Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 419 din 14 decembrie 2004

pentru aprobarea Normelor privind procedurile de autorizare pentru activitati din domeniul nuclear care implica materiale, dispozitive, echipamente si informatiile aferente, pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 110 din  3 februarie 2005


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile:
    - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare;
    - Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind procedurile de autorizare pentru activitati din domeniul nuclear care implica materiale, dispozitive, echipamente si informatiile aferente, pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Normele mentionate la art. 1 intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.
    Art. 4
    Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, prin Directia materiale speciale, va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                    Presedintele Comisiei Nationale pentru
                      Controlul Activitatilor Nucleare,
                                Lucian Biro,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                                   NORME
privind procedurile de autorizare pentru activitati din domeniul nuclear care implica materiale, dispozitive, echipamente si informatiile aferente, pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Domeniul de aplicare
    Art. 1
    Prezentele norme sunt emise in temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si are ca obiect procedurile de autorizare pentru urmatoarele activitati:
    a) producerea, furnizarea, inchirierea, transferul, detinerea, exportul, importul materialelor, dispozitivelor si echipamentelor prevazute in lista cuprinsa in anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care este detaliata in Hotararea Guvernului nr. 916/2002;
    b) detinerea, transferul, importul si exportul informatiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor si echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive, prevazute in lista din anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care este detaliata in Hotararea Guvernului nr. 916/2002.
    Art. 2
    Prevederile prezentelor norme nu se aplica urmatoarelor activitati si surse:
    a) cercetarea, proiectarea, detinerea, amplasarea, constructia, montajul, punerea in functiune, functionarea de proba, exploatarea, modificarea, conservarea, dezafectarea, importul si exportul instalatiilor nucleare;
    b) mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu;
    c) producerea, amplasarea si constructia, furnizarea, inchirierea, transferul, manipularea, detinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporara sau definitiva, transportul, tranzitul, importul si exportul instalatiilor radiologice, materialelor nucleare si radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deseurilor radioactive si al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante;
    d) producerea, furnizarea si utilizarea aparaturii de control dozimetric si a sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, a materialelor si dispozitivelor utilizate pentru protectia impotriva radiatiilor ionizante, precum si a mijloacelor de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate in acest scop;
    e) realizarea produselor si serviciilor destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare;
    f) realizarea produselor si serviciilor destinate surselor de radiatii, aparaturii de control dozimetric, sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, materialelor si dispozitivelor utilizate pentru protectia impotriva radiatiilor ionizante.

    Definitii
    Art. 3
    In scopul aplicarii prezentelor norme, pe langa termenii si expresiile definite in Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Normele de control de garantii in domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 363/2001, si Lista detaliata a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor si informatiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 916/2002, se folosesc urmatoarele definitii:
    a) autoritate - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), care, in baza art. 4 alin. (1) din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta autoritatea nationala competenta in domeniul nuclear, care exercita atributiile de reglementare, autorizare si control prevazute in lege.
    b) autorizatie - documentul emis de autoritate, in baza unei evaluari, catre o persoana juridica, la cererea acesteia, pentru desfasurarea unei activitati prevazute la art. 1;
    c) detinere - activitatea de luare in posesie legala;
    d) furnizare - activitatea prin care se schimba proprietarul materialelor, dispozitivelor si echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive rezultate din activitati de producere, desfasurata de un titular de autorizatie, indiferent daca aceasta activitate se efectueaza printr-o operatiune comerciala sau cu titlu gratuit;
    e) import si export - activitatea de aducere in tara sau de scoatere din tara a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive si informatiile aferente acestora;
    f) inchiriere - activitatea de cedare a dreptului de folosinta, pe timp determinat, conform unui contract legal intre parti;
    g) producere - totalitatea practicilor umane necesare organizarii procesului tehnologic de fabricatie a materialelor, dispozitivelor si echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive;
    h) transfer - activitatea de trecere in posesie a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive si informatiile aferente acestora de la un titular de autorizatie la alt titular de autorizatie;
    i) titular de autorizatie - persoana legal constituita care solicita si primeste din partea autoritatii o autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear.

    CAP. 2
    Regimul de autorizare

    Autorizarea
    Art. 4
    (1) Autorizatia reprezinta documentul oficial emis de autoritate, prin care se acorda titularului dreptul de a desfasura activitati din domeniul nuclear si are calitatea de inscris oficial. Drepturile obtinute pe baza autorizatiei nu pot fi transmise fara acordul autoritatii.
    (2) Autorizatia este actul prin care se dovedeste legalitatea desfasurarii activitatilor mentionate la art. 1.
    (3) Autorizatia este valabila numai pentru titular si numai pentru activitatea mentionata.
    (4) Respectarea limitelor, conditiilor si termenelor inscrise in autorizatie sau in anexele care o insotesc este obligatorie.
    (5) Documentatia tehnica pe baza careia s-a eliberat autorizatia face parte integranta din aceasta. Modificarea unilaterala a acesteia de catre solicitant este interzisa si duce la anularea autorizatiei.
    (6) Autorizatia precede desfasurarea activitatilor mentionate la art. 1.

    Tipuri de autorizatii
    Art. 5
    Autorizatia este emisa la cererea persoanei legal constituite, care intentioneaza sa:
    a) produca, furnizeze, inchirieze, transfere, detina, exporte, importe materiale, dispozitive si echipamente pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive;
    b) detina, transfere, importe, exporte informatii nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor si echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive.
    Art. 6
    Autorizatia va contine cel putin urmatoarele informatii:
    a) un numar de identificare dat de emitent;
    b) denumirea oficiala a titularului, adresa sediului social, numarul de inregistrare la registrul comertului sau numarul actului care ii confera calitatea de persoana legal constituita;
    c) caracteristicile tehnice de baza ale materialelor, dispozitivelor, echipamentelor si informatiilor, conform specificatiilor tehnice ale producatorului, componenta (daca este cazul);
    d) incadrarea produsului din punct de vedere al sistemului de autorizare;
    e) conditii si limite;
    f) semnatura presedintelui si stampila autoritatii;
    g) data intrarii in vigoare si data expirarii.
    Art. 7
    Pentru fiecare dintre urmatoarele activitati se emit autorizatii separate de:
    a) import, export;
    b) producere;
    c) inchiriere;
    d) furnizare;
    e) transfer;
    f) detinere.

    Autorizatia de import sau export
    Art. 8
    (1) Autorizatia de import sau de export se elibereaza pentru fiecare operatiune de import si/sau export.
    (2) Pot fi importate sau exportate numai materialele, dispozitivele, echipamentele pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive mentionate in autorizatie, precum si informatiile aferente acestora.
    (3) In cazul materialelor, dispozitivelor si echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive, precum si informatiile aferente acestora, importatorul sau exportatorul trebuie sa se asigure, in prealabil, ca beneficiarul indeplineste conditiile legale de a intra in posesia produselor.

    Autorizatia pentru producere
    Art. 9
    (1) Autorizatia pentru producere permite titularului sa desfasoare activitatea de producere a materialelor, dispozitivelor si echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive.
    (2) Autorizatia pentru producere se elibereaza pentru solicitantii care indeplinesc cel putin urmatoarele conditii:
    a) dispun de un spatiu de productie si de depozitare corespunzator;
    b) asigura protectia fizica;
    c) mentin evidenta stricta a productiei.
    (3) Titularul de autorizatie pentru producere este obligat sa obtina autorizatia de detinere pentru produsele pe care le produce.

    Autorizatia pentru inchiriere
    Art. 10
    (1) Autorizatia pentru inchiriere se elibereaza pentru fiecare material, dispozitiv si echipament pertinent pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive, cu mentionarea persoanei legal constituite care ia in chirie si numai in scopul utilizarii acestuia.
    (2) Proprietarul este obligat sa predea materialul, dispozitivul si echipamentul in stare de buna functionare si cu toata documentatia tehnica aferenta numai unei persoane legal constituite, posesoare a unei autorizatii de detinere legale.
    (3) La expirarea autorizatiei, persoana legal constituita, care a luat in chirie, trebuie sa predea materialul, dispozitivul si echipamentul proprietarului, inclusiv documentatia tehnica aferenta, daca inchirierea nu a fost reautorizata.
    (4) Inchirierea este permisa numai pentru materialul, dispozitivul si echipamentul pentru care proprietarul acestora are o autorizatie de detinere valabila.

    Autorizatia pentru furnizare
    Art. 11
    (1) Autorizatia pentru furnizare permite titularului sa comercializeze materiale, dispozitive, echipamente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive, precum si informatiile aferente acestora.
    (2) Furnizarea este permisa numai la beneficiarii care fac dovada incadrarii in sistemul de autorizare.
    (3) Autorizatia de furnizare se elibereaza pentru solicitantii care indeplinesc cel putin urmatoarele conditii:
    a) dispun de un spatiu de depozitare corespunzator;
    b) au personal calificat;
    c) asigura protectia fizica;
    d) pot asigura transportul specializat;
    e) mentin evidenta stricta a livrarilor.

    Autorizatia pentru transfer
    Art. 12
    (1) Autorizatia pentru transfer se elibereaza pentru fiecare operatiune care implica transferul din proprietatea titularului de autorizatie al materialului, dispozitivului, echipamentului pertinent pentru proliferarea armelor nucleare explozive si informatiile aferente acestora.
    (2) Transferul se autorizeaza numai catre beneficiari autorizati sa detina materialul, dispozitivul, echipamentul pertinent pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive si informatiile aferente acestora.
    (3) Este interzis transferul materialelor, dispozitivelor, echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare si informatiile aferente acestora, incomplete, defecte sau fara documentatia tehnica aferenta.
    (4) Nu sunt considerate transferuri si nu trebuie sa fie autorizate urmatoarele:
    a) mutarea materialelor, dispozitivelor, echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive si informatiile aferente acestora intre compartimentele administrative ale aceleiasi persoane legal constituite;
    b) trimiterea temporara la un atelier autorizat pentru a fi reparate sau testate;
    c) participarea la actiuni oficiale cu caracter expozitional, organizate pe teritoriul Romaniei.

    Autorizatia pentru detinere
    Art. 13
    Autorizatia pentru detinere se elibereaza pentru materialele, dispozitivele, echipamentele pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive si informatiile aferente acestora, care se afla in proprietatea solicitantului, daca acesta dispune de conditii de depozitare care sa asigure securitatea materialelor, dispozitivelor, echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive, precum si informatiilor aferente acestora.
    Art. 14
    Autorizatia pentru detinere se solicita in mod obligatoriu pentru materialele, dispozitivele, echipamentele pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive si informatiile aferente acestora, care se afla in litigiu sau pentru care autorizatia legala a expirat, si se elibereaza numai dupa clarificarea situatiei legale a acestora in sensul Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin hotararea organelor in drept si, dupa caz, achitarea amenzii aplicate de autoritate.

    CAP. 3
    Eliberarea autorizatiilor

    Solicitarea autorizarii
    Art. 15
    (1) Solicitarea si obtinerea autorizarii sunt obligatorii inainte de inceperea activitatilor mentionate la art. 1.
    (2) Data solicitarii se dovedeste cu data confirmarii primirii de la posta sau cu data de inregistrare in registrul de intrare al autoritatii.
    Art. 16
    Solicitarea autorizarii se face prin depunerea sau trimiterea la autoritate a unui dosar de autorizare compus din:
    a) cerere, care se completeaza conform formularelor anexate la prezentele norme;
    b) dovada achitarii taxelor si tarifelor de autorizare;
    c) copii ale actelor care dovedesc ca solicitantul este persoana legal constituita;
    d) documentatia tehnica de autorizare;
    e) declaratia de utilizare finala;
    f) alte informatii considerate necesare de solicitant in sustinerea cererii;
    g) copie de pe certificatul de inmatriculare;
    h) copie de pe certificatul de inregistrare fiscala.
    Art. 17
    Cererea de autorizare va contine cel putin urmatoarele informatii:
    a) un numar de identificare dat de emitent;
    b) activitatea pentru care se solicita autorizare;
    c) date despre unitatea care solicita actiunea:
    - denumirea oficiala a titularului;
    - adresa sediului social;
    - telefon;
    - fax;
    d) date referitoare la materialele, dispozitivele, echipamentele pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive si informatiile aferente acestora;
    e) data si locul in care va avea loc operatiunea;
    f) locul in care se transfera raspunderea, conform contractului incheiat intre cele doua parti;
    g) copie de pe contract;
    h) mijlocul de transport;
    i) asigurarea protectiei fizice a transportului;
    j) persoana responsabila cu efectuarea operatiunii;
    k) semnatura si stampila persoanei imputernicite sa reprezinte titularul de autorizatie.

    Dosarul de autorizare
    Art. 18
    (1) Dosarul de autorizare va avea filele numerotate si va include un cuprins.
    (2) Toate documentele din dosarul de autorizare trebuie sa fie lizibile, tiparite, dactilografiate sau la imprimanta. Nu se admit documente transmise prin fax.
    (3) In cazul in care sunt necesare copii de pe actele doveditoare, acestea vor fi copii xerox sau copii dactilografiate si autentificate ori confirmate sub semnatura de catre solicitant. Nu se admit copii facute sau transmise prin fax.
    (4) Documentele de autorizare vor fi prezentate intr-un dosar de incopciat.
    Art. 19
    Informatiile continute in dosarele de autorizare sunt confidentiale. Salariatii autoritatii sunt obligati sa respecte confidentialitatea acestora sau nivelul de clasificare al unor informatii, daca au fost declarate ca atare de catre solicitant, sub sanctiunea legilor in vigoare.
    Art. 20
    (1) Dosarele incomplete nu intra in procesul de evaluare.
    (2) Autoritatea va notifica in termen de maximum 30 de zile, printr-o adresa, completarile necesare. Daca aceste completari nu se primesc in termen de cel mult o luna de la data notificarii, dosarul este respins fara nici o alta avertizare si solicitantul nu mai poate face referiri ulterioare la acesta sau sa pretinda utilizarea unor parti din el ori sa revendice taxele si tarifele achitate.
    Art. 21
    (1) Dosarele complete intra in procesul de evaluare in cursul caruia autoritatea poate solicita clarificari, dovezi in sustinerea afirmatiilor, expertize, refacerea unor parti din dosar, participarea directa a persoanei calificate care reprezinta solicitantul, poate efectua controale si poate acorda termene pentru realizarea completarilor solicitate. Nerespectarea acestor termene, fara acordul prealabil al autoritatii, duce la respingerea cererii de autorizare.
    (2) Dosarele respinse sau parti din ele nu pot fi utilizate ulterior la alte cereri de autorizare, in sensul ca ar fi deja depuse la autoritate.
    Art. 22
    Procesul de evaluare dureaza cel mult doua luni si se finalizeaza cu emiterea autorizatiei sau cu o adresa de notificare a respingerii motivate a autorizarii, justificata corespunzator, in cazul neindeplinirii conditiilor de autorizare.

    Durata de valabilitate a autorizatiei
    Art. 23
    Autorizatia se elibereaza pe o durata limitata, care, de regula, este de 5 ani. Autoritatea poate stabili, de la caz la caz, orice durata de valabilitate, mai mica de 5 ani, pentru unele autorizatii.
    Art. 24
    Autorizatiile de import, export si transfer se elibereaza pentru o durata apreciata de solicitant ca suficienta pentru realizarea activitatii, dar nu mai mult de un an.

    Modificarea autorizatiei
    Art. 25
    Modificarea autorizatiei poate fi facuta la cererea titularului de autorizatie.
    Art. 26
    (1) Titularul de autorizatie este obligat sa solicite modificarea autorizatiei in urmatoarele situatii:
    a) schimbarea denumirii, schimbarea sediului social al titularului de autorizatie sau alte modificari in actul constitutiv al persoanei legal constituite, titular de autorizatie, care altereaza informatiile pe care s-a bazat eliberarea autorizatiei;
    b) modificari ale limitelor sau conditiilor specificate in autorizatie;
    c) schimbarea persoanelor responsabile mentionate in autorizatie.
    Art. 27
    Solicitarea modificarilor se face prin trimiterea la autoritate a unui dosar de modificare, cu filele numerotate si care va contine un cuprins compus din:
    a) cererea de modificare a autorizatiei;
    b) dovada achitarii taxelor si tarifelor aferente modificarii autorizatiei;
    c) o documentatie care sa sustina necesitatea modificarilor solicitate.
    Art. 28
    Modificarea autorizatiei nu schimba termenul de valabilitate al acesteia. Daca autoritatea constata ca modificarile operate sau propuse nu satisfac cerintele va proceda la retragerea autorizatiei sau va interzice efectuarea modificarilor.

    CAP. 4
    Regimul de sanctionare

    Suspendarea autorizatiei si retragerea autorizatiei
    Art. 29
    Autorizatia se suspenda sau se retrage, in parte ori in intregime, de catre emitent, din proprie initiativa sau la sesizarea oricaror persoane fizice sau juridice, in toate cazurile in care autoritatea constata ca sunt indeplinite conditiile mentionate la art. 11 din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 30
    Masura suspendarii sau retragerii autorizatiei se notifica titularului de autorizatie printr-o adresa semnata de presedintele autoritatii. Notificarea va mentiona baza legala si motivele care au dus la luarea acestei masuri. In cazul suspendarii se va mentiona si intervalul de suspendare.
    Art. 31
    Suspendarea si retragerea autorizatiei devin efective imediat ce au fost aduse la cunostinta titularului de autorizatie. Semnarea de primirea corespondentei constituie o dovada a luarii la cunostinta.
    Art. 32
    Suspendarea autorizatiei are ca efect:
    a) incetarea imediata a activitatilor mentionate in autorizatie;
    b) obligatia titularului de a prezenta in maximum 5 zile lucratoare un plan de masuri, cu termene de realizare si persoane responsabile, pentru rezolvarea problemelor care au provocat masura suspendarii;
    c) obligatia titularului de a inapoia imediat autoritatii originalul autorizatiei.
    Art. 33
    Masura suspendarii se ia pentru cazurile care se apreciaza ca pot fi rezolvate intr-un interval nu mai mare de o luna calendaristica. Daca aceasta cerinta nu poate fi indeplinita, se ia masura retragerii autorizatiei.
    Art. 34
    (1) Ridicarea suspendarii se realizeaza prin notificarea titularului in baza unui proces-verbal de control in care s-a constatat ca toate motivele care au stat la baza luarii masurii de suspendare au fost indepartate.
    (2) Ridicarea suspendarii devine efectiva din momentul primirii notificarii semnate de presedintele autoritatii si a originalului autorizatiei.
    Art. 35
    Retragerea autorizatiei are ca efect:
    a) incetarea imediata a activitatilor mentionate in autorizatie;
    b) obligatia titularului de a inapoia imediat autoritatii originalul autorizatiei;
    c) obligatia titularului de a lua masuri pentru asigurarea protectiei fizice a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor si informatiilor aferente, pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a dispozitivelor nucleare explozive.

    Pierderea valabilitatii autorizatiei
    Art. 36
    Autorizatia isi pierde valabilitatea in urmatoarele cazuri:
    a) s-a depasit perioada de valabilitate mentionata pe autorizatie;
    b) titularul de autorizatie a pierdut calitatea de persoana legal constituita;
    c) titularul renunta la autorizatie, cu indeplinirea conditiilor de incetare a activitatii;
    d) activitatea a fost abandonata sau instrainata;
    e) autorizatia a fost retrasa sau suspendata.

    CAP. 5
    Incetarea activitatii

    Art. 37
    La incetarea activitatii titularul de autorizatie este obligat:
    a) sa notifice incetarea activitatii;
    b) sa conceapa si sa puna in practica un plan de dezafectare autorizat, daca este cazul;
    c) sa transfere sursele de radiatii la utilizatori autorizati, pe baza unei autorizatii specifice, sau sa le trateze ca deseuri radioactive;
    d) sa transfere deseurile radioactive la o unitate autorizata pentru tratarea deseurilor radioactive;
    e) sa decontamineze spatiul si utilajele pe care le-a utilizat, astfel incat la finalizarea activitatii de decontaminare sa nu fie depasit nivelul de contaminare superficiala prevazut in col. 3 a tabelului 2B din anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000.

    ANEXA 1*)
    la norme

    *) Anexa nr. 1 la norme este reprodusa in facsimil.

    Formularul nr. 1 - Model de cerere pentru obtinerea autorizatiei de import
    Antetul solicitantului:
    Denumirea persoanei legal constituite: ....................................
    Sediul social: ............................................................
    Actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    Telefon: ..............................................
    Fax: ..................................................
    Numar de inregistrare/data: ...........................

    Catre
    Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
    Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti

    Va solicitam, emiterea autorizatiei de import, conform art. 2 e) din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    1. Denumirea solicitantului:
    - sediul social: localitatea: ..................... sectorul/judetul: ............ str. ......... nr. .....
    - telefon:
    - fax:
    - actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    - Codul unic de inregistrare, atributul fiscal si numarul de ordine in Registrul Comertului:

    2. Date referitoare la exportator:
    - numele firmei:
    - adresa:
    - telefon:
    - fax:

    3. Copia contractului pe baza caruia se realizeaza importul:

    4. Date referitoare la material, dispozitiv si echipament:
    - tipul, cantitatea, compozitia materialului:
    - tipul, numarul de bucati, seria echipamentului/dispozitivului:
    - alte detalii specifice:

    5. Intervalul in care se va efectua importul:

    6. Conditiile de livrare:

    7. Modul de asigurare a protectiei fizice a transportului:

    8. Mijlocul de transport:

    9. Locul unde se face transferul raspunderii de la exportator la importator:

    10. Declaratia utilizatorului final:

    11. Documentatia tehnica suport:

    12. Persoana responsabila cu importul:

    Persoana imputernicita sa reprezinte persoana legal constituita:
    Numele: .............................................
    Functia: ............................................
    Semnatura: ..........................................
    Stampila: ...........................................

    ANEXA 2*)
    la norme

    *) Anexa nr. 2 la norme este reprodusa in facsimil.

    Formularul nr. 2 - Model de cerere pentru obtinerea autorizatiei de import
    Antetul solicitantului:
    Denumirea persoanei legal constituite: ....................................
    Sediul social: ............................................................
    Actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    Telefon: ..............................................
    Fax: ..................................................
    Numar de inregistrare/data: ...........................

    Catre
    Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
    Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti

    Va solicitam, emiterea autorizatiei de import, conform art. 2 f) din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    1. Denumirea solicitantului:
    - sediul social: localitatea: ..................... sectorul/judetul: ............ str. ......... nr. .....
    - telefon:
    - fax:
    - actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    - Codul unic de inregistrare, atributul fiscal si numarul de ordine in Registrul Comertului:

    2. Date referitoare la exportator:
    - numele firmei:
    - adresa:
    - telefon:
    - fax:

    3. Copia contractului pe baza caruia se realizeaza importul:

    4. Date referitoare la informatii:

    5. Intervalul in care se va efectua importul:

    6. Conditiile de livrare:

    7. Modul de asigurare a protectiei fizice a transportului:

    8. Mijlocul de transport:

    9. Locul unde se face transferul raspunderii de la exportator la importator:

    10. Declaratia utilizatorului final:

    11. Persoana responsabila cu importul:

    Persoana imputernicita sa reprezinte persoana legal constituita:
    Numele: .............................................
    Functia: ............................................
    Semnatura: ..........................................
    Stampila: ...........................................

    ANEXA 3*)
    la norme

    *) Anexa nr. 3 la norme este reprodusa in facsimil.

    Formularul nr. 3 - Model de cerere pentru obtinerea autorizatiei de export
    Antetul solicitantului:
    Denumirea persoanei legal constituite: ....................................
    Sediul social: ............................................................
    Actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    Telefon: ..............................................
    Fax: ..................................................
    Numar de inregistrare/data: ...........................

    Catre
    Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
    Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti

    Va solicitam, emiterea autorizatiei de export, conform art. 2 e) din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    1. Denumirea solicitantului:
    - sediul social: localitatea: ..................... sectorul/judetul: ............ str. ......... nr. .....
    - telefon:
    - fax:
    - actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    - Codul unic de inregistrare, atributul fiscal si numarul de ordine in Registrul Comertului:

    2. Copie dupa autorizatia de detinere pentru material, dispozitiv sau echipament:

    3. Copia contractului pe baza caruia se realizeaza exportul:

    4. Date referitoare la importator:
    - numele firmei:
    - adresa:
    - telefon:
    - fax:

    5. Date referitoare la material, dispozitiv si echipament:
    - tipul, cantitatea, compozitia materialului:
    - tipul, numarul de bucati, seria echipamentului/dispozitivului:
    - alte detalii specifice:

    6. Intervalul in care se va efectua exportul:

    7. Conditiile de livrare:

    8. Modul de asigurare a protectiei fizice a transportului:

    9. Mijlocul de transport:

    10. Locul unde se face transferul raspunderii de la exportator la importator:

    11. Declaratia utilizatorului final:

    12. Documentatia tehnica suport:

    13. Persoana responsabila cu exportul:

    Persoana imputernicita sa reprezinte persoana legal constituita:
    Numele: .............................................
    Functia: ............................................
    Semnatura: ..........................................
    Stampila: ...........................................

    ANEXA 4*)
    la norme

    *) Anexa nr. 4 la norme este reprodusa in facsimil.

    Formularul nr. 4 - Model de cerere pentru obtinerea autorizatiei de export
    Antetul solicitantului:
    Denumirea persoanei legal constituite: ....................................
    Sediul social: ............................................................
    Actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    Telefon: ..............................................
    Fax: ..................................................
    Numar de inregistrare/data: ...........................

    Catre
    Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
    Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti

    Va solicitam, emiterea autorizatiei de export, conform art. 2 f) din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    1. Denumirea solicitantului:
    - sediul social: localitatea: ..................... sectorul/judetul: ............ str. ......... nr. .....
    - telefon:
    - fax:
    - actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    - Codul unic de inregistrare, atributul fiscal si numarul de ordine in Registrul Comertului:

    2. Copie dupa autorizatia de detinere pentru informatii:

    3. Copia contractului pe baza caruia se realizeaza exportul:

    4. Date referitoare la importator:
    - numele firmei:
    - adresa:
    - telefon:
    - fax:

    5. Date referitoare la informatii:

    6. Intervalul in care se va efectua exportul:

    7. Conditiile de livrare:

    8. Modul de asigurare a protectiei fizice a transportului:

    9. Mijlocul de transport:

    10. Locul unde se face transferul raspunderii de la exportator la importator:

    11. Declaratia utilizatorului final:

    12. Persoana responsabila cu exportul:

    Persoana imputernicita sa reprezinte persoana legal constituita:
    Numele: .............................................
    Functia: ............................................
    Semnatura: ..........................................
    Stampila: ...........................................

    ANEXA 5*)
    la norme

    *) Anexa nr. 5 la norme este reprodusa in facsimil.

    Formularul nr. 5 - Model de cerere pentru obtinerea autorizatiei de producere
    Antetul solicitantului:
    Denumirea persoanei legal constituite: ....................................
    Sediul social: ............................................................
    Actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    Telefon: ..............................................
    Fax: ..................................................
    Numar de inregistrare/data: ...........................

    Catre
    Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
    Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti

    Va solicitam, emiterea autorizatiei de producere, conform art. 2 e) din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    1. Denumirea solicitantului:
    - sediul social: localitatea: ..................... sectorul/judetul: ............ str. ......... nr. .....
    - telefon:
    - fax:
    - actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    - Codul unic de inregistrare, atributul fiscal si numarul de ordine in Registrul Comertului:

    2. Date referitoare la material, dispozitiv si echipament:
    - tipul, cantitatea, compozitia materialului:
    - tipul, numarul de bucati in cazul echipamentelor/dispozitivelor:
    - alte detalii specifice:

    3. Descrierea fluxului tehnologic de producere a materialului, dispozitivului sau echipamentului:

    4. Echipamentele si dispozitivele utilizate pentru producerea materialului, dispozitivului sau echipamentului:

    5. Date despre punctul de lucru:
    - sediul social: localitatea: ..................... sectorul/judetul: ............ str. ......... nr. .....
    - telefon:
    - fax:
    - actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    - Codul unic de inregistrare, atributul fiscal si numarul de ordine in Registrul Comertului:
    - persoana imputernicita sa reprezinte punctul de lucru:

    6. Declaratia utilizatorului final:

    7. Documentatia tehnica suport:

    8. Persoana responsabila cu operatiunea de producere:

    Persoana imputernicita sa reprezinte persoana legal constituita:
    Numele: .............................................
    Functia: ............................................
    Semnatura: ..........................................
    Stampila: ...........................................

    ANEXA 6*)
    la norme

    *) Anexa nr. 6 la norme este reprodusa in facsimil.

    Formularul nr. 6 - Model de cerere pentru obtinerea autorizatiei de inchiriere
    Antetul solicitantului:
    Denumirea persoanei legal constituite: ....................................
    Sediul social: ............................................................
    Actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    Telefon: ..............................................
    Fax: ..................................................
    Numar de inregistrare/data: ...........................

    Catre
    Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
    Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti

    Va solicitam, emiterea autorizatiei de inchiriere, conform art. 2 e) din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    1. Denumirea solicitantului:
    - sediul social: localitatea: ..................... sectorul/judetul: ............ str. ......... nr. .....
    - telefon:
    - fax:
    - actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    - Codul unic de inregistrare, atributul fiscal si numarul de ordine in Registrul Comertului:

    2. Copie dupa autorizatia de detinere a materialului, dispozitivului sau echipamentului:

    3. Date referitoare la beneficiarul inchirierii:
    - sediul social: localitatea: ..................... sectorul/judetul: ............ str. ......... nr. .....
    - telefon:
    - fax:
    - actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    - Codul unic de inregistrare, atributul fiscal si numarul de ordine in Registrul Comertului:

    4. Copia contractului de inchiriere a materialelor, dispozitivelor sau echipamentelor:

    5. Date referitoare la material, dispozitiv si echipament:
    - tipul, cantitatea, compozitia materialului:
    - tipul, numarul de bucati, seria echipamentului/dispozitivului:
    - alte detalii specifice:

    6. Modul de asigurare a protectiei fizice a transportului:

    7. Mijlocul de transport:

    8. Declaratia utilizatorului final:

    9. Persoana responsabila cu operatiunea de inchiriere:

    Persoana imputernicita sa reprezinte persoana legal constituita:
    Numele: .............................................
    Functia: ............................................
    Semnatura: ..........................................
    Stampila: ...........................................

    ANEXA 7*)
    la norme

    *) Anexa nr. 7 la norme este reprodusa in facsimil.

    Formularul nr. 7 - Model de cerere pentru obtinerea autorizatiei de furnizare
    Antetul solicitantului:
    Denumirea persoanei legal constituite: ....................................
    Sediul social: ............................................................
    Actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    Telefon: ..............................................
    Fax: ..................................................
    Numar de inregistrare/data: ...........................

    Catre
    Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
    Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti

    Va solicitam, emiterea autorizatiei de furnizare, conform art. 2 e) din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    1. Denumirea solicitantului:
    - sediul social: localitatea: ..................... sectorul/judetul: ............ str. ......... nr. .....
    - telefon:
    - fax:
    - actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    - Codul unic de inregistrare, atributul fiscal si numarul de ordine in Registrul Comertului:

    2. Copie dupa autorizatia de detinere a materialului, dispozitivului sau echipamentului:

    3. Sucursala/Subfurnizor:
    - sediul social: localitatea: ..................... sectorul/judetul: ............ str. ......... nr. .....
    - telefon:
    - fax:
    - actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    - Codul unic de inregistrare, atributul fiscal si numarul de ordine in Registrul Comertului:

    4. Copia contractului de inchiriere a materialelor, dispozitivelor sau echipamentelor:

    5. Date referitoare la material, dispozitiv si echipament:
    - tipul, cantitatea, compozitia materialului:
    - tipul, numarul de bucati, seria echipamentului/dispozitivului:
    - alte detalii specifice:

    6. Modul de asigurare a protectiei fizice a transportului:

    7. Mijlocul de transport:

    8. Date referitoare la beneficiar:
    - sediul social: localitatea: ..................... sectorul/judetul: ............ str. ......... nr. .....
    - telefon:
    - fax:
    - actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    - Codul unic de inregistrare, atributul fiscal si numarul de ordine in Registrul Comertului:

    9. Declaratia utilizatorului final:

    10. Persoana responsabila cu operatiunea de furnizare:

    Persoana imputernicita sa reprezinte persoana legal constituita:
    Numele: .............................................
    Functia: ............................................
    Semnatura: ..........................................
    Stampila: ...........................................

    ANEXA 8*)
    la norme

    *) Anexa nr. 8 la norme este reprodusa in facsimil.

    Formularul nr. 8 - Model de cerere pentru obtinerea autorizatiei de transfer
    Antetul solicitantului:
    Denumirea persoanei legal constituite: ....................................
    Sediul social: ............................................................
    Actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    Telefon: ..............................................
    Fax: ..................................................
    Numar de inregistrare/data: ...........................

    Catre
    Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
    Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti

    Va solicitam, emiterea autorizatiei de transfer, conform art. 2 e) din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    1. Denumirea si amplasarea solicitantilor:
    De la:
    - sediul social: localitatea: ..................... sectorul/judetul: ............ str. ......... nr. .....
    - telefon:
    - fax:
    - actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    - Codul unic de inregistrare, atributul fiscal si numarul de ordine in Registrul Comertului:
    La:
    - sediul social: localitatea: ..................... sectorul/judetul: ............ str. ......... nr. .....
    - telefon:
    - fax:
    - actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    - Codul unic de inregistrare, atributul fiscal si numarul de ordine in Registrul Comertului:

    2. Copie dupa autorizatia de detinere a materialului, dispozitivului sau echipamentului:

    3. Date referitoare la material, dispozitiv si echipament:
    - tipul, cantitatea, compozitia materialului:
    - tipul, numarul de bucati, seria echipamentului/dispozitivului:
    - alte detalii specifice:

    4. Data si locul unde are loc transferul:

    5. Modul de asigurare a protectiei fizice a transportului:

    6. Mijlocul de transport:

    7. Documentatia tehnica suport:

    8. Persoana responsabila cu transferul:

    Persoana imputernicita sa reprezinte  Persoana imputernicita sa reprezinte
    persoana legal constituita:           persoana legal constituita:
    Numele: ............................  Numele: ............................
    Functia: ...........................  Functia: ...........................
    Semnatura: .........................  Semnatura: .........................
    Stampila: ..........................  Stampila: ..........................

    ANEXA 9*)
    la norme

    *) Anexa nr. 9 la norme este reprodusa in facsimil.

    Formularul nr. 9 - Model de cerere pentru obtinerea autorizatiei de transfer
    Antetul solicitantului:
    Denumirea persoanei legal constituite: ....................................
    Sediul social: ............................................................
    Actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    Telefon: ..............................................
    Fax: ..................................................
    Numar de inregistrare/data: ...........................

    Catre
    Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
    Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti

    Va solicitam, emiterea autorizatiei de transfer, conform art. 2 f) din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    1. Denumirea si amplasarea solicitantilor:
    De la:
    - sediul social: localitatea: ..................... sectorul/judetul: ............ str. ......... nr. .....
    - telefon:
    - fax:
    - actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    - Codul unic de inregistrare, atributul fiscal si numarul de ordine in Registrul Comertului:
    La:
    - sediul social: localitatea: ..................... sectorul/judetul: ............ str. ......... nr. .....
    - telefon:
    - fax:
    - actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    - Codul unic de inregistrare, atributul fiscal si numarul de ordine in Registrul Comertului:

    2. Copie dupa autorizatia de detinere a informatiilor:

    3. Date referitoare la informatii:

    4. Data si locul unde are loc transferul:

    5. Modul de asigurare a protectiei fizice a transportului:

    6. Mijlocul de transport:

    7. Persoana responsabila cu transferul:

    Persoana imputernicita sa reprezinte  Persoana imputernicita sa reprezinte
    persoana legal constituita:           persoana legal constituita:
    Numele: ............................  Numele: ............................
    Functia: ...........................  Functia: ...........................
    Semnatura: .........................  Semnatura: .........................
    Stampila: ..........................  Stampila: ..........................

    ANEXA 10*)
    la norme

    *) Anexa nr. 10 la norme este reprodusa in facsimil.

    Formularul nr. 10 - Model de cerere pentru obtinerea autorizatiei de detinere
    Antetul solicitantului:
    Denumirea persoanei legal constituite: ....................................
    Sediul social: ............................................................
    Actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    Telefon: ..............................................
    Fax: ..................................................
    Numar de inregistrare/data: ...........................

    Catre
    Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
    Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti

    Va solicitam, emiterea autorizatiei de detinere, conform art. 2 e) din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    1. Denumirea solicitantului:
    - sediul social: localitatea: ..................... sectorul/judetul: ............ str. ......... nr. .....
    - telefon:
    - fax:
    - actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    - Codul unic de inregistrare, atributul fiscal si numarul de ordine in Registrul Comertului:

    2. Copie dupa contractul de vanzare-cumparare (dupa caz):

    3. Copie dupa autorizatia de import (dupa caz):

    4. Date referitoare la material, dispozitiv si echipament:
    - tipul, cantitatea, compozitia materialului:
    - tipul, numarul de bucati, seria echipamentului/dispozitivului:
    - alte detalii specifice:

    5. Declaratia de utilizare finala:

    6. Date despre punctul de lucru:
    - sediul social: localitatea: ..................... sectorul/judetul: ............ str. ......... nr. .....
    - telefon:
    - fax:
    - actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    - Codul unic de inregistrare, atributul fiscal si numarul de ordine in Registrul Comertului:
    - persoana imputernicita sa reprezinte punctul de lucru:

    7. Copie dupa documentatia emisa de vama (in cazul importului):

    8. Documentatia tehnica suport:

    9. Persoana responsabila cu detinerea:

    Persoana imputernicita sa reprezinte persoana legal constituita:
    Numele: .............................................
    Functia: ............................................
    Semnatura: ..........................................
    Stampila: ...........................................

    ANEXA 11*)
    la norme

    *) Anexa nr. 11 la norme este reprodusa in facsimil.

    Formularul nr. 11 - Model de cerere pentru obtinerea autorizatiei de detinere
    Antetul solicitantului:
    Denumirea persoanei legal constituite: ....................................
    Sediul social: ............................................................
    Actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    Telefon: ..............................................
    Fax: ..................................................
    Numar de inregistrare/data: ...........................

    Catre
    Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
    Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti

    Va solicitam, emiterea autorizatiei de detinere, conform art. 2 f) din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    1. Denumirea solicitantului:
    - sediul social: localitatea: ..................... sectorul/judetul: ............ str. ......... nr. .....
    - telefon:
    - fax:
    - actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    - Codul unic de inregistrare, atributul fiscal si numarul de ordine in Registrul Comertului:

    2. Copie dupa contractul de vanzare-cumparare (dupa caz):

    3. Copie dupa autorizatia de import (dupa caz):

    4. Date referitoare la informatii:

    5. Declaratia de utilizare finala:

    6. Date despre punctul de lucru:
    - sediul social: localitatea: ..................... sectorul/judetul: ............ str. ......... nr. .....
    - telefon:
    - fax:
    - actul normativ in temeiul caruia este legal constituit:
    - Codul unic de inregistrare, atributul fiscal si numarul de ordine in Registrul Comertului:
    - persoana imputernicita sa reprezinte punctul de lucru:

    7. Copie dupa documentatia emisa de vama (in cazul importului):

    8. Documentatia tehnica suport:

    9. Persoana responsabila cu detinerea:

    Persoana imputernicita sa reprezinte persoana legal constituita:
    Numele: .............................................
    Functia: ............................................
    Semnatura: ..........................................
    Stampila: ...........................................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 419/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 419 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu