Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 41 din 22 februarie 2006

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind asistenta mutuala intre autoritatile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene si cooperarea acestora cu Comisia Europeana in scopul asigurarii aplicarii corecte a legislatiei din domeniile veterinar si zootehnic

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 202 din 3 martie 2006Văzând Referatul de aprobare nr. 21.136 din 14 februarie 2006, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind asistenţa mutuală între autorităţile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 631/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind asistenţa mutuală între autoritatea veterinară centrală a României şi autorităţile veterinare centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană, în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,    nr. 145 şi 145 bis din 6 martie 2003.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 89/608/CEE care stabileşte regulile privind asistenţa mutuală între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 351 din 2 decembrie 1989, p. 34.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Ion Agafiţei

ANEXĂ

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind asistenţa mutuală între autorităţile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniile veterinar si zootehnic

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte căile prin care autoritatea veterinară centrală a României, responsabilă cu monitorizarea legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic, trebuie să coopereze cu autorităţile veterinare centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cu departamentele de profil ale Comisiei Europene, pentru a se asigura conformitatea cu o astfel de legislaţie.

Art. 2. - (1) In scopurile prezentei norme sanitare veterinare, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)   legislaţia din domeniul veterinar - toate prevederile comunitare şi prevederile care contribuie la aplicarea regulilor comunitare care reglementează sănătatea animalelor, sănătatea publică, în raport cu domeniul veterinar, inspecţia sănătăţii animalelor, carnea şi alte produse de origine animală, protecţia animalelor şi celelalte corelate cu acestea;

b)   legislaţia din domeniul zootehnic - toate prevederile comunitare şi prevederile care contribuie la aplicarea regulilor comunitare referitoare la domeniul zootehnic;

c)   autoritate solicitantă - autoritatea veterinară centrală a unui stat membru al Uniunii Europene sau a României, care formulează o cerere de asistenţă;

d)  autoritate solicitată - autoritatea veterinară centrală a unui stat membru al Uniunii Europene sau a României, căreia îi este adresată o cerere de asistenţă.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României şi a fiecărui stat membru al Uniunii Europene trebuie să comunice statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene o listă a autorităţilor competente la care se referă art. 1, pentru fiecare domeniu.

Art. 3. - (1) Obligaţia de a furniza asistenţa stabilită de prezenta normă sanitară veterinară nu se referă la furnizarea informaţiilor sau documentelor obţinute de autorităţile competente la care se referă art. 1, în baza competenţelor exercitate de acestea la cererea autorităţii judiciare.

(2) Totuşi, în cazul unei cereri de asistenţă, astfel de informaţii sau documente trebuie furnizate, fără să se prejudicieze art. 14, în toate cazurile în care autoritatea judiciară care trebuie consultată în acest scop îşi dă acordul.

TITLUL I

Asistenţa la cerere

Art. 4. - (1) La cererea autorităţii solicitante, care trebuie să fie motivată corespunzător, autoritatea solicitată trebuie să comunice acesteia toate informaţiile, atestările, documentele sau copiile legalizate ale acestora, pe care le are în posesie sau pe care le poate obţine conform alin. (2) şi care sunt de asemenea natură încât să-i permită să controleze faptul că prevederile stabilite în legislaţia din domeniile veterinare şi zootehnice au fost respectate, să poată efectua orice anchetă relevantă cu privire la acurateţea faptelor notificate de autoritatea solicitantă şi să o informeze cu privire la rezultatul acestor anchete, incluzând informaţiile care au fost necesare pentru acestea.

(2) Pentru a se obţine aceste informaţii, autoritatea solicitată sau autoritatea administrativă căreia i s-a adresat trebuie să acţioneze ca şi cum aceasta ar acţiona în contul său sau la cererea unei alte autorităţi din propria ţară.

Art. 5. - (1) La cererea autorităţii solicitante, autoritatea solicitată trebuie, respectând reglementările în vigoare din România sau din statul membru al Uniunii Europene în care este situată, să notifice autorităţii solicitante sau să îi fi notificat toate mijloacele sau deciziile elaborate de către autorităţile competente referitoare la aplicarea legislaţiei în domeniul veterinar sau zootehnic.

(2) Cererile de notificare care menţionează obiectul actului sau deciziei ce urmează să fie notificată trebuie, la cererea autorităţii solicitate, să fie însoţite de o traducere în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale statului membru al Uniunii Europene în care această autoritate îşi are sediul.

Art. 6. - La cererea autorităţii solicitante, autoritatea solicitată trebuie să menţină o supraveghere sau să organizeze o astfel de supraveghere ce trebuie ţinută sau trebuie reîntărită în domeniul său operaţional în care astfel de nereguli sunt suspectate, în special:

a)  cu privire la unităţi;

b)   cu privire la locurile unde au fost constituite depozitele de mărfuri;

c)  cu privire la mijlocele de transport.

Art. 7. - La cererea autorităţii solicitante, autoritatea solicitată trebuie să îi furnizeze orice informaţie relevantă aflată în posesia sa sau pe care o obţine în concordanţă cu prevederile art. 4 alin. (2), în special sub formă de rapoarte sau alte documente ori copii certificate sau extrase din aceste rapoarte ori documente, referitoare la operaţiunile detectate efectiv şi care sunt considerate de autoritatea solicitantă ca fiind contrare legislaţiei din domeniul veterinar sau zootehnic.

TITLUL II

Asistenţa benevolă

Art. 8. - (1) Autorităţile competente ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene trebuie, conform alin. (2), să asigure benevol supravegherea autorităţilor competente ale altor state membre ale Uniunii Europene, fără o cerere prealabilă a acestora din urmă.

(2) Atunci când autorităţile competente ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene consideră util, în legătură cu respectarea legislaţiei din domeniul veterinar sau zootehnic, acestea trebuie:

a)   în măsura în care este posibil, să menţină supravegherea la care se referă art. 6 sau să organizeze o astfel de supraveghere;

b)   să comunice, cât de curând posibil, autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene în cauză toate informaţiile disponibile, în special sub formă de rapoarte şi alte documente ori copii sau extrase din astfel de rapoarte sau documente, referitoare la operaţiunile care sunt sau care par a fi contrare legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic şi îndeosebi mijloacele sau metodele utilizate pentru efectuarea acestor operaţiuni.

TITLUL III

Prevederi finale

Art. 9. - (1) Autorităţile competente ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene trebuie să comunice Comisiei Europene, de îndată ce intră în posesia lor:

a)  orice informaţii pe care le consideră utile, referitoare la: (i) mărfurile care au fost sau sunt suspectate de a fi făcut obiectul tranzacţiilor contrare legislaţiei din domeniul veterinar sau zootehnic; (ii) metodele sau procesele utilizate ori presupuse a fi fost utilizate, ce contravin acestei legislaţii;

b)   orice informaţii privind deficienţele sau lacunele legislaţiei menţionate, a cărei aplicare Ie-a relevat sau sugerat.

(2) Comisia Europeană comunică autorităţilor competente ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene, de îndată ce dispune de acestea, orice informaţii de natură să permită respectarea legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic.

Art. 10. - (1) Atunci când autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene devin conştiente de operaţiunile care sunt sau care par a fi contrare regulilor din domeniul veterinar ori zootehnic şi care prezintă un interes special la nivel naţional, şi îndeosebi:

a)  atunci când acestea au sau ar putea avea ramificaţii în statele membre ale Uniunii Europene; ori

b)   atunci când autorităţile menţionate consideră drept probabil să se fi efectuat operaţiuni similare în statele membre ale Uniunii Europene, aceste autorităţi trebuie să comunice Comisiei Europene cât de repede posibil, fie din proprie iniţiativă, fie la cererea motivată a Comisiei Europene, toate informaţiile relevante, sub formă de documente, copii sau extrase din documente, după caz, necesare pentru a se determina faptele, astfel încât să permită Comisiei Europene să coordoneze acţiunile întreprinse de statele membre ale Uniunii Europene.

(2)  Atunci când comunicările la care se referă alin. (1) relevă cazuri ce pot crea riscuri pentru sănătatea publică, în absenţa unor metode de prevenire informaţiile în cauză pot, după contactul între părţile implicate şi Comisia Europeană, să facă obiectul unei înştiinţări motivate a publicului.

(3)   Informaţiile referitoare la persoanele fizice şi juridice trebuie comunicate, aşa cum este prevăzut la alin. (1), numai în măsura strict necesară, pentru a permite să fie constatate operaţiunile care sunt contrare legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic.

(4)   Atunci când autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene fac uz de prevederile alin. (1), nu este necesar ca acestea să comunice informaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) şi la art. 9 autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene în cauză.

Art. 11. - In scopul aplicării prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea veterinară centrală a României trebuie să ia toate măsurile necesare pentru:

a)   a asigura o coordonare internă armonioasă între autorităţile competente la care se referă art. 1;

b)  a stabili, în cadrul relaţiilor lor reciproce, o cooperare directă între autorităţile pe care le împuternicesc în mod special în acest scop.

Art. 12. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară nu trebuie să oblige autoritatea veterinară centrală a României şi autorităţile centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene să-şi acorde reciproc asistenţă, astfel încât să nu tulbure liniştea publică sau orice alte interese fundamentale ale României ori ale statelor membre ale Uniunii Europene în cauză.

(2) Orice refuz de a acorda asistenţă trebuie motivat temeinic.

Art. 13. - Furnizarea documentelor prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară poate fi înlocuită cu furnizarea de informaţii computerizate produse în orice formă, pentru acelaşi scop.

Art. 14. - (1) Orice informaţii comunicate sub orice fel de formă, conform prezentei norme sanitare veterinare, trebuie să aibă un caracter confidenţial. Acestea trebuie reglementate de obligaţia secretului profesional şi trebuie să beneficieze de aceeaşi protecţie ca şi informaţiile în baza legislaţiei naţionale a României sau a statului membru al Uniunii Europene care Ie-a primit, precum şi dispoziţiile corespunzătoare care se aplică organismelor comunitare.

(2)   Informaţiile la care se referă alin. (1) nu pot fi trimise în special altor persoane decât cele din România sau statele membre ale Uniunii Europene ori din cadrul instituţiilor comunitare ale căror sarcini implică posibilitatea ca acestea să aibă acces la ele. Puţine dintre acestea pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară, în afară de cazul în care autoritatea care le furnizează a fost de acord în mod expres şi în măsura în care prevederile în vigoare în România sau în statul membru al Uniunii Europene în care este situată autoritatea care Ie-a primit nu fac obiectul acestei comunicări sau utilizări.

(3)   Informaţiile furnizate în baza prezentei norme sanitare  veterinare  trebuie  să  fie  comunicate   numai autorităţii solicitante, în măsura în care nu contravin reglementărilor în vigoare din România sau legislaţiei autorităţii solicitate.

(4)  Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că informaţiile obţinute în baza planului de asistenţă mutuală rămân confidenţiale chiar şi după încheierea unui subiect.

(5)   Prevederile alin. (1) nu trebuie să împiedice utilizarea informaţiilor obţinute conform prezentei norme sanitare veterinare în orice acţiuni sau procedee juridice instituite ulterior eşecului de conformare cu legislaţia privind problemele veterinare şi zootehnice, cu privire la sau pentru prevenirea şi detectarea unor nereguli păgubitoare pentru fondurile din România sau pentru cele comunitare.

(6)   Autoritatea veterinară centrală a României şi autorităţile veterinare centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene care au furnizat aceste informaţii trebuie informate imediat despre o astfel de utilizare.

Art. 15. - Autoritatea veterinară centrală a României şi autorităţile veterinare centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene trebuie să comunice Comisiei Europene acordurile bilaterale de asistenţă mutuală între administraţiile veterinare centrale încheiate cu ţările terţe.

Art. 16. - Autoritatea veterinară centrală a României renunţă la pretenţiile de rambursare a cheltuielilor implicate conform prezentei norme sanitare veterinare, cu excepţia, când este cazul, a taxelor plătite experţilor.

Art. 17. - Prezenta normă sanitară veterinară nu trebuie să afecteze aplicarea în România a regulilor privind asistenţa mutuală în probleme penale.

 


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 41/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 41 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 41/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu