Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 488 din 21 octombrie 2002

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului pentru dobandirea calitatii de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare", precum si privind activitatea expertilor tehnici extrajudiciari in specialitatea "vanatoare"

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 824 din 14 noiembrie 2002


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. r) si ale art. 14 alin. (6) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicata,
    avand in vedere prevederile art. 26 - 29, 36 si 39 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, aprobata prin Legea nr. 156/2002,
    in temeiul art. 3 lit. b) si al art. 5 lit. B.m) din Hotararea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenului pentru dobandirea calitatii de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare", precum si privind activitatea expertilor tehnici extrajudiciari in specialitatea "vanatoare", prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    (1) Directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor se insarcineaza cu organizarea examenelor si cu eliberarea legitimatiilor de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare" solicitantilor care fac dovada indeplinirii conditiilor legale pentru dobandirea acestei calitati.
    (2) Modelul legitimatiei de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare" este prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 3
    (1) In baza legitimatiilor eliberate directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va emite si va actualiza tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici extrajudiciari in specialitatea "vanatoare", pe care il va transmite anual spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (2) Tabelul nominal prevazut la alin. (1) se intocmeste in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 4
    In cazul in care se constata ca un detinator al legitimatiei de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare" nu mai indeplineste conditiile necesare pentru detinerea acestei calitati, persoana in cauza va fi radiata din tabelul prevazut la art. 3 alin. (2), iar legitimatia i se va retrage si anula de catre emitent.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

              Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                               Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea examenului pentru dobandirea calitatii de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare", precum si privind activitatea expertilor tehnici extrajudiciari in specialitatea "vanatoare"

    CAP. 1
    Inscrierea la examenul pentru dobandirea calitatii de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare"

    Art. 1
    In conformitate cu reglementarile legale in vigoare se poate inscrie la examenul pentru dobandirea calitatii de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare" orice persoana fizica cu domiciliul in Romania care face dovada indeplinirii urmatoarelor conditii:
    a) este cetatean roman si cunoaste limba romana;
    b) are capacitate de exercitiu deplina si varsta cuprinsa intre 26 si 65 de ani;
    c) a absolvit o institutie de invatamant superior in care a avut printre disciplinele de studiu "vanatul si vanatoarea" cel putin doua semestre;
    d) a desfasurat activitati in domeniul cinegetic o perioada de cel putin 5 ani, dar nu a incetat activitatea in acest domeniu de mai mult de 5 ani pana la data la care solicita sustinerea examenului de expert tehnic;
    e) este apta din punct de vedere medical pentru indeplinirea activitatii de expert tehnic;
    f) nu are antecedente penale;
    g) se bucura de o buna reputatie profesionala si sociala.
    Art. 2
    (1) Dovedirea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 1 se face prin depunerea, o data cu inaintarea cererii de inscriere la examenul de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare", a urmatoarelor documente:
    a) buletin de identitate, in copie autentificata de un notar public;
    b) diploma de absolvire a institutiei de invatamant superior si foaia matricola, in copii autentificate, sau, dupa caz, adeverinta emisa de institutia de invatamant care sa ateste faptul ca a studiat disciplina "vanatul si vanatoarea" cel putin doua semestre;
    c) carnet de munca, in copie autentificata de un notar public, si/sau adeverinta de la locul de munca, care sa ateste faptul ca a detinut atributii in domeniul cinegetic pentru o perioada de minimum 5 ani, in original;
    d) adeverinta medicala tip angajare, in original;
    e) cazier judiciar, in original;
    f) recomandare de la ultimul loc de munca, din care sa reiasa faptul ca solicitantul se bucura de o buna reputatie profesionala si sociala, care sa il recomande pentru dobandirea calitatii de expert tehnic extrajudiciar, in original.
    (2) In termen de 30 de zile de la inaintarea cererii de inscriere la examenul pentru dobandirea calitatii de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare" si a documentelor prevazute la alin. (1), directia de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor comunica solicitantului in scris decizia privind admiterea sau neadmiterea participarii la examenul care va fi organizat in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

    CAP. 2
    Organizarea si desfasurarea examenului de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare"

    Art. 3
    (1) Examenul pentru dobandirea calitatii de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare" se organizeaza o data pe an, in sesiune ordinara, precum si in sesiuni extraordinare, in cazul in care, dupa sustinerea examenului anual, se mai depun cel putin 10 solicitari pentru sustinerea examenului, insotite de documente prin care se face dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 1.
    (2) In baza solicitarilor de sustinere a examenului pentru dobandirea calitatii de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare", admise, directia de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor anunta data si locul de desfasurare a examenului, prin publicarea anuntului intr-un cotidian central de mare tiraj, cu cel putin 15 zile calendaristice inaintea datei de sustinere a examenului, precum si prin afisarea acestuia la avizierul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 4
    (1) Pentru analiza documentelor de inscriere la examenul pentru dobandirea calitatii de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare" si pentru examinarea candidatilor se constituie o comisie alcatuita din:
    a) directorul directiei de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor - presedinte;
    b) un reprezentant al directiei de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, imputernicit de directorul acesteia - membru;
    c) un reprezentant al Directiei juridice din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, imputernicit de directorul acesteia - membru.
    (2) Secretariatul tehnic al comisiei prevazute la alin. (1) este asigurat de directia de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 5
    (1) Tematica pentru examenul de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare" consta din:
    a) reglementarile legale in vigoare in domeniul cinegetic;
    b) ordine si instructiuni tehnice in vigoare, emise de autoritatea publica centrala in domeniul cinegetic in aplicarea prevederilor legii;
    c) notiuni de biologie, ecologie si etologie a vanatului;
    d) notiuni de cultura si gospodarire a vanatului;
    e) prevederi ale legii referitoare la organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara;
    f) prevederi ale legii referitoare la constatarea si sanctionarea contraventiilor si stabilirea despagubirilor.
    (2) Bibliografia pentru examen este constituita din:
    a) Colectia Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, corespunzatoare actelor normative in vigoare prevazute la alin. (1) lit. a) si b);
    b) una dintre lucrarile de specialitate, cum este ultima aparitie consacrata in domeniul cinegetic, "Vanatul si vanatoarea in Romania" - Vasile Cotta, Mihai Bodea si Ion Micu, Editura Ceres, Bucuresti, 2001.
    Art. 6
    (1) Examenul pentru dobandirea calitatii de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare" consta in sustinerea unei lucrari scrise, alcatuita din trei subiecte, fiecare subiect fiind obligatoriu.
    (2) Pentru a putea fi declarat admis candidatul trebuie sa obtina un punctaj mediu rezultat din media aritmetica a punctajelor acordate pentru fiecare dintre cele trei subiecte de minimum 8,00.
    (3) Rezultatele obtinute de candidatii la examenul pentru dobandirea calitatii de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare" se consemneaza intr-un proces-verbal insusit de membrii comisiei de examinare, redactat in termen de 5 zile lucratoare de la sustinerea acestuia.
    (4) La expirarea termenului prevazut la alin. (3) directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va afisa la sediul acestuia un anunt cu rezultatele obtinute de candidatii care au sustinut examenul de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare".
    Art. 7
    (1) Candidatii declarati respinsi pot face contestatie la secretarul de stat in subordinea caruia se afla directia de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, responsabila cu organizarea examenului de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare", in termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor.
    (2) Contestatiile prevazute la alin. (1) vor fi analizate in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii lor, de catre o comisie alcatuita din:
    a) secretarul de stat in subordinea caruia se afla directia de specialitate in domeniul cinegetic din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor - presedinte;
    b) directorul Directiei juridice din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor - membru;
    c) un reprezentant al directiei de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, altul decat cel care a facut parte din comisia prevazuta la art. 4 alin. (1), imputernicit de secretarul de stat - membru.
    (3) Hotararea comisiei prevazute la alin. (2) se comunica in scris contestatarului de catre directia de specialitate in termenul prevazut la alin. (2).
    (4) Hotararea comisiei de analiza si solutionare a contestatiilor este definitiva si poate fi contestata in conditiile legii.

    CAP. 3
    Eliberarea legitimatiilor de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare" si urmarirea activitatii expertilor tehnici

    Art. 8
    (1) Dupa comunicarea rezultatelor definitive la examenul de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare", directia de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va elibera, sub semnatura de primire a titularilor, legitimatiile de expert tehnic, cu achitarea la casieria Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor a contravalorii lor, stabilita in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    (2) Data de eliberare a legitimatiei de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare" reprezinta data de la care titularul ei isi poate exercita atributiile legale care decurg din dobandirea acestei calitati.
    Art. 9
    (1) Expertii tehnici extrajudiciari in specialitatea "vanatoare" au obligatia ca pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an sa depuna la directia de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor un raport de activitate pe anul precedent, care sa contina, in mod succint, informatii despre activitatea desfasurata ca expert tehnic.
    (2) O data la 5 ani expertii tehnici extrajudiciari in specialitatea "vanatoare" au obligatia ca la depunerea raportului de activitate prevazut la alin. (1) sa depuna forma actualizata a documentului prevazut la art. 2 alin. (1) lit. d).
    (3) In baza documentelor prezentate la alin. (1) si (2) directia de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va proceda, dupa caz, la aplicarea vizei anuale pe legitimatia de expert tehnic extrajudiciar sau va retrage si va anula legitimatia respectiva.
    (4) Aplicarea vizei anuale prevazute la alin. (3) se face prin semnatura directorului si sigiliul directiei de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 10
    (1) Retragerea calitatii de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare" de catre directia de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor se face in oricare dintre urmatoarele conditii:
    a) se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile in baza carora a fost dobandita aceasta calitate;
    b) se constata ca detinatorul legitimatiei de expert tehnic a uzat de aceasta calitate in alte scopuri decat cele prevazute de lege;
    c) se constata ca detinatorul legitimatiei de expert tehnic nu a avut activitate pe parcursul unui an calendaristic, in conditiile in care sunt probe certe asupra existentei unor solicitari de efectuare a expertizelor tehnice, carora nu li s-a dat curs;
    d) detinatorul calitatii de expert tehnic nu se prezinta, in termenul si cu documentele prevazute de prezentul regulament, pentru obtinerea vizei anuale pe legitimatie.
    (2) In cazul retragerii calitatii de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare" in conditiile alin. (1), retragerea calitatii si anularea legitimatiei de expert tehnic se comunica in scris titularului acesteia.
    Art. 11
    Masura administrativa de retragere a calitatii de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare", in conditiile prevazute de prezentul regulament, nu il exonereaza pe fostul detinator al legitimatiei de raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii, pentru faptele savarsite ori pentru obligatiile neindeplinite sau indeplinite necorespunzator.
    Art. 12
    (1) Calitatea de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare" se poate pierde si prin renuntare in cazul in care detinatorul legitimatiei de expert tehnic intelege sa renunte la aceasta calitate din motive personale.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) detinatorul legitimatiei de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare" are obligatia sa instiinteze directia de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor despre renuntarea la aceasta calitate si sa depuna, in vederea anularii, legitimatia de expert tehnic.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                 Modelul
legitimatiei de expert tehnic extrajudiciar in specialitatea "vanatoare"

                                            exterior (fond verde inchis)
 __________________________________________________________________________
|                                       |                                  |
|                                       |                                  |
|               ROMANIA                 |                                  |
|                                       |                                  |
|                                       |                                  |
|                                       |                                  |
|                                       |                                  |
|                                       |                                  |
|                                       |                                  |
|                                       |                                  |
|         MINISTERUL AGRICULTURII,      |                                  |
|        ALIMENTATIEI SI PADURILOR      |                                  |
|                                       |                                  |
|_______________________________________|__________________________________|

                                                interior (fond alb)
 __________________________________________________________________________
| Ministerul Agriculturii, Alimentatiei |            Vize anuale:          |
| si Padurilor                          |__________________________________|
| Directia ________________________     | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|                                       |      |      |      |      |      |
| Legitimatie de expert tehnic          |      |      |      |      |      |
| extrajudiciar in specialitatea        |      |      |      |      |      |
| "vanatoare"                           |      |      |      |      |      |
| Nr. ________ din _____________        |      |      |      |      |      |
|                                       |      |      |      |      |      |
| Nume, prenume ______________________  |______|______|______|______|______|
|                                       | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Director, _______________________     |      |      |      |      |      |
|                  (SS, LS)             |      |      |      |      |      |
|                                       |      |      |      |      |      |
|  ___________________________________  |      |      |      |      |      |
|     Titularul beneficiaza de toate    |      |      |      |      |      |
|           drepturile legale           |      |      |      |      |      |
|_______________________________________|______|______|______|______|______|

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
    Directia ___________________________

                                Tabel nominal
    cu expertii tehnici extrajudiciari in specialitatea "vanatoare"

     _______________________________________________________________
    |Nr.  |  Nume,  |   Adresa  | Nr. legitimatie/data | Data vizei |
    |crt. | prenume | domiciliu |        eliberarii    |   anuale   |
    |_____|_________|___________|______________________|____________|
    | 1.  |         |           |                      |            |
    |_____|_________|___________|______________________|____________|
    | 2.  |         |           |                      |            |
    |_____|_________|___________|______________________|____________|
    | 3.  |         |           |                      |            |
    |_____|_________|___________|______________________|____________|
    | ... |         |           |                      |            |
    |_____|_________|___________|______________________|____________|
    |     |         |           |                      |            |
    |_____|_________|___________|______________________|____________|
    |     |         |           |                      |            |
    |_____|_________|___________|______________________|____________|
    |     |         |           |                      |            |
    |_____|_________|___________|______________________|____________|
    |     |         |           |                      |            |
    |_____|_________|___________|______________________|____________|
    |     |         |           |                      |            |
    |_____|_________|___________|______________________|____________|
    |  n  |         |           |                      |            |
    |_____|_________|___________|______________________|____________|

    01 Februarie, ______________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 488/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 488 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu