Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 58/N-19a/7910-229 din 19 august 1999

pentru aprobarea Metodologiei privind actualizarea trimestriala a bancii de date cuprinzand lucrarile publice si constructiile

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI


SmartCity3

              Nr. 58/N din 19 august 1999
              DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
              Nr. 19a/7.910 din 19 august 1999
              COMISIA NATIONALA PENTRU STATISTICA
              Nr. 229 din 19 august 1999
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 469 din 28 septembrie 1999

    Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala, secretar de stat, si presedintele Comisiei Nationale pentru Statistica,
    in aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 853/1998 privind autorizarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului de a constitui si gestiona banca de date cuprinzand lucrarile publice si constructiile si a Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicata,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 106/1998 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Administratie Publica Locala, al Hotararii Guvernului nr. 677/1998 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Statistica si al Hotararii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, republicata,
    emit urmatorul ordin:

    1. Se aproba Metodologia privind actualizarea trimestriala a bancii de date cuprinzand lucrarile publice si constructiile, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    2. In termen de 30 de zile de la incheierea trimestrului care face obiectul comunicarii consiliile locale si ceilalti ordonatori de credite definiti in conformitate cu prevederile Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, precum si ceilalti investitori vor transmite consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti stadiul realizarilor trimestriale pentru toate lucrarile publice si constructiile de pe teritoriul acestora.
    3. In termen de 45 de zile de la incheierea trimestrului care face obiectul comunicarii consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor verifica si vor centraliza datele primite de la consiliile locale, de la ceilalti ordonatori de credite, precum si de la ceilalti investitori, pe care le vor transmite Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului prin Societatea Comerciala "Consultanta, Organizare si Cibernetica in Constructii" - S.A. Bucuresti, denumita in continuare C.O.C.C. - S.A.
    4. Banca de date centrala se realizeaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, iar datele devin disponibile la 60 de zile de la incheierea trimestrului care face obiectul comunicarii.
    5. Comisia Nationala pentru Statistica acorda asistenta metodologica, iar impreuna cu Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pe baza de reciprocitate, isi pun la dispozitie informatiile din banca de date la nivel judetean si central, ca surse de verificare a indicatorilor privind statistica constructiilor.
    6. Reproducerea, difuzarea si comunicarea publica a informatiilor din banca de date se pot realiza cu titlu gratuit, iar extragerea si reutilizarea informatiilor pe diverse tematici, la cererea motivata a utilizatorilor, se fac pe cheltuiala acestora, cu respectarea principiilor privind confidentialitatea datelor, prevazute la cap. IV din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992, republicata.
    7. Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, urmand ca datele pentru trimestrele I si II ale anului 1999 sa fie comunicate impreuna, pe formulare distincte.

                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului pentru
                       Administratie Publica Locala,
                       Vlad Rosca

                       Presedintele
                       Comisiei Nationale pentru Statistica,
                       Victor Dinculescu

    ANEXA

                              METODOLOGIE
privind actualizarea trimestriala a bancii de date cuprinzand lucrarile publice si constructiile

    CAP. 1
    Prevederi generale

    1.1. Prezenta metodologie este elaborata in conformitate cu prevederile art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 853/1998 privind autorizarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului de a constitui si gestiona banca de date cuprinzand lucrarile publice si constructiile.
    Prin aceasta metodologie se asigura in mod unitar, in toate localitatile, o procedura generala pentru culegerea, validarea, prelucrarea, stocarea, transmiterea si folosirea datelor, precum si actiunile, in succesiunea desfasurarii lor, pentru operatiunile de actualizare trimestriala a acestei banci de date.
    1.2. Metodologia se adreseaza:
    a) investitorilor - in calitate de furnizori de informatii primare pentru alimentarea si actualizarea bancii de date;
    b) autoritatilor administratiei publice locale care emit autorizatia de construire - in calitate de colectori ai informatiilor primare;
    c) consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti - in calitate de administratori ai bancilor de date teritoriale;
    d) Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - in calitate de administrator al bancii de date nationale cuprinzand lucrarile publice si constructiile autorizate.
    1.3. Prin investitor se intelege persoana juridica de drept public sau privat ori persoana fizica angajatoare a unei lucrari publice sau constructii autorizate.
    1.4. Ordonatorii de credite sunt definiti prin Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, prin Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si prin Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare.
    1.5. Coordonarea, declansarea si controlul actiunilor pentru actualizarea trimestriala a bancilor de date, precum si administrarea acestora la nivel local si judetean se asigura de catre detinatorii registrelor care emit autorizatiile de construire: consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa caz.
    1.6. Folosirea registrului autorizatiilor de construire permite detinatorilor acestuia:
    - comunicarea cu toti investitorii care au obligatia sa transmita informatiile de actualizare a bancilor de date;
    - controlul comunicarii datelor pentru toate lucrarile autorizate;
    - evaluarea corecta a valorii care se impoziteaza.
    1.7. Comunicarea dintre autoritatea locala si investitori se realizeaza prin formulare preimprimate si/sau pe suport magnetic, potrivit dotarii cu tehnica de calcul.
    Vor fi comunicate date pentru investitii noi, extinderi, reparatii capitale, consolidari, reparatii curente si intretinere.
    1.8. Bancile de date judetene si banca de date a municipiului Bucuresti se intregesc cu informatiile referitoare la totalitatea lucrarilor construite pe raza fiecarui judet sau a municipiului Bucuresti, prin comunicarea datelor de catre toate consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor aferente, respectiv de catre consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    1.9. La nivel national banca de date cuprinzand lucrarile publice si constructiile autorizate este administrata de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin C.O.C.C. - S.A., ca societate comerciala specializata care primeste date de la consiliile judetene si de la Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

    CAP. 2
    Actiunile procedurii de actualizare in succesiunea desfasurarii acestora

    2.1. Organizarea culegerii informatiilor
    In formularul pentru autorizatia de construire va fi inscrisa obligativitatea investitorului de a transmite trimestrial stadiul executarii lucrarilor autorizate. Investitorilor li se preda formularul "Situatia privind realizarea lucrarilor publice si a constructiilor la sfarsitul trimestrului ... din anul ...", al carui model este prezentat in anexa nr. 1, sau, conform optiunii, suportul magnetic pe care acesta este inscris, impreuna cu instructiunile de completare si raportare trimestriala, o data cu emiterea autorizatiei de construire.
    Pentru raportarile urmatoare formularele sau suportul magnetic pe care acestea sunt inscrise vor fi procurate de investitori de la consiliul local care a emis autorizatia de construire.
    Detinatorii registrelor autorizatiilor de construire intocmesc liste cuprinzand lucrari pe investitori si le distribuie acestora in perioada 1 - 5 a lunii urmatoare trimestrului expirat. Acestea se trimit pe suport magnetic sau pe formulare preimprimate.
    Listele se intocmesc pe doua categorii de lucrari:
    - lucrari autorizate anterior trimestrului expirat, pentru care se comunica numai informatiile privind stadiul la zi al lucrarilor executate (anexa nr. 1), conform pct. 2.5 lit. b);
    - lucrari autorizate in trimestrul expirat, la care, pe langa informatiile privind realizarile din perioada raportata, in cazul in care au fost incepute, este obligatorie completarea tuturor campurilor din formular (anexa nr. 1), conform pct. 2.5 lit. a).
    Investitorii transmit formularele completate consiliilor locale sau, dupa caz, consiliilor judetene ori Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care au emis autorizatiile de construire.
    2.2. Completarea formularelor cu datele despre stadiul din trimestrul de raportare se realizeaza de catre toti investitorii din sectorul public sau privat pentru toate investitiile pentru care au fost emise autorizatii de construire, la care au inceput lucrarile, au fost terminate in cursul trimestrului sau se afla in curs de executie. Acestea se inainteaza consiliului judetean, Consiliului General al Municipiul Bucuresti ori, dupa caz, consiliului local care a autorizat lucrarile, in cel mult 20 de zile calendaristice de la expirarea trimestrului de raportare, astfel incat detinatorul Registrului autorizatiilor de construire sa le poata prelucra si transmite consiliilor judetene si, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pana la sfarsitul primei luni dupa trimestrul expirat.
    2.3. Validarea si centralizarea datelor in bancile de date ale autoritatilor locale detinatoare ale registrului autorizatiilor de construire se asigura in cel mult 30 de zile calendaristice de la incheierea trimestrului de raportare. Autoritatea locala verifica datele prin confruntarea lor cu cele din registrul autorizatiilor de construire, valideaza si centralizeaza datele comunicate pentru toate investitiile autorizate, pana la terminarea acestora, la care au inceput sau nu lucrarile, au fost terminate in cursul trimestrului sau se afla in curs de executie.
    2.4. Centralizarea datelor pentru raportul trimestrial
    Datele validate in conformitate cu prevederile pct. 2.3 se transmit pe suport magnetic, prin posta electronica sau prin formulare preimprimate compartimentelor de specialitate ale consiliilor judetene sau al Consiliului General al Municipiului Bucuresti care coordoneaza intocmirea bancilor de date, unde, in termen de 15 zile calendaristice (45 de zile calendaristice de la expirarea trimestrului de raportare), se va controla cantitativ si calitativ continutul acestora.
    Consiliul judetean sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin compartimentul de specialitate, transmite in termen de 45 de zile calendaristice de la incheierea trimestrului de raportare, Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pe discheta sau prin Internet, baza de date actualizata. Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului actualizeaza, in termen de 15 zile calendaristice, banca de date la nivel national, iar dupa validare datele se pun la dispozitie beneficiarilor, la cererea acestora.
    2.5. Comunicarea actualizarii datelor
    a) Pentru comunicarea initiala a datelor aferente lucrarilor publice si constructiilor este obligatorie completarea tuturor campurilor din formularul prezentat in anexa nr. 1, dupa cum urmeaza:
    - Judetul: denumirea judetului;
    - Investitorul: denumirea investitorului se culege din registrul autorizatiilor de construire;
    - Tipul lucrarii: denumirea tipului de lucrare se incadreaza in tipul corespunzator de lucrari descris in Nomenclatorul tipurilor de lucrari si caracteristicile definitorii;
    - Denumirea investitiei: denumirea lucrarii publice sau a constructiei se culege din registrul autorizatiilor de construire;
    - Categoria investitiei: denumirea categoriei investitiei se incadreaza in categoria corespunzatoare descrisa in Nomenclatorul categoriilor de investitii. In cazul sistarii unei investitii, dupa denumirea categoriei de investitie se adauga cuvantul "Sistat";
    - Caracteristici: se completeaza cu valorile privind: regimul de inaltime, suprafata construita, suprafata desfasurata, numarul de locuri, numarul de apartamente, debite etc., urmate de unitatile de masura aferente, potrivit caracteristicilor definitorii ale acestora;
    - Localitatea, adresa lucrarii: se completeaza cu denumirea localitatii unde este plasata investitia, in conformitate cu Nomenclatorul de localitati - SIRUTA, denumirea strazii si numarul casei;
    - Ordonatorul principal de credite: se completeaza cu denumirea ordonatorului principal de credite, in conformitate cu Nomenclatorul ordonatorilor principali de credite;
    - Tipul sursei de finantare: se completeaza cu denumirea sursei de finantare, se aleg una sau mai multe surse de finantare, dupa caz, in conformitate cu Nomenclatorul surselor de finantare;
    - Autorizatie de construire (numarul si data): din registrul autorizatiilor de construire se culeg numarul si data de autorizare a constructiei;
    - Valoarea din registrul autorizatiilor de construire: se completeaza cu valoarea (in milioane lei) din registrul autorizatiilor de construire, comunicata la autorizare;
    - Data adjudecarii: se completeaza cu data (ZZ.LL.AA) la care a avut loc adjudecarea lucrarii (pentru lucrarile licitate);
    - Valoarea la adjudecare: se completeaza cu valoarea (in milioane lei) la care a fost adjudecata lucrarea (pentru lucrarile licitate);
    - Societatea executanta: se completeaza cu denumirea societatii comerciale care executa lucrarea, in conformitate cu denumirea inregistrata la registrul comertului. Daca investitia se executa in regie proprie, atunci campul se completeaza cu denumirea persoanei juridice, respectiv cu numele persoanei fizice trecute in autorizatia de construire;
    - Regia proprie: se completeaza numai in cazul in care investitia se executa in regie proprie, astfel: "J" pentru persoane juridice si "F" pentru persoane fizice;
    - Data contractarii: se completeaza cu data (ZZ.LL.AA) la care a avut loc contractarea lucrarii (pentru lucrarile contractate);
    - Durata: se completeaza cu durata (in luni, exprimata printr-un numar cu zecimale) in care societatea executanta s-a angajat sa execute lucrarea; cele doua zecimale reprezinta ziua din luna la care se face raportarea. Pentru regie proprie se trece durata pentru care a fost emisa autorizatia de construire;
    - Valoarea contractata: se completeaza cu valoarea (in milioane lei) pentru care s-a contractat lucrarea (pentru lucrarile contractate);
    - Data inceperii: se completeaza cu data (ZZ.LL.AA) la care a inceput executia lucrarii;
    - Data terminarii: se completeaza cu data (ZZ.LL.AA) la care s-a terminat lucrarea;
    - Stadiul fizic la data raportarii: se completeaza cu stadiul fizic (in %) privind realizarea lucrarii la data raportarii;
    - Valoarea executata - total trimestru: se completeaza cu valoarea confirmata in trimestrul de raportare (milioane lei), detaliindu-se, dupa caz, pe luni, potrivit situatiilor de lucrari acceptate.
    Aceasta valoare trebuie sa coincida cu suma valorilor pe cele trei luni ale trimestrului;
    - Valoarea executata in luna I: se completeaza cu valoarea realizata (decontata) in prima luna din trimestrul de raportare, in preturi curente (milioane lei);
    - Valoarea executata in luna a II-a: se completeaza cu valoarea realizata (decontata) in a doua luna din trimestrul de raportare, in preturi curente (milioane lei);
    - Valoarea executata in luna a III-a: se completeaza cu valoarea realizata (decontata) in a treia luna din trimestrul de raportare, in preturi curente (milioane lei). Daca valorile decontate nu sunt urmarite lunar de catre investitor, campul se completeaza cu valoarea trimestriala (campurile "Luna I" si "Luna a II-a" ramanand necompletate);
    - Restul de executat la data raportarii: se completeaza cu valoarea restului de executat (in milioane lei), in preturi la data raportarii. Daca stadiul fizic este 100% realizat, restul de executat este 0 (zero).
    b) Pentru comunicarea curenta a datelor aferente lucrarilor publice si constructiilor in derulare este obligatorie completarea urmatoarelor campuri din formular:
    - Judetul;
    - Investitorul;
    - Tipul lucrarii;
    - Localitatea;
    - Numarul autorizatiei de construire;
    - Data autorizatiei de construire;
    - Data terminarii (daca investitia a fost terminata);
    - Stadiul fizic;
    - Valorile executate si decontate;
    - Restul de executat (daca investitia nu a fost terminata).
    Campurile au aceeasi semnificatie ca la lit. a).
    Orice alta data aferenta investitiei si prezenta in baza de date poate fi modificata, caz in care aceasta va fi comunicata.
    Comunicarea se va face de catre compartimentele de specialitate ale consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care detin bancile de date, la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in termen de 45 de zile calendaristice de la incheierea trimestrului de raportare, conform machetelor.
    Transmiterea se va face pe discheta sau prin Internet la adresa e-mail: cocc-sa@bx.logicnet.ro si se va referi numai la investitiile pentru care sunt comunicate date in continuare si la lucrarile publice si constructiile (inclusiv locuinte) autorizate in trimestrul de raportare. Eventualele lucrari omise se vor raporta cu mentiunea "omis", conform anexei la Hotararea Guvernului nr. 853/1998 privind autorizarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului de a constitui si gestiona banca de date cuprinzand lucrarile publice si constructiile.
    Informatiile din baza de date actualizata, ce se realizeaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, vor putea fi puse la dispozitie utilizatorilor (consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale), in termen de 60 de zile de la data incheierii trimestrului de raportare. Reutilizarea informatiilor (rapoarte) pe diverse tematici, la motivarea utilizatorilor, se poate face pe cheltuiala acestora, cu respectarea principiilor privind confidentialitatea datelor, prevazute la cap. IV din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicata.

    CAP. 3
    Structura bazei de date "Lucrari publice si constructii"

    3.1. Structura bazei de date este prezentata in anexa nr. 2 si cuprinde toate datele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 853/1998.
    3.2. Campurile prin care a fost definita baza de date se incadreaza in urmatoarele categorii:
    - campuri pentru identificarea lucrarii:
        - coduri + denumiri pentru investitie (lucrare), judetul, localitatea, - categoria investitiei, tipul lucrarii, ordonatorul principal de credite, investitorul, sursa de finantare, executantul (castigator);
    - campuri pentru definirea caracteristicilor lucrarii:
        - regim de inaltime, suprafata construita, suprafata desfasurata, capacitate;
    - campuri pentru definirea momentelor importante din derularea lucrarii [date calendaristice (ZZ.LL.AA.)]:
        - autorizare;
        - adjudecare;
        - contractare;
        - inceperea executiei;
        - terminarea executiei;
    - campuri pentru definirea valorilor:
        - la autorizare;
        - la adjudecare;
        - la contractare;
        - de executie (pe perioade).
    3.3. Baza de date a fost realizata in limbajul de programare FOXPRO.

    CAP. 4
    Proceduri automate

    4.1. Preluarea datelor in baza de date
    Introducerea pozitiilor noi in baza de date, precum si actualizarea lor trimestriala se fac prin intermediul unei proceduri automate, a carei aplicare este descrisa in instructiunile de utilizare.
    Aceasta actiune se executa de catre consiliul judetean, Primaria Municipiului Bucuresti si de catre primariile care au in dotare tehnica de calcul.
    Procedura de introducere a pozitiilor noi in baza de date asigura corelarea datelor descriptoare ale investitiei cu nomenclatoarele aplicatiei si asigura verificarile convenite, semnaland erorile prin mesaje.
    Operatorul poate interveni pe loc asupra campurilor eronate, pana la eliminarea erorilor semnalate.
    4.2. Constituirea listelor cuprinzand lucrari pentru actualizare
    Din lucrarile introduse anterior se extrag din baza de date, prin intermediul unei proceduri automate, listele cuprinzand lucrarile in curs de executare, care sunt trimise investitorilor pentru comunicarea datelor privind executia investitiei (lucrarii).
    Pentru lucrarile noi se initiaza listele cuprinzand datele din registrul autorizatiilor de construire, dupa care sunt trimise investitorului pentru a fi completate cu restul datelor. In cazul acesta, daca autoritatea locala dispune de tehnica de calcul, elaborarea listelor poate fi facuta automat, dupa ce, in prealabil, a introdus in baza de date lucrarile cu datele aferente din registrul autorizatiilor de construire.
    Daca autoritatea locala nu dispune de tehnica de calcul, listele vor fi elaborate pe hartie.
    4.3. Actualizarea bazei de date la nivel local
    Dupa strangerea informatiilor de la investitori autoritatea locala creeaza baza de date la nivel local, pe suport magnetic, daca este dotata cu tehnica de calcul, sau pe hartie si trimite baza de date astfel creata consiliului judetean sau, dupa caz, Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    4.4. Actualizarea bazei de date la nivel judetean sau, dupa caz, la nivelul municipiului Bucuresti
    Consiliul judetean sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti actualizeaza baza de date creata la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, cu informatiile stranse pentru investitiile la care a emis autorizatii de construire, pe de o parte, si cu informatiile primite de la consiliile locale, pe de alta parte.
    Informatiile primite de la consiliile locale pe suport magnetic in baza de date vor fi preluate printr-o procedura automata in baza de date a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Daca informatiile primite de la consiliile locale sunt pe suport de hartie, vor fi introduse de catre consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in baza de date a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti.
    4.5. Actualizarea bazei de date la nivel central
    Bazele de date actualizate, primite de la consiliile judetene ori de la Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Internet la adresa e-mail: cocc-sa@bx.logicnet.ro sau pe suport magnetic, vor fi preluate in baza centrala la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului printr-o procedura automata.
    4.6. Rapoarte la nivel central
    La nivel central, din baza de date actualizata se vor extrage rapoarte analitice si de sinteza pentru urmarirea raportarii.
    Baza de date astfel constituita va fi pusa la dispozitie beneficiarilor interesati.

    CAP. 5
    Conventii

    5.1. Codificari
    Pentru usurinta in comunicarea datelor si a prelucrarilor in baza de date s-a recurs la codificarea urmatoarelor informatii, dupa cum urmeaza:
    - Judetul: cod judet - 2 caractere numerice, in conformitate cu Nomenclatorul national SIRUTA;
    - Localitatea: cod localitate - 6 caractere numerice, in conformitate cu Nomenclatorul national SIRUTA;
    - Tipul lucrarii: cod tipul lucrarii - 3 caractere alfanumerice, in conformitate cu anexa la Hotararea Guvernului nr. 853/1998;
    - Ordonatorul principal de credite: cod ordonator - 6 caractere alfanumerice, in conformitate cu Nomenclatorul ordonatorilor principali de credite;
    - Investitorul: cod investitor - 10 caractere alfanumerice, in conformitate cu Nomenclatorul national SIRUES;
    - Investitia: cod investitie - 4 caractere alfanumerice reprezentand numarul curent al investitiei in registrul autorizatiilor de construire;
    - Categoria investitiei: cod categoria investitiei - 2 caractere alfanumerice, in conformitate cu Nomenclatorul categoriilor de investitii;
    - Dosarul de licitatie: cod dosar de licitatie - 11 caractere alfanumerice reprezentand codul dosarului constituit cu ocazia organizarii licitatiei investitiei;
    - Sursa de finantare: cod sursa de finantare - 3 caractere alfanumerice, in conformitate cu anexa la Hotararea Guvernului nr. 853/1998;
    - Executantul: cod executant - 10 caractere alfanumerice, in conformitate cu Nomenclatorul national SIRUES.
    5.2. Nomenclatoare
    Baza de date cuprinzand lucrarile publice si constructiile face referiri la urmatoarele nomenclatoare:
    - SIRUTA - Nomenclatorul unitatilor administrativ-teritoriale (national) pentru judete si localitati;
    - SIRUES - Nomenclatorul unitatilor economice (national) pentru investitori, executanti;
    - NOPC - Nomenclatorul ordonatorilor principali de credite;
    - Tipul lucrarii - Nomenclatorul tipurilor de lucrari si caracteristicile lor definitorii (local);
    - Categoria investitiei - Nomenclatorul categoriilor de investitii (local);
    - Sursa de finantare - Nomenclatorul surselor de finantare (local);
    - Moneda - Nomenclatorul monedelor (local) pentru principalele monede prin care se poate desfasura o lucrare de constructii.
    5.3. Conventii
    a) Daca o lucrare se desfasoara pe raza mai multor localitati (de exemplu: drum, linie electrica, aductiune etc.), in campul de localitate se trece prima localitate din care s-a pornit lucrarea, iar in campul de denumire a investitiei (lucrarii) se enumera toate localitatile prin care trece.
    b) Pentru datele calendaristice ce fac obiectul bazei de date se presupune ca normala urmatoarea succesiune: - data de autorizare < data de adjudecare < data de contractare < data de incepere < data de terminare.
    c) Moneda implicita pentru declararea valorii este milioane lei si nu este necesar sa fie inscrisa in campul respectiv. Daca moneda este diferita de milioane lei, atunci trebuie inscrisa.
    d) Corelarea stadiului fizic cu restul de executat presupune urmatoarele posibilitati:
    - stadiul fizic = 100% cu rest de executat = 0;
    - stadiul fizic < 100% cu rest de executat diferit de 0.
    e) Valoarea trimestriala trebuie sa fie egala cu suma valorilor lunare.
    f) Data raportarii gestioneaza stadiul fizic, valoarea executata in anul curent, precum si restul de executat.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    6.1. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie

    Judetul ...........................
    Investitorul ......................
                     (denumirea)
    Tipul lucrarii*1) .................

                                 SITUATIA
privind realizarea lucrarilor publice si a constructiilor la sfarsitul trimestrului ................, din anul .......

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. crt.
    B - Denumirea investitiei
        B1 - Categoria investitiei*2)
    C - Caracteristici
    D - Localitatea, adresa investitiei (legatura intre localitati)
    E - Ordonatorul principal de credite
    F - Tipul sursei de finantare:
        1. buget
        2. alte fonduri publice
        3. privat
        4. credite rambursabile
        5. alte credite
        6. alte surse
    G - Autorizatia de construire nr./data
    H - Valoarea din registrul autorizatiilor de construire
        (milioane lei)
    I - Total trimestru, din care:
        (milioane lei)
    J - Luna I
        (milioane lei)
    K - Luna a II-a
        (milioane lei)
    L - Luna a III-a
        (milioane lei)*3)
 _____________________________________________________________________________
|  |   |   |   |   |   |   |  |           Adjudecare, Contractare             |
|  |   |   |   |   |   |   |  |_______________________________________________|
|  |   |   |   |   |   |   |  |    Data   |Societatea|   Data     | Valoarea  |
| A| B | C | D | E | F | G | H|adjudecarii|executanta|contractarii|contractata|
|  |---|   |   |   |   |   |  |___________|__________|____________|(milioane  |
|  | B1|   |   |   |   |   |  |Valoarea   | Regie    | Durata     |lei)       |
|  |   |   |   |   |   |   |  |adjudecata | proprie  | (luni)     |           |
|  |   |   |   |   |   |   |  |(milioane  |          |            |           |
|  |   |   |   |   |   |   |  |lei)       |          |            |           |
|__|___|___|___|___|___|___|__|___________|__________|____________|___________|
| 0| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7|     8     |     9    |     10     |     11    |
|__|___|___|___|___|___|___|__|___________|__________|____________|___________|

                                EXECUTIE
 _____________________________________________________________________________
|                    |            |Valorile executate (decontate)|Restul de   |
|       Data         |Stadiul     |in preturi curente ale        |executat la |
|____________________|fizic la    |perioadei de raportare        |sfarsitul   |
|         |          |sfarsitul   |______________________________|trimestrului|
|         |          |trimestrului|       |       |       |      |in preturi  |
|inceperii|terminarii|     %      |   I   |   J   |   K   |  L   |curente     |
|         |          |            |       |       |       |      |(milioane   |
|         |          |            |       |       |       |      |lei)        |
|_________|__________|____________|_______|_______|_______|______|____________|
|   12    |    13    |     14     |   15  |   16  |   17  |  18  |      19    |
|_________|__________|____________|_______|_______|_______|______|____________|

    *1) Tipurile lucrarilor si caracteristicile definitorii [pentru fiecare caracteristica - C - se inscrie unitatea de masura, urmata de valoarea caracteristicii de exemplu: la retele, drumuri, cai ferate etc. (km - 25), la restaurante, nivel de inaltime (NI - P + 1), suprafata construita (SC - 350), suprafata desfasurata (SD - 700), numar de locuri (NL - 150) etc.] - sus.
    *2) Categoria investitiei: 1 - investitii noi; 2 - extinderi; 3 - reparatii capitale; 4 - consolidari; 5 - reparatii curente si lucrari de intretinere.
    *3) Daca valorile decontate nu sunt urmarite lunar de catre investitor, in campul de valoare pentru luna a III-a se va completa valoarea trimestriala, campurile pentru luna I si luna a II-a ramanand necompletate.

             TIPURI DE LUCRARI SI CARACTERISTICI DEFINITORII
                                 CLADIRI

    C01. Cladiri rezidentiale individuale   - Nivel de inaltime (P + n)/
         (locuinte individuale)               Suprafata construita/Suprafata
                                              desfasurata
    C02. Cladiri rezidentiale colective     - Nivel de inaltime (P + n)/
         (blocuri de locuit)                  Suprafata construita/Suprafata
                                              desfasurata
    C03. Hoteluri, restaurante              - Nivel de inaltime/Suprafata
                                              construita/Suprafata desfasurata/
                                              Numar de locuri
    C04. Cladiri administrative             - Nivel de inaltime/Suprafata
                                              construita/Suprafata desfasurata
    C05. Cladiri comerciale                 - Nivel de inaltime/Suprafata
         (inclusiv buticuri)                  construita/Suprafata desfasurata
    C06. Statii si aerogari                 - Nivel de inaltime/Suprafata
                                              construita/Suprafata desfasurata
    C07. Cladiri industriale                - Nivel de inaltime/Suprafata
                                              construita/Suprafata desfasurata
    C08. Depozite, silozuri                 - Nivel de inaltime/Suprafata
                                              construita/Suprafata desfasurata/
                                              Capacitate
    C09. Cladiri pentru cultura             - Nivel de inaltime/Suprafata
                                              construita/Suprafata desfasurata
    C10. Cladiri pentru invatamant          - Nivel de inaltime/Suprafata
                                              construita/Suprafata desfasurata/
                                              Numar de locuri
    C11. Cladiri pentru sanatate            - Nivel de inaltime/Suprafata
                                              construita/Suprafata desfasurata/
                                              Numar de paturi
    C12. Cladiri pentru culte               - Nivel de inaltime/Suprafata
                                              construita/Suprafata desfasurata
    C13. Alte cladiri nerezidentiale        - Nivel de inaltime/Suprafata
         (garaje etc.)                        desfasurata

                            CONSTRUCTII INGINERESTI

    I01. Autostrazi si drumuri nationale  - km
    I02. Drumuri judetene                 - km
    I03. Drumuri comunale                 - km
    I04. Cai ferate                       - km
    I05. Aeroporturi                      - mp
    I06. Poduri                           - km
    I07. Tuneluri                         - km
    I08. Cai subterane                    - km
    I09. Constructii portuare             - din avizul Ministerului Finantelor
    I10. Canale navigabile                - km
    I11. Alte constructii hidrotehnice    - din avizul Ministerului Finantelor
    I12. Constructii pentru sport si      - din avizul Ministerului Finantelor
         recreere
    I13. Constructii si retele pentru     - din avizul Ministerului Finantelor
         energia electrica
    I14. Constructii si retele pentru     - din avizul Ministerului Finantelor
         energia termica
    I15. Constructii pentru alimentare    - din avizul Ministerului Finantelor
         cu apa si epurare a apelor uzate
    I16. Constructii si retele de         - din avizul Ministerului Finantelor
         alimentare cu gaze
    I17. Constructii si retele de         - din avizul Ministerului Finantelor
         telecomunicatii
    I18. Alte constructii ingineresti     - din avizul Ministerului Finantelor
    I19. Foraje                           - din avizul Ministerului Finantelor

    ANEXA 2
    la metodologie

                            STRUCTURA
bazei de date "Lucrari publice si constructii"
_______________________________________________________________________________
Pozitia   Numele         Tipul        Lungimea  Din care,  Semnificatia
campului  campului       campului     campului  zecimale
_______________________________________________________________________________
 1.       COD. JUD       Character        2                Codul judetului
 2.       JUDET          Character       20                Denumirea judetului
 3.       COD. LOC       Numeric          6                Codul localitatii
 4.       LOCALITATE     Character       40                Denumirea
                                                           localitatii
 5.       DEN. STR.      Character       40                Denumirea strazii
 6.       NR. STR        Character        5                Numarul strazii
 7.       COD. TP. LUC.  Character        3                Codul tipului de
                                                           lucrare
 8.       TIP. LUC       Character       70                Denumirea tipului
                                                           de lucrare
 9.       COD. OCR       Character        6                Codul ordonatorului
                                                           de credit
10.       DEN. OCR       Character      128                Denumirea
                                                           ordonatorului de
                                                           credit
11.       COD. INS       Character       10                Codul investitorului
12.       DEN. INS       Character      128                Denumirea
                                                           investitorului
13.       COD. INV       Character        4                Codul investitiei
14.       DEN. INV       Character      248                Denumirea
                                                           investitiei
15.       COD. CTI       Character        2                Codul categoriei de
                                                           investitie
16.       DEN. CTI       Character       40                Denumirea categoriei
                                                           de investitie
17.       COD. LIC       Character       11                Codul dosarului de
                                                           licitatie
18.       AN. LIC        Numeric          4                Anul dosarului de
                                                           licitatie
19.       NIV. H         Character       10                Regimul de inaltime
                                                           (P + n)
20.       SUP. CST       Numeric         10         3      Suprafata construita
21.       SUP. DSF       Numeric         10         3      Suprafata
                                                           desfasurata
22.       VAL. CAP       Numeric         10         3      Valoarea
                                                           caracteristicii
                                                           (capacitate)
23.       UM. CAP        Character        8                Unitatea de masura a
                                                           caracteristicii
                                                           (capacitate)
24.       COD. SURSA     Character        3                Codul sursei de
                                                           finantare
25.       SURSA FIN.     Character       50                Denumirea sursei de
                                                           finantare
26.       NR. AC         Character       10                Numarul autorizatiei
                                                           de construire
27.       DATA AC        Date             8                Data autorizatiei de
                                                           construire
28.       VAL. AC        Numeric         14         3      Valoarea declarata
                                                           la autorizatia de
                                                           construire
29.       MONEDA AC.     Character        7                Moneda privind
                                                           valoarea
                                                           autorizatiei de
                                                           construire
30.       DATA ADJ.      Date             8                Data adjudecarii
31.       VAL. ADJ       Numeric         14         3      Valoarea la
                                                           adjudecare
32.       MONEDA ADJ.    Character        7                Moneda privind
                                                           valoarea la
                                                           adjudecare
33.       COD. EXEC      Character       10                Codul societatii
                                                           executante
34.       EXECUTANT      Character      128                Denumirea societatii
                                                           executante
35.       REGIE          Character        1                Regie proprie
                                                           ("F" - persoana
                                                           fizica; "J" -
                                                           persoana juridica)
36.       DATA CONTR.    Date             8                Data contractarii
37.       DUR. CONTR     Numeric          6         2      Durata de executie,
                                                           prevazuta la
                                                           contractare
38.       VAL. CONTR     Numeric         14         3      Valoarea la
                                                           contractare
39.       MONEDA CTR.    Character        7                Moneda privind
                                                           valoarea la
                                                           contractare
40.       DATA INC.      Date             8                Data inceperii
                                                           executiei
41.       DATA TERM.     Date             8                Data terminarii
                                                           executiei
42.       ST. FIZIC      Numeric          3                Stadiul fizic
                                                           privind realizarea
                                                           lucrarii (in %), la
                                                           data raportarii
43.       VAL. TOT       Numeric         14         3      Valoarea totala a
                                                           lucrarii executate
                                                           in preturile
                                                           valorilor decontate
44.       MONEDA TOT.    Character        7                Moneda privind
                                                           valoarea totala
45.       VAL. I92       Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate inainte de
                                                           anul 1992
46.       VAL. 92        Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate in anul
                                                           1992
47.       VAL. 93        Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate in anul
                                                           1993
48.       VAL. 94        Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate in anul
                                                           1994
49.       VAL. 95        Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate in anul
                                                           1995
50.       VAL. 96        Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate in anul
                                                           1996
51.       VAL. 97        Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate in anul
                                                           1997
52.       VAL. 98        Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate in anul
                                                           1998
53.       VAL. ANC       Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate in anul
                                                           curent, in preturi
                                                           curente la data
                                                           raportarii
54.       VAL. L01       Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate in luna
                                                           ianuarie
55.       VAL. L02       Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate in luna
                                                           februarie
56.       VAL. L03       Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate in luna
                                                           martie
57.       VAL. L04       Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate in luna
                                                           aprilie
58.       VAL. L05       Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate in luna
                                                           mai
59.       VAL. L06       Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate in luna
                                                           iunie
60.       VAL. L07       Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate in luna
                                                           iulie
61.       VAL. L08       Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate in luna
                                                           august
62.       VAL. L09       Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate in luna
                                                           septembrie
63.       VAL. L10       Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate in luna
                                                           octombrie
64.       VAL. L11       Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate in luna
                                                           noiembrie
65.       VAL. L12       Numeric         14         3      Valoarea lucrarii
                                                           executate in luna
                                                           decembrie
66.       VAL. REST      Numeric         14         3      Valoarea restului de
                                                           executat la data
                                                           raportarii, in
                                                           preturi curente
67.       DATA RAP.      Date             8                Data raportarii
                                                           (sfarsit de
                                                           trimestru)
_______________________________________________________________________________
          TOTAL:                      1.466
_______________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 58/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 58 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu