Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5441 din 11 noiembrie 2003

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru Manifestari Stiintifice si Expozitionale

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 33 din 15 ianuarie 2004


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului,

    ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei pentru Manifestari Stiintifice si Expozitionale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, precum si membrii Comisiei pentru Manifestari Stiintifice si Expozitionale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

               Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
                          Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
de organizare si functionare al Comisiei pentru Manifestari Stiintifice si Expozitionale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Comisia pentru Manifestari Stiintifice si Expozitionale, denumita in continuare Comisie, este un organ de lucru al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare, denumit in continuare Colegiul Consultativ, constituita in baza art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 234/2003.
    Art. 2
    (1) Misiunea Comisiei este de a evalua solicitarile de cofinantare si de a intocmi propunerile pentru alocarea fondurilor prevazute in bugetul de stat pentru finantarea manifestarilor stiintifice si expozitionale.
    (2) Manifestarile stiintifice si expozitionale sunt actiuni in sprijinul activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare, de tipul: congres, conferinta, simpozion, salon de inventica, atelier, seminar, expozitie, masa rotunda, si au ca scop atingerea unuia sau mai multora dintre urmatoarele obiective:
    a) deschiderea/dezvoltarea de noi directii de cercetare;
    b) identificarea de noi proiecte de colaborare internationala in domeniul cercetarii-dezvoltarii;
    c) stimularea cererii pentru cercetare-dezvoltare, inovare;
    d) diseminarea si promovarea rezultatelor si prezentarea cercetarilor stiintifice romanesti;
    e) cunoasterea celor mai noi realizari in domeniul tematicii desfasurate;
    f) mentinerea contactului si integrarea specialistilor romani in activitatile comunitatii stiintifice internationale, precum si cresterea capacitatii de a oferi solutii proprii;
    g) contribuirea la intensificarea participarii romanesti la Programul-cadru 6 de cercetare-dezvoltare al Uniunii Europene;
    h) participarea Romaniei la organizarea manifestarilor stiintifice si expozitionale internationale, precum si cresterea capacitatii de a oferi solutii proprii;
    i) stimularea participarii cercetatorilor din Romania la programe internationale, prin organizare de dezbateri pe tematica manifestarii.
    (3) Propunerile Comisiei se inainteaza spre aprobare autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 3
    Comisia este organizata pe grupe de lucru, corespunzator urmatoarelor 9 domenii:
    a) biologie - agricultura - mediu (BAM);
    b) chimie (Ch);
    c) electrotehnica - electronica (EE);
    d) energetica (En);
    e) fizica - matematica (FM);
    f) informatica (If);
    g) industrie (Ind);
    h) materiale (Ma);
    i) politica stiintei (Ps),
iar componenta sa este corelata cu continutul acestora.
    Art. 4
    Membrii Comisiei sunt specialisti sau cercetatori de prestigiu, recunoscuti in domeniul respectiv, cu precadere din cercetarea aplicativa, cu experienta in activitatea de marketing si in manifestari stiintifice si expozitionale.
    Art. 5
    Calitatea de membru al Comisiei nu este incompatibila cu calitatea de angajat la institutia sau unitatea de la care provine.
    Art. 6
    Ca organ de lucru al Colegiului Consultativ, Comisia va actiona din proprie initiativa, la solicitarea autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau la solicitarea Colegiului Consultativ si implicit a Biroului executiv al Colegiului Consultativ, pentru a contribui la indeplinirea atributiilor Colegiului Consultativ, prevazute in regulamentul de organizare si functionare al acestuia.

    CAP. 2
    Componenta si functionarea

    Art. 7
    (1) Comisia are in componenta membri ai Colegiului Consultativ, precum si alti specialisti de valoare din cercetare, invatamant superior, reprezentanti ai structurilor patronale si sindicale institutionalizate reprezentative.
    (2) Componenta Comisiei se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea Colegiului Consultativ.
    Art. 8
    Comisia este formata din 17 persoane si isi desfasoara activitatea pe baza prezentului regulament, avizat de presedintele Colegiului Consultativ, elaborat pe baza si cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru al comisiilor de specialitate care isi desfasoara activitatea in cadrul Colegiului Consultativ.
    Art. 9
    Revocarea membrilor Comisiei se face prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare:
    a) din initiativa autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    b) la propunerea presedintelui Comisiei, cu avizul Biroului executiv al Colegiului Consultativ, pentru:
    (i) lipsa de activitate;
    (ii) nerespectarea principiilor impartialitatii si confidentialitatii;
    (iii) nerespectarea prevederilor legale;
    (iv) in caz de conflict de interese;
    c) la cerere.
    Art. 10
    (1) Pentru activitatea desfasurata membrii Comisiei sunt remunerati la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitatile bugetare, in functie de orele efectiv lucrate.
    (2) Plata membrilor Comisiei se asigura de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza urmatoarelor documente:
    (i) convocator pentru intrunirea Comisiei;
    (ii) foaie de prezenta lunara a membrilor Comisiei;
    (iii) raport de activitate, intocmit de fiecare membru al Comisiei si avizat de Biroul executiv al Colegiului Consultativ.
    Art. 11
    (1) Activitatea Comisiei este coordonata de presedinte, numit prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare dintre membrii Colegiului Consultativ, la propunerea acestuia.
    (2) Presedintele asigura buna functionare a Comisiei si este direct raspunzator fata de Colegiul Consultativ si de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare privind aplicarea politicii stabilite de acesta in ceea ce priveste implementarea programului de activitate corespunzator.
    (3) In lipsa presedintelui, activitatea Comisiei este coordonata de un vicepresedinte ales dintre membrii acesteia cu votul majoritatii membrilor.
    (4) Presedintele Comisiei coordoneaza si activitatea grupei de lucru 9 - politica stiintei.
    (5) Presedintele organizeaza Secretariatul Comisiei, coordonat de catre un secretar, pe care il numeste la propunerea si cu acordul sau si al vicepresedintelui Comisiei.
    (6) Presedintele impreuna cu vicepresedintele si secretarul Comisiei formeaza Biroul executiv al Comisiei, care isi bazeaza activitatea pe Secretariatul Comisiei, sustinut logistic de catre structura careia ii apartine presedintele.
    Art. 12
    (1) Comisia se intruneste ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau, in lipsa acestuia, a vicepresedintelui, mandatat in acest sens de presedinte.
    (2) Comisia se convoaca in termen de 15 zile lucratoare sau, in procedura de urgenta, in termen de maximum 3 zile de la solicitarea Directiei generale strategii, programe de cercetare-dezvoltare, evaluare si monitorizare sau a Directiei inovare, transfer tehnologic si infrastructura de cercetare-dezvoltare, inovare din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    Art. 13
    Hotararile Comisiei se adopta cu majoritatea simpla a voturilor membrilor care compun Comisia si se comunica celor interesati de catre Secretariatul acesteia, in termen de maximum 7 zile lucratoare de la data adoptarii lor.
    Art. 14
    (1) Hotararile Comisiei pot fi contestate de catre cei in cauza.
    (2) Contestatiile se prezinta Secretariatului Colegiului Consultativ in termen de cel mult 7 zile de la data primirii hotararii.
    Art. 15
    Secretariatul Comisiei organizeaza sistemul de evidenta a activitatii Comisiei, elaboreaza si tine evidenta proceselor-verbale ale sedintelor, precum si a tuturor lucrarilor Comisiei.
    Art. 16
    Documentele Comisiei se emit si se transmit Colegiului Consultativ si autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la solicitarea acestora, sub semnatura presedintelui sau, in lipsa acestuia, sub semnatura vicepresedintelui, prin grija secretarului Comisiei.

    CAP. 3
    Atributii

    Art. 17
    In vederea indeplinirii rolului sau de organ de lucru al Colegiului Consultativ, in conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare al acestuia, Comisia are in principal urmatoarele atributii, cu referire la domeniul sau de specialitate:
    a) elaboreaza propuneri privind fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finantarea manifestarilor stiintifice si expozitionale;
    b) asigura analizarea, evaluarea si selectarea propunerilor de cofinantare a manifestarilor stiintifice si expozitionale, elaborate conform formularului "Fisa manifestarii stiintifice/expozitionale", prevazut in anexa nr. 1;
    c) analizeaza si propune sumele pentru finantare pe tipuri de manifestari stiintifice, in limita fondurilor aprobate anual, si le inainteaza spre aprobare autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    d) propune lista de evaluatori a propunerilor de cofinantare primite pentru manifestarile stiintifice si expozitionale si o supune aprobarii autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    e) face recomandari autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare de stimulare a manifestarilor stiintifice si expozitionale.
    Art. 18
    (1) Propunerile de cofinantare se evalueaza de catre un panel format din 3 membri selectati de Biroul executiv al Comisiei din lista de evaluatori.
    (2) Selectia specialistilor pentru constituirea panelului de evaluatori se face cu respectarea urmatoarelor cerinte:
    (i) corespondenta domeniului propunerii cu domeniul de activitate al specialistilor selectati;
    (ii) evitarea unui posibil conflict de interese.
    (3) Procedura de evaluare a propunerilor de cofinantare a manifestarilor stiintifice si expozitionale cuprinde in principal urmatoarele etape:
    a) Comisia repartizeaza propunerile primite panelurilor de evaluatori constituite conform prevederilor alin. (2).
    b) Evaluarea se face atat in mod individual, de catre fiecare membru al panelului de evaluatori, cat si in panel, conform criteriilor de evaluare prezentate in anexele nr. 2a) si 2b). Grila de notare este prezentata in anexa nr. 3.
    c) Punctajul final al propunerii este stabilit de Comisie, care, prin aplicarea unei medii ponderate punctajului acordat in urma evaluarii, in functie de punctajul maxim acordat pentru fiecare domeniu, asigura o evaluare unitara pentru toate domeniile.
    d) Pe baza punctajului final Comisia intocmeste Propunerea pentru finantarea manifestarilor stiintifice si expozitionale, pe care o inainteaza spre aprobare autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform anexei nr. 4.
    (4) In proces de urgenta, definit in acest mod de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, Biroul executiv al Comisiei repartizeaza propunerile primite panelurilor de evaluatori, analiza si evaluarea acestora facandu-se in maximum 3 zile de la solicitarea autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (5) Comisia propune autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare lista exponatelor la manifestarile expozitionale in domeniu. La cererea autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, intocmirea listei se poate face, in procedura de urgenta, de catre Biroul executiv al Comisiei.

    CAP. 4
    Codul de conduita

    Art. 19
    Membrii Comisiei si evaluatorii vor respecta, pe langa principiile prevazute prin statutul specific functiei de baza pe care acestia o indeplinesc, urmatoarele principii:
    a) responsabilitatea individuala, din punct de vedere tehnic si financiar, pentru opiniile si aprecierile exprimate in cursul si in legatura cu activitatea Comisiei;
    b) evitarea conflictului de interese;
    c) obiectivitatea opiniilor si aprecierilor exprimate, care trebuie sa poata fi argumentate ori de cate ori acest lucru apare necesar;
    d) impartialitatea in exprimarea opiniilor si aprecierilor;
    e) confidentialitatea informatiilor si datelor acumulate in cursul diferitelor activitati in cadrul Comisiei, precum si tuturor elementelor procesului de elaborare a hotararilor Comisiei.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 20
    Membrii Comisiei vor respecta regulile stabilite prin Codul de conduita si vor semna o declaratie de confidentialitate.
    Art. 21
    Comisia va anunta lansarea competitiei prin mass-media si site-ul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului www.mct.ro, cu cel putin 15 zile calendaristice inaintea datei stabilite.
    Art. 22
    Comisia va elabora si va pune la dispozitia tuturor celor interesati sa participe la competitie un ghid informativ privind finantarea manifestarilor stiintifice si expozitionale.
    Art. 23
    Anexele nr. 1, 2a), 2b), 3 si 4 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

    .....................
    (unitatea executanta)

                  FISA MANIFESTARII STIINTIFICE/EXPOZITIONALE

    1. Denumirea manifestarii:

    2. Data si locul desfasurarii:

    3. Prezentarea organizatorilor (experienta in domeniul organizarii de manifestari tehnico-stiintifice): se vor anexa materiale din care sa rezulte experienta ofertantului, numarul si nivelul manifestarilor organizate in trecut.

    4. Numarul total de participanti si reprezentativitatea (estimativ):
    din care:
    - din tara:
    - din strainatate (pe tari):

    5. Motivatia organizarii manifestarii tehnico-stiintifice:
    a) domenii vizate, de varf sau de impact asupra dezvoltarii economiei nationale;
    b) deschiderea de noi directii de cercetare;
    c) rezultate ale activitatii de cercetare-dezvoltare care se pot promova sau valorifica;
    d) alte consideratii de fundamentare a organizarii unei manifestari tehnico-stiintifice.

    6. Obiectivele ce vor fi atinse de manifestare:
    - deschiderea/dezvoltarea de noi directii de cercetare;
    - identificarea de noi proiecte de colaborare internationala;
    - stimularea cererii pentru cercetare, dezvoltare, inovare;
    - diseminarea si promovarea rezultatelor si prezentarea cercetarilor stiintifice romanesti;
    - cunoasterea celor mai noi realizari in domeniul tematicii desfasurate;
    - mentinerea contactului si integrarea specialistilor romani in activitatile comunitatii stiintifice internationale, precum si cresterea capacitatii de a oferi solutii proprii;
    - participarea Romaniei la organizarea manifestarilor stiintifice/expozitionale internationale care se organizeaza de diferite tari prin rotatie.

    7. Activitati preconizate in timpul manifestarii pentru promovarea si/sau valorificarea rezultatelor cercetarilor din domeniu:

    8. Actiuni preconizate a se desfasura ca urmare a manifestarii stiintifice: (proiecte de cooperare internationala, contracte cu beneficiari etc.):

    9. Cheltuieli totale:
    din care:
    - cheltuieli din fondurile beneficiarului:
    - cheltuieli suportate de diferiti sponsori:
    - cheltuieli ce se suporta de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, total:
    din care:
    - cheltuieli pentru redactarea si expedierea corespondentei:
    - cheltuieli pentru publicitate:
    - cheltuieli pentru editarea programelor manifestarii:
    - cheltuieli pentru semnalizare, grafica generala, afise, ecusoane, mape, volum de rezumate:
    - cheltuieli cu editarea pe CD-ROM sau in volum a lucrarilor manifestarii sau a altor materiale stiintifice promotionale legate de manifestare:
    Recomandare: publicarea lucrarilor manifestarilor stiintifice sa se efectueze pe cat posibil in reviste de specialitate.
    - cheltuieli pentru inchirierea si amenajarea spatiilor de desfasurare (T.V.A. este inclusa in structura cheltuielilor):
    - cheltuieli diverse (conferinta de presa etc.):
    Nota 1. Oferta manifestarilor va cuprinde in mod obligatoriu, pe langa "Fisa manifestarii stiintifice/expozitionale", lista membrilor Comitetului de organizare si ai Comitetului de program (primul anunt, al doilea anunt).
    Nota 2. Oferta manifestarilor poate sa cuprinda orice material considerat a contribui la satisfacerea criteriilor de selectie.

          Director general,                  Director economic,
        .....................              ......................

    ANEXA 2a)
    la regulament

    Comisia ...........................

                  FISA DE EVALUARE INDIVIDUALA A PROPUNERII

    Elemente de identificare (denumirea manifestarii, data, locul desfasurarii si organizatorii):
    ...........................................................................

    Criterii de eligibilitate (eliminatorii):                     Notare
    Actiunea propusa se inscrie in cele enumerate la art. 2   DA          NU
    din regulament.
    Institutia care propune este inregistrata juridic la registrul comertului sau prin hotarare judecatoreasca.
    Institutia care propune are in statut activitate de cercetare, invatamant sau organizare de manifestari stiintifice si expozitionale. Institutia care propune nu are litigii cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare provenite din cofinantarea unor actiuni anterioare.
    Propunerile notate cu "NU" sunt eliminate din competitie.

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |         Criterii de selectie/Criteriul              | Punctajul acordat |
|crt.|                                                     |                   |
|____|_____________________________________________________|___________________|
|  1.| Indeplinirea unuia sau mai multor obiective ale     |         |         |
|    | manifestarilor conform anexei nr. 1 la regulament   |         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  2.| Orientarea spre domenii de varf sau domenii cu      |         |         |
|    | impact deosebit asupra dezvoltarii economiei        |         |         |
|    | nationale                                           |         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  3.| Existenta cofinantarii manifestarii din fonduri     |         |         |
|    | proprii si sponsorizari                             |         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  4.| Facilitatea valorificarii unor rezultate ale        |         |         |
|    | cercetarii romanesti prin prezenta potentialilor    |         |         |
|    | utilizatori sau organizarea unor expozitii in       |         |         |
|    | domeniul manifestarii                               |         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  5.| Integrarea intr-un circuit de schimburi sau programe|         |         |
|    | stiintifice agreat la nivelul autoritatilor statului|         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  6.| Participare internationala relevanta, confirmata    |         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  7.| Capacitatea organizatorica si stiintifica a         |         |         |
|    | ofertantului pentru atingerea obiectivelor propuse  |         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  8.| Daca prevede prezentarea ofertei de cercetare in    |         |         |
|    | domeniu a institutiilor romanesti                   |         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  9.| Daca prevede prezentarea obiectivelor               |         |         |
|    | Programului-cadru 6 al Uniunii Europene si formarea |         |         |
|    | unor parteneriate cu institutii din alte tari       |         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
| 10.| Manifestarea va permite dezvoltarea/deschiderea de  |         |         |
|    | noi directii de cercetare                           |         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
| 11.| Existenta unei traditii relevante in domeniul in    |         |         |
|    | care se propune manifestarea                        |         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
| 12.| Impresia generala asupra manifestarii               |         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|    |                                             TOTAL:  |         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|

    Observatii si recomandari
    ...........................................................................
    ...........................................................................

            Evaluatori               Data                  Semnatura
          .............          ..............         ................

    NOTA:
    Satisfacerea criteriilor 1 - 12 se noteaza cu note de maximum 10, conform grilei de notare.
    Vor fi respinse propunerile care nu intrunesc suma notelor de minimum 60.
    La desemnare, prin selectie, va fi promovata propunerea care intruneste cea mai mare medie.
    In mod obligatoriu evaluatorul face o recomandare asupra valorii atribuite pentru cofinantare catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

    ANEXA 2b)
    la regulament

    Comisia ................

                    FISA DE EVALUARE IN PANEL A PROPUNERII

    Elemente de identificare (denumirea manifestarii, data, locul desfasurarii si organizatorii):
    ...........................................................................

________________________________________________________________________________
Nr.    Numele si prenumele            Punctajul acordat          Valoarea medie
crt.      evaluatorului           ___________________________
                                  individual   prin negociere
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                              TOTAL:
________________________________________________________________________________

    Observatii si recomandari ....................
    ..............................................

            Evaluatori               Data                  Semnatura
          .............          ..............         ................

    ANEXA 3
    la regulament

    Comisia pentru Manifestari Stiintifice si Expozitionale

                              GRILA DE NOTARE

    Indeplinirea celor 12 criterii de evaluare conform anexei nr. 2a) la regulament va fi apreciata dupa cum urmeaza:

    Criteriul 1
    Fiecarui obiectiv (in numar de 7) indeplinit de oferta i se va atribui 1 punct.
    Total maxim:                    7 puncte
    Punctaj acordat din oficiu:     3 puncte
    Nota maxima:                   10 puncte

    Criteriul 2
    Aprecierea indeplinirii acestui criteriu este dificila si poate fi facuta numai calitativ. "Domeniul de varf" este apreciat de fiecare evaluator dupa prezenta si reprezentarea acestuia in conferintele internationale, dupa gradul de finantare al acestui domeniu in tarile dezvoltate; notarea se face intre 1 si 10. De asemenea, cu pondere egala se apreciaza impactul domeniului asupra economiei nationale, notat, de asemenea, de la 1 la 10.
    Nota finala reprezinta fie una dintre notele acordate, in cazul in care a fost acordata numai una, fie o medie aritmetica (daca sunt notate ambele solicitari).

    Criteriul 3
    Nota este proportionala cu cota de cofinantare (raportul dintre costuri suportate din surse proprii + sponsorizari si cele totale) in felul urmator:
________________________________________________________________________________
Cota de
cofinantare
din alte surse
(proprii si
sponsorizari)   0  <20  [20 - 40)  [40 - 50)  [50 - 60) [60 - 70) [70 - 80)  >80
      %
________________________________________________________________________________
Nota            0   2       5          6          7         8         9       10
________________________________________________________________________________

    Criteriul 4
    Daca organizatorul manifestarii stiintifice prevede fara cheltuieli suplimentare realizarea unei expozitii de produse ale firmelor romanesti in domeniul manifestarii stiintifice, oferta va fi notata cu nota maxima 10.
    In lipsa expozitiei, prezenta potentialilor utilizatori ai rezultatelor comunicate in timpul manifestarii va fi notata de la 1 la 10.

    Criteriul 5
    Oferta manifestarii stiintifice, care satisface unul dintre subcriteriile:
    - este integrata intr-un program agreat la nivelul autoritatilor statului;
    - face parte dintr-o colaborare stiintifica internationala, este notata de la 3 la 5. Satisfacerea ambelor subcriterii, cu suma acestor note.

    Criteriul 6
    Participarea internationala relevanta, confirmata, va fi apreciata dupa prezenta unor personalitati internationale in comitetele de program/stiintifice si dupa numarul de lucrari din strainatate prezentate la manifestarea precedenta organizata de ofertant.
    Notele vor fi acordate intre 1 si 10 pentru cele doua subcriterii de mai sus, nota finala fiind media aritmetica a acestora.

    Criteriul 7
    Oferta prezentata de unul sau mai multi organizatori care au sustinut in ultimii 5 ani cel putin 3 manifestari stiintifice internationale sau cu participare internationala va fi notata cu 10; in toate celelalte cazuri va fi notata cu nota:
    1 + 3n,
    unde n este numarul de manifestari organizate in ultimii cinci ani, n < 3.

    Criteriul 8
    Satisfacerea acestui criteriu se apreciaza dupa prezenta comunicarilor/autorilor provenind de la institutiile cu preocupari in domeniul manifestarii stiintifice. Daca oferta este completa (prezenta semnificativa de la majoritatea centrelor de cercetare din tara cu preocupari in domeniu), se acorda nota maxima. Nota maxima se poate acorda si in cazul in care in materialele scrise si difuzate in timpul manifestarii se prezinta oferta de cercetare romaneasca.
    Evaluatorul va aprecia prezenta in oferta manifestarii a celor mai semnificative prezente in domeniu si va diminua nota pana la 1, pe masura nesatisfacerii acestui criteriu.

    Criteriul 9
    Daca prezentarea obiectivelor Programului-cadru 6 al Uniunii Europene este prevazuta in programul manifestarii sa fie efectuata:
    - in plenul adunarii;
    - de o personalitate romana sau straina,
sau in materialele scrise si difuzate tuturor participantilor, in vederea promovarii si formarii unor parteneriate intre cercetatori romani si straini, atunci se acorda nota maxima 10.
    La realizarea partiala a unuia dintre cele doua subcriterii mentionate mai sus se scade nota proportional, pana la 1.

    Criteriul 10
    Daca manifestarea stiintifica permite dezvoltarea in Romania a unor noi directii de cercetare, se poate acorda o nota pana la maximum 10.
    Daca aceasta perspectiva lipseste, indeplinirea acestui criteriu este notata cu 1.

    Criteriul 11
    Daca manifestarea propusa a fi organizata de catre ofertant este:
    - una internationala traditionala care acum se va organiza in Romania; sau
    - nationala, cu participare internationala semnificativa cel putin la a II-a editie,
se acorda la acest criteriu nota 10.
    Daca participarea internationala, dovedita prin anexele la "Fisa manifestarii stiintifice/expozitionale", nu este semnificativa, nota se va scadea corespunzator, pana la minimum 5.

    Criteriul 12
    Aici evaluatorul poate introduce orice criterii pe care le considera, motivat, relevante si acorda un punctaj de maximum 10, dupa gradul de satisfacere a acestui criteriu personal.
    Aprecierea satisfacerii acestui criteriu va fi determinata de experienta evaluatorului fata de genul si tipul manifestarii propuse si organizate de ofertant.

    ANEXA 4
    la regulament

    Comisia pentru Manifestari Stiintifice si Expozitionale

                                                     Se aproba.
                                                  Ministrul educatiei,
                                               cercetarii si tineretului,

                                                    Propunem aprobarea.
                                            Directia generala pentru strategii,
                                             programe de cercetare-dezvoltare,
                                                 evaluare si monitorizare
                                                     Director general

                                                     Directia inovare,
                                           transfer tehnologic si infrastructura
                                             de cercetare-dezvoltare, inovare
                                                          Director

                                  PROPUNEREA
Comisiei pentru Manifestari Stiintifice si Expozitionale pentru finantarea manifestarilor stiintifice si expozitionale, consemnata in procesul-verbal nr. ........... din data de ......................

    Semnificatia coloanei O din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    O - Observatii
________________________________________________________________________________
N Denumirea    Organizator/   Localitatea/ Total     Suma        Suma          O
r manifestarii coorganizatori perioada     costuri   solicitata  propusa de
                                           (milioane de la       Comisia
c                                          lei)      Ministerul  pentru
r                                                    Educatiei,  Manifestari
t                                                    Cercetarii  Stiintifice
                                                     si          si
                                                     Tehnologiei Expozitionale
                                                     (milioane   (milioane
                                                     lei)        lei)
________________________________________________________________________________
0       1             2             3          4          5            6       7
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Data .....................

                            Presedintele Comisiei
                 pentru Manifestari Stiintifice si ExpozitionaleSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5441/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5441 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu