Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4329 din 30 august 2002

privind disciplinele si programele pentru examenul de bacalaureat 2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 278 din 21 aprilie 2003


SmartCity3


    In baza Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Lista disciplinelor la care se sustine examenul de bacalaureat pentru probele D, E si F, mentionate in metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2003, in sesiunile anului 2003. Lista este prevazuta in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat din sesiunile anului 2003, prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Lista disciplinelor mentionata la art. 1 si programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat mentionate la art. 2 sunt valabile pentru absolventii din anul 2003 ai claselor a XII-a.
    Art. 4
    Pentru absolventii din anul 2003 ai claselor a XIII-a (zi, seral sau frecventa redusa), precum si pentru absolventii de pana in anul 2002 inclusiv lista disciplinelor si programele valabile pentru examenul de bacalaureat 2003 sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.321/2001 privind disciplinele si programele pentru examenul de bacalaureat 2002.
    Art. 5
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 6
    Directia generala pentru invatamant preuniversitar, Directia generala pentru invatamant in limbile minoritatilor, Directia generala pentru coordonarea invatamantului superior, Serviciul national de evaluare si examinare, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti si conducerile unitatilor de invatamant vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                      Ministrul educatiei si cercetarii,
                             Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                                    LISTA
disciplinelor la care se sustine examenul de bacalaureat 2003 pentru probele D, E si F

    A. Filiera teoretica
________________________________________________________________________________
                                                    Proba
Specializarea __________________________________________________________________
                     D       E: O proba la alegere     F: O proba la alegere
              (proba scrisa) din aria curriculara,     dintre disciplinele din
                             corespunzatoare           celelalte arii
                             specializarii             curriculare, alta decat
                             (proba scrisa)            cele sustinute anterior
                                                       (proba scrisa sau
                                                       practica)
________________________________________________________________________________
Filologie     Istoria        O limba moderna studiata  Matematica, Fizica,
              romanilor sau  in liceu (alta decat cea  Chimie, Biologie,
              Geografia      sustinuta la proba B,     Istorie, Geografie,
              Romaniei       Limba latina              Stiinte socioumane (proba
                                                       scrisa), Educatie fizica
                                                       (proba practica)
Stiinte       Istoria        Istorie, Geografie,       O limba moderna (alta
sociale       romanilor sau  Stiinte socioumane        decat cea sustinuta la
              Geografia                                proba B), Matematica,
              Romaniei                                 Fizica, Chimie, Biologie
                                                       (proba scrisa), Educatie
                                                       fizica (proba practica)
Matematica-   Matematica     Fizica, Chimie, Biologie, O limba moderna (alta
informatica                  Informatica               decat cea sustinuta la
                                                       proba B, Istorie,
                                                       Geografie, Stiinte
                                                       socioumane (proba
                                                       scrisa), Educatie fizica
                                                       (proba practica)
Stiinte ale   Matematica     Fizica, Chimie, Biologie  O limba moderna (alta
naturii                                                decat cea sustinuta la
                                                       proba B), Istorie,
                                                       Geografie, Stiinte
                                                       socioumane (proba
                                                       scrisa), Educatie fizica
                                                       (proba practica)
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Lista disciplinelor socioumane contine: Logica si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie, la care se adauga, pentru specializarea Stiinte sociale, disciplina Sociologie.
    2. Nu se pot inscrie pentru sustinerea probei F la disciplina Educatie fizica candidatii care, pe parcursul anilor de liceu, au fost scutiti medical cel putin un semestru la aceasta disciplina.
    3. In cadrul examenului de bacalaureat candidatii nu pot sustine aceeasi disciplina la probe diferite.

    B. Filiera tehnologica
________________________________________________________________________________
                                                    Proba
Profilul  Specializarea    _____________________________________________________
                                D     E: O proba la alegere  F: O proba la
                             (proba   din aria curriculara,  alegere dintre
                             scrisa)  corespunzatoare        disciplinele din
                                      specializarii          celelalte arii
                                      (proba scrisa)         curriculare, alta
                                                             decat cele
                                                             sustinute anterior
                                                             (proba scrisa sau
                                                             practica)
________________________________________________________________________________
Servicii  Turism si        Matematica Marketing, Economia    Fizica, Chimie,
          alimentatie                 intreprinderii         Biologie, Istorie,
          publica                                            Geografie, Stiinte
          Administrativ    Matematica Contabilitate,         socioumane,
                                      Economia               Educatie
                                      intreprinderii         antreprenoriala
          Economic         Matematica                        (proba scrisa),
          Posta            Matematica Exploatare postala     Educatie fizica
                                                             (proba practica)
Resurse   Industrie        Matematica Economia               Fizica, Chimie,
naturale  alimentara                  intreprinderii         Biologie, Istorie,
si                                    Operatii unitare si    Geografie, Stiinte
protectia                             utilaje in industria   socioumane,
mediului                              alimentara, Ecologie   Educatie
                                      si protectia mediului  antreprenoriala
                                                             (proba scrisa),
                                                             Educatie fizica
                                                             (proba practica)
          Protectia        Matematica Analiza factorilor de
          mediului                    mediu, Ecologie si
                                      protectia mediului
          Chimie           Matematica Procese si utilaje,
          industriala                 Ecologie si protectia
                                      mediului
          Agricol si       Matematica Agropedologie,
          agromontan                  Ecologie si protectia
                                      mediului
          Veterinar        Matematica Anatomia si fiziologia
                                      animalelor domestice,
                                      Ecologie si protectia
                                      mediului
          Silvic           Matematica Silvicultura, Ecologie
                                      si protectia mediului
          Prelucrarea      Matematica Tehnologia mobilei,
          lemnului                    Ecologie si Protectia
                                      Mediului
Tehnic    Telecomunicatii  Matematica Masuratori speciale    Fizica, Chimie,
                                      in telecomunicatii,    Biologie, Istorie,
                                      Solicitari si masurari Geografie, Stiinte
                                      tehnice                socioumane,
                                                             Educatie
                                                             antreprenoriala
                                                             (proba scrisa),
                                                             Educatie fizica
                                                             (proba practica)
          Electronica si   Matematica Masurari electrice si
          automatizari                electronice,
                                      Solicitari si masurari
                                      tehnice
          Electrotehnica   Matematica Masurari electrice si
                                      electronice,
                                      Solicitari si masurari
                                      tehnice
          Mecanica         Matematica Organe de masini si
                                      mecanisme, Solicitari
                                      si masurari tehnice
          Lucrari publice  Matematica Desen de constructii
          - constructii               si instalatii,
                                      Solicitari si masurari
                                      tehnice
          Textile          Matematica Materii prime textile,
                                      Solicitari si masurari
                                      tehnice
          Pielarie         Matematica Materii prime pentru
                                      industria de pielarie,
                                      Solicitari si masurari
                                      tehnice
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Lista disciplinelor socioumane contine: Logica si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie.
    2. Nu se pot inscrie pentru sustinerea probei F la disciplina Educatie fizica candidatii care, pe parcursul anilor de liceu, au fost scutiti medical cel putin un semestru la aceasta disciplina.
    3. In cadrul examenului de bacalaureat candidatii nu pot sustine aceeasi disciplina la probe diferite.

    C. Filiera vocationala
________________________________________________________________________________
                                               Proba
Profilul  Specializarea    _____________________________________________________
                                D     E: O proba la alegere  F: O proba la
                             (proba   din aria curriculara,  alegere dintre
                             scrisa)  corespunzatoare        disciplinele din
                                      specializarii          celelalte arii
                                      (proba scrisa)         curriculare, alta
                                      sau proba practica)    decat cele
                                                             sustinute anterior
                                                             (proba scrisa sau
                                                             practica)
________________________________________________________________________________
Artistic  Arhitectura,     Istoria    Istoria artelor si     O limba moderna
          arte ambientale  romanilor, arhitecturii (proba    (alta decat cea
          si design        Geografia  scrisa), Studiul       sustinuta la proba
                           Romaniei   formelor si desen      B), Matematica,
                                      (proba practica)       Fizica, Chimie,
                                                             Biologie, Istorie,
                                                             Geografie, Stiinte
                                                             socioumane (proba
                                                             scrisa), Educatie
                                                             fizica (proba
                                                             practica)
          Arte plastice    Istoria    Istoria artelor si
          si decorative    romanilor, arhitecturii (proba
                           Geografia  scrisa), Studiul
                           Romaniei   formelor si desen
                                      (proba practica)
          Coregrafie       Istoria    Istoria baletului      O limba moderna
                           romanilor, (proba scrisa), Dans   (alta decat cea
                           Geografia  clasic sau Dans modern sustinuta la proba
                           Romaniei   (proba practica, in    B), Matematica,
                                      functie de             Fizica, Chimie,
                                      specialitate)          Biologie, Istorie,
                                                             Geografie, Stiinte
                                                             socioumane (proba
                                                             scrisa), Educatie
                                                             fizica (proba
                                                             practica)
          Muzica           Istoria    Istoria muzicii (proba
                           romanilor, scrisa), Instrument
                           Geografia  sau Canto ori
                           Romaniei   Teorie-solfegiu-dictat
                                      (proba practica, in
                                      functie de
                                      specialitate)
          Teatru           Istoria    Istoria teatrului
                           romanilor, (proba scrisa), Arta
                           Geografia  actorului (proba
                           Romaniei   practica)
Pedagogic Bibliotecar-     Istoria    Biblioteconomie,       O limba moderna
          documentarist    romanilor, Pedagogie (proba       (alta decat cea
                           Geografia  scrisa)                sustinuta la proba
                           Romaniei                          B), Matematica,
                                                             Fizica, Chimie,
                                                             Biologie, Istorie,
                                                             Geografie, Stiinte
                                                             socioumane (proba
                                                             scrisa), Educatie
                                                             fizica (proba
                                                             practica)
          Instructor-      Istoria    Pedagogie (proba
          animator         romanilor, scrisa)
                           Geografia
                           Romaniei
          Instructor       Istoria    Pedagogie (proba
          pentru           romanilor, scrisa)
          activitati       Geografia
          extrascolare     Romaniei
          Pedagog scolar   Istoria    Pedagogie (proba
                           romanilor, scrisa)
                           Geografia
                           Romaniei
Educatie  Liceu cu program Istoria    Pregatire teoretica    O limba moderna
fizica    sportiv          romanilor, sportiva (proba        (alta decat cea
si sport                   Geografia  scrisa), Maiestrie     sustinuta la proba
                           Romaniei   sportiva (proba        B), Matematica,
                                      practica)              Fizica, Chimie,
                                                             Biologie, Istorie,
                                                             Geografie, Stiinte
                                                             socioumane (proba
                                                             scrisa)
Militar   Muzici militare  Istoria    Istoria muzicii        O limba moderna
                           romanilor, (proba scrisa),        (alta decat cea
                           Geografia  Instrument (proba      sustinuta la proba
                           Romaniei   practica)              B), Matematica,
                                                             Fizica, Chimie,
                                                             Biologie, Istorie,
                                                             Geografie, Stiinte
                                                             socioumane (proba
                                                             scrisa), Pregatire
                                                             militara, Educatie
                                                             fizica (proba
                                                             practica)
          Matematica-      Matematica Fizica, Chimie,        O limba moderna
          informatica                 Biologie, Informatica  (alta decat cea
                                      (proba scrisa)         sustinuta la proba
                                                             B), Istorie,
                                                             Geografie, Stiinte
                                                             socioumane (proba
                                                             scrisa), Pregatire
                                                             militara, Educatie
                                                             fizica (proba
                                                             practica)
          Stiinte-sociale  Istoria    Istorie, Geografie,    O limba moderna
                           romanilor  Stiinte socioumane     (alta decat cea
                           sau        (proba scrisa)         sustinuta la proba
                           Geografia                         B), Limba latina,
                           Romaniei                          Matematica, Fizica,
                                                             Chimie, Biologie
                                                             (proba scrisa),
                                                             Pregatire militara,
                                                             Educatie fizica
                                                             (proba practica)
Teologic  Ortodox          Istoria    Dogmatica ortodoxa,    O limba moderna
                           romanilor  Istoria Bisericii      (alta decat cea
                           sau        Ortodoxe Romane        sustinuta la proba
                           Geografia  (proba scrisa)         B), Limba latina,
                           Romaniei                          Limba greaca,
                                                             Matematica, Fizica,
                                                             Chimie, Biologie,
                                                             Istorie, Geografie,
                                                             Stiinte socioumane
                                                             (proba scrisa),
                                                             Educatie fizica
                                                             (proba practica)
          Patrimoniu       Istoria    Dogmatica ortodoxa,    O limba moderna
          cultural         romanilor  Istoria Bisericii      (alta decat cea
                           sau        Ortodoxe Romane        sustinuta la proba
                           Geografia  (proba scrisa),        B), Limba latina,
                           Romaniei   Studiul formelor       Matematica, Fizica,
                                      si desen (proba        Chimie, Biologie,
                                      practica)              Istorie, Geografie,
                                                             Stiinte socioumane
                                                             (proba scrisa),
                                                             Educatie fizica
                                                             (proba practica)
Teologic  Catolic          Istoria    Studiul Vechiului si   O limba moderna
                           romanilor  Noului Testament,      (alta decat cea
                           sau        Catehism (proba        sustinuta la proba
                           Geografia  scrisa)                B), Limba latina
                           Romaniei                          (doar pentru
                                                             Catolic,
                                                             Evanghelic-luteran,
                                                             Unitarian,
                                                             Reformat),
                                                             Matematica, Fizica,
                                                             Chimie, Biologie,
                                                             Istorie, Geografie,
                                                             Stiinte socioumane
                                                             (proba scrisa),
                                                             Educatie fizica
                                                             (proba practica)
          Evanghelic-      Istoria    Cunostinte biblice,
          luteran          romanilor  Istoria universala a
                           sau        bisericilor (proba
                           Geografia  scrisa)
                           Romaniei
          Baptist          Istoria    Studiul bibliei,
                           romanilor  Doctrine biblice
                           sau        (proba scrisa)
                           Geografia
                           Romaniei
          Penticostal      Istoria    Doctrine biblice,
                           romanilor  Pneumatologie
                           sau        (proba scrisa)
                           Geografia
                           Romaniei
          Adventist        Istoria    Studiul bibliei,
                           romanilor  Dogmatica (proba
                           sau        scrisa)
                           Geografia
                           Romaniei
          Unitarian        Istoria    Studii biblice, Studii
                           romanilor  confesionale (proba
                           sau        scrisa)
                           Geografia
                           Romaniei
          Reformat         Istoria    Studii biblice,
                           romanilor  Istoria bisericii
                           sau        reformate (proba
                           Geografia  scrisa)
                           Romaniei
          Musulman         Istoria    Legislatie islamica
                           romanilor  (proba scrisa)
                           sau
                           Geografia
                           Romaniei
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Lista disciplinelor socioumane contine: Logica si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie.
    2. Nu se pot inscrie pentru sustinerea probei F la disciplina Educatie fizica candidatii care, pe parcursul anilor de liceu, au fost scutiti medical cel putin un semestru la aceasta disciplina.
    3. In cadrul examenului de bacalaureat candidatii nu pot sustine aceeasi disciplina la probe diferite.
    4. Elevii de la alte profiluri, specializari decat cel teologic, care studiaza in cadrul seminariilor si liceelor teologice, vor sustine examenul de bacalaureat conform probelor mentionate in aceasta anexa pentru profilurile, specializarile respective. Pentru acesti elevi la proba F se adauga la lista mentionata pentru profilurile si specializarile respective si o disciplina teologica, conform programelor.

    ANEXA 2

                         DISCIPLINELE DE SPECIALITATE
din aria curriculara "Tehnologii" la care se sustine proba scrisa E la examenul de bacalaureat 2003

________________________________________________________________________________
                                                  Disciplina de specialitate la
Nr.   Specializarea          Finalitatea                     alegere
crt.                                             _______________________________
                                                 Pregatirea de    Pregatirea de
                                                 specialitate     baza
                                                 clasele          clasa a X-a
                                                 a XI-a - a XII-a
________________________________________________________________________________

    Profilul: tehnic

  1. Mecanica         1.1. Tehnician mecanic
                           pentru intretinere si
                           reparatii
                      1.2. Tehnician prelucrari  Organe de masini
                           mecanice              si mecanisme
                      1.3. Tehnician mecatronist
                      1.4. Tehnician operator
                           roboti industriali
                      1.5. Tehnician in
                           transporturi
  2. Electrotehnica   2.1. Tehnician
                           electrotehnist
  3. Electronica si   3.1. Tehnician electronist Masurari         Solicitari si
     automatizari                                electrice si     masurari
                                                 electronice      tehnice
                      3.2. Tehnician in
                           automatizari
                      3.3. Tehnician operator
                           echipamente calcul
                      3.4. Tehnician in
                           metrologie
  4. Telecomunicatii  4.1. Tehnician             Masurari
                           telecomunicatii       speciale in
                                                 telecomunicatii
  5. Textile          5.1. Tehnician in          Materii prime
                           industria textila     textile
  6. Pielarie         6.1. Tehnician in          Materii prime
                           industria pielariei   pentru industria
                                                 de pielarie
  7. Constructii      7.1. Tehnician in lucrari  Desen de
     si lucrari            publice si            constructii si
     publice               constructii           instalatii

    Profilul: Resurse naturale si protectia mediului

  8. Chimie           8.1. Tehnician in chimie   Procese si
     industriala           industriala           utilaje
  9. Protectia        9.1. Tehnician in          Analiza
     mediului              protectia mediului    factorilor de
                                                 mediu
 10. Industria       10.1. Tehnician in          Operatii unitare
     alimentara            industria alimentara  si utilaje in
                                                 industria
                                                 alimentara
 11. Agricol         11.1. Tehnician in          Agropedologie    Ecologie si
                           agricultura                            protectia
                                                                  mediului
 12. Agromontan      12.1. Tehnician agromontan
 13. Veterinar       13.1. Tehnician veterinar   Anatomia si
                                                 fiziologia
                                                 animalelor
                                                 domestice
 14. Silvic          14.1. Tehnician in          Silvicultura
                           silvicultura
 15. Prelucrarea     15.1. Tehnician in          Tehnologia
     lemnului              prelucrarea lemnului  mobilei

    Profilul: Servicii

 16. Economic        16.1. Tehnician in          Contabilitate
                           activitati financiare
                           si comerciale
 17. Administrativ   17.1. Tehnician in                           Economia
                           administratia publica                  intreprinderii
 18. Turism si       18.1. Tehnician in turism   Marketing
     alimentatie     18.2. Tehnician in
     publica               alimentatie publica
 19. Posta           19.1. Tehnician in          Exploatare
                           activitati de posta   postala
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4329/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4329 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu