Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5235 din 28 noiembrie 2000

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant reprezentative din invatamantul preuniversitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 73 din 12 februarie 2001


SmartCity3


    Ministrul educatiei nationale,
    in baza prevederilor art. 141 lit. p), art. 142 lit. f) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 9 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 690/1997*) privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,
    emite prezentul ordin.
------------
    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 23/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant reprezentative din invatamantul preuniversitar, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara.
    Art. 3
    Directia generala resurse umane din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si inspectoratele scolare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                       Ministrul educatiei nationale,
                               Andrei Marga

    ANEXA 1

                               METODOLOGIE
de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant reprezentative din invatamantul preuniversitar

    I. Dispozitii generale

    In conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, in invatamantul de stat si particular posturile didactice se ocupa prin concurs.
    Coordonarea metodologica a concursurilor pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante este asigurata de Ministerul Educatiei Nationale, iar organizarea si desfasurarea acestora, de catre inspectoratele scolare, precum si de catre conducerile unitatilor reprezentative, stabilite de Ministerul Educatiei Nationale [art. 9 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 si Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.810/1998].
    In baza acestor reglementari legale, in scopul descentralizarii procesului de incadrare a unitatilor de invatamant cu personal didactic, al consolidarii autonomiei institutionale a unitatilor de invatamant si al cresterii raspunderii acestora fata de sarcinile unui invatamant performant unitatile reprezentative vor organiza concursuri in vederea ocuparii posturilor didactice vacante.
    Ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant reprezentative se face pe baza de concurs cu probe scrise, cu subiecte elaborate in conformitate cu programa pentru examenul de definitivare in invatamant la specialitatea postului didactic respectiv. Proba scrisa va cuprinde in ponderi egale subiecte din specialitate si din metodica predarii specialitatii respective.
    Datele de organizare si desfasurare a concursului sunt stabilite de conducerile unitatilor de invatamant reprezentative, dupa consultarea conducerii inspectoratului scolar si a centrelor de perfectionare in specializarea pentru care se organizeaza concurs. La data publicarii postului/catedrei inspectoratul scolar va comunica Ministerului Educatiei Nationale - Directia generala resurse umane data programata pentru sustinerea concursului. Concursul se organizeaza dupa cel putin 30 de zile de la publicarea in presa centrala sau locala si de la afisarea la unitatile scolare reprezentative a posturilor/catedrelor pentru care unitatile reprezentative organizeaza concurs.
    Unitatea de invatamant reprezentativa care organizeaza concurs afiseaza la sediul sau, la loc vizibil, metodologia de desfasurare a concursului si tematica pentru interviul sustinut in vederea departajarii candidatilor cu medii egale.
    Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante la unitatile de invatamant reprezentative nu se va desfasura in perioada 10 - 30 iulie 2001, perioada rezervata desfasurarii concursului national.
    La propunerea scrisa a consiliului de administratie din unitatile de invatamant reprezentative care decid sa nu organizeze concursul posturile/catedrele didactice vacante de la aceste unitati de invatamant vor fi publicate de inspectoratul scolar judetean pe lista cuprinzand posturile/catedrele didactice vacante pentru concursul national.
    Din motive organizatorice, in vederea ocuparii posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant reprezentative de tip gimnazial/liceal din mediul rural se poate constitui o singura comisie de concurs pentru mai multe unitati. In cazul unor specializari pentru care concursul nu se poate organiza in unitatea respectiva, una dintre unitatile reprezentative va coordona concursul cu acordul scris al consiliilor de administratie din celelalte unitati reprezentative in cauza.
    Inscrierea la concurs a candidatilor se face pe posturi si catedre constituite legal, in concordanta cu specializarea obtinuta prin studii, cu respectarea prevederilor art. 7 si 8 din Legea nr. 128/1997.
    Media minima de promovare este 7,00 (sapte) pentru posturile didactice din unitatile scolare din invatamant reprezentative. La medii egale departajarea se face pe baza unui interviu sustinut in fata comisiei de concurs. Tematica de interviu se va publica o data cu publicarea postului pentru care unitatea reprezentativa organizeaza concurs.
    Pentru catedrele didactice de religie si discipline teologice si pentru posturile didactice de la seminariile/liceele teologice candidatii vor anexa la cererea de inscriere la concurs avizul cultului respectiv.

    II. Disciplinele de concurs

    1. Pentru disciplinele socioumane, in situatia in care o catedra se formeaza la nivelul unei unitati de invatamant liceal din ore de filozofie, psihologie, logica, economie, sociologie, subiectele pentru ocuparea catedrei cuprind cerinte de specialitate si de metodica in profilul orelor dominante in catedra publicata.
    2. Pentru catedrele de Informatica, Tehnologia informatiei si Informatica - tehnologii asistate de calculator pot sustine concurs absolventi ai invatamantului superior de lunga durata, cu una dintre specializarile de informatica: Informatica - Matematica-informatica, Informatica economica si Calculatoare. Pentru disciplina Informatica-tehnologii asistate de calculator din cadrul profilului servicii pot sustine concurs numai absolventii cu specializarile Informatica economica, Contabilitate si informatica de gestiune. Absolventii cursurilor postuniversitare de specializare beneficiaza de aceleasi drepturi ca cele mentionate anterior. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevederilor art. 68 din Legea nr. 85/1995, republicata, sau sa aiba definitivatul in invatamant.
    3. Pentru catedra Educatie tehnologica se organizeaza concurs incepand cu sesiunea 2001. La concurs pot participa absolventii cu diploma ai cursurilor postuniversitare cu durata de minimum 3 semestre, organizate in baza Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5.051/1999.
    4. Pentru catedrele de discipline tehnice se organizeaza concurs incepand cu sesiunea 2001.
    5. Pentru catedrele de instruire practica nu se organizeaza concurs in unitatile reprezentative sau nereprezentative in anul 2001.
    6. Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice de specialitate din unitatile de invatamant reprezentative cu clase speciale (limbi straine - program intensiv si/sau bilingv si Matematica-informatica) si din unitatile de invatamant reprezentative cu profil de muzica, arte plastice, coregrafie, educatie fizica, instruire practica sau a catedrelor din palatele si cluburile copiilor solicitantii vor sustine o proba practica/orala in profilul postului didactic solicitat.
    Proba practica/orala se sustine in fata unei comisii alcatuite din:
    - presedinte - inspectorul scolar de specialitate;
    - directorul unitatii de invatamant la care postul didactic este vacant;
    - 3 profesori de specialitate, de preferinta metodisti ai inspectoratului scolar judetean.
    Comisia de concurs stabileste si afiseaza graficul desfasurarii probei practice.
    Pentru ocuparea posturilor didactice de specialitate din unitatile cu profil de muzica si coregrafie proba practica se va desfasura conform anexei nr. 1 la Metodologia de organizare si desfasurare a concursului din 16 - 17 iulie 2001 pentru ocuparea posturilor didactice vacante din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.236/2000.
    Pentru ocuparea posturilor didactice vacante din unitatile cu clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv proba practica se va desfasura conform anexei nr. 2 la Metodologia de organizare si desfasurare a concursului din 16 - 17 iulie 2001 pentru ocuparea posturilor didactice vacante din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.236/2000.
    Rezultatul probei practice se consemneaza prin "admis" sau "respins". Evaluarea probei practice se face numai de catre specialisti, prin consens. Proba practica este eliminatorie pentru posturile didactice din unitatile respective.
    7. Pentru ocuparea posturilor didactice cu predare in alta limba decat cea in care candidatii si-au facut studiile acestia vor sustine un test de cunoastere a limbii respective. Evaluarea se va face de o comisie formata din:
    - presedinte - inspectorul scolar de specialitate;
    - membri - 2 profesori de specialitate avand gradul didactic I, de preferinta metodisti;
    - secretar - cadru didactic.
    Rezultatul probei practice sau al testului se consemneaza prin "admis" sau "respins", aceasta proba fiind eliminatorie.
    Probele eliminatorii vor avea loc cu cel putin doua zile inaintea concursului cu probe scrise.
    8. Contestatiile la proba practica sau orala se solutioneaza in termen de 24 de ore de la anuntarea rezultatului, prin repetarea probei in fata unei noi comisii numite de inspectorul scolar general la propunerea directorului unitatii care organizeaza concursul.
    Pentru probele de arte plastice se va proceda la reevaluarea probei si nu la repetarea ei.

    III. Componenta si atributiile comisiei de concurs

    Pentru coordonarea lucrarilor privind pregatirea, organizarea si desfasurarea concursului se constituie comisia de concurs la nivelul unitatilor de invatamant reprezentative, avand urmatoarea componenta:
    - presedinte - directorul unitatii de invatamant;
    - membri - 2 profesori, sefi de catedra sau profesori cu gradul didactic I sau II;
    - secretar - cadru didactic.
    In cazul in care in unitatile care organizeaza concurs nu exista 2 profesori cu gradul didactic I sau II, conducerea unitatii va apela la metodistii de specialitate ai inspectoratului scolar.
    In mod exceptional se pot folosi si profesori cu definitivatul, daca unitatile organizatoare nu pot asigura profesori cu gradul didactic I sau II.
    Comisia de concurs este numita prin decizie a inspectorului scolar general, la propunerea conducerii unitatii care organizeaza concursul.
    La lucrarile comisiei participa, cu statut de observatori, reprezentantii sindicatelor reprezentative, conform legii. Acestia au acces la toate documentele comisiei si vor consemna in procesul-verbal propriile observatii.
    Comisia de concurs are urmatoarele atributii:
    1. Afiseaza lista cuprinzand posturile didactice vacante cu valabilitate de 4 ani, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii concursului, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 128/1997.
    2. Inregistreaza si verifica cererile si documentele anexate, necesare in vederea inscrierii.
    3. Repartizeaza nominal candidatii in salile de concurs.
    4. Intocmeste listele cuprinzand personalul didactic care va asigura supravegherea candidatilor, verificarea identitatii acestora si sigilarea lucrarilor in timpul lucrarilor scrise. Numeste prin tragere la sorti, pentru fiecare sala, 2 - 3 supraveghetori care au alta specialitate decat cea a candidatilor din sala de concurs si care nu au rude printre candidati. In acest sens supraveghetorii vor depune o declaratie scrisa. Unul dintre ei va fi numit responsabil de sala.
    5. Asigura transcrierea sau multiplicarea subiectelor pentru toate salile de concurs, daca este cazul.
    6. Verifica exactitatea si corectitudinea transcrierii subiectelor.
    7. Verifica daca numarul lucrarilor si numarul paginilor acestora, predate de candidati supraveghetorilor de sala, corespund inscrisurilor din borderoul de predare a lucrarilor.
    8. Preda sub semnatura comisiilor de evaluare lucrarile candidatilor, insotite de un borderou pe specialitati, mentionand numarul lucrarilor si al paginilor acestora.
    9. Intocmeste si afiseaza, pe specialitati, tabelul nominal cuprinzand rezultatele concursului in ordinea descrescatoare a mediilor.
    10. Primeste contestatiile si le transmite sub semnatura comisiei de rezolvare a contestatiilor.
    11. Dupa primirea rezultatelor la contestatii, pe baza rezultatelor concursului, intocmeste clasificarea finala a candidatilor in functie de postul didactic si propune inspectoratului scolar lista pentru validarea rezultatelor.
    12. Raspunde din punct de vedere material si financiar de organizarea si desfasurarea concursului.

    NOTA:
    Membrii comisiei de concurs care au asigurat multiplicarea subiectelor nu vor parasi incaperea in care a fost asigurata multiplicarea decat dupa o ora de la inceperea efectiva a probei scrise. Toti membrii comisiei de concurs, inainte de inceperea concursului, vor depune o declaratie prin care se angajeaza sa pastreze secretul subiectului de concurs pana la afisarea baremului de corectare.

    IV. Inscrierea candidatilor si desfasurarea concursului

    1. Cererile de inscriere la concurs, insotite de copii de pe documentele solicitate, se inregistreaza la secretariatul unitatii scolare care organizeaza concursul. Candidatii au obligatia sa respecte cu strictete graficul afisat. Pe cererea de inscriere la concurs candidatul va preciza disciplina de concurs si specialitatea postului didactic pentru care opteaza (o singura optiune). Comisia de concurs, impreuna cu juristul inspectoratului scolar, are obligatia de a verifica legalitatea documentelor.
    2. Lucrarea scrisa se desfasoara in ziua stabilita de fiecare unitate reprezentativa care organizeaza concurs, incepand cu ora 9,00. Candidatii vor fi prezenti in sala de concurs cel mai devreme la ora 7,30 si cel mai tarziu la ora 8,30. Dupa verificarea transcrierii subiectelor de concurs durata de redactare a lucrarilor este de 4 ore, timp ce nu poate fi depasit.
    3. Pentru redactarea lucrarilor se foloseste cerneala sau pix de culoare albastra, inclusiv pentru desene.
    4. Se interzice accesul in sala de concurs al candidatilor care au asupra lor mijloace de comunicare la distanta.
    5. In vederea desfasurarii probelor scrise va fi asigurata supravegherea fiecarei sali de catre 2 supraveghetori care verifica identitatea candidatilor pe baza buletinului/cartii de identitate sau a pasaportului turistic.
    6. Pe usa fiecarei sali vor fi afisate tabele nominale cuprinzand candidatii repartizati in sala si disciplina la care acestia sustin concurs.
    7. Responsabilii de sali primesc sub semnatura de la secretarul comisiei tabelul nominal cuprinzand candidatii repartizati in sala respectiva, precum si colile tip examen si ciornele necesare, in functie de numarul candidatilor.
    8. Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un candidat nu mai poate intra in sala sau nu mai poate parasi sala decat daca preda lucrarea si semneaza de predare.
    9. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva.
    10. Dupa transcrierea subiectelor pe tabla in sala de concurs un membru al comisiei de concurs, insotit de un membru al comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor, verifica daca subiectele au fost transcrise corect.
    11. In timpul desfasurarii probei responsabilul de sala si ceilalti supraveghetori nu vor discuta intre ei si nu vor rezolva subiectele.
    12. Inscrierea numelui candidatilor in afara spatiului care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive pe colile tip destinate lucrarilor scrise sau pe ciorne determina anularea lucrarilor scrise.
    13. Candidatii care in timpul desfasurarii probelor de concurs sunt surprinsi copiind sau transmitand solutii cu privire la subiecte sunt eliminati din concurs, incheindu-se un proces-verbal in acest sens.
    14. Cadrele didactice supraveghetoare, care furnizeaza solutii ale subiectelor de concurs, falsifica lucrari sau manifesta neglijenta in indeplinirea atributiilor de supraveghetor (tolerarea unor actiuni sau intentii de frauda ale candidatilor, parasirea nejustificata a salii de concurs etc.), vor fi sanctionate potrivit legii.
    15. Sigilarea lucrarilor scrise se efectueaza de catre candidati in prezenta supraveghetorului de sala, dupa care se aplica stampila unitatii scolare care organizeaza concursul si semnatura presedintelui comisiei.
    16. Dupa ce termina redactarea lucrarilor candidatii le predau responsabilului de sala, semneaza in borderoul de predare a lucrarilor, mentionand numarul de pagini. Spatiile libere ale intregii lucrari se anuleaza cu linie franta in forma literei "Z" de catre un supraveghetor, in fata candidatului.
    17. Ciornele se predau separat, o data cu lucrarea, responsabilului de sala, fara sa aiba valabilitate in evaluarea lucrarii si la eventuale contestatii. Ciornele se pastreaza timp de un an in arhiva unitatii scolare care organizeaza concursul.
    18. La iesirea candidatilor din sala acestia vor putea consulta baremele de corectare la fiecare disciplina de concurs, afisate la loc vizibil.
    19. Dupa iesirea candidatilor din sala in care s-a desfasurat proba supraveghetorii de sala vor preda comisiei lucrarile candidatilor, borderourile de predare a lucrarilor, tipizatele anulate si cele nefolosite.
    20. Lucrarile scrise, pe discipline de invatamant, sunt amestecate si numerotate de la 1 la n, dupa caz, de catre comisia de concurs. Apoi acestea sunt depozitate in conditii de securitate maxima, astfel incat o singura persoana, actionand independent, sa nu poata avea acces la lucrari pana la predarea acestora pe baza de proces-verbal comisiilor de corectare, dar nu mai tarziu de urmatoarea zi. Rezultatele concursului se afiseaza la sediul institutiei de invatamant la care s-a desfasurat concursul, cel mai tarziu dupa 3 zile de la sustinerea concursului.
    21. Contestatiile se depun la secretarul comisiei de rezolvare a contestatiilor in termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor.

    V. Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor

    Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor este numita la propunerea conducerii unitatilor scolare reprezentative care organizeaza concursul, prin decizie a inspectorului scolar general, si este formata din:
    - presedinte - director adjunct sau, in cazul in care unitatea de invatamant nu are director adjunct, un cadru didactic membru al consiliului de administratie;
    - membri - pentru corectarea lucrarilor la aceeasi disciplina se numesc cate 2 profesori corectori.
    Consiliul de administratie al unitatii de invatamant reprezentative va decide daca cei 2 membri vor fi:
    a) unul din invatamantul universitar si unul din invatamantul preuniversitar, de preferinta inspector de specialitate, metodist, sef de catedra; sau
    b) amandoi din invatamantul preuniversitar, de preferinta inspectori de specialitate, metodisti, sefi de catedra;
     - secretar - cadru didactic.
    1. In ziua desfasurarii concursului comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor elaboreaza 3 variante de subiecte, baremul de evaluare si asigura secretizarea acestora. Dintre cele 3 variante de subiecte, in prezenta intregii comisii, presedintele comisiei va trage la sorti varianta pentru concurs cu cel mult o ora inainte de inceperea acestuia.
    2. Verificarea si notarea lucrarilor scrise se desfasoara in sali prestabilite, in care nu este permis accesul altor persoane in afara membrilor comisiei de evaluare.
    3. Fiecare lucrare scrisa este verificata independent, in sali separate, de cei 2 membri ai comisiei, si este apreciata separat cu note de la 10 la 1, incluzand si punctul din oficiu, conform baremului de corectare. Fiecare corector trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finala in borderoul de notare, dupa terminarea evaluarii. La evaluare nu se fac insemnari pe lucrare. Nici un corector nu are acces la borderoul celuilalt.
    4. Presedintele comisiei verifica borderourile si semnaleaza diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 corectori, fie la subpuncte, fie la nota lucrarii. In cazul in care aceste conditii nu sunt indeplinite, cei 2 corectori vor reverifica impreuna lucrarea si vor acorda o noua nota, care va fi inregistrata intr-un alt borderou. Aceasta nota trebuie sa fie cuprinsa intre notele initiale. In caz de divergente intre corectori lucrarea va fi recorectata de un al treilea corector, numit de presedintele comisiei de evaluare. Nota acestuia din urma este definitiva.
    5. Cand nu s-au semnalat diferente mai mari de un punct, fiecare corector isi inscrie propria nota pe lucrare, semneaza in dreptul notei, iar presedintele calculeaza media aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, o trece pe lucrare si o semneaza.
    6. Cand s-au semnalat diferente, pe lucrare se va trece nota finala si se semneaza de catre corectori si de presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor.
    7. Dupa stabilirea mediei presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor deschide lucrarile in prezenta corectorilor si consemneaza mediile intr-un proces-verbal tip cu numele candidatilor, numarul lucrarii si media obtinuta.
    8. Lucrarile candidatilor impreuna cu borderourile de corectare si procesele-verbale cu mediile obtinute vor fi predate presedintelui comisiei de concurs.
    9. Evaluarea lucrarilor de concurs nu va depasi 48 de ore de la incheierea probei scrise.

    NOTA:
    Membrii comisiei care au asigurat elaborarea subiectelor si a baremelor de evaluare nu vor parasi incaperea in care au desfasurat aceasta activitate decat dupa o ora de la inceperea lucrarii scrise.
    Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor vor declara in scris ca vor pastra secretul subiectului, iar in caz contrar vor suporta consecintele legii.

    VI. Comisia de rezolvare a contestatiilor

    1. Lucrarile pentru care s-au depus contestatii in termenul prevazut se resigileaza in vederea reevaluarii, secretizandu-se si nota/notele acordate la prima evaluare.
    2. Comisia de rezolvare a contestatiilor este formata in intregime din alte cadre didactice decat cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor si este numita la propunerea conducerii unitatii reprezentative prin decizie a inspectorului scolar general. Comisia de rezolvare a contestatiilor este formata din:
    - presedinte - directorul unitatii de invatamant;
    - membri - 2 profesori, sefi de catedra sau profesori cu gradul didactic I sau II;
    - secretar - cadru didactic.
    3. Recorectarea lucrarilor se face conform instructiunilor prevazute la cap. V, in termen de cel mult 24 de ore de la termenul limita de inregistrare a contestatiei.
    4. Nota acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor se considera admisa si definitiva daca exista o diferenta mai mare de un punct intre nota initiala si cea finala (diferenta poate fi pozitiva sau negativa). In situatia lucrarilor cu nota initiala cuprinsa intre 9,00 si 10,00 nota finala este cea atribuita la recorectare.
    5. Hotararile comisiei de rezolvare a contestatiilor sunt definitive si se afiseaza cel tarziu in termen de doua zile de la data limita de depunere a contestatiilor.
    6. Daca diferenta dintre media stabilita de comisia de concurs si cea stabilita de comisia de rezolvare a contestatiilor este mai mare de 1,5 puncte, inspectorul scolar general este autorizat sa decida constituirea unei noi comisii de recorectare, formata din alti membri decat cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectari este definitiv. Inspectorul scolar general va dispune aplicarea masurilor legale asupra celor care nu si-au indeplinit atributiile in cadrul concursului.
    7. La lucrarile comisiei participa cu statut de observatori reprezentantii sindicatelor reprezentative, conform legii. Acestia au acces la toate documentele comisiei si vor consemna in procesul-verbal propriile observatii.

    VII. Repartizarea pe posturi a candidatilor

    1. Dupa solutionarea tuturor contestatiilor comisia de concurs publica listele finale in ordinea descrescatoare a mediilor, in functie de postul didactic.
    2. Validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul preuniversitar de stat, precum si angajarea pe post se fac prin dispozitie a inspectorului scolar general.
    3. Angajarea pe post/catedra se face de la data inceperii anului scolar urmator.

    VIII. Dispozitii finale

    1. Plata cadrelor didactice care participa la organizarea/desfasurarea concursului, precum si celelalte cheltuieli se fac conform legislatiei in vigoare (Precizarile Ministerului Educatiei Nationale nr. 19.388/1997), din fondurile unitatii organizatoare a concursului.
    2. La organizarea/desfasurarea concursului nu pot participa persoanele care concureaza sau care au in randul candidatilor rude de gradul I.
    3. Lucrarile de concurs si borderourile de corectare se pastreaza timp de un an in arhiva inspectoratelor scolare judetene, iar celelalte documente, conform normativelor in vigoare.
    4. Unitatile scolare de invatamant reprezentative care organizeaza concursul vor inainta inspectoratelor scolare tabelele nominale cuprinzand cadrele didactice care s-au prezentat la concurs si rezultatele concursului, in termen de 5 zile de la finalizarea acestuia.
    Pentru fiecare cadru didactic care in urma concursului va ocupa postul/catedra vacanta, conducerea unitatii reprezentative va mentiona in tabelul care se inainteaza la inspectoratul scolar situatia privind incadrarea candidatului.
    5. Presedintii comisiilor de concurs, de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor si de rezolvare a contestatiilor poarta raspunderea principala conform atributiilor specifice in cadrul concursului.
    6. Presedintele comisiei de concurs si al celei de rezolvare a contestatiilor sunt direct raspunzatori de respectarea prevederilor prezentei metodologii si de corectitudinea desfasurarii concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice de catre candidatii cu studii corespunzatoare, precum si de transmiterea la inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, a documentelor prevazute la pct. 4.
    7. Raspunderea tuturor celor implicati este, dupa caz, disciplinara sau administrativa.

    ANEXA 1
    la metodologie

    INVATAMANTUL ARTISTIC (LICEE DE ARTA - SPECIALIZARILE MUZICA SI COREGRAFIE)

                               PROBA PRACTICA
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor vacante din invatamantul artistic

    A. Instrumente si canto/Coregrafie:
    a) Elaborarea unui proiect didactic - comisia va face publice, cu 48 de ore inainte, repertoriul elevului si nivelul de studiu pe baza carora candidatul va concepe proiectul didactic care va fi prezentat comisiei inainte de inceperea probei.
    b) Sustinerea practica a proiectului didactic (lectia de instrument/balet) - pe baza proiectului didactic prezentat candidatii vor sustine ora de instrument/balet cu elevul/elevii nominalizati de comisie; asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant; proba nu va depasi 30 - 50 de minute pentru muzica si o ora pentru coregrafie.

    B. Discipline teoretice:
    1. Specialitatea Teoria muzicii - Solfegiu - Dictat:
    a) Solfegiu la prima vedere - proba va consta din 16 masuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8 si 12/8, pana la 4 alteratii constitutive, in cheile Sol si Fa.
    b) Citire la prima vedere la pian a cate unui dictat la 1, 2 si 4 voci.
    2. Specialitatea Armonie:
    a) Armonie - armonizarea unei teme de 16 masuri (8 masuri sopran si 8 masuri bas dat, necifrate).
    b) Citire la prima vedere la pian, cu analiza armonica (3 corale de Bach, prin tragere la sorti).
    3. Specialitatea Istoria muzicii:
    a) Elaborarea unui proiect didactic - subiectul va fi stabilit de catre comisie si comunicat candidatilor cu 48 de ore inainte de sustinerea probei.
    b) Proba de recunoastere si comentare a unor lucrari din creatia universala si romaneasca - pe baza auditiei candidatilor li se cere recunoasterea si comentarea a 4 lucrari din epoci stilistice diferite (cel putin una va fi din creatia romaneasca), alese de comisie dintr-o lista de 30 - 40 de lucrari pusa la dispozitie candidatilor de conducerea unitatii de invatamant cu cel putin doua saptamani inainte de sustinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epoca, stil, compozitor, gen, forma, interpretare etc., precum si aspecte interdisciplinare.
    Evaluarea globala se va face pe baza calificativelor "admis"/"respins".
    Prezenta metodologie se va aplica si unitatilor reprezentative.

    ANEXA 2
    la metodologie

                               PROBA PRACTICA
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante din liceele cu clase speciale - limbi straine cu program intensiv si bilingv

    Proba practica va consta intr-un interviu prin care comisia va evalua:
    1. competenta de receptare si comunicare a candidatului in limba straina respectiva;
    2. capacitatea de a stabili obiective si continuturi pentru un curriculum (programa) special pentru clasele cu program intensiv si/sau bilingv.
    Evaluarea globala se va face pe baza calificativelor "admis"/"respins".
    Prezenta metodologie se va aplica si unitatilor reprezentative.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5235/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5235 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5235/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu