instrainarii, precum si la teren, dupa caz.
    *5) Daca terenul nu se instraineaza se va preciza ca vanzatorul acorda un drept de folosinta sau de superficie pe durata existentei cladirii.
    *6) La contractele de vanzare-cumparare cu plata in rate, vanzatorul va stipula ca dreptul de proprietate se transmite la data la care va fi platita ultima rata.
    *7) Completarea art. 2 alin. 1 este necesara numai in situatia in care contractul s-a incheiat ca urmare a adjudecarii unei licitatii, precum si in toate situatiile in care se solicita depunerea unei garantii de participare.
    *8) In cazul contractelor cu plata in rate, vanzatorul poate stipula indexarea valorii contractului, in functie de dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.
    *9) Termenul de plata nu poate depasi 45 de zile calendaristice. Pentru vanzarile cu plata in rate, varsamantul se face lunar pana cel mai tarziu in a 25-a zi.
    *10) In anexe vor fi enumerate toate obligatiile ce revin cumparatorului din oferta tehnica inclusa in documentatia de prezentare a societatii comerciale si asupra carora s-a convenit, inclusiv obligatiile minime acceptate, conform bilantului de mediu, dupa caz.
    *11) Vanzatorul poate fixa o cota procentuala mai mare ori o cota procentuala care sa nu fie mai mica de 0,1%, in functie de valoarea contractului.
    *12) Vanzatorul poate fixa o cota procentuala mai mare ori o cota procentuala care sa nu fie mai mica de 0,1%, in functie de valoarea contractului.
    *13) La contractele cu plata in rate, se va fixa dobanda de refinantare a Bancii Nationale a Romaniei pentru fiecare rata neachitata.
    *14) Clauzele de reziliere se aplica la contractele cu plata integrala, precum si la contractele cu plata in rate. Se va cere rezolutia contractului, daca ratele nu au fost platite de doua ori consecutiv, cu penalitati de intarziere si restituirea bunului.
    *15) Clauza va fi stipulata numai pentru situatiile in care activul ce face obiectul vanzarii a avut o activitate cu impact negativ asupra mediului.
    *16) Pentru contractele incheiate cu persoanele fizice sau juridice straine se va stipula ca formarea, validitatea, interpretarea, executarea si raspunderea pentru neexecutarea totala/partiala a obligatiilor sa fie guvernata de legea romana. In consecinta se va apela la arbitrajul de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau la instantele judecatoresti din Romania.

    ANEXA 4b)

                      INSTRUCTIUNI
privind modul de intocmire a contractului de leasing imobiliar*1)

                     (continut-cadru)

                                          Nr. ..... din ..../...../....

    I. Partile contractante
    Intre Societatea Comerciala ............., cu sediul in ..................., sectorul .........., municipiul Bucuresti/Judetul .........., Romania, tel. ..., fax: ......, cu contul nr. ........, deschis la Banca ........., Sucursala ..................., codul fiscal nr. ........., reprezentata legal prin ..........., denumita in continuare locator, si Societatea Comerciala .............*2), cu sediul in ................, str. ................. nr. ......, inmatriculata la oficiul registrului comertului cu nr. J/....../......*3), codul fiscal nr. ......, contul nr. ..................., deschis la Banca ............, Sucursala .............., reprezentata legal prin     .............., denumita in continuare utilizator, s-a incheiat prezentul contract.

    II. Obiectul contractului
    Art. 1
    Locatorul se obliga sa transmita dreptul de folosinta si posesie, iar utilizatorul sa plateasca si sa preia bunul imobil*4) situat in ..............., cu terenul aferent in suprafata de ............, avand urmatoarele vecinatati:
    - la nord: ................;
    - la sud: .................;
    - la vest: ................;
    - la est: ................ .
    Art. 2
    Predarea-preluarea bunului ce face obiectul utilizarii in sistem de leasing imobiliar se consemneaza in proces-verbal, anexat la prezentul contract.
    Bunul imobil ce face obiectul prezentului contract va fi utilizat pentru:
..........................................................................
    Art. 3
    Obligatiile locatorului
    Locatorul se obliga:
    a) sa confere utilizatorului un drept de folosinta si posesia bunului utilizat in sistem de leasing imobiliar;
    b) sa predea bunul la termenul stipulat in prezentul contract;
    c) sa respecte, la expirarea contractului de leasing imobiliar, dreptul de optiune al utilizatorului, care consta in posibilitatea de a solicita achizitionarea bunului sau restituirea acestuia.
    Art. 4
    Obligatiile utilizatorului
    Utilizatorul se obliga:
    a) sa preia si sa foloseasca bunul dupa destinatia care rezulta din contract;
    b) sa nu incheie un contract de sublocatie privind bunul incredintat, fara acordul locatorului;
    c) sa efectueze platile cu titlu de redeventa, in cuantumul valoric stabilit si la datele fixate in prezentul contract;
    d) sa execute la termen si in bune conditii toate reparatiile capitale si curente;
    e) sa apere, in raporturile cu alte persoane, dreptul de proprietate al locatorului cu privire la bunul ce face obiectul prezentului contract;
    f) sa asigure bunul la o societate de asigurari autorizata si sa plateasca primele de asigurare ori sa preia contractul de asigurare de la locator;
    g) sa plateasca toate impozitele si taxele, precum si utilitatile consumate (energie electrica, termica, gaze naturale, apa, salubritate, telefon, fax etc.);
    h) sa efectueze investitiile convenite cu locatarul, prevazute in anexa la prezentul contract*5);
    i) sa predea bunul locatorului, in stare buna de folosinta, potrivit destinatiei sale, la expirarea sau la rezilierea prezentului contract, in cazul in care nu si-a exercitat dreptul la optiune, prin notificare scrisa, cu cel putin 30 de zile inainte de data expirarii, fiind considerat ca, initial, l-a primit in stare buna.

    III. Termen
    Art. 5
    Termenul utilizarii in sistem de leasing imobiliar este de ..... ani, cu incepere de la data semnarii procesului-verbal mentionat la art. 2.
    Contractul nu se poate prelungi peste termenul stipulat la alineatul precedent.

    IV. Pret si modalitati de plata
    Art. 6
    Pretul contractului este de ........ lei (inclusiv garantia de participare)*6).
    Redeventele locative acopera valoarea de circulatie a bunului si marja de profit a locatorului. La calculul redeventei se va tine seama si de nivelul de amortizare a bunului.
    Evolutia ratei inflatiei, care se inregistreaza ulterior perfectarii prezentului contract, poate determina indexarea redeventelor locative.
    Art. 7
    Modalitati de plata
    Partile au convenit ca plata sa se efectueze prin:
    a) virament cu ordin de plata;
    b) fila cec;
    c) cambie.
    Plata se face lunar, in a 25-a zi, in contul locatorului nr. ........deschis la Banca - Sucursala ............ .
    In cazul in care, la expirarea contractului de leasing imobiliar, utilizatorul isi exprima intentia de a cumpara bunul, locatorul trebuie sa aiba in vedere varsamintele efectuate anterior cu titlu de redeventa si amortizarile.

    V. Raspunderea contractuala
    Art. 8
    In cazul in care utilizatorul refuza sa primeasca bunul la termenul stipulat, nu isi respecta obligatiile ce se refera la realizarea de investitii sau in situatia in care se afla in reorganizare ori faliment, locatorul are dreptul sa rezilieze prezentul contract cu daune-interese*7).
    In cazul in care utilizatorul nu isi executa obligatia de plata a redeventei, doua luni consecutive, locatorul are dreptul de a rezilia contractul cu daune-interese ce cuprind redeventele scadente si cuantumul valoric al redeventelor care au ramas de platit pana la expirarea prezentului contract.
    Nerespectarea dreptului la optiune al utilizatorului obliga locatorul la plata de daune care vor fi egale cu valoarea contabila ramasa.
    Art. 9
    Prevederile art. 8 nu se aplica, daca un caz de forta majora impiedica sau intarzie total/partial executarea contractului. Pentru aceasta situatie, partea afectata va fi exonerata de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de cazul de forta majora, conform art. 1.082 si 1.083 din Codul civil.
    Art. 10
    Prevederile articolului precedent nu se aplica in cazul in care partea care invoca forta majora era in intarziere.
    Prin forta majora se intelege un eveniment neprevazut si de neinlaturat, independent de vointa partilor, care intarzie sau impiedica total/partial indeplinirea obligatiilor contractuale, cum ar fi: calamitate naturala, incendiu, stare de razboi.
    Greva nu va fi considerata caz de forta majora.
    Partea care invoca forta majora este obligata sa justifice celeilalte parti, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia, prin notificare scrisa insotita de acte doveditoare, confirmate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
    Daca notificarea nu s-a transmis in conditiile stabilite, partea aflata in culpa este responsabila de prejudiciile provocate celeilalte parti, intrucat nu a facut dovada existentei cazului de forta majora.

    VI. Modificarea contractului
    Art. 12
    Modificarea clauzelor contractuale se face de comun acord, prin act aditional.

    VII. Dispozitii finale
    Art. 13
    Litigiile aparute in legatura cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligatiilor contractuale se solutioneaza pe cale amiabila sau arbitrala. In lipsa unei clauze compromisorii, litigiile vor fi solutionate la instantele judecatoresti competente*8).
    Art. 14
    Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

                 Locator,                 Utilizator,

----------------
    *1) Contractul este orientativ, partile avand dreptul sa-si fixeze drepturile si obligatiile in functie de particularitatile fiecarei situatii, potrivit principiului libertatii contractuale, in conformitate cu art. 969 din Codul civil. Exceptie fac clauzele care definesc natura juridica a contractului de leasing, cum sunt: art. 1, art. 3, art. 4, art. 6 alin. 2, art. 7 alin. 3, art. 8 alin. 2 si 3.
    *2) Numele si prenumele persoanei fizice, precum si domiciliul.
    *3) Pentru persoanele fizice se vor mentiona actele de identitate: B.I. seria si nr., pasaportul, dupa caz.
    *4) Partile vor face referire, in anexa, si la bunurile imobile prin destinatia lor, daca sunt afectate activitatii bunului imobil ce face obiectul instrainarii, precum si la teren, dupa caz.
    *5) In anexe vor fi enumerate toate obligatiile ce revin utilizatorului in oferta tehnica inclusa in documentatia de prezentare a societatii comerciale si asupra carora s-a convenit.
    *6) Completarea este necesara numai in situatia in care contractul s-a incheiat ca urmare a adjudecarii unei licitatii, precum si in toate situatiile in care se solicita depunerea unei garantii de participare.
    *7) Daunele interese se calculeaza, in acest caz, in mod similar cu cauzele stipulate in contractul de vanzare cumparare de active/parti sociale.
    *8) Contractul incheiat cu persoana fizica sau juridica straina este guvernat de legislatia romaneasca. In consecinta, litigiile de orice fel aparute ca urmare a modului de formare, ori in legatura cu validitatea, interpretarea sau executarea obligatiilor contractuale se vor solutiona de catre arbitrajul organizat pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau la instantele judecatoresti din Romania.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 62/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 62 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu