Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 591 din 24 august 2006

privind organizarea si functionarea Inspectiei de stat pentru controlul tehnic in producerea si valorificarea legumelor si fructelor, in vederea executarii controalelor de conformitate pentru fructe si legume proaspete

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 815 din 3 octombrie 2006Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) din Legea pomiculturii nr. 348/2003, ale art. 16 din Legea nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp şi ale art. 16 din Legea nr. 469/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 232.129 din 23 august 2006 al Direcţiei generale de inspecţii,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) In condiţiile prezentului ordin, autoritatea competentă a statului este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(2)  Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale desemnează ca autoritate responsabilă de coordonarea activităţii privind controlul de conformitate pentru legumele şi fructele proaspete şi de asigurare a contractelor cu celelalte organisme similare ale Comunităţii Europene Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F.

(3)  Se aprobă structura organizatorică şi funcţionarea I.S.C.T.P.V.L.F., astfel:

a)  la nivel central funcţionează I.S.C.T.P.V.L.F. ca autoritate de coordonare, cu un număr de 3 posturi, la Direcţia generală de inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

b)   la nivel teritorial, în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, funcţionează I.S.C.T.P.V.L.F. prin organismele de control, cu un număr de 82 de posturi, la nivelul întregii ţării, conform anexei nr. 1.

(4)  In funcţie de volumul activităţilor desfăşurate în acest domeniu, direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti pot suplimenta numărul de posturi aferent la nivelul compartimentului, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat la nivelul direcţiei.

(5)   Inspectorii I.S.C.T.P.V.L.F. au statut de funcţionari publici, se legitimează cu legitimaţie de control, deţin ştampilă şi ecuson, ale căror modele sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(6)   Legitimaţiile şi ştampilele prevăzute la alin. (5) se comandă şi se achiziţionează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, potrivit dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice de bunuri, şi se distribuie fiecărui inspector.

Art. 2. - (1) Atribuţiile specifice I.S.C.T.P.V.L.F. ca autoritate de coordonare sunt următoarele:

a)   elaborează proiecte de acte normative privind activitatea I.S.C.T.P.V.L.F. şi asigură implementarea şi controlul modului de aplicare a acestora;

b)   stabileşte programul de activitate al inspectorilor din cadrul organismelor de control judeţene;

c)   organizează programe de instruire şi/sau de informare a inspectorilor din cadrul organismelor de control judeţene;

d)   creează, gestionează, actualizează şi asigură consolidarea bazei de date centrale a operatorilor din sectorul de legume şi fructe proaspete;

e)   întocmeşte şi pune în aplicare un plan de monitorizare şi control al operatorilor din sectorul fructe şi legume, pe baza analizei de risc;

f)    asigură contactele cu celelalte organisme similare ale Comunităţii Europene, cu Comisia Europeană;

g)   asigură participarea permanentă la activităţile Regimului pentru Aplicarea Normelor Internaţionale la Fructe şi Legume, sub directa coordonare a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD).

(2) Atribuţiile principale ale organismelor de control judeţene sunt:

a)  verifică, prin sondaj, respectarea conformităţii cu standardele de comercializare a fructelor şi legumelor proaspete pe întreaga filieră de produs;

b)  eliberează certificatul de conformitate şi certificatul de destinaţie industrială pentru fructele şi legumele proaspete provenite din import sau destinate exportului;

c)  verifică documentaţia şi facturile pentru loturile de legume şi fructe care se supun standardelor de calitate pe filiera de comercializare;

d)  verifică, prin sondaj, modul de realizare a autocontrolului privind respectarea standardelor de comercializare a operatorilor care au dotarea şi structura organizatorică necesare;

e)   întocmeşte baza de date a operatorilor din sectorul de fructe şi legume şi asigură reactualizarea acesteia;

f)   asigură controlul de conformitate cu standardele de comercializare a fructelor şi legumelor proaspete care urmează procedura de retragere de la comercializare;

g)  aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 3. - In momentul în care România va dobândi statutul de stat membru al Uniunii Europene, I.S.C.T.P.V.L.F. va fi responsabilă cu transmiterea către Comisia Europeană a următoarelor date:

a)  numele, adresa poştală şi electronică a autorităţii de coordonare;

b)  numele, adresa poştală şi electronică a tuturor organismelor de control judeţene;

c)   definirea precisă a competenţelor autorităţii de coordonare şi a organismelor de control judeţene;

d)   neconformităţile constatate, conform prevederilor art. 10 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.148/2001 privind controalele de conformitate cu standardele de comercializare aplicabile în sectorul fructelor şi legumelor proaspete.

Art. 4. - (1) Controlul de conformitate cu standardele de calitate se efectuează în toate stadiile de comercializare pe întreaga filieră de produs, conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp, ale art. 16 din Legea nr. 469/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră şi ale art. 28 din Legea pomiculturii nr. 348/2003.

(2) Controlul de conformitate cu standardele de comercializare pentru legumele şi fructele proaspete se face conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 592/2006 privind modul de efectuare a controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - I.S.C.T.P.V.L.F., ca autoritate responsabilă cu efectuarea controlului de conformitate în comercizalizarea legumelor şi fructelor proaspete, trebuie să respecte prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.148/2001 privind controalele de conformitate cu standardele de comercializare aplicabile în sectorul fructelor şi legumelor proaspete.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 143/2004 privind aprobarea organizării şi funcţionării Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 5 martie 2004.

Art. 8. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr.1

REPARTIZAREA   TERITORIALĂ

a organismelor de control din cadrul Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor

Nr.crt.

Judeţul

Nr. posturi

Total posturi

82

1

ALBA

1

2

ARAD

3

3

ARGEŞ

2

4

BACĂU

2

5

BIHOR

3

6

BISTRIŢA

2

7

BOTOŞANI

1

8

BRAŞOV

3

g

BRĂILA

2

10

BUZĂU

3

11

CARAŞ-SEVERIN

2

12

CĂLĂRAŞI

2

13

CLUJ

2

14

CONSTANŢA

3

15

COVASNA

1

16

DÎMBOVIŢA

2

17

DOLJ

2

18

GALAŢI

3

19

GIURGIU

3

Nr.crt

Judeţul

Nr. posturi

Total posturi

82

20

GORJ

1

21

HARGHITA

1

22

HUNEDOARA

1

23

IALOMIŢA

2

24

IAŞI

2

25

ILFOV

2

26

MARAMUREŞ

2

27

MEHEDINŢI

2

28

MUREŞ

2

29

NEAMŢ

1

30

OLT

1

31

PRAHOVA

1

32

SATU-MARE

2

33

SĂLAJ

2

34

SIBIU

2

35

SUCEAVA

2

36

TELEORMAN

2

37

TIMIŞ

2

38

TULCEA

1

39

VASLUI

2

40

VÎLCEA

2

41

VRANCEA

1

42

Municipiul BUCUREŞTI

3

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Şl DEZVOLTĂRII RURALE

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC IN PRODUCEREA Şl VALORIFICAREA

LEGUMELOR Şl FRUCTELOR

FOTOGRAFIE

LS

Legitimaţie de control nr.....................

Dl. (d-na) ...............................................................

Legitimat cu B.I. (CI.) seria.......nr.........

Având funcţia de....................................

Ministru,

Data emiterii.......................................

Posesorul   prezentei   legitimaţii   este   împuternicit   să controleze   aplicarea   şi   respectarea   legislaţiei   din domeniul fructelor şi legumelor şi sa aplice sancţiuni conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

VIZAT

ANUL…………

VIZAT

ANUL…………

VIZAT

ANUL…………

VIZAT

ANUL…………

MODEL DE ŞTAMPILĂ ŞI ECUSON

Se va trece pentru:

x - numele judeţului

xx- numărul ştampilei (01, 02, 03,..

fiecărui inspector al I.S.C.T.P.V.L.F.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 591/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 591 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 591/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu