Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 264 din 16 mai 1992

pentru aprobarea Normelor metodologice privind vanzarea actiunilor societatilor comerciale care se privatizeaza inainte de organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 121 din  5 iunie 1992


SmartCity3


    In temeiul art. 64 lit. h) din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind vanzarea de actiuni ale societatilor comerciale care se privatizeaza inainte de organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat, prevazute in anexa la prezenta hotarare.

                     PRIM-MINISTRU
                    THEODOR STOLOJAN

                            Contrasemneaza:
                            Ministrul economiei
                            si finantelor,
                            George Danielescu

                            Presedintele Agentiei
                            Nationale pentru
                            Privatizare si
                            Dezvoltarea
                            Intreprinderilor Mici
                            si Mijlocii,
                            Adrian Severin


    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
privind vanzarea actiunilor societatilor comerciale care se privatizeaza inainte de organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme, elaborate in temeiul art. 64 lit. h) din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, se aplica la vanzarea actiunilor societatilor comerciale cu capital de stat cuprinse in programul de privatizare initiat inainte de organizarea fondurilor, in baza art. 42 din Legea nr. 58/1991 si a "Criteriilor si procedurii pentru selectarea societatilor comerciale care se privatizeaza prin vanzarea de actiuni inainte de organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat" nr. 1043/1991, emise de Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii.
    Art. 2
    Societatile comerciale selectate conform art. 1 vor putea realiza, numai cu acordul Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii:
    a) vanzarea de active;
    b) fuziunea cu alte societati comerciale;
    c) emiterea de noi actiuni;
    d) dobandirea de actiuni sau parti sociale in alte societati comerciale;
    e) transmiterea dreptului de folosinta prin inchirieri sau locatii de gestiune.

    CAP. 2
    Pregatirea societatii comerciale pentru privatizare

    Art. 3
    In vederea coordonarii programului de privatizare, se stabilesc responsabilii de proiect din partea Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii si consiliului de administratie al societatii comerciale selectate.
    Atributiile si raspunderile responsabililor de proiect sunt cuprinse in anexele nr. 1a. si nr. 1b. la prezentele norme.
    Art. 4
    Programul de privatizare pentru fiecare societate comerciala cuprinde, in principal, urmatoarele etape:
    a) contractarea asistentei de specialitate necesare pentru privatizare;
    b) analiza-diagnostic a societatii comerciale;
    c) analiza detaliata a societatii comerciale in vederea evaluarii;
    d) evaluarea societatii comerciale;
    e) definirea obiectivelor privatizarii societatii comerciale;
    f) selectarea procedurii sau procedurilor de vanzare a actiunilor;
    g) intocmirea documentatiei de prezentare pentru potentialii investitori;
    h) intocmirea planului de vanzare efectiva a actiunilor;
    i) analiza si solutionarea eventualelor situatii incompatibile cu posibilitatile de vanzare.
    Art. 5
    Contractarea asistentei de specialitate se realizeaza:
    a) de catre Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii, in cazul existentei unei surse externe de finantare nerambursabile;
    b) de catre societatea comerciala, din fonduri proprii sau atrase de aceasta. In cazul asistentei de specialitate straine, contractarea se face cu acordul Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii, conform prevederilor art. 44 din Legea nr. 58/1991 si a "Procedurii de contractare cu firme straine a asistentei de specialitate inainte de organizarea fondurilor", stabilita de catre Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii.
    Art. 6
    Societatile comerciale selectate pot incheia, in conditii de competitivitate, contracte de asistenta de specialitate in vederea intocmirii documentelor prevazute la art. 4 lit. b), c), d) si g), cu persoane fizice sau juridice, romane ori straine, organizate in acest scop si care au o pozitie independenta fata de societatea comerciala sau cumparator.
    Art. 7
    Analiza-diagnostic a societatii comerciale este o prezentare a starii actuale si potentiale a societatii din punct de vedere juridic, comercial, industrial, de personal, financiar-contabil, in vederea determinarii oportunitatii privatizarii societatii comerciale.
    Structura-cadru a analizei-diagnostic este cuprinsa in anexele nr. 2 si nr. 3.
    Art. 8
    Analiza detaliata a societatii comerciale se realizeaza, conform anexei nr. 4, in scopul oferirii tuturor informatiilor necesare efectuarii evaluarii in conditii de piata si serveste la elaborarea documentatiei de prezentare catre potentialii investitori.
    Art. 9
    Evaluarea societatii comerciale are drept obiectiv stabilirea valorii de piata a acesteia, in vederea vanzarii.
    Consiliul imputernicitilor statului autorizeaza intocmirea evaluarii.
    Rezultatele evaluarii societatii comerciale vor fi prezentate intr-un raport de  evaluare, intocmit conform anexei nr. 5.
    Art. 10
    Documentatia de prezentare a societatii comerciale reprezinta oferta de vanzare si cuprinde informatiile necesare oricarui investitor potential, interesat sa participe la privatizarea acesteia.
    Structura-cadru a documentatiei de prezentare este cuprinsa in anexa nr. 6.
    Art. 11
    Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii, impreuna cu ministerele de resort, consiliile locale sau consiliile judetene, dupa caz, si societatea comerciala selectata stabilesc obiectivele privatizarii societatii comerciale respective.
    Determinarea obiectivelor privatizarii unei societati comerciale are la baza urmatoarele:
    a) necesarul de investitii pentru dezvoltarea societatii comerciale;
    b) participarea capitalului strain la privatizarea societatii comerciale;
    c) crearea unui actionariat de masa;
    d) ritmul privatizarii;
    e) impactul privatizarii societatii comerciale asupra sectorului din care face parte;
    f) alte obiective specifice, in functie de natura societatii comerciale.
    Art. 12
    Selectarea procedurilor de privatizare in conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 58/1991 se efectueaza de catre Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii impreuna cu ministerele de resort, consiliile locale sau consiliile judetene, dupa caz, Ministerul Economiei si Finantelor si societatea comerciala selectata, in functie de obiectivele stabilite si de posibilitatile de realizare a privatizarii.
    Art. 13
    Planul de vanzare efectiva a actiunilor se intocmeste de catre societatea comerciala impreuna cu Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii, ministerul de resort, consiliile locale sau consiliile judetene, dupa caz, si cuprinde:
    a) marimea pachetului de actiuni care se vinde;
    b) selectarea categoriilor de investitori;
    c) ordinea aplicarii procedurilor de vanzare a pachetului de actiuni;
    d) derularea in timp a vanzarii efective a actiunilor;
    e) eventualele proceduri alternative;
    f) alte masuri necesare realizarii vanzarii actiunilor.
    In functie de derularea planului de vanzare, Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii, impreuna cu societatea comerciala si autoritatile administrative prevazute la alin. 1, poate decide corectiile necesare.
    Art. 14
    In cazul aparitiei unor situatii care fac imposibila privatizarea societatii comerciale, Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii analizeaza si decide, impreuna cu societatea comerciala si autoritatile administrative prevazute la art. 13, asupra solutiilor necesare, inclusiv intreruperea procesului de privatizare.

    CAP. 3
    Proceduri de vanzare a actiunilor societatilor comerciale

    Sectiunea 1
    Vanzarea actiunilor prin negociere directa
    A. Aspecte generale
    Art. 15
    Vanzarea actiunilor prin negociere directa consta in vanzarea totala sau partiala a actiunilor unei societati comerciale catre o persoana sau un grup de persoane, fizice sau juridice, romane sau straine, in conditii specifice stabilite intre parti si la un pret care este determinat in urma negocierilor.
    B. Documente necesare
    Art. 16
    Documentele care se intocmesc in diferite faze ale vanzarii prin negociere directa sunt urmatoarele:
    a) prezentarea generala a societatii comerciale, care se adreseaza unui numar mare de investitori potentiali in vederea testarii interesului acestora in legatura cu societatea comerciala.
    Acest document cuprinde:
    - o scurta descriere a societatii comerciale, inclusiv informatii financiare de baza;
    - informatii privind sectorul din care aceasta face parte;
    b) documentatia de prezentare a societatii comerciale se transmite, cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii, acelor investitori care au exprimat un interes real de a investi;
    c) raportul de investigare este intocmit de reprezentantul cumparatorului potential - in cazul cand acesta solicita verificarea informatiilor cuprinse in documentatia de ofertare -, cu acordul Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii, numai dupa verificarea bonitatii;
    d) proiectul contractului de vanzare-cumparare, care poate fi initiat de oricare dintre parti, reprezentand baza de negociere.
    C. Etapele vanzarii prin negociere directa
    Art. 17
    Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii verifica daca salariatii si conducerea societatii comerciale doresc:
    a) sa participe la cumpararea actiunilor societatii comerciale in conditii de competitie cu posibili investitori din afara societatii, romani sau straini;
    b) sa faca o oferta pentru cumpararea unui pachet majoritar sau total de actiuni ale societatii prin negociere directa, conform prevederilor art. 46 lit. b);
    c) sa faca o oferta pentru cumpararea unui pachet minoritar de actiuni ale societatii intr-o etapa anterioara negocierii cu alti investitori potentiali, prevazuta expres in planul de vanzare;
    d) nu doresc nici una dintre situatiile de mai sus.
    Dupa verificare se intocmeste un protocol intre reprezentantul Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii si reprezentantii desemnati ai salariatilor si conducerii societatii, din care sa rezulte concluziile verificarii.
    Art. 18
    In situatia prevazuta la art. 17 lit. a) si d), Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii procedeaza la identificarea investitorilor potentiali.
    In situatia prevazuta la art. 17 lit. b), Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii procedeaza la negocierea pachetului majoritar de actiuni cu salariatii si conducerea societatii comerciale, dupa care identifica alti investitori potentiali pentru vanzarea actiunilor ramase.
    In situatia prevazuta la art. 17 lit. c), dupa vanzarea pachetului minoritar de actiuni, Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii identifica potentialii investitori pentru vanzarea actiunilor ramase.
    Art. 19
    Procedura de identificare a investitorilor potentiali presupune:
    a) identificarea categoriei de investitori potentiali:
    - romani sau straini;
    - din acelasi domeniu de activitate sau din alte domenii de activitate;
    b) identificarea metodei de contactare:
    - direct, prin transmiterea unei scrisori insotite de documentul prevazut la art. 16 lit. a);
    - prin publicitate in ziare nationale, locale, internationale, radio, televiziune.
    Art. 20
    Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii contacteaza investitori potentiali dupa una din metodele prezentate la art. 19 lit. b) si solicita de la acestia informatii privind experienta in domeniu, precum si resursele financiare disponibile pentru a fi investite.
    Pe baza raspunsurilor primite, Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii intocmeste lista investitorilor potentiali selectati.
    Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii informeaza investitorii asupra inscrierii lor pe aceasta lista si obtine din partea acestora un angajament de confidentialitate, in forma scrisa, conform anexei nr. 7.
    Art. 21
    Dupa obtinerea angajamentului de confidentialitate, Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii transmite investitorilor selectati documentatia de prezentare a societatii comerciale si solicita acestora propuneri privind:
    a) dezvoltarea viitoare a societatii comerciale;
    b) conducerea societatii comerciale si salariatii;
    c) investitiile minime propuse a se efectua in societate;
    d) modalitatea de plata si finantare.
    Art. 22
    Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii analizeaza, impreuna cu societatea comerciala, Ministerul Economiei si Finantelor, ministerul de resort si consiliile locale sau consiliile judetene, dupa caz, propunerile primite si selecteaza investitorii ale caror oferte corespund obiectivelor privatizarii societatii comerciale respective.
    Investitorilor selectati li se permite, la cererea acestora, efectuarea unor investigatii suplimentare in societatea comerciala.
    Art. 23
    In aceasta etapa, Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii, cu consultarea societatii comerciale si a autoritatilor administratiei publice prevazute la art. 22 alin. 1, decide daca se continua negocierea directa concomitent cu fiecare dintre investitori sau, in cazul in care conditiile oferite sunt egale, se organizeaza o licitatie intre acestia, cu adjudecarea la cel mai mare pret, conform procedurii de licitatie in plic cu participanti preselectionati.
    Art. 24
    In faza preliminara semnarii contractului de vanzare-cumparare se incheie un protocol intre cumparator si presedintele Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii, in baza autorizarii date de catre consiliul imputernicitilor statului al societatii comerciale respective, in numele vanzatorului.
    Conditiile de vanzare cuprinse in protocol se prezinta salariatilor si conducerii societatii comerciale, pentru ca acestia sa-si poata exercita drepturile preferentiale, intr-o perioada de 5 zile, daca nu au beneficiat de prevederile art. 17 lit. c).
    Art. 25
    Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii verifica identitatea investitorilor pe baza urmatoarelor acte:
    a) buletinul de identitate sau pasaportul, pentru persoane fizice;
    b) certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului sau alt document echivalent, pentru persoane juridice.
    Art. 26
    In vederea verificarii bonitatii investitorilor, Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii solicita:
    a) declaratia ca nu are datorii si nu este urmarit in justitie, in cazul persoanelor fizice;
    b) ultimul bilant, un alt raport financiar sau orice document de bonitate emis de banca in care isi are deschis contul principal, in cazul persoanelor juridice.
    D. Incheierea contractului de vanzare-cumparare
    Art. 27
    Contractul de vanzare-cumparare se incheie in termen de 30 zile de la terminarea negocierilor.
    Contractul de vanzare-cumparare se semneaza de catre cumparator si presedintele Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor
    Mici si Mijlocii, in baza autorizarii date de consiliul imputernicitilor statului al societatii comerciale respective, in numele vanzatorului.
    Principalele elemente ale contractului de vanzare-cumparare sunt cuprinse in anexa nr. 8.
    Sectiunea 2
    Vanzarea actiunilor prin licitatie
    A. Aspecte generale
    Art. 28
    Actiunile societatilor comerciale se pot vinde prin urmatoarele tipuri de licitatie publica:
    a) licitatia cu strigare: actiunile sunt vandute la pretul cel mai mare.
    Licitatia cu strigare poate fi deschisa, pentru orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, sau limitata la participanti preselectionati;
    b) licitatia prin plic inchis: actiunile sunt vandute concurentului care a prezentat, in plic inchis, cea mai buna oferta.
    Aceasta procedura poate fi deschisa sau cu participanti preselectionati.
    Art. 29
    Criteriile de preselectie sunt stabilite de ministerele de resort, consiliile locale sau consiliile judetene, dupa caz, impreuna cu societatea comerciala si cu acordul Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii.
    B. Documente necesare
    Art. 30
    Documentatia de vanzare include:
    a) informatiile referitoare la societatea comerciala, conform anexei nr. 6;
    b) anuntul de vanzare prin licitatie prevazut de Normele metodologice privind vanzarea de active ale societatilor comerciale cu capital de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 634/1991.
    C. Etapele vanzarii prin licitatie
    Art. 31
    Publicitatea se realizeaza potrivit prevederilor din Normele metodologice privind vanzarea de active ale societatilor comerciale cu capital de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 634/1991.
    Art. 32
    Stabilirea pretului de pornire a licitatiei se face pe baza evaluarii societatii comerciale, in conformitate cu art. 9.
    Art. 33
    Organizarea licitatiei se realizeaza cu respectarea prevederilor de la pct. 1-3 si 5-19 din anexa nr. 4 la Normele metodologice privind vanzarea de actiuni ale societatilor comerciale cu capital de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 634/1991.
    D. Incheierea contractului de vanzare-cumparare
    Art. 34
    Momentul adjudecarii pachetului de actiuni care face obiectul licitatiei se considera, dupa caz:
    a) data si ora incheierii procesului-verbal al sedintei de licitatie;
    b) ora 24 a zilei incheierii procesului-verbal al sedintei de licitatie, in cazul in care salariatii si conducerea societatii comerciale, sau o asociatie a acestora, isi exercita drepturile preferentiale prevazute la art. 48 lit. b) din Legea nr. 58/1991.
    Art. 35
    Contractul de vanzare-cumparare se incheie in termen de 15 zile din momentul adjudecarii pachetului de actiuni.
    Art. 36
    Plata pretului se face in termen de 5 zile de la data incheierii contractului sau in termenele uzuale pentru decontare bancara.
    Art. 37
    Registrele societatii vor fi completate la zi, pentru a se evidentia noul proprietar.
    Sectiunea 3
    Oferta publica de vanzare a actiunilor
    A. Aspecte generale
    Art. 38
    Prin oferta publica de vanzare se intelege oferirea unor actiuni sau a tuturor actiunilor unei societati comerciale catre publicul larg - persoane fizice sau juridice, romane sau straine - la un pret predeterminat.
    Art. 39
    Informatiile privind societatea comerciala si conditiile de ofertare sunt cuprinse in prospectul de vanzare, al carui continut-cadru este prezentat in anexa nr. 9.
    Consiliul de administratie al societatii comerciale este raspunzator pentru exactitatea informatiilor cuprinse in prospect.
    B. Etapele ofertei publice de vanzare a actiunilor
    Art. 40
    Cu 30 de zile inaintea datei inceperii subscriptiei, prin cel putin doua ziare de mare tiraj si un ziar local se vor anunta:
    a) vanzarea actiunilor societatii comerciale prin oferta publica;
    b) data si locul de unde poate fi procurat prospectul de vanzare;
    c) locul si agentul care primeste si inregistreaza cererile de actiuni;
    d) date sumare privind societatea comerciala.
    Agentul care primeste si inregistreaza cererile de actiuni poate fi o banca sau o alta institutie desemnata in acest scop.
    Publicitatea se poate realiza suplimentar si prin radio sau televiziune.
    Art. 41
    Societatea comerciala are obligatia sa puna la dispozitia celor interesati statutul societatii si alte documente la care se face referire in prospectul de vanzare.
    Art. 42
    Agentul centralizeaza cererile si aloca actiunile in conformitate cu procedura prevazuta in prospect.
    Art. 43
    Agentul elibereaza confirmarile privind acceptarea cererii solicitantilor si restituie sumele achitate la inregistrarea cererilor pentru cele respinse.
    Art. 44
    Daca actiunile societatii comerciale sunt nominative, se inregistreaza noii actionari in registrul societatii.
    Sectiunea 4
    Vanzarea unui pachet majoritar de actiuni unei asociatii a salariatilor si conducerii societatii comerciale
    A. Aspecte generale
    Art. 45
    Salariatii si conducerea societatii comerciale se constituie, in conditiile legii, intr-o asociatie in vederea cumpararii pachetului de actiuni ale societatii comerciale respective.
    Art. 46
    Vanzarea prevazuta la art. 45 are loc in urmatoarele situatii:
    a) cand asociatia isi exercita drepturile preferentiale, conform prevederilor art. 48 alin. 1 lit. b) si alin. 2 din Legea nr. 58/1991;
    b) cand asociatia face o oferta de cumparare integrala sau majoritara a actiunilor societatii comerciale respective, prin negociere directa.
    B. Documente necesare
    Art. 47
    Documentele necesare sunt:
    a) cele prevazute la art. 16 si art. 30, in situatia in care asociatia isi exercita drepturile preferentiale;
    b) in situatia de la art. 46 lit. b), asociatia prezinta un plan de afaceri pentru o perioada de 3-5 ani, conform modelului din anexa nr. 10.
    C. Etapele vanzarii actiunilor
    Art. 48
    In situatia de la art. 47 lit. a), etapele vanzarii actiunilor sunt cele prevazute in sectiunea 1, lit. C si, respectiv, sectiunea 2, lit. C din prezentul capitol.
    In situatia prevazuta la art. 47 lit. b), negocierea intre Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii si asociatie se realizeaza pe baza planului de afaceri prezentat de cumparator si a evaluarii societatii comerciale  efectuate in conditiile art. 9.
    D. Incheierea contractului de vanzare-cumparare
    Art. 49
    Procedura de incheiere a contractului de vanzare-cumparare este similara cu cea prevazuta la sectiunea 1, lit. D si sectiunea 2, lit. D din prezentul capitol.

    CAP. 4
    Obligatiile consiliului de administratie al societatii comerciale

    Art. 50
    Consiliul de administratie al societatii comerciale are urmatoarele obligatii:
    a) sa prezinte toate documentele si informatiile necesare si sa coopereze in vederea realizarii privatizarii societatii comerciale, conform prevederilor legale;
    b) sa sprijine investitorii potentiali in cunoasterea societatii pe durata derularii planului de privatizare.
    Natura informatiilor oferite investitorilor potentiali si oportunitatea furnizarii acestor informatii se stabilesc de catre Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii;
    c) sa asigure functionalitatea societatii comerciale pe durata procesului de privatizare, prin:
    - informarea periodica a salariatilor in legatura cu derularea programului de privatizare;
    - respectarea contractelor incheiate.

    CAP. 5
    Sanctiuni

    Art. 51
    Constituie contraventii la prezentele norme urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
    a) incalcarea prevederilor art. 2;
    b) incheierea de contracte de asistenta de specialitate cu firme romane in domeniul privatizarii fara respectarea conditiilor de competitivitate;
    c) nerespectarea conditiilor de publicitate prevazute in prezentele norme.
    Art. 52
    Contraventiile prevazute la art. 51 se sanctioneaza cu amenda de la 100 mii lei la 200 mii lei.
    Art. 53
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit al Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii si al organelor de control financiar.
    Art. 54
    Contraventiilor prevazute la art. 51 li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/ 1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 55
    Nesemnarea contractului de vanzare-cumparare de catre cumparator, in termenul prevazut de prezentele norme, conduce la pierderea garantiei de participare la licitatie si la plata daunelor cauzate, in situatia nesemnarii contractului.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 56
    Cheltuielile legate de privatizarea societatilor comerciale privind plata asistentei de specialitate, plata cheltuielilor de publicitate, precum si orice alte cheltuieli legate de derularea procesului de privatizare vor fi avansate de societatea comerciala in cauza.
    Cheltuielile avansate de societatea comerciala in cauza vor fi rambursate de catre Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii din cota de 70% ce revine Fondului Proprietatii de Stat.
    Art. 57
    Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1a

                        ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
responsabilului de proiect din Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii

    1. In situatia in care societatea comerciala primeste asistenta de specialitate pentru privatizare din surse nerambursabile:
    a) participa pe toata perioada derularii proiectului la analizele efectuate de consultant;
    b) analizeaza rapoartele intocmite de consultant si face propuneri pentru imbunatatirea sau, dupa caz, modificarea concluziilor acestora;
    c) informeaza conducerea Departamentului de Vanzare Actiuni din cadrul Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii in legatura cu derularea contractului de consultanta;
    d) avizeaza transele de plati cuvenite consultantului, in conformitate cu conditiile stipulate in contract.
    2. Intocmeste si supune aprobarii Colegiului Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii rapoartele de evaluare, planul de privatizare a societatii si conditiile contractuale de vanzare-cumparare.
    3. Urmareste indeplinirea planului de privatizare a societatii comerciale.
    4. Informeaza investitorii potentiali in legatura cu procesul de privatizare a societatii comerciale si pune la dispozitia acestora informatiile necesare, in functie de modalitatea de vanzare a actiunilor aprobata.
    5. Verifica indeplinirea tuturor procedurilor legate de incheierea contractelor, in functie de modalitatea de vanzare a actiunilor.
    6. Pastreaza confidentialitatea informatiilor legate de desfasurarea procesului de privatizare.

    ANEXA 1b

                     ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE
responsabilului de proiect din societatea comerciala

    1. Coordoneaza pregatirea informatiilor necesare intocmirii documentatiei de prezentare a societatii comerciale.
    2. Pune la dispozitia evaluatorilor informatiile necesare pentru evaluarea societatii comerciale.
    3. Sprijina investitorii potentiali in cunoasterea societatii comerciale, pe masura derularii programului de privatizare.
    4. Participa la derularea asistentei de specialitate pentru privatizarea societatii comerciale.
    5. Informeaza periodic salariatii si conducerea societatii comerciale in legatura cu derularea programului de privatizare.
    6. Verifica daca salariatii si conducerea societatii comerciale doresc sa cumpere actiuni ale acesteia.
    7. Participa la intocmirea planului de afaceri, conform art. 47 lit. b).
    8. Initiaza si intocmeste documentul de asociere a salariatilor si conducerii societatii comerciale.
    9. Participa, ca reprezentant al societatii comerciale, la negocierile cu Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii, pentru cumpararea de actiuni de catre salariati si conducerea societatii comerciale.

    ANEXA 2

                          ANALIZA-DIAGNOSTIC
                        a societatii comerciale

    1. Istoricul societatii comerciale
    2. Verificarea aspectelor juridice legate de privatizarea societatii comerciale, conform anexei nr. 3
    3. Diagnosticul comercial:
    a) produse;
    b) piata societatii comerciale;
    c) clienti;
    d) furnizori;
    e) concurenta;
    f) distribuire.
    4. Productia:
    a) procesul de fabricatie;
    b) tehnologii;
    c) calitate;
    d) intretinere.
    5. Necesitati de restructurare si investitii
    6. Organizare, conducere si personal
    7. Diagnosticul financiar pe baza:
    a) bilantului;
    b) contului de profit si pierderi;
    c) estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 3-5 ani.
    8. Oportunitatea si avantajele privatizarii societatii comerciale.

    ANEXA 3

                         ANALIZA-DIAGNOSTIC
Verificarea aspectelor juridice legate de privatizarea societatii comerciale

    1. Actul de constituire si forma juridica:
    - societate pe actiuni;
    - societate cu raspundere limitata.
    2. Statutul societatii comerciale
    In cazul societatilor pe actiuni se verifica daca actiunile sunt nominative sau la purtator.
    3. Registrele societatii si evidentele contabile ale societatii comerciale
    Se verifica registrele societatii si evidentele contabile ale societatii si se aduc la zi, daca este necesar.
    Se verifica daca societatea a emis actiuni catre:
    a) salariati;
    b) alte persoane.
    4. Terenul
    Se clarifica aspectele privind dreptul de proprietate asupra terenului.
    Se verifica daca societatea comerciala foloseste un teren pentru care nu are contract de inchiriere sau titlu de proprietate.
    5. Alte drepturi de proprietate
    Se verifica daca societatea comerciala detine titlul de proprietate asupra tuturor bunurilor din patrimoniu sau daca a inchiriat parti importante din patrimoniu.
    Se verifica daca au fost facute toate inregistrarile necesare referitoare la marcile de fabrica, de comert, de servicii si brevetele de inventii.
    6. Salariatii
    Se verifica contractele individuale de munca ale salariatilor. Cu exceptia unor prevederi speciale, acestea nu sunt afectate de transferul de proprietate.
    Se verifica daca salariile, contributiile la fondul de pensii, de asigurari sociale sau pentru plata ajutorului de somaj sunt platite la zi.
    Se verifica daca exista revendicari ale salariatilor.
    7. Situatia imprumuturilor
    Se verifica:
    a) daca societatea comerciala a facut imprumuturi:
    - in caz afirmativ, daca acestea sunt justificate si daca sunt constituite garantii reale sau personale;
    b) daca exista plati restante:
    - in caz afirmativ, se verifica toate consecintele (imposibilitatea de plata acuta a datoriilor etc.).
    8. Aspecte comerciale
    Se verifica in detaliu contractele importante.
    Se verifica daca exista prevederi speciale legate de transferul de proprietate.
    Se verifica daca societatile comerciale au incheiate acorduri cu alte societati comerciale sau regii autonome sau daca incalca prevederile art. 36 din Legea nr. 15/1990 referitor la practici anticoncurentiale.
    Se verifica eventualele probleme care cad sub incidenta prevederilor de mai sus in urma cumpararii de actiuni.
    9. Licente
    Se verifica:
    a) daca societatile comerciale au nevoie de licente pentru derularea activitatii;
    b) daca sunt necesare precizari in cazul transferului de proprietate;
    c) perioada de valabilitate a licentelor si conditiile de prelungire a acestora.
    10. Litigii
    Se verifica daca exista actiuni juridice in curs cu persoane fizice si cu persoane juridice.
    11. Poluare
    Se verifica daca sunt depasite normele de poluare a aerului, apei sau solului.

    ANEXA 4

               ANALIZA DETALIATA A SOCIETATII COMERCIALE

    1. Analiza produselor si a pietei
    1.1. Produsele si serviciile:
    a) descrierea generala a produselor societatii;
    b) segmentarea activitatii societatii;
    c) identificarea activitatilor pentru care societatea are exclusivitate;
    d) analiza avantajelor comparative ale societatii comerciale;
    e) analiza datelor privind cifra de afaceri si a pietelor de desfacere pe ultimii 3 ani.
    1.2. Activitatea de export:
    a) organizarea exportului;
    b) obiectivele exportului.
    1.3. Piata:
    a) definirea pietei pe care actioneaza societatea;
    b) marimea pietei si caracteristicile acesteia;
    c) tendintele pe urmatorii 3-5 ani;
    d) pozitia societatii pe piata;
    e) evolutia reglementarilor din sectorul respectiv;
    f) prognoza societatii pe grupe de produse;
    g) grupele de produse cele mai profitabile.
    1.4. Clientii:
    a) definirea clientilor societatii;
    b) punctul de vedere al cumparatorilor fata de produsele societatii, daca exista reclamatii asupra calitatii si termenelor;
    c) analiza datelor privind clientii societatii pe ultimii 3 ani;
    d) prognoza societatii in legatura cu clientii.
    1.5. Organizarea distributiei
    1.6. Promovarea produselor societatii comerciale
    1.7. Concurenta;
    a) concurentii;
    b) analiza comparativa a pozitiei pe piata;
    c) estimarea segmentelor de piata;
    d) concurenti noi.
    1.8. Situatia internationala a sectorului
    1.9. Concluzii privind produsele si piata:
    a) date istorice pe ultimii 3 ani;
    b) prognoze pe urmatorii 3-5 ani;
    c) sursele de informatii.
    2. Analiza activitatii de productie
    2.1. Descrierea infrastructurii:
    a) amplasamentul societatii comerciale si al eventualelor sucursale sau filiale;
    b) utilizarea suprafetelor;
    c) cladirile;
    d) caracteristicile cladirilor;
    e) posibilitatea extinderii;
    f) cai (mijloace) de acces;
    g) evaluarea tehnica a cladirilor;
    h) echipamente de productie si transport;
    i) energie si utilitati.
    2.2. Descrierea procesului productiv:
    a) organizarea generala a productiei;
    b) analiza fluxului de productie.
    2.3. Efecte pozitive rezultate din ameliorarea sistemului de organizare si gestiune, precum si din efectuarea de noi investitii.
    3. Analiza organizarii si managementului
    4. Analiza financiara:
    a) adaptarea datelor financiare pe ultimii 3 ani la standardele internationale;
    b) analiza situatiei financiare;
    c) analiza rentabilitatii;
    d) prognoze financiare pe urmatorii 3-5 ani.
    5. Analiza juridica:
    a) structura juridica a societatii;
    b) patrimoniul societatii.
    5.1. Functiile comerciale ale societatii:
    a) contracte;
    b) garantarea produselor vandute;
    c) modalitati de plata si garantii.
    5.2. Licente
    5.3. Aspecte sociale:
    a) contractul colectiv de munca;
    b) sindicatele;
    c) regulamentul de organizare si functionare;
    d) salarii;
    e) cumulul de functii;
    f) conflicte sociale.

    ANEXA 5

                         RAPORT DE EVALUARE
                            Continut-cadru

    1. Metodele de evaluare folosite
    Se vor utiliza cel putin doua din urmatoarele metode:
    a) metoda activului net actualizat;
    b) metoda  fluxurilor financiare actualizate;
    c) metoda comparatiilor de piata;
    e) metoda capitalizarii veniturilor.
    2. Scenariile de evaluare utilizate in cadrul fiecarei metode de evaluare
    3. Ipotezele tehnico-economice care stau la baza scenariilor de evaluare
    4. Alte elemente pentru fiecare metoda de evaluare si fundamentarea acestora
    5. Prezentarea calculelor aferente fiecarui scenariu
    6. Rezultatele evaluarii
    7. Specificarea surselor de informatii
    8. Concluzii si recomandari.

    ANEXA 6

        DOCUMENTATIA DE PREZENTARE A SOCIETATII COMERCIALE
                        Structura-cadru

    1. Rezumatul documentatiei de prezentare a societatii comerciale
    2. Scurt istoric si descrierea societatii comerciale, precum si a sectorului din care face parte
    3. Informatii despre piata societatii comerciale
    4. Politica de marketing si de vanzari
    5. Informatii despre activitatea de productie a societatii comerciale si despre furnizori
    6. Organizare, conducere si personal
    7. Sistemul financiar-contabil al societatii comerciale
    8. Investitii:
    a) realizate;
    b) necesare.
    9. Informatii referitoare la dreptul de proprietate:
    a) teren;
    b) cladiri;
    c) alte elemente de patrimoniu.
    10. Analiza avantajelor, punctelor slabe, oportunitatilor si riscurilor pentru societatea comerciala
    11. Informatii financiare:
    a) bilantul societatii comerciale;
    b) contul de profit si pierderi;
    c) prognoze pentru urmatorii 3-5 ani;
    d) comentarii privind situatia financiara.
    12. Cadrul economic si politic, oportunitatea investitiilor in Romania (pentru investitorii straini)
    13. Lista principalilor masini si utilaje.

    ANEXA 7

                  ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE
                                Model

    Scrisoare de confidentialitate
    Referitor: Informatii privind societatea comerciala
    Catre: Vanzatorul .................................
    Aceasta scrisoare de confidentialitate stabileste conditiile in care vanzatorul este de acord sa ne furnizeze anumite informatii confidentiale privind Societatea Comerciala ..........................
    1. Acest angajament de confidentialitate acopera atat informatiile orale, cat si pe cele scrise comunicate noua despre Societatea Comerciala ................ de catre vanzator sau de cel care actioneaza in numele vanzatorului. Termenul de informatii in sensul prezentului angajament nu include urmatoarele:
    a) informatii despre societatea comerciala, care sunt facute publice prin alte canale decat cele folosite de noi;
    b) informatii care sunt in posesia dumneavoastra sau a societatii comerciale si care sunt dezvaluite prin alte mijloace decat cele prin care ni le-ati dezvaluit noua;
    c) informatii obtinute, dupa data prezentului angajament, de noi din terte surse.
    2. Informatiile vor fi folosite numai in scopul fundamentarii deciziei noastre de a investi in Societatea Comerciala .................... .
    3. Informatiile vor fi pastrate confidential de noi si nu vor fi dezvaluite unei alte parti fara acordul scris al vanzatorului.
    4. Santem de acord si ne angajam sa nu comunicam cu alte persoane, in afara de cele care au fost mentionate in mod expres de catre vanzator. Totodata, santem de acord sa nu comunicam cu conducerea sau angajatii societatii comerciale, fara acordul prealabil al vanzatorului.
    5. Nu vom realiza copii ale informatiilor fara acordul scris al vanzatorului. Daca un astfel de consimtamant va fi obtinut, se va comunica numarul de copii oferite, care vor fi numerotate.
    6. Intelegem si santem de acord ca, in situatia in care vanzatorul ne solicita in mod expres inapoierea informatiilor, sa le returnam fara intarziere.
    7. Obligatia de confidentialitate este valabila pentru o perioada de 5 ani de la data acceptarii.
         Semnata si acceptata in termenii de mai sus de ...................
         Data ................

    ANEXA 8

                    CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE
                           Elemente principale

    1. Parti
    2. Obligatiile partilor
    3. Pretul si modalitatea de plata a pretului
    4. Investitii in societatea comerciala
    5. Executarea obligatiilor si sanctiuni
    6. Garantii si compensatii
    7. Protectia salariatilor
    8. Clauze speciale.

    ANEXA 9

                      PROSPECT DE VANZARE
                            Continut-cadru

    1. Informatii generale privind oferta:
    a) numele actionarului existent;
    b) denumirea si sediul societatii comerciale si ale sucursalelor sau filialelor;
    c) forma si obiectul societatii comerciale;
    d) capitalul social subscris;
    e) metoda de evaluare folosita la determinarea capitalului social;
    f) numarul si valoarea nominala a actiunilor;
    g) conditii generale pentru valabilitatea deliberarilor adunarii generale si modul de exercitare a drepturilor de vot;
    h) durata societatii comerciale;
    i) modul de distribuire a dividendelor.
    2. Informatii referitoare la societatea comerciala:
    a) istoricul societatii comerciale;
    b) descrierea activitatii societatii comerciale;
    c) detalii privind directorii si salariatii societatii comerciale;
    d) informatii financiare pentru fiecare din ultimii ........ ani;
    e) sediul, dimensiunea si vechimea principalelor obiective ce constituie proprietatea societatii comerciale;
    f) detalii privind datoriile;
    g) aspecte referitoare la fondurilor societatii comerciale;
    h) investitii recente si previziuni; profiturile estimate pe 3-5 ani;
    i) detalii privind experienta profesionala a directorilor;
    j) un rezumat al contractelor importante;
    k) detalii privind orice actiune cu aspect juridic indreptata impotriva societatii comerciale;
    l) lista documentelor ce vor fi prezentate.
    3. Formularul pentru redactarea cererii de actiuni
    Acesta va contine urmatoarele informatii:
    a) numele si prenumele autorului cererii;
    b) domiciliul sau sediul autorului cererii;
    c) numarul de actiuni pentru care se redacteaza cererea (cifre si litere);
    d) data la care este prezentata cererea;
    e) declaratia expresa, ca recunoaste si accepta prospectul de vanzare.
    4. Conditiile ofertei:
    a) numarul actiunilor oferite pentru vanzare si pretul de vanzare al acestora;
    b) procedura de alocare a actiunilor in caz de subscriptie mai mare decat oferta;
    c) modalitatea de plata a actiunilor;
    d) numarul de actiuni rezervate salariatilor in conditiile prevazute la art. 48 lit. a) din Legea nr. 58/1991, criteriile de alocare a actiunilor si modalitatile de plata pentru acestia.

    ANEXA 10

                       PLAN DE AFACERI
                            Model

    1. Sumar
    2. Prezentarea societatii comerciale si a strategiei acesteia:
    a) istoricul societatii comerciale, situatia generala prezenta si viitoare a acesteia;
    b) strategia de dezvoltare a activitatii societatii comerciale.
    3. Piata societatii comerciale:
    a) identificarea si descrierea pietei societatii comerciale;
    b) principalii clienti si concurenti ai societatii comerciale;
    c) principalii furnizori ai societatii comerciale;
    d) perspectivele pietei.
    4. Produsele/serviciile societatii comerciale:
    a) prezentare si descriere;
    b) dezvoltarea produselor;
    c) procesul de fabricatie;
    d) controlul de calitate;
    e) tehnologii, echipamente si investitii minime necesare.
    5. Vanzare si marketing:
    a) metode de vanzare;
    b) canale de distributie.
    6. Organizare, conducere si personal:
    a) organizare (anexa);
    b) conducerea societatii;
    c) personal (calificat, sex, varsta, vechime in societatea comerciala).
    7. Informatii financiare:
    a) bilant;
    b) contul de profit si pierderi;
    e) prognoze financiare pentru 3 5 ani.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 264/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 264 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 264/1992
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu