Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.59 din 21.01.2020

pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 53-541 din Legea concurenţei nr. 21/1996
ACT EMIS DE: Consiliul Concurentei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 57 din 29 ianuarie 2020SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1), precum şi ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin: Articolul 1Se pun în aplicare Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 53-541 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 419/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 50 şi 501 din Legea concurenţei nr. 21/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 10 septembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Articolul 3Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin. Articolul 4 Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Marius Chiriţoiu ANEXĂINSTRUCŢIUNI privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 53-541 din Legea concurenţei nr. 21/1996 În temeiul art. 26 alin. (1), art. 57 alin. (1) şi al art. 68 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni. Capitolul IIntroducere 1. Scopul prezentelor instrucţiuni este de a stabili modalităţile şi criteriile de individualizare a sancţiunilor în cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 53, 54 şi 541 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, ţinându-se seama de gravitatea şi durata faptei. 2. Prin prezentele instrucţiuni se urmăreşte asigurarea transparenţei şi a obiectivităţii în procesul de individualizare a sancţiunilor pentru săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 53, 54 şi 541 din lege, realizarea efectului disuasiv al sancţiunilor, precum şi asigurarea certitudinii juridice întreprinderilor sau asociaţiilor de întreprinderi, precum şi autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale. 3. Metodologia de stabilire a cuantumului amenzii se întemeiază pe determinarea unui nivel de bază, care se va putea majora în cazul existenţei circumstanţelor agravante sau se va reduce în cazul existenţei circumstanţelor atenuante. Capitolul IINivelul de bază Secţiunea 1Determinarea nivelului de bază 4. Nivelul de bază se determină în funcţie de gravitatea şi durata faptei, potrivit prevederilor art. 57 alin. (1) din lege. 5. Ca punct de plecare pentru determinarea nivelului de bază al amenzii în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 53 din lege este avută în vedere cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancţionării. 6. În cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă, pentru calcularea acesteia în vederea aplicării sancţiunii. 7. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere. 8. Pentru instituţiile de credit şi alte instituţii financiare, prevăzute la art. 68 lit. a) din lege, cifra de afaceri avută în vedere în scopul aplicării amenzii este alcătuită, cumulativ, din următoarele elemente de venit, după deducerea impozitelor şi taxelor legate direct de acestea, conform legislaţiei specifice fiecărui domeniu: a)venituri din dobânzi şi venituri asimilate; b)venituri privind titlurile: venituri din acţiuni şi din alte titluri cu venit variabil, venituri din participaţii, venituri din părţi în cadrul societăţilor legate; c)venituri din comisioane; d)profitul net din operaţiuni financiare; e)alte venituri din exploatare; f)alte categorii de venituri prevăzute de legislaţia specifică fiecărui domeniu.9. Pentru societăţile de asigurări, cifra de afaceri prevăzută la art. 68 lit. b) din lege reprezintă valoarea primelor brute subscrise, conform contractelor de asigurări încheiate de către sau în numele societăţilor de asigurare, după deducerea impozitelor şi a taxelor aplicate direct asupra primelor de asigurare sau volumului total al acestora, conform legislaţiei specifice domeniului. Primele brute subscrise includ şi primele de reasigurare încasate, în cazul în care societatea implicată desfăşoară activităţi în domeniul reasigurărilor. Primele brute subscrise cuprind toate sumele aferente atât contractelor de asigurare care intră în vigoare în cursul exerciţiului financiar, independent de faptul că aceste sume se referă în întregime sau în parte la un exerciţiu ulterior, cât şi contractelor încheiate în cursul exerciţiilor precedente, dar care se execută în timpul perioadei de referinţă. Primele de reasigurare cedate reasigurătorilor, şi anume toate sumele plătite şi plătibile de către întreprinderea implicată pentru a obţine acoperirea prin reasigurare, sunt costuri legate de acoperirea asigurării şi nu vor fi deduse din primele brute subscrise. 10. Nivelul de bază se obţine prin înmulţirea procentului determinat în funcţie de gradul de gravitate a încălcării cu factorul aferent duratei încălcării, după următoarea formulă: Nivel de bază = gravitate x factor (durată) Secţiunea a 2-aGravitatea şi durata 11. În evaluarea gravităţii încălcării trebuie avute în vedere, printre altele, natura faptei, în special dacă informaţiile solicitate puteau avea un impact semnificativ asupra soluţionării cazului aflat în analiza Consiliului Concurenţei, datorită naturii, importanţei şi caracterului util ale acestora. 12. În funcţie de gravitate, faptele se împart în 3 categorii: a)încălcări de gravitate mică, după cum urmează:

(i) un cuantum de la 0,12% până la 0,3% din cifra de afaceri totală, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 53 din lege, sau o sumă cuprinsă între 12.000 lei şi 200.000 lei, în ipoteza prevăzută la art. 56 alin. (2) lit. a) din lege;
(ii) o sumă cuprinsă între 1.500 lei şi 5.000 lei, în cazul faptelor prevăzute la art. 54 din lege, săvârşite de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale;
(iii) o sumă cuprinsă între 20.000 lei şi 25.000 lei, în cazul faptelor prevăzute la art. 541 din lege;

b)încălcări de gravitate medie, după cum urmează:

(i) un cuantum de la 0,3% până la 0,5% din cifra de afaceri totală, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 53 din lege, sau o sumă cuprinsă între 200.001 lei şi 500.000 lei, în ipoteza prevăzută la art. 56 alin. (2) lit. a) din lege;
(ii) o sumă cuprinsă între 5.001 lei şi 9.000 lei, în cazul faptelor prevăzute la art. 54 din lege, săvârşite de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale;
(iii) o sumă cuprinsă între 25.001 lei şi 35.000 lei, în cazul faptelor prevăzute la art. 541 din lege;

c)încălcări de gravitate mare, după cum urmează:

(i) un cuantum de la 0,5% până la 0,9% din cifra de afaceri totală, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 53 din lege, sau o sumă cuprinsă între 500.001 lei şi 800.000 lei, în ipoteza prevăzută la art. 56 alin. (2) lit. a) din lege;
(ii) o sumă cuprinsă între 9.001 lei şi 13.000 lei, în cazul faptelor prevăzute la art. 54 din lege, săvârşite de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale;
(iii) o sumă cuprinsă între 35.001 lei şi 45.000 lei, în cazul faptelor prevăzute la art. 541 din lege.

13. Contravenţiile prevăzute la art. 53 lit. d) şi e) din lege sunt considerate, de regulă, a fi fapte de gravitate mare şi vor fi încadrate ca atare. Inspecţia reprezintă cel mai important mijloc prin care pot fi găsite dovezi ale unor posibile încălcări ale regulilor de concurenţă prezumate de Consiliul Concurenţei. Prin refuzul de a se supune unei inspecţii dispuse de autoritatea de concurenţă este compromis caracterul inopinat al acesteia, existând posibilitatea ca documentele în legătură cu obiectul şi scopul investigaţiei, aflate la sediul întreprinderii care se opune inspecţiei, să fie modificate, ascunse, distruse total ori parţial. Prin astfel de acţiuni se periclitează exercitarea efectivă a atribuţiilor conferite prin lege Consiliului Concurenţei. 14. În funcţie de durata încălcărilor, acestea se împart în 3 categorii, cărora le este atribuit un factor de la 1 la 2, după cum urmează: a)încălcări de scurtă durată, respectiv mai puţin de 15 zile sau cu consumare instantanee: factor 1; b)încălcări de durată medie, respectiv între 15 şi 30 de zile: factor 1,5; c)încălcări de lungă durată, respectiv peste 30 de zile: factor 2. Capitolul IIIAdaptarea nivelului de bază 15. Nivelul de bază poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins între 5% şi 10% pentru fiecare circumstanţă agravantă sau atenuantă reţinută. 16. Nivelul de bază poate fi majorat în situaţia în care există circumstanţe agravante, precum: a)experienţa anterioară în ceea ce priveşte procedurile sau notificările desfăşurate în faţa autorităţii de concurenţă; b)săvârşirea de către aceeaşi întreprindere a unei încălcări de acelaşi tip cu o încălcare constatată de Consiliul Concurenţei prin decizie anterioară adoptată în comisie sau prin proces-verbal întocmit de inspectorii de concurenţă; c)măsurile de intimidare asupra altor întreprinderi pentru a le determina să nu furnizeze informaţiile solicitate de Consiliul Concurenţei sau să le furnizeze de o manieră inexactă ori incompletă sau orice încercare de a determina astfel de atitudini; d)alte împrejurări de natura celor de mai sus.17. Nivelul de bază va fi diminuat atunci când există circumstanţe atenuante, precum: a)colaborarea efectivă cu Consiliul Concurenţei în cursul procedurilor, dincolo de obligaţia legală de a coopera; b)încetarea încălcării din propria voinţă a făptuitorului; c)alte împrejurări care demonstrează voinţa întreprinderii sau a autorităţii publice de a facilita aflarea adevărului în cauzele aflate în atenţia Consiliului Concurenţei. Capitolul IVAlte prevederi 18. Pentru contravenţiile prevăzute la art. 53 din lege, rezultatul final al calculului amenzii, conform metodei prevăzute în prezentele instrucţiuni, nu se poate situa sub pragul de 0,1% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancţionării şi nu poate să depăşească 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sancţionării, respectiv, în situaţia prevăzută la art. 56 alin. (1) din lege, din cifra de afaceri aferentă anului imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii, pentru întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi. 19. Atunci când nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere. 20. Pentru contravenţiile prevăzute la art. 54 din lege, amenda calculată conform metodei prevăzute în prezentele instrucţiuni nu poate fi mai mică de 1.000 lei şi nu poate depăşi 20.000 lei. 21. În situaţia în care contravenţiile prevăzute la art. 53 din lege au fost săvârşite de către o întreprindere sau o asociaţie de întreprinderi nou-înfiinţată, care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancţionării, amenda calculată potrivit metodei prevăzute în prezentele instrucţiuni nu poate fi mai mică de 10.000 lei şi nu poate depăşi 1.000.000 lei. 22. Atunci când, în urma aplicării criteriilor de individualizare prevăzute la cap. II şi III, pragurile minime, respectiv cele maxime prevăzute de lege sunt depăşite, amenda aplicată va fi stabilită la nivelul limitei minime, respectiv celei maxime prevăzute de lege. 23. Prezentele instrucţiuni se pun în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 59/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 59 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 59/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu