Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 450 din 6 iunie 2006

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 708 din 17 august 2006In baza Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii*), cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul sănătăţii publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 7 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

*) Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 7 iulie 2006.

ANEXA

NORME   METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc modalităţile de reglementare a unor proceduri, metode şi mijloace de aplicare unitară a prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - In sensul prezentelor norme metodologice, următorii termeni se definesc astfel:

a)   Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS, care are în subordine casele judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare case teritoriale de pensii;

b)   Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, denumit în continuare INEMRCM;

c)   Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS;

d)   medic curant - orice medic cu autorizaţie de liberă practică valabilă, care îşi desfăşoară activitatea în unităţi prestatoare de servicii medicale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, respectiv cu casele teritoriale de pensii;

e)   servicii medicale - totalitatea intervenţiilor medicale necesare rezolvării unui caz;

f)   referat medical - formular care atestă diagnosticul clinic, istoricul bolii, starea prezentă de sănătate, tratamentele urmate şi planul de recuperare;

g)  program individual de recuperare - include, pe lângă tratamentul balnear, tratament de fizioterapie, precum şi protezarea în ambulatoriu sau spital, după caz;

h) program de reabilitare medicală - totalitatea serviciilor medicale prescrise de medicul curant din unităţile prestatoare de servicii medicale;

i) reabilitare medicală - totalitatea serviciilor medicale definite în conformitate cu art. 23 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se regăsesc în pachetul de servicii medicale de bază prevăzut în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în lista serviciilor medicale acordate în unităţile sanitare cu personalitate juridică, destinate în exclusivitate recuperării capacităţii de muncă şi înlăturării deficienţelor cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale;

j) fond total de salarii brute - totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natură salarială;

k) salariile individuale brute realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de muncă:

(i) salariile de bază brute corespunzătoare timpului efectiv lucrat în program normal şi suplimentar (inclusiv indexări, compensaţii - numai cele incluse în salariul de bază conform legii - indemnizaţii de conducere, salarii de merit şi alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază);

(ii) sporurile, indemnizaţiile şi sumele acordate sub formă de procent din salariul de bază brut sau sume fixe, indiferent dacă au caracter permanent sau nu;

(iii) sumele plătite din fondul de salarii pentru timpul nelucrat (concedii de odihnă, indiferent de perioada efectuării, concedii de studii, zile de sărbători, evenimente familiale deosebite, întreruperi ale lucrului din motive neimputabile salariaţilor);

(iv)   sumele acordate cu ocazia ieşirii la pensie, plătite din fondul de salarii;

(v)    premiile anuale şi cele din cursul  anului sub diferite forme,  altele decât cele  reprezentând participarea salariaţilor la profit;

(vi)   drepturile în natură acordate salariaţilor sub formă de remuneraţie, dacă acestea sunt suportate din fondul de salarii;

(vii)   sumele plătite din fondul de salarii conform legii sau contractelor colective de muncă (al 13-lea salariu, prime de vacanţă, aprovizionare de iarnă, prime acordate cu ocazia sărbătorilor naţionale sau religioase etc);

(viii) alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale ori colective de muncă, plătite din fondul de salarii;

l) unităţi sanitare cu personalitate juridică - spitale care au în structură clinici/secţii de boli profesionale, cabinete de medicina muncii, precum şi Sanatoriul de Boli Profesionale Avrig;

m) validare - verificarea, confirmarea de către CNAS a calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, a documentelor justificative, a legalităţii serviciilor medicale şi a contravalorii totale sau parţiale a facturilor.

CAPITOLUL II

Raporturile de asigurare şi riscuri asigurate

SECŢIUNEA 1

Declaraţia pe propria răspundere

Art. 3. - In vederea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale, angajatorul are obligaţia de a comunica asigurătorului domeniul de activitate, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, numărul de angajaţi, fondul de salarii, precum şi orice alte informaţii solicitate în acest scop.

Art. 4. - (1) Comunicarea datelor prevăzute la art. 3 se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere a angajatorului, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

(2)   Declaraţia pe propria răspundere se depune la sediul casei teritoriale de pensii pe raza căreia angajatorul îşi desfăşoară activitatea.

(3)  Angajatorii care dobândesc personalitate juridică vor depune declaraţia pe propria răspundere în termen de 30 de zile de la data înregistrării primului contract de muncă.

Art. 5. - (1) Angajatorii au obligaţia de a anunţa asigurătorul despre modificările datelor de identificare sau ale activităţii principale stabilite în funcţie de numărul cel mai mare de salariaţi.

(2) Angajatorul are obligaţia de a depune o nouă declaraţie pe propria răspundere, în termen de cel mult 15 zile de când au survenit modificările menţionate la alin. (1).

Art. 6. - (1) Declaraţia pe propria răspundere se depune pe suport electronic, însoţită de cea pe suport   hârtie.

(2) Declaraţia pe propria răspundere va purta semnăturile persoanelor autorizate, precum şi ştampila angajatorului.

Art. 7. - Nedepunerea la termen a declaraţiei pe propria răspundere, precum şi nerespectarea obligaţiei de comunicare a modificărilor survenite în legătură cu datele prevăzute de aceasta constituie contravenţii şi se pedepsesc în conformitate cu prevederile art. 124 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 2-a

Contractul individual de asigurare

Art. 8. - (1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se pot asigura pentru accidente de muncă şi boli profesionale, pe bază de contract individual de asigurare.

(2) Modelul contractului individual de asigurare este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

Art. 9. - Orice modificare a datelor prevăzute în contractul individual de asigurare se va comunica în termen de 15 zile de la data când a survenit.

Art. 10. - Nerespectarea obligaţiei de comunicare a modificărilor contractului individual de asigurare este asimilată situaţiilor prevăzute la art. 7 şi se sancţionează în conformitate cu prevederile legale.

Art. 11. - In termen de 10 zile de la modificarea cadrului legal privind contractul individual de asigurare, casele teritoriale de pensii au obligaţia să comunice în scris asiguraţilor natura şi data de la care survin modificările.

Art. 12. - (1) Contractul individual de asigurare se poate rezilia oricând pe durata derulării acestuia, la iniţiativa asiguratului.

(2) Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale neachitată, precum şi dobânzile şi penalităţile aferente se urmăresc conform legislaţiei privind creanţele bugetare.

CAPITOLUL III

Prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Art. 13. - In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, asiguraţii au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii:

a)   reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;

b)  reabilitare şi reconversie profesională;

c)  indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;

d)   indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;

e)  compensaţii pentru atingerea integrităţii;

f)  despăgubire în caz de deces;

g)  rambursare de cheltuieli.

Art. 14. - (1) Asiguratul are dreptul la tratament medical corespunzător leziunilor şi afecţiunilor cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale, servicii şi produse pentru reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, denumite în continuare servicii medicale.

(2)   Serviciile medicale prevăzute la alin. (1) sunt acordate de unităţile sanitare, denumite în continuare furnizori de servicii medicale, care se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau cu casele teritoriale de pensii.

(3)   Serviciile medicale prevăzute la alin. (1), acordate de furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru cazurile de accidente de muncă şi boli profesionale, se decontează conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

(4)   Serviciile medicale prevăzute la alin. (1), acordate de unităţile sanitare cu personalitate juridică pentru cazurile de boli profesionale, se decontează conform Procedurii de contractare şi plată a serviciilor medicale acordate pentru cazurile de boli profesionale în unităţile sanitare cu personalitate juridică, stabilită potrivit anexei nr. 3, conform listelor P1 din anexa nr. 4 şi P2 din anexa nr. 5, precum şi conform anexei nr. 6 cuprinzând definiţiile formulelor de calcul utilizate. Modelul de contract se stabileşte prin decizie a preşedintelui CNPAS.

(5)   Dispozitivele medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice, vor fi asigurate de INEMRCM, prin personal propriu sau prin terţi.

(6)   Dispozitivele medicale prevăzute la alin. (5) sunt cele stabilite în lista dispozitivelor medicale din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(7)  Serviciile medicale prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi prin lista serviciilor medicale acordate în unităţile sanitare cu personalitate juridică şi care sunt destinate asigurării reabilitării medicale şi recuperării capacităţii de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(8)   Condiţiile acordării serviciilor medicale şi tarifele aferente pentru cazurile de boli profesionale şi accidente de muncă sunt prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

SECŢIUNEA 1

Reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă

Art. 15. - (1) Acordarea serviciilor medicale prevăzute la art. 23 alin. (2) şi la art. 116 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cazurile de boli profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 şi pentru care se continuă reabilitarea medicală se va efectua cu respectarea dispoziţiilor prezentelor norme metodologice.

(2)   Pentru cazurile de boli profesionale confirmate anterior datei de intrare în vigoare a Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, solicitantul trebuie să depună o adeverinţă de confirmare a înregistrării în Registrul de boli profesionale, emisă de direcţiile de sănătate publică.

(3)   Pentru solicitările la care nu există fişe BP2 sau adeverinţa de confirmare emisă de direcţia de sănătate publică, casele teritoriale de pensii nu efectuează decontări.

Art. 16. - (1) Reabilitarea medicală prevăzută pentru asigurarea la accidente de muncă şi boli profesionale presupune acordarea unor servicii medicale cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază acordat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în lista serviciilor  medicale  acordate în  unităţile  sanitare cu personalitate juridică.

(2)  Furnizorii de servicii medicale vor înainta, în vederea decontării conform legii, caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale documentele justificative ale serviciilor medicale, pentru fiecare persoană asigurată.

(3)   Pentru serviciile acordate în unităţi sanitare cu personalitate juridică în relaţie contractuală directă cu casele teritoriale de pensii, unităţile sanitare respective vor emite, în vederea decontării, câte o factură şi documente justificative aferente, pentru fiecare caz tratat în parte.

(4)   Serviciile medicale pentru tratamentul medical ambulatoriu prescris de medicul curant, precum şi analizele medicale şi medicamentele se vor tarifa în conformitate cu prevederile legale în vigoare din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

(5)  Tarifele medicale aferente serviciilor medicale pentru reabilitarea medicală sunt cele stabilite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind asigurările sociale de sănătate.

(6)   Decontarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor se va face numai pentru acele servicii generate de caracterul de muncă al accidentului sau al bolii şi numai după confirmarea acestora, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 135 alin. (5) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(7)  In vederea acordării serviciului medical, asiguratul are obligaţia de a respecta programul de reabilitare medicală, stabilit de medicul curant al furnizorului de servicii medicale.

(8)   Nerespectarea acestui program atrage suspendarea drepturilor la prestaţii medicale.

Art. 17. - (1) Furnizorii de servicii medicale au obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la acordarea serviciilor medicale, să transmită caselor teritoriale de pensii un referat medical privind starea de sănătate a bolnavului şi indicaţiile de tratament ulterioare pentru alte unităţi medicale, după caz.

(2)   Medicul curant este obligat să completeze referatul medical prevăzut la alin. (1) şi este răspunzător de veridicitatea şi exactitatea informaţiilor cuprinse în acesta.

(3)   Modelul referatului medical este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.

Art. 18. - (1) CNPAS, prin casele teritoriale de pensii, va efectua decontarea serviciilor medicale prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (4) către CNAS, prin casele de asigurări de sănătate, pentru fiecare persoană asigurată, în funcţie de:

a) confirmarea caracterului de muncă al accidentelor şi bolilor prin proces-verbal de cercetare, formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2 ori adeverinţa de confirmare de la direcţia de sănătate publică, elaborate conform prevederilor prezentelor norme metodologice şi Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa accidentelor   de   muncă   şi   declararea,   confirmarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa bolilor profesionale, precum şi a celorlalţi indicatori care definesc morbiditatea profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea normelor metodologice în aplicarea prevederilor Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996, cu modificările ulterioare;

b) documentele justificative, respectiv factura şi desfăşurătorul activităţilor realizate de către furnizorii de servicii medicale, pentru asiguraţii care au beneficiat de servicii medicale ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale.

(2)   Decontarea între casele teritoriale de pensii şi unităţile sanitare cu personalitate juridică se face în condiţiile prevăzute la alin. (1).

(3)    Casa teritorială de pensii sau, după caz, compartimentul de medicina muncii din cadrul INEMRCM are dreptul de verificare a documetelor justificative, de monitorizare pe timpul tratamentului şi de refuz de plată în condiţiile în care serviciile medicale contravin prevederilor legale în vigoare.

(4)   In vederea decontării cheltuielilor pentru serviciile medicale, CNAS, prin casele de asigurări de sănătate, va depune facturile şi desfăşurătoarele aferente serviciilor realizate de către furnizorii de servicii medicale, stabilite la alin. (1) lit. b), la casa teritorială de pensii din judeţul respectiv.

(5)   La sfârşitul fiecărei luni, casele teritoriale de pensii comunică caselor de asigurări de sănătate codurile numerice personale şi numele cazurilor care au primit confirmare de accident de muncă sau boală profesională.

(6)  Termenul de depunere a documentelor de plată este data de 25 a lunii următoare celei în care s-a primit de casa de asigurări de sănătate confirmarea caracterului de muncă al accidentului sau al bolii.

(7)   Decontarea documentelor prevăzute la alin. (6) se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acestora la casa teritorială de pensii, în condiţiile îndeplinirii criteriilor prevăzute la alin. (1).

(8)   Pentru situaţiile în care unităţile sanitare cu personalitate juridică, aflate în relaţie contractuală directă cu casele teritoriale de pensii, emit facturi pentru tratarea bolilor al căror caracter profesional nu se confirmă, costurile aferente vor fi suportate de către casele teritoriale de pensii ulterior validării documentelor de către casele de asigurări de sănătate, urmând ca în termen de 30 de zile de la înaintarea documentelor justificative casele de asigurări de sănătate să deconteze contravaloarea serviciilor medicale efectuate.

(9)  Casele teritoriale de pensii vor înainta spre validare caselor de asigurări de sănătate, până în data de 5 a lunii următoare celei pentru care urmează să se facă decontarea serviciilor medicale, lista cuprinzând CNP-urile pacienţilor internaţi în clinicile/secţiile de boli profesionale, reprezentând   cazuri   la   care   s-a   infirmat  caracterul profesional al bolii, precum şi facturile şi documentele justificative aferente.

(10)   Validarea se va realiza în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii documentelor de către casele de asigurări de sănătate.

(11)  In termen de 5 zile de la data validării casele de asigurări de sănătate comunică caselor teritoriale de pensii CNP-urile pacienţilor, contravaloarea facturilor, precum şi documentele justificative validate.

(12)  Pentru situaţiile prevăzute la alin. (8), procedura de validare se aplică de către casele de asigurări de sănătate, iar suportarea costurilor de către casele teritoriale de pensii se va face ulterior acesteia.

(13)  In vederea decontării serviciilor medicale prevăzute la alin. (8), casele teritoriale de pensii transmit lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care urmează să se facă decontarea serviciilor medicale, către casele de asigurări de sănătate, documentele justificative aferente serviciilor medicale realizate de către unităţile sanitare cu personalitate juridică.

(14)  In baza documentelor validate de către casele de asigurări de sănătate, casele teritoriale de pensii decontează către furnizorii de servicii medicale contravaloarea prevăzută în aceste documente.

(15)   Desfăşurătoarele menţionate la alin. (1) lit. b) şi alin. (4) sunt desfăşurătoarele aferente serviciilor medicale realizate de către furnizorii de servicii medicale reglementate de Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(16)   Tratamentul prescris de medicul de medicina muncii se comunică medicului de familie prin scrisoare medicală.

(17)   Medicul de familie raportează lunar numărul şi valoarea prescripţiilor medicale prescrise în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii.

(18)   Pe baza centralizării datelor transmise de medicul de familie, casa de asigurări de sănătate transmite casei teritoriale de pensii, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a realizat prescrierea, solicitarea de decontare care se va realiza în termen de 30 de zile.

Art. 19. - (1) Contravaloarea serviciilor medicale corespunzătoare cazurilor de boli profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 sau contravaloarea dispozitivelor medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale ori fizice pentru cazurile de accidente de muncă sau boli profesionale, confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005, acordate conform prezentelor norme metodologice, se suportă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) Modalitatea de decontare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se va stabili prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.

Art. 20. - (1) Tratamentele de recuperare prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. c), d) şi e) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, necesare ulterior externării asiguraţilor, trebuie analizate şi avizate de către medicul expert al asigurărilor sociale din serviciul de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii.

(2) Biletele pentru tratament balnear, prevăzute la art. 25 alin. (3) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se vor acorda în conformitate cu criteriile în baza cărora se acordă biletele pentru tratamentul balnear, stabilite prin decizie a preşedintelui CNPAS.

Art. 21. - Chirurgia reparatorie este destinată numai cazurilor care presupun refacerea capacităţii de muncă, a cărei pierdere a rezultat ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale confirmate.

Art. 22. - (1) Asiguratul beneficiază, la cerere, de acordarea ajutoarelor pentru procurarea dispozitivelor medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice pentru cazurile de accidente de muncă ori boli profesionale, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  Cererea se adresează casei teritoriale de pensii pe raza căreia asiguratul îşi are domiciliul şi va fi însoţită de recomandarea medicului curant.

(3)   Modelul cererii pentru acordarea de dispozitive medicale este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.

(4)   După primirea cererii şi a recomandării medicului curant, fiecărui asigurat i se va întocmi un dosar care va cuprinde, pe lângă documentele menţionate, şi copii ale procesului-verbal de cercetare, FIAM sau fişa BP2, după caz.

(5)  In cazul în care unui asigurat îi încetează contractul de muncă, respectiv contractul de asigurare, i se acordă dreptul la servicii medicale doar dacă face dovada cu documente medicale, conform legii, că este victima unei boli profesionale cauzate de factori de risc specifici locului/locurilor de muncă în care a fost angajat.

Art. 23. - Nivelul de decontare a dispozitivelor prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. f) şi la art. 24 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este stabilit în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005.

Art. 24. - (1) Cererile prevăzute la art. 22 alin. (2) se analizează şi se soluţionează de către casa teritorială de pensii.

(2)   Prin decizie motivată cererea se poate admite, total sau parţial, ori se poate respinge.

(3)   Termenul de soluţionare a cererilor este de 30 de zile de la data înregistrării.

Art. 25. - Casa teritorială de pensii va comunica asiguratului modalitatea prin care poate intra în posesia acestor prestaţii, conform anexei nr. 9 la prezentele norme metodologice.

Art. 26. - (1) Pentru decontarea contravalorii dispozitivelor medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice, în cazurile prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. f) şi la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, solicitanţii vor depune la casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi au domiciliu o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.

(2)  Solicitantul va ataşa la cerere următoarele acte:

a)   FIAM sau, pentru cazurile când acesta nu există, procesul-verbal avizat de inspectoratul teritorial de muncă ce a confirmat caracterul de muncă al accidentului sau adeverinţă de confirmare a înregistrării accidentului de muncă la inspectoratul teritorial de muncă;

b)   fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2 sau adeverinţa de confirmare de la direcţia de sănătate publică;

c)  recomandarea medicului curant.

(3)  Pentru accidentele de muncă sau bolile profesionale petrecute anterior aplicării Legii nr. 3/1964, constituie dovadă a accidentului de muncă sau boală profesională orice act oficial emis de către o autoritate competentă.

(4)   Acordarea prestaţiilor prevăzute la alin. (1) se va efectua cu respectarea prevederilor art. 23, 24 şi 25.

Art. 27. - (1) Furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a informa, de îndată, casa teritorială de pensii, în cazul în care asiguratul nu respectă programul individual de recuperare stabilit.

(2)   Personalul cu atribuţii din cadrul casei teritoriale de pensii verifică şi constată respectarea de către asigurat a programului individual de recuperare.

(3)  In situaţia în care asiguratul nu respectă programul de recuperare stabilit, personalul cu atribuţii al casei teritoriale de pensii propune suspendarea serviciilor pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguratului, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)   In cazul în care asiguratul nu urmează sau nu respectă programul individual de recuperare din motive care îi sunt imputabile, casa teritorială de pensii este exonerată de orice răspundere în ceea ce priveşte deteriorarea stării de sănătate a acestuia.

(5)   Reluarea programului individual de recuperare medicală care a fost suspendat din cauze imputabile asiguratului se poate executa la solicitarea scrisă a acestuia, dar cu condiţia suportării de către acesta a tuturor costurilor suplimentare generate de întreruperea programului.

(6)   Reluarea programului individual de recuperare medicală va fi aprobată de casa teritorială de pensii, la solicitarea motivată a asiguratului.

SECŢIUNEA a 2-a

Reabilitare şi reconversie profesională

Art. 28. - Victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, care, deşi nu şi-a pierdut complet capacitatea de muncă, nu mai poate desfăşura activitatea pentru care s-a calificat, beneficiază, la cerere, de cursuri de recalificare sau reconversie profesională.

Art. 29. - (1) Pentru crearea condiţiilor necesare efectuării cursurilor prevăzute la art. 29 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, casele teritoriale de pensii au obligaţia ca anual să încheie contracte cu furnizorii de formare profesională autorizaţi, precum şi cu furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, autorizaţi conform reglementărilor în vigoare.

(2)   Contractele dintre casele teritoriale de pensii şi furnizorii de formare profesională, precum şi cu furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă se vor efectua cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3)   Modelul contractelor prevăzute la alin. (1) va fi stabilit prin decizie a preşedintelui CNPAS.

Art. 30. - (1) In vederea aprobării participării la cursurile de recalificare sau reconversie profesională, asiguratul trebuie să depună o cerere la sediul casei teritoriale de pensii pe raza căreia îşi are domiciliul.

(2) Modelul cererii de participare la cursul de recalificare sau reconversie profesională este prevăzut în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice.

Art. 31. - După primirea cererii, asiguratului i se va întocmi un dosar care va cuprinde, pe lângă cerere, şi copii ale procesului-verbal de cercetare, FIAM sau fişa BP2, după caz.

Art. 32. - (1) In termen de 15 zile de la primirea cererii, asiguratului i se vor comunica instituţia şi data la care va avea loc aprecierea stării fizice, mentale şi aptitudinale.

(2) Comunicarea locului şi datei la care va avea loc aprecierea stării fizice, mentale şi aptitudinale se va face prin invitaţie scrisă, conform anexei nr. 11 la prezentele norme metodologice.

Art. 33. - (1) După aprecierea stării fizice, mentale şi aptitudinale a asiguratului, furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă autorizaţi au obligaţia să transmită casei teritoriale de pensii concluziile examinării, împreună cu propunerile legate de activităţile pe care asiguratul le mai poate efectua.

(2) Comunicarea concluziilor se va face în termen de 5 zile de la data efectuării examinării, sub forma unui referat.

Art. 34. - (1) In termen de 15 zile de primirea concluziilor, pe baza dosarului şi a concluziilor aprecierii stării fizice, mentale şi aptitudinale a asiguratului, directorul executiv al casei teritoriale de pensii admite sau respinge cererea, prin decizie motivată.

(2) Decizia va cuprinde propuneri privind unul sau mai multe  cursuri   de   reconversie   profesională,   furnizorul acestora, programul de instruire, precum şi modalitatea de absolvire.

Art. 35. - (1) Decizia se comunică asiguratului în termen de 5 zile de la emiterea acesteia.

(2) Asiguratul poate accepta sau refuza propunerea casei teritoriale de pensii, în termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Art. 36. - In cazul în care asiguratul acceptă propunerile casei teritoriale de pensii, acestuia i se vor comunica furnizorul de formare profesională, locul şi data începerii cursului, în termen de 5 zile de la stabilirea acestora, prin invitaţie scrisă, conform anexei nr. 12 la prezentele norme metodologice.

Art. 37. - Dacă asiguratul refuză cursurile propuse de casa teritorială de pensii, acesta îşi pierde dreptul la prestaţii privind reabilitarea şi reconversia profesională.

Art. 38. - (1) Asiguratul are obligaţia de a respecta programul de instruire stabilit de organizatorul acestuia.

(2) Nerespectarea programului de instruire de către asigurat atrage întreruperea efectuării acestuia, precum şi suspendarea dreptului la indemnizaţie.

Art. 39. - Asiguratul are dreptul la o singură examinare finală gratuită a cursului de reabilitare sau reconversie profesională.

Art. 40. - Furnizorii de formare profesională au obligaţia de a anunţa orice încălcare de către asigurat a programului de instruire profesională.

Art. 41. - Pe durata cursurilor, asiguraţilor li se acordă o indemnizaţie în conformitate cu prevederile secţiunii a 3-a din prezentul capitol.

SECŢIUNEA a 3-a

Indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 42. - In sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se acordă următoarele tipuri de indemnizaţii:

a)  indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;

b)   indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă;

c)   indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;

d)   indemnizaţie pe durata cursurilor de recalificare sau reconversie profesională.

Art. 43. - (1) Indemnizaţiile se calculează şi se plătesc de către angajatori şi se deduc din contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

(2)   Casele teritoriale de pensii preiau în plată numai indemnizaţiile prevăzute la art. 42 pentru persoanele al căror angajator şi-a încetat activitatea, în condiţiile legii, prin faliment, reorganizare judiciară sau administrativă, pentru persoanele asigurate prin contract individual, precum şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

(3)   Pentru situaţiile în care angajatorul îşi încetează activitatea, în condiţiile legii, prin faliment, reorganizare judiciară sau administrativă, acesta are obligaţia de a transmite către casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are sediul toate actele doveditoare din care să reiasă această stare de fapt.

(4) Prevederile alin. (2) se aplică şi în situaţia în care a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcţia publică ori a expirat mandatul în baza căruia s-a desfăşurat activitate în funcţii elective sau în funcţii numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti.

Art. 44. - (1) Indemnizaţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se plătesc pe baza cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzută în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice, şi a celorlalte acte prevăzute de reglementările legale în vigoare, exclusiv indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, pentru a cărei acordare nu este necesară completarea cererii-tip.

(2)  In vederea obţinerii drepturilor privind indemnizaţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, asiguraţii conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vor completa cererea-tip prevăzută la alin. (1) pentru toate situaţiile, fără excepţie.

(3)   In afara cererii-tip prevăzute la alin. (1), pentru obţinerea indemnizaţiilor mai sunt necesare următoarele documente:

a)   certificatul de concediu medical;

b)   procesul-verbal de cercetare a accidentului de muncă;

c)   FIAM sau procesul-verbal avizat de inspectoratul teritorial de muncă ce a confirmat caracterul de muncă al accidentului, respectiv fişa BP2, după caz.

(4)   Pentru situaţiile prevăzute la art. 43 alin. (2), solicitantul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă va depune certificatul de concediu medical, copie de pe carnetul de şomer vizat la zi, după caz, şi o cerere-tip conform modelului prevăzut în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice.

(5)   Pentru situaţiile prevăzute la art. 43 alin. (4), solicitantul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă va depune o cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice, însoţită de certificatul de concediu medical şi de copia contractului individual de muncă.

(6)  Cererea prevăzută la alin. (4) şi (5), pentru situaţiile prevăzute la art. 43 alin. (2) şi (4), se va depune la casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are sediul angajatorul sau la casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are domiciliul solicitantul.

Art. 45. - Cererea-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale se depune la casele teritoriale de pensii:

a) de către angajatori şi instituţia care administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, odată cu Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat;

b) de către celelalte categorii de asiguraţi, la data solicitării prestaţiei.

Art. 46. - Cererea prevăzută la art. 45 se aprobă sau se respinge prin decizie motivată a directorului executiv al casei teritoriale de pensii, în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea acesteia. Decizia se comunică atât asiguratului, cât şi angajatorului.

Art. 47. - (1) Sumele reprezentând indemnizaţii care se plătesc de către angajator asiguraţilor potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice se reţin de către acesta din contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorată pentru luna respectivă.

(2)   Indemnizaţiile se plătesc pentru numărul de zile lucrătoare din duratele exprimate în zile calendaristice ale concediilor medicale sau pentru numărul de zile lucrătoare din perioada în care persoana asigurată urmează cursuri de reconversie profesională, beneficiază de reducerea timpului normal de muncă sau de trecerea temporară în alt loc de muncă.

(3)   Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajator asiguraţilor potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, care depăşesc cuantumul contribuţiei datorate de acesta în luna respectivă, se recuperează din fondul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale de la casa teritorială de pensii pe raza căreia se află sediul sau domiciliul acestuia.

(4)   Indemnizaţiile pe care angajatorii le achită fără îndeplinirea condiţiilor legale şi pe care aceştia le decontează cu sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă sume încasate necuvenit, care constituie debite ce urmează să fie recuperate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 48. - In cazul asiguraţilor care se regăsesc în două sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 5, 6 şi 7 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care desfăşoară activitate la mai mulţi angajatori, indemnizaţiile prevăzute la art. 42 se plătesc o singură dată de către angajatorul la care a avut loc accidentul de muncă sau la care s-a declarat boala profesională.

Art. 49. - (1) Indemnizaţiile se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură de către acesta.

(2)   Indemnizaţiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termenul de prescripţie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite.

(3)   Cuantumul indemnizaţiilor solicitate potrivit alin. (2) se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical.

Art. 50. - Plata indemnizaţiilor încetează începând cu ziua următoare celei în care:

a)  beneficiarul a decedat;

b)  beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea indemnizaţiilor;

c)  beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România nu are încheiată convenţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

d)   beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a încheiat convenţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, dacă în cadrul acesteia se prevede că indemnizaţiile se plătesc de către celălalt stat.

SECŢIUNEA a 4-a

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă

Art. 51. - Asiguraţii beneficiază de o indemnizaţie pe perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă datorită unui accident de muncă sau datorită unei boli profesionale, indiferent de momentul producerii acestuia/acesteia.

Art. 52. - (1) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din baza de calcul.

(2)  In cazul urgenţelor medico-chirurgicale, cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de 100% din baza de calcul.

(3)   Baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă:

a)   media veniturilor salariale lunare brute realizate de către persoanele angajate în ultimele 6 luni, anterioare manifestării riscului; în cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie media veniturilor salariale lunare brute la care s-a achitat contribuţia;

b)   veniturile stipulate de către asiguraţii individuali în contractele pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

c)   drepturile acordate în perioada respectivă pentru şomerii care urmează cursuri de recalificare sau de reconversie profesională, exclusiv sumele acordate cu titlu de plăţi compensatorii.

(4)  In cazul în care o persoană a beneficiat de drepturi de asigurări sociale (indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, de boli profesionale şi accidente de muncă; prestaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă; indemnizaţie pentru maternitate; indemnizaţie pentru creşterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav), baza de calcul o constituie media veniturilor salariale lunare brute la care s-a achitat contribuţia, respectiv media veniturilor stipulate în contractul individual de asiguare, pe baza căruia s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, obţinute după reluarea raporturilor de muncă sau de serviciu.

Art. 53. - (1) Pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aferente concediilor medicale acordate cu întrerupere între ele, acestea se iau în considerare separat, durata lor nu se cumulează, iar mplata se suportă conform art. 35 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)   In situaţia în care unui asigurat i se acordă în aceeaşi lună două sau mai multe concedii medicale pentru afecţiuni diferite, fără întrerupere între ele, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se calculează şi se plăteşte separat, iar plata se suportă conform art. 35 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)   In situaţia în care unui asigurat i se acordă în aceeaşi lună două sau mai multe concedii medicale pentru aceeaşi afecţiune, fără întrerupere între ele, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se calculează conform prevederilor art. 35 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 54. - Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pe o durată de cel mult 180 de zile în interval de un an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire. Incepând cu a 90-a zi, concediul medical se poate prelungi până la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Art. 55. - (1) Medicul curant poate propune, în situaţii temeinic justificate, prelungirea concediului pentru incapacitate temporară de muncă, peste 180 de zile, în scopul evitării pensionării de invaliditate şi menţinerii asiguratului în activitate.

(2)   Medicul expert al asigurărilor sociale decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului de recuperare, trecerea temporară în alt loc de muncă, reducerea timpului de muncă, reluarea activităţii în aceeaşi profesie sau într-o altă profesie ori pensionarea de invaliditate.

(3)   Prelungirea concediului medical, peste 180 de zile, se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de CNPAS, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare.

SECŢIUNEA a 5-a

Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă

Art. 56. - Asiguratul care, datorită unei boli profesionale sau datorită unui accident de muncă, nu îşi mai poate desfăşura activitatea la locul de muncă anterior manifestării riscului asigurat sau care nu mai poate realiza durata normală de muncă poate beneficia, la cerere, de trecerea temporară în alt loc de muncă ori de o reducere cu o pătrime a timpului normal de lucru.

Art. 57. - (1) Asiguratul îşi poate relua activitatea la vechiul loc de muncă sau poate realiza programul normal de lucru, înainte de expirarea perioadei maxime de reducere a programului de lucru, prevăzută de legislaţia în vigoare, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

(2) Angajatorul va înştiinţa casa teritorială de pensii, în termen de cel mult 5 zile, despre modificarea intervenită în situaţia asiguratului.

Art. 58. - Cuantumul indemnizaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi pentru reducerea timpului de muncă este egal cu diferenţa dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni şi venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau venitul salarial brut realizat ca urmare a reducerii timpului normal de muncă, fără a se depăşi 25% din baza de calcul.

Art. 59. - Indemnizaţiile pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, precum şi pentru reducerea timpului de muncă se acordă pentru o perioadă de cel mult 90 de zile într-un an calendaristic, în una sau mai multe etape.

SECŢIUNEA a 6-a

Indemnizaţia pe durata cursurilor de recalificare sau reconversie profesională

Art. 60. - (1) Victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale beneficiază, la cerere, în condiţiile legii, de o indemnizaţie pe durata cursurilor de recalificare sau de reconversie profesională.

(2)  Indemnizaţia se acordă numai dacă asiguratul respectă integral programul de instruire pe toată durata cursurilor.

(3)  In situaţia în care asiguratul nu respectă programul de instruire din motive ce îi sunt imputabile, organizatorul cursurilor de recalificare sau reconversie profesională înştiinţează de îndată casa teritorială de pensii care sistează plata indemnizaţiei.

(4)  Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazurile de forţă majoră. Forţa majoră se dovedeşte cu acte.

(5)  Constatarea cazurilor de forţă majoră prevăzute la alin. (4) se efectuează de către personalul împuternicit al casei teritoriale de pensii.

Art. 61. - Indemnizaţia pe durata cursurilor de recalificare sau reconversie profesională se acordă lunar şi reprezintă 70% din salariul de bază brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de muncă sau a bolii profesionale.

Art. 62. - Indemnizaţia pe durata cursurilor de recalificare sau reconversie profesională se acordă doar dacă persoana asigurată nu beneficiază în paralel de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă ori de pensie de invaliditate de gradul III, acordată potrivit reglementărilor în vigoare.

SECŢIUNEA a 7-a

Compensaţiile pentru atingerea integrităţii

Art. 63. - Au dreptul la o compensaţie pentru atingerea integrităţii asiguraţii care în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale rămân cu leziuni permanente care produc deficienţe şi reduc capacitatea de muncă între 20 - 50%, exclusiv cazurile cărora li se recunoaşte, prin decizie, invaliditatea.

Art. 64. - Compensaţiile pentru atingerea integrităţii se acordă doar dacă accidentul de muncă a antrenat o incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile, conform definiţiei accidentului de muncă.

Art. 65. - Compensaţia pentru atingerea integrităţii se acordă doar după încheierea perioadei de incapacitate temporară de muncă.

Art. 66. - In vederea obţinerii compensaţiei pentru atingerea integrităţii, persoana asigurată depune o cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform anexei nr. 13 la prezentele norme metodologice.

Art. 67. - (1) In termen de 15 zile de la depunerea cererii, medicul expert al asigurătorului decide asupra acordării compensaţiei pentru atingerea integrităţii, precum şi asupra cuantumului acesteia.

(2) In cazul în care medicul expert al asigurărilor sociale consideră că sunt necesare examinări ulterioare, poate dispune efectuarea acestora.

Art. 68. - (1) Grila privind acordarea compensaţiilor pentru atingerea integrităţii este prevăzută în anexa nr. 14 la prezentele norme metodologice.

(2) Grilele cuprinzând procentajele privind reducerea capacităţii de muncă se stabilesc prin decizie a preşedintelui CNPAS.

SECŢIUNEA a 8-a

Despăgubirile în caz de deces

Art. 69. - In cazul decesului asiguratului ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, despăgubirea în caz de deces se acordă, la cerere, unei singure persoane, care poate fi una dintre persoanele menţionate la art. 46 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 70. - Despăgubirea în caz de deces se acordă pe baza următoarelor acte: cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzută în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice, certificat de deces - original şi copie, actul de identitate al solicitantului, acte de stare civilă ale solicitantului, care să ateste calitatea acestuia, sau acte din care să rezulte că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, după caz.

Art. 71. - (1) Directorul executiv al casei teritoriale de pensii admite sau respinge cererea prin decizie motivată.

(2)  Termenul de soluţionare a cererii este de 20 de zile de la data depunerii acesteia la casa teritorială de pensii.

(3)   Plata despăgubirii se efectuează prin casieria casei teritoriale de pensii.

(4)   Decizia se comunică petentului în termen de 5 zile de la emiterea acesteia.

(5)   Cuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute pe economie.

(6)  Salariul mediu care va fi utilizat la plata despăgubirii în caz de deces va fi salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna în care a survenit decesul asiguratului sau, după caz, ultimul salariu mediu brut pe economie cunoscut la data solicitării.

Art. 72. - După efectuarea plăţii despăgubirii în caz de deces, asigurătorul are obligaţia de a înscrie pe versoul certificatului de deces original menţiunea „ACHITAT DESPĂGUBIRE ÎN CAZ DE DECES CONFORM LEGII Nr. 346/2002", data, semnătura şi ştampila.

SECŢIUNEA a 9-a

Rambursări de cheltuieli

Art. 73. - In vederea rambursării cheltuielilor ocazionate de transportul de urgenţă sau de confecţionarea unor dispozitive destinate să asigure recuperarea funcţionalităţii organismului victimei accidentului de muncă, persoana juridică sau persoana fizică care a suportat cheltuielile se adresează casei teritoriale de pensii în raza căreia s-a produs accidentul de muncă.

Art. 74. - (1) Modelul cererii de rambursare a cheltuielilor este prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice.

(2) Cererea se depune la sediul casei teritoriale de pensii, însoţită de documente justificative, după caz.

Art. 75. - (1) In cazul în care persoana îndreptăţită solicită rambursarea cheltuielilor ocazionate de transportul de urgenţă utilizând alte mijloace decât cele uzuale, aceasta trebuie să prezinte:

a)  facturi sau alte documente din care să rezulte tipul cheltuielilor efectuate, precum şi cuantumul acestora;

b)  declaraţia pe propria răspundere a angajatorului sau a persoanei care a solicitat rambursarea, după caz, din care trebuie să reiasă caracterul de urgenţă al transportului, mijlocul de transport utilizat, precum şi descrierea împrejurărilor care au impus utilizarea altor mijloace decât a celor uzuale pentru salvarea victimei accidentului de muncă;

c)  dovada emisă de autoritatea competentă, din care să rezulte faptul că solicitantul nu înregistrează obligaţii restante la Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, după caz.

(2)   Pentru serviciile de transport cu autovehicule, suma solicitată a fi rambursată se determină prin înmulţirea numărului de kilometri echivalenţi (dus-întors) pentru mediul urban, respectiv a numărului de kilometri efectiv realizaţi pentru mediul rural, cu consumul normat de combustibil pe kilometru parcurs şi cu preţul mediu al combustibilului utilizat.

(3)  Pentru serviciile de transport aerian şi pe apă, suma solicitată a fi rambursată se calculează pe baza numărului de ore de zbor, respectiv a numărului de mile marine estimat, înmulţit cu costul mediu al unei ore de zbor, respectiv cu costul mediu pe mila marină.

(4)   Tipurile de transport de urgenţă prevăzute la alin. (1) sunt altele decât cele ale unităţilor specializate în efectuarea unor servicii de transport sanitar şi care îndeplinesc criteriile de autorizare prevăzute de reglementările Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi cele de acreditare.

Art. 76. - Medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii confirmă sau infirmă, prin referat motivat, faptul că salvarea victimei impunea transportul de urgenţă cu alte mijloace decât cele uzuale.

Art. 77. - (1) In cazul în care persoana îndreptăţită solicită rambursarea cheltuielilor ocazionate de confecţionarea ochelarilor, aceasta trebuie să prezinte următoarele: prescripţia medicului, documente din care să reiasă că ochelarii au fost deterioraţi în timpul accidentului de muncă (declaraţia pe propria răspundere a victimei accidentului, declaraţiile martorilor, copie a procesului-verbal de cercetare a accidentului de muncă).

(2) Cheltuielile ocazionate de confecţionarea ochelarilor vor fi decontate integral, fără a se depăşi preţul de referinţă stabilit prin decizie a preşedintelui CNPAS.

Art. 78. - (1) In cazul în care persoana îndreptăţită solicită rambursarea cheltuielilor ocazionate de confecţionarea aparatelor acustice, aceasta trebuie să prezinte următoarele: prescripţia medicului care trebuie să fie însoţită de audiograma tonală liminară şi audiograma vocală, eliberate de o clinică de specialitate sau de un serviciu specializat, documente din care să reiasă că aparatul acustic a fost deteriorat în timpul accidentului de muncă (declaraţia pe propria răspundere a victimei accidentului, declaraţiile martorilor, copie a procesului-verbal de cercetare a accidentului de muncă).

(2) In sensul prezentelor norme metodologice, prin sintagma aparat acustic se înţelege proteză auditivă.

Art. 79. - In cazul în care persoana îndreptăţită solicită rambursarea cheltuielilor ocazionate de confecţionarea protezelor oculare, aceasta trebuie să prezinte următoarele: prescripţia medicului, documente din care să reiasă că proteza oculară a fost deteriorată în timpul accidentului de muncă (declaraţia pe propria răspundere a victimei accidentului, declaraţiile martorilor, copie de pe procesul-verbal de cercetare a accidentului de muncă).

Art. 80. - (1) Cererea, însoţită de documentele justificative sus-menţionate, se depune la casa teritorială de pensii în raza căreia s-a produs accidentul de muncă.

(2)  Directorul executiv al casei teritoriale de pensii poate solicita orice alte documente necesare în vederea emiterii deciziei de admitere/respingere a cererii de rambursare a cheltuielilor.

(3)   Cererea de rambursare a cheltuielilor poate fi admisă în totalitate, admisă parţial sau respinsă.

(4)  Impotriva deciziei de rambursare a cheltuielilor se poate face plângere la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul reclamantului.

Art. 81. - (1) Nivelul maxim al preţurilor de referinţă la care se acordă rambursările de cheltuieli prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin decizie a preşedintelui CNPAS şi se actualizează anual cu coeficientul de inflaţie.

(2) Nivelul la care se acordă rambursări de cheltuieli pentru dispozitivele medicale implantabile prin intervenţie chirurgicală este stabilit în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005.

Art. 82. - (1) In vederea rambursării costurilor dispozitivelor medicale, implantabile prin intervenţie chirurgicală, persoana juridică sau persoana fizică care a suportat cheltuielile depune o cerere la casa teritorială de pensii în raza căreia s-a produs accidentul de muncă.

(2)   Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice.

(3)   Solicitantul va ataşa la cerere facturi şi alte documente din care să rezulte tipul cheltuielilor efectuate, precum şi cuantumul acestora, recomandarea medicului curant din care să rezulte necesitatea implantării, prin intervenţie chirurgicală, a dispozitivului pentru care se solicită rambursarea.

CAPITOLUL IV

Comunicarea şi constatarea accidentelor de muncă

Art. 83. - Dispoziţiile prezentului capitol modifică şi completează prevederile Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa accidentelor de muncă şi declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa bolilor profesionale, precum şi a celorlalţi indicatori care definesc morbiditatea profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996, cu modificările ulterioare.

Art. 84. - (1) Comunicarea accidentelor de muncă se va face şi către casa teritorială de pensii în raza căreia s-au produs acestea şi va cuprinde următoarele informaţii:

a)  denumirea/numele şi prenumele angajatorului la care s-a produs accidentul şi, dacă este cazul, denumirea/numele şi prenumele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;

b)  sediul/adresa şi numărul de telefon ale angajatorului;

c)  locul unde s-a produs accidentul;

d)  data şi ora la care s-a produs accidentul/data şi ora la care a decedat accidentatul;

e)   datele personale ale victimei: numele şi prenumele, ocupaţia, vârsta, starea civilă, vechimea în ocupaţie şi la locul de muncă;

f)  împrejurările care se cunosc şi cauzele prezumtive;

g)  consecinţele accidentului;

h) unitatea medicală la care a fost internat accidentatul; i) numele şi funcţia persoanei care comunică accidentul; j) data comunicării.

(2)  Comunicarea prevăzută la alin. (1) se va face, după caz, de angajator, organele de poliţie sau de orice persoană care are cunoştinţă de producerea accidentului.

(3)  Comunicarea incidentelor periculoase va fi transmisă şi la casa teritorială de pensii şi va cuprinde informaţiile solicitate, prevăzute la alin. (1), mai puţin datele personale ale victimei.

Art. 85. - (1) In cazul accidentelor care au antrenat incapacitate temporară de muncă, cercetarea se va efectua, imediat după comunicare, de către angajatorul la care s-a produs evenimentul sau, după caz, de către casa teritorială de pensii.

(2) In cazul evenimentelor produse în activităţile nucleare, soldate cu victime, un exemplar al procesului-verbal de cercetare va fi înaintat, în termen de cel mult 5 zile de la data la care accidentul a fost comunicat, Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi la casa teritorială de pensii.

Art. 86. - Cercetarea accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă se va încheia în cel mult 5 zile de la data producerii, cu excepţia cazurilor când sunt necesare expertize, situaţii în care termenul se poate prelungi cu cel mult 5 zile, cu acordul casei teritoriale de pensii.

Art. 87. - (1) In vederea cercetării evenimentelor se întocmeşte un dosar care va cuprinde:

a)  opisul actelor aflate în dosar;

b)  procesul-verbal de cercetare;

c)  schiţe şi fotografii referitoare la eveniment;

d)  declaraţia accidentatului/accidentaţilor, în cazul accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă sau de invaliditate;

e)  declaraţiile martorilor şi ale oricăror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale producerii evenimentului;

f)   declaraţiile persoanelor răspunzătoare de nerespectarea reglementărilor legale;

g)   copii de pe actele şi documentele necesare pentru elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale evenimentului;

h) orice alte documente şi declaraţii necesare pentru a determina caracterul accidentului;

i) FIAM;

j) copie de pe fişa de aptitudine la angajare sau de pe ultimul control medical periodic.

(2) In funcţie de eveniment, dosarul de cercetare va mai cuprinde, după caz:

a)  copie de pe autorizaţie, în cazul în care victima, în momentul accidentului, desfăşura o activitate care necesită autorizare;

b)   acte de expertiză tehnică, întocmite cu ocazia cercetării evenimentului;

c)   actul medical emis de unitatea sanitară care a acordat asistenţă medicală, din care să rezulte diagnosticul provizoriu;

d)   copie de pe certificatul/certificatele de concediu medical, în cazul accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă, care se va ataşa la dosar după eliberarea de către unitatea sanitară;

e)   actul emis de unitatea sanitară care a acordat asistenţă medicală, din care să rezulte data şi ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultaţie, precum şi diagnosticul, în cazul accidentelor de traseu;

f)   orice acte doveditoare emise de organele autorizate şi prezentate de accidentat, din care să se poată stabili locul, data şi ora producerii accidentului sau să se poată justifica prezenţa victimei la locul, ora şi data accidentării;

g)   copie de pe procesul-verbal de cercetare la faţa locului, încheiat de serviciile poliţiei rutiere, în cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice;

h) documente din care să rezulte că accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu.

Art. 88. - (1) In vederea cercetării accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă, angajatorul are obligaţia să numească prin decizie scrisă comisia de cercetare din care va face parte şi o persoană din compartimentul de protecţie a muncii/cu atribuţii speciale de protecţia muncii.

(2)  Comisia de cercetare a accidentului se recomandă a avea în componenţă cel puţin 3 persoane.

(3)   Dosarul de cercetare a accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă, întocmit de comisia de cercetare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, va fi înaintat, pentru verificare şi avizare, la casa teritorială de pensii din judeţul respectiv în termen de 5 zile de la finalizarea cercetării.

(4)   Casa teritorială de pensii va aviza şi va restitui dosarul în cel mult 7 zile de la data primirii.

(5)   In cazul în care cercetarea nu a fost efectuată corespunzător, casa teritorială de pensii poate dispune completarea dosarului sau, după caz, poate efectua o anchetă proprie.

Art. 89. - (1) Procesul-verbal de cercetare a evenimentelor va conţine următoarele informaţii:

a)  data încheierii procesului-verbal;

b)   numele persoanelor care efectuează cercetarea accidentului şi calitatea acestora, cu indicarea documentului potrivit căruia sunt îndreptăţite să efectueze cercetarea, precum şi instituţia unde lucrează;

c)  perioada şi locul în care s-a efectuat cercetarea;

d)  obiectul cercetării;

e)  data şi ora producerii evenimentului; în cazul în care s-a produs un accident şi ulterior a survenit decesul victimei/victimelor implicate în acest accident, se va preciza şi data decesului;

f)  locul producerii evenimentului;

g)   datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, activitatea principală desfăşurată de acesta şi, dacă este cazul, datele de identificare a angajatorului la care este/a fost încadrat accidentatul;

h) datele de identificare a accidentatului/accidentaţilor: numele, prenumele, cetăţenia, vârsta, starea civilă, numărul de copii minori, domiciliul, locul de muncă la care este încadrat/sunt încadraţi, profesia de bază, ocupaţia în momentul accidentării, vechimea în muncă, în funcţie sau în meserie şi la locul de muncă, iar pentru persoanele care, în momentul accidentării, desfăşurau o activitate pentru care este necesară autorizare, se va face referire şi la aceasta;

i) descrierea detaliată a locului, echipamentului tehnic, a împrejurărilor şi modului în care s-a produs evenimentul, reconstituite, în special, în baza constatărilor făcute la locul accidentului, declaraţiei conducătorului locului de muncă, declaraţiei accidentatului/accidentaţilor, declaraţiilor martorilor şi verificării altor acte şi documente necesare stabilirii împrejurărilor;

j) urmările evenimentului şi/sau urmările suferite de accidentat/accidentaţi;

k) cauzele reale ale evenimentului, cu trimitere la reglementările legale în vigoare încălcate, precizându-se actele normative nerespectate, cu redarea integrală a textului acestora, după caz;

l) alte constatări făcute cu ocazia cercetării evenimentului;

m) persoanele răspunzătoare de încălcarea reglementărilor legale, cu trimitere la actele normative şi la articolele încălcate, în condiţiile precizate la lit. k);

n) sancţiunile contravenţionale aplicate, cu precizarea prevederilor legale încălcate, şi, după caz, propuneri pentru cercetare penală şi/sau propuneri pentru sancţiuni administrative şi/sau disciplinare;

o) angajatorul care va înregistra şi va declara accidentul de muncă;

p) măsurile stabilite pentru prevenirea altor evenimente similare şi soluţionarea deficienţelor, precum şi termenul de raportare la organele competente să efectueze cercetarea, după caz;

r) numărul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal de cercetare a evenimentelor şi repartizarea acestora;

s) semnătura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea;

t) viza autorităţii competente să decidă caracterul accidentului.

(2) Un exemplar al procesului-verbal de cercetare menţionat la alin. (1) va fi înaintat şi casei teritoriale de pensii.

Art. 90. - (1) In baza procesului-verbal de cercetare a evenimentelor întocmit de organele competente, angajatorul la care se înregistrează accidentul va completa FIAM, care va fi tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice.

(2)   FIAM se completează pentru fiecare persoană accidentată şi constituie documentul de declarare oficială a accidentului de muncă.

(3)  FIAM va purta semnătura şi ştampila reprezentantului legal al angajatorului, precum şi semnătura şi ştampila conducătorului autorităţii competente să decidă caracterul accidentului, după caz.

(4)   FIAM se completează imediat după încheierea cercetării accidentului, conform instrucţiunilor de completare a FIAM aflate în vigoare.

(5)  Un exemplar al FIAM va fi transmis casei teritoriale de pensii din judeţul respectiv în termen de 5 zile de la finalizarea cercetării (odată cu dosarul pentru avizare).

Art. 91. - (1) In baza formularelor de înregistrare a accidentelor de muncă şi a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, casa teritorială de pensii şi inspectoratul teritorial de muncă vor înregistra şi vor ţine evidenţa tuturor accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase înregistrate de angajatorii care au sediul pe teritoriul judeţului respectiv.

(2) Evidenţa se ţine, de asemenea, în Registrul de evidenţă a accidentaţilor în muncă şi, respectiv, în Registrul de evidenţă a incidentelor periculoase, care se află la angajator.

CAPITOLUL V

Boli profesionale

Art. 92. - (1) Direcţiile de sănătate publică transmit caselor teritoriale de pensii fişele BP2.

(2) Fişele BP2 se primesc, prin registratură, la casa teritorială de pensii şi sunt transmise către Compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale.

Art. 93. - Compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale transmite fişele BP2 pentru a fi verificate de Compartimentul de medicina muncii din cadrul INEMRCM.

Art. 94. - (1) In termen de 7 zile lucrătoare, Compartimentul de medicina muncii din cadrul INEMRCM va transmite acceptul diagnosticului de profesionalitate din fişa BP2 prin adresa care va conţine:

a)  codul bolii conform clasificării internaţionale a bolilor;

b)  codul de indemnizaţie;

c)   codul bolii pentru care se acceptă rambursarea de cheltuieli.

(2) In cazul în care se consideră necesară reanalizarea dosarului medical de cercetare a bolii profesionale aflat la direcţia de sănătate publică, termenul se poate prelungi până la finalizarea acesteia.

Art. 95. - Personalul specializat al Compartimentului de medicina muncii din cadrul INEMRCM are următoarele atribuţii:

a)  verifică fişele BP2 sau, după caz, dosarul medical de cercetare, în conformitate cu prevederile prezentului capitol;

b)  întocmeşte informări semestriale cu privire la cauzele accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;

c)  monitorizează activitatea prestată de unităţile sanitare cu personalitate juridică în baza contractelor încheiate cu casele teritoriale de pensii;

d)  participă, după caz, la acţiunile de prevenire.

Art. 96. - In cazul în care, ca urmare a analizării dosarului medical de cercetare, Compartimentul de medicina muncii din cadrul INEMRCM constată neconformităţi ale dosarului, solicită direcţiei de sănătate publică competente reanalizarea acestuia.

CAPITOLUL VI

Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale

Art. 97. - Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale reprezintă activitatea principală a asigurătorului, destinată îmbunătăţirii condiţiilor de muncă.

Art. 98. - (1) In scopul desfăşurării activităţii de prevenire, CNPAS dispune de personal cu specializare tehnică sau medicală.

(2) In situaţii temeinic justificate, la propunerea directorilor executivi ai caselor teritoriale de pensii, CNPAS aprobă angajarea de personal cu pregătire juridică pentru activitatea de prevenire.

Art. 99. - In cadrul activităţii de prevenire se identifică următoarele acţiuni care au drept scop eliminarea sau reducerea riscurilor de accidente de muncă şi boli profesionale:

a)  stabilirea de programe de prevenire, prioritare la nivel naţional, prin identificarea situaţiilor cu riscuri mari de accidente de muncă şi boli profesionale;

b)  stabilirea de programe de prevenire în baza situaţiilor concrete identificate în timpul vizitelor la locurile de muncă;

c)  consiliere cu privire la cele mai potrivite metode de evaluare a riscurilor, adaptate specificului locului de muncă;

d)  efectuarea de recomandări cu caracter tehnic pentru remedierea situaţiilor cu pericol potenţial;

e)  propunerea efectuării şi finanţării de studii şi analize institutelor de cercetare de specialitate, în vederea fundamentării măsurilor de prevenire prioritare la nivel naţional;

f)   consilierea angajatorilor la întocmirea instrucţiunilor proprii;

g)   recomandarea de măsuri de prevenire şi urmărirea aplicării lor;

h) elaborarea şi propunerea de forme şi mijloace de educare pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;

i) consilierea angajatorilor cu privire la implementarea managementului securităţii şi sănătăţii în muncă;

j) cercetarea accidentelor cu incapacitate temporară de muncă şi stabilirea caracterului de muncă al acestora, care se vor face în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VII

Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Criterii de autorizare a asociaţiilor profesionale

Art. 100. - In vederea îndeplinirii dispoziţiilor art. 84 alin. (4) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, CNPAS stabileşte criteriile de autorizare a asociaţiilor profesionale.

Art. 101. - (1) Criteriile utilizate în vederea autorizării asociaţiilor profesionale sunt structurate după cum urmează:

a)  statutul juridic;

b)  organizare şi funcţionare;

c)   mijloace şi resurse disponibile necesare desfăşurării activităţii specifice;

d)   criterii deontologice pentru personalul implicat în activitatea asociaţiilor profesionale.

(2) In funcţie de situaţia concretă a furnizorilor de servicii de prevenire pot fi adoptate şi criterii suplimentare.

Statutul juridic

Art. 102. - Asociaţiile profesionale care solicită autorizarea trebuie să fie asociaţii profesionale române, constituite în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Organizare şi funcţionare

Art. 103. - Asociaţiile profesionale care solicită autorizarea trebuie să dispună de o conducere şi o structură administrativ-organizatorică, care să confere independenţă de decizie în afara oricăror interese şi imparţialitate în judecarea şi instrumentarea solicitărilor.

Art. 104. - In cazul în care asociaţiile profesionale solicită autorizarea pentru mai multe domenii de specialitate, corespunzătoare profilului unor grupe specializate de activitate de prevenire diferite, implicând şi un volum mare de activitate de prevenire, în structura lor organizatorică trebuie să existe un compartiment sau un coordonator de activitate de prevenire, pentru a asigura armonizarea şi coordonarea procedurală, precum şi lucrările de secretariat şi evidenţă aferente acestei activităţi.

Art. 105. - Indeplinirea acestor criterii şi condiţii se demonstrează prin documentele care stabilesc funcţiile de conducere şi compartimentele implicate în activitatea de prevenire, atribuţiile şi responsabilităţile aferente, precum şi relaţiile dintre acestea: organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF), alte regulamente şi proceduri.

Art. 106. - Astfel, pentru activitatea de prevenire asociaţiile profesionale trebuie să demonstreze că pentru fiecare dintre activităţile solicitate există unul sau mai mulţi specialişti care sunt formaţi pentru aceste domenii.

Mijloace şi resurse disponibile necesare desfăşurării activităţii

Art. 107. - (1) Asociaţiile profesionale au obligaţia de a face dovada existenţei mijloacelor tehnice şi logistice, precum şi a resurselor necesare pentru desfăşurarea adecvată a activităţii de elaborare a programelor de prevenire în domeniile de specialitate aferente, astfel încât să se poată fundamenta conţinutul programului de prevenire şi aprecierea aferentă, în vederea garantării aptitudinii la utilizare în societăţi a procedeelor care fac obiectul programului.

(2) Prezentarea acestor mijloace tehnice şi logistice trebuie să cuprindă:

a)  numărul total de personal, din care personal cu studii superioare (din care personal atestat) defalcat pe domeniile de specialitate aferente activităţii de prevenire;

b)   lista dotărilor tehnice (echipamente) şi logistice (tehnică de calcul, software) existente, absolut necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniile de specialitate respective.

Art. 108.- Situaţia financiară, menită să asigure stabilitate şi suport financiar adecvat pentru desfăşurarea activităţilor specifice fără presiuni exterioare de orice natură, se demonstrează prin indicatorii şi mijloacele financiare rezultate din ultimul bilanţ anual şi din bugetul pe anul în curs (sau din alte documente în ceea ce priveşte: cifra de afaceri, profit sau pierderi, finanţarea activităţii etc).

Art. 109. - Asociaţiile profesionale trebuie să dispună de un sistem propriu de management al calităţii certificat.

Criterii deontologice pentru personalul implicat în activitatea asociaţiilor profesionale

Art. 110. - Prin criteriile deontologice pentru personalul asociaţiilor profesionale se urmăreşte îndeplinirea următoarelor cerinţe:

a) asigurarea obiectivitătii şi imparţialităţii în executarea activităţii specifice;

b)  păstrarea secretului profesional;

c)  asigurarea independenţei personalului în instrumentarea activităţilor şi luarea deciziilor aferente.

Art. 111. - Evaluarea acestor criterii se face pe baza prevederilor din documentele interne ale asociaţiilor profesionale.

Art. 112. - (1) In acelaşi timp, prin îndeplinirea criteriilor deontologice se are în vedere nivelul de confidenţialitate şi securitate al activităţii şi documentelor specifice.

(2)  Nivelul de confidenţialitate şi securitate se evaluează pe baza următoarelor subcriterii:

a)   asigurarea confidenţialităţii informaţiilor vehiculate în cadrul desfăşurării activităţii de prevenire şi a celor cuprinse în documentele elaborate şi arhivate;

b)   limitarea accesului la documentele din arhivă prin dispoziţii scrise ale conducerii furnizorilor de servicii de prevenire;

c)   luarea de măsuri pentru ca personalul implicat în activitatea de prevenire să nu aibă acces la elementele de secret profesional care nu îl privesc;

d)  limitarea prin măsuri specifice a difuzării elementelor confidenţiale către întreaga masă a personalului din cadrul furnizorului de servicii de prevenire;

e)   luarea de măsuri pentru păstrarea în siguranţă a documentelor privind activitatea de prevenire.

(3)    Evaluarea acestor criterii se face în baza prevederilor din documentele interne ale furnizorilor de servicii de prevenire.

CAPITOLUL VIII

Contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Art. 113. - In conformitate cu prevederile art. 99 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, tarifele şi clasele de risc se stabilesc potrivit normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, elaborate de CNPAS şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

Art. 114. - CNPAS şi CNAS pot încheia un protocol de colaborare pentru buna desfăşurare a activităţii de reabilitare medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.

Art. 115. - (1) Pentru serviciile medicale prevăzute la art. 14 alin. (1), acordate în unităţile sanitare cu personalitate juridică, în cazul bolilor profesionale, CNPAS, prin casele teritoriale de pensii, poate încheia contracte direct cu acestea.

(2) In vederea decontării serviciilor medicale acordate conform alin. (1), unităţile sanitare cu personalitate juridică vor respecta procedurile prevăzute la art. 15, 16, 17 şi la art. 18 alin. (1), (4) şi (18).

ANEXA Nr. 1* la normele metodologice

Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua|_|_|, ,luna |_|_|, anul |_|_|_|_|

DECLARAŢIE  PE PROPRIA RĂSPUNDERE

privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

1. DATE DE IDENTIFICARE:

S.C.:           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Localitatea:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Strada:     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       Nr      |_|_|_|_|_|_|_|_|.

Sector:|_|_|   Judeţ:  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cod Poştal:|_|_|_|_|_|_|_|  Telefon:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

E-mail:    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                

Numele şi prenumele  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(administratorului / directorului general)

Nr.înreg. Reg.Comerţuluij    |_|_|_| / |_|_|_|_||_| / |_|_|_|_|   Cod fiscal:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cont bancar:  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL SOCIETĂŢII:

Se vor nominaliza toate activităţile cu personal angajat în ordinea nr. de persoane din societate

Cod CAEN

Nr. persoane (P)

% din total P

2.1

_____________________________

|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|

|_|_|,|_|_| %

2.2

_____________________________

|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|

|_|_|,|_|_| %

2.3

_____________________________

|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|

|_|_|,|_|_| %

2.4

_____________________________

|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|

|_|_|,|_|_| %

TOTAL

|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|

100 %

3. Date statistice privind accidentele de muncă şi boli profesionale (se completează pentru fiecare activitate enumerată la pct.2)

DATE STATISTICE / ACTIVITATE

ANUL*)

200_

200_

200_

medie

2.1  ___________________________________

Număr total accidente de muncă, din care:

a) accidente de traseu (ITM/INV/decese)

b) accidente soldate cu invaliditate / deces (fără traseu)

Număr total cazuri noi de îmbolnăviri profesionale

Număr salariaţi încadraţi în condiţii deosebite

Număr salariaţi încadraţi în condiţii speciale

DATE STATISTICE / ACTIVITATE

ANUL*)

200_

200_

200_

medie

2.2  ___________________________________

Număr total accidente de muncă, din care:

a) accidente de traseu (ITM/INV/decese)

b) accidente soldate cu invaliditate / deces (fără traseu)

Număr total cazuri noi de îmbolnăviri profesionale

Număr salariaţi încadraţi în condiţii deosebite

Număr salariaţi încadraţi în condiţii speciale

DATE STATISTICE / ACTIVITATE

ANUL*)

200_

200

200_

medie

2.3  ___________________________________

Număr total accidente de muncă, din care:

a) accidente de traseu (ITM /ÎNV/decese)

b) accidente soldate cu invaliditate / deces (fără traseu)

Număr total cazuri noi de îmbolnăviri profesionale

Număr salariaţi încadraţi în condiţii deosebite

Număr salariaţi încadraţi în condiţii speciale

DATE STATISTICE / ACTIVITATE

ANUL*)

200_

2O0_

200_

medie

2.4  ___________________________________

Număr total accidente de muncă, din care:

a) accidente de traseu (ITM/INV/decese)

b) accidente soldate cu invaliditate / deces (fără traseu)

Număr tota] cazuri noi de îmbolnăviri profesionale

Număr salariaţi încadraţi în condiţii deosebite

Număr salariaţi încadraţi în condiţii speciale

Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat această declataţie şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

Numele______________________    Prenumele________________________

Data_________________________   Funcţia **)_______________________

Semnătura şi ştampila

..........................................................

*) se vor compfeta datele aferente ultimilor 3 ani

**) Director General sau altă persoană autorizată

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII Şl ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE CASA TERITORIALĂ DE PENSII ......

Nr. de înregistrare .............../.......................

CONTRACT   INDIVIDUAL   DE   ASIGURARE

ARTICOLUL 1

Părţile contractante

Casa Judeţeană de Pensii ..............................................................., denumită în continuare Casă, cu sediul în localitatea ..................................., str............................................... nr........., în calitate de asigurător, reprezentată de doamna/domnul .............................................................., în calitate de director executiv,

şi

.........................................................., fiul/fiica lui ............................................. şi al/a ........................................, născut/născută în .........................................., pe data de ......................................................, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ............ numărul ..........................., eliberat de ................................................. la data de .........................................., CNP ..................................................., cu domiciliul în localitatea ......................................................., str................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..............................................................., în calitate de asigurat,

au încheiat prezentul contract.

ARTICOLUL 2

Obiectul contractului

2.1.   Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prin acordarea de prestaţii pentru reabilitarea victimelor accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale, precum şi consiliere pentru prevenirea riscurilor profesionale la care sunt expuşi asiguraţii în timpul exercitării profesiei lor, reglementate prin Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.

2.2.   Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării la Casă.

ARTICOLUL 3

Condiţiile de asigurare

3.1.  Cota de contribuţie este de 1% din venitul asigurat.

3.2.  Venitul asigurat este de: ...........................................................

3.3.  Cuantumul contribuţiei este de: ................................................

3.4.  Contul în care se plăteşte contribuţia, deschis la Trezoreria Judeţului/Sectorului ............................................... pe seama Casei este.......................................................

3.5.  Plata se poate face şi în numerar, la casieria Casei, sau prin alte mijloace de plată prevăzute de lege.

3.6.  Plata contribuţiei se efectuează până în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se datorează contribuţia.

ARTICOLUL 4

Obligaţiile asigurătorului

4.1.  Asigurătorul se obligă la următoarele servicii şi prestaţii, după caz:

4.1.1.  Reabilitare medicală:

a)  asistenţă medicală de urgenţă la locul accidentului, în mijloace de transport specializate şi în unităţi spitaliceşti;

b)  tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente, prescrise de medic;

c)  servicii medicale, în spitale sau clinici specializate pentru accidente sau boli profesionale;

d)  tratament de recuperare a capacităţii de muncă, în unităţi de specialitate;

e)  servicii de chirurgie reparatorie;

f)  cure balneoclimaterice.

4.1.2.  Recuperarea capacităţii de muncă:

a)  In vederea diminuării sau compensării deficienţelor de sănătate suferite prin accidente de muncă sau boli profesionale, asiguraţii au dreptul la dispozitive medicale stabilite prin normele metodologice de aplicare a legii.

b)  Pentru recuperarea capacităţii de muncă, asiguraţii beneficiază de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asigurătorului.

4.1.3.  Asistenţă tehnică pentru promovarea şi stimularea activităţilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în condiţiile prevăzute de lege.

4.2.  Asigurătorul preia în sarcina sa cheltuielile pentru următoarele prestaţii şi servicii:

a)  plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, a indemnizaţiei pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, a indemnizaţiei pentru reducerea timpului de muncă şi a indemnizaţiei pentru reconversie profesională;

b)  contravaloarea serviciilor medicale menţionate mai sus;

c)   compensaţii pentru atingerea intregrităţii rezultate în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;

d)  despăgubire în caz de deces.

ARTICOLUL 5

Obligaţiile asiguratului

Asiguratul are următoarele obligaţii:

5.1.  să prezinte în termenul prevăzut de lege declaraţia de venituri;

5.2.  să notifice asigurătorului orice modificare privind datele din declaraţia de venituri;

5.3.  să plătească contribuţia de asigurare stabilită, în termenul prevăzut de prezentul contract.

Neplata contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale la termenul prevăzut în contract generează dobânzi pentru fiecare zi calendaristică, potrivit legii;

5.4.  să promoveze prevenirea riscurilor profesionale conform măsurilor stabilite cu asigurătorul, în baza activităţii de consiliere depuse;

5.5.  să prezinte în termenele stabilite de lege toate documentele justificative;

5.6.  să urmeze şi să respecte programele individuale de recuperare stabilite de medicul asigurătorului.

ARTICOLUL 6

Alte clauze

6.1.  Neplata contribuţiei de către asigurat atrage neacordarea dreptului la prestaţii, până la achitarea contribuţiei datorate şi a majorărilor de întârziere aferente.

6.2.  Pentru modificările notificate asigurătorului de către asigurat se vor încheia acte adiţionale la contractul de bază.

6.3.   Neplata contribuţiei de asigurare pe o perioadă de 3 luni consecutive constituie pentru asigurător motiv de reziliere a contractului individual de asigurare.

6.4.  Calitatea de asigurat se redobândeşte după încheierea unui nou contract individual de asigurare.

6.5.  Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu este impozabilă.

6.6.   Asiguratul are obligaţia de a se prezenta la sediul Casei atunci când este solicitat, respectiv la termenul prevăzut în invitaţie.

6.7.  In cazul rezilierii contractului, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale achitată nu se restituie.

6.8.   In caz de forţă majoră, părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forţă majoră se dovedeşte de partea care o invocă.

6.9.   Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract, nesoluţionate între părţi pe cale amiabilă, se soluţionează de instanţele competente potrivit legii.

Asigurător,

director executiv,

.............................................

 Asigurat

.............................................

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

PROCEDURĂ

de contractare şi plată a serviciilor medicale acordate pentru cazurile de boli profesionale în unităţile sanitare cu personalitate juridică

Art. 1. - (1) Serviciile medicale acordate pentru cazurile de boli profesionale în unităţile sanitare cu personalitate juridică, de către medicii de medicina muncii, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi curricula de pregătire în specialitate, sunt următoarele:

-   consultaţii;

-   stabilirea diagnosticului bolii profesionale;

 investigaţii pentru stabilirea caracterului de profesionalitate;

-   tratamente;

-   îngrijire, medicamente, materiale sanitare;

-   cazare şi masă aferente cazurilor investigate internate.

(2)   Serviciile medicale prevăzute la alin. (1) se acordă în unităţile sanitare cu personalitate juridică, aflate în structura spitalelor, şi cuprind servicii medicale acordate în exclusivitate cazurilor de boli profesionale.

(3)   Serviciile medicale reprezintă totalitatea intervenţiilor medicale necesare pentru rezolvarea unui caz.

(4)   Serviciile medicale acordate în cazurile de boli profesionale sunt următoarele:

a)   servicii medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă, pentru pacienţii cărora li se acordă asistenţă medicală pe toată perioada necesară stabilirii diagnosticului de profesionalitate sau pentru reevaluarea cazului confirmat şi care necesită supraveghere medicală continuă, denumită în continuare spitalizare continuă;

b)   servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internare, prestate în regim de spitalizare de zi, pentru pacienţii care nu necesită supraveghere pe o durată mai mare de 12 ore, denumită în continuare spitalizare de zi;

c)  servicii medicale ambulatorii acordate în cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor, denumite în continuare ambulatoriu.

Art. 2. - (1) Acordarea serviciilor medicale pentru cazurile de boli profesionale furnizate de unităţile sanitare cu personalitate juridică, în calitate de furnizori de servicii medicale, se face în baza contractelor şi a actelor adiţionale încheiate între unităţile sanitare cu personalitate juridică, pe de o parte, şi casele teritoriale de pensii în a căror rază teritorială îşi au sediul, pe de altă parte.

(2) Contractarea şi decontarea serviciilor medicale prevăzute la alin. (1), acordate asiguraţilor, se fac în funcţie de numărul de cazuri care primesc servicii medicale, indiferent de casele teritoriale de pensii în evidenţa cărora se află acestea.

Art. 3. - (1) In vederea încheierii contractelor cu casele teritoriale de pensii, spitalele vor prezenta date statistice necesare fundamentării tarifelor şi numărului de cazuri ce urmează a fi contractate, pentru fiecare tip de serviciu medical prevăzut la art. 1 alin. (4), precum şi o listă a serviciilor medicale care nu pot fi efectuate în ambulatoriu şi care impun internarea.

(2)   In vederea fundamentării tarifelor şi numărului de cazuri ce urmează a fi contractate pentru fiecare tip de serviciu medical, spitalele vor prezenta următoarele date statistice:

-  cheltuieli ale fiecărei secţii/clinici de boli profesionale, precum şi ale fiecărui cabinet de medicina muncii aflat în structura spitalului în cauză, pentru ultimii 2 ani anteriori anului pentru care se efectuează contractarea, pe total şi defalcat pe cheltuieli de personal, cheltuieli pentru utilităţi şi cheltuieli pentru medicamente;

-   numărul de cazuri externate/rezolvate în ultimii 5 ani anteriori anului pentru care se efectuează contractarea, pe total şi defalcat pe spitalizare continuă, de zi sau ambulatoriu, după caz;

-   numărul de cazuri, cu boală profesională confirmată, externate/rezolvate în ultimii 5 ani anteriori anului pentru care se efectuează contractarea, pe total şi defalcat pe spitalizare continuă, de zi sau ambulatoriu, după caz;

-  cheltuielile materiale pentru fiecare tip de intervenţie efectuată în spitalizarea de zi, calculate pe baza tarifelor stabilite prin Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate;

-   numărul de cazuri externate/rezolvate pentru fiecare tip de intervenţie efectuată în spitalizarea de zi;

-   numărul de cazuri cu boală profesională confirmată, externate/rezolvate pentru fiecare tip de intervenţie efectuată în spitalizarea de zi.

Tipurile de intervenţii efectuate în spitalizarea de zi, continuă şi în ambulatoriu sunt cele prevăzute în lista P1.

(3)  La întocmirea listei serviciilor medicale care nu pot fi efectuate în ambulatoriu şi care impun internarea, spitalele vor avea în vedere criteriile de internare prevăzute în lista P2.

Art. 4. - (1) Plata serviciilor medicale acordate în unităţile sanitare cu personalitate juridică se face cu încadrarea în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, pe baza următoarelor elemente:

a)   tarif mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat/rezolvat după acordarea de servicii medicale;

b)   număr negociat de cazuri, cu boală profesională confirmată, externate/rezolvate.

(2) Valoarea totală contractată de unităţile sanitare cu personalitate juridică cu casele teritoriale de pensii se constituie din următoarele sume, după caz:

a)   suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizare continuă;

b)   suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizare de zi;

c)   suma aferentă serviciilor medicale ambulatorii efectuate în cabinete de medicina muncii din structura spitalelor.

(3)   Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizare continuă se determină prin înmulţirea tarifului mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, cu numărul negociat de cazuri cu boală profesională confirmată, externate după acordarea de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă.

(4)   Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizare de zi se determină prin înmulţirea tarifului mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi, cu numărul negociat de cazuri cu boală profesională confirmată, externate după acordarea de servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi.

(5)   Suma aferentă serviciilor medicale ambulatorii efectuate în cabinete de medicina muncii din structura spitalelor se determină prin înmulţirea tarifului mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, după acordarea de servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi, cu numărul negociat de cazuri cu boală profesională confirmată, externate după acordarea de servicii medicale ambulatorii efectuate în cabinete de medicina muncii aflate în structura spitalelor.

(6)  Tariful mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale spitaliceşti, se negociază separat, pe spitalizare continuă sau de zi, după caz, în funcţie de cheltuielile secţiilor/clinicilor de boli profesionale, precum şi ale cabinetelor de medicina muncii aflate în structura spitalului în cauză, pentru ultimii 2 ani anteriori anului pentru care se efectuează contractarea şi de numărul de cazuri externate după acordarea de servicii medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare continuă sau de zi, după caz, în aceeaşi perioadă.

(7)   Fundamentarea tarifului mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale în regim de spitalizare continuă, se face în funcţie de totalitatea cheltuielilor secţiilor/clinicilor de boli profesionale, precum şi ale cabinetelor de medicina muncii, aflate în subordinea spitalului în cauză.

(8)  Tariful mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale în regim de spitalizare de zi, reprezintă maximum 1/3 din tariful mediu pe caz negociat pentru cazurile rezolvate prin spitalizare continuă.

La fundamentarea acestui tarif nu se iau în calcul cheltuielile care au fost acoperite prin tariful mediu negociat pe caz rezolvat prin internare continuă, cum ar fi cheltuielile de personal, cheltuielile pentru utilităţi etc.

Tariful mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale în regim de spitalizare de zi, se calculează ca media ponderată a costurilor serviciilor medicale şi nemedicale estimate a fi necesare rezolvării cazurilor contractate, stabilite în funcţie de morbiditatea internată în anii anteriori.

(9)   Numărul negociat de cazuri cu boală profesională confirmată, externate/rezolvate după acordarea de servicii medicale, se negociază separat, pe spitalizare continuă, de zi  sau  ambulatoriu,  după caz,  avându-se în  vedere următoarele elemente:

-  evoluţia cazurilor de boală profesională confirmate şi externate/rezolvate în ultimii 5 ani anteriori anului pentru care se efectuează contractarea, la nivelul secţiei/clinicii de boli profesionale, în funcţie de numărul de paturi;

-   numărul de paturi existent la data încheierii contractului;

-   nivelul optim al gradului de utilizare a paturilor;

-   durata de spitalizare efectiv realizată în anul precedent;

-   numărul de personal existent în secţiile/clinicile de boli profesionale, conform structurii aprobate.

Numărul anual de cazuri externate negociat se defalcă pe trimestre.

(10) Din sumele contractate pentru rezolvarea cazurilor în regim de spitalizare continuă sau de zi se vor acoperi cheltuielile privind investigaţiile paraclinice, pentru bolnavii internaţi în secţiile/clinicile de boli profesionale, efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate, în situaţiile în care spitalul respectiv nu deţine dotarea necesară.

Art. 5. - Pentru decontarea serviciilor medicale acordate în caz de boală profesională şi contractate cu unităţile sanitare cu personalitate juridică, casele teritoriale de pensii vor proceda după cum urmează:

a)   decontarea se efectuează lunar, în limita sumelor contractate, separat pentru fiecare tip de spitalizare, în funcţie de:

-   numărul de cazuri cu boală profesională confirmată, externate/rezolvate şi validate de casa teritorială de pensii din punct de vedere al respectării criteriilor de internare;

-  tariful mediu negociat pe caz de boală profesională confirmată, externat pentru spitalizare continuă sau de zi;

b)  trimestrial, pentru fiecare tip de spitalizare, în funcţie de numărul de externări realizat, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv, şi tariful mediu negociat pe caz, ţinând cont şi de numărul de externări contractat, se efectuează o regularizare.

In situaţia în care numărul de externări/rezolvări realizat pentru fiecare tip de spitalizare, continuă, de zi sau pentru ambulatoriu, după caz, este mai mic decât numărul de externări contractat pentru spitalizarea continuă, de zi, respectiv pentru ambulatoriu, decontarea se face la nivelul realizat.

In situaţia în care numărul de externări/rezolvări realizat pentru fiecare tip de spitalizare, continuă, de zi sau pentru ambulatoriu, după caz, este mai mare decât numărul de externări/rezolvări contractat pentru spitalizarea continuă, de zi, respectiv pentru ambulatoriu, se poate accepta la decontare o depăşire cu maximum 10% a numărului de externări/rezolvări pentru fiecare tip de spitalizare.

Casele teritoriale de pensii pot accepta la decontare aceste depăşiri dacă secţiile/clinicile de boli profesionale au luat decizia de creştere a numărului de internări, după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile, iar această depăşire se încadrează în fondurile alocate cu această destinaţie la nivelul caselor teritoriale de pensii.

Art. 6. - (1) Asiguraţii suportă contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora. Prin confort standard se înţelege:

-   în ceea ce priveşte cazarea, salon cu minimum 3 paturi, grup sanitar propriu, cu respectarea normelor igienico-sanitare şi fără dotări suplimentare (televizor, radio, telefon, frigider, aer condiţionat şi altele asemenea);

-   în ceea ce priveşte masa, cea acordată la nivelul alocaţiei de hrană stabilite prin acte normative.

(2) Contribuţia personală a asiguraţilor reprezintă diferenţa dintre tarifele stabilite de fiecare unitate furnizoare pentru serviciile hoteliere cu grad ridicat de confort şi cele corespunzătoare confortului standard.

Art. 7. - (1) Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT, RMN, scintigrafie, angiografie) se acordă asiguraţilor pe bază de recomandare medicală, numai în cazul afecţiunilor în care nu există alte posibilităţi de explorare.

Investigaţiile menţionate mai sus se efectuează pe baza fişelor de solicitare similare celor utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, la care se ataşează, acolo unde este cazul, rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică atât pacienţilor internaţi, cât şi asiguraţilor cărora li se recomandă aceste servicii medicale în regim ambulatoriu.

Art. 8. - Unităţile sanitare cu personalitate juridică suportă din sumele contractate cu casele teritoriale de pensii suma aferentă transportului interspitalicesc pentru asiguraţii care necesită condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punct de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor paraclinice, precum şi suma aferentă transportului pentru asiguraţii transferaţi în alte unităţi spitaliceşti, numai pentru situaţiile de boli profesionale confirmate.

Art. 9. - (1) Suma anuală prevăzută în contractul de furnizare de prestaţii medicale încheiat cu casele teritoriale de pensii se defalcă de către spitale pe trimestre şi luni caselor teritoriale de pensii.

(2)  Casa teritorială de pensii decontează contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face plata, condiţionat de existenţa următoarelor documente:

-  factura şi documentele justificative însoţitoare;

-  fişa BP2 de declarare a bolii profesionale.

(3)   Pentru încadrarea în sumele contractate cu casele teritoriale de pensii, spitalele vor întocmi liste de aşteptare pentru cazurile programabile.

(4)   Spitalele vor raporta caselor teritoriale de pensii, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă, realizarea indicatorilor contractaţi.

(5)   Trimestrial, până la data de 5 a lunii următoare expirării unui trimestru, spitalele vor raporta caselor teritoriale de pensii realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractaţi, în vederea regularizării trimestriale. Regularizarea şi decontarea trimestrială se fac în primele 25 de zile ale lunii următoare trimestrului încheiat.

Art. 10. - Contractele pentru furnizarea prestaţiilor medicale acordate în spitale se semnează, din partea spitalelor, de către personalul din conducerea spitalului - directorul general, directorul general adjunct medical, directorul financiar-contabilitate şi, după caz, directorul de îngrijiri şi directorul pentru reformă - care răspunde, în condiţiile legii, de realitatea şi exactitatea datelor prezentate atât cu ocazia negocierii contractelor, cât şi cu ocazia raportării datelor în cursul execuţiei, iar din partea caselor teritoriale de pensii, de către directorul executiv, directorul executiv adjunct economic. Contractul este vizat de către un reprezentant al compartimentului de accidente şi boli profesionale din cadrul casei teritoriale de pensii.

ANEXA Nr. 4*) la normele metodologice

LISTA P1

LISTA SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE ÎN CLINICI/SECŢII DE BOLI PROFESIONALE - SPITALIZARE DE ZI.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif maximal decontat

MEDICINA MUNCII

1

Consultaţia iniţială de medicina muncii (anamneză, inclusiv anamneză profesională, examen clinic, stabilirea diagnosticului şi instituirea tratamentului, precum şi stabilirea oportunităţii internării).

Recomandări privind reabilitarea medicală, reorientarea şi reinserţia profesională.

2

Consultaţia de control include efectuarea şi/sau interpretarea unor investigaţii complementare specifice, reevaluări, tratament etc. Recomandări privind reabilitarea medicală, reorientarea şi reinserţia şi reinserţia profesională.

3

Peakflow metrie (efectuare, interpretare).

4

Spirometrie (efectuare, interpretare).

5

Aerosoli/caz (şedinţă)

6

Examen electrocardiografie (efectuare, interpretare).

7

Oscilometrie (efectuare, interpretare).

8

Examen electromiografic (efectuare, interpretare).

9

Audiometrie la căşti (tonală) (efectuare, interpretare).

10

Administrare de medicamente (im, iv, sc, po).

11

Examen ecografic general (abdomen şi pelvis) (efectuare, interpretare).

12

Evaluare pshihologică.

13

Psihoterapie.

14

Probe funcţionale cardiovasculare în medicina muncii (efectuare, interpretare).

15

Acordarea asistenţei medicale de urgenţă pentru cazurile de urgenţă medico-chirurgicală.

16

Transfer alveolo-capilar (efectuare, interpretare).

17

Gazometrie (efectuare, interpretare).

18

Pletismografie (efectuare, interpretare).

19

Interpretare de radiografii pulmonare prin comisia de pneumoconioze.

20

Testul presor la rece (efectuare, interpretare).

21

Testul de provocare la rece (efectuare, interpretare).

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

LISTA SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE IN CLINICI/SECŢII DE BOLI PROFESIONALE SPITALIZARE CONTINUĂ

Denumire specialitate/serviciu

Tarif maximal decontat

MEDICINA MUNCII

1

Consultaţia iniţială de medicina muncii (anamneză, inclusiv anamneză profesională, examen clinic, stabilirea diagnosticului şi instituirea tratamentului, precum şi stabilirea oportunităţii internării). Recomandări privind reabilitarea medicală, reorientarea şi reinserţia profesională.

2

Consultaţia de control include efectuarea şi/sau interpretarea unor investigaţii complementare specifice, reevaluări, tratament etc. Recomandări privind reabilitarea medicală, reorientarea şi reinserţia şi reinserţia profesională.

3

Teste cutanate (prick, patch sau IDR) cu seturi standard de alergeni -inclusive profesionali - (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ) (efectuare,interpretare).

4

Teste de provocare nazală, oculară, bronşică (efectuare, interpretare).

5

Teste cutanate la agenţi fizici (maximum 4 teste) (efectuare, interpretare).

6

Peakflow metrie (efectuare, interpretare).

7

Spirometrie (efectuare, interpretare).

8

Aerosoli/caz (şedinţă)

9

Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor (efectuare, interpretare).

10

Examen electrocardiografie (efectuare, interpretare).

11

Oscilometrie (efectuare, interpretare).

12

Examen electromiografic (efectuare, interpretare).

13

Audiometrie la căşti (tonală) (efectuare, interpretare).

14

Administrare de medicamente (im, iv, sc, po).

15

Examen ecografic general (abdomen şi pelvis) (efectuare, interpretare).

16

Evaluare pshihologică.

17

Psihoterapie.

18

Probe funcţionale cardiovasculare în medicina muncii (efectuare, interpretare).

19

Acordarea asistenţei medicale de urgenţă pentru cazurile de urgenţă medic o- chirurgicală.

20

Transfer alveolo-capilar (efectuare, interpretare).

21

Gazometrie (efectuare, interpretare).

22

Pletismografie (efectuare, interpretare).

23

Interpretare de radiografii pulmonare prin comisia de pneumoconioze.

24

Testul presor la rece (efectuare, interpretare).

25

Testul de provocare la rece (efectuare, interpretare).

NOTA: Serviciile medicale preventive (examenul medical la angajare, controlul medical de adaptare, controlul medical periodic, examenul medical la reluarea activităţii, consultaţii spontane) nu fac obiectul prezentului contract. Costul acestor servicii medicale preventive este suportat direct de către angajator.

LISTA SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE ÎN SISTEM AMBULATORIU PRIN CABINETELE DE MEDICINA MUNCII AFLATE ÎN STRUCTURA SPITALELOR

Denumire specialitate/serviciu

Tarif maximal decontat

MEDICINA MUNCII

1

Consultaţia iniţială de medicina muncii (anamneză, inclusiv

anamneză profesională, examen clinic, stabilirea diagnosticului

şi instituirea tratamentului, precum şi stabilirea oportunităţii

internării).

Recomandări privind reabilitarea medicală, reorientarea şi

reinserţia profesională.

2

Consultaţia de control include efectuarea şi/sau interpretarea unor investigaţii complementare specifice, reevaluări, tratament etc. Recomandări privind reabilitarea medicală, reorientarea şi reinserţia şi reinserţia profesională.

3

Peakflow metrie (efectuare, interpretare).

4

Spirometrie (efectuare, interpretare).

5

Aerosoli/caz (şedinţă)

6

Spirogramă (efectuare, interpretare).

7

Examen electrocardiografie (efectuare, interpretare).

8

Oscilometrie (efectuare, interpretare).

9

Audiometrie la căşti (tonală) (efectuare, interpretare).

10

Administrare de medicamente (im, iv, sc, po).

11

Examen ecografic general (abdomen şi pelvis) (efectuare, interpretare).

12

Probe funcţionale cardiovasculare în medicina muncii (efectuare, interpretare).

13

Testul presor la rece (efectuare, interpretare).

14

Testul de provocare la rece (efectuare, interpretare).

NOTĂ: Serviciile medicale preventive (examenul medical la angajare, controlul medical de adaptare, controlul medical periodic, examenul medical la reluarea activităţii, consultaţii spontane) nu fac obiectul prezentului contract. Costul acestor servicii medicale preventive este suportat direct de către angajator.

ANEXA Nr. 5*) la normele metodologice

LISTA P2

Criterii de trimitere şi criterii de internare în clinici/secţii de boli profesionale

l.CRITERII DE TRIMITERE:

-Suspiciune de boală profesională

-Diagnostic de boală profesională confirmată

2.Criterii de internare:

-    investigarea pacienţilor în vederea stabilirii diagnosticului de boală profesională.

-    asistenţă medicală preventivă, curativă, de recuperare/reabilitare medicală şi paliativă pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv, pentru pacienţii diagnosticaţi cu boli profesionale.

-    tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesită supravegherere medicală continuă.

-    urgenţe medicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial, care necesită supraveghere medicală continuă.

-    alte situaţii bine justificate de către medicul care face internarea şi avizate de medicul şef de secţie.

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

Documente necesare pentru internare in clinici/secţii de boli profesionale :

1.  Bilet de internare cu suspiciunea de boală profesională sau cu diagnostic de boală profesională confirmată eliberat de medicul de medicina muncii, medicul de familie, medicul de alta specialitate.

2. Document de obiectivizare a expunerii profesionale :

-    Fişa de expunere la riscuri profesionale semnată de angajator.

Notă: Fac excepţie : situaţia de faliment a întreprinderii, şi bolnavii aflaţi în evidenţa clinicii/secţiei boli profesionale cu boală profesională.

-    Copie după carnet de muncă sau alt document care atestă ruta profesională.

3.Adeverinţă de salariat / talon de pensie.

4. Buletin de identitate / Carte de identitate

5.  Adeverinţă de la DSP că este înregistrat cu boala profesională (declarată) din anul...........

ANEXA Nr. 6*) la normele metodologice

Contractare servicii medicale în unităţi sanitare cu personalitate juridică-definiţii

VTC :   Valoarea totală contractată;

S      :    Servicii medicale;

S-SC:    Servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă;

S-SZ:     Servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi;

S-CM:   Servicii medicale ambulatorii efectuate în   cabinete de medicina   muncii aflate în structura spitalelor;

NCE:     Număr de cazuri, cu boală profesională confirmată, externate;

NCE-SC:         Număr  de   cazuri,   cu  boală  profesională   confirmată,   externate  după acordarea de servicii medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare continuă;

NCE-SZ:          Număr  de   cazuri,   cu  boală  profesională   confirmată,   externate   după acordarea de servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi;

NCE-CM:        Număr  de   cazuri,   cu  boală  profesională   confirmată,   rezolvate   după acordarea   de   servicii  medicale   ambulatorii   efectuate  în  cabinete   de medicina muncii aflate în structura spitalelor;

SC   :     Servicii medicale contractate;

SC-SC: Servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă, contractate;

SC-SZ:   Servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi, contractate;

SC-CM:           Servicii medicale ambulatorii efectuate în cabinete de medicina muncii din structura spitalelor, contractate;

*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

TMNCE:          Tarif mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat;

TMNCE-SC:    Tarif mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale  spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă;

TMNCE-SZ:    Tarif mediu negociat pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi;

NNCE: Număr negociat de cazuri, cu boală profesională confirmată, externate;

NNCE-SC:      Număr negociat de cazuri, cu boală profesională confirmată, externate după acordarea de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă;

NNCE-SZ:       Număr negociat de cazuri, cu boală profesională confirmată, externate după acordarea de servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi;

NNCE-CM:     Număr negociat de cazuri, cu boală profesională confirmată, rezolvate după acordarea  de   servicii   medicale   ambulatorii   efectuate   în   cabinete   de medicina muncii aflate în structura spitalelor;

Formule de calcul:

SC-SC = TMNCE-SC* NNCE-SC

SC-SZ = TMNCE-SZ* NNCE-SZ

SC-CM = TMNCE-SZ*NNCE-CM

VTC     = SUM(SC-SC) + SUM(SC-SZ) + SUM(SC-CM)

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice

Unitatea sanitară .......................................................................

Localitatea .................................................................................

Judeţul/Sectorul .........................................................................

Nr. contract cu Casa de Asigurări de Sănătate ..........................

....................................................................................................

REFERAT   MEDICAL*)

Subsemnatul/Subsemnata dr...................................................., medic primar/specialist, cu cod parafă  |_|_|_|_|_|_|, transmit următoarele date în legătură cu starea de sănătate a domnului/doamnei ...............................................................CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , cu domiciliul în ............................., str.............................. nr. ......, judeţul/sectorul ................ de profesie ..................................................................., angajat/angajată (da/nu) la ........................................... .

Este în evidenţă de la data de .................................................................

Diagnosticul clinic la data luării în evidenţă   .............................................

..............................................................................................................................

Diagnosticul clinic actual   .............................................................................

..............................................................................................................................

Examen obiectiv  .............................................................................................

..............................................................................................................................

A fost internat/internată în spital**)..................................................................

..............................................................................................................................

Investigaţii clinice, paraclinice**)........................................................................

..............................................................................................................................

Tratamente urmate................................................................................................

...............................................................................................................................

Plan de recuperare ...............................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Prognostic recuperator.......................................................................................

*) Necompletarea tuturor rubricilor determină invalidarea referatului.

**) Se vor anexa rezultatele, biletele de ieşire din spital.

Se află în incapacitate temporară de muncă de la data de ........................................ şi a totalizat un număr de ................................. zile de concediu medical, la data de ................................................... .

Propun, după caz:

a)  prelungirea concediului medical, considerând că bolnavul/bolnava este recuperabil/recuperabilă, cu ............. zile, de la ..................................... până la ...................................;

b)   pensionarea de invaliditate temporară, considerând că bolnavul/bolnava nu este recuperabil/recuperabilă în limitele duratei concediului medical prevăzut de lege.

Medic primar/specialist,

................................................

(parafa şi ştampila unităţii sanitare)

Nr............................. data ...................                                                                

ANEXA Nr. 8 la normele metodologice

CERERE

pentru acordarea de dispozitive medicale

Către

CASA   TERITORIALĂ   DE   PENSII   ..............................................

Subsemnatul/Subsemnata ............................................, având codul numeric personal .................................., domiciliat/domiciliată în localitatea.................................., str............................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .........................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ........ nr................................., eliberat de ........................................ la data de ..............................., născut/născută la data de ........................................... în localitatea/judeţul .................................................................................., fiul/fiica lui ...................................................... şi al/a ..............................................................., angajat/angajată sau fost/fostă angajat/angajată la ..............................................., solicit aprobarea achiziţionării unui/unei ...................................................... în conformitate cu art. 23 alin. (2) lit. f) şi art. 24 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.

In acest scop depun următoarele acte:

-   recomandare medicală nr................................................ din data de ........... .

..............................................................................................................................

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii neadevărate, că:

-  sunt/nu sunt asigurat/asigurată;

-  primesc/nu primesc din altă sursă un/o ...............................

Mă oblig să anunţ, în termen de 15 zile, casei teritoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.

In cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele cheltuite nelegal, suportând rigorile legii.

Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.

Data ......................................................

Semnătura ...................................

ANEXA Nr. 9 la normele metodologice

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII Şl ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

Casa Teritorială de Pensii............................................................................

INVITAŢIE

Vă facem cunoscut că sunteţi invitat/invitată să vă prezentaţi în ziua de ..................................., luna ......................., anul .........., ora ..................., la spitalul/policlinica din str.................................... nr. ..., camera ............., ce funcţionează în localitatea ..........................., judeţul/sectorul ............................, pentru începerea procedurilor de protezare.

Veţi aduce următoarele:

1...........................................................................................................

2...........................................................................................................

3...........................................................................................................

4...........................................................................................................

In caz de neprezentare, programarea îşi pierde valabilitatea, urmând să vi se aloce un nou termen, în funcţie de celelalte programări.

Medic expert al asigurărilor sociale,

...................................................................

(semnătura)

Responsabil compartiment accidente de muncă şi boli profesionale,

...........................................................................

(semnătura)

ANEXA Nr. 10 la normele metodologice

CERERE

de participare la curs de recalificare sau reconversie profesională

Către

CASA   TERITORIALĂ   DE   PENSII   ..........................................

Subsemnatul/Subsemnata........................................................................................., având codul numeric personal .................................................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ........................................................., str................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..........................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ................ nr.................., eliberat de .................... la data de .............................................., născut/născută la data de .................................... în localitatea/judeţul ............................, fiul/fiica lui ....................................... şi al/a ................................................., angajat/angajată sau fost/fostă angajat/angajată la ....................................., solicit aprobarea efectuării unui curs de recalificare sau reconversie profesională, în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii neadevărate, că sunt/nu sunt asigurat/asigurată.

Mă oblig să anunţ, în termen de 15 zile, casei teritoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.

In cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta, mă oblig să restitui integral sumele cheltuite nelegal, suportând rigorile legii.

Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.

Data .........................................

Semnătura ......................................

ANEXA Nr. 11 la normele metodologice

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII Şl ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

Casa Teritorială de Pensii............................................................................

INVITAŢIE

Vă facem cunoscut că sunteţi invitat/invitată să vă prezentaţi în ziua de ............................, luna ............................, anul ..............., ora ..., la ............................, ce funcţionează în localitatea ..............................., judeţul/sectorul ...................., din str................................. nr......, camera .................., pentru aprecierea stării fizice, mentale şi aptitudinale.

Veţi aduce următoarele:

1...........................................................................................................

2...........................................................................................................

3...........................................................................................................

4............................................................................................................

In caz de neprezentare, programarea îşi pierde valabilitatea, urmând să vi se aloce un nou termen, în funcţie de celelalte programări.

Medic expert al asigurărilor sociale,

.......................................................

(semnatura)                                 

Responsabil compartiment accidente de muncă şi boli profesionale,

.......................................................

(semnătura)                                                                 

 

ANEXA Nr. 12 la normele metodologice

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII Şl ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

Casa Teritorială de Pensii............................................................................

INVITAŢIE

Vă facem cunoscut că sunteţi invitat/invitată să vă prezentaţi în ziua de ..., luna ..., anul ..., ora ..., la ....................., ce funcţionează în localitatea ..........................., judeţul/sectorul .................................., din str................................... nr....., pentru începerea cursului de recalificare sau reconversie profesională.....................................

Veţi aduce următoarele:

1...............................................................................................................

2...............................................................................................................

3...............................................................................................................

4...............................................................................................................

Responsabil compartiment accidente de muncă şi boli profesionale,

.................................................

(semnătura)

ANEXA Nr. 13*) la normele metodologice

Către

CASA TERITORIALĂ DE   PENSII      [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Cerere-tip  privind  solicitarea  drepturilor  de   asigurări pentru  accidente  de  muncă  şi   boli   profesionale

________________________________________________________________________

1.   Date   privind   angajatorul:

Denumire   angajator: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

CUI:   [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Nr.înreg.Reg.Comerţului: [ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]

CNP  angajator: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]:

Durata  contractului   individual   de  muncă:   nedeteritiinată   [ ]    /determinată   [ ]

________________________________________________________________________

2.   Date   privind   solicitantul:

(se   completează  de   către   solicitant)

a.   Numele   şi   prenumele:         [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] ;

Codul   numeric  personal:    [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Document   de   identitate:    Seria   [] [] []   Nr. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Valabil  până  la  data  de: zi   [ ] [ ]    luna   [ ] [ ]         an   [ ] [ ] [ ] [ ]

Domiciliat   în   localitatea:    [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Strada:  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Nr. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Bloc   [ ][ ][ ][ ]      Scara   [ ][ ]    Etaj    [ ][ ]   Apart.    [ ][ ][ ] Sector/Judeţ: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

________________________________________________________________________

b.   Calitatea   solicitantului:

[ ]    angajat;

[ ]   persoana  asigurată  cu   contract individual   de   asigurare;

[ ]    şomer

[ ]   membru  de   familie;

[ ]    funcţionar  public;

[ ]   ucenic,    elev   sau  student;

[ ]    alte  persoane

________________________________________________________________________

c.   Prestaţia   solicitată   :

1[ ]    Indemnizaţie   :

l.a.[ ]   pentru  trecerea   temporară   în  alt   loc   de  muncă;

l.b.[ ]   pentru   reducerea   timpului   de  muncă;

l.c.[ ]   pe   durata  cursurilor  de   calificare   şi   de   reconversie  profesională;

l.d.[ ]   pentru   incapacitate   temporară  de  muncă.

Acte   necesare   :

Certificat   de   concediu  medical    

Seria   [ ] [ ] [ ] [ ]

Nr.     [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Ziua    [ ] [ ]

Luna   [ ] [ ]

Anul    [ ][ ][ ][ ]

2.     [ ]   Compensaţie  pentru   atingerea   integrităţii;

3.     [ ]    Despăgubire   în  caz   de  deces; Acte   necesare   :

Certificat   de   deces:    Seria   [ ] [ ]      Nr.    [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

(original   şi   copie)                 Data   [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]

Inscrierea   eronată   a  datelor,    se   sancţionează  potrivit   legii.

________________________________________________________________________

Data

........................................

Semnătura   solicitantului

........................................

Semnătura   şi   ştampila  Angajatorului

.....................................................................

Semnătura   şi   ştampila  Instituţiei   care   administrează  bugetul   Fondului Pentru  plata  ajutorului   de   şomaj

...................................................................................

*) Anexa nr. 13 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 14 la normele metodologice

GRILĂ

privind acordarea compensaţiilor pentru atingerea integrităţii

In conformitate cu prevederile art. 43 şi ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de procentul de reducere a capacităţii de muncă, compensaţiile pentru atingerea integrităţii se acordă conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.

Procentul de reducere a capacităţii de muncă

Numărul de salarii medii brute acordate

1.

Intre 20% si 25% inclusiv

2

2.

Intre 25% si 30% inclusiv

4

3.

Intre 30% si 35% inclusiv

6

4.

Intre 35% si 40% inclusiv

8

5.

Intre 40% si 45% inclusiv

10

6.

Intre 45% si 50% exclusiv

12

ANEXA Nr. 15 la normele metodologice

CERERE

de rambursare a cheltuielilor

Către

CASA   TERITORIALĂ   DE   PENSII   ...................................................

Subsemnatul/Subsemnata ...................................................., în calitate de reprezentant al ..................................., (numele şi prenumele) cu domiciliul/sediul în ..........................................., str.................................. nr........, bl......., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......................, CNP/CUI ................................, cont bancar .............................................., deschis la Banca................................. 1), solicit rambursarea cheltuielilor ocazionate de:

|_|    transportul de urgenţă

|_|    confecţionarea de:          |_|   ochelari

         |_|    aparat acustic

         |_|    proteză oculară

|_|    achiziţionarea unui dispozitiv medical implantabil

pentru: ................................................................................................... ,cetăţenia ........................................., vârsta ............,

                       (numele şi prenumele victimei),

CNP ...................................., cu domiciliul în ....................................., str................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ............................................................, locul de muncă la care este încadrat   ......................................., sediul/domiciliul angajatorului în ........................................., str....................................................... nr........, bl......, sc.........., et..............., ap........., judeţul/sectorul ................................................... .

Prezentarea pe scurt a împrejurărilor care au determinat transportul de urgenţă2)  ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ...................................................................................

Cuantumul cheltuielilor este de ... lei.

Anexez la prezenta următoarele documente3):

Data.........................................

Semnătura.........................................

1)  Se completează numai în cazul în care solicitantul este persoană juridică.

2)  Se completează doar pentru cererile ce se referă la transportul de urgenţă.

3)  Se anexează, după caz, chitanţe, facturi, declaraţie pe propria răspundere, în cazul în care solicitantul a fost victima accidentului.

ANEXA Nr. 16*) la normele metodologice

FORMULAR PENTRU ÎNREGISTRAREA ACCIDENTULUI DE MUNCĂ - FIAM Nr.____

1.  Inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca/Casa Teritoriala de Pensii_______în data de

2. Nr. accident la unitate................................../..................................../...........................

Inregistrat la unitate în data de__________________________________________

DATE DE IDENTIFICARE A UNITĂŢII

3.  Denumirea unităţii___________________________    [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

4.  Judeţ:                                                              [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

5.  Localitate:                                          [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

6.  Forma de proprietate:                         [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

7.  Mărimea unităţii:                                 [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

8.  Activitatea economică:                            [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(se refera la activitatea principală a unităţii)

DATE DE IDENTIFICARE A ACCIDENTATULUI

9.  Numele şi prenumele: __________________________________________

10.  Activitatea în care s-a accidentat victima:  [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

11.  Ocupaţie:                 [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

12.  Statut profesional:    [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

13.  Sex:       [ ]

14. Vârsta:   [ ][ ]

Vechime     

15. Muncă:   [ ][ ]  

16. Ocupaţie:[ ][ ][ ][ ][ ][ ]   

17. Loc de muncă      [ ][ ]

DATE DESPRE MOMENTUL PRODUCERII ACCIDENTULUI

18. Zi: [ ][ ][ ][ ]      19. Luna:  [ ][ ][ ]        20. An: [ ][ ][ ][ ] 21. Zi săptămână:  [ ][ ][ ][ ]                         22. Ora zi: [ ][ ][ ][ ]

23. Perioada de la începutul schimbului:     [][][][]

DATE DESPRE CONSECINŢELE PRODUCERII ACCIDENTULUI

24.  Tip:                                                      [ ][ ]

25. Efect:     [ ][ ]                  26. Loc. leziunii:          [ ][ ][ ]

27. Reluat activitatea la      Zi: [ ]                Luna:    [ ][ ]                  An: [ ][ ][ ][ ]

DATE DESPRE CARACTERISTICILE ACCIDENTULUI

28. Felul accidentului:                                                          [ ][ ][ ][ ]

29. Felul activităţii:                                                               [ ][ ][ ][ ]

30.  împrejurare:                                                              [ ][ ][ ][ ][ ]

31. Mijloc de producţie:                                                   [ ][ ][ ][ ][ ]

32.  Componenta: [ ][ ][ ][ ]

*) Anexa nr. 16 este reprodusă în facsimil.

Cauze dependente de          

33. executant:                                                                  [ ][ ][ ][ ]

34. mijloc prod.:                                                              [ ][ ][ ][ ]

35.  sarcina:                                                                                   [ ][ ][ ][ ]

36. mediu:                                                                       [ ][ ][ ][ ]

Scurta descriere a modului în care s-a produs accidentul:

Numele persoanei din unitate care poate de relaţii cu privire la completarea  formularului: ______________________________________________  telefon:_______________________________

Semnătura conducătorului unităţii

Ştampila

Semnătura persoanei competente care verifică formularul


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 450/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 450 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu