Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1141/4 din 10 august 2005

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              Nr. 1.141 din 10 august 2005
              BANCA NATIONALA A ROMANIEI
              Nr. 4 din 9 august 2005
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 768 din 24 august 2005

    Avand in vedere prevederile art. 82 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata, ale art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2003, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 918/2005 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2005 a agentilor economici,
    in temeiul prevederilor art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,

    ministrul finantelor publice si guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Sistemul de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 999/3/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 578 din 13 august 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu raportarea contabila semestriala a anului 2005.

                      Ministrul finantelor publice,
                              Ionel Popescu

                  Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                         Mugur Constantin Isarescu

    ANEXA 1

                         MODIFICARI SI COMPLETARI
privind Sistemul de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit

    1. In cuprinsul Sistemului de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit, referirile la codul fiscal/codul unic de inregistrare se modifica si se vor citi ca referiri la codul unic de inregistrare.
    2. Normele metodologice privind intocmirea, semnarea, verificarea si depunerea raportarilor contabile semestriale ale institutiilor de credit, prevazute la capitolul I, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    a) referirile la prevederile articolelor 22 si 36 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, de la punctele 2 si 3 se vor citi ca referiri la articolul 23 si, respectiv, articolul 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata;
    b) la punctul 1 "Generalitati", alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Institutiile de credit, indiferent de forma de organizare si de forma de proprietate, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile semestriale la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice unde acestea isi au sediul social";
    c) la punctul 2 "Prezentarea, semnarea, depunerea raportarilor contabile semestriale, precum si reguli generale referitoare la modul de completare a acestora", dupa alineatul 10 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Institutiile de credit care au in subordine sucursale sau subunitati fara personalitate juridica, care desfasoara activitate si au sediul in strainatate, vor evalua in lei rulajele si soldurile exprimate in valuta, din balantele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, si le vor centraliza cu balanta de verificare intocmita pentru operatiunile economico-financiare desfasurate in tara.";
    d) la punctul 2 "Prezentarea, semnarea, depunerea raportarilor contabile semestriale, precum si reguli generale referitoare la modul de completare a acestora", dupa ultimul alineat se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "O declaratie similara vor depune si institutiile de credit care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.";
    e) la punctul 3 "Termenul pentru depunerea raportarilor contabile semestriale", alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Depunerea raportarilor contabile semestriale catre Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei si unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se va efectua pana la data de 19 august a anului de raportare. In ceea ce priveste depunerea declaratiilor institutiilor de credit care nu au desfasurat activitate pana la data de 30 iunie a anului de raportare sau care se afla in curs de lichidare, aceasta se va efectua pana la data de 10 august a anului de raportare.";
    f) la punctul 3 "Termenul pentru depunerea raportarilor contabile semestriale", alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Netransmiterea fisierelor cu modelele completate cu date, pe baza carora au fost listate raportarile contabile semestriale, precum si nedepunerea raportarilor contabile semestriale listate, semnate si stampilate, sau, dupa caz, a declaratiilor institutiilor de credit care nu au desfasurat activitate pana la data de 30 iunie a anului de raportare sau care se afla in curs de lichidare, la termenul prevazut in prezentele norme metodologice, precum si prezentarea de raportari contabile semestriale care contin date eronate sau necorelate se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.";
    g) la punctul 4 "Informatii privind completarea raportarilor contabile semestriale" - "Contul de profit si pierdere (cod 20)", dupa ultimul alineat se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Institutiile de credit inscriu in formularul <<Contul de profit si pierdere>>, la pozitia <<084 - Salarii>>, toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale, precum si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa.";
    h) la punctul 4 "Informatii privind completarea raportarilor contabile semestriale" - "Date informative (cod 30)", punctul IV va avea urmatorul cuprins:
    "IV. Plati de dobanzi si redevente
    Se completeaza cu sumele reprezentand veniturile brute din dobanzi si redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice/juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene.";
    i) la punctul 4 "Informatii privind completarea raportarilor contabile semestriale" - "Date informative (cod 30)", dupa punctul IV "Plati de dobanzi si redevente" se introduc punctele V si VI cu urmatorul cuprins:
    "V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie
    Institutiile de credit care au beneficiat de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 vor prezenta sumele reprezentand facilitatile acordate in baza prevederilor acestui act normativ.
    VI. Tichete de masa
    Se completeaza de catre institutiile de credit cu contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor, in baza prevederilor Legii nr. 142/1998."
    3. Modelele formularelor "Bilant (cod 10)" si "Date informative (cod 30)" prevazute la capitolul II "Modelele formularelor de raportare semestriala a institutiilor de credit" se inlocuiesc cu urmatoarele formulare*):
------------
    *) Formularele sunt reproduse in facsimil.

JUDETUL ___________________________|_|_|    FORMA DE PROPRIETATE __________|_|_|
DENUMIREA INSTITUTIEI DE                    ACTIVITATEA (se va inscrie
CREDIT: ________________________________    activitatea preponderenta) _________
ADRESA LOC.: _____________, sector _____    Cod clasa CAEN ______________|_|_|_|
STR.: ________________________ nr.: ____    Cod unic de inregistrare
TELEFONUL: _______________ FAXUL: ______    ___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI _______

                                   BILANT
                            la data de 30 iunie .....

 ____
| 10 |                                                            - mii lei -
|____|_________________________________________________________________________
|                                             |   Cod   |       Sold la:       |
|                    ACTIV                    | pozitie |______________________|
|                                             |         | Inceputul | Sfarsitul|
|                                             |         | anului    | perioadei|
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|                      A                      |    B    |     1     |      2   |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Casa, disponibilitati la banci centrale     |   010   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Efecte publice si alte titluri acceptate    |         |           |          |
| pentru refinantare la bancile centrale      |   020   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Efecte publice si valori asimilate      |   023   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Alte titluri acceptate pentru           |         |           |          |
|     refinantare la bancile centrale         |   026   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Creante asupra institutiilor de credit      |   030   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - la vedere                               |   033   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - alte creante                            |   036   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Creante asupra clientelei                   |   040   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Obligatiuni si alte titluri cu venit fix    |   050   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - emise de organisme publice              |   053   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - emise de alti emitenti, din care:       |   056   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - obligatiuni proprii                   |   058   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Actiuni si alte titluri cu venit variabil   |   060   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Participatii, din care:                     |   070   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - participatii la institutii de credit    |   075   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Parti in cadrul societatilor comerciale     |         |           |          |
| legate, din care:                           |   080   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - parti in cadrul institutiilor de credit |   085   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Imobilizari necorporale, din care:          |   090   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - cheltuieli de constituire               |   093   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - fondul comercial, in masura in care a   |         |           |          |
|     fost achizitionat cu titlu oneros       |   096   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Imobilizari corporale, din care: |   100   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - terenuri si cladiri utilizate in scopul |         |           |          |
|     desfasurarii activitatilor proprii      |   105   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Capital subscris nevarsat                   |   110   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Actiuni si parti proprii                    |   120   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Alte active                                 |   130   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Cheltuieli inregistrate in avans si         |         |           |          |
| venituri angajate                           |   140   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Total activ                                 |   150   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|

 ____
| 10 |                                                            - mii lei -
|____|_________________________________________________________________________
|                                             |   Cod   |       Sold la:       |
|                    PASIV                    | pozitie |______________________|
|                                             |         | Inceputul | Sfarsitul|
|                                             |         | anului    | perioadei|
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|                      A                      |    B    |     1     |      2   |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Datorii privind institutiile de credit      |   300   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - la vedere                               |   303   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - la termen                               |   306   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Datorii privind clientela                   |   310   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - depozite, din care:                     |   313   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - la vedere                             |   314   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - la termen                             |   315   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - alte datorii, din care:                 |   316   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - la vedere                             |   317   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|     - la termen                             |   318   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Datorii constituite prin titluri            |   320   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - titluri de piata interbancara,          |         |           |          |
|     obligatiuni, titluri de creanta         |         |           |          |
|     negociabile in circulatie               |   323   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - alte titluri                            |   326   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Alte pasive                                 |   330   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Venituri inregistrate in avans si datorii   |         |           |          |
| angajate                                    |   340   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli,   |         |           |          |
| din care:                                   |   350   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - provizioane pentru pensii si obligatii  |         |           |          |
|     similare                                |   353   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - alte provizioane                        |   356   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Datorii subordonate                         |   360   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Capital social subscris                     |   370   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Prime de capital                            |   380   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezerve                                     |   390   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - rezerve legale                          |   392   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - rezerve statutare sau contractuale      |   394   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - rezerve pentru riscuri bancare          |   396   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - rezerva de intrajutorare                |   397   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - rezerva mutuala de garantare            |   398   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - alte rezerve                            |   399   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezerve din reevaluare                      |   400   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul reportat                         |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Profit                                  |   413   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Pierdere                                |   416   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Rezultatul exercitiului financiar           |         |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Profit                                  |   423   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - Pierdere                                |   426   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Repartizarea profitului                     |   430   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Total pasiv                                 |   440   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|

 ____
| 10 |                                                            - mii lei -
|____|_________________________________________________________________________
|                                             |   Cod   |       Sold la:       |
|         ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI        | pozitie |______________________|
|                                             |         | Inceputul | Sfarsitul|
|                                             |         | anului    | perioadei|
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|                      A                      |    B    |     1     |      2   |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Datorii contingente, din care:              |   600   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - acceptari si andosari                   |   603   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - garantii si active gajate               |   606   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
| Angajamente, din care:                      |   610   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|
|   - angajamente aferente tranzactiilor de   |         |           |          |
|     vanzare cu posibilitate de rascumparare |   615   |           |          |
|_____________________________________________|_________|___________|__________|

                ADMINISTRATOR,
      (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)    CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
          Numele, prenumele, semnatura              FINANCIAR-CONTABIL,
       si stampila institutiei de credit      Numele, prenumele si semnatura

                             DATE INFORMATIVE

 ____
| 30 |                                                             - mii lei -
|____|_________________________________________________________________________
| I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT |  Cod  | Numar unitati|     Sume     |
|                                        |pozitie|              |              |
|________________________________________|_______|______________|______________|
|                  A                     |   B   |       1      |      2       |
|________________________________________|_______|______________|______________|
| Unitati care au inregistrat profit     |  101  |              |              |
|________________________________________|_______|______________|______________|
| Unitati care au inregistrat pierdere   |  102  |              |              |
|________________________________________|_______|______________|______________|

 ______________________________________________________________________________
| II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE      |  Cod  |Total|       din care:       |
|                                        |pozitie|col. |_______________________|
|                                        |       |2 + 3|Pentru     |Pentru     |
|                                        |       |     |activitatea|activitatea|
|                                        |       |     |curenta    |de         |
|                                        |       |     |           |investitii |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|                  A                     |   B   |  1  |      2    |      3    |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
| PLATI RESTANTE - TOTAL                 |       |     |           |           |
| (poz. 202 + 206 + 212 la 216 + 221 +   |       |     |           |           |
| + 222 + 227), din care: |  201  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Furnizori restanti - TOTAL           |       |     |           |           |
|   (poz. 203 la 205), din care:         |  202  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - peste 30 de zile                 |  203  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - peste 90 de zile                 |  204  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - peste 1 an                       |  205  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Obligatii restante fata de bugetul   |       |     |           |           |
|   asigurarilor sociale - TOTAL         |       |     |           |           |
|   (poz. 207 la 211), din care:         |  206  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - contributii pentru asigurari     |       |     |           |           |
|       sociale de stat datorate de      |       |     |           |           |
|       angajatori, salariati si alte    |       |     |           |           |
|       persoane asimilate               |  207  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - contributii pentru fondul        |       |     |           |           |
|       asigurarilor sociale de sanatate |  208  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - contributia pentru pensia        |       |     |           |           |
|       suplimentara                     |  209  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - contributii pentru bugetul       |       |     |           |           |
|       asigurarilor pentru somaj        |  210  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - alte datorii sociale             |  211  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Obligatii restante fata de bugetele  |       |     |           |           |
|   fondurilor speciale si alte fonduri  |  212  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Obligatii restante fata de alti      |       |     |           |           |
|   creditori                            |  213  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Impozite si taxe neplatite la        |       |     |           |           |
|   termenul stabilit la bugetul de stat |  214  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Impozite si taxe neplatite la        |       |     |           |           |
|   termenul stabilit la bugetele locale |  215  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Imprumuturi primite nerambursate la  |       |     |           |           |
|   scadenta - TOTAL (poz. 217 la 220),  |       |     |           |           |
|   din care:                            |  216  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante pana la 30 de zile      |  217  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante dupa 30 de zile         |  218  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante dupa 90 de zile         |  219  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante dupa 1 an               |  220  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Dobanzi neplatite aferente           |       |     |           |           |
|   imprumuturilor primite               |  221  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Depozite banesti primite             |       |     |           |           |
|   nerambursate la scadenta - TOTAL     |       |     |           |           |
|   (poz. 223 la 226), din care:         |  222  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante pana la 30 de zile      |  223  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante dupa 30 de zile         |  224  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante dupa 90 de zile         |  225  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|     - restante dupa 1 an               |  226  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|
|   Dobanzi neplatite aferente           |       |     |           |           |
|   depozitelor banesti primite          |  227  |     |           |           |
|________________________________________|_______|_____|___________|___________|

 ____
| 30 |                                                             - mii lei -
|____|_________________________________________________________________________
| III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI          |  Cod  | 30 iunie an  | 30 iunie an  |
|                                        |pozitie| precedent    | curent       |
|________________________________________|_______|______________|______________|
|                  A                     |   B   |       1      |      2       |
|________________________________________|_______|______________|______________|
| Numar mediu de salariati               |  301  |              |              |
|________________________________________|_______|______________|______________|
 ______________________________________________________________________________
| IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE      |  Cod  |            Sume             |
|                                        |pozitie|         - mii lei -         |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Venituri brute din dobanzi platite de  |       |                             |
| persoanele juridice romane catre       |       |                             |
| persoanele fizice nerezidente din      |       |                             |
| statele membre ale Uniunii Europene,   |       |                             |
| din care:                              |   401 |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|   - impozitul datorat la bugetul de    |       |                             |
|     stat                               |   402 |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Venituri brute din dobanzi platite de  |       |                             |
| persoanele juridice romane catre       |       |                             |
| persoane juridice afiliate*)           |       |                             |
| nerezidente din statele membre ale     |       |                             |
| Uniunii Europene, din care: |   403 |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|   - impozitul datorat la bugetul de    |       |                             |
|     stat                               |   404 |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Venituri din redevente platite de      |       |                             |
| persoanele juridice romane catre       |       |                             |
| persoane juridice afiliate             |       |                             |
| nerezidente din statele membre ale     |       |                             |
| Uniunii Europene, din care: |   405 |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
|   - impozitul datorat la bugetul de    |       |                             |
|     stat                               |   406 |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
 ______________________________________________________________________________
| V. OBLIGATII AMANATE LA PLATA CONFORM  |  Cod  |            Sume             |
| PREVEDERILOR Art. 3 (4) DIN ORDONANTA  |pozitie|         - mii lei -         |
| DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 37/2004    |       |                             |
| PRIVIND MASURI DE DIMINUARE A          |       |                             |
| ARIERATELOR DIN ECONOMIE, EVIDENTIATE  |       |                             |
| IN CONTURI EXTRABILANTIERE             |       |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Obligatii catre bugete amanate la plata|  501  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Obligatii comerciale amanate la plata  |  502  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
 ______________________________________________________________________________
| VI. TICHETE DE MASA                    |  Cod  |            Sume             |
|                                        |pozitie|         - mii lei -         |
|________________________________________|_______|_____________________________|
| Contravaloarea tichetelor de masa      |       |                             |
| acordate salariatilor                  |  601  |                             |
|________________________________________|_______|_____________________________|
    *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

                ADMINISTRATOR,
     (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)     CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
         Numele, prenumele, semnatura              FINANCIAR-CONTABIL,
      si stampila institutiei de credit       Numele, prenumele si semnatura

    4. Concordantele intre Planul de conturi al institutiilor de credit si unele pozitii din formatul de Bilant, prevazute la capitolul III, se modifica si se completeaza astfel:

                                 BILANT*)

    *) Bilantul este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|          COD POZITIE              |             PLAN DE CONTURI              |
|___________________________________|__________________________________________|
|                                 ACTIV                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 033 - Creante asupra institutiilor| 1112 + 121 + 1311 + 1411 + 1511 +        |
|       de credit la vedere         | + ex. 1611 + 1711 + 17311 + 17411 +      |
|                                   | + ex. 17611 + ex. 17811 + ex. 17821 +    |
|                                   | + ex. 1811 + ex. 1821 - ex. 1911 +       |
|                                   | + ex. 2011 + ex. 2811 + ex. 2821 -       |
|                                   | - ex. 2911 + ex. 30111 + ex. 3811 +      |
|                                   | + ex. 3821 - ex. 399                     |
|___________________________________|__________________________________________|
| 036 - Creante asupra institutiilor| 1113 + 1114 + 1312 + 1313 + 1412 +       |
|       de credit alte creante      | + 1413 + 1512 + ex. 1611 +17312 +        |
|                                   | + 17313 + 17412 + ex. 17611 + ex. 17811 +|
|                                   | + ex. 17821 + ex. 1811 + ex. 1821 -      |
|                                   | - ex. 1911 + ex. 30111 + ex. 3811 +      |
|                                   | + ex. 3821 - ex. 399 + ex. 401 +         |
|                                   | + ex. 402 + ex. 4811 + ex. 4821 - ex. 499|
|___________________________________|__________________________________________|
| 130 - Alte active                 | ex. 333 (solduri debitoare) + 3362 + 341 |
|                                   | (sold debitor) + 342 (sold debitor) +    |
|                                   | + 3514 + 35192 + 35262 + 35324 + 35326 + |
|                                   | + 35328 (sold debitor) + 3534 + 35392 +  |
|                                   | + 3551 + 3552 + 3556 + 361 + 362 + 363 + |
|                                   | + 365 + 367 + 368 + 3712 - 3716 + 372    |
|                                   | (sold debitor) + 311 (sold debitor) + 312|
|                                   | (sold debitor) + 313 (sold debitor) +    |
|                                   | + ex. 373 (solduri debitoare) + ex. 379  |
|                                   | (solduri debitoare) + ex. 3811 +         |
|                                   | + ex. 3821 - 393 - ex. 399 + 421 + 3521  |
|                                   | (sold debitor) + 3522 (sold debitor) +   |
|                                   | + 3531 (sold debitor) + 3533 (sold       |
|                                   | debitor) + 3536 (sold debitor) + 3538    |
|                                   | (sold debitor)                           |
|___________________________________|__________________________________________|
| 140 - Cheltuieli inregistrate in  | 1171 + 1271 + 1317 + 1417 + 1517 +       |
|       avans si venituri angajate  | + 1617 + 17171 + 17317 + 17417 +         |
|                                   | + 17617 + 17812 + 17817 + 17822 + 17827 +|
|                                   | + 1812 + 1817 + 1822 + 1827 - 1912 +     |
|                                   | + 2017 + 2027 + 2037 + 2047 + 2057 +     |
|                                   | + 2067 + 2317 + 2417 + 25171 + 2617 +    |
|                                   | + 2812 + 2817 + 2822 + 2827 - 2912 +     |
|                                   | + 30117 + 30257 + ex. 30371 + ex. 30372 +|
|                                   | + 30373 + 30374 + ex. 30471 + ex. 30472 +|
|                                   | + 3371 + 3557 + 374 + 375 + 378 + 3812 + |
|                                   | + 3817 + 3822 + 3827 - ex. 399 + 407 +   |
|                                   | + 417 + 4812 + 4817 + 4822 + 4827 -      |
|                                   | - ex. 499                                |
|___________________________________|__________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|          COD POZITIE              |             PLAN DE CONTURI              |
|___________________________________|__________________________________________|
|                                 PASIV                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 303 - Datorii privind institutiile| 1122 + 122 + 1321 + 1421 + 1521 +        |
|       de credit la vedere         | + ex. 1621 + 1712 + 17321 + 17421 +      |
|                                   | + ex. 17621 + ex. 30121                  |
|___________________________________|__________________________________________|
| 306 - Datorii privind institutiile| 1121 + 1123 + 1322 + 1323 + 1422 +       |
|       de credit la termen         | + 1423 + 1522 + ex. 1621 + 17322 +       |
|                                   | + 17323 + 17422 + ex. 17621 + ex. 30121  |
|___________________________________|__________________________________________|
| 330 - Alte pasive                 | 30271 + 30272 + 3036 + 331 + 332 +       |
|                                   | + ex. 333 (solduri creditoare) + 334 +   |
|                                   | + 335 + 3361 + 341 (sold creditor) + 342 |
|                                   | (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 +   |
|                                   | + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold       |
|                                   | creditor) + 3522 (sold creditor) +       |
|                                   | + 35261 + 3531 (sold creditor) + 35323 + |
|                                   | + 35327 + 35328 (sold creditor) + 3533   |
|                                   | (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + |
|                                   | + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 +   |
|                                   | + 3561 + 3562 + 3566 + 372 (sold         |
|                                   | creditor) + 311 (sold creditor) + 312    |
|                                   | (sold creditor) + 313 (sold creditor) +  |
|                                   | + ex. 373 (solduri creditoare) + ex. 379 |
|                                   | (solduri creditoare) + 418 + 541 + 542   |
|___________________________________|__________________________________________|
| 340 - Venituri inregistrate in    | 1172 + 1272 + 1327 + 1427 + 1527 +       |
|       avans si datorii angajate   | + 1627 + 17172 + 17327 + 17427 + 17627 + |
|                                   | + 2327 + 2437 + 25172 + 2527 + 2537 +    |
|                                   | + 2547 + 2557 + 2567 + 2587 + 2627 +     |
|                                   | + 30127 + 30277 + 3217 + 3227 + 3257 +   |
|                                   | + 3267 + 3372 + 3567 + 376 + 377 + 537   |
|___________________________________|__________________________________________|
| 397 - Rezerva de intrajutorare    | 5171                                     |
|___________________________________|__________________________________________|
| 398 - Rezerva mutuala de garantare| 5172                                     |
|___________________________________|__________________________________________|
| 399 - Alte rezerve                | 515 + 518 + 519                          |
|___________________________________|__________________________________________|

    5. Concordantele intre Planul de conturi al institutiilor de credit si unele pozitii din formatul de Cont de profit si pierdere, prevazute la capitolul III, se modifica si se completeaza astfel:

                       CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE*)

    *) Contul de profit si pierdere este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|         COD POZITIE               |             PLAN DE CONTURI              |
|___________________________________|__________________________________________|
| 010 - Dobanzi de primit si        | 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 +       |
|       venituri asimilate          | + 70161 + 70162 + 70163 + 70164 +        |
|                                   | + 70168 + 7017 + 7018 + ex. 7037 + 7038 +|
|                                   | + 7051 + 7052 + 7058 + 7021 + 7071 +     |
|                                   | + 7072 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 +     |
|                                   | + 7028 + 7031 + 70331 + 7034 + 7036      |
|___________________________________|__________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|         COD POZITIE               |             PLAN DE CONTURI              |
|___________________________________|__________________________________________|
| 020 - Dobanzi de platit si        | 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 +       |
|       cheltuieli asimilate        | + 60161 + 60162 + 60163 + 60164 + 6017 + |
|                                   | + 6021 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 +     |
|                                   | + 6026 + 6027 + 6028 + 6031 + 60342 +    |
|                                   | + 6036 + ex. 6037 + 605 + 6071 + 6072    |
|___________________________________|__________________________________________|
| 040 - Venituri din comisioane     | 70169 + 7019 + 7029 + 7039 + 7069 + 708  |
|___________________________________|__________________________________________|
| 050 - Cheltuieli cu comisioane    | 60169 + 6019 + 6029 + 6039 + 6069 + 608  |
|___________________________________|__________________________________________|
| 060 - Profit sau pierdere neta din| 7032 + 70336 + 7061 + 7074 + 76311 +     |
|       operatiuni financiare       | + ex. 7637 - 6032 - 6061 - 6074 - 66311 -|
|                                   | - 60336 - ex. 6637                       |
|___________________________________|__________________________________________|
| 083 - Cheltuieli cu personalul    | 611 + 612 + 617 + ex. 633 - 74933 - 74934|
|___________________________________|__________________________________________|
| 084 - Salarii                     | 611 + ex. 633 - 74933                    |
|___________________________________|__________________________________________|
| 087 - Alte cheltuieli             | 631 + 632 + ex. 633 + 634 + 635          |
|       administrative              |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|

    6. Prevederile capitolului IV "Concordantele intre planul de conturi bancar cu formatul bilantului si contului de profit si pierdere" se abroga.
    7. La capitolul V "Controlul raportarilor contabile semestriale ale institutiilor de credit", punctul A "Corelatii din cadrul formularelor de raportare contabila semestriala" - "Bilant (cod 10)" se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    - Corelatia aferenta pozitiei 390 este urmatoarea:
    390 = 392 + 394 + 396 + 397 + 398 + 399
    - Dupa corelatia aferenta pozitiei 150 se introduc urmatoarele corelatii:
    150 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140
    440 = 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 413 - 416 + 423 - 426 - 430
    8. La capitolul V "Controlul raportarilor contabile semestriale ale institutiilor de credit", punctul A "Corelatii din cadrul formularelor de raportare contabila semestriala"   "Contul de profit si pierdere (cod 20)", dupa corelatiile aferente pozitiei 286 se introduce urmatoarea corelatie:
    283   286 = 253   256   260   270SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu