Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.59 din 21.01.2020

pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 53-541 din Legea concurenţei nr. 21/1996
ACT EMIS DE: Consiliul Concurentei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 57 din 29 ianuarie 2020SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1), precum şi ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin: Articolul 1Se pun în aplicare Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 53-541 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 419/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 50 şi 501 din Legea concurenţei nr. 21/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 10 septembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Articolul 3Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin. Articolul 4 Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Marius Chiriţoiu ANEXĂINSTRUCŢIUNI privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 53-541 din Legea concurenţei nr. 21/1996 În temeiul art. 26 alin. (1), art. 57 alin. (1) şi al art. 68 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni. Capitolul IIntroducere 1. Scopul prezentelor instrucţiuni este de a stabili modalităţile şi criteriile de individualizare a sancţiunilor în cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 53, 54 şi 541 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, ţinându-se seama de gravitatea şi durata faptei. 2. Prin prezentele instrucţiuni se urmăreşte asigurarea transparenţei şi a obiectivităţii în procesul de individualizare a sancţiunilor pentru săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 53, 54 şi 541 din lege, realizarea efectului disuasiv al sancţiunilor, precum şi asigurarea certitudinii juridice întreprinderilor sau asociaţiilor de întreprinderi, precum şi autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale. 3. Metodologia de stabilire a cuantumului amenzii se întemeiază pe determinarea unui nivel de bază, care se va putea majora în cazul existenţei circumstanţelor agravante sau se va reduce în cazul existenţei circumstanţelor atenuante. Capitolul IINivelul de bază Secţiunea 1Determinarea nivelului de bază 4. Nivelul de bază se determină în funcţie de gravitatea şi durata faptei, potrivit prevederilor art. 57 alin. (1) din lege. 5. Ca punct de plecare pentru determinarea nivelului de bază al amenzii în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 53 din lege este avută în vedere cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancţionării. 6. În cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă, pentru calcularea acesteia în vederea aplicării sancţiunii. 7. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere. 8. Pentru instituţiile de credit şi alte instituţii financiare, prevăzute la art. 68 lit. a) din lege, cifra de afaceri avută în vedere în scopul aplicării amenzii este alcătuită, cumulativ, din următoarele elemente de venit, după deducerea impozitelor şi taxelor legate direct de acestea, conform legislaţiei specifice fiecărui domeniu: a)venituri din dobânzi şi venituri asimilate; b)venituri privind titlurile: venituri din acţiuni şi din alte titluri cu venit variabil, venituri din participaţii, venituri din părţi în cadrul societăţilor legate; c)venituri din comisioane; d)profitul net din operaţiuni financiare; e)alte venituri din exploatare; f)alte categorii de venituri prevăzute de legislaţia specifică fiecărui domeniu.9. Pentru societăţile de asigurări, cifra de afaceri prevăzută la art. 68 lit. b) din lege reprezintă valoarea primelor brute subscrise, conform contractelor de asigurări încheiate de către sau în numele societăţilor de asigurare, după deducerea impozitelor şi a taxelor aplicate direct asupra primelor de asigurare sau volumului total al acestora, conform legislaţiei specifice domeniului. Primele brute subscrise includ şi primele de reasigurare încasate, în cazul în care societatea implicată desfăşoară activităţi în domeniul reasigurărilor. Primele brute subscrise cuprind toate sumele aferente atât contractelor de asigurare care intră în vigoare în cursul exerciţiului financiar, independent de faptul că aceste sume se referă în întregime sau în parte la un exerciţiu ulterior, cât şi contractelor încheiate în cursul exerciţiilor precedente, dar care se execută în timpul perioadei de referinţă. Primele de reasigurare cedate reasigurătorilor, şi anume toate sumele plătite şi plătibile de către întreprinderea implicată pentru a obţine acoperirea prin reasigurare, sunt costuri legate de acoperirea asigurării şi nu vor fi deduse din primele brute subscrise. 10. Nivelul de bază se obţine prin înmulţirea procentului determinat în funcţie de gradul de gravitate a încălcării cu factorul aferent duratei încălcării, după următoarea formulă: Nivel de bază = gravitate x factor (durată) Secţiunea a 2-aGravitatea şi durata 11. În evaluarea gravităţii încălcării trebuie avute în vedere, printre altele, natura faptei, în special dacă informaţiile solicitate puteau avea un impact semnificativ asupra soluţionării cazului aflat în analiza Consiliului Concurenţei, datorită naturii, importanţei şi caracterului util ale acestora. 12. În funcţie de gravitate, faptele se împart în 3 categorii: a)încălcări de gravitate mică, după cum urmează:

(i) un cuantum de la 0,12% până la 0,3% din cifra de afaceri totală, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 53 din lege, sau o sumă cuprinsă între 12.000 lei şi 200.000 lei, în ipoteza prevăzută la art. 56 alin. (2) lit. a) din lege;
(ii) o sumă cuprinsă între 1.500 lei şi 5.000 lei, în cazul faptelor prevăzute la art. 54 din lege, săvârşite de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale;
(iii) o sumă cuprinsă între 20.000 lei şi 25.000 lei, în cazul faptelor prevăzute la art. 541 din lege;

b)încălcări de gravitate medie, după cum urmează:

(i) un cuantum de la 0,3% până la 0,5% din cifra de afaceri totală, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 53 din lege, sau o sumă cuprinsă între 200.001 lei şi 500.000 lei, în ipoteza prevăzută la art. 56 alin. (2) lit. a) din lege;
(ii) o sumă cuprinsă între 5.001 lei şi 9.000 lei, în cazul faptelor prevăzute la art. 54 din lege, săvârşite de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale;
(iii) o sumă cuprinsă între 25.001 lei şi 35.000 lei, în cazul faptelor prevăzute la art. 541 din lege;

c)încălcări de gravitate mare, după cum urmează:

(i) un cuantum de la 0,5% până la 0,9% din cifra de afaceri totală, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 53 din lege, sau o sumă cuprinsă între 500.001 lei şi 800.000 lei, în ipoteza prevăzută la art. 56 alin. (2) lit. a) din lege;
(ii) o sumă cuprinsă între 9.001 lei şi 13.000 lei, în cazul faptelor prevăzute la art. 54 din lege, săvârşite de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale;
(iii) o sumă cuprinsă între 35.001 lei şi 45.000 lei, în cazul faptelor prevăzute la art. 541 din lege.

13. Contravenţiile prevăzute la art. 53 lit. d) şi e) din lege sunt considerate, de regulă, a fi fapte de gravitate mare şi vor fi încadrate ca atare. Inspecţia reprezintă cel mai important mijloc prin care pot fi găsite dovezi ale unor posibile încălcări ale regulilor de concurenţă prezumate de Consiliul Concurenţei. Prin refuzul de a se supune unei inspecţii dispuse de autoritatea de concurenţă este compromis caracterul inopinat al acesteia, existând posibilitatea ca documentele în legătură cu obiectul şi scopul investigaţiei, aflate la sediul întreprinderii care se opune inspecţiei, să fie modificate, ascunse, distruse total ori parţial. Prin astfel de acţiuni se periclitează exercitarea efectivă a atribuţiilor conferite prin lege Consiliului Concurenţei. 14. În funcţie de durata încălcărilor, acestea se împart în 3 categorii, cărora le este atribuit un factor de la 1 la 2, după cum urmează: a)încălcări de scurtă durată, respectiv mai puţin de 15 zile sau cu consumare instantanee: factor 1; b)încălcări de durată medie, respectiv între 15 şi 30 de zile: factor 1,5; c)încălcări de lungă durată, respectiv peste 30 de zile: factor 2. Capitolul IIIAdaptarea nivelului de bază 15. Nivelul de bază poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins între 5% şi 10% pentru fiecare circumstanţă agravantă sau atenuantă reţinută. 16. Nivelul de bază poate fi majorat în situaţia în care există circumstanţe agravante, precum: a)experienţa anterioară în ceea ce priveşte procedurile sau notificările desfăşurate în faţa autorităţii de concurenţă; b)săvârşirea de către aceeaşi întreprindere a unei încălcări de acelaşi tip cu o încălcare constatată de Consiliul Concurenţei prin decizie anterioară adoptată în comisie sau prin proces-verbal întocmit de inspectorii de concurenţă; c)măsurile de intimidare asupra altor întreprinderi pentru a le determina să nu furnizeze informaţiile solicitate de Consiliul Concurenţei sau să le furnizeze de o manieră inexactă ori incompletă sau orice încercare de a determina astfel de atitudini; d)alte împrejurări de natura celor de mai sus.17. Nivelul de bază va fi diminuat atunci când există circumstanţe atenuante, precum: a)colaborarea efectivă cu Consiliul Concurenţei în cursul procedurilor, dincolo de obligaţia legală de a coopera; b)încetarea încălcării din propria voinţă a făptuitorului; c)alte împrejurări care demonstrează voinţa întreprinderii sau a autorităţii publice de a facilita aflarea adevărului în cauzele aflate în atenţia Consiliului Concurenţei. Capitolul IVAlte prevederi 18. Pentru contravenţiile prevăzute la art. 53 din lege, rezultatul final al calculului amenzii, conform metodei prevăzute în prezentele instrucţiuni, nu se poate situa sub pragul de 0,1% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancţionării şi nu poate să depăşească 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sancţionării, respectiv, în situaţia prevăzută la art. 56 alin. (1) din lege, din cifra de afaceri aferentă anului imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii, pentru întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi. 19. Atunci când nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere. 20. Pentru contravenţiile prevăzute la art. 54 din lege, amenda calculată conform metodei prevăzute în prezentele instrucţiuni nu poate fi mai mică de 1.000 lei şi nu poate depăşi 20.000 lei. 21. În situaţia în care contravenţiile prevăzute la art. 53 din lege au fost săvârşite de către o întreprindere sau o asociaţie de întreprinderi nou-înfiinţată, care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancţionării, amenda calculată potrivit metodei prevăzute în prezentele instrucţiuni nu poate fi mai mică de 10.000 lei şi nu poate depăşi 1.000.000 lei. 22. Atunci când, în urma aplicării criteriilor de individualizare prevăzute la cap. II şi III, pragurile minime, respectiv cele maxime prevăzute de lege sunt depăşite, amenda aplicată va fi stabilită la nivelul limitei minime, respectiv celei maxime prevăzute de lege. 23. Prezentele instrucţiuni se pun în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 59/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 59 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 59/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu