Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 766/C-552 din  2 aprilie 2002

pentru aprobarea Instructiunilor privind modul de incasare si plata a taxelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI - Nr. 766/C din 2 aprilie 2002


SmartCity3

              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - Nr. 552 din 24 aprilie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 327 din 16 mai 2002

    Ministrul justitiei si ministrul finantelor publice,
    in temeiul art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare,
    in conformitate cu dispozitiile art. 7 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind modul de incasare si plata a taxelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, conform anexei care face parte integranta din prezentului ordin.
    Art. 2
    La data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se abroga Ordinul ministrului justitiei si al ministrului finantelor nr. 2.506/C/1.324/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind modul de incasare si plata a taxelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 502 din 12 octombrie 2000.
    Art. 3
    Directia publicitate mobiliara, imobiliara si notari publici si Directia economica, investitii si administrativ din cadrul Ministerului Justitiei si directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor lua masurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentului ordin.

                        p. Ministrul justitiei,
                            Ioan Alexandru,
                           secretar de stat

                     p. Ministrul finantelor publice,
                           Gheorghe Gherghina,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                            INSTRUCTIUNI
privind modul de incasare si plata a taxelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

    Art. 1
    (1) Pentru obtinerea autorizatiei de operator si pentru fiecare reautorizare operatorii vor plati o taxa in cuantum de 2.000.000 lei prevazuta la art. 23 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000.
    (2) De asemenea, operatorii vor plati o taxa in cuantum de 500.000 lei pentru fiecare agent imputernicit sa efectueze inscrieri in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, denumita in continuare arhiva, conform art. 23 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000.
    Art. 2
    Beneficiarii serviciilor de inscriere a avizelor de garantie in arhiva vor plati urmatoarele taxe prevazute la art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000:
    a) 300.000 lei pentru fiecare aviz de garantie initial;
    b) 100.000 lei pentru avizul modificator al avizului de garantie initial;
    c) 100.000 lei pentru avizul de nulitate a avizului de garantie initial;
    d) 100.000 lei pentru avizul de stingere a avizului de garantie initial;
    e) 200.000 lei pentru avizul de cesiune a creantei;
    f) 200.000 lei pentru avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garantie initial;
    g) 200.000 lei pentru avizul de prelungire a avizului de garantie initial.
    Art. 3
    (1) Sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 si 24 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 se constituie si se utilizeaza ca venituri extrabugetare la dispozitia Ministerului Justitiei.
    (2) Modul de utilizare a sumelor constituite conform alin. (1), precum si detalierea cheltuielilor se vor stabili prin ordin al ministrului justitiei.
    (3) Disponibilitatile ramase la finele anului se vor reporta in anul urmator, pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.
    (4) Cuantumul taxelor stabilite la art. 23 si 24 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 va fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de rata oficiala a indicelui de inflatie.
    Art. 4
    (1) Taxele prevazute la art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 se datoreaza anticipat si se platesc de catre operator prin virament in contul nr. 50034265841, deschis pe seama Ministerului Justitiei la Directia de Trezorerie si Contabilitate a Municipiului Bucuresti. Pe ordinul de plata vor trebui sa se mentioneze in mod obligatoriu formulele "taxe pentru autorizare operatori", "taxe pentru reautorizare operatori" sau "taxe pentru imputernicire agent", in functie de scopul platii.
    (2) Taxele de inscriere in arhiva a avizelor de garantie, prevazute la art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000, se datoreaza anticipat si se vor plati de catre solicitantii persoane fizice sau juridice fie in numerar, la sediul operatorului sau al agentului autorizat, fie prin ordin de plata distinct, in contul operatorului de arhiva respectiv. In acest sens Autoritatea de Supraveghere va publica pe paginile web ale arhivei (www.co.romarhiva.ro si www.mj.romarhiva.ro) numerele conturilor operatorilor de arhiva si denumirea institutiilor bancare la care acestea sunt deschise.
    (3) Pe ordinul de plata prezentat de solicitant va trebui sa figureze in mod obligatoriu formula "taxa pentru inscrierea avizelor de garantie" si sa se mentioneze, de asemenea, tipul avizului de garantie ce urmeaza sa fie inscris in arhiva. Ordinul de plata va trebui sa mentioneze la rubrica "Reprezentand plati" denumirea/numele operatorului de arhiva prin care se va efectua inscrierea si numele localitatii unde se va efectua inscrierea. Aceleasi mentiuni va trebui sa le cuprinda si chitanta ce se elibereaza beneficiarului inscrierii de catre operator sau agent, ca dovada a platii taxei de inscriere.
    (4) Operatorul de arhiva va colecta si va vira in contul nr. 50034265841, deschis pe seama Ministerului Justitiei la Directia de Trezorerie si Contabilitate a Municipiului Bucuresti, toate sumele cuvenite Ministerului Justitiei pentru inscrierile in arhiva efectuate de catre operator si agentii acestuia, astfel:
    a) pana pe data de 13 a fiecarei luni, toate sumele cuvenite Ministerului Justitiei pentru inscrierile efectuate in arhiva in perioada 1 - 10 a lunii respective;
    b) pana pe data de 23 a fiecarei luni, toate sumele cuvenite Ministerului Justitiei pentru inscrierile efectuate in arhiva in perioada 11 - 20 a lunii respective;
    c) pana pe data de 3 a fiecarei luni, toate sumele cuvenite Ministerului Justitiei pentru inscrierile efectuate in arhiva in perioada cuprinsa intre data de 21 si ultima zi a lunii precedente.
    (5) Operatorii de arhiva sunt raspunzatori pentru nevirarea in termenele prevazute la alin. (4) a sumelor datorate Ministerului Justitiei cu titlu de taxe pentru inscrierea in arhiva a avizelor de garantie. Pentru orice intarziere in virarea sumelor datorate Ministerului Justitiei operatorul de arhiva va plati majorari de intarziere si penalitati de intarziere, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (6) Pentru stabilirea cuantumului sumelor de bani datorate decadal Ministerului Justitiei de catre operatorii de arhiva, cu titlu de taxe de inscriere in arhiva a avizelor de garantie, operatorii vor inainta Autoritatii de Supraveghere o lista cu inregistrarile preluate eronat in sistemul de administrare a informatiei, datorita cauzelor tehnice, dupa cum urmeaza:
    a) pana pe data de 13 a fiecarei luni, pentru inscrierile efectuate in arhiva in perioada 1 - 10 a lunii respective;
    b) pana pe data de 23 a fiecarei luni, pentru inscrierile efectuate in arhiva in perioada 11 - 20 a lunii respective;
    c) pana pe data de 3 a fiecarei luni, pentru inscrierile efectuate in arhiva in perioada cuprinsa intre data de 21 si ultima zi a lunii precedente.
    Art. 5
    (1) Incasarea sumelor in numerar ce urmeaza sa fie platite cu titlu de taxa pentru inscrierea avizelor de garantie se poate face de catre operatorul autorizat sau de catre agentul autorizat al acestuia, personal, ori de catre un salariat anume desemnat in acest scop si se evidentiaza distinct in evidentele financiar-contabile.
    (2) Operatorul autorizat sa efectueze inscrieri sau agentul imputernicit al acestuia comunica solicitantului cuantumul taxei datorate pentru inscrierea avizului de garantie in functie de natura acestuia.
    (3) Pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) persoanele autorizate vor solicita organului fiscal teritorial eliberarea de chitantiere.
    (4) Chitantierele consumate se vor pastra si se vor arhiva de catre persoanele autorizate, in vederea verificarii ulterioare.
    (5) Incasarea sumelor in numerar ce urmeaza sa fie platite cu titlu de taxe se face pe chitantiere tip MFP, eliberate de organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul fiscal persoana autorizata, chitantierele urmand sa fie gestionate in conditiile prevazute pentru agentii fiscali.
    (6) Chitanta se intocmeste in doua exemplare la indigo si cuprinde numele si prenumele platitorului, numarul de inregistrare a avizului de garantie pentru care s-a calculat taxa, suma incasata, in cifre si in litere, data incasarii, semnatura emitentului. Originalul chitantei se preda platitorului.
    Art. 6
    Copia de pe ordinul de plata, vizata de banca platitorului, precum si exemplarul chitantei doveditoare a platii taxei de inscriere, ramas la operator sau la agentul imputernicit, se ataseaza la formularul de aviz de garantie completat de solicitant.
    Art. 7
    Operatorii de arhiva vor comunica Autoritatii de Supraveghere pana pe data de 5 a fiecarei luni situatia inscrierilor efectuate in arhiva in cursul lunii precedente, pe tipuri de avize de garantie.
    Art. 8
    Pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentelor instructiuni persoanele autorizate sunt obligate sa organizeze si sa conduca evidenta financiar contabila conform prevederilor legale.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 552/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 552 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu